ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας που αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί των ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 2000 και του προσαρτώμενου σε αυτήν πρωτοκόλλου του 2001

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Claude Moraes

Διαδικασία : 2009/0189(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0020/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0020/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας που αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί των ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 2000 και του προσαρτώμενου σε αυτήν πρωτοκόλλου του 2001

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05306/2010),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (14938/2003),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82, παράγραφος 1, στοιχείο δ), και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0030/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0020/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I - Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο 2002, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Προεδρία του Συμβουλίου να αρχίσει, επικουρούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπραγματεύσεις για συμφωνία αμοιβαίας νομικής συνδρομής με τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2003 το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφετέρου σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 2000 και του προσαρτώμενου σε αυτήν πρωτοκόλλου του 2001. Η συμφωνία βασίστηκε στα άρθρα 24 και 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εσωτερικές εθνικές διαδικασίες για την εν λόγω συμφωνία δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, και, ειδικότερα, το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, απαιτείται τώρα η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατόπιν τούτου, μετά από πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να ζητήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται η συμφωνία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

ΙΙ Περιεχόμενο της Συμφωνίας

Η συμφωνία αποσκοπεί στην βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αφενός και της Νορβηγίας και Ισλανδίας αφετέρου, με την εφαρμογή όλων σχεδόν των διατάξεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση του 2000 για την αμοιβαία νομική συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών και το πρωτόκολλό της του 2001.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την ακρόαση μαρτύρων, κατηγορουμένων και εμπειρογνωμόνων με τηλεφωνική συνδιάλεξη ή βιντεο-διάσκεψη, ελεγχόμενες παραδόσεις, μυστικές έρευνες και κοινές ομάδες έρευνας, καθώς και αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τραπεζικές πράξεις και τραπεζικούς λογαριασμούς με στόχο, γενικά, την πάταξη της εγκληματικότητας και, ειδικότερα, του οργανωμένου εγκλήματος.

ΙΙΙ - Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συμφωνία θα επεκτείνει στην Νορβηγία και την Ισλανδία την εφαρμογή των κανόνων για την αμοιβαία νομική συνδρομή που ισχύουν ήδη και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Αυτό, σίγουρα θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και θα προωθήσει την συνεργασία με τις δύο αυτές χώρες που βρίσκονται, ήδη στον χώρο Schengen, και, στην περίπτωση της Ισλανδίας, σε διαπραγματεύσεις για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εισηγητής χαιρετίζει ιδιαιτέρως την δυνατότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 3 της συμφωνίας, συμμετοχής της Eurojust σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αρνείται μια αίτηση ή στην περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα κατά την εκτέλεση μιας αίτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra, Γεώργιος Παπανικολάου, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella