ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o uplatňovaní určitých ustanovení Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a jeho protokolu z roku 2001

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Claude Moraes

Postup : 2009/0189(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0020/2012
Predkladané texty :
A7-0020/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o uplatňovaní určitých ustanovení Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a jeho protokolu z roku 2001

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05306/2010),

–   so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Islandom a Nórskom o vzájomnej pomoci v trestných veciach (14938/2003),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. d) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0030/2010),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0020/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov, Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I – Kontext

Rada v decembri 2002 poverila predsedníctvo Rady, aby s pomocou Európskej komisie začalo rokovania s Nórskom a Islandom o dohode o vzájomnej právnej pomoci.

Rada 17. decembra 2003 prijala rozhodnutie o podpísaní dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o uplatňovaní určitých ustanovení Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a jeho protokolu z roku 2001. Dohoda vychádzala z článkov 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii.

V čase nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy neboli interné vnútroštátne postupy týkajúce sa tejto dohody formálne uzavreté. V dôsledku toho sa teraz v súlade s novým právnym rámcom, ktorý vyplýva z Lisabonskej zmluvy a konkrétne z článku 218 ZFEÚ, vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

V záujme uvedeného odporučila Európska komisia Rade popri návrhu rozhodnutia Rady zo 17. decembra 2009 aj to, aby získala súhlas Európskeho parlamentu a prijala rozhodnutie o bezodkladnom uzavretí dohody.

II – Obsah dohody

Táto dohoda sa zameriava na zlepšenie súdnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Nórskom a Islandom prostredníctvom uplatňovania takmer všetkých ustanovení obsiahnutých v Dohovore z roku 2000 o vzájomnej právnej pomoci medzi členskými štátmi a jeho protokole prijatom v roku 2001.

Zahŕňa medzi iným ustanovenia o vypočúvaní svedkov, znalcov a obvinených osôb prostredníctvom telefónu alebo videokonferencie, o kontrolovaných dodávkach, utajovaných vyšetrovaniach a spoločných vyšetrovacích tímoch a o žiadostiach o informácie o bankových transakciách, bankových účtoch a ich sledovaní s cieľom bojovať proti trestnej činnosti vo všeobecnosti a osobitne proti organizovanému zločinu.

III – Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje súhlas Parlamentu s touto dohodou.

Touto dohodou sa na Nórsko a Island rozširujú pravidlá o vzájomnej právnej pomoci, ktoré sú už v platnosti a ktoré sa v členských štátoch väčšinou uplatňujú. Nepochybne to pomôže v boji proti cezhraničnému zločinu a posilní spoluprácu s dvoma krajinami, ktoré už patria do schengenského priestoru, pričom s jednou z nich, s Islandom, v súčasnosti prebiehajú rokovania o pristúpení k Európskej únii.

Spravodajca osobitne víta možnosť, ktorú výslovne ustanovuje článok 3 dohody, a to kedykoľvek zapojiť agentúru Eurojust v prípade, že členský štát zamietne žiadosť alebo sa pri vybavovaní žiadosti vyskytnú problémy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.1.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella