Pranešimas - A7-0020/2012Pranešimas
A7-0020/2012

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl tam tikrų 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos 2001 m. protokolo nuostatų taikymo sudarymo projekto

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Moraes

Procedūra : 2009/0189(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0020/2012
Pateikti tekstai :
A7-0020/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl tam tikrų 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos 2001 m. protokolo nuostatų taikymo sudarymo projekto

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05306/2010),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos, Islandijos ir Norvegijos susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose projektą (14938/2003),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 1 dalies d punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0030/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir į 90 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0000/2012),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Aplinkybės

2002 m. gruodžio mėn. Taryba leido ES Tarybai pirmininkavusiai valstybei narei, padedamai Europos Komisijai, pradėti derybas dėl savitarpio teisinės pagalbos susitarimo su Norvegija ir Islandija.

2003 m. gruodžio 17 d. Taryba priėmė sprendimą dėl Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo, susijusio su tam tikrų 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos 2001 m. protokolo nuostatų taikymu, pasirašymo. Susitarimas buvo grindžiamas Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsniais.

Tuo metu, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, nacionalinės vidaus procedūros dėl šio susitarimo nebuvo oficialiai baigtos tvirtinti. Todėl remiantis naujuoju pagal Lisabonos sutartį nustatytu teisiniu pagrindu, pirmiausia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsniu, dabar būtina gauti Europos Parlamento pritarimą.

Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija savo 2009 m. gruodžio 17 d. pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo rekomendavo Tarybai gauti Europos Parlamento pritarimą ir nebedelsiant priimti sprendimą dėl susitarimo sudarymo.

II. Susitarimo turinys

Remiantis šiuo susitarimu siekiama gerinti ES valstybių narių, Norvegijos ir Islandijos teisminį bendradarbiavimą taikant beveik visas 2000 m. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio teisinės pagalbos ir jos 2001 m. protokolo nuostatas.

Susitarimas, inter alia, apima nuostatas dėl liudininkų, ekspertų ir kaltinamųjų apklausos telefonu ar rengiant vaizdo konferencijas, kontroliuojamojo gabenimo, slaptų tyrimų ir jungtinių tyrimo grupių, taip pat informacijos apie bankininkystės sandorius, bankų sąskaitas ir jų stebėseną užklausas siekiant kovoti su nusikalstamumu apskritai ir su organizuotu nusikalstamumu konkrečiai.

III. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria, kad Parlamentas pritartų šiam susitarimui.

Pagal šį susitarimą išplečiamas taisyklių dėl savitarpio teisinės pagalbos, kurios jau galioja ir daugeliu atvejų yra taikomos valstybėse narėse, taikymas įtraukiant Norvegiją ir Islandiją. Tai neabejotinai padės kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, be to, taip bus pagerintas bendradarbiavimas su šiomis dviem šalimis, kurios jau priklauso Šengeno zonai, o Islandija šiuo metu dar ir dalyvauja derybose dėl narystės Europos Sąjungoje.

Pranešėjas ypač palankiai vertina galimybę, kuri aiškiai nurodyta susitarimo 3 straipsnyje, įtraukti Eurojustą visais atvejais, kai valstybė narė nesutinka teikti informacijos pagal pateiktą užklausą arba kai susiduriama su užklausos vykdymo problemomis.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.1.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella