Postup : 2011/0038(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0022/2012

Předložené texty :

A7-0022/2012

Rozpravy :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Hlasování :

PV 14/02/2012 - 7.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0033

ZPRÁVA     ***I
PDF 925kWORD 761k
1. 2. 2012
PE 473.716v02-00 A7-0022/2012

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků

(COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Kurt Lechner

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků

(COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0079),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 50 odst. 2 písm. g Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0059/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. června 2011(1),

–   s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 6. května 2011(2),

–   s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 27. ledna 2012, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A7-0022/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 50 odst. 2 písm. g) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 50 této smlouvy,

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Právní východisko 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vypouští se

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Podniky stále více expandují za hranice svých států, aby využily příležitostí, které skýtá vnitřní trh. Do přeshraničních skupin a mnohých restrukturalizačních opatření, jako jsou fúze a rozdělování podniků, jsou zapojeny společnosti z různých členských států EU. Proto roste poptávka po přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni. Oficiální informace o společnostech však nejsou přeshraničně vždy snadno dostupné.

(1) Podniky stále více expandují za hranice svých států, aby využily příležitostí, které skýtá vnitřní trh. Do přeshraničních skupin a mnohých restrukturalizačních opatření, jako jsou fúze a rozdělování podniků, jsou zapojeny společnosti z různých členských států. Proto roste poptávka po přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni. Oficiální informace o společnostech však nejsou přeshraničně vždy okamžitě dostupné.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu stanoví seznam listin a údajů, které musí společnosti zveřejnit v rejstříku, v němž je zapsána jejich pobočka. Neexistuje však zákonná povinnost rejstříků vyměňovat si údaje týkající se zahraničních poboček. Nejsou-li důležité změny ve společnosti zaznamenány v rejstříku pobočky, vede to k právní nejistotě třetích osob v zemi pobočky.

(2) Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu stanoví seznam listin a údajů, které musí společnosti zveřejnit v rejstříku, v němž je zapsána jejich pobočka. Neexistuje však zákonná povinnost rejstříků vyměňovat si údaje týkající se zahraničních poboček. To vede k právní nejistotě třetích osob, neboť přestože byla společnost z rejstříku vymazána, její pobočka může pokračovat ve své činnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Při operacích typu přeshraničních fúzí nebo přemísťování sídel je každodenní spolupráce obchodních rejstříků nezbytností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností vyžaduje přeshraniční spolupráci rejstříků. Nejsou však zřízeny žádné komunikační kanály, které by mohly urychlit postupy, pomoci překonat jazykovou bariéru a posílit právní jistotu.

(3) Při operacích typu přeshraničních fúzí je každodenní spolupráce mezi obchodními rejstříky nezbytností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností vyžaduje přeshraniční spolupráci rejstříků. Nejsou však zřízeny žádné komunikační kanály, které by mohly urychlit postupy, pomoci překonat jazykovou bariéru a posílit právní jistotu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, zajišťuje mimo jiné, aby listiny a údaje zapsané v rejstříku byly přístupné v papírové nebo elektronické formě. Občané a společnosti však stále musí vyhledávat postupně v rejstřících jednotlivých zemí především proto, že současná dobrovolná spolupráce mezi rejstříky se ukazuje být nedostatečná.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Komise ve svém sdělení o Aktu o jednotném trhu1 uvedla propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků jako jedno z opatření pro vytvoření právního a fiskálního prostředí, které by bylo příznivější pro podniky. Mělo by přispět k posílení konkurenceschopnosti evropských podniků snížením administrativní zátěže a zvýšením právní jistoty, a tím přispět k překonání hospodářské krize, což je jedna z priorit strategie Evropa 20202. Měla by se tím zlepšit i přeshraniční komunikace mezi rejstříky díky využití inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií.

(5) Komise ve svém sdělení o Aktu o jednotném trhu uvedla propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků jako opatření pro vytvoření právního a fiskálního prostředí, které by bylo příznivější pro podniky. Mělo by přispět k posílení konkurenceschopnosti evropských podniků snížením administrativní zátěže a zvýšením právní jistoty, a tím přispět k překonání hospodářské krize, což je jedna z priorit strategie Evropa 2020. Měla by se tím zlepšit i přeshraniční komunikace mezi rejstříky díky využití inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií.

1 COM(2010) 608 v konečném znění.

 

2 Závěry Evropské rady 13/10, 17. června 2010.

 

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament ve svém usnesení o propojení obchodních rejstříků1 ze dne 7. září 2010 zdůraznil, že tento projekt může být užitečný pro další integraci Evropského hospodářského prostoru, pouze pokud se do sítě zapojí všechny členské státy.

(7) Evropský parlament ve svém usnesení o propojení obchodních rejstříků ze dne 7. září 2010 zdůraznil, že tento projekt může být užitečný pro další integraci Evropského hospodářského prostoru, pouze pokud se do sítě zapojí všechny členské státy.

1 A7-0218/2010.

 

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Akční plán v oblasti evropské e-justice1 se zabývá vývojem portálu evropské e-justice jako jediného místa přístupu k právním informacím, právním a správním institucím, rejstříkům, databázím a dalším službám a propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků považuje za důležitý prvek.

(8) Víceletý akční plán v oblasti evropské e-justice na roky 2009–20131 se zabývá vývojem portálu evropské e-justice jako jednotného evropského místa pro elektronický přístup k právním informacím, právním a správním institucím, rejstříkům, databázím a dalším službám a propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků považuje za důležité.

1 2009/C 75/01

Úř. věst. C 75, 31.3.2009, s. 1.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Přeshraniční přístup k informacím o společnostech lze zlepšit, pouze pokud se všechny členské státy zapojí do budování elektronické sítě rejstříkůbudou předávat tyto informace jejich uživatelům standardizovaným způsobem (obdobný obsahinteroperabilní technologie) na celém území Unie. Uživatelé by měli mít k těmto informacím přístup prostřednictvím jednotné evropské elektronické platformy, která je součástí uvedené elektronické sítě.

(9) Přeshraniční přístup k obchodním informacím o společnostech a jejich pobočkách otevřených v jiných členských státech lze zlepšit, pouze pokud se všechny členské státy zapojí do umožnění elektronické komunikace mezi rejstříkypředávání standardizovaných informací jednotlivým uživatelům prostřednictvím shodného obsahu a interoperabilních technologií na celém území Unie. Interoperabilita rejstříků by měla být zajištěna tím, že rejstříky členských států (dále jen „vnitrostátní rejstříky“) budou poskytovat služby, které by měly tvořit rozhraní pro evropskou ústřední platformu (dále jen „platforma“). Platforma by měla být centralizovaným souborem nástrojů informační technologie integrujícím služby a měla by vytvořit společné rozhraní. Toto rozhraní by mělo být využíváno všemi vnitrostátními rejstříky. Platforma by měla rovněž poskytovat služby tvořící rozhraní pro portál evropské e-justice sloužící jako evropské místo elektronického přístupu a pro případná další přístupová místa zřízená jednotlivými členskými státy. Tuto platformu je třeba chápat pouze jako nástroj pro propojení rejstříků, a nikoliv jako samostatný subjekt s právní subjektivitou. Na základě jedinečných identifikačních kódů by měla platforma zabezpečit šíření informací z každého z rejstříků členských států do příslušných rejstříků jiných členských států ve standardním formátu zprávy (elektronická forma zpráv vyměňovaných mezi systémy informační technologie, například: xml) a příslušné jazykové verze.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Cílem této směrnice není zřízení centralizované databáze rejstříků, v níž by byly uchovávány podstatné informace o obchodních společnostech. Při zavádění systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků (dále jen „systém propojení rejstříků“) je třeba vymezit pouze soubor údajů nezbytných pro řádné fungování ústřední platformy. K těmto údajům by měly patřit zejména provozní údaje, slovníky a glosáře. Rozsah těchto údajů by měl být vymezen rovněž s přihlédnutím k potřebě zajistit účinné fungování systému propojení rejstříků. Tyto údaje by měly být používány k tomu, aby platforma plnila své funkce, a v přímé podobě by nikdy neměly být veřejně přístupné. Platforma by navíc neměla měnit obsah údajů o obchodních společnostech, které jsou uloženy ve vnitrostátních rejstřících, ani informace o obchodních společnostech předané prostřednictvím systému ústředních, obchodních a podnikových rejstříků.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Protože cílem této směrnice není harmonizovat vnitrostátní systémy ústředních obchodních a podnikových rejstříků, nemají členské státy povinnost změnit svůj vnitřní systém rejstříků, zejména pokud jde o správu, uchovávání údajů, poplatky, využívání a zveřejňování informací pro vnitrostátní účely.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Zpracování osobních údajů, jakož i předávání osobních údajů prostřednictvím elektronické sítě, prováděné členskými státy by se mělo řídit směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Vedle existujících registračních čísel společností by měl být zaveden jedinečný identifikační kód společností, který by usnadnil identifikaci společností působících například prostřednictvím poboček nebo dceřiných společností ve více než jednom členském státě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Pobočky společností by navíc ke svému číslu v rejstříku měly mít také jedinečný identifikační kód, který umožní jejich jednoznačnou identifikaci v Evropském hospodářském prostoru. Změna směrnice 89/666/EHS v tomto směru by měla umožnit určit jasné spojení mezi společnostmi a jejich zahraničními pobočkami, což je nezbytné pro pravidelnou aktualizaci údajů v rejstříku společnosti a rejstříku zahraniční pobočky. Soulad zapsaných informací by měl zajistit, že třetí osoby budou mít přístup k aktuálním údajům o pobočkách ve svém členském státě. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, jaké postupy budou uplatňovat s ohledem na pobočky registrované na jejich území, budou však muset zároveň zajistit přinejmenším to, aby pobočky zrušených společností byly z rejstříku bez zbytečného prodlení vymazány.

(12) V rámci této směrnice se bude portál evropské e-justice zabývat – s využitím platformy – dotazy předloženými jednotlivými uživateli týkajícími se informací o společnostech a jejich pobočkách v jiných členských státech, jež jsou uloženy ve vnitrostátních rejstřících. To umožní prezentaci výsledků vyhledávání na portálu, včetně vysvětlujících popisků ve všech úředních jazycích EU uvádějících poskytnuté informace. Navíc za účelem zlepšení ochrany třetích osob v jiných členských státech by měly být na portálu k dispozici základní informace o právní hodnotě údajů a listin zveřejněných podle právních předpisů členských států přijatých v souladu se směrnicí 2009/101/ES.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Členské státy mohou zřídit jedno nebo více dalších přístupových míst, jež mohou mít vliv na používání a fungování platformy. Komise by proto měla být informována o jejich zřízení a o dalších zásadních změnách v jejich fungování, zejména o jejich uzavření. Tímto informováním by neměly být žádným způsobem omezeny pravomoci členských států, pokud jde o zřizování a provoz případných dalších přístupových míst.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Společnosti a jejich pobočky v jiných členských státech by měly mít jedinečný identifikační kód, který umožní jejich jednoznačnou identifikaci v Evropské unii. Tento identifikační znak má být využíván pro komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků (dále jen „systém propojení rejstříků“). Proto nemají společnosti a pobočky povinnost uvádět jedinečný identifikační znak v obchodních dopisech a objednávkových listech uvedených ve směrnicích 2009/101/ES a 89/666/EHS. Pro své vlastní komunikační účely by měly nadále používat své vnitrostátní registrační číslo.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c) Mělo by být umožněno zavést bezproblémové spojení mezi rejstříkem společnosti a rejstříky jejích poboček v jiných členských státech, které by spočívalo ve výměně informací o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení týkajícího se společnosti a o vyškrtnutí společnosti z rejstříku, pokud to má v daném členském státě právní důsledky. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, jaké postupy budou uplatňovat s ohledem na pobočky registrované na jejich území, avšak měly by zajistit přinejmenším to, aby pobočky zrušené společnosti byly z rejstříku bez zbytečného prodlení vymazány, případně po likvidačním řízení týkajícím se pobočky. Tato povinnost by se neměla vztahovat na pobočky obchodních společností, které byly z rejstříku vymazány, ale mají právního nástupce, jako je tomu například v případě změny právní formy obchodní společnosti, její fúze či rozdělení nebo přemístění jejího sídla do jiného státu.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12d) Tato směrnice by se neměla vztahovat na pobočku vytvořenou ve členském státě společností, která se neřídí právem členského státu, ve smyslu článku 7 směrnice 89/666/EHS.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že rejstříky budou komunikovat prostřednictvím elektronické sítě rejstříků, měla by být pozměněna také směrnice 2005/56/ES.

(13) Aby bylo zajištěno, že rejstříky budou komunikovat prostřednictvím systému propojení rejstříků, měla by být pozměněna také směrnice 2005/56/ES.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Členské státy by měly zajistit, aby veškeré změny informací uvedených v rejstřících a týkajících se společností byly bezodkladně aktualizovány. Aktualizace by měla být v normálním případě zveřejněna do jedenadvaceti dnů od obdržení úplné dokumentace ohledně uvedených změn, včetně ověření souladu s právem podle vnitrostátních právních předpisů. Tato lhůta by měla být chápána tak, že je po členských státech požadováno, aby vyvinuly přiměřené úsilí pro splnění lhůty stanovené ve směrnici. Neměla by se vztahovat na dokumenty týkající se účetnictví, které musí společnosti předkládat pro každý účetní rok. Tato výjimka je odůvodněna nadměrnou zátěží vnitrostátních rejstříků během období předkládání závěrek. V souladu s obecnými právními zásadami společnými všem členským státům by měla být lhůta jedenadvaceti dnů přerušena v případě vyšší moci.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Aby nedocházelo k významným rozdílům v kvalitě listin a údajů zapsaných v rejstřících v Unii, měly by členské státy zajistit, aby informace zapsané v souladu s článkem 2 směrnice 2009/101/ES byly aktualizovány a aktualizace zveřejněny do patnácti kalendářních dnů po vzniku události, která vedla ke změně zapsaných údajů. V zájmu lepší ochrany třetích osob v jiných členských státech by dále všechny listiny a údaje předávané prostřednictvím sítě měly být doplněny jasnou informací o jejich právní závaznosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Pokud se Komise rozhodne vytvořit nebo provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, mělo by tak být učiněno v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1. Odpovídající úroveň zapojení členských států do tohoto procesu by měla být zajištěna zavedením technických specifikací pro účely zadávání veřejných zakázek za použití prováděcích aktů přijímaných přezkumným postupem uvedeným v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

 

2 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Komise by měla být zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o správu, řízení, provoz, zastupování a financování elektronické sítě, podmínky účasti v elektronické síti pro země mimo Evropský hospodářský prostor, minimální bezpečnostní normy, používání jedinečného identifikačního kódu, jazyky používané v elektronické síti, způsob přenosu informací mezi rejstříky zajišťující přeshraniční přístup k informacím, interoperabilitu informačních a komunikačních technologií používaných účastníky elektronické sítě, definici norem pro formát, obsah a omezení pro uchovávání a vyhledávání listin a údajů, které by umožňovaly automatizovanou výměnu dat, důsledky nedodržení pravidel, způsob určení propojení mezi společností a její zahraniční pobočkou, způsob a technické normy přenosu informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky, technické normy přenosu informací mezi rejstříky a standardní vzory oznámení přeshraničních fúzí, které by rejstříky používaly. Správa sítě by měla zahrnovat mechanismus zpětné vazby od uživatelů, aby bylo možné zohlednit jejich potřeby. Je nezbytné přenést pravomoci na Komisi na dobu neurčitou, aby bylo možné v případě potřeby pravidla upravit.

(15) Pokud se Komise rozhodne provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, měla by být zajištěna kontinuita poskytování služeb prostřednictvím systému propojení rejstříků a řádný veřejný dohled nad fungováním platformy. Prostřednictvím prováděcích aktů přijímaných přezkumným postupem uvedeným v článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011 by měla být přijata podrobná pravidla pro provozní řízení platformy. Zapojení členských států do fungování celého systému by mělo být v každém případě zajištěno prostřednictvím pravidelného dialogu mezi Komisí a zástupci členských států ohledně otázek týkajících se fungování systému propojení rejstříků a jeho budoucího rozvoje.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků vyžaduje koordinaci vnitrostátních systémů s odlišnými technickými specifikacemi. Proto je třeba přijmout technická opatření a specifikace, které musí zohlednit rozdíly mezi rejstříky. Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění této směrnice, měly by být svěřeny Komisi prováděcí pravomoci k řešení těchto technických a provozních otázek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Tato směrnice by neměla omezovat práva členských států na vybírání poplatků za získání informací o společnostech prostřednictvím systému propojení rejstříků, jsou-li tyto poplatky podle vnitrostátního práva vyžadovány. Proto by technická opatření a specifikace systému propojení rejstříků měly umožnit zavedení způsobů plateb. Tato směrnice by v daném ohledu neměla předjímat žádné konkrétní technické řešení, neboť způsoby plateb by měly být stanoveny ve fázi přijímání prováděcích aktů při zohlednění široce dostupných platebních nástrojů pro platby online.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15c) Bylo by vhodné, aby se systému propojení rejstříků mohly v budoucnu účastnit třetí země.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15d) Spravedlivé řešení ohledně financování systému propojení rejstříků spočívá v tom, že na financování tohoto systému by se měly podílet Evropská unie i její členské státy. Členské státy by měly nést finanční zátěž spojenou s úpravou svých vnitrostátních rejstříků pro tento systém, přičemž ústřední prvky (evropská ústřední platforma a portál evropské e-justice sloužící jako jednotné evropské místo přístupu) by měly být financovány z odpovídající položky souhrnného rozpočtu Unie. S cílem doplnit jiné než podstatné prvky této směrnice by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vybírání poplatků za přístup k informacím o společnostech. Tímto není dotčeno právo vnitrostátních rejstříků vybírat dodatečné poplatky za účelem spolufinancování údržby a provozu evropské ústřední platformy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a navrhování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty včas a vhodným způsobem současně předávány Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15e) Zpracování osobních údajů, včetně elektronického předávání osobních údajů prováděného ve členských státech se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů2 . Zpracování osobních údajů rejstříky členských států, Komisí a případně třetí stranou zapojenou do provozování platformy by mělo probíhat v souladu s uvedenými akty. Prováděcí akty, jež mají být přijaty ve vztahu k systému propojení rejstříků, by měly, je-li to vhodné, zajišťovat uvedený soulad, a to zejména stanovením odpovídajících úkolů a povinností všech dotyčných účastníků a organizačních a technických pravidel, která se na ně budou vztahovat.

 

______________

 

1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

2 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15f) Aby mohl být systém propojení rejstříků zprovozněn, je nutné, aby členské státy učinily nezbytné úpravy, které spočívají zejména ve vývoji rozhraní spojujícího každý rejstřík s ústřední platformou. Proto by tato směrnice měla stanovit pro členské státy odkladnou lhůtu pro provedení a uplatnění ustanovení týkajících se technického provozu systému. Tato lhůta by měla být stanovena tak, aby jí předcházelo přijetí všech prováděcích aktů týkajících se technických opatření a specifikací pro systém propojení rejstříků ze strany Komise. Lhůta pro provedení a uplatňování ustanovení směrnice o technickém fungování systému propojení rejstříků by měla být dostatečná k tomu, aby členské státy mohly dokončit požadované právní a technické úpravy systému za účelem jeho plného zprovoznění v přiměřeném časovém rámci.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15g) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 20. října 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými prvky směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva. V případě této směrnice považuje legislativní orgán předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15h) Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména článek 8 uvedené listiny, který stanoví, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 6. května 20111,

 

______________

 

1 Úř. věst. C 220, 26.7.2011, s. 1.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V článku 1 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

(1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které znějí:

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 1 – odst. -3 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„-3. Listiny a údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků zřízeného v souladu s čl. 4a odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy* za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. Článek 3aa a čl. 3ab odst. 1 uvedené směrnice se použijí analogicky.

 

________________

 

* Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 1 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pobočkám je přidělen jedinečný identifikační kód, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci v Evropském hospodářském prostoru.“

3. Členské státy zajistí, aby byl pobočkám přidělen jedinečný identifikační kód, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků zřízeného podle čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES. Tento jedinečný identifikační kód se skládá přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského státu rejstříku, vnitrostátního rejstříku původu, čísla, pod nímž je pobočka zapsána v tomto rejstříku, a bude-li to vhodné, i z dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci.“.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 89/666/EHS

Článek 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rejstřík pobočky uvědomí neprodleně prostřednictvím elektronické sítě uvedené v článku 4a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES rejstřík společnosti o změnách v listinách a údajích uvedených v článku 2 této směrnice.

1. Rejstřík společnosti prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, zřízeného v souladu s čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES, bezodkladně zpřístupní informace o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení vůči dané společnosti a o vyškrtnutí společnosti z rejstříku, pokud to má právní důsledky v členském státě daného rejstříku.

2. Členské státy určí právní postup, který se uplatní po obdržení oznámení podle odstavce 1 tohoto článku a čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES. Těmito postupy se zajistí, aby pobočky společností, které byly zrušeny nebo z jiného důvodu vymazány z rejstříku, byly bez zbytečného prodlení uzavřeny.

2. Rejstřík pobočky prostřednictvím uvedeného systému zajistí bezodkladné přijetí informací uvedených v odstavci 1.

3. Komise přijme v souladu s článkem 11a a za podmínek stanovených v článcích 11b a 11c akty v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

3. Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro rejstříky bezplatná.

a) způsob určení propojení mezi společností a její pobočkou;

 

b) způsob a technické normy přenosu informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky.

 

 

3a. Členské státy stanoví postup při obdržení informací uvedených v odstavcích 1 a 2. Těmito postupy se zajistí, aby pobočky společností, které byly zrušeny nebo z jiného důvodu vymazány z rejstříku, byly bez zbytečného prodlení z rejstříku vymazány.

 

3b. Druhá věta odstavce 3a se nepoužije na pobočky obchodních společností, které byly z rejstříku vymazány v důsledku změny právní formy obchodní společnosti, sloučení s jinou společností či rozdělení nebo přemístění jejího sídla do jiného státu.“.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 89/666/EHS

Oddíl IIIA

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ODDÍL IIIa

vypouští se

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

 

Článek 11a

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5a odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek stanovených v článcích 11b a 11c.

 

Článek 11b

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11a kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Článek 11c

 

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

 

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2005/56/ES

Článek 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

 

Zápis do rejstříku

1. Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující společnosti, určuje s ohledem na území daného státu, jakou formou se v souladu s článkem 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve veřejném rejstříku, u něhož je každá z těchto společností povinna uložit své listiny.

Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující společnosti, určuje s ohledem na území daného státu, jakou formou se v souladu s článkem 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve veřejném rejstříku, u něhož je každá z těchto společností povinna uložit své listiny.

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá přeshraniční fúzí, neprodleně prostřednictvím elektronické sítě uvedené v článku 4a směrnice 2009/101/ES oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení tohoto oznámení, nikoliv však dříve.

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá přeshraniční fúzí, neprodleně prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, zřízeného v souladu se čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES, oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení tohoto oznámení, nikoliv však dříve.

2. Komise přijme v souladu s článkem 17a a za podmínek stanovených v článcích 17b a 17c akty v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

 

a) technické normy přenosu informací mezi rejstříky;

 

b) standardní vzory oznámení přeshraničních fúzí, které se mají použít.

 

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 2

Směrnice 2005/56/ES

Články 17 a,17 b a 17 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Vkládají se nové články 17a, 17b a 17c, které znějí:

vypouští se

Článek 17a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek stanovených v článcích 17b a 17c.

 

Článek 17b

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 zrušit.

 

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Článek 17c

 

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

 

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V článku 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

(1) Vkládá se článek, který zní:

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 1

Směrnice 2009/101/ES

Článek 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„Článek 2a

„Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jakékoli změny v listinách a údajích uvedených v prvním pododstavci byly zveřejněny do 15 kalendářních dnů.“

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby veškeré změny v listinách a údajích uvedených v článku 2 byly zaneseny do příslušného rejstříku uvedeného v čl. 3 odst. 1 a zveřejněny v souladu s čl. 3 odst. 3 a 5 v normálním případě do jedenadvaceti dnů od obdržení úplné dokumentace týkající se těchto změn, včetně případného ověření souladu s právem, je-li vyžadováno vnitrostátním právem pro založení do spisu.

 

Toto ustanovení se nepoužije pro účetní doklady uvedené v čl. 2 písm. f).“.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 2

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společnostem je přidělen jedinečný identifikační kód, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci v Evropském hospodářském prostoru.

Členské státy zajistí, aby byl společnostem přidělen jedinečný identifikační kód, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků. Tento jedinečný identifikační kód se skládá přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského státu rejstříku, vnitrostátního rejstříku původu, čísla, pod nímž je společnost zapsaná v tomto rejstříku, a bude-li to vhodné, i z dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci.“.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Vkládá se nový článek 3a, který zní:

(3) Vkládají se články, které znějí:

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 3 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v článku 2, které byly uloženy v jejich rejstříku, bylo možné na žádost jakéhokoli žadatele obdržet v elektronické formě prostřednictvím jednotné evropské elektronické platformy přístupné z každého členského státu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 3 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy rovněž zajistí, aby všechny listiny a údaje vedené v jejich rejstříku a předané v souladu s odstavcem 1 byly doplněny o jasnou informaci vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou těchto listin a údajů dovolávat, v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7.

2. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici aktuální informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7 dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených v článku 2.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 3 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Poplatky účtované za poskytnutí listin a údajů nepřekročí související správní náklady.

3. Členské státy poskytují informace, které musí být zveřejněny na portálu evropské e-justice v souladu s pravidly a technickými požadavky portálu.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 3 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise zveřejňuje tyto informace na portálu evropské e-justice ve všech úředních jazycích Unie.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3

Směrnice 2009/101/ES

Článek 3 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3aa

 

1. Elektronické kopie listin a údajů uvedených v článku 2 jsou rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků.

 

2. Členské státy zajistí, aby tyto listiny a údaje byly prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků k dispozici ve standardním formátu zpráv a byly přístupné elektronickými prostředky. Členské státy rovněž zajistí dodržování minimálních bezpečnostních standardů přenosu údajů.

 

3. Komise poskytne ve všech úředních jazycích Unie službu pro vyhledávání, pokud jde o společnosti zapsané v členských státech, s cílem zpřístupnit na portálu evropské e-justice:

 

a) listiny a údaje uvedené v článku 2;

 

b) vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích Unie uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3

Směrnice 2009/101/ES

Článek 3 a b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3ab

 

1. Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 2 prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím spojené.

 

2. Členské státy zajistí, aby následující údaje byly bezplatně dostupné prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků:

 

a) název a právní forma společnosti;

 

b) sídlo společnosti a členský stát místa zápisu společnosti do rejstříku;

 

c) registrační číslo společnosti.

 

Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, že bezplatně budou poskytovány i další listiny či údaje.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3

Směrnice 2009/101/ES

Článek 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

1. Rejstřík společnosti bezodkladně zpřístupní prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků informace o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení vůči dané společnosti a o vymazání společnosti z rejstříku, pokud to má právní důsledky v členském státě daného rejstříku.

 

2. Rejstřík pobočky zajistí prostřednictvím uvedeného systému bezodkladné přijetí informací uvedených v odstavci 1.

 

3. Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro rejstříky bezplatná.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Vkládá se nový článek 4a, který zní:

(4) Vkládají se nové články, které znějí:

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby rejstříky uvedené v čl. 3 odst. 1 byly interoperabilní a tvořily elektronickou síť (dále jen „elektronická sít“).

1. Zřizuje se evropská ústřední platforma.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rejstřík společnosti neprodleně oznámí rejstříku její pobočky prostřednictvím elektronické sítě jakékoli změny v listinách a údajích uvedených v článku 2 směrnice 89/666/EHS.

2. Systém propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků (dále jen „systém propojení rejstříků“) se skládá z:

 

– rejstříků členských států,

 

– evropské ústřední platformy,

 

– portálu evropské e-justice, který slouží jako evropské místo pro elektronický přístup.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme v souladu s článkem 13a a za podmínek stanovených v článcích 13b a 13c akty v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

3. Členské státy zajišťují interoperabilitu svých rejstříků v rámci uvedeného systému prostřednictvím platformy.

a) pravidla správy, řízení, provozu a zastupování elektronické sítě;

 

b) financování elektronické sítě;

 

c) podmínky účasti v elektronické síti pro země mimo Evropský hospodářský prostor;

 

d) minimální bezpečnostní normy elektronické sítě;

 

e) používání jedinečného identifikačního kódu;

 

f) jazyky používané v elektronické síti;

 

g) způsob přenosu informací mezi rejstříky zajišťující přeshraniční přístup k informacím v souladu s článkem 3a včetně možnosti přístupu přes jednotnou evropskou elektronickou platformu;

 

h) interoperabilitu informačních a komunikačních technologií používaných účastníky elektronické sítě včetně platebního rozhraní;

 

i) definici norem pro formát, obsah a omezení pro uchovávání a vyhledávání listin a údajů, které by umožňovaly automatizovanou výměnu dat;

 

j) důsledky nedodržení podmínek uvedených v písmenech a) až i) a způsob prosazování těchto podmínek.

 

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy mohou zřídit další přístupová místa k systému propojení rejstříků. Bez zbytečného odkladu uvědomí o jejich zřízení a o důležitých změnách v jejich fungování Komisi .

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 a – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Přístup k informacím obsaženým v systému propojení rejstříků je zajišťován prostřednictvím portálu evropské e-justice a prostřednictvím případných dalších přístupových míst, která mohou členské státy zřídit.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl.4 a – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Zřízením systému propojení rejstříků nejsou dotčeny stávající dvoustranné dohody mezi členskými státy o výměně informací o společnostech.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Článek 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4b

 

1. Komise rozhodne, zda vytvoří nebo bude provozovat platformu uvedenou v čl. 4a odst. 2 vlastními prostředky, nebo prostřednictvím třetí strany.

 

Pokud se Komise rozhodne vytvořit nebo provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, musí výběr třetí strany a dohled nad dodržováním dohody uzavřené touto třetí stranou ze strany Komise probíhat v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství*.

 

2. Pokud se Komise rozhodne vytvořit platformu prostřednictvím třetí strany, přijme prováděcí akty, kterými stanoví technické specifikace pro účely zadávacího řízení a dobu trvání dohody uzavřené s uvedenou třetí stranou.

 

3. Pokud se Komise rozhodne provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla pro provozní řízení platformy.

 

Provozní řízení platformy zahrnuje zejména:

 

– dohled nad fungováním platformy;

 

– bezpečnost a ochranu údajů šířených a vyměňovaných pomocí platformy;

 

– koordinaci vztahů mezi rejstříky členských států a třetí stranou.

 

Dohled nad fungováním platformy provádí Komise.

 

4. Prováděcí akty uvedené v odstavcích 2 a 3 se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 4e.

 

_______________

 

*Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.“

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Článek 4 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„Článek 4c

 

Komise přijímá prováděcí akty, jimiž stanoví:

 

a) technické specifikace stanovující metody komunikace s využitím elektronických prostředků pro účely systému propojení rejstříků,

 

b) technické specifikace komunikačních protokolů,

 

c) technická opatření zajišťující minimální standardy bezpečnosti informačních technologií pro komunikaci a distribuci informací v rámci systému propojení rejstříků;

 

d) technické specifikace stanovující metody výměny informací, které jsou uvedeny v článku 3b této směrnice a v čl. 5a směrnice 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu*, mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky,

 

da) podrobný seznam údajů, které mají být předány pro účely výměny informací, které jsou uvedeny v článku 3b této směrnice, v článku 5a směrnice 89/666/EHS a v článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností, mezi rejstříky,,

 

e) technické specifikace stanovující strukturu standardního formátu zprávy pro účely výměny informací mezi rejstříky, platformou a portálem evropské e-justice,

 

f) technické specifikace stanovující soubor údajů nezbytných pro to, aby platforma plnila své úkoly, jakož i způsoby uchovávání, používání a ochrany těchto údajů,

 

g) technické specifikace definující strukturu a používání jedinečného identifikačního kódu pro komunikaci mezi rejstříky;

 

h) technické specifikace stanovující metody fungování systému propojení rejstříků, pokud jde o šíření a výměnu informací, a specifikace stanovující služby v oblasti informačních technologií poskytované platformou, přičemž je zajištěno zasílání zpráv v příslušných jazykových verzích,

 

i) harmonizovaná kritéria vyhledávací služby poskytované portálem evropské e-justice,

 

j) způsoby platby, s ohledem na dostupné možnosti, jako jsou například platby prostřednictvím internetu;

 

ja) podrobnosti o vysvětlujících popiscích uvádějících údaje a druh listin uvedených v článku 2;

 

k) technické podmínky pro přístup k službám poskytovaným systémem propojení rejstříků;

 

l) postup a technické požadavky pro připojení případných dalších přístupových míst k platformě.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v článku 4e.

 

Komise přijme tyto prováděcí akty nejpozději do [xxx]1.

 

_____________

 

* Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36.“

 

1Tři roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Článek 4 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„Článek 4d

 

1. Zřízení evropské ústřední platformy, její další rozvoj a úpravy portálu evropské e-justice, které vyžaduje tato směrnice, jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie.

 

2. Údržba a provoz evropské ústřední platformy jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie a mohou být spolufinancovány z poplatků za přístup k systému propojení rejstříků vybíraných od jednotlivých uživatelů. Žádné ustanovení tohoto odstavce nesmí ovlivnit poplatky na vnitrostátní úrovni.

 

3. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, jimiž přijme pravidla pro rozhodování, zda bude evropská ústřední platforma financována formou poplatků, a pokud ano, stanoví v těchto aktech výši poplatků účtovaných jednotlivým uživatelům uvedeným v odstavci 2.

 

4. Poplatky uloženými podle odstavce 2 nejsou dotčeny poplatky, které členské státy případně požadují za získání listin a údajů uvedených v čl. 3ab odst. 1.

 

5. Za získání údajů uvedených v čl. 3ab odst. 2 písm. a), b) a c) nelze uložit poplatek ukládaný podle odstavce 2.

 

6. Každý členský stát nese náklady na přizpůsobení svých vnitrostátních rejstříků této směrnici a za jejich údržbu a provoz.“

 

 

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Článek 4 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„Článek 4e

 

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.

 

2. Odkazuje-li se na tento článek, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

_____________

 

* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.“

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 6

Směrnice 2009/101/ES

Kapitola 4 a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Vkládá se nová kapitola 4a, která zní:

(6) Vkládá se nová kapitola 4a, která zní:

„KAPITOLA 4A

„KAPITOLA 4A

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Článek 13a

Článek 13a

 

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek stanovených v článcích 13b a 13c.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4d odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

Článek 13b

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13a kdykoli zrušit.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4d odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku ke dni následujícímu po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4d odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady bude tato lhůta prodloužena o tři měsíce.“

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Článek 13c

 

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

 

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Podávání zpráv a pravidelný dialog

 

1. Komise nejpozději do pěti let od konečného data pro uplatnění ustanovení uvedených v čl. 4 odst. 1a zveřejní zprávu o fungování systému propojení rejstříků, přičemž bude posouzen zejména jeho technický provoz a finanční aspekty.

 

2. V případě potřeby se k uvedené zprávě přiloží návrhy na změny této směrnice.

 

3. Komise a zástupci členských států se vhodným způsobem pravidelně setkávají za účelem projednání záležitostí upravených touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou, zveřejní a budou uplatňovat právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [xxx]1.

 

________________

 

1 Dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 4. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Bez ohledu na odstavec 1 členské státy přijmou, zveřejní a budou uplatňovat ustanovení v souladu s:

 

– článkem 1 odst. 3 a článkem 5a směrnice 89/666/EHS,

 

– článkem 13 směrnice 2005/56/ES,

 

– článkem 3 odst. 1 druhým pododstavcem, články 3aa, 3ab, 3b a čl. 4a odst. 3 až 5 směrnice 2009/101/ES,

 

nejpozději dva roky po přijetí prováděcích aktů uvedených v článku 4c.

 

Při přijímání uvedených prováděcích aktů Komise zveřejní konečné datum pro provedení ustanovení uvedených v tomto odstavci v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

1b. Opatření uvedená v odstavci 1 přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Metody uvádění tohoto odkazu stanoví členské státy.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních opatření vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

(1)

Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 118.

(2)

Úř. věst. C 220, 26.7.2011, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Propojení obchodních rejstříků je důležitým opatřením na podporu další integrace hospodářského prostoru v celé EU a na posílení právní jistoty podniků a občanů.

Obchodní rejstříky jsou vedeny na vnitrostátní i regionální úrovni a všude mezi nimi existují věcné i právní rozdíly, pokud jde například o jejich právní význam a spolehlivost shromážděných údajů. Vzrůstající přeshraniční činnost vyžaduje z důvodu právní jistoty a transparentnosti lepší propojení obchodních rejstříků. To také ušetří čas i náklady. Díky propojení bude konečně skutečně využit potenciál elektronického vedení rejstříků. Základní směry návrhu Komise je třeba přijmout, tento návrh se omezuje jen na nezbytné aspekty. Cílem směrnice je čistě technické propojení stávajících vnitrostátních rejstříků, a nikoli harmonizace jejich právních účinků. Návrh upravuje pouze výměnu informací mezi rejstříky a nezřizuje žádný obchodní rejstřík s vlastními údaji. Bude vytvořena platforma, která zlepší a urychlí komunikaci a získávání informací pro občany a podniky.

Zvláštností tohoto návrhu je, že nemůže být s konečnou platností zodpovězena velká část otázek, a to zejména těch, jež souvisí s technickými podrobnostmi. Otázky i jejich řešení musí společně vyplynout během zřizování sítě. Z tohoto důvodu se zpravodaj domnívá, že je výjimečně možné ponechat tato rozhodnutí budoucím právním předpisům, které budou – také zcela výjimečně –zčásti utvářeny i jako prováděcí akty s plným zapojením členských států. Propojení obchodních rejstříků může být úspěšné pouze tehdy, pokud budou Komise i členské státy úzce spolupracovat. Současně by tím měly být zajištěny odborné znalosti a správnost. Během jednání byl návrh Komise ve spolupráci s Radou a Komisí přepracován. Původně plánované dalekosáhlé akty v přenesené pravomoci budou částečně převzaty do zákonného aktu a určité oblasti budou ponechány v prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci.


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (19. 7. 2011)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků

(KOM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Navrhovatel: Hans-Peter Martin

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Podniky stále více expandují za hranice svých států, aby využily příležitostí, které skýtá vnitřní trh. Do přeshraničních skupin a mnohých restrukturalizačních opatření, jako jsou fúze a rozdělování podniků, jsou zapojeny společnosti z různých členských států EU. Proto roste poptávka po přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni. Oficiální informace o společnostech však nejsou přeshraničně vždy snadno dostupné.

(1) Podniky stále více expandují za hranice svých států, aby využily příležitostí, které skýtá vnitřní trh. Do přeshraničních skupin a mnohých restrukturalizačních opatření, jako jsou fúze a rozdělování podniků, jsou zapojeny společnosti z různých členských států EU. Proto roste poptávka po přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni. Oficiální informace o společnostech však nejsou přeshraničně vždy snadno dostupné. Lepší přístup k aktuálním a důvěryhodným informacím o společnostech by mohl posílit důvěru v trh a jeho transparentnost, pomoci hospodářské obnově a podpořit konkurenceschopnost evropských podniků.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu stanoví seznam listin a údajů, které musí společnosti zveřejnit v rejstříku, v němž je zapsána jejich pobočka. Neexistuje však zákonná povinnost rejstříků vyměňovat si údaje týkající se zahraničních poboček. Nejsou-li důležité změny ve společnosti zaznamenány v rejstříku pobočky, vede to k právní nejistotě třetích osob v zemi pobočky.

(2) Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu stanoví seznam listin a údajů, které musí společnosti zveřejnit v rejstříku, v němž je zapsána jejich pobočka. Neexistuje však zákonná povinnost rejstříků vyměňovat si údaje týkající se zahraničních poboček. Nejsou-li důležité změny ve společnosti zaznamenány v rejstříku v zemi pobočky, vede to k právní nejistotě třetích osob. Stávající spolupráce rejstříků nedostačuje k uspokojení informačních potřeb, které vznikají na základě podnikatelské činnosti na jednotném trhu. Efektivní přeshraniční spolupráce obchodních rejstříků má nicméně zásadní význam pro hladké fungování jednotného trhu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Při operacích typu přeshraničních fúzí nebo přemísťování sídel je každodenní spolupráce obchodních rejstříků nezbytností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností vyžaduje přeshraniční spolupráci rejstříků. Nejsou však zřízeny žádné komunikační kanály, které by mohly urychlit postupy, pomoci překonat jazykovou bariéru a posílit právní jistotu.

(3) Při operacích typu přeshraničních fúzí nebo přemísťování sídel je každodenní spolupráce obchodních rejstříků nezbytností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností vyžaduje přeshraniční spolupráci rejstříků. Nejsou však zřízeny žádné komunikační kanály ani kanály efektivní přeshraniční spolupráce, které by mohly urychlit postupy, pomoci překonat jazykovou bariéru a posílit právní jistotu a transparentnost. Zřízení takových kanálů by také vedlo ke snížení nákladů společností působících v několika zemích.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, zajišťuje mimo jiné, aby listiny a údaje zapsané v rejstříku byly přístupné v papírové nebo elektronické formě. Občané a společnosti však stále musí vyhledávat postupně v rejstřících jednotlivých zemí především proto, že současná dobrovolná spolupráce mezi rejstříky se ukazuje být nedostatečná.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, zajišťuje mimo jiné, aby listiny a údaje zapsané v rejstříku byly přístupné v papírové nebo elektronické formě. Občané a společnosti však stále musí vyhledávat postupně v rejstřících jednotlivých zemí, a to především proto, že současná dobrovolná spolupráce mezi rejstříky se ukazuje být nesrozumitelná, pro uživatele těžko přístupná a neefektivní. Přeshraniční spolupráce a interoperabilita rejstříků v rámci celé Unie musí být zaručena.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Komise ve svém sdělení o Aktu o jednotném trhu uvedla propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků jako jedno z opatření pro vytvoření právního a fiskálního prostředí, které by bylo příznivější pro podniky. Mělo by přispět k posílení konkurenceschopnosti evropských podniků snížením administrativní zátěže a zvýšením právní jistoty, a tím přispět k překonání hospodářské krize, což je jedna z priorit strategie Evropa 2020. Měla by se tím zlepšit i přeshraniční komunikace mezi rejstříky díky využití inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií.

(5) Komise ve svém sdělení o Aktu o jednotném trhu uvedla propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků jako jedno z opatření pro vytvoření právního a fiskálního prostředí, které by bylo příznivější pro podniky a podporovalo by vyvážený a rovnoměrný hospodářský a sociální rozvoj. Mělo by přispět k posílení konkurenceschopnosti evropských podniků snížením administrativní zátěže zejména malých a středních podniků a zvýšením právní jistoty, hospodářské účinnosti a transparentnosti, a tím přispět k překonání hospodářské krize, což je jedna z priorit strategie Evropa 2020. Mělo by také zlepšit přeshraniční komunikaci mezi rejstříky a snížit překážky přeshraničního obchodu díky využití inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií a mělo by usnadnit přeshraniční přístup k oficiálním informacím o společnostech díky vytvoření elektronické sítě rejstříků a stanovení společného minimálního souboru aktuálních informací, které mají být v elektronické formě dostupné třetím osobám v každém členském státě.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Závěry Rady o propojení obchodních rejstříků ze dne 25. května 2010 potvrdily, že lepší přístup k aktuálním a důvěryhodným informacím o společnostech by mohl posílit důvěru v trh, pomoci hospodářské obnově a podpořit konkurenceschopnost evropských podniků.

(6) Závěry Rady o propojení obchodních rejstříků ze dne 25. května 2010 potvrdily, že lepší přístup k aktuálním a důvěryhodným informacím o společnostech by mohl posílit důvěru v trh, pomoci hospodářské obnově a podpořit konkurenceschopnost evropských podniků, přičemž náklady podniků na administrativu by se neměly zvyšovat, nýbrž naopak snižovat.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament ve svém usnesení o propojení obchodních rejstříků ze dne 7. září 2010 zdůraznil, že tento projekt může být užitečný pro další integraci Evropského hospodářského prostoru, pouze pokud se do sítě zapojí všechny členské státy.

(7) Evropský parlament ve svém usnesení o propojení obchodních rejstříků ze dne 7. září 2010 zdůraznil, že tento projekt může být užitečný pro další integraci Evropského hospodářského prostoru, pouze pokud se do sítě zapojí všechny členské státy, a že lepší a snadnější přístup k informacím je nezbytný pro zajištění pomoci pro malé a střední podniky – jež jsou významným článkem páteře evropského hospodářství a hlavní hybnou silou pro tvorbu pracovních míst, hospodářský růst a sociální soudržnost v Evropě – neboť se jedná o příspěvek ke snížení jejich administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Tento centrální portál e-justice přístupný v celé Unii by měl zajistit, aby požadované dokumenty, které existují v jednom členském státě, byly přístupné i ve všech ostatních členských státech.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Přeshraniční přístup k informacím o společnostech lze zlepšit, pouze pokud se všechny členské státy zapojí do budování elektronické sítě rejstříků a budou předávat tyto informace jejich uživatelům standardizovaným způsobem (obdobný obsah a interoperabilní technologie) na celém území Unie. Uživatelé by měli mít k těmto informacím přístup prostřednictvím jednotné evropské elektronické platformy, která je součástí uvedené elektronické sítě.

(9) Přeshraniční přístup k informacím o společnostech lze zlepšit, pouze pokud se všechny členské státy, ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, zapojí do budování elektronické sítě rejstříků a budou předávat tyto informace jejich uživatelům standardizovaným způsobem (obdobný obsah a vzory a interoperabilní technologie) na celém území Unie. Uživatelé by měli mít k těmto informacím přístup prostřednictvím jednotné evropské elektronické platformy, která je součástí uvedené elektronické sítě. Tím se přispěje ke zvýšení transparentnosti v celé Unii. Elektronická síť by měla být vybudována na existujících strukturách, čímž by se zabránilo zbytečným nákladům.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Zpracování osobních údajů, jakož i předávání osobních údajů prostřednictvím elektronické sítě, prováděné členskými státy by se mělo řídit směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

(10) Zpracování osobních údajů, jakož i předávání osobních údajů prostřednictvím elektronické sítě prováděné členskými státy by se mělo řídit směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, přičemž musí být zaručena přiměřená ochrana osobních a obchodních údajů.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Vedle existujících registračních čísel společností by měl být zaveden jedinečný identifikační kód společností, který by usnadnil identifikaci společností působících například prostřednictvím poboček nebo dceřiných společností ve více než jednom členském státě.

(11) Vedle existujících registračních čísel společností by měl být zaveden jedinečný oficiální identifikační kód společností, který by usnadnil identifikaci společností působících například prostřednictvím poboček nebo dceřiných společností ve více než jednom členském státě.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Pobočky společností by navíc ke svému číslu v rejstříku měly mít také jedinečný identifikační kód, který umožní jejich jednoznačnou identifikaci v Evropském hospodářském prostoru. Změna směrnice 89/666/EHS v tomto směru by měla umožnit určit jasné spojení mezi společnostmi a jejich zahraničními pobočkami, což je nezbytné pro pravidelnou aktualizaci údajů v rejstříku společnosti a rejstříku zahraniční pobočky. Soulad zapsaných informací by měl zajistit, že třetí osoby budou mít přístup k aktuálním údajům o pobočkách ve svém členském státě. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, jaké postupy budou uplatňovat s ohledem na pobočky registrované na jejich území, budou však muset zároveň zajistit přinejmenším to, aby pobočky zrušených společností byly z rejstříku bez zbytečného prodlení vymazány.

(12) Pobočky společností by navíc ke svému číslu v rejstříku měly mít také jedinečný identifikační kód, který umožní jejich jednoznačnou identifikaci v Evropském hospodářském prostoru. Změna směrnice 89/666/EHS v tomto směru by měla umožnit určit jasné spojení mezi společnostmi a jejich zahraničními pobočkami, což je nezbytné pro pravidelnou aktualizaci údajů v rejstříku společnosti a rejstříku zahraniční pobočky. Soulad zapsaných informací by měl zajistit, že třetí osoby budou mít přístup k aktuálním údajům o pobočkách ve svém členském státě. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, jaké postupy budou uplatňovat s ohledem na pobočky registrované na jejich území, včetně možnosti úpravy právního statutu poboček, budou však muset zároveň zajistit přinejmenším to, aby pobočky zrušených společností byly z rejstříku ve lhůtě deseti pracovních dnů vymazány.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Aby nedocházelo k významným rozdílům v kvalitě listin a údajů zapsaných v rejstřících v Unii, měly by členské státy zajistit, aby informace zapsané v souladu s článkem 2 směrnice 2009/101/ES byly aktualizovány a aktualizace zveřejněny do patnácti kalendářních dnů po vzniku události, která vedla ke změně zapsaných údajů. V zájmu lepší ochrany třetích osob v jiných členských státech by dále všechny listiny a údaje předávané prostřednictvím sítě měly být doplněny jasnou informací o jejich právní závaznosti.

(14) Aby nedocházelo k významným rozdílům v kvalitě listin a údajů zapsaných v rejstřících v Unii, měly by členské státy zajistit, aby informace zapsané v souladu s článkem 2 směrnice 2009/101/ES byly aktualizovány a aktualizace zveřejněny do patnácti kalendářních dnů po vzniku události, která si vyžádala změnu zapsaných údajů. Takové aktualizace by měly být v úplnosti a ověřitelným způsobem dokumentovány. V zájmu lepší ochrany třetích osob v jiných členských státech by dále všechny listiny a údaje předávané prostřednictvím sítě měly být doplněny jasnou informací o jejich právním statusu a závaznosti.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Komise by měla být zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o správu, řízení, provoz, zastupování a financování elektronické sítě, podmínky účasti v elektronické síti pro země mimo Evropský hospodářský prostor, minimální bezpečnostní normy, používání jedinečného identifikačního kódu, jazyky používané v elektronické síti, způsob přenosu informací mezi rejstříky zajišťující přeshraniční přístup k informacím, interoperabilitu informačních a komunikačních technologií používaných účastníky elektronické sítě, definici norem pro formát, obsah a omezení pro uchovávání a vyhledávání listin a údajů, které by umožňovaly automatizovanou výměnu dat, důsledky nedodržení pravidel, způsob určení propojení mezi společností a její zahraniční pobočkou, způsob a technické normy přenosu informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky, technické normy přenosu informací mezi rejstříky a standardní vzory oznámení přeshraničních fúzí, které by rejstříky používaly. Správa sítě by měla zahrnovat mechanismus zpětné vazby od uživatelů, aby bylo možné zohlednit jejich potřeby. Je nezbytné přenést pravomoci na Komisi na dobu neurčitou, aby bylo možné v případě potřeby pravidla upravit.

(15) Za účelem vytvoření elektronické sítě by měla být Komisi svěřena pravomoc k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podmínky účasti v elektronické síti pro země mimo Evropský hospodářský prostor, minimální bezpečnostní normy, používání jedinečného identifikačního kódu, jazyky používané v elektronické síti, způsob přenosu informací mezi rejstříky zajišťující přeshraniční přístup k informacím, interoperabilitu informačních a komunikačních technologií používaných účastníky elektronické sítě, definici norem pro formát, obsah a omezení pro uchovávání a vyhledávání listin a údajů, které by umožňovaly automatizovanou výměnu dat, důsledky nedodržení pravidel, způsob určení propojení mezi společností a její zahraniční pobočkou, způsob a technické normy přenosu informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky, technické normy přenosu informací mezi rejstříky a standardní vzory oznámení přeshraničních fúzí, které by rejstříky používaly. Správa sítě by měla zahrnovat mechanismus zpětné vazby od uživatelů, aby bylo možné zohlednit jejich potřeby. Je nezbytné přenést pravomoci na Komisi na dobu neurčitou, aby bylo možné v případě potřeby pravidla upravit. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány Evropskému parlamentu a Radě současně, včas a vhodným způsobem.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 5 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rejstřík pobočky uvědomí neprodleně prostřednictvím elektronické sítě uvedené v článku 4a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES rejstřík společnosti o změnách v listinách a údajích uvedených v článku 2 této směrnice.

1. Rejstřík pobočky uvědomí neprodleně a v každém případě nejpozději do 10 pracovních dnů prostřednictvím elektronické sítě uvedené v článku 4a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES rejstřík společnosti o změnách v listinách a údajích uvedených v článku 2 této směrnice.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 5 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí právní postup, který se uplatní po obdržení oznámení podle odstavce 1 tohoto článku a čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES. Těmito postupy se zajistí, aby pobočky společností, které byly zrušeny nebo z jiného důvodu vymazány z rejstříku, byly bez zbytečného prodlení uzavřeny.

2. Členské státy určí právní postup, který se uplatní po obdržení oznámení podle odstavce 1 tohoto článku a čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES. Těmito postupy se zajistí, aby pobočky těch společností, které byly zrušeny nebo z jiného důvodu vymazány z rejstříku, byly bez zbytečného prodlení samy také z rejstříku vymazány a buď uzavřeny nebo obnoveny s novou a platnou právní subjektivitou.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 5 a – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme v souladu s článkem 11a a za podmínek stanovených v článcích 11b a 11c akty v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

3. Komise je v souladu s článkem 11a zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 5 a – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) způsob určení propojení mezi společností a její pobočkou;

a) způsob vytvoření identifikačního čísla za účelem určení propojení mezi společností a její pobočkou;

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 89/666/EEC

Článek 15a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5a odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5a odst. 3 je svěřena Komisi od …* na dobu neurčitou.

 

1a. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5a odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku den po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, který v něm je uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

2a. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5a odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Uvedená lhůta se z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady prodlouží o tři měsíce.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek stanovených v článcích 11b a 11c.

 

 

_____

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 89/666/EHS

Článek 11 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11b

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11a kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 89/666/EHS

Článek 11 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11c

vypouští se

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, své námitky odůvodní.

 

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2005/56/ES

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá přeshraniční fúzí, neprodleně prostřednictvím elektronické sítě uvedené v článku 4a směrnice 2009/101/ES oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení tohoto oznámení, nikoliv však dříve.

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá přeshraniční fúzí, neprodleně a v každém případě nejpozději do 10 pracovních dnů prostřednictvím elektronické sítě uvedené v článku 4a směrnice 2009/101/ES oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení tohoto oznámení, nikoliv však dříve.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2005/56/ES

Čl. 13 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise přijme v souladu s článkem 17a a za podmínek stanovených v článcích 17b a 17c akty v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

2. Komise je v souladu s článkem 17a zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 2

Směrnice 2005/56/ES

Článek 17 a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 je svěřena Komisi od …* na dobu neurčitou.

 

1a. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku den po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, který v něm je uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

2a. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se uvedená lhůta prodlouží o tři měsíce.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek stanovených v článcích 17b a 17c.

 

 

_____

* Den vstupu v platnost této směrnice.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 2

Směrnice 2005/56/ES

Článek 17 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17b

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 zrušit.

 

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 2

Směrnice 2005/56/ES

Článek 17 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17c

vypouští se

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, své námitky odůvodní.

 

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. V čl. 4 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Členské státy přijmou potřebná opatření k usnadnění přístupu třetích osob k dobrovolně zveřejněným překladům.

Tato opatření zaručí přístup k překladům prostřednictvím elektronické sítě uvedené v článku 4a.“

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rejstřík společnosti neprodleně oznámí rejstříku její pobočky prostřednictvím elektronické sítě jakékoli změny v listinách a údajích uvedených v článku 2 směrnice 89/666/EHS(*).

2. Rejstřík společnosti neprodleně a v každém případě nejpozději do 10 pracovních dnů oznámí rejstříku její pobočky prostřednictvím elektronické sítě jakékoli změny v listinách a údajích uvedených v článku 2 směrnice 89/666/EHS(*).

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 4

Směrnice 2009/101/ES

Čl. 4 a – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme v souladu s článkem 13a a za podmínek stanovených v článcích 13b a 13c akty v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

3. Komise je v souladu s článkem 13a zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, ve kterých upřesní:

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 6

Směrnice 2009/101/ES

Článek 13 a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 3 je svěřena Komisi od ...* na dobu neurčitou.

 

1a. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 4a odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku den po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, který v něm je uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

2a. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4a odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se uvedená lhůta prodlouží o tři měsíce.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek stanovených v článcích 13b a 13c.

 

 

_____

* Den vstupu v platnost této směrnice.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 6

Směrnice 2009/101/ES

Článek 13 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13b

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13a kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 6

Směrnice 89/666/EHS

Článek 13 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13c

vypouští se

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, své námitky odůvodní.

 

POSTUP

Název

Změna směrnic 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků

Referenční údaje

KOM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

8.3.2011

 

 

 

Výbor požádaný o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

8.3.2011

 

 

 

Zpravodaj

       Datum jmenování

Hans-Peter Martin

8.3.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

6.6.2011

4.7.2011

 

 

Datum přijetí

11.7.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 187 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


POSTUP

Název

Změna směrnic 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků

Referenční údaje

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Datum predložení EP

24.2.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

8.3.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

8.3.2011

IMCO

8.3.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

22.3.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

12.4.2011

10.10.2011

 

 

Datum přijetí

26.1.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Eva Ortiz Vilella

Datum předložení

1.2.2012

Právní upozornění - Ochrana soukromí