SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel kokkulepe, mis käsitleb 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja selle 2001. aasta protokolli teatavate sätete kohaldamist

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Claude Moraes

Menetlus : 2009/0189(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0020/2012
Esitatud tekstid :
A7-0020/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel kokkulepe, mis käsitleb 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja selle 2001. aasta protokolli teatavate sätete kohaldamist

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05306/2010),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Islandi ning Norra vahelise kokkuleppe eelnõu, mis käsitleb vastastikust õigusabi kriminaalasjades (14938/2003),

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7‑0030/2010),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0020/2012),

1.  annab nõusoleku kokkuleppe sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.

SELETUSKIRI

I – Taust

2002. aasta detsembris volitas nõukogu eesistujariiki alustama Euroopa Komisjoni abiga läbirääkimisi Norra ja Islandiga vastastikuse õigusabi kokkuleppe sõlmimiseks.

Nõukogu võttis 17. detsembril 2003 vastu otsuse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise kokkuleppe (millega kohaldatakse 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ning selle 2001. aasta protokolli teatavad sätted) allkirjastamise kohta. Leping tugines Euroopa Liidu lepingu artiklitele 24 ja 38.

Lissaboni lepingu jõustumise ajal ei olnud selle kokkuleppe siseriiklikke menetlusi veel ametlikult lõpetatud. Sellepärast on nüüd – vastavalt Lissaboni lepinguga sätestatud uuele õiguslikule raamistikule ja eeskätt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 218 – vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek.

Arvestades eelöeldut, soovitas Euroopa Komisjon nõukogul 17. detsembri 2009. aasta nõukogu otsuse ettepanekuga taotleda Euroopa Parlamendi nõusolekut ja võtta viivitamata vastu otsus kokkuleppe sõlmimiseks.

II – Kokkuleppe sisu

Kokkuleppe eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahel tehtavat õigusalast koostööd, kohaldades peaaegu kõiki sätteid, mis sisalduvad 2000. aasta konventsioonis Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta ja selle 2001. aasta protokollis.

See hõlmab muu hulgas ka sätteid, mis puudutavad tunnistajate, ekspertide ja süüaluste ülekuulamist telefoni või videokonverentsi teel, kontrollialuseid saadetisi, varjatud jälitustoiminguid ja ühiseid uurimisrühmi ning teabenõudeid pangatoimingute ja pangakontode kohta ning nende jälgimist, et võidelda kuritegevuse vastu üldiselt ja eeskätt organiseeritud kuritegevuse vastu.

III – Raportööri seisukoht

Raportöör toetab kõnealusele kokkuleppele parlamendi nõusoleku andmist.

Kokkuleppega laiendatakse Norrale ja Islandile liikmesriikides juba kehtivaid ja suures osas kohaldatavaid eeskirju vastastikuse õigusabi kohta. Kahtlemata aitab see võidelda piiriülese kuritegevuse vastu ja edendada koostööd kahe riigiga, kes juba kuuluvad Schengeni alasse ning kellest üks – nimelt Island – peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga ühinemiseks.

Raportöör kiidab eriti heaks artiklis 3 selgesõnaliselt sätestatud võimaluse kaasata Eurojust igal juhtumil, kui liikmesriik on taotluse tagasi lükanud või kui taotluse täitmisel on tekkinud probleeme.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella