Menettely : 2009/0189(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0020/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0020/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2012 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0066

SUOSITUS     ***
PDF 141kWORD 72k
30.1.2012
PE 450.927v03-00 A7-0020/2012

esityksestä neuvoston päätökseksi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamista koskevan Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamista koskevan Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05306/2010),

–   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin sekä Islannin ja Norjan väliseksi sopimukseksi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa (14938/2003),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0030/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A7-0020/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

I – Taustaa

Joulukuussa 2002 neuvosto valtuutti neuvoston puheenjohtajavaltion aloittamaan komission avustamana neuvottelut keskinäisestä oikeusapusopimuksesta Norjan ja Islannin kanssa.

Neuvosto hyväksyi 17. joulukuuta 2003 päätöksen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29. toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamista koskevan Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus laadittiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan perusteella.

Jäsenvaltioiden tätä sopimusta koskevia kansallisia menettelyjä ei ollut virallisesti saatettu päätökseen Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan. Tästä seuraa, että Lissabonin sopimuksessa ja erityisesti SEUT-sopimuksen 218 artiklassa määriteltyjen uusien oikeudellisten puitteiden mukaisesti Euroopan parlamentin täytyy nyt hyväksyä sopimus.

Tilanteen huomioon ottaen Euroopan komissio on 17. joulukuuta 2009 annetussa ehdotuksessaan neuvoston päätökseksi kehottanut neuvostoa hankkimaan viipymättä Euroopan parlamentin hyväksynnän ja päättämään sopimuksen tekemisestä.

II – Sopimuksen sisältö

Tällä sopimuksella pyritään parantamaan EU:n jäsenvaltioiden sekä Norjan ja Islannin välistä oikeudellista yhteistyötä soveltamalla lähes kaikkia oikeusavusta jäsenvaltioiden välillä vuonna 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan sisältämiä määräyksiä.

Niihin sisältyvät muun muassa määräykset todistajien, asiantuntijoiden ja syytettyjen henkilöiden kuulemisesta video- tai puhelinkokouksen avulla, valvotuista läpilaskuista, peitetutkinnasta ja yhteisistä tutkintaryhmistä sekä pankkitapahtumia, pankkitilejä ja niiden valvontaa koskevista tietopyynnöistä rikollisuuden ja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

III – Esittelijän kanta

Esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä tälle sopimukselle.

Sopimus ulottaa jäsenvaltioissa jo voimassa olevat ja yleisesti sovellettavat keskinäisen oikeusavun säännöt koskemaan Norjaa ja Islantia. Tämä auttaa varmasti rajat ylittävän rikollisuuden torjumisessa ja lujittaa yhteistyötä kahden valtion kanssa, jotka kuuluvat jo Schengenin alueeseen ja joista toinen, Islanti, käy parhaillaan neuvotteluja liittymisestä Euroopan unioniin.

Esittelijä pitää erityisen hyvänä mahdollisuutta, josta säädetään nimenomaisesti sopimuksen 3 artiklassa, ottaa Eurojust mukaan sellaisissa tilanteissa, joissa jäsenvaltio ei hyväksy pyyntöä tai sen täyttämisessä on ongelmia.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.1.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö