ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012

  31.1.2012 - (2011/2320(INI))

  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Marije Cornelissen

  Διαδικασία : 2011/2320(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0021/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0021/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012

  (2011/2320(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  –       έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 148, 152 και 153, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 (COM(2011)0815) και το προσαρτώμενο σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση,

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών[1],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 για την Ευρώπη του 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη COM(2010)2020),

  –       έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020[2],

  –       έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/707/EΕ της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών[3],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2010 για μια ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση (COM(2010)0682),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας[4],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού[5],

  –       έχοντας υπόψη τη σύσταση 2008/867/EΚ της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την ενεργό ένταξη ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας (όπως αναφέρεται στο έγγραφο υπ’ αριθμόν C(2008)5737)[6] και το ψήφισμά της της 6ης Μαΐου 2009[7],

  –       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση και την έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) σχετικά με την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (SPC/2010/10/7 τελικό),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 με τίτλο: «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», (COM(2011)0173),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά[8],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 για τη «Νεολαία σε κίνηση: Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0477),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη «Νεολαία σε κίνηση»: - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης[9],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας[10],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας[11],

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP[12],

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES[13],

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[14],

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0021/2012),

  A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης είναι εκτεταμένος και οξύνεται από τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας που λαμβάνονται σε ορισμένες χώρες σε απάντηση στην κρίση δημόσιου χρέους, τις περικοπές θέσεων απασχόλησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, των κοινωνικών επιδομάτων και των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα επιδεινώνει την κατάσταση φτώχειας σε όλη την ΕΕ·

  B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά από το 2008 και σήμερα οι άνεργοι ανέρχονται σε 23 εκατομμύρια στην ΕΕ, αντιστοιχούν δηλαδή στο 10% του ενεργού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της για την απασχόληση η ΕΕ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας έως το 2020 άλλα 17,6 εκατομμύρια άτομα·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους νέους, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών τους, οι οποίοι συχνά καταλήγουν σε συμβάσεις επισφαλούς απασχόλησης και μη αμοιβόμενες περιόδους άσκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσχερής κατάσταση των νέων οφείλεται εν μέρει στις αναντιστοιχίες μεταξύ αποκτηθέντων προσόντων και ζήτησης στην αγορά εργασίας·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών και οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση·

  E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των σημαντικότερων στόχων της ΕΕ 2020, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο απόθεμα μη αξιοποιηθέντος έως σήμερα εργατικού δυναμικού και συνιστούν την πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών όσο και στις πολιτικές που στοχεύουν στις γυναίκες σε όλη τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η ανασφάλεια στους εργαζόμενους αυξάνονται στην ΕΕ, παράλληλα με τον υψηλό αριθμό ανέργων και τον αυξημένο μέσο όρο χρονικής διάρκειας της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει δημιουργήσει νέες κατηγορίες ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) προειδοποιεί για ολοένα και περισσότερα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής φτώχειας, οξείας στέρησης υλικών αγαθών και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του αντίκτυπου των εσφαλμένα στοχευμένων και οπισθοδρομικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, και ότι η υλοποίηση των ολοκληρωμένων στρατηγικών ενεργής ένταξης θα πρέπει κατά συνέπεια να αποτελέσει κομβικό στοιχείο των προγραμμάτων των ενωσιακών και εθνικών κοινωνικών πολιτικών·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας και τα μέτρα που στοχεύουν στη δημοσιονομική εξυγίανση ενδέχεται να έχουν δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στη φτώχεια μεταξύ των γυναικών, για παράδειγμα λόγω των περικοπών στον δημόσιο τομέα που πλήττουν τις γυναίκες ή μέσω του περιορισμού των φορολογικών ελαφρύνσεων για παιδική μέριμνα·

  H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 υπολείπεται των προσδοκιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων δεν αρκούν για την επίτευξη των περισσότερων στόχων σε επίπεδο ΕΕ·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα συγκεντρώνονται σε μία μόνο από τις πέντε προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, μολονότι αντιπροσωπεύουν τρεις από τους πέντε σημαντιικούς στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

  Βασικά μηνύματα ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

  1.      παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε τα μηνύματα που ακολουθούν να αποτελέσουν μέρος της πολιτικής του καθοδήγησης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2012, και αναθέτει στον πρόεδρό του να υπερασπισθεί αυτήν τη θέση κατά τη διάρκεια του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης-2ας Μαρτίου 2012·

  I.      Διασφάλιση της συνοχής και αύξηση της φιλοδοξίας για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020

  2.      καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μερομνήσει ώστε οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που καταρτίζονται βάσει της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης να στοχεύουν απόλυτα στην εκπλήρωση όλων των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

  3.      καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων στις κατευθύνσεις πολιτικής του, ώστε οι κατευθύνσεις σχετικά με τη δημοσιονομική εξυγίανση να βασίζονται στην κοινωνική δικαιοσύνη, να μην αυξάνουν την φτώχεια ή να παρακωλύουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανεργίας και να μετριάζουν τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης· πιστεύει ανεπιφύλακτα ότι το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί στα ολοκληρωμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα που προωθούν την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα καθώς επίσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· συνεπώς, τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν συγχρόνως δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθότι συνδέονται όλα μεταξύ τους και αποτελούν από κοινού απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη·

  4.      καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει στις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του ότι οι πόροι της ΕΕ θα διατεθούν αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

  5.      εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ισχύοντες εθνικοί στόχοι δεν αρκούν για την επίτευξη των σημαντικότερων στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας· προτρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες επίτευξης των εθνικών στόχων, ότι αυτοί θα συνοδεύονται από συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς χάρτες πορείας για την υλοποίησή τους και ότι θα αξιολογούνται βάσει σαφών και συνεκτικών δεικτών δυνάμει του συμπεφωνημένου κοινού πλαισίου αξιολόγησης, κατά τρόπον ώστε η ΕΕ να βρεθεί σε μια σαφή και υλοποιήσιμη πορεία για την επίτευξη όλων των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να είναι εφικτή η μέτρηση της προόδου με διαφάνεια·

  II.     Στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας με επενδύσεις και φορολογικές μεταρρυθμίσεις

  6.      καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παράσχει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια και την αναγκαία ενθάρρυνση για την πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και επενδύσεων για την κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων και τη μείωση της φτώχειας· καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών να συνεισφέρουν στη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης που θα βλάψει την ανάπτυξη της απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

  7.      καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης ως μέρος του μη μισθολογικού κόστους από την εργασία ενθαρρύνοντας συγχρόνως τις εταιρείες που επωφελούνται από αυτές τις απαλλαγές/μειώσεις να προσφέρουν σε αντάλλαγμα αξιοπρεπείς μισθούς· πιστεύει ότι αυτό θα καθιστούσε πιο ελκυστικές τις προσλήψεις και τη διατήρηση των εργαζομένων και θα βελτίωνε την συνολική κατάσταση της αγοράς εργασίας, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης των εσόδων μέσω δίκαιης, προοδευτικής, αναδιανεμητικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής φορολογίας, και καλύτερου φορολογικού συντονισμού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η αμεροληψία του συστήματος και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή·

  III.   Βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και των συνθηκών για μεγαλύτερη συμμετοχή στην εργασία

  8.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής που αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι ελάχιστη σημασία δίδεται στη διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, κυρίως των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες και των πλέον οικονομικά αδυνάτων, όπως π.χ. των μακροχρόνια ανέργων· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την αξιοπρεπή εργασία και για προσπάθειες για τη στήριξη του συνδυασμού της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών μέριμνας και φύλαξης παιδιών, οικογενειακής άδειας και ευέλικτων συνθηκών εργασίας·

  9.      προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας και η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας ούτε να οδηγήσουν σε ηπιότερες προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις από τη νομοθεσία της ΕΕ·

  IV.   Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

  10.    τονίζει τη σημασία που έχει να μην μείνουν αναξιοποίητες οι δυνατότητες της νεώτερης γενιάς, και απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση, περιλαμβάνοντας στοχοθετημένα ενεργητικά μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας, μέτρα για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών όσον αφορά τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και πλαίσια που θα διασφαλίζουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, όπως π.χ. το πρόγραμμα «διπλή επαγγελματική κατάρτιση»· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, μια Εγγύηση Νέων η οποία θα διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη σημασία της μείωσης των επισφαλών μορφών απασχόλησης για τους νέους, όπως προσωρινές συμβάσεις εργασίας, θέσεις μερικής απασχόλησης καθώς και μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις, στις περιπτώσεις που αυτές δεν είναι επιθυμητές··

  V.     Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εστιάζοντας σε ομάδες με καμία ή περιορισμένη σύνδεση με την αγορά εργασίας

  11.    χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης περιλαμβάνει κατευθύνσεις στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τις εγκρίνει ως προτεραιότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού υπερβαίνει τα μέτρα για την ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας, δίδοντας έμφαση στην κοινωνική προστασία και την ενεργό ένταξη ευάλωτων ομάδων με μηδενική ή περιορισμένη σύνδεση με την αγορά εργασίας·

  12.    τονίζει ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ πρέπει να ενταχθεί στο σύνολο της διαδικασίας των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων, μεταξύ άλλων και στις συστάσεις ανά χώρα οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις κοινωνικού αντίκτυπου·

  VI.   Αναβάθμιση της δημοκρατικής νομιμότητας, της λογοδοσίας και της οικειοποίησης

  13.    υπενθυμίζει ότι η ολοένα και μεγαλύτερη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών θα πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη δέουσα υποχρέωση λογοδοσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια· θεωρεί ότι λόγω της έλλειψης νομικής βάσης για τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που ισχύει για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ειδική ευθύνη να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όταν εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής ώστε να αποκτούν δημοκρατική νομιμοποίηση, και ότι η έννοια της επιτακτικότητας για την υλοποίηση των μέτρων λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν μπορεί επ’ ουδενί να υπερκεράσει την ανάγκη για μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

  14.    καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι δημόσιες αρχές και η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχουν πλήρως στην εφαρμογή και παρακολούθηση των κατευθύνσεων πολιτικής στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικειοποίηση·

  15.    καλεί την Επιτροπή να μετατρέψει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης σε ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές βιώσιμης ανάπτυξης το 2013, να την υποβάλει σε μορφή που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προτείνει τροπολογίες και να διασφαλίσει ότι μια διαφανής διαδικασία διοργανικής λήψης αποφάσεων καταλήγει σε από κοινού συμπεφωνημένες κατευθύνσεις πολιτικής·

  Πρόσθετες προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα

  Αύξηση των επιπέδων απασχόλησης και βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας

  16.    καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την ανάπτυξη τομέων με τις καλύτερες δυνατότητες απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία (πράσινες θέσεις εργασίας), σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας («λευκές θέσεις εργασίας») και στην ψηφιακή οικονομία·

  17.    καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, και συγκεκριμένα να προωθήσουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και να στηρίξουν τις υπάρχουσες ΜΜΕ στις δραστηριότητές τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

  18.    καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες βελτίωσης της ενιαίας αγοράς, να προαγάγει την ψηφιακή οικονομία και να εστιάσει στις έξυπνες ρυθμίσεις για τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας·

  19.    καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να υιοθετήσουν αποτελεσματικές και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας - σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους- που θα στηρίζονται από κίνητρα κινητοποίησης όπως π.χ. προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στην εργασία, και από επαρκή συστήματα επιδομάτων, ώστε να διατηρείται η απασχολησιμότητα, να στηρίζεται η επιστροφή των ατόμων στην εργασία· και να διαφυλάσσονται οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

  20.    καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να αναπτύξουν τις συνθήκες για τη διαμόρφωση πιο ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, ιδιαίτερα για μεγαλύτερης και νεαρότερης ηλικίας εργαζόμενους, και για την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων· τονίζει τη σημασία της αύξησης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της εργασίας σε όλη την ΕΕ προκειμένου να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

  21.    καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαρθρωτική και μακροχρόνια ανεργία· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στα κράτη μέλη περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση για την επίτευξη αυτού του στόχου, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση ύφεσης και κοινωνικών προκλήσεων·

  22.    θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για το ποσοστό απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την καλύτερη καθοδήγηση των κρατών μελών η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στη διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, όπως προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, κατάλληλα προγράμματα άδειας μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας καθώς και ευελιξία σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο εργασίας·

  23.    καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις πολιτικές του ως προς τη στήριξη της συμμετοχής στην αγορά εργασίας για όλα τα ενήλικα άτομα κάθε νοικοκυριού, στην παροχή αξιοπρεπών μισθών και τη διευκόλυνση της ανέλιξης σε ανώτερα κλιμάκια για όλους όσοι είναι εγκλωβισμένοι σε χαμηλόμισθες ή επισφαλείς θέσεις εργασίας, καθώς αυτοί είναι οι τρεις μηχανισμοί που μπορούν να μειώσουν τη φτώχεια στους εργαζόμενους· καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια στους εργαζομένους επιδιώκοντας την εφαρμογή πολιτικών για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μισθών αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσους εργάζονται·

  24.    καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει δεδομένα κατανεμημένα κατά φύλο στις εκθέσεις προόδου της·

  25.    καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν περαιτέρω την πραγματική προστιθέμενη αξία που αντιπροσωπεύουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους και να δημιουργήσουν φιλικές προς τους ηλικιωμένους συνθήκες εργασίας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μεγαλύτερους εργαζόμενους που το επιθυμούν να συμμετέχουν και να παραμένουν στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να το πράξουν καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αντικαθιστώντας τα κίνητρα για την έξοδο των ηλικιωμένων εργαζομένων από την αγορά εργασίας με κίνητρα για μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και προσαρμόζοντας τις συνθήκες εργασίας στις ανάγκες των ηλικιωμένων εργαζομένων, όπως με τη θέσπιση του δικαιώματος για ευελιξία σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο εργασίας, το δικαίωμα στην κατάρτιση και το δικαίωμα σε ευέλικτη συνταξιοδότηση, διασφαλίζοντας επάρκεια παροχής συντάξεων για όλους· πιστεύει ότι η προώθηση της υγείας στην εργασία θα πρέπει να διασφαλίσει την ενεργό γήρανση στη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της επαγγελματικής ζωής·

  26.    καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αποδοχών σύμφωνα με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, και ότι αυτοί οι εργαζόμενοι και τα άτομα που αυτοαπασχολούνται απολαμβάνουν επαρκούς κοινωνικής προστασίας και πρόσβασης στην κατάρτιση και την δια βίου εκπαίδευση και ότι οι συνθήκες πλαίσιο είναι τέτοιες ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συμφωνίες πλαίσιο για τη μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου και να ενισχύσουν αποτελεσματικά την οδηγία θεσπίζοντας ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

  27.    πιστεύει ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη και να προάγεται η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης, τηρώντας παράλληλα τις εθνικές παραδόσεις όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο·

  28.    καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την βελτίωση της κινητικότητας τόσο εντός όσο και μεταξύ των αγορών εργασίας και να άρουν όλα τα υφιστάμενα νομικά και διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  29.    καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβάλει φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για την ενίσχυση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης·

  30.    εκφράζει τη λύπη του για τις ανεπαρκείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 2011-20120 καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια άποψη της ισότητας των φύλων στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής θα αντιμετωπίζουν θέματα ανισότητας μεταξύ των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να απευθύνει ειδικές κατά χώρα συστάσεις στην περίπτωση κρατών μελών που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση της ισότητας των φύλων·

  Επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

  31.    καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν και να επεκτείνουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες, όχι μόνο μέσω των επίσημων μεθόδων μάθησης, αλλά και με την ανάπτυξη μέσων ανεπίσημης και άτυπης μάθησης, η οποία οδηγεί σε υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό, και προειδοποιεί για το μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό κόστος των περικοπών στους προϋπολογισμούς της εκπαίδευσης·

  32.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να γεφυρώσουν το χάσμα των αναντιστοιχιών και των ελλείψεων όσον αφορά τις δεξιότητες και να αυξήσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας και επιχειρήσεων, προβλέποντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες σε δεξιότητες, προσαρμόζοντας τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προικίζοντας το εργατικό δυναμικό με νέες δεξιότητες για την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας και την προετοιμασία του για την μετάβαση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία·

  33.    προτρέπει τα κράτη μέλη να μην επιτρέψουν στα μέτρα λιτότητας να υπονομεύσουν τις πολιτικές αναπτυξιακού προσανατολισμού και να δώσουν προτεραιότητα σε δαπάνες σε τομείς αναπτυξιακού προσανατολισμού, όπως η εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση, η έρευνα και η καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτικότητα αυτών των δαπανών·

  34.    υπενθυμίζει ότι στην εμβληματική της πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» η Επιτροπή υποσχέθηκε να προτείνει ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και την καλεί να υποβάλει πάραυτα αυτό το πλαίσιο·

  35.    ενθαρρύνει την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων ως εργαλείο προώθησης της ανάπτυξης της διά βίου μάθησης·

  36.    παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εργοδότες να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες εργαζόμενες στους τομείς των νέων τεχνολογιών προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

  Καταπολέμηση της φτώχειας, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών

  37.    επισημαίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου 2011, το 49% των Ευρωπαίων πολιτών ανέφεραν την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ως μια πολιτική προτεραιότητα που επιθυμούν να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβάλλοντας τα θέματα αυτά ως πρώτο λόγο ανησυχίας πριν από τον συντονισμό των οικονομικών, δημοσιονομικών και φορολογικών πολιτικών·

  38.    καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε συνταξιοδοτικά συστήματα λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ισότητα των φύλων, και να μεριμνήσουν ώστε να εξακολουθούν να λειτουργούν ως παράγοντες προστασίας έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

  39.    καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές ενεργού ένταξης, επαρκείς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, επαρκείς πολιτικές στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιοτικής απασχόλησης ώστε να αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των ομάδων χαμηλού εισοδήματος και των ευάλωτων ομάδων·

  40.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το κάλεσμα της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για την κατάρτιση συμμετοχικών εθνικών κοινωνικών εκθέσεων για την υποβοήθηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας ως βάση τους κοινούς κοινωνικούς στόχους ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και παρέχοντας πολυδιάστατες λύσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, με την προώθηση της πρόσβασης σε δικαιώματα, πόρους και υπηρεσίες·

  41.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν, να εφαρμόσουν και να θέσουν σε ισχύ αποτελεσματικά μέτρα κατά των διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την απουσία προόδου στην εφαρμογή και θέση σε ισχύ μέτρων κατά των διακρίσεων στις ειδικές κατά χώρα συστάσεις·

  42.    καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών τους τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι της ΕΕ για τη στήριξη των εθνικών στόχων κατά της φτώχειας, καθώς και άλλων κοινωνικών, εργασιακών και εκπαιδευτικών στόχων, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

  43.    προειδοποιεί ότι οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσα από την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης δεν μπορούν απλώς να αυξήσουν το όριο συνταξιοδότησης για να αντισταθμιστούν τα ελλείμματα, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα έτη εργασίας και να παρέχουν μια αξιοπρεπή καθολική κάλυψη, μειώνοντας τη φτώχεια των ηλικιωμένων και χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα·

  44.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας, αυτές θα επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της επάρκειας, της οικονομικής προσιτότητας και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά για όλους·

  45.    εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης στη φτώχεια των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η δημοσιονομική εξυγίανση είναι συμβατή με την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επίσης τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην ισότητα των φύλων και την απασχόληση των γυναικών·

  46.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την ανάλυση διαφορών μεταχείρισης λόγω φύλου σε σχέση με τον αντίκτυπο των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στις ζωές των γυναικών στην ΕΕ, με στόχο την εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών συστημάτων·

  Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για αναβάθμιση της διακυβέρνησης, της δέσμευσης και της δημοκρατικής νομιμοποίησης

  47.    εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια εξακολουθούν να διαδραματίζουν περιορισμένο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στις κατευθύνσεις πολιτικής της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης που θέτει η Επιτροπή και είναι προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν συμμετέχει το Κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση·

  48.    επισημαίνει ότι πέντε κράτη μέλη που έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ δεν έλαβαν ειδικές συστάσεις για τη χώρα τους τον Ιούλιο του 2011· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι πλήρως συμβατή με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για αύξηση της απασχόλησης και μείωση της φτώχειας· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) θα πρέπει να συμμετέχει στα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης Επιτροπής-ΔΝΤ-ΕΚΤ· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παράσχει στα εν λόγω κράτη μέλη την αναγκαία ενθάρρυνση για την πραγματοποίηση επενδύσων για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, καθώς και για τη μείωση της φτώχειας ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην επίτευξη των σημαντικότερων στόχων της ΕΕ στους τομείς αυτούς·

  49.    καλεί τα κράτη μέλη, υπό τη σκιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, να υλοποιήσουν χωρίς χρονοτριβή τα αναγκαία εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων·

  50.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0542.
  • [2]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0309.
  • [3]               ΕΕ L 308 της 24.11.10, σ. 46.
  • [4]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0466.
  • [5]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0495.
  • [6]               ΕΕ L 307, της 18.11.2008, σ. 11.
  • [7]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0371.
  • [8]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0092.
  • [9]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0230.
  • [10]             Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0262.
  • [11]             Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0299.
  • [12]             ΕΕ L 175 της 10.07.99, σ. 43.
  • [13]             ΕΕ L 14 της 20.01.1998, σ. 9.
  • [14]             ΕΕ L 303 της 02.12.00, σ. 16.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Πλαίσιο της παρούσας έκθεσης

  Στις 23 Νοεμβρίου 2011 η Επιτροπή παρουσίασε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2012 (COM(2011 815) η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου ευρωπαϊκού εξαμήνου οικονομικής διακυβέρνησης. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης εκθέτει τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με το ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ για τους επόμενους 12 μήνες στους τομείς των δημοσιονομικών, οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης απευθύνεται έκκληση για την επικέντρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών σε πέντε προτεραιότητες στους τομείς της φορολογικής πολιτικής, της σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και του κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης και της δημόσιας διοίκησης.

  Η ανάλυση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και τα βασικά μηνύματα ενισχύονται από τέσσερα παραρτήματα: (1) μια έκθεση προόδου της στρατηγικής Ευρώπη 2020, (2) μια έκθεση για τα μακροοικονομικά δεδομένα, (3) μια έκθεση για την απασχόληση και (4) μια έκθεση για τις φορολογικές πολιτικές.

  Η επιτροπή EMPL αποφάσισε να ζητήσει έγκριση για να καταρτίσει έκθεση πρωτοβουλίας με στόχο την εξέταση των ζητημάτων απασχόλησης και κοινωνικής μέριμνας στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Η έκθεση θα δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εκφράσει τις απόψεις του για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής και των συναφών προτεραιοτήτων που προτείνονται στη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής.

  Επιπλέον, η παρούσα έκθεση συνιστά συνέχεια των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του για το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που συντάχθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (Εισηγήτρια: η κ. Pervenche Berès) με συνδεδεμένη επιτροπή την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (συντάκτης της γνωμοδότησης: ο κ. Olle Ludvigsson) και εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2011. Όπως προβλέπεται στην έκθεση Berès, αυτή η νέα έκθεση θα δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να συνεισφέρει ενεργά στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στους τομείς που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, καθώς και στο ευρωπαϊκό εξάμηνο ενόψει του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

  Δεδομένου του σχετικά ασήμαντου ρόλου του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου, το οποίο δυνάμει της Συνθήκης έχει μόνο δικαίωμα να εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με τις ετήσιες προτάσεις της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και δεδομένης της σημασίας που έχει δώσει επανειλημμένως στη βελτίωση της νομιμοποίησης, της δημοκρατικής λογοδοσίας και της οικειοποίησης της διαδικασίας, η παρούσα έκθεση θα πρέπει να ειδωθεί υπό το πρίσμα της ανάληψης ενός ενεργού ρόλου από το Κοινοβούλιο στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το αποτέλεσμα της έκθεσης ώστε οι κατευθύνσεις πολιτικής να χαρακτηρίζονται από δημοκρατική νομιμοποίηση.

  Λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά αυστηρό χρονοδιάγραμμα, η εισηγήτρια της παρούσας έκθεσης θα ήθελε επίσης να τονίσει την ανάγκη εστίασης και απόδοσης προτεραιότητας στα βασικά μηνύματα, καθώς και στην επιθυμία της να αξιοποιηθούν οι δομές που περιγράφονται στην έκθεση Berès όσον αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ευρωπαϊκό εξάμηνο. Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη, η παρούσα έκθεση θα εστιάσει στο περιεχόμενο των κατευθύνσεων πολιτικής για τις κοινωνικές και εργασιακές πτυχές της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και όχι στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

  Η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι η ισχύουσα διοργανική διαδικασία και η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης στη σημερινή της μορφή δεν παρέχει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις κατευθύνσεις πολιτικής που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στα παραρτήματά της. Πρόκειται για σημαντική αδυναμία από άποψη δημοκρατικότητας και διαφάνειας. Για τον λόγο αυτό η εισηγήτρια προτείνει να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει τις κατευθύνσεις πολιτικής του επόμενου έτους κατά τρόπο που να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να τροποποιήσει το κείμενο πριν το εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

  Αξιολόγηση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 2012

  Η χρηματοοικονομική κρίση, την οποία ακολούθησε μια κρίση δημόσιου χρέους και μια κοινωνική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησαν σαφές ότι η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα υπέρογκα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες να απειλήσουν το ευρώ και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου ενσωματώνει την παρακολούθηση της προόδου προς τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 και τον συντονισμό μέσω των αναθεωρημένων διαδικασιών οικονομικής επιτήρησης του «εξάπτυχου» που συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011. Συνιστά σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις δομικές αιτίες της τρέχουσας κρίσης και για τη διασφάλιση της προόδου προς την επίτευξη της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.

  Υπό το πρίσμα της κρίσης χρέους, η δημοσιονομική εξυγίανση τέθηκε ως απόλυτη προτεραιότητα κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο. Εξ αρχής ήταν το στοιχείο που κυριαρχούσε στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2011 και στις συστάσεις ανά χώρα στο τέλος του εξαμήνου. Οι κατευθύνσεις πολιτικής κατά το ευρωπαϊκό εξάμηνο δεν καλύπτουν πλήρως το σύνολο των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. Η προτεραιότητα που δόθηκε κατά κύριο λόγο στη λιτότητα έχει οδηγήσει σε μια μη συνεκτική προσέγγιση, στην οποία επιδιώχθηκαν η δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθερότητα χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η έλλειψη φιλοδοξίας των εθνικών σχεδίων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 που διατυπώνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων δεν αντιμετωπίστηκε ορθά και δεν επανορθώθηκε από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου η ΕΕ βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία οι εθνικές δεσμεύσεις δεν ανέρχονται σε επίπεδα που θα επέτρεπαν την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 ούτε καν σε θεωρητικό επίπεδο.

  Παρά την εκτενή κριτική που ασκήθηκε στην προσέγγιση της Επιτροπής κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, η φετινή ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης προσδιορίζει πάλι προτεραιότητες που δεν συνεισφέρουν με ισορροπημένο τρόπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η προσέγγιση αυτή συνιστά απειλή για τη βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση και για μια σταθερή πρόοδο προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Πρώτον, η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα για την επίτευξη μιας φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν συνάδει με τον πρωταρχικό στόχο για αύξηση των επιπέδων απασχόλησης. Μολονότι η δημοσιονομική εξυγίανση είναι απαραίτητη σε πολλά κράτη μέλη, οι κατευθύνσεις πολιτικής με στόχο τη λήψη αυστηρότερων μέτρων λιτότητας δεν συνάδουν με μια ανάκαμψη που θα φέρει απασχόληση στην ΕΕ. Η εισηγήτρια προτείνει να κληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι θα δοθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη που εμφανίζουν πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να παροτρυνθούν να συνεισφέρουν στη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης που θα βλάψει την ανάπτυξη της απασχόλησης και θα αποτρέψει την επίτευξη του στόχου για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην απασχόληση σε ποσοστό 75%.

  Δεύτερον, τα περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης συνιστούν απειλή για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μολονότι η κοινή έκθεση για την απασχόληση τονίζει ορθώς ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και οι ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση πρέπει να προστατευθούν από τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των σχεδίων δημοσιονομικής εξυγίανσης, το μήνυμα αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην πρώτη προτεραιότητα για δημοσιονομική εξυγίανση στο βασικό έγγραφο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης. Η εισηγήτρια προτείνει επομένως να επισημανθεί η σημασία του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ και να ζητηθεί επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αυτόματοι παράγοντες κοινωνικής σταθεροποίησης θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ανασταλτικά για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η εισηγήτρια θα ήθελε εντούτοις να χαιρετίσει το γεγονός ότι η καταπολέμηση του κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, δεδομένου ότι από την περυσινή ανακοίνωση απουσίαζαν εντελώς οι κατευθύνσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

  Τρίτον, η εισηγήτρια θα ήθελε να εκφράσει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας δεν συνοδεύονται από κατευθύνσεις με στόχο τη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Η αντιμετώπιση της έλλειψης επαρκώς ποιοτικών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπή αμοιβή και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες θα πρέπει να ενταχθεί στα μέτρα για την αύξηση των κινήτρων εργασίας. Η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι η διάσταση του φύλου είναι απαραίτητος παράγοντας για την επίτευξη των σημαντικότερων στόχων της ΕΕ 2020, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο απόθεμα μη αξιοποιηθέντος έως σήμερα εργατικού δυναμικού και συνιστούν την πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας στην ΕΕ. Τα μέτρα για τη διασφάλιση του συνδυασμού εργασίας και μέριμνας θα πρέπει επομένως να ενταχθούν στις προτεραιότητες των κατευθύνσεων πολιτικής για το ευρωπαϊκό εξάμηνο του 2012.

  Τέλος, η κρίση έχει εξαιρετικά δραματικές συνέπειες για την κατάσταση των νέων που προσπαθούν να βρουν σταθερή απασχόληση. Οι νέοι αντιμετωπίζουν ποσοστά ανεργίας άνω του 20% και άνω του 40% σε ορισμένα κράτη μέλη. Μεταξύ του 2008 και του 2010, ο συνολικός αριθμός των νέων ανέργων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως 24 ετών που δεν συμμετέχουν στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το ίδιο διάστημα. Μολονότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης καθιστά προτεραιότητα την ανεργία των νέων, η εισηγήτρια εκφράζει ανησυχίες για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας που προτείνονται στις κατευθύνσεις πολιτικής της Επιτροπής. Η εισηγήτρια θα ήθελε να καταστήσει την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας μεταξύ των νέων βασικό μέρος των κατευθύνσεων πολιτικής για την απασχόληση των νέων. Επίσης, προτείνει να υπενθυμισθεί στην Επιτροπή η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» όπου υποσχέθηκε να προτείνει ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.1.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Roger Helmer, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Traian Ungureanu

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Georges Bach, Ramona Nicole Mănescu, Anthea McIntyre

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thomas Händel, Kent Johansson, Gesine Meissner, Norbert Neuser