ZALECENIE dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i protokołu z 2001 r. do konwencji

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Claude Moraes

Procedura : 2009/0189(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0020/2012
Teksty złożone :
A7-0020/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i protokołu z 2001 r. do konwencji

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (05306/2010),

–   uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (14938/2003),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 82 ust. 1 lit. d) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0030/2010),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu PE,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0020/2012),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Islandii i Królestwa Norwegii.

UZASADNIENIE

I - Kontekst

W grudniu 2002 r. Rada upoważniła swą prezydencję, by przy pomocy ze strony Komisji Europejskiej rozpoczęła negocjacje umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej z Norwegią i Islandią.

W dniu 17 grudnia 2003 r. Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i protokołu z 2001 r. do konwencji. Umowa ta opiera się na art. 24 oraz 38 Traktatu o Unii Europejskiej.

Krajowe procedury wewnętrzne dotyczące tej umowy nie były formalnie zakończone w chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony. W rezultacie zgodnie z nowymi ramami prawnymi przewidzianymi w Traktacie z Lizbony, a zwłaszcza w art. 218 TFUE, obecnie konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

W związku z tym wraz z wnioskiem w sprawie decyzji Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. Komisja Europejska zaleciła Radzie uzyskanie zgody Parlamentu Europejskiego i przyjęcie decyzji o zawarciu umowy bez dalszej zwłoki.

II – Treść umowy

Umowa ta ma na celu usprawnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi UE a Norwegią i Islandią dzięki zastosowaniu prawie wszystkich postanowień zawartych w konwencji o wzajemnej pomocy prawnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 2000 r. i w protokole do konwencji przyjętym w 2001 r.

Obejmuje to m.in. postanowienia dotyczące przesłuchiwania świadków, ekspertów i osób oskarżonych przez telefon lub w drodze wideokonferencji, przesyłek niejawnie nadzorowanych, dochodzeń niejawnych i wspólnych zespołów dochodzeniowych, a także wniosków o informacje dotyczące transakcji bankowych, rachunków bankowych i ich monitorowania w celu zwalczania przestępczości w ogóle, a przestępczości zorganizowanej w szczególności.

III - Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera zgodę Parlamentu na tę umowę.

Umowa ta rozszerza na Norwegię i Islandię już obowiązujące i w większości stosowane w państwach członkowskich zasady dotyczące wzajemnej pomocy prawnej. Niewątpliwie pomoże to w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości i nasili współpracę z tymi dwoma krajami, które już są w strefie Schengen, a Islandia jest też obecnie w trakcie negocjacji o przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Sprawozdawca z zadowoleniem odnosi się zwłaszcza do wyraźnie przewidzianej w art. 3 umowy możliwości zaangażowania w sprawę Eurojustu za każdym razem, gdy wniosek jest odrzucany przez dane państwo członkowskie lub gdy pojawiają się problemy z wykonaniem wniosku.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.1.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella