Процедура : 2011/0038(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0022/2012

Внесени текстове :

A7-0022/2012

Разисквания :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Гласувания :

PV 14/02/2012 - 7.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0033

ДОКЛАД     ***I
PDF 1098kWORD 786k
1.2.2012
PE 473.716v02-00 A7-0022/2012

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Kurt Lechner

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0079),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 2, буква ж) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0059/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 юни 2011(1),

–   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 6 май 2011 г.(2),

–   като взе предвид поетия с писмо от 27 януари 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0022/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50, параграф 2, буква ж) от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50 от него,

Изменение  2

Предложение за директива

Позоваване 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

след като се консултираха с Европейския надзорен орган по защита на данните,

заличава се

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Предприятията все повече разширяват дейностите си отвъд националните граници, използвайки създадените от единния пазар възможности. В състава на международните групи и във все повече операции по преструктуриране като сливания и разделяния участват дружества от различни държави членки. Вследствие на това има нарастващо търсене на информация за дружествата от други държави. Достъпът до официалната информация от друга държава членка обаче невинаги е възможен.

(1) Предприятията все повече разширяват дейностите си отвъд националните граници, използвайки създадените от вътрешния пазар възможности. В състава на международните групи и във все повече операции по преструктуриране като сливания и разделяния участват дружества от различни държави членки. Вследствие на това има нарастващо търсене на информация за дружествата от други държави. Същевременно достъпът до официалната информация за дружествата от друга държава членка не винаги е лесен.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно изискванията за разкриване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава са посочени актовете и данните, които дружествата трябва да оповестяват в регистъра, където е вписан техен клон. Не е предвидено обаче законово задължение органите, водещи търговските регистри, да обменят помежду си информация за чуждестранните клонове. Това води до правна несигурност за третите лица в държавата на клона, когато важни изменения на свързаните с дружеството обстоятелства не се отразяват в регистъра.

(2) В Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно изискванията за разкриване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава са посочени актовете и данните, които дружествата трябва да оповестяват в регистъра, където е вписан техен клон. Не е предвидено обаче законово задължение органите, водещи търговските регистри, да обменят помежду си информация за чуждестранните клонове. Това води до правна несигурност за трети лица, тъй като въпреки отстраняването на дружеството от регистъра, неговият клон може да продължи да извършва дейността си.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Поради операции като презграничните сливания или преместването на седалището ежедневното сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се е превърнало в необходимост. Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност изисква водещите търговските регистри органи от различните държави членки да си сътрудничат. Липсват обаче установени комуникационни канали, които биха могли да ускорят процедурите, да спомогнат за преодоляване на езиковите проблеми и да доведат до повишаване на правната сигурност.

(3) Поради операции като презграничните сливания ежедневното сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се е превърнало в необходимост. Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност изисква водещите търговските регистри органи от различните държави членки да си сътрудничат. Липсват обаче установени комуникационни канали, които биха могли да ускорят процедурите, да спомогнат за преодоляване на езикови проблеми и да доведат до повишаване на правната сигурност.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни се осигурява и достъп до съхраняваните в регистрите актове и данни, които могат да бъдат получени на хартиен носител или по електронен път. Въпреки това гражданите и дружествата все още трябва да търсят държава по държава, особено като се има предвид, че сегашното доброволно сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се оказа недостатъчно.

(4) С Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни, се осигурява и достъп до съхраняваните в регистрите актове и данни, които могат да бъдат получени на хартиен носител или по електронен път. Въпреки това гражданите и дружествата все още трябва да търсят държава по държава в регистъра, особено като се има предвид, че сегашното доброволно сътрудничество между регистрите се оказа недостатъчно.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В Съобщението на Комисията относно Акта за единния пазар1 се посочва, че взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри е начин за създаване на по-благоприятна за търговците правна и фискална среда. Взаимното свързване би спомогнало и за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия чрез намаляване на административната тежест и увеличаване на правната сигурност и така би допринесло за преодоляване на кризата — един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“2. То би трябвало също така да подобри презграничната комуникация между органите, водещи търговските регистри, чрез използване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии.

(5) В съобщението на Комисията относно Акта за единния пазар се посочва, че взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри е мярка, необходима за създаване на по-благоприятна за стопанската дейност правна и фискална среда. Взаимното свързване следва да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия чрез намаляване на административната тежест и увеличаване на правната сигурност и така би допринесло за преодоляване на кризата — един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“. То следва също така да подобри презграничната комуникация между регистрите чрез използване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии.

1 COM(2010) 608 окончателен.

 

2 Заключения на Европейския съвет EUCO 13 / 10—17 юни 2010 г.

 

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри1 Европейският парламент подчерта, че ползите от този проект за по-нататъшната интеграция на Европейското икономическо пространство могат да бъдат реализирани само ако всички държави членки се включат в мрежата.

(7) В своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри Европейският парламент подчерта, че ползите от този проект за по-нататъшната интеграция на Европейското икономическо пространство могат да бъдат реализирани само ако всички държави членки се включат в мрежата.

1 A7-0218/2010.

 

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В Плана за действие в областта на европейското електронно правосъдие1 се предвижда европейският портал за електронно правосъдие да бъде разработен като единен пункт за достъп до правна информация, съдебни и административни институции, регистри, бази данни и други услуги, а взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри се разглежда като важен елемент.

(8) В многогодишния план за действие за периода 2009—2013 г. в областта на европейското електронно правосъдие се предвижда европейският портал за електронно правосъдие да бъде разработен като единна европейска електронна точка за достъп до правна информация, съдебни и административни институции, регистри, бази данни и други услуги, а взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри се разглежда като важен елемент.

1 2009/C 75/01

1 OВ C 75, 31.3.2009 г., стp. 1.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Презграничният достъп до информация за търговците може да бъде подобрен само ако всички държави членки се включат в израждането на електронна мрежа от регистри и предават данни на ползвателите на информация за търговците по стандартизиран начин (сходно съдържание и оперативно съвместими технологии) в целия Съюз. Ползвателите следва да имат достъп до информацията посредством единна европейска електронна платформа, която е част от електронната мрежа.

(9) Презграничният достъп до стопанска информация за дружествата и техните клонове, открити в други държави членки, може да бъде подобрен само ако всички държави членки се ангажират да предоставят възможност за обмен на електронни съобщения между регистрите и за предаване на информация на индивидуалните потребители по стандартизиран начин чрез идентично съдържание и оперативно съвместими технологии на територията на целия Съюз. Тази оперативна съвместимост на регистрите следва да се осигури от предоставящите услуги регистри на държавите членки („национални регистри“), които следва да представляват интерфейси към европейската централна платформа („платформата“). Платформата следва да бъде централизиран набор от инструменти за информационни технологии, включващи услуги, и да представлява общ интерфейс. Този интерфейс следва да се използва от всички национални регистри. Платформата следва също да предоставя услуги с оглед да представлява интерфейс към европейския портал за електронно правосъдие, който служи за европейска електронна точка за достъп, както и към точки за достъп по избор, установени от държавите членки. Платформата следва да бъде замислена единствено като инструмент за взаимното свързване между регистрите, а не като отделно образувание, притежаващо правосубектност. Въз основа на единни идентификационни кодове платформата следва да разполага с функционалната възможност за предаване на информация от всеки един от регистрите на всяка държава членка до компетентните регистри на друга държава членка във вид на стандартно съобщение (електронна форма на съобщенията, които се обменят между системите за информационни технологии, например xml) и на съответния език.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Настоящата директива няма за цел да създаде централизирана база данни за регистрите, в която да се съхранява съществена информация за дружествата. На етапа на прилагането на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри („системата за взаимно свързване на регистрите“) следва да се определят само данните, необходими за правилното функциониране на централната платформа. Обхватът на тези данни следва да включва по-специално оперативни данни, речници и глосари. Този обхват следва да бъде определен, като се отчита необходимостта от осигуряване на ефективно функциониране на системата за взаимно свързване на регистрите. Данните следва да се използват за целите на осъществяване на функциите на платформата, като до тях никога не трябва да се предоставя пряк публичен достъп. Освен това платформата не следва да изменя нито съдържанието на съхраняваните в националните регистри данни за дружествата, нито информацията за дружествата, предавана чрез системата на централните, търговските и дружествените регистри.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Тъй като целта на настоящата директива не е да се хармонизират националните системи на централните, търговските и дружествените регистри, държавите членки не са длъжни да променят своите вътрешни системи от регистри, по-специално по отношение на управлението, съхранението на данните, таксите, ползването и предоставянето на информация за национални цели.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработка на лични данни и за свободното движение на тези данни следва да се прилага спрямо обработката на лични данни от държавите членки, включително спрямо предаването на лични данни чрез електронната мрежа.

заличава се

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Следва да бъде въведен единен идентификационен код за дружествата като допълнение към съществуващия регистрационен номер, за да бъде улеснено идентифицирането на дружествата, които извършват дейност в повече от една държава членка, например чрез клонове или дъщерни дружества.

заличава се

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Както и дружествата, като допълнение към номера си в регистъра клоновете също следва да имат единен идентификационен код, който да дава възможност за ясното им идентифициране в рамките на Европейското икономическо пространство. Чрез изменението на Директива 89/666/ЕИО в това отношение следва да се осигури възможност за ясно определяне на връзката между дружествата и чуждестранните им клонове, което е нужно за редовното актуализиране на информацията в регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан чуждестранният клон. Чрез съгласуваността на вписаните данни следва да се гарантира, че третите лица имат достъп до актуални данни за клоновете в своята държава членка. Макар че държавите членки следва да могат да избират процедурите, които ще спазват по отношение на клоновете, регистрирани на тяхната територия, те трябва да гарантират най-малко, че клоновете на прекратените дружества се отписват своевременно от регистъра.

(12) В рамките на настоящата директива европейският портал за електронно правосъдие ще се занимава със запитвания чрез платформата, отправени от индивидуални потребители, относно информация за дружествата и техните клонове, открити в други държави членки, която се съхранява в националните регистри. Това ще даде възможност за представяне на резултатите от търсенията в портала, включително обяснителните етикети на всички официални езици на Съюза, в които се посочва предоставената информация. Освен това, с цел да се подобри защитата на трети страни в други държави членки, в портала следва да се предоставя основна информация относно правната стойност на данните и актовете, оповестени съгласно законовите разпоредби на държавите членки, приети в съответствие с Директива 2009/101/ЕО.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Държавите членки могат да установяват една или повече точки за достъп по избор, които могат да оказват въздействие върху използването и функционирането на платформата. Следователно Комисията следва да бъде уведомена за тяхното установяване, както и за други съществени промени, свързани с тяхното функциониране, по-специално за тяхното закриване. Тези уведомления не следва в никакъв случай да ограничават правомощията на държавите членки по отношение на установяването и функционирането на точките за достъп по избор.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Дружествата и техните клонове, открити в други държави членки, следва да разполагат с единен идентификационен код, който да дава възможност за недвусмисленото им идентифициране в Европейския съюз. Предназначението на идентификационния код е да се използва за комуникация между регистрите чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри („системата за взаимно свързване на регистрите“). Поради тази причина дружествата и клоновете не са длъжни да включват единния идентификационен код в кореспонденцията или във формулярите за поръчка на дружеството, посочени в директиви 2009/101/ЕО и 89/666/ЕИО. За целите на собствената им комуникация те следва да продължат да използват своя национален регистрационен номер.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) Следва да се осигури възможност за установяване на ясна връзка между регистъра на дружеството и регистрите на неговите клонове, открити в други държави членки, като това се състои в обмен на информация относно започването или прекратяването на всякакви производства за ликвидация на дружеството или за обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в съответната държава членка. Макар че държавите членки следва да могат да избират процедурите, които ще спазват по отношение на клоновете, регистрирани на тяхната територия, те следва да гарантират най-малко, че клоновете на прекратеното дружество се отписват своевременно от регистъра и, доколкото е приложимо, след приключване на производство по обявяване на несъстоятелност за клона. Това задължение не следва да се прилага за клонове на дружества, които са отписани от регистъра, но имат правоприемник, както в случай на каквато и да е промяна в правната форма на дружеството, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището на дружеството.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г) Настоящата директива следва да не се прилага по отношение на клонове, открити в държава членка от дружество, което не се регулира от правото на някоя държава членка по смисъла на член 7 от Директива 89/666/EИО.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Директива 2005/56/ЕО следва също да бъде изменена, за да се гарантира, че комуникацията между органите, водещи търговските регистри, се извършва чрез електронната мрежа на регистрите.

(13) Директива 2005/56/ЕО следва също да бъде изменена, за да се гарантира, че комуникацията между регистрите се извършва чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Държавите членки следва да гарантират, че всички промени във вписаната в регистрите информация за дружествата се актуализират своевременно. Актуализираните данни следва да бъдат оповестени обикновено в рамките на двадесет и един дена от получаването на пълната документация относно въпросните промени, в т.ч. проверката на законността в съответствие с националното законодателство. Този срок следва да се тълкува като изискване към държавите членки да предприемат разумни усилия, за да спазят крайния срок, посочен в директивата. Той не се прилага по отношение на счетоводната документация, която дружествата са длъжни да представят за всяка финансова година. Това изключение е оправдано от прекалената натовареност в отчетните периоди на националните регистри. В съответствие с основните правни принципи, общи за всички държави членки, срокът от двадесет и един дена следва да бъде временно отменен при форсмажорни обстоятелства.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За да се гарантира, че няма съществени разлики в качеството на актовете и обстоятелствата, които се вписват в търговските регистри в Съюза, държавите членки следва да гарантират, че всички данни, вписани по член 2 от Директива 2009/101/ЕО, се актуализират и актуализираните данни се оповестяват в срок от най-много петнадесет календарни дни след настъпването на събитието, довело до промяната на вписаните данни. Освен това за да се подобри защитата на третите лица в другите държави членки, всички актове и данни, предавани чрез мрежата, следва да бъдат придружени от ясни указания за правната им стойност.

заличава се

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) В случай че Комисията реши да разработва и/или експлоатира платформата чрез трета страна, това следва да се осъществи в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1. Следва да се осигури подходяща степен на участие на държавите членки в този процес, като се определят техническите характеристики за целите на възлагането на обществени поръчки посредством актове за изпълнение, приети чрез процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията2.

 

_____________

 

1 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

 

2 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) На Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да приема делегирани актове по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: управлението, администрирането, функционирането, представляването и финансирането на електронната мрежа; условията за участие на държавите извън Европейското икономическо пространство в електронната мрежа; минималните стандарти за сигурност; използването на единен идентификационен код; употребяваните езици в електронната мрежа; метода на предаване на информация между регистрите, които осигуряват презграничен достъп до информацията; оперативната съвместимост на информационните и комуникационните технологии, използвани от участниците в електронната мрежа; дефинирането на стандарти за формата, съдържанието и параметрите на съхранението и извличането на обявяваните актове и вписваните данни с цел осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни; последиците при неспазване на изискванията; метода за определяне на връзката между дадено дружество и чуждестранния му клон; метода и съответните технически стандарти за предаване на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона; техническите стандарти за предаване на информация между регистрите; стандартните формуляри за уведомяване при презгранично сливане, които да бъдат използвани от водещите регистрите органи. Управлението на мрежата следва да включва механизъм, чрез който потребителите да изразяват мнения относно функционирането й. за да може да се отчитат потребностите им. Правомощията следва да бъдат предоставени на Комисията за неопределен срок, за да може при необходимост да променя разпоредбите.

(15) В случай че Комисията реши да експлоатира платформата чрез трета страна, следва да се осигури предоставянето без прекъсване на услуги от системата за взаимно свързване на регистрите и подходящ публичен надзор на функционирането на платформата. Следва да бъдат приети подробни правила относно оперативното управление на платформата посредством актове за изпълнение, приети чрез процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Във всеки случай участието на държавите членки във функционирането на цялостната система следва да бъде осигурено посредством редовен диалог между Комисията и представителите на държавите членки по въпросите, свързани с експлоатацията на системата за взаимно свързване на регистрите и нейното бъдещо развитие.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри изисква координирането на национални системи с различни технически характеристики. Това включва приемането на технически мерки и спецификации, които трябва да отчитат различията между регистрите. С оглед гарантиране на еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да се справи с тези технически и оперативни проблеми. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) Настоящата директива не следва да ограничава правата на държавите членки да събират такси за получаване на информация за дружествата чрез системата за взаимно свързване на регистрите, ако такива такси се изискват съгласно националното законодателство. Поради това техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване на регистрите следва да предоставят възможност за установяване на начини за извършване на плащания. Във връзка с това с директивата не следва да се предопределя никакво конкретно техническо решение, тъй като начините за извършване на плащания следва да се определят на етапа на приемането на актовете за изпълнение, като се вземат предвид широко достъпните средства за плащане онлайн.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 15 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15в) Може да се окаже желателно трети страни да имат възможност в бъдеще да участват в системата за взаимно свързване на регистрите.

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 15 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15г) Постигането на справедливо решение по отношение на финансирането на системата за взаимно свързване на регистрите предполага, че както Европейският съюз, така и неговите държави членки следва да участват във финансирането на системата. Държавите членки следва да понесат финансовата тежест, свързана с приспособяването на националните регистри към системата, докато централните елементи — платформата и европейският портал за електронно правосъдие, който служи за единна европейска точка за електронен достъп — следва да бъдат финансирани от подходящ бюджетен ред в общия бюджет на Съюза. С цел допълнение или изменение на несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със събирането на такси за получаване на достъп до информация за дружествата. Това не засяга възможността за националните регистри да събират такси, а може да бъде допълнителна такса с цел съфинансиране на поддържането и функционирането на европейската централна платформа. От изключително значение е Комисията да проведе съответните консултации в хода на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 15 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15д) С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни2 се урежда обработването на лични данни, в т.ч. електронното предаване на лични данни, извършвано в държавите членки. Всяка обработка на лични данни чрез регистрите на държавите членки, Комисията или, ако е приложимо, чрез всяка трета страна, участваща в експлоатацията на платформата, следва да се осъществява в съответствие с тези актове. Актовете за изпълнение, които трябва да се приемат във връзка със системата за взаимно свързване на регистрите, следва по целесъобразност да гарантират това съответствие, по-специално чрез определяне на съответните задачи и отговорности на всички засегнати участници, както и организационните и техническите правила, приложими за тях.

 

______________

 

1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

 

2 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 15 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15е) Системата за взаимно свързване на регистрите изисква държавите членки да предприемат необходимите мерки за приспособяване, които се състоят по-специално в разработването на интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа, за да може системата да започне да функционира. Поради това в настоящата директива следва да се предвиди отлагане на срока за транспонирането и прилагането от държавите членки на разпоредбите по отношение на техническата експлоатация на тази система. Този срок следва да бъде след приемането от Комисията на всички актове за изпълнение относно техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване на регистрите. Срокът за транспонирането и прилагането на разпоредбите на директивата относно техническата експлоатация на системата за взаимно свързване на регистрите следва да бъде достатъчен, за да се даде възможност на държавите членки да осъществят необходимите правни и технически адаптации, с цел тази система да стане напълно функционална в рамките на разумен срок.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 15 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15ж) В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 20 октомври 2011 г., държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. Законодателят счита, че предоставянето на подобни документи е обосновано по отношение на настоящата директива.

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 15 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15з) Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея, съгласно който всеки има право на защита на своите лични данни.

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Проведена беше консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, и той представи своето становище на 6 май 2011 г.1,

 

______________

 

1 OВ C 220, 26.7.2011 г., стp. 1.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 1 се добавя следният параграф 3:

(1) В член 1 се добавят следните параграфи:

Изменение  35

Предложение за директива

Член 1 – точка 1

Директива 89/666/ЕИО

Член 1 – параграф -3 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„-3. Актовете и данните, посочени в член 2, параграф 1, се оповестяват публично чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора*, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни. Член 3аа и член 3аб, параграф 1 от посочената директива се прилагат mutatis mutandis.

 

________________

 

* OВ L 258, 1.10.2009 г., стp. 11.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 1 – точка 1

Директива 89/666/ЕИО

Член 1 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Клоновете имат единен идентификационен код, който дава възможност за ясното им идентифициране в рамките на Европейското икономическо пространство.

3. Държавите членки гарантират, че клоновете имат единен идентификационен код, който дава възможност за ясното им идентифициране в кореспонденцията между регистрите чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО. Този единен идентификационен код се състои най-малкото от елементи, които позволяват да се установи държавата членка на регистъра, първоначалният национален регистър, номерът на клона в този регистър и, доколкото е целесъобразно, други характеристики, с цел избягване на грешките при идентифицирането.“

Изменение  37

Предложение за директива

Член 1 – точка 2

Директива 89/666/ЕИО

Член 5а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органът, водещ регистъра, в който е вписан клонът, своевременно уведомява посредством електронната мрежа по член 4а от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета органа, водещ регистъра, в който е вписано дружеството, за всички промени в документите и данните по член 2 от настоящата директива.

1. Органът, водещ регистъра на дружеството, своевременно, чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, създадена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, предоставя информация относно откриването или прекратяването на всякакво производство по ликвидация на дружеството или по обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата членка на регистъра.

2. Държавите членки определят правната процедура, която трябва да се спазва при получаването на уведомленията по параграф 1 от настоящия член и по член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО. С тези процедури трябва да се гарантира, че клоновете на дружествата, които са били прекратени или са били отписани от регистъра по друга причина, се закриват своевременно.

2. Регистърът на клона осигурява своевременното получаване на посочената в параграф 1 информация чрез системата.

3. В съответствие с член 11а и съгласно условията по членове 11б и 11в Комисията приема делегирани актове, в които определя следното:

3. Посоченият в параграфи 1 и 2 обмен на информация е безплатен за регистрите.

a) метода за определяне на връзката между дадено дружество и негов клон;

 

б) метода и техническите стандарти за предаване на информацията между регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан клонът.

 

 

3a. Държавите членки определят процедурата, която се следва при получаването на информацията, посочена в параграфи 1 и 2. С тези процедури се гарантира, че клоновете на дружествата, които са били прекратени или са били отписани от регистъра по друга причина, се отписват своевременно от регистъра.

 

3б. Второто изречение на параграф 3а не се прилага за клонове на дружества, които са отписани от регистъра в резултат на каквато и да е промяна в правната форма на дружеството, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището на дружеството.“.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 89/666/ЕИО

Раздел ІІІА

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„РАЗДЕЛ IIIа

заличава се

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

 

Член 11а

 

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 5а, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

 

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

3. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в членове 11б и 11в.

 

Член 11б

 

1. Делегираните правомощия по член 11а може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да оттегли делегираните правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

 

3. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Член 11в

 

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражения срещу делегиран акт.

 

По инициатива на Европейския парламенти или Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която повдига възражение срещу делегирания акт, посочва съответните причини.

 

Изменение  39

Предложение за директива

Член 2 – точка 1

Директива 2005/56/ЕО

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

 

Регистриране

1. Условията по член 3 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за оповестяване на завършеното презгранично сливане в публичния регистър, в който всяко дружество е задължено да обявява актовете си, се определят в законодателството на държавите членки, под чиято юрисдикция са били сливащите се дружества, по отношение на територията на съответната държава членка.

Условията по член 3 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни, за оповестяване на завършеното презгранично сливане в публичния регистър, в който всяко дружество е задължено да обявява актовете си, се определят в законодателството на държавите членки, под чиято юрисдикция са били сливащите се дружества, по отношение на територията на съответната държава членка.

Органът, водещ регистъра, в който се вписва образуваното в резултат на презграничното сливане дружество, своевременно уведомява чрез електронната мрежа по член 4а от Директива 2009/101/ЕО органа, водещ регистъра, в който всяко от тези дружества е било задължено да обявява актовете си, че презграничното сливане се е състояло. Заличаването на предишното вписване в съответните случаи се извършва при получаването на това уведомление, но не и преди това.

Органът, водещ регистъра, в който се вписва образуваното в резултат на презграничното сливане дружество, своевременно уведомява чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, органа, водещ регистъра, в който всяко от тези дружества е било задължено да обявява актовете си, че презграничното сливане се е състояло. Заличаването на предишното вписване в съответните случаи се извършва при получаването на това уведомление, но не и преди това.

2. В съответствие с член 17а и съгласно условията по членове 17б и 17в Комисията приема делегирани актове, в които определя следното:

 

a) техническите стандарти за предаването на информация между регистрите;

 

б) стандартните формуляри, които да бъдат използвани за уведомяване за презгранично сливане.“

 

Изменение  40

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Директива 2005/56/ЕО

Членове 17а, 17б и 17в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Добавят се следните членове 17a, 17б и 17в:

заличава се

Член 17а

 

Упражняване на делегираните правомощия

 

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 13, параграф 2 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

 

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

3. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията по членове 17б и 17в.

 

Член 17б

 

Оттегляне на делегираните правомощия

 

1. Делегираните правомощия по член 13, параграф 2 може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да оттегли делегираните правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

 

3. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Член 17в

 

Възражения срещу делегираните актове

 

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражение срещу делегиран акт.

 

По инициатива на Европейския парламенти или Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която повдига възражение срещу делегирания акт, посочва съответните причини.

 

Изменение  41

Предложение за директива

Член 3 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 2 се добавя следният параграф:

(1) Създава се следният член:

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3 – точка 1

Директива 2009/101/ЕО

Член 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„Член 2а

„Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички промени в документите и данните по първия параграф се оповестяват в срок от 15 календарни дни.“

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички промени в актовете и данните по член 2 се вписват в компетентния регистър, посочен в член 3, параграф 1, и се оповестяват в съответствие с член 3, параграфи 3 и 5 обикновено в срок от двадесет и един дни от получаването на пълната документация относно тези промени, в т.ч., доколкото е приложимо, проверката на законността съгласно националното законодателство за вписване в делото.

 

Тази разпоредба не се прилага по отношение на счетоводните документи по член 2, буква е).“

Изменение  43

Предложение за директива

Член 3 – точка 2

Директива 2009/101/ЕО

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дружествата имат единен идентификационен код, който дава възможност за ясното им идентифициране в рамките на Европейското икономическо пространство.

Държавите членки гарантират, че дружествата имат единен идентификационен код, който дава възможност за ясното им идентифициране в процеса на комуникация между регистрите, осъществяван чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Този единен идентификационен код се състои най-малкото от елементи, които позволяват да се установи държавата членка на регистъра, първоначалният национален регистър, номерът на дружеството в този регистър и, доколкото е целесъобразно, други характеристики, с цел избягване на грешките при идентифицирането.“

Изменение  44

Предложение за директива

Член 3 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Добавя се следният член 3a:

(3) Създават се следните членове:

Изменение  45

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Директива 2009/101/ЕО

Член 3а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че актовете и данните по член 2, които са били обявени в регистъра им, могат да бъдат получени от всяко лице по негово искане, по електронен път посредством европейската електронна платформа, достъпна от всяка държава членка.

заличава се

Изменение  46

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Директива 2009/101/ЕО

Член 3а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират също така, че всички актове и данни, съхранявани в регистъра им и предавани съгласно параграф 1, се придружават от документ, в който ясно се обясняват разпоредбите от националното законодателство, според които трети лица могат да се позовават на тези актове и данни, в съответствие с параграфи 5, 6 и 7 от член 3.

2. Държавите членки гарантират предоставянето на актуална информация, с която се разясняват разпоредбите от националното законодателство, според които трети лица могат да се позовават на данните и всеки тип акт по член 2, в съответствие с член 3, параграфи 5, 6 и 7.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Директива 2009/101/ЕО

Член 3а – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Таксите за получаване на актовете и данните не могат да надхвърлят размера на административните разходи за тази услуга.

3. Държавите членки предоставят информацията, която се изисква за публикуване в европейския портал за електронно правосъдие, в съответствие с правилата и техническите изисквания на портала.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Директива 2009/101/ЕО

Член 3а – параграф 3а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Комисията публикува тази информация в европейския портал за електронно правосъдие на всички официални езици на Съюза.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Директива 2009/101/ЕО

Член 3 aа (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3аа

 

1. Електронни копия на актовете и данните по член 2 са достъпни за обществеността и чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри.

 

2. Държавите членки гарантират, че тези актове и данни са на разположение посредством системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри в стандартен формат за съобщения и са достъпни по електронен път. Държавите членки също така гарантират спазването на минималните стандарти за сигурност при преноса на данни.

 

3. Комисията осигурява услуга за търсене на всички официални езици на Съюза по отношение на дружествата, регистрирани в държавите членки, с цел предоставяне през европейския портал за електронно правосъдие на:

 

а) актовете и данните по член 2;

 

б) обяснителните етикети, предоставени на всички официални езици на Съюза, в които се посочват тези данни и видовете на тези актове.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Директива 2009/101/ЕО

Член 3 аб (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3аб

 

1. Таксите за получаване на актовете и данните по член 2 чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри не надхвърлят размера на административните разходи за тази услуга.

 

2. Държавите членки гарантират, че следните данни са на разположение безплатно чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри:

 

а) наименованието и правната форма на дружеството;

 

б) седалището на дружеството и държавата членка, в която е регистрирано; както и

 

в) номерът на вписването на дружеството.

 

Освен тези данни държавите членки могат по своя преценка безплатно да предоставят и други актове и данни.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Директива 2009/101/ЕО

Член 3б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

1. Чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри регистърът, в който е вписано дружеството, предоставя своевременно информация относно откриването или прекратяването на всякакво производство по ликвидация на дружеството или по обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата членка на регистъра.

 

2. Органът, водещ регистъра, в който е вписан клонът, гарантира незабавното получаване на информацията по параграф 1 чрез системата.

 

3. Посоченият в параграфи 1 и 2 обмен на информация е безплатен за регистрите.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 3 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Добавя се следният член 4a:

(4) Създават се следните членове:

Изменение  53

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че регистрите по член 3, параграф 1 са оперативно съвместими и образуват електронна мрежа (наричана по-долу „електронната мрежа“).

1. Създава се европейска централна платформа.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органът, водещ регистъра, в който е вписано дружеството, своевременно уведомява чрез електронната мрежа органа, водещ регистъра, в който е вписан клонът, за всички промени в актовете и данните по член 2 от Директива 89/666/ЕИО.

2. Системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри („системата за взаимно свързване на регистрите“) се състои от:

 

- регистрите на държавите членки,

 

- европейската централна платформа,

 

- европейския портал за електронно правосъдие, който служи за европейска електронна точка за достъп.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В съответствие с член 13а и съгласно условията по членове 13б и 13в Комисията приема делегирани актове, в които определя следното:

3. Държавите членки гарантират оперативната съвместимост на своите регистри в рамките на системата чрез платформата.

a) нормите относно управлението, администрирането, функционирането и представляването на електронната мрежа;

 

б) финансирането на електронната мрежа;

 

в) условията за участие на държави извън Европейското икономическо пространство в електронната мрежа;

 

г) минималните стандарти за сигурност на електронната мрежа;

 

д) използването на единен идентификационен код;

 

е) езиците, използвани от електронната мрежа;

 

ж) метода за предаване на информация между регистрите, осигуряващ презграничен достъп до информация съгласно член 3а, включително избора на единна европейска електронна платформа;

 

з) оперативната съвместимост на информационните и комуникационните технологии, използвани от участниците в електронната мрежа, в т.ч. интерфейс за извършване на плащания;

 

и) дефинирането на стандарти за формата, съдържанието и параметрите на съхранението и извличането на обявяваните актове и вписваните данни с цел осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни;

 

й) последствията от неспазването на условията по букви а)—и) и начина за осигуряване на спазването им.

 

Изменение  56

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 3а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите членки могат да установят точки за достъп по избор до системата за взаимно свързване на регистрите. Те уведомяват своевременно Комисията за тяхното установяване и за съществени промени, свързани с тяхното функциониране.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 3б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Достъпът до информацията от системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява чрез европейския портал за електронно правосъдие и чрез точките за достъп по избор, установени от държавите членки.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 3в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. Установяването на системата за взаимно свързване на регистрите не засяга съществуващите двустранни споразумения, сключени между държавите членки, относно обмена на информация за дружествата.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„Член 4б

 

1. Комисията решава дали да разработи и/или да експлоатира платформата, посочена в член 4а, параграф 2, със собствени средства или чрез трета страна.

 

Ако това става чрез трета страна, изборът на третата страна и прилагането от страна на Комисията на споразумението, сключено с въпросната трета страна, следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности*.

 

2. В случай че Комисията реши да разработи платформата чрез трета страна, Комисията определя посредством актове за изпълнение техническите спецификации за целите на възлагането на обществени поръчки и продължителността на споразумението, сключено с въпросната трета страна.

 

3. В случай че Комисията реши да експлоатира платформата чрез трета страна, Комисията приема посредством актове за изпълнение подробни правила относно оперативното управление на платформата.

 

Оперативното управление на платформата включва по-специално:

 

- надзор на функционирането на платформата;

 

- сигурност и защита на данните, които се разпространяват и обменят при използването на платформата;

 

- координиране на връзките между регистрите на държавите членки и третата страна.

 

Надзорът на функционирането на платформата се осъществява от Комисията.

 

4. Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4д.

 

_______________

 

*OВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.“

Изменение  60

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„Член 4в

 

Посредством актове за изпълнение Комисията приема следното:

 

а) техническите спецификации за определяне на методите за размяна на съобщения по електронен път за целите на системата за взаимно свързване на регистрите;

 

б) техническите спецификации на протоколите за размяна на съобщения;

 

в) техническите мерки, гарантиращи минималните стандарти за сигурност на информационните технологии за съобщаването и разпространението на информация в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите;

 

г) техническите спецификации, определящи методите за обмен на информация между регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан клонът, по член 3б от настоящата директива и член 5а от Директива 89/666/ЕИО от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава*;

 

га) подробния списък с данни, които се предават за целите на обмена на информация между регистрите по член 3б от настоящата директива, член 5а от Директива 89/666/EИО и член 13 от Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност;

 

д) техническите спецификации, определящи структурата на формата за стандартно съобщение за целите на обмена на информация между регистрите, платформата и европейския портал за електронно правосъдие;

 

е) техническите спецификации, определящи набора от данни, необходими за да може платформата да изпълнява своите функции, както и метода за съхраняване, използване и защита на такива данни;

 

ж) техническата спецификация, определяща структурата и използването на единния идентификационен код за комуникация между регистрите;

 

з) спецификацията, определяща техническите методи на експлоатация на системата за взаимно свързване на регистрите по отношение на разпространението и обмена на информация, и спецификацията, определяща услугите, свързани с информационните технологии, които се предоставят от платформата, като се гарантира предаването на съобщенията на съответния език;

 

и) хармонизираните критерии за услугата за търсене, която се предоставя от европейския портал за електронно правосъдие;

 

й) начините за извършване на плащания, като се вземат предвид достъпните средства за плащане като например плащания онлайн;

 

йа) подробната информация в обяснителните етикети, в които се посочват данните и видовете актове по член 2;

 

к) техническите условия за наличност на услугите, които се предлагат от системата за взаимно свързване на регистрите;

 

л) процедурата и техническите изисквания за свързването на точките за достъп по избор към платформата.

 

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4д.

 

Комисията приема тези актове за изпълнение най-късно до [xxx]1.

 

_____________

 

*OВ L 395, 30.12.1989 г., стp. 36.“

 

1Три години след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„Член 4г

 

1. Създаването и бъдещото развитие на европейската централна платформа и мерките за приспособяване на европейския портал за електронно правосъдие, които произтичат от настоящата директива, се финансират от общия бюджет на Съюза.

 

2. Поддържането и функционирането на европейската централна платформа се финансират от общия бюджет на Съюза и могат да бъдат съфинансирани от таксите за достъп до системата за взаимно свързване на регистрите, които се събират от нейните индивидуални потребители. Нито една разпоредба от настоящия параграф не засяга таксите на национално равнище.

 

3. Чрез делегирани актове и в съответствие с член 13а Комисията може да приема правила относно това дали да съфинансира европейската централна платформа чрез събиране на такси и, в такъв случай, размера на таксите, които се събират от индивидуалните потребители по параграф 2.

 

4. Никакви такси, налагани в съответствие с параграф 2, не засягат евентуалните такси, които държавите членки събират за получаването на актове и данни по член 3аб, параграф 1 от настоящата директива.

 

5. Евентуалните такси, налагани в съответствие с параграф 2, не се събират за получаването на данните по член 3аб, параграф 2, букви а), б) и в).

 

6. Всяка държава членка поема разходите за приспособяване на националните си регистри, както и разходите за тяхното поддържане и функциониране, произтичащи от настоящата директива.“

Изменение  62

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4д (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„Член 4д

 

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията*.

 

2. При позоваване на настоящия член се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

_____________

 

* OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.“

Изменение  63

Предложение за директива

Член 3 – точка 6

Директива 2009/101/ЕО

Глава 4а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Добавя се следната глава 4а:

(6) Създава се следната глава 4а:

„ГЛАВА 4A

„ГЛАВА 4A

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 13а

Член 13а

 

Упражняване на делегираните правомощия

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 4а, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

3. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията по членове 13б и 13в.

2. Правомощието да приема делегирани актове по член 4г, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

Член 13б

 

1. Делегираните правомощия по член 13а може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или Съвета.

3. Делегираното правомощие по член 4г, параграф 3 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посоченото в него правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да оттегли делегираните правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4г, параграф 3, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът не са повдигнали възражения в срок от три месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

3. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Член 13в

 

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражение срещу делегиран акт.

 

По инициатива на Европейския парламенти или Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която повдига възражение срещу делегирания акт, посочва съответните причини.“

 

Изменение  64

Предложение за директива

Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Докладване и редовен диалог

 

1. Не по-късно от пет години след окончателната дата за прилагане на разпоредбите, посочени в член 4, параграф 1а, Комисията публикува доклад относно функционирането на системата за взаимно свързване на регистрите, в който по-специално се разглежда нейната техническа експлоатация и финансовите й аспекти.

 

2. Този доклад се придружава, по целесъобразност, от предложения за изменение на настоящата директива.

 

3. Комисията и представителите на държавите членки провеждат редовни срещи за обсъждане на въпросите от обхвата на настоящата директива във всеки подходящ форум.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до 1 януари 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

1. Държавите членки приемат, публикуват и прилагат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до [xxx].1

 

________________

 

1 Две години след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Независимо от параграф 1 държавите членки приемат, публикуват и прилагат необходимите разпоредби за изпълнение на:

 

- член 1, параграф 3, алинея 3 и член 5а от Директива 89/666/ЕИО;

 

- член 13 от Директива 2005/56/ЕО;

 

- член 3, параграф 1, втора алинея, член 3аа, член 3аб, член 3б, член 4а, параграфи 3—5 от Директива 2009/101/EО;

 

най-късно две години след приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 4в.

 

При приемането на тези актове за изпълнение Комисията публикува крайната дата за прилагането на разпоредбите, посочени в настоящия параграф, в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавите членки приемат споменатите разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

1б. Когато държавите членки приемат мерките, посочени в параграф 1, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Методите на позоваване се определят от държавите-членки.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, регулирана с настоящата директива.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на мерките от националното законодателство, които приемат в областта, регулирана с настоящата директива.

(1)

             OВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 118.

(2)

             ОВ С 220, 26.7.2011 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Взаимното свързване на търговските регистри е важна мярка за насърчаване на по-нататъшната интеграция на икономическото пространство в рамките на ЕС и за засилване на правната сигурност за предприятията и гражданите.

Търговските регистри се водят на национално и регионално равнище, като навсякъде те демонстрират de facto и de jure разлики, например по отношение на правното си значение или надеждността на вписаните данни. Нарастващата презгранична икономическа дейност налага по-доброто взаимно свързване на търговските регистри от съображения за правна сигурност и прозрачност; важно е също да се спестят разходи и време. Единствено чрез подобно взаимно свързване ще се използва пълният потенциал, присъщ за воденето на електронни регистри. Основните насоки на предложението на Комисията, което се ограничава върху съществените аспекти, следва да се одобрят. Целта на директивата е чисто техническо взаимно свързване между съществуващите национални регистри, а не хармонизация на правните последици. Тя урежда само обмена на информация от регистрите и не създава отделен търговски регистър с негови собствени данни. Тя създава платформа, която подобрява и ускорява комуникацията и получаването на информация от страна на гражданите и предприятията.

Една специфична характеристика на предложението е, че не прави възможно намирането на окончателен отговор на много въпроси, по-специално на свързаните с техническите подробности въпроси. Въпросите и подходящите отговори ще възникват и ще трябва да бъдат разработвани в процеса на създаването на мрежата. Поради тази причина и по изключение докладчикът счита, че е приемливо да се предостави вземането на решения на бъдещите правни актове, които на свой ред по изключение, в някои случаи ще бъдат под формата на актове за изпълнение с пълното участие на държавите членки. Взаимното свързване на търговските регистри може да има успех единствено ако Комисията и държавите членки работят в тясно сътрудничество, като същевременно по този начин следва да се гарантират експертни познания и точност. В процеса на консултации предложението на Комисията беше формулирано по нов начин в сътрудничество със Съвета и Комисията. Първоначално предвидените делегирани актове с широк обхват понастоящем частично са включени в законодателния акт, а определени области се подчиняват на актовете за изпълнение и делегираните актове.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (19.7.2011)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Докладчик по становище: Hans-Peter Martin

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Предприятията все повече разширяват дейностите си отвъд националните граници, използвайки създадените от единния пазар възможности. В състава на международните групи и във все повече операции по преструктуриране като сливания и разделяния участват дружества от различни държави-членки. Вследствие на това има нарастващо търсене на информация за дружествата от други държави. Достъпът до официалната информация от друга държава-членка обаче невинаги е възможен.

(1) Предприятията все повече разширяват дейностите си отвъд националните граници, използвайки създадените от единния пазар възможности. В състава на международните групи и във все повече операции по преструктуриране като сливания и разделяния участват дружества от различни държави-членки. Вследствие на това има нарастващо търсене на информация за дружествата от други държави. Достъпът до официалната информация от друга държава-членка обаче невинаги е възможен. Подобряването на достъпа до актуална и достоверна информация за дружествата би могло да насърчи повишаването на доверието и прозрачността на пазара, да спомогне за възстановяването и да увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно изискванията за разкриване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава са посочени актовете и данните, които дружествата трябва да оповестяват в регистъра, където е вписан техен клон. Не е предвидено обаче законово задължение органите, водещи търговските регистри, да обменят помежду си информация за чуждестранните клонове. Това води до правна несигурност за третите лица в държавата на клона, когато важни изменения на свързаните с дружеството обстоятелства не се отразяват в регистъра.

(2) В Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно изискванията за разкриване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава са посочени актовете и данните, които дружествата трябва да оповестяват в регистъра, където е вписан техен клон. Не е предвидено обаче законово задължение органите, водещи търговските регистри, да обменят помежду си информация за чуждестранните клонове. Това води до правна несигурност за третите лица, ако важни изменения на свързаните с дружеството обстоятелства не се отразяват в регистъра в държавата на клона. Съществуващото сътрудничество между регистрите не е достатъчно да бъдат удовлетворявани потребностите от информация, възникващи при стопанската дейност на единния пазар. Освен това ефективното трансгранично сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, е от основно значение за гладкото функциониране на единния пазар.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Поради операции като презграничните сливания или преместването на седалището ежедневното сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се е превърнало в необходимост. Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност изисква водещите търговските регистри органи от различните държави-членки да си сътрудничат. Липсват обаче установени комуникационни канали, които биха могли да ускорят процедурите, да спомогнат за преодоляване на езиковите проблеми и да доведат до повишаване на правната сигурност.

(3) Поради операции като презграничните сливания или преместването на седалището ежедневното сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се е превърнало в необходимост. Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност изисква водещите търговските регистри органи от различните държави-членки да си сътрудничат. Липсват обаче установени комуникационни канали и ефективно трансгранично сътрудничество, които биха могли да ускорят процедурите, да спомогнат за преодоляване на езиковите проблеми и да доведат до повишаване на правната сигурност и прозрачността. Установяването на такива канали би намалило и разходите на дружествата, които упражняват дейност в няколко държави.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни се осигурява и достъп до съхраняваните в регистрите актове и данни, които могат да бъдат получени на хартиен носител или по електронен път. Въпреки това гражданите и дружествата все още трябва да търсят държава по държава, особено като се има предвид, че сегашното доброволно сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се оказа недостатъчно.

(4) С Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни се осигурява и достъп до съхраняваните в регистрите актове и данни, които могат да бъдат получени на хартиен носител или по електронен път. Въпреки това гражданите и дружествата все още трябва да търсят държава по държава, особено като се има предвид, че сегашното доброволно сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се оказа трудноразбираемо, трудно за прилагане и неефективно. Трябва да се гарантират трансграничното сътрудничество и оперативната съвместимост на регистрите в целия Съюз.

Изменение  5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В Съобщението на Комисията относно Акта за единния пазар се посочва, че взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри е начин за създаване на по-благоприятна за търговците правна и фискална среда. Взаимното свързване би спомогнало и за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия чрез намаляване на административната тежест и увеличаване на правната сигурност и така би допринесло за преодоляване на кризата — един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“. То би трябвало също така да подобри презграничната комуникация между органите, водещи търговските регистри, чрез използване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии.

(5) В Съобщението на Комисията относно Акта за единния пазар се посочва, че взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри е начин за създаване на по-благоприятна за търговците правна и фискална среда и за благоприятстване на балансиран и хармоничен икономически и социален напредък. Взаимното свързване би спомогнало и за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия чрез намаляване на административната тежест, в частност за малките и средните предприятия, и увеличаване на правната сигурност, икономическата ефективност и прозрачността и така би допринесло за справяне с кризата — един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“. То следва също така да подобри презграничната комуникация между органите, водещи търговските регистри, и да намали пречките пред презграничната търговия чрез използване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии, както и да улесни презграничния достъп до официална информация за дружествата чрез създаването на електронна мрежа на регистрите и определяне на общ минимален набор от актуална информация, която да бъде предоставяна на трети лица по електронен път във всяка държава-членка.

Изменение  6

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) В заключенията на Съвета от 25 май 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри се потвърждава, че подобряването на достъпа до актуална и достоверна информация за дружествата би могло да доведе до повишаване на доверието на пазара, да спомогне за възстановяването и да увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия.

(6) В заключенията на Съвета от 25 май 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри се потвърждава, че подобряването на достъпа до актуална и достоверна информация за дружествата би могло да доведе до повишаване на доверието на пазара, да спомогне за възстановяването и да увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия, при което административната тежест за предприятията не следва да се увеличава, а напротив − да се намалява.

Изменение  7

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри Европейският парламент подчерта, че ползите от този проект за по-нататъшната интеграция на Европейското икономическо пространство могат да бъдат реализирани само ако всички държави-членки се включат в мрежата.

(7) В своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри Европейският парламент подчерта, че ползите от този проект за по-нататъшната интеграция на Европейското икономическо пространство могат да бъдат реализирани само ако всички държави-членки се включат в мрежата и че е необходим по-добър и по-лесен достъп до информация с цел да се подпомогнат малките и средните предприятия, които са ключов елемент от гръбнака на европейската икономика и основният двигател за създаване на работни места, икономически растеж и социално сближаване в Европа, тъй като това способства за намаляване на административната тежест за такива предприятия.

Изменение  8

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Този централен портал за електронно правосъдие, достъпен в целия Съюз, следва да гарантира, че необходими документи, които са налични в една държава-членка, са достъпни и във всички останали държави-членки.

Изменение  9

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Презграничният достъп до информация за търговците може да бъде подобрен само ако всички държави-членки се включат в израждането на електронна мрежа от регистри и предават данни на ползвателите на информация за търговците по стандартизиран начин (сходно съдържание и оперативно съвместими технологии) в целия Съюз. Ползвателите следва да имат достъп до информацията посредством единна европейска електронна платформа, която е част от електронната мрежа.

(9) Презграничният достъп до информация за търговците може да бъде подобрен само ако всички държави-членки, в сътрудничество с всички съответни заинтересовани страни, се включат в израждането на електронна мрежа от регистри и предават данни на ползвателите на информация за търговците по стандартизиран начин (сходно съдържание и форми, както и оперативно съвместими технологии) в целия Съюз. Ползвателите следва да имат достъп до информацията посредством единна европейска електронна платформа, която е част от електронната мрежа. Това ще допринесе за повишаване на прозрачността в целия Съюз. Електронната мрежа следва да се основава на съществуващите структури, с цел да се избегнат ненужните разходи.

Изменение  10

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработка на лични данни и за свободното движение на тези данни следва да се прилага спрямо обработката на лични данни от държавите-членки, включително спрямо предаването на лични данни чрез електронната мрежа.

(10) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработка на лични данни и за свободното движение на тези данни следва да се прилага спрямо обработката на лични данни от държавите-членки, включително спрямо предаването на лични данни чрез електронната мрежа, като същевременно се гарантира подходяща защита на личните и търговските данни.

Изменение  11

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Следва да бъде въведен единен идентификационен код за дружествата като допълнение към съществуващия регистрационен номер, за да бъде улеснено идентифицирането на дружествата, които извършват дейност в повече от една държава-членка, например чрез клонове или дъщерни дружества.

(11) Следва да бъде въведен единен официален идентификационен код за дружествата като допълнение към съществуващия регистрационен номер, за да бъде улеснено идентифицирането на дружествата, които извършват дейност в повече от една държава-членка, например чрез клонове или дъщерни дружества.

Изменение  12

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Както и дружествата, като допълнение към номера си в регистъра клоновете също следва да имат единен идентификационен код, който да дава възможност за ясното им идентифициране в рамките на Европейското икономическо пространство. Чрез изменението на Директива 89/666/ЕИО в това отношение следва да се осигури възможност за ясно определяне на връзката между дружествата и чуждестранните им клонове, което е нужно за редовното актуализиране на информацията в регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан чуждестранният клон. Чрез съгласуваността на вписаните данни следва да се гарантира, че третите лица имат достъп до актуални данни за клоновете в своята държава-членка. Макар че държавите-членки следва да могат да избират процедурите, които ще спазват по отношение на клоновете, регистрирани на тяхната територия, те трябва да гарантират най-малко, че клоновете на прекратените дружества се отписват своевременно от регистъра.

(12) Както и дружествата, като допълнение към номера си в регистъра клоновете също следва да имат единен идентификационен код, който да дава възможност за ясното им идентифициране в рамките на Европейското икономическо пространство. Чрез изменението на Директива 89/666/ЕИО в това отношение следва да се осигури възможност за ясно определяне на връзката между дружествата и чуждестранните им клонове, което е нужно за редовното актуализиране на информацията в регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан чуждестранният клон. Чрез съгласуваността на вписаните данни следва да се гарантира, че третите лица имат достъп до актуални данни за клоновете в своята държава-членка. Макар че държавите-членки следва да могат да избират процедурите, които ще спазват по отношение на клоновете, регистрирани на тяхната територия, включително правото на регулиране на правния статут на клоновете, те трябва да гарантират най-малко, че клоновете на прекратените дружества се отписват от регистъра в срок от десет работни дни.

Изменение  13

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За да се гарантира, че няма съществени разлики в качеството на актовете и обстоятелствата, които се вписват в търговските регистри в Съюза, държавите-членки следва да гарантират, че всички данни, вписани по член 2 от Директива 2009/101/ЕО, се актуализират и актуализираните данни се оповестяват в срок от най-много петнадесет календарни дни след настъпването на събитието, довело до промяната на вписаните данни. Освен това за да се подобри защитата на третите лица в другите държави-членки, всички актове и данни, предавани чрез мрежата, следва да бъдат придружени от ясни указания за правната им стойност.

(14) За да се гарантира, че няма съществени разлики в качеството на актовете и обстоятелствата, които се вписват в търговските регистри в Съюза, държавите-членки следва да гарантират, че всички данни, вписани по член 2 от Директива 2009/101/ЕО, се актуализират и актуализираните данни се оповестяват в срок от най-много петнадесет календарни дни след настъпването на събитието, наложило промяната на вписаните данни. Такава актуализация следва да подлежи на пълно документиране и проверка. Освен това за да се подобри защитата на третите лица в другите държави-членки, всички актове и данни, предавани чрез мрежата, следва да бъдат придружени от ясни указания за правния им статут и правната им стойност.

Изменение  14

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) На Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да приема делегирани актове по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: управлението, администрирането, функционирането, представляването и финансирането на електронната мрежа; условията за участие на държавите извън Европейското икономическо пространство в електронната мрежа; минималните стандарти за сигурност; използването на единен идентификационен код; употребяваните езици в електронната мрежа; метода на предаване на информация между регистрите, които осигуряват презграничен достъп до информацията; оперативната съвместимост на информационните и комуникационните технологии, използвани от участниците в електронната мрежа; дефинирането на стандарти за формата, съдържанието и параметрите на съхранението и извличането на обявяваните актове и вписваните данни с цел осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни; последиците при неспазване на изискванията; метода за определяне на връзката между дадено дружество и чуждестранния му клон; метода и съответните технически стандарти за предаване на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона; техническите стандарти за предаване на информация между регистрите; стандартните формуляри за уведомяване при презгранично сливане, които да бъдат използвани от водещите регистрите органи. Управлението на мрежата следва да включва механизъм, чрез който потребителите да изразяват мнения относно функционирането ѝ, за да може да се отчитат потребностите им. Правомощията следва да бъдат предоставени на Комисията за неопределен срок, за да може при необходимост да променя разпоредбите.

(15) С цел създаване на електронната мрежа на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: условията за участие на държавите извън Европейското икономическо пространство в електронната мрежа; минималните стандарти за сигурност; използването на единен идентификационен код; употребяваните езици в електронната мрежа; метода на предаване на информация между регистрите, които осигуряват презграничен достъп до информацията; оперативната съвместимост на информационните и комуникационните технологии, използвани от участниците в електронната мрежа; дефинирането на стандарти за формата, съдържанието и параметрите на съхранението и извличането на обявяваните актове и вписваните данни с цел осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни; последиците при неспазване на изискванията; метода за определяне на връзката между дадено дружество и чуждестранния му клон; метода и съответните технически стандарти за предаване на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона; техническите стандарти за предаване на информация между регистрите; стандартните формуляри за уведомяване при презгранично сливане, които да бъдат използвани от водещите регистрите органи. Управлението на мрежата следва да включва механизъм, чрез който потребителите да изразяват мнения относно функционирането ѝ, за да може да се отчитат потребностите им. Правомощията следва да бъдат предоставени на Комисията за неопределен срок, за да може при необходимост да променя разпоредбите. При подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  15

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 89/666/ЕИО

Член 5а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органът, водещ регистъра, в който е вписан клонът, своевременно уведомява посредством електронната мрежа по член 4а от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета органа, водещ регистъра, в който е вписано дружеството, за всички промени в документите и данните по член 2 от настоящата директива.

1. Органът, водещ регистъра, в който е вписан клонът, своевременно, и във всеки случай най-късно в срок от 10 работни дни, уведомява посредством електронната мрежа по член 4а от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета органа, водещ регистъра, в който е вписано дружеството, за всички промени в документите и данните по член 2 от настоящата директива.

Изменение  16

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 89/666/ЕИО

Член 5а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки определят правната процедура, която трябва да се спазва при получаването на уведомленията по параграф 1 от настоящия член и по член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО. С тези процедури трябва да се гарантира, че клоновете на дружествата, които са били прекратени или са били отписани от регистъра по друга причина, се закриват своевременно.

2. Държавите-членки определят правната процедура, която трябва да се спазва при получаването на уведомленията по параграф 1 от настоящия член и по член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО. С тези процедури трябва да се гарантира, че клоновете на дружествата, които са били прекратени или са били отписани от регистъра по друга причина, своевременно самите те се отписват от регистъра и или се закриват, или се възстановяват с нова и действителна правосубектност.

Изменение  17

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 89/666/ЕИО

Член 5а– параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В съответствие с член 11а и съгласно условията по членове 11б и 11в Комисията приема делегирани актове, в които определя следното:

3. В съответствие с член 11а Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в които се определя следното:

Изменение  18

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 89/666/ЕИО

Член 5а – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) метода за определяне на връзката между дадено дружество и негов клон;

а) метода за образуване на номера за идентификация за целите на определяне на връзката между дадено дружество и негов клон;

Изменение  19

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Директива 89/666/ЕИО

Член 11а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 5а, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 5а, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от …*.

 

1а. Делегирането на правомощие, посочено в член 5а, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощието, посочено в същото решение. Решението влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на никой от делегираните актове, които вече са в сила.

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

2а. Делегиран акт, приет съгласно член 5а, параграф 3, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът не са повдигнали възражения в срок от три месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.

3. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в членове 11б и 11в.

 

 

_____

* Дата на влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  20

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Директива 89/666/ЕИО

Член 11б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11б

заличава се

1. Делегираните правомощия по член 11а може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да оттегли делегираните правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

 

3. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Изменение  21

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Директива 89/666/ЕИО

Член 11в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11в

заличава се

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражения срещу делегиран акт.

 

По инициатива на Европейския парламенти или Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която повдига възражение срещу делегирания акт, посочва съответните причини.

 

Изменение  22

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Директива 2005/56/ЕО

Член 13 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът, водещ регистъра, в който се вписва образуваното в резултат на презграничното сливане дружество, своевременно уведомява чрез електронната мрежа по член 4а от Директива 2009/101/ЕО органа, водещ регистъра, в който всяко от тези дружества е било задължено да обявява актовете си, че презграничното сливане се е състояло. Заличаването на предишното вписване в съответните случаи се извършва при получаването на това уведомление, но не и преди това.

Органът, водещ регистъра, в който се вписва образуваното в резултат на презграничното сливане дружество, своевременно, и във всеки случай най-късно в срок от 10 работни дни, уведомява чрез електронната мрежа по член 4а от Директива 2009/101/ЕО органа, водещ регистъра, в който всяко от тези дружества е било задължено да обявява актовете си, че презграничното сливане се е състояло. Заличаването на предишното вписване в съответните случаи се извършва при получаването на това уведомление, но не и преди това.

Изменение  23

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Директива 2005/56/ЕО

Член 13 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с член 17а и съгласно условията по членове 17б и 17в Комисията приема делегирани актове, в които определя следното:

2. В съответствие с член 17а Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в които се определя следното:

Изменение  24

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 2

Директива 2005/56/ЕО

Член 17а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 13, параграф 2 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 13, параграф 2 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от …*.

 

1а. Делегирането на правомощие, посочено в член 13, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощието, посочено в същото решение. Решението влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на никой от делегираните актове, които вече са в сила.

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

2а. Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 2, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът не са повдигнали възражения в срок от три месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.

3. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията по членове 17б и 17в.

 

 

_____

* Дата на влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  25

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 2

Директива 2005/56/ЕО

Член 17б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17б

заличава се

Оттегляне на делегираните правомощия

 

1. Делегираните правомощия по член 13, параграф 2 може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да оттегли делегираните правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

 

3. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Изменение  26

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 2

Директива 2005/56/ЕО

Член 17в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17в

заличава се

Възражения срещу делегираните актове

 

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражение срещу делегиран акт.

 

По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която повдига възражение срещу делегирания акт, посочва съответните причини.

 

Изменение  27

Предложение за директива – акт за изменение

Член 3 – точка 3a (нова)

Директива 2009/101/ЕО

Член 4 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Член 4, параграф 2, алинея 3 се заменя със следния текст:

 

„Държавите-членки предприемат необходимите мерки за улесняване на достъпа на трети лица до доброволно оповестените преводи.

Тези мерки гарантират достъпа до преводите чрез посочената в член 4а електронна мрежа.“.

Изменение  28

Предложение за директива – акт за изменение

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органът, водещ регистъра, в който е вписано дружеството, своевременно уведомява чрез електронната мрежа органа, водещ регистъра, в който е вписан клонът, за всички промени в актовете и данните по член 2 от Директива 89/666/ЕИО(*).

2. Органът, водещ регистъра, в който е вписано дружеството, своевременно, и във всеки случай най-късно в срок от 10 работни дни, уведомява чрез електронната мрежа органа, водещ регистъра, в който е вписан клонът, за всички промени в актовете и данните по член 2 от Директива 89/666/ЕИО(*).

Изменение  29

Предложение за директива – акт за изменение

Член 3 – точка 4

Директива 2009/101/ЕО

Член 4а – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В съответствие с член 13а и съгласно условията по членове 13б и 13в Комисията приема делегирани актове, в които определя следното:

3. В съответствие с член 13а Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в които се определя следното:

Изменение  30

Предложение за директива – акт за изменение

Член 3 – точка 6

Директива 2009/101/ЕО

Член 13а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 4а, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

1. Правомощието да приема делегираните актове по член 4а, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от …*.

 

1а. Делегирането на правомощие, посочено в член 4а, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощието, посочено в същото решение. Решението влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на никой от делегираните актове, които вече са в сила.

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

2. След приемането на делегиран акт Комисията веднага уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

2а. Делегиран акт, приет съгласно член 4а, параграф 3, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът не са повдигнали възражения в срок от три месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.

3. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията по членове 13б и 13в.

 

 

_____

* Дата на влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  31

Предложение за директива – акт за изменение

Член 3 – точка 6

Директива 2009/101/ЕО

Член 13б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13б

заличава се

1. Делегираните правомощия по член 13а може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да оттегли делегираните правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

 

3. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Изменение  32

Предложение за директива – акт за изменение

Член 3 – точка 6

Директива 89/666/ЕИО

Член 13в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13в

заличава се

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражение срещу делегиран акт.

 

По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която повдига възражение срещу делегирания акт, посочва съответните причини.

 

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри

Позовавания

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

8.3.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

8.3.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Hans-Peter Martin

8.3.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.6.2011 г.

4.7.2011 г.

 

 

Дата на приемане

11.7.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри

Позовавания

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.2.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

8.3.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

8.3.2011 г.

IMCO

8.3.2011 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

22.3.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.4.2011 г.

10.10.2011 г.

 

 

Дата на приемане

26.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Ortiz Vilella

Дата на внасяне

1.2.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност