HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen hertil fra 2001

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes

Procedure : 2009/0189(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0020/2012
Indgivne tekster :
A7-0020/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen hertil fra 2001

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05306/2010),

–   der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om gensidig retshjælp i straffesager (14938/2003),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0030/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0020/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Islands og Kongeriget Norges regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

I - Baggrund

I december 2002 bemyndigede Rådet formandskabet til, bistået af Kommissionen, at indlede forhandlinger om en aftale med Norge og Island om gensidig retshjælp.

Den 17. december 2003 vedtog Rådet afgørelsen om undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen hertil fra 2001. Aftalen var baseret på artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union.

De interne nationale procedurer for denne aftale var ikke formelt afsluttet på tidspunktet for Lissabontraktatens ikrafttræden. Som følge heraf skal Europa-Parlamentet nu, i medfør af den nye retlige ramme der er fastsat i Lissabontraktaten og særlig i artikel 218 i TEUF, godkende aftalen.

På denne baggrund har Kommissionen ved forslag til Rådets afgørelse af 17. december 2009 henstillet til Rådet at indhente Europa-Parlamentets godkendelse og vedtage en afgørelse, således at aftalen kunne indgås uden yderligere forsinkelse.

II - Aftalens indhold

Denne aftale sigter mod at forbedre det strafferetlige samarbejde mellem EU-medlemsstaterne og Norge og Island ved at anvende næsten alle bestemmelserne i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen hertil fra 2001 på Island og Norge. Dette omfatter bl.a. bestemmelserne om afhøring af vidner, sagkyndige og tiltalte ved hjælp af telefon eller videokonference, kontrollerede leverancer, diskrete undersøgelser og fælles efterforskningshold samt anmodninger om oplysninger vedrørende banktransaktioner, bankkonti og overvågning heraf for at bekæmpe kriminalitet generelt, og navnlig organiseret kriminalitet.

III - Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Parlamentets godkendelse af denne aftale.

Aftalen udvider de regler om gensidig retshjælp, der allerede er i kraft og for det meste anvendes i medlemsstaterne, til også at gælde for Norge og Island. Dette vil utvivlsomt bidrage til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og forbedre samarbejdet med to lande, der allerede er en del af Schengenområdet, og, for Islands vedkommende, aktuelt ligger i forhandlinger om tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Ordføreren glæder sig især over muligheden, der udtrykkeligt fremgår af artikel 3 i aftalen, for at inddrage Eurojust i alle tilfælde, hvor en medlemsstat giver afslag på en anmodning, eller der opstår problemer med håndhævelsen af en anmodning.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.1.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella