DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě z roku 2001

30. 1. 2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Claude Moraes

Postup : 2009/0189(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0020/2012
Předložené texty :
A7-0020/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě z roku 2001

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05306/2010),

–   s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o vzájemné pomoci v trestních věcech (14938/2003),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s články 82 odst. 1 písm. d) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7‑0030/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0020/2012),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států, Islandské republiky a Norského království.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I – Souvislosti

V prosinci 2002 zmocnila Rada předsednictví Rady, aby s pomocí Evropské komise zahájilo s Norskem a s Islandem jednání o uzavření dohody o vzájemné právní pomoci.

Dne 17. prosince 2003 Rada přijala rozhodnutí o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o uplatňování některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě z roku 2001. Tato dohoda se zakládala na článcích 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii.

V době vstupu Lisabonské smlouvy v platnost ještě nebyly v jednotlivých členských státech formálně uzavřeny vnitřní postupy stran této dohody. V důsledku toho je podle nového právního rámce daného Lisabonskou smlouvou, konkrétně článkem 218 SFEU, nyní zapotřebí souhlas Evropského parlamentu.

Vzhledem k tomu Evropská komise ve svém návrhu rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2009 doporučila Radě, aby bez dalšího prodlení získala souhlas Evropského parlamentu a přijala rozhodnutí o uzavření dohody.

II - Obsah dohody

Cílem této dohody je zlepšit soudní spolupráci mezi členskými státy EU a Norskem a Islandem používáním téměř všech ustanovení Úmluvy z roku 2000 o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě, který byl přijat v roce 2001.

Jde mimo jiné o ustanovení o výslechu svědků, znalců a obžalovaných po telefonu nebo prostřednictvím videokonference, o kontrolách zásilek, o tajných vyšetřováních a společných vyšetřovacích týmech a o žádostech o informace o bankovních transakcích, bankovních účtech a o jejich sledování v rámci boje proti trestné činnosti obecně a zejména proti organizované trestné činnosti.

III - Postoj zpravodaje

Zpravodaj je pro to, aby Parlament vyslovil s touto dohodou souhlas.

Tato dohoda rozšiřuje pravidla pro vzájemnou právní pomoc, která jsou již v platnosti a většinou se uplatňují mezi členskými státy, na Norsko a Island. Bezpochyby to pomůže v boji proti přeshraniční trestné činnosti a ke zintenzívnění spolupráce s těmito dvěma zeměmi, které jsou již součástí schengenského prostoru a s Islandem v současné době probíhají jednání o jeho přistoupení k Evropské unii.

Zpravodaj zvláště vítá možnost – kterou výslovně stanoví článek 3 dohody – zapojení Eurojustu vždy v případě, kdy je žádost členským státem zamítnuta nebo se vyskytnou problémy při jejím vyřizování.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.1.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella