Procedure : 2011/0038(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0022/2012

Indgivne tekster :

A7-0022/2012

Forhandlinger :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Afstemninger :

PV 14/02/2012 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0033

BETÆNKNING     ***I
PDF 792kWORD 675k
1.2.2012
PE 473.716v01-00 A7-0022/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre

(COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Kurt Lechner

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre

(COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0079),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, litra g), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0059/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 15. juni 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–   der henviser til udtalelse af 6. maj 2011 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse(2),

–   der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. januar 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0022/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag       1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, stk. 2, litra g),

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50,

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Henvisning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

efter at have hørt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

udgår

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Selskaber ekspanderer i stigende omfang på tværs af nationale grænser og udnytter de muligheder, det indre marked byder på. Grænseoverskridende grupper og mange omstruktureringer, f.eks. fusioner og spaltninger, omfatter selskaber fra forskellige EU-medlemsstater. Der er derfor en stigende efterspørgsel efter adgang til oplysninger om selskaber i en grænseoverskridende sammenhæng. Officielle oplysninger om selskaber er imidlertid ikke altid let tilgængelige på tværs af grænserne.

(1) Selskaber ekspanderer i stigende omfang på tværs af nationale grænser og udnytter de muligheder, det indre marked byder på. Grænseoverskridende grupper og mange omstruktureringer, f.eks. fusioner og spaltninger, omfatter selskaber fra forskellige EU-medlemsstater. Der er derfor en stigende efterspørgsel efter adgang til oplysninger om selskaber i en grænseoverskridende sammenhæng. Officielle oplysninger om selskaber er imidlertid ikke altid hurtigt tilgængelige på tværs af grænserne.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler opstiller en fortegnelse over dokumenter og oplysninger, som selskaberne skal gøre tilgængelige i deres filials register. Registrene har dog ikke nogen retlig forpligtelse til at udveksle data vedrørende udenlandske filialer. Dette medfører retsusikkerhed for tredjeparter i det land, hvor filialen er beliggende, fordi vigtige ændringer vedrørende selskabet ikke kommer til udtryk i registeret.

(2) Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler opstiller en fortegnelse over dokumenter og oplysninger, som selskaberne skal gøre tilgængelige i deres filials register. Registrene har dog ikke nogen retlig forpligtelse til at udveksle data vedrørende udenlandske filialer. Dette medfører retsusikkerhed for tredjeparter, idet et selskabs filial fortsat vil kunne operere, selv om selskabet er fjernet fra registret.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Operationer som f.eks. grænseoverskridende fusioner og flytning af et selskabs hjemsted har gjort dagligt samarbejde mellem selskabsregistre til en nødvendighed. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar skal registrene samarbejde på tværs af grænserne. Der findes dog ikke etablerede kommunikationskanaler, som kan fremskynde procedurerne, hjælpe med at løse sprogproblemerne og fremme retssikkerheden.

(3) Operationer som f.eks. grænseoverskridende fusioner har gjort dagligt samarbejde mellem selskabsregistre til en nødvendighed. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar skal registrene samarbejde på tværs af grænserne. Der findes dog ikke etablerede kommunikationskanaler, som kan fremskynde procedurerne, hjælpe med at løse sprogproblemer og fremme retssikkerheden.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde sikrer bl.a., at dokumenter og oplysninger i registeret gøres tilgængelige i papirform eller elektronisk form. Borgere og selskaber er dog stadig nødt til at søge land for land, især fordi det nuværende frivillige samarbejde mellem registrene har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde sikrer bl.a., at dokumenter og oplysninger i registret gøres tilgængelige i papirform eller elektronisk form. Borgere og selskaber er dog stadig nødt til at søge land for land i registret, især fordi det nuværende frivillige samarbejde mellem registrene har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I Kommissionens meddelelse om en akt for det indre marked blev sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre identificeret som en foranstaltning til skabelse af et mere erhvervsvenligt retligt og skattemæssigt miljø. Sammenkoblingen skulle bidrage til at fremme det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne ved at reducere de administrative byrder og øge retssikkerheden og dermed bidrage til at komme ud af krisen, hvilket er et af de prioriterede mål i Europa 2020-agendaen. Den skulle også forbedre kommunikationen på tværs af grænserne mellem registre gennem anvendelse af innovationerne inden for informations- og kommunikationsteknologi.

(5) I Kommissionens meddelelse om en akt for det indre marked blev sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre identificeret som en nødvendig foranstaltning til skabelse af et mere erhvervsvenligt retligt og skattemæssigt miljø. Sammenkoblingen skulle bidrage til at fremme det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne ved at reducere de administrative byrder og øge retssikkerheden og dermed bidrage til at komme ud af krisen, hvilket er et af de prioriterede mål i Europa 2020-dagsordenen. Den skulle også forbedre kommunikationen på tværs af grænserne mellem registre gennem anvendelse af innovationerne inden for informations- og kommunikationsteknologi.

 

 

 

 

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 7. september 2010 om sammenkobling af selskabsregistre, at projektets nyttevirkning med hensyn til den videre integration af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun kan udnyttes, hvis alle medlemsstaterne deltager i netværket.

(Vedrører ikke den danske tekst)

 

 

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I henhold til handlingsplanen europæisk e-justice1 skal der udvikles en europæisk e-Justice-portal som en kvikskranke for retsinformation, retsinstitutioner, administrative myndigheder, databaser og andre tjenester, og sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre anses for et vigtigt element.

(8) I henhold til den flerårige handlingsplan for 2009-20131 vedrørende europæisk e-justice skal der udvikles en europæisk e-Justice-portal som en europæisk elektronisk kvikskranke for retsinformation, retsinstitutioner, administrative myndigheder, registre, databaser og andre tjenester, og sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre anses for vigtig.

1 2009/C 75/01

1 EUT C 75 af 31.3.2009, s. 1.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Adgangen til selskabsoplysninger på tværs af grænserne kan kun forbedres, hvis alle medlemsstaterne opbygger et elektronisk netværk af registre og overfører oplysninger til brugere af selskabsoplysninger på en standardiseret måde (ensartet indhold og interoperable teknologier) i hele EU. Brugerne bør kunne få adgang til oplysninger gennem en enkelt europæisk elektronisk platform, som udgør en del af det elektroniske netværk.

(9) Adgangen på tværs af grænserne til forretningsoplysninger om selskaber og deres filialer oprettet i andre medlemsstater kan kun forbedres, hvis alle medlemsstaterne muliggør elektronisk kommunikation mellem registre og overfører oplysninger til de enkelte brugere på en standardiseret måde ved hjælp af identisk indhold og interoperable teknologier i hele Unionen. Registrenes interoperabilitet bør sikres af medlemsstaternes registre (i det følgende benævnt "nationale registre") ved hjælp af tjenester, der bør udgøre grænseflader til den europæiske centrale platform (i det følgende benævnt "platformen"). Platformen bør være et centraliseret sæt it-redskaber, der integrerer tjenester og bør danne en fælles grænseflade. Denne grænseflade bør bruges af alle nationale registre. Platformen bør også yde tjenester, der udgør en grænseflade til den europæiske e-justice-portal, som fungerer som europæisk elektronisk kvikskranke og til de valgfrie adgangspunkter, som medlemsstaterne har oprettet. Platformen bør kun betragtes som et instrument til sammenkobling af registre og ikke som en særskilt enhed, der har status som en juridisk person. På grundlag af unikke identifikatorer bør platformen have den funktionalitet at distribuere oplysninger fra de enkelte medlemsstaters registre til andre medlemsstaters kompetente registre i standardmeddelelsesformat (en elektronisk form for meddelelser, der udveksles mellem it-systemer, f.eks. xml) og på det relevante sprog.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Formålet med dette direktiv er ikke at oprette en centraliseret registerdatabase, der lagrer betydningsfulde oplysninger om virksomheder. På tidspunktet for gennemførelsen af ​​systemet til sammenkobling af centrale, kommercielle og virksomhedsregistre (i det følgende benævnt "registersammenkoblingssystemet"), bør kun det sæt data, der er nødvendigt for, at den centrale platform fungerer korrekt, fastlægges. Omfanget af disse data bør navnlig omfatte operationelle data, ordbøger og ordlister. Det bør fastsættes under hensyntagen til behovet for at sikre en effektiv drift af registersammenkoblingssystemet. Disse data bør bruges til at udføre ​​platformens funktioner og bør i direkte form aldrig gøres offentligt tilgængelige. Desuden bør platformen hverken ændre indholdet af de data om selskaber, der er lagret i de nationale registre, eller de oplysninger om selskaber, der overføres via systemet for centrale handels- og selskabsregistre.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Da formålet med dette direktiv ikke er at harmonisere de nationale systemer for centrale handels- og selskabsregistre, har medlemsstaterne ikke pligt til at ændre deres interne registersystem, navnlig med hensyn til forvaltning, lagring af data, gebyrer, brug og offentliggørelse af oplysninger til nationale formål.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger bør ligge til grund for medlemsstaternes behandling af personoplysninger, herunder overførsel af personoplysninger gennem et elektronisk netværk.

udgår

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Der bør indføres en unik selskabsidentifikator, ud over selskabernes nuværende registreringsnummer, for at lette identifikationen af selskaber, der er til stede i mere end en medlemsstat, f.eks. i form af filialer eller datterselskaber.

udgår

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Ligesom selskaber bør filialer også ud over deres nummer i registeret have en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation mulig inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Ved at ændre direktiv 89/666/EØF i denne henseende burde det være muligt at etablere en klar forbindelse mellem selskaber og deres udenlandske filialer, idet dette er nødvendigt af hensyn til regelmæssig ajourføring af oplysninger i selskabets register og i den udenlandske filials register. De registrerede oplysningers kohærens bør sikre, at tredjeparter har adgang til ajourførte oplysninger om filialer i deres medlemsstat. Selv om medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvilke procedurer de vil anvende med hensyn til filialer registreret i deres område, skal de mindst sikre, at afviklede selskabers filialer fjernes fra registeret hurtigst muligt.

(12) Inden for rammerne af dette direktiv behandler den europæiske e-justice-portal ved hjælp af platformen forespørgsler fra brugerne vedrørende de oplysninger om selskaber og deres filialer oprettet i andre medlemsstater, der er lagret i de nationale registre. Det er således muligt at præsentere resultaterne af søgningerne på portalen, herunder de forklarende beskrivelser på alle de af EU's officielle sprog, der anvendes til at opføre de tilgængelige oplysninger. For at øge beskyttelsen af tredjeparter i andre medlemsstater bør der endvidere på portalen findes basisoplysninger om retsgyldigheden af oplysninger og dokumenter, som er offentliggjort i medfør af medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2009/101/EF.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Medlemsstaterne kan indføre et eller flere valgfrie adgangspunkter, som kan have indflydelse på brugen og driften af ​​platformen. Derfor bør Kommissionen underrettes om deres oprettelse og om andre væsentlige ændringer af driften heraf, navnlig deres lukning. Denne underretning bør på ingen måde begrænse medlemsstaternes beføjelser med hensyn til oprettelsen og driften af de valgfrie adgangspunkter.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Selskaber og deres filialer i andre medlemsstater bør have en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation mulig inden for Den Europæiske Union. Denne identifikator er bestemt til at blive anvendt til kommunikation mellem registrene gennem systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre("systemet med sammenkobling af ​​registre"); Selskaber og filialer er derfor ikke forpligtet til at angive den unikke identifikator i breve eller bestillingssedler, der er nævnt i direktiv 2009/101/EF og 89/666/EØF De bør fortsat anvende deres nationale registreringsnummer til deres egne kommunikationsformål.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c) Det bør være muligt at etablere en klar forbindelse mellem registret for selskabet og registrene for dets filialer i andre medlemsstater, der består i udveksling af oplysninger om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursprocedurer i selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i den pågældende medlemsstat. Selv om medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvilke procedurer de vil anvende med hensyn til filialer registreret i deres område, bør de mindst sikre, at afviklede selskabers filialer fjernes fra registret hurtigst muligt, i givet fald efter likvidation af filialen. Denne forpligtelse bør ikke gælde for filialer af selskaber, der er blevet fjernet fra registret, men som har en juridisk efterfølger, f.eks. ved enhver ændring i selskabets juridiske form, en fusion eller spaltning eller en grænseoverskridende flytning af dets vedtægtsmæssige hjemsted.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på filialer, der er oprettet i en medlemsstat af et selskab, som ikke henhører under retsreglerne i en medlemsstat, i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 89/666/EØF.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Direktiv 2005/56/EF bør også ændres for at sikre, at kommunikationen mellem registre finder sted gennem det elektroniske netværk af registre.

(13) Direktiv 2005/56/EF bør også ændres for at sikre, at kommunikationen mellem registre finder sted gennem systemet med sammenkobling af registre.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Medlemsstaterne bør sikre, at alle ændringer af oplysninger indført i registrene vedrørende selskaber ajourføres hurtigst muligt. Ajourføringen bør normalt offentliggøres inden 21 dage efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation vedrørende disse ændringer, herunder lovlighedskontrollen i henhold til national lovgivning. Denne tidsfrist bør forstås således, at medlemsstaterne har pligt til at gøre en rimelig indsats for at overholde den frist, der er fastsat i direktivet. Den finder ikke anvendelse på de regnskabsdokumenter, som selskaber skal fremlægge for hvert regnskabsår. Denne undtagelse er berettiget, fordi de nationale registre er overbelastede i rapporteringsperioderne. I henhold til de generelle retsprincipper, der er fælles for alle medlemsstaterne, bør fristen på 21 dage suspenderes i tilfælde af force majeure.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at sikre, at der ikke er betydelige forskelle i kvaliteten af de dokumenter og oplysninger, der registreres i EU, bør medlemsstaterne sikre, at alle oplysninger registret i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF ajourføres, og at denne ajourføring gøres tilgængelig senest på den femtende kalenderdag efter den begivenhed, der førte til en ændring af de registrerede data. For at øge beskyttelsen af tredjeparter i andre medlemsstater bør alle dokumenter og oplysninger overført gennem netværket desuden ledsages af klare oplysninger om deres retsgyldighed.

udgår

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Hvis Kommissionen beslutter at lade en tredjepart udvikle og/eller drive platformen, bør dette ske i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1. Det bør sikres, at medlemsstaterne i passende omfang inddrages i denne proces, idet der fastsættes tekniske specifikationer med henblik på offentlige indkøb ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser2.

 

_____________

 

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

 

2 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til ledelse, forvaltning, drift, repræsentation og finansiering af det elektroniske netværk, betingelserne for lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for deltagelse i det elektroniske netværk, mindstekrav til sikkerhed, anvendelse af en unik identifikator, sprogene anvendt i det elektroniske netværk, metoden til overførsel af oplysninger mellem registre, der sikrer adgang til oplysninger på tværs af grænserne, interoperabiliteten mellem den informations- og kommunikationsteknologier, der anvendes af medlemmerne i det elektroniske netværk, fastlæggelse af standarder for format, indhold og frister for opbevaring og fremhentning af dokumenter og oplysninger, som muliggør en automatiseret dataudveksling, konsekvenser ved manglende overholdelse, metoden til identificering af forbindelsen mellem et selskab og dets filial i udlandet, metoden til og de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem registre og standardformularer for underretning om grænseoverskridende fusioner, som skal anvendes af registrene. Forvaltningen af netværket bør omfatte en tilbagemeldingsmekanisme for brugerne, så der kan tages hensyn til deres behov. Det er nødvendigt, at beføjelserne delegeres til Kommissionen for ubestemt tid, således at reglerne kan blive tilpasset, hvis det er nødvendigt.

(15) Hvis Kommissionen beslutter at lade en tredjepart drive platformen, bør der sikres kontinuitet i tjenesterne fra registersammenkoblingssystemet og et passende offentligt tilsyn med platformens drift. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 bør der vedtages nærmere bestemmelser om den operationelle drift af platformen. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder inddrages i hele systemets funktion ved hjælp af en regelmæssig dialog mellem Kommissionen og repræsentanterne for medlemsstaterne om spørgsmålene vedrørende driften af registersammenkoblingssystemet og videreudviklingen heraf.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre kræver koordinering af nationale systemer med forskellige tekniske karakteristika. Dette indebærer vedtagelse af tekniske foranstaltninger og specifikationer, der skal tage hensyn til forskelle mellem registrene. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at behandle disse tekniske og operationelle spørgsmål. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b) Dette direktiv bør ikke begrænse medlemsstaternes rettigheder til at opkræve gebyrer for adgang til oplysninger om selskaber via registersammenkoblingssystemet, hvis sådanne gebyrer kræves i henhold til national lovgivning. Tekniske foranstaltninger og specifikationer for registersammenkoblingssystemet bør derfor gøre det muligt at indføre bestemmelser om betalinger. Direktivet bør i denne henseende ikke foregribe specifikke tekniske løsninger, eftersom bestemmelserne om betalinger bør fastsættes på det tidspunkt, hvor der vedtages gennemførelsesretsakter, under hensyntagen til bredt tilgængelige onlinebetalingsfaciliteter.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15c) Det kunne være relevant for tredjelande fremover at deltage i registersammenkoblingssystemet.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 15 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15d) En rimelig løsning for finansieringen af registersammenkoblingssystemet indebærer, at både Den Europæiske Union og dens medlemsstater bør deltage i finansieringen af ​​dette system. Medlemsstaterne bør dække udgifterne til tilpasning af deres nationale registre til systemet, medens de centrale elementer - platformen og den europæiske e-justice-portal, der fungerer som europæisk elektronisk kvikskranke - bør finansieres over en relevant budgetpost på Den Europæiske Unions almindelige budget. For at supplere visse ikke-væsentlige elementer i dette direktiv bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår opkrævning af gebyrer for adgang til selskabsoplysninger. Dette berører ikke de nationale registres mulighed for at opkræve gebyrer, men der kan være tale om et ekstra gebyr til samfinansiering af den europæiske centrale platform. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Betragtning 15 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15e) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger2, finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, herunder elektronisk fremsendelse af personoplysninger i medlemsstaterne. Enhver behandling af personoplysninger, som foretages af medlemsstaternes registre, Kommissionen og om nødvendigt en tredjepart, der er involveret i platformens drift, bør finde sted i overensstemmelse med disse retsakter. De gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i forbindelse med registersammenkoblingssystemet, bør om nødvendigt sikre en sådan overholdelse, navnlig ved at fastsætte de relevante opgaver og ansvarsområder, der påhviler alle de berørte deltagere, og de organisatoriske og tekniske regler, der gælder for dem.

 

______________

 

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

 

2 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Betragtning 15 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15f) Registersammenkoblingssystemet kræver, at medlemsstaterne foretager de nødvendige tilpasninger, der især består i udvikling af en grænseflade, der forbinder de enkelte registre med den centrale platform, så systemet bliver operationelt. Direktivet bør derfor fastsætte en udsat tidsfrist for medlemsstaternes gennemførelse og anvendelse af bestemmelserne vedrørende er dette systems tekniske drift. Denne tidsfrist bør ligge efter Kommissionens vedtagelse af alle gennemførelsesretsakterne vedrørende de tekniske foranstaltninger og specifikationer for registersammenkoblingssystemet. Tidsfristen for gennemførelsen og anvendelsen af direktivets bestemmelser om den tekniske drift af registersammenkoblingssystemet bør være tilstrækkelig til, at medlemsstaterne kan gennemføre de nødvendige retlige og tekniske tilpasninger for at kunne gøre dette system fuldt ud operationelt inden for en rimelig tidsfrist.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Betragtning 15 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15g) I overensstemmelse med den fælles politiske erklæring fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter af 20. oktober 2011 har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. Med hensyn til dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er begrundet.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Betragtning 15 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15h) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8, hvori det fastsættes, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 6. maj 20111 –

 

______________

 

1 EUT C 220 af 26.7.2011, s. 1.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I artikel 1 indsættes følgende som stk. 3:

(1) I artikel 1 tilføjes følgende stykker:

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 1 – stk. -3 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"-3. De i artikel 2, stk. 1, omhandlede dokumenter og oplysninger skal være offentligt tilgængelige via det system for sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er oprettet i henhold til artikel 4a, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser*, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde. Det nævnte direktivs artikel 3aa og artikel 3ab, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

 

________________

 

* EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 1 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Filialer skal have en unik identifikator, der muliggør en utvetydig identifikation i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde."

3. Medlemsstaterne sikrer, at filialerne har en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation mulig i kommunikation mellem registre via det system for sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er oprettet i henhold til artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF. Denne unikke identifikator skal mindst indeholde elementer, der gør det muligt at identificere registermedlemsstaten, det oprindelige nationale register, filialnummeret i dette register og eventuelt elementer, der forhindrer identifikationsfejl".

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 5 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Filialens register underretter hurtigst muligt gennem det elektroniske netværk, der er omhandlet i artikel 4a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF (*), selskabets register om enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er anført i artikel 2 i nærværende direktiv.

1. Selskabets register skal via det system for sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er oprettet i henhold til artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF, straks stille oplysninger til rådighed om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursprocedurer i selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i registermedlemsstaten.

2. Medlemsstaterne fastlægger den retlige procedure, der skal følges ved modtagelse af den underretning, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel og i artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF. Sådanne procedurer skal sikre, at filialer af selskaber, der er blevet afviklet eller på anden måde slettet i registeret, lukkes hurtigst muligt.

2. Filialens register skal gennem dette system sikre, at oplysningerne som omhandlet i stk. 1 modtages hurtigst muligt.

3. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 11a og på de i artikel 11b og 11c anførte betingelser delegerede retsakter for at præcisere følgende:

3. Udvekslingen af oplysninger som omhandlet i første og andet afsnit skal være gebyrfri for registrene.

a) metoden til identificering af forbindelsen mellem et selskab og dets filial

 

b) metoden til og de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem selskabets register og filialens register."

 

 

3a. Medlemsstaterne fastlægger den procedure, der skal følges ved modtagelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2. Sådanne procedurer skal sikre, at filialer af selskaber, der er blevet afviklet eller på anden måde slettet i registret, slettes af registret hurtigst muligt.

 

3b. Andet punktum i stk. 3a gælder ikke for filialer af selskaber, der er blevet fjernet fra registret som følge af en ændring i selskabets juridiske form, en fusion eller spaltning eller en grænseoverskridende flytning af dets vedtægtsmæssige hjemsted."

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 89/666/EØF

Afdeling IIIa

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"AFDELING IIIa

udgår

DELEGEREDE RETSAKTER

 

Artikel 11a

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5a, stk. 3, for en ubegrænset periode.

 

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 11b og 11c anførte betingelser.

 

Artikel 11b

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 11a kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der evt. vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer den delegation af beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. . Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Artikel 11c

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom.

 

Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til indsigelsen mod den delegerede retsakt.

 

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1

Direktiv 2005/56/EF

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

 

Registrering

1. Lovgivningen i hver af de medlemsstater, som de fusionerende selskaber var underlagt, fastlægger i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF(*) for sit territoriums vedkommende de nærmere regler for offentliggørelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion i det offentlige register, hvor hvert af disse selskaber er forpligtet til at deponere sine akter.

Lovgivningen i hver af de medlemsstater, som de fusionerende selskaber var underlagt, fastlægger i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde*, for sit territoriums vedkommende de nærmere regler for offentliggørelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion i det offentlige register, hvor hvert af disse selskaber er forpligtet til at deponere sine akter.

Det register, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, er registreret, underretter straks via det elektroniske netværk, der er omhandlet i artikel 4a i direktiv 2009/101/EF, det register, hvor hvert af disse selskaber var forpligtet til at deponere sine akter, om, at den grænseoverskridende fusion har fået virkning. Slettelsen i det gamle register foretages i givet fald først ved modtagelse af denne underretning, men ikke før.

Det register, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, er registreret, underretter gennem systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 4b, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF straks det register, hvor hvert af disse selskaber var forpligtet til at deponere sine akter, om, at den grænseoverskridende fusion har fået virkning. Slettelsen i det gamle register foretages i givet fald først ved modtagelse af denne underretning, men ikke før.

2. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 17a og på de i artikel 17b og 17c anførte betingelser delegerede retsakter for at præcisere følgende:

 

a) de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem registre

 

b) de standardformularer for underretning om grænseoverskridende fusioner, som skal anvendes."

 

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2005/56/EF

Artikel 17 a, 17 b og 17 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Som artikel 17a, 17b og 17c indsættes:

udgår

"Artikel 17a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, for en ubegrænset periode.

 

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 17b og 17c anførte betingelser.

 

Artikel 17b

 

Tilbagekaldelse af delegerede beføjelser

 

1. Den i artikel 13, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der evt. vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer den delegation af beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. . Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Artikel 17c

 

Indsigelse mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom.

 

Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til indsigelsen mod den delegerede retsakt.

 

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

(1) Følgende artikel indsættes:

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, gøres tilgængelige inden for en periode på 15 kalenderdage."

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, indføres i det kompetente register, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og normalt offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3 og 5, inden 21 dage efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation vedrørende ændringerne, herunder i givet fald den lovlighedskontrol, der kræves i henhold til national lovgivning for henlæggelse i aktmappen.

 

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på de regnskabsdokumenter, der er omhandlet i artikel 2, litra f).".

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Selskaber skal have en unik identifikator, der muliggør en utvetydig identifikation i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde."

Medlemsstaterne sikrer, at selskaber har en unik identifikator, der muliggør en utvetydig identifikation i kommunikationen mellem registre gennem systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre. Denne unikke identifikator skal mindst indeholde elementer, der gør det muligt at identificere registermedlemsstaten, det oprindelige nationale register, selskabsnummeret i dette register og eventuelt elementer, der forhindrer identifikationsfejl.".

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Som artikel 3a indsættes:

(3) Følgende artikler indsættes:

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, og som er indsendt til deres register, kan indhentes elektronisk ved anmodning fra enhver ansøger via en enkelt europæisk elektronisk platform, som der er adgang til fra alle medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer også, at der for hvert dokument og hver oplysning, som opbevares i deres register og overføres i overensstemmelse med stk. 1, vedhæftes klare oplysninger, der forklarer de nationale retsregler i henhold til hvilke tredjeparter kan påberåbe sig disse dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, 6 og 7.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der stilles ajourførte oplysninger til rådighed, der forklarer de nationale retsregler, i henhold til hvilke tredjeparter i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, 6 og 7, kan påberåbe sig de oplysninger og hver dokumenttype, der er nævnt i artikel 2.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De gebyrer, der opkræves for at indhente dokumenter og oplysninger, må ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed."

3. Medlemsstaterne tilvejebringer de krævede oplysninger, der skal offentliggøres på den europæiske e-Justice-portal i overensstemmelse med portalens regler og tekniske krav.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3 a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen offentliggør disse oplysninger på den europæiske e-Justice-portal på alle de officielle EU-sprog."

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3 a a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Artikel 3aa

 

1. Elektroniske kopier af dokumenter og oplysninger som omhandlet i artikel 2 skal ligeledes offentliggøres gennem systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse dokumenter og oplysninger er tilgængelige via systemet for sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre i standardmeddelelsesformat og er tilgængelige elektronisk. Medlemsstaterne sikrer også, at minimumssikkerhedsstandarder for dataoverførsel overholdes.

 

3. Kommissionen leverer en søgetjeneste på alle de officielle EU-sprog til søgning på virksomheder, der er registreret i medlemsstaterne, med henblik på gennem den europæiske e-Justice-portal at stille følgende til rådighed:

 

a) dokumenter og oplysninger som omhandlet i artikel 2

 

b) de forklarende beskrivelser, der findes på alle de officielle EU-sprog, og som indeholder disse oplysninger og dokumenttyperne."

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3a b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Artikel 3ab

 

1. De gebyrer, der opkræves for adgang til dokumenter og oplysninger som omhandlet i artikel 2 gennem systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

 

2. Medlemsstaterne sikrer gratis adgang til følgende oplysninger via systemet for sammenkobling af centrale registre, handelsregistre og selskabsregistre:

 

a) selskabets navn og retlige form

 

b) selskabets hjemsted og den medlemsstat, hvor det er registreret, samt

 

c) selskabets registreringsnummer.

 

Foruden disse oplysninger kan medlemsstaterne vælge at give gratis adgang til flere dokumenter og oplysninger.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

1. Selskabets register skal via systemet for sammenkobling af centrale registre, handelsregistre og selskabsregistre straks stille oplysninger til rådighed om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursprocedurer i selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i registermedlemsstaten.

 

2. Filialens register skal gennem dette system sikre at oplysningerne som omhandlet i stk. 1 modtages hurtigst muligt.

 

3. Udvekslingen af oplysninger som omhandlet i første og andet afsnit skal være gebyrfri for registrene.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Som artikel 4a indsættes:

(4) Følgende artikler indsættes:

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 3, stk. 1, omhandlede registre er interoperable og udgør et elektronisk netværk (herefter benævnt det elektroniske netværk).

1. Der oprettes en europæisk central platform.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Selskabets register underretter hurtigst muligt via det elektroniske netværk filialens register om enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er anført i artikel 2 i direktiv 89/666/EØF(*).

2. Systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre ("systemet med sammenkobling af registre") består af:

 

– medlemsstaternes registre

 

– den europæiske centrale platform

 

– den europæiske e-justice-portal, der fungerer som europæisk elektronisk kvikskranke.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 13a og på de i artikel 13b og 13c anførte betingelser delegerede retsakter for at præcisere følgende:

3. Medlemsstaterne sikrer interoperabilitet mellem deres registre i systemet via platformen.

a) reglerne med hensyn til forvaltning, ledelse, drift og repræsentation af det elektroniske netværk

 

b) finansieringen af det elektroniske netværk

 

c) betingelserne for lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for deltagelse i det elektroniske netværk

 

d) mindstekrav til sikkerhedsstandarder for det elektroniske netværk

 

e) anvendelse af en unik identifikator

 

f) sprogene anvendt i det elektroniske netværk

 

g) metoden til overførsel af oplysninger mellem registre, der sikrer adgang til oplysninger på tværs af grænserne i overensstemmelse med artikel 3a, herunder valget af den fælles europæiske elektroniske platform

 

h) interoperabiliteten mellem de informations- og kommunikationsteknologier, der anvendes af medlemmerne i det elektroniske netværk, herunder betalingsgrænseflade

 

i) fastlæggelse af standarder for format, indhold og frister for opbevaring og fremhentning af dokumenter og oplysninger, som muliggør en automatiseret dataudveksling

 

j) konsekvenserne ved manglende overholdelse af betingelserne i litra a) - i) samt hvorledes disse betingelser skal håndhæves."

 

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne kan oprette fakultative indgangsportaler til systemet med sammenkobling af registre. De underretter hurtigst muligt Kommissionen om oprettelse og væsentlige ændringer i driften heraf.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Adgang til oplysninger fra systemet med sammenkobling af registre sikres gennem den europæiske e-Justice-portal og fakultative indgangsportaler oprettet af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 3 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Oprettelsen af registersammenkoblingssystemet berører ikke gældende bilaterale aftaler, der er indgået mellem medlemsstater vedrørende udveksling af oplysninger om selskaber.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Artikel 4b

 

1. Kommissionen beslutter at udvikle og/eller drive den i artikel 4a, stk. 2, nævnte platform enten selv eller gennem en tredjepart.

 

I sidstnævnte tilfælde sker valget af tredjepart og Kommissionens håndhævelse af aftalen med denne tredjepart i overensstemmelse med Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget*.

 

2. Beslutter Kommissionen at lade en tredjepart udvikle platformen, fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske specifikationer med henblik på aftalen og varigheden af aftalen med tredjeparten.

 

3. Beslutter Kommissionen at lade en tredjepart drive platformen, vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nærmere regler for den operationelle drift af platformen.

 

Den operationelle drift af platformen skal navnlig omfatte:

 

– tilsyn med platformens drift

 

– sikkerhed og beskyttelse af de data, der formidles og udveksles via platformen

 

– koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaternes registre og tredjeparten.

 

Kommissionen fører tilsyn med platformens drift.

 

4. Gennemførelsesretsakterne i stk. 2 og 3 vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 4e.

 

_______________

 

* EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1."

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Artikel 4c

 

Ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager Kommissionen følgende:

 

a) en teknisk specifikation, der definerer de elektroniske kommunikationsformer med henblik på sammenkoblingen af registre

 

b) den tekniske specifikation for kommunikationsprotokollerne

 

c) tekniske foranstaltninger, der sikrer informationsteknologiske minimumssikkerhedsstandarder for meddelelse og videregivelse af oplysninger inden for registersammenkoblingssystemet

 

d) en specifikation, der definerer metoderne til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register som omhandlet i artikel 3b i dette direktiv og artikel 5a i Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler*

 

da) den detaljerede liste over data, der skal fremsendes med henblik på udveksling af oplysninger mellem registrene, som nævnt i artikel 3b i dette direktiv, artikel 5a i direktiv 89/666/EØF og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar

 

e) den tekniske specifikation for standardmeddelelsesformatets struktur med henblik på informationsudveksling mellem registrene, platformen og den europæiske e-Justice-portal

 

f) den tekniske specifikation for det sæt data, der er nødvendigt for, at platformen kan fungere, og metoden for lagring, brug og beskyttelse af sådanne data

 

g) en teknisk specifikation, der definerer strukturen og anvendelsen af den unikke identifikator for kommunikation mellem registre

 

h) den specifikation, der definerer de tekniske driftsmetoder for registersammenkoblingssystemet for så vidt angår formidling og udveksling af oplysninger, og den specifikation, der definerer de informationsteknologiske tjenester, som platformen tilbyder, således at meddelelserne gives i den rette sprogudgave

 

i) de harmoniserede kriterier for den søgetjeneste, som den europæiske e-Justice-portal tilbyder

 

j) bestemmelser om betalinger under hensyntagen til de tilgængelige betalingsfaciliteter som f.eks. onlinebetalinger

 

ja) oplysningerne i de forklarende beskrivelser, der indeholder de oplysninger og dokumenttyper, der er nævnt i artikel 2

 

k) de tekniske betingelser for adgang til de tjenester, som registersammenkoblingssystemet tilbyder

 

l) den procedure og de tekniske krav, der gælder for forbindelsen mellem de valgfrie adgangspunkter og platformen.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 4e.

 

Kommissionen vedtager disse gennemførelsesretsakter senest den [xxx]1.

 

_____________

 

* EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36."

 

1 Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Artikel 4d

 

1. Oprettelsen og den fremtidige udvikling af den europæisk centrale platform og tilpasningen til den europæiske e-Justice-portal, der følger af dette direktiv, finansieres over EU's almindelige budget.

 

2. Vedligeholdelsen og driften af den europæiske centrale platform finansieres over Unionens almindelige budget og kan samfinansieres ved hjælp af gebyrer for adgang til registersammenkoblingssystemet, der opkræves hos brugerne. Dette stykke berører på ingen måde gebyrer på nationalt plan.

 

3. Ved hjælp af delegerede retsakter og i overensstemmelse med artikel 13a kan Kommissionen vedtage bestemmelser om, hvorvidt den europæiske centrale platform skal samfinansieres via opkrævning af gebyrer og, i givet fald, hvilket beløb der kan opkræves i gebyr fra de i stk. 2 nævnte brugere.

 

4. Gebyrer, der opkræves i henhold til stk. 2, berører ikke gebyrer, som medlemsstaterne måtte opkræve for adgang til dokumenter og oplysninger som omhandlet i dette direktivs artikel 3ab, stk. 1.

 

5. Gebyrer, der opkræves i henhold til stk. 2, opkræves ikke for adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3ab, stk. 2, litra a), b) og c).

 

6. De enkelte medlemsstater dækker udgifterne til tilpasning af deres nationale registre og udgifterne til vedligeholdelse og drift heraf som følge af dette direktiv."

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Artikel 4e

 

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.*

 

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

_____________

 

* EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 6

Direktiv 2009/101/EF

Kapitel 4 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Som kapitel 4a indsættes:

(6) Som kapitel 4a indsættes:

"KAPITEL 4A

"KAPITEL 4A

DELEGEREDE RETSAKTER

DELEGEREDE RETSAKTER

Artikel 13a

Artikel 13a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 3, for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 13b og 13c anførte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4d, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

Artikel 13b

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 13a kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

3. Den i artikel 4d, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. .

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der evt. vil blive tilbagekaldt.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4d, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer den delegation af beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. . Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Artikel 13c

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom.

 

Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor."

 

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Rapport og regelmæssig dialog

 

1. Kommissionen offentliggør senest fem år efter den endelige dato for anvendelsen af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1a, en rapport om, hvordan registersammenkoblingssystemet fungerer, især med hensyn til den tekniske drift og de finansielle aspekter.

 

2. Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag med henblik på tilpasning af dette direktiv.

 

3. Kommissionen og medlemsstaternes repræsentanter mødes regelmæssigt for at drøfte spørgsmål vedrørende dette direktiv i et passende forum.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2014. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og anvender de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den [xxx].1

 

________________

 

1 To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Uanset stk. 1 vedtager, offentliggør og gennemfører medlemsstaterne de nødvendige bestemmelser for at efterkomme

 

– artikel 1, stk. -3-3, og artikel 5a i direktiv 89/666/EØF

 

– artikel 13 i direktiv 2005/56/EF

 

– artikel 3, stk. 1, andet afsnit, artikel 3aa, artikel 3ab, artikel 3b, samt artikel 4a, stk. 3, 4 og 5, i direktiv 2009/101/EF

 

senest to år efter vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 4c.

 

Ved vedtagelsen af disse gennemførelsesretsakter offentliggør Kommissionen den endelige dato for anvendelsen af de i dette stykke nævnte bestemmelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

1b. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Retningslinjer for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

(1)

EUT C 248 af 25.8.2011, s. 118.

(2)

EUT C 220 af 26.7.2011, s. 1.


BEGRUNDELSE

En sammenkobling af selskabsregistre er en vigtig foranstaltning med henblik på at fremme den fortsatte integration af det økonomiske samarbejdsområde inden for EU og retssikkerheden for virksomheder og borgere.

Handelsregistre føres på nationalt og regionalt niveau, og de varierer såvel de facto som de jure i mange henseender, f.eks. med hensyn til deres retlige betydning og pålideligheden af ​​de registrerede data. Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden er det som følge af den voksende grænseoverskridende økonomiske aktivitet nødvendigt med en forbedret sammenkobling af selskabsregistrene. Det handler også om at spare omkostninger og tid. Kun gennem en sådan sammenkobling vil det fulde potentiale ved en elektronisk registrering blive udnyttet. De overordnede linjer i Kommissionens forslag, som kun omfatter de nødvendige aspekter, bør godkendes. Formålet med direktivet er en ren teknisk sammenkobling af de eksisterende nationale registre og ikke en harmonisering af deres retlige konsekvenser. Det regulerer udelukkende udvekslingen af registeroplysninger og opretter ikke et handelsregister med egne data. Det skaber en platform, der forbedrer og fremskynder kommunikationen og indhentningen af oplysninger for borgerne og virksomhederne.

Et særligt aspekt ved forslaget er, at en stor del af de tilbageværende spørgsmål, navnlig vedrørende tekniske detaljer, ikke kan besvares endegyldigt. Spørgsmål og løsninger opstår og udvikles gradvist samtidig med at netværket oprettes. Derfor mener ordføreren, at det undtagelsesvist er acceptabelt, at overlade beslutninger om fremtidige retsakter, der - igen undtagelsesvist - i nogle tilfælde udformes som gennemførelsesretsakter med fuld inddragelse af medlemsstaterne. Sammenkoblingen af selskabsregistrene kan kun blive en succes, hvis Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder. Derved vil fagligheden og korrektheden også kunne garanteres. Under drøftelserne blev Kommissionens forslag i samarbejde mellem Rådet og Kommissionen "omformuleret". De omfattende delegerede retsakter, der oprindelig var fastsat, er nu delvist medtaget i retsakten, mens visse områder er blevet overladt til gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (19.7.2011)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Ordfører for udtalelse: Hans-Peter Martin

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Selskaber ekspanderer i stigende omfang på tværs af nationale grænser og udnytter de muligheder, det indre marked byder på. Grænseoverskridende grupper og mange omstruktureringer, f.eks. fusioner og spaltninger, omfatter selskaber fra forskellige EU-medlemsstater. Der er derfor en stigende efterspørgsel efter adgang til oplysninger om selskaber i en grænseoverskridende sammenhæng. Officielle oplysninger om selskaber er imidlertid ikke altid let tilgængelige på tværs af grænserne.

(1) Selskaber ekspanderer i stigende omfang på tværs af nationale grænser og udnytter de muligheder, det indre marked byder på. Grænseoverskridende grupper og mange omstruktureringer, f.eks. fusioner og spaltninger, omfatter selskaber fra forskellige EU-medlemsstater. Der er derfor en stigende efterspørgsel efter adgang til oplysninger om selskaber i en grænseoverskridende sammenhæng. Officielle oplysninger om selskaber er imidlertid ikke altid let tilgængelige på tværs af grænserne. At skabe bedre adgang til ajourførte og pålidelige oplysninger om selskaber vil kunne fremme større tillid til og gennemsigtighed i markedet og være med til at sætte skub i opsvinget og konkurrenceevnen for europæiske erhvervsvirksomheder.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler opstiller en fortegnelse over dokumenter og oplysninger, som selskaberne skal gøre tilgængelige i deres filials register. Registrene har dog ikke nogen retlig forpligtelse til at udveksle data vedrørende udenlandske filialer. Dette medfører retsusikkerhed for tredjeparter i det land, hvor filialen er beliggende, fordi vigtige ændringer vedrørende selskabet ikke kommer til udtryk i registeret.

(2) Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler opstiller en fortegnelse over dokumenter og oplysninger, som selskaberne skal gøre tilgængelige i deres filials register. Registrene har dog ikke nogen retlig forpligtelse til at udveksle data vedrørende udenlandske filialer. Dette medfører retsusikkerhed for tredjeparter, hvis vigtige ændringer vedrørende selskabet ikke kommer til udtryk i registeret i det land, hvor filialen er beliggende. Det eksisterende samarbejde mellem registrene er ikke tilstrækkeligt til at opfylde det behov for oplysninger, der opstår som følge af selskabernes aktiviteter i det indre marked. Et effektivt samarbejde mellem selskabsregistre på tværs af grænserne er imidlertid en forudsætning for, at det indre marked kan fungere gnidningsløst.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Operationer som f.eks. grænseoverskridende fusioner og flytning af et selskabs hjemsted har gjort dagligt samarbejde mellem selskabsregistre til en nødvendighed. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar skal registrene samarbejde på tværs af grænserne. Der findes dog ikke etablerede kommunikationskanaler, som kan fremskynde procedurerne, hjælpe med at løse sprogproblemerne og fremme retssikkerheden.

(3) Operationer som f.eks. grænseoverskridende fusioner og flytning af et selskabs hjemsted har gjort dagligt samarbejde mellem selskabsregistre til en nødvendighed. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar skal registrene samarbejde på tværs af grænserne. Der findes dog ikke etablerede kanaler til kommunikation og effektivt grænseoverskridende samarbejde, som kan fremskynde procedurerne, hjælpe med at løse sprogproblemerne og fremme retssikkerheden og gennemsigtigheden. Etablering af sådanne kanaler ville også reducere omkostningerne for de selskaber, som driver virksomhed i flere lande.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde sikrer bl.a., at dokumenter og oplysninger i registeret gøres tilgængelige i papirform eller elektronisk form. Borgere og selskaber er dog stadig nødt til at søge land for land, især fordi det nuværende frivillige samarbejde mellem registrene har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde sikrer bl.a., at dokumenter og oplysninger i registeret gøres tilgængelige i papirform eller elektronisk form. Borgere og selskaber er dog stadig nødt til at søge land for land, især fordi det nuværende frivillige samarbejde mellem registrene har vist sig at være vanskeligt at forstå, langt fra brugervenligt og ineffektivt. Der må sikres grænseoverskridende samarbejde og interoperabilitet mellem registrene.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I Kommissionens meddelelse om en akt for det indre marked blev sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre identificeret som en foranstaltning til skabelse af et mere erhvervsvenligt retligt og skattemæssigt miljø. Sammenkoblingen skulle bidrage til at fremme det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne ved at reducere de administrative byrder og øge retssikkerheden og dermed bidrage til at komme ud af krisen, hvilket er et af de prioriterede mål i Europa 2020-agendaen. Den skulle også forbedre kommunikationen på tværs af grænserne mellem registre gennem anvendelse af innovationerne inden for informations- og kommunikationsteknologi.

(5) I Kommissionens meddelelse om en akt for det indre marked blev sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre identificeret som en foranstaltning til skabelse af et mere erhvervsvenligt retligt og skattemæssigt miljø og til opnåelse af afbalancerede og harmoniske økonomiske og sociale fremskridt. Sammenkoblingen skulle bidrage til at fremme det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne ved at reducere de administrative byrder, særlig for de små og mellemstore virksomheder, og øge retssikkerheden, den økonomiske effektivitet og gennemsigtigheden, og dermed bidrage til at bekæmpe krisen, hvilket er et af de prioriterede mål i Europa 2020-agendaen. Den skulle også forbedre kommunikationen på tværs af grænserne mellem registre og reducere hindringerne for grænseoverskridende handel gennem anvendelse af innovationerne inden for informations- og kommunikationsteknologi samt lette adgangen til officielle selskabsoplysninger på tværs af grænserne ved at oprette et elektronisk netværk af registre og fastsætte et fælles mindstesæt af ajourførte oplysninger, der skal være elektronisk tilgængelige for tredjeparter i alle medlemsstater.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I konklusionerne fra Rådets samling den 25. maj 2010 om sammenkobling af selskabsregistre blev det bekræftet, at en bedre adgang til ajourførte og pålidelige oplysninger om selskaber vil kunne fremme større tillid til markedet og være med til at sætte skub i opsvinget og konkurrenceevnen for europæiske virksomheder.

(6) I konklusionerne fra Rådets samling den 25. maj 2010 om sammenkobling af selskabsregistre blev det bekræftet, at en bedre adgang til ajourførte og pålidelige oplysninger om selskaber vil kunne fremme større tillid til markedet og være med til at sætte skub i opsvinget og konkurrenceevnen for europæiske virksomheder, og at en sådan sammenkobling ikke bør forøge, men tværtimod formindske den administrative byrde for virksomhederne.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 7. september 2010 om sammenkobling af selskabsregistre, at projektets nyttevirkning med hensyn til den videre integration af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun kan udnyttes, hvis alle medlemsstaterne deltager i netværket.

(7) Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 7. september 2010 om sammenkobling af selskabsregistre, at projektets nyttevirkning med hensyn til den videre integration af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun kan udnyttes, hvis alle medlemsstaterne deltager i netværket, og at der er behov for bedre og lettere adgang til oplysninger for at hjælpe små og mellemstore virksomheder, som er et centralt element i den europæiske økonomis rygrad og primus motor for jobskabelse, økonomisk vækst og social samhørighed i Europa, ved at bidrage til at mindske den administrative byrde for disse virksomheder.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Denne centrale e-Justice-portal, som der skal være adgang til overalt i Unionen, skal sikre, at nødvendige dokumenter, som findes i én medlemsstat, også er tilgængelige i alle andre medlemsstater.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Adgangen til selskabsoplysninger på tværs af grænserne kan kun forbedres, hvis alle medlemsstaterne opbygger et elektronisk netværk af registre og overfører oplysninger til brugere af selskabsoplysninger på en standardiseret måde (ensartet indhold og interoperable teknologier) i hele EU. Brugerne bør kunne få adgang til oplysninger gennem en enkelt europæisk elektronisk platform, som udgør en del af det elektroniske netværk.

(9) Adgangen til selskabsoplysninger på tværs af grænserne kan kun forbedres, hvis alle medlemsstaterne i samarbejde med alle relevante interesserede parter opbygger et elektronisk netværk af registre og overfører oplysninger til brugere af selskabsoplysninger på en standardiseret måde (ensartet indhold og form og interoperable teknologier) i hele EU. Brugerne bør kunne få adgang til oplysninger gennem en enkelt europæisk elektronisk platform, som udgør en del af det elektroniske netværk. Dette vil bidrage til større gennemsigtighed i hele Unionen. Det elektroniske netværk bør bygges oven på eksisterende strukturer for at undgå unødvendige omkostninger.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger bør ligge til grund for medlemsstaternes behandling af personoplysninger, herunder overførsel af personoplysninger gennem et elektronisk netværk.

(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger bør ligge til grund for medlemsstaternes behandling af personoplysninger, herunder overførsel af personoplysninger gennem et elektronisk netværk med sikring af passende beskyttelse af person- og erhvervsoplysninger.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Der bør indføres en unik selskabsidentifikator, ud over selskabernes nuværende registreringsnummer, for at lette identifikationen af selskaber, der er til stede i mere end en medlemsstat, f.eks. i form af filialer eller datterselskaber.

(11) Der bør indføres en unik officiel selskabsidentifikator, ud over selskabernes nuværende registreringsnummer, for at lette identifikationen af selskaber, der er til stede i mere end en medlemsstat, f.eks. i form af filialer eller datterselskaber.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Ligesom selskaber bør filialer også ud over deres nummer i registeret have en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation mulig inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Ved at ændre direktiv 89/666/EØF i denne henseende burde det være muligt at etablere en klar forbindelse mellem selskaber og deres udenlandske filialer, idet dette er nødvendigt af hensyn til regelmæssig ajourføring af oplysninger i selskabets register og i den udenlandske filials register. De registrerede oplysningers kohærens bør sikre, at tredjeparter har adgang til ajourførte oplysninger om filialer i deres medlemsstat. Selv om medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvilke procedurer de vil anvende med hensyn til filialer registreret i deres område, skal de mindst sikre, at afviklede selskabers filialer fjernes fra registeret hurtigst muligt.

(12) Ligesom selskaber bør filialer også ud over deres nummer i registeret have en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation mulig inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Ved at ændre direktiv 89/666/EØF i denne henseende burde det være muligt at etablere en klar forbindelse mellem selskaber og deres udenlandske filialer, idet dette er nødvendigt af hensyn til regelmæssig ajourføring af oplysninger i selskabets register og i den udenlandske filials register. De registrerede oplysningers kohærens bør sikre, at tredjeparter har adgang til ajourførte oplysninger om filialer i deres medlemsstat. Selv om medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvilke procedurer de vil anvende med hensyn til filialer registreret i deres område, herunder muligheden for at regulere filialernes retlige status, skal de mindst sikre, at afviklede selskabers filialer fjernes fra registeret inden for en frist på ti arbejdsdage.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at sikre, at der ikke er betydelige forskelle i kvaliteten af de dokumenter og oplysninger, der registreres i EU, bør medlemsstaterne sikre, at alle oplysninger registret i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF ajourføres, og at denne ajourføring gøres tilgængelig senest på den femtende kalenderdag efter den begivenhed, der førte til en ændring af de registrerede data. For at øge beskyttelsen af tredjeparter i andre medlemsstater bør alle dokumenter og oplysninger overført gennem netværket desuden ledsages af klare oplysninger om deres retsgyldighed.

(14) For at sikre, at der ikke er betydelige forskelle i kvaliteten af de dokumenter og oplysninger, der registreres i EU, bør medlemsstaterne sikre, at alle oplysninger registret i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF ajourføres, og at denne ajourføring gøres tilgængelig senest på den femtende kalenderdag efter den begivenhed, der krævede en ændring af de registrerede data. En sådan ajourføring bør dokumenteres fuldstændigt og verificerbart. For at øge beskyttelsen af tredjeparter i andre medlemsstater bør alle dokumenter og oplysninger overført gennem netværket desuden ledsages af klare oplysninger om deres juridiske status og retsgyldighed.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til ledelse, forvaltning, drift, repræsentation og finansiering af det elektroniske netværk, betingelserne for lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for deltagelse i det elektroniske netværk, mindstekrav til sikkerhed, anvendelse af en unik identifikator, sprogene anvendt i det elektroniske netværk, metoden til overførsel af oplysninger mellem registre, der sikrer adgang til oplysninger på tværs af grænserne, interoperabiliteten mellem den informations- og kommunikationsteknologier, der anvendes af medlemmerne i det elektroniske netværk, fastlæggelse af standarder for format, indhold og frister for opbevaring og fremhentning af dokumenter og oplysninger, som muliggør en automatiseret dataudveksling, konsekvenser ved manglende overholdelse, metoden til identificering af forbindelsen mellem et selskab og dets filial i udlandet, metoden til og de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem registre og standardformularer for underretning om grænseoverskridende fusioner, som skal anvendes af registrene. Forvaltningen af netværket bør omfatte en tilbagemeldingsmekanisme for brugerne, så der kan tages hensyn til deres behov. Det er nødvendigt, at beføjelserne gives til Kommissionen i en ubestemt periode, så reglerne kan justeres, hvis der er behov for dette.

(15) For at oprette det elektroniske netværk bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til betingelserne for lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for deltagelse i det elektroniske netværk, mindstekrav til sikkerhed, anvendelse af en unik identifikator, sprogene anvendt i det elektroniske netværk, metoden til overførsel af oplysninger mellem registre, der sikrer adgang til oplysninger på tværs af grænserne, interoperabiliteten mellem den informations- og kommunikationsteknologier, der anvendes af medlemmerne i det elektroniske netværk, fastlæggelse af standarder for format, indhold og frister for opbevaring og fremhentning af dokumenter og oplysninger, som muliggør en automatiseret dataudveksling, konsekvenser ved manglende overholdelse, metoden til identificering af forbindelsen mellem et selskab og dets filial i udlandet, metoden til og de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, de tekniske standarder for overførsel af oplysninger mellem registre og standardformularer for underretning om grænseoverskridende fusioner, som skal anvendes af registrene. Forvaltningen af netværket bør omfatte en tilbagemeldingsmekanisme for brugerne, så der kan tages hensyn til deres behov. Det er nødvendigt, at beføjelserne gives til Kommissionen i en ubestemt periode, så reglerne kan justeres, hvis der er behov for dette. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 5 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Filialens register underretter hurtigst muligt gennem det elektroniske netværk, der er omhandlet i artikel 4a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF (*), selskabets register om enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er anført i artikel 2 i nærværende direktiv.

1. Filialens register underretter hurtigst muligt, og under alle omstændigheder inden for en frist på højest ti arbejdsdage, gennem det elektroniske netværk, der er omhandlet i artikel 4a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF (*), selskabets register om enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er anført i artikel 2 i nærværende direktiv.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 5 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastlægger den retlige procedure, der skal følges ved modtagelse af den underretning, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel og i artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF. Sådanne procedurer skal sikre, at filialer af selskaber, der er blevet afviklet eller på anden måde slettet i registeret, lukkes hurtigst muligt.

2. Medlemsstaterne fastlægger den retlige procedure, der skal følges ved modtagelse af den underretning, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel og i artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF. Sådanne procedurer skal sikre, at filialer af selskaber, der er blevet afviklet eller på anden måde slettet i registeret, selv slettes i registret og enten lukkes eller omorganiseres med en ny og juridisk gyldig identitet uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 5 a – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 11a og på de i artikel 11b og 11c anførte betingelser delegerede retsakter for at præcisere følgende:

3. Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 11a at vedtage delegerede retsakter, for at præcisere følgende:

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 5 a – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) metoden til identificering af forbindelsen mellem et selskab og dets filial

a) metoden til dannelse af identifikationsnummeret med henblik på identificering af forbindelsen mellem et selskab og dets filial

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 11a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5a, stk. 3, for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5a, stk. 3, for en ubegrænset periode fra…*.

 

1a. Delegationen af beføjelser i artikel 5a, stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

2a. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5a, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 11b og 11c anførte betingelser.

 

 

_____

*Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 11b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11b

udgår

1. Delegationen af beføjelser i artikel 11a kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der evt. vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 11c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11c

udgår

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom.

 

Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

 

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Direktiv 2005/56/EF

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det register, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, er registreret, underretter straks via det elektroniske netværk, der er omhandlet i artikel 4a i direktiv 2009/101/EF, det register, hvor hvert af disse selskaber var forpligtet til at deponere sine akter, om, at den grænseoverskridende fusion har fået virkning. Slettelsen i det gamle register foretages i givet fald først ved modtagelse af denne underretning, men ikke før.

Det register, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, er registreret, underretter straks, og under alle omstændigheder senest inden for ti arbejdsdage, via det elektroniske netværk, der er omhandlet i artikel 4a i direktiv 2009/101/EF, det register, hvor hvert af disse selskaber var forpligtet til at deponere sine akter, om, at den grænseoverskridende fusion har fået virkning. Slettelsen i det gamle register foretages i givet fald først ved modtagelse af denne underretning, men ikke før.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Direktiv 2005/56/EF

Artikel 13 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 17a og på de i artikel 17b og 17c anførte betingelser delegerede retsakter for at præcisere følgende:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 17a at vedtage delegerede retsakter, for at præcisere følgende:

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2005/56/EF

Artikel 17a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, for en ubegrænset periode fra ...*.

 

1a. Delegationen af beføjelser i artikel 13, stk. 2, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

2a. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 17b og 17c anførte betingelser.

 

 

_____

*Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2005/56/EF

Artikel 17b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17b

udgår

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 13, stk. 2, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der evt. vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2005/56/EF

Artikel 17c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17c

udgår

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom.

 

Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

 

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 4, stk. 2, afsnit 3, affattes således:

 

"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at lette tredjemands adgang til oversættelser, der frivilligt er offentliggjort.

Disse foranstaltninger sikrer adgang til oversættelserne via det i artikel 4a nævnte elektroniske netværk."

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Selskabets register underretter hurtigst muligt via det elektroniske netværk filialens register om enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er anført i artikel 2 i direktiv 89/666/EØF(*).

2. Selskabets register underretter hurtigst muligt, og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage, via det elektroniske netværk filialens register om enhver ændring i de dokumenter og oplysninger, der er anført i artikel 2 i direktiv 89/666/EØF(*).

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 4

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 4 a – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 13a og på de i artikel 13b og 13c anførte betingelser delegerede retsakter for at præcisere følgende:

3. Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 13a at vedtage delegerede retsakter, for at præcisere følgende:

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 13a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 3, for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 3, for en ubegrænset periode fra ...*.

 

1a. Delegationen af beføjelser i artikel 4a, stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

2a. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4a, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 13b og 13c anførte betingelser.

 

 

_____

*Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 13b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13b

udgår

1. Delegationen af beføjelser i artikel 13a kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der evt. vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Direktiv 89/666/EØF

Artikel 13c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13c

udgår

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom.

 

Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

 

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre

Referencer

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

8.3.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

8.3.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Hans-Peter Martin

8.3.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

6.6.2011

4.7.2011

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre

Referencer

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Dato for høring af EP

24.2.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

8.3.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

8.3.2011

IMCO

8.3.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

22.3.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

12.4.2011

10.10.2011

 

 

Dato for vedtagelse

26.1.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Eva Ortiz Vilella

Dato for indgivelse

1.2.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik