Betänkande - A7-0020/2012Betänkande
A7-0020/2012

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna

30.1.2012 - (05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Claude Moraes

Förfarande : 2009/0189(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0020/2012
Ingivna texter :
A7-0020/2012
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna

(05306/2010 – C7‑0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (05306/2010),

–   med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål (14938/2003),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 82.1 d och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0030/2010),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0020/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island och Konungariket Norge.

MOTIVERING

I – Bakgrund

I december 2002 bemyndigade rådet sitt ordförandeskap att med bistånd av kommissionen inleda förhandlingar om avtal med Norge och Island om ömsesidig rättslig hjälp.

Den 17 december 2003 antog rådet ett beslut om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna. Avtalet bygger på artiklarna 24 och 38 i fördraget om Europeiska unionen.

Då Lissabonfördraget trädde i kraft hade de interna nationella förfarandena för detta avtal ännu inte formellt slutförts. Detta innebär, i enlighet med de nya rättsliga ramar som inrättats genom Lissabonfördraget och särskilt artikel 218 i EUF-fördraget, att det nu behövs ett godkännande från Europaparlamentet.

I sitt förslag till rådets beslut av den 17 december 2009 rekommenderade därför kommissionen rådet att snarast erhålla Europaparlamentets godkännande och anta ett beslut om ingående av avtalet.

II – Innehållet i avtalet

Syftet med avtalet är att förbättra det rättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsstater och Norge och Island genom att tillämpa nästan alla bestämmelser i 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU:s medlemsstater och 2001 års protokoll till denna.

Bland dessa ingår bestämmelser om förhör med vittnen, sakkunniga och anklagade genom telefon- eller videokonferens, kontrollerade leveranser, hemliga utredningar och gemensamma utredningsgrupper samt framställningar om information om banktransaktioner och bankkonton och om övervakning av dessa, för att bekämpa brottslighet i allmänhet och organiserad brottslighet i synnerhet.

III – Föredragandens ståndpunkt

Fördraganden stöder parlamentets samtycke till detta avtal.

Genom avtalet omfattas Norge och Island av bestämmelser om ömsesidig rättslig hjälp som redan är i kraft – och som till övervägande del tillämpas – i EU:s medlemsstater. Detta kommer utan tvivel att bidra till bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet och stärka samarbetet med två länder som redan ingår i Schengenområdet och, vad Island beträffar, som nu deltar i förhandlingar om anslutning till Europeiska unionen.

Föredraganden uppskattar särskilt att artikel 3 i avtalet uttryckligen öppnar för möjligheten att involvera Eurojust närhelst en framställning avvisas av en medlemsstat eller när problem uppstår i samband med genomförandet av en framställning.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Vilija Blinkevičiūtė, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Ulrike Lunacek

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Thomas Händel, Eva Ortiz Vilella