Ziņojums - A7-0020/2012Ziņojums
A7-0020/2012

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada protokola noteikumus

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Claude Moraes

Procedūra : 2009/0189(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0020/2012
Iesniegtie teksti :
A7-0020/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada protokola noteikumus

(05306/2010 – C7‑0030/210 – 2009/0189(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (05306/2010),

–   ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Islandi un Norvēģiju par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās (14938/2003),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7‑0030/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A7-0020/2012),

1.  piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes valdībām un parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

I. Priekšvēsture

Padome 2002. gada decembrī pilnvaroja Padomes prezidentvalsti ar Eiropas Komisijas palīdzību sākt sarunas ar Norvēģiju un Islandi par savstarpējās tiesiskās palīdzības nolīgumu.

Padome 2003. gada 17. decembrī pieņēma Lēmumu par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par dažu noteikumu piemērošanu, kas ietverti 2000. gada 29. maija Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada protokolā. Nolīgums pamatojās uz Līguma par Eiropas Savienību 24. un 38. pantu.

Lisabonas līguma spēkā stāšanās brīdī šim nolīgumam nepieciešamās iekšējās valsts procedūras oficiāli vēl netika pabeigtas. Tādēļ tagad saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu, ko nosaka Lisabonas līgums un galvenokārt LESD 218. pants, ir vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana.

Ņemot vērā šo prasību un Padomes 2009. gada 17. decembra lēmumu, Eiropas Komisija ir ieteikusi Padomei saņemt Eiropas Parlamenta piekrišanu un bez jebkādas turpmākas kavēšanās pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu.

II. Nolīguma būtība

Šā nolīguma mērķis ir uzlabot ES dalībvalstu, Norvēģijas un Islandes tiesu iestāžu sadarbību, piemērojot gandrīz visus noteikumus, kas ietverti 2000. gada Konvencijā par savstarpējo tiesisko palīdzību starp dalībvalstīm un tās 2001. gadā pieņemtajā protokolā.

Starp šiem noteikumiem ir arī noteikumi par liecinieku, ekspertu un apsūdzēto personu uzklausīšanu pa tālruni vai ar videokonferences palīdzību, sūtījumu pārbaudi, slēpto izmeklēšanu, kopīgajām izmeklēšanas grupām un informācijas pieprasījumiem par banku darījumiem, banku kontiem un to uzraudzību, lai cīnītos pret noziedzību kopumā, bet jo īpaši — pret noziegumu izdarīšanu organizētās grupās.

III. Referenta nostāja

Referents atbalsta Parlamenta piekrišanu šim nolīgumam.

Šis nolīgums paplašina tos spēkā esošos Norvēģijas un Islandes noteikumus par savstarpējo tiesisko palīdzību, kuru lielākā daļa dalībvalstīs jau tiek piemērota. Šī prakse neapšaubāmi palīdz apkarot pārrobežu noziegumus un uzlabot sadarbību ar abām valstīm, kuras jau ir Šengenas zonas valstis, turklāt Islandes gadījumā pašlaik notiek sarunas par tās iestāšanos Eiropas Savienībā.

Referents jo īpaši atzinīgi vērtē nolīguma 3. pantā skaidri noteikto iespēju iesaistīt Eurojust ikreiz, kad kāda dalībvalsts atsakās izpildīt pieprasījumu vai rodas problēmas saistībā ar šā pieprasījuma izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.1.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella