Menetlus : 2011/0038(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0022/2012

Esitatud tekstid :

A7-0022/2012

Arutelud :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Hääletused :

PV 14/02/2012 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0033

RAPORT     ***I
PDF 785kWORD 661k
1.2.2012
PE 473.716v02-00 A7-0022/2012

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Kurt Lechner

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0079),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 50 lõike 2 punkti g, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0059/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. juuni 2011. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 6. mai 2011. aasta arvamust(2),

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 27. jaanuari 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A7-0022/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 50 lõike 2 punkti g,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 50,

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

olles konsulteerinud Euroopa andmekaitseinspektoriga,

välja jäetud

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Siseturu võimalusi kasutades laienevad äriühingud üha enam riigipiiridest väljapoole. Piiriülestesse kontsernidesse ja samuti mitmesugustesse ümberkorraldusprotsessidesse nagu ühinemised ja jagunemised on kaasatud eri liikmesriikide äriühingud. Sellest tulenevalt aina suureneb piiriülene nõudlus äriühinguid käsitleva teabe järele. Äriühinguid käsitlev ametlik teave ei ole piiriüleselt alati kergesti kättesaadav.

(1) Siseturu võimalusi kasutades laienevad äriühingud üha enam riigipiiridest väljapoole. Piiriülestesse kontsernidesse ja samuti mitmesugustesse ümberkorraldusprotsessidesse nagu ühinemised ja jagunemised on kaasatud eri liikmesriikide äriühingud. Sellest tulenevalt aina suureneb piiriülene nõudlus äriühinguid käsitleva teabe järele. Äriühinguid käsitlev ametlik teave ei ole piiriüleselt siiski alati hõlpsasti kättesaadav.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta üheteistkümnendas direktiivis 89/666/EMÜ (avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt) kehtestatakse loetelu dokumentidest ja andmetest, mis äriühingud peavad oma filiaali registris avaldama. Registritel ei ole siiski juriidilist kohustust vahetada välisfiliaale käsitlevaid andmeid. See põhjustab õiguskindlusetust kolmandate isikute jaoks selle filiaali asukohariigis, kus äriühinguga seotud olulisi muudatusi ei ole registris kajastatud.

(2) Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta üheteistkümnendas direktiivis 89/666/EMÜ (avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt) kehtestatakse loetelu dokumentidest ja andmetest, mis äriühingud peavad oma filiaali registris avaldama. Registritel ei ole siiski juriidilist kohustust vahetada välisfiliaale käsitlevaid andmeid. See põhjustab õiguslikku ebakindlust kolmandate isikute jaoks, kuna vaatamata äriühingu registrist eemaldamisele võib selle filiaal tegutsemist jätkata.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Sellised toimingud nagu piiriülesed ühinemised või asukohamuutmised on muutnud ettevõtlusregistrite vahelise igapäevase koostöö möödapääsmatuks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivis 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta nõutakse registrite piiriülest koostööd. Kahjuks ei ole loodud sidekanaleid, mis aitaksid menetlusi kiirendada, saada üle keeleprobleemidest ja suurendada õiguskindlust.

(3) Sellised toimingud nagu piiriülesed ühinemised on muutnud ettevõtlusregistrite vahelise igapäevase koostöö möödapääsmatuks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivis 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta nõutakse registrite piiriülest koostööd. Kahjuks ei ole loodud sidekanaleid, mis aitaksid menetlusi kiirendada, saada üle keeleprobleemidest ja suurendada õiguskindlust.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiviga 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) tagatakse muu hulgas see, et registris talletatud dokumentide ja andmetega saab tutvuda nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Kodanikud ja äriettevõtted peavad otsinguid tegema ikkagi riikide kaupa, eelkõige sellepärast, et praegune registritevaheline vabatahtlik koostöö ei ole osutunud piisavaks.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiviga 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) tagatakse muu hulgas see, et registris talletatud dokumentide ja andmetega saab tutvuda nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Kodanikud ja äriettevõtted peavad registris otsinguid tegema ikkagi riikide kaupa, eelkõige sellepärast, et praegune registritevaheline vabatahtlik koostöö ei ole osutunud piisavaks.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Komisjoni teatises ühtse turu akti1 kohta määratleti keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumine meetmena, mis võimaldab luua soodsama õigus- ja maksukeskkonna. Sidumine peaks kaasa aitama Euroopa ettevõtluse konkurentsivõime edendamisele, kuna see vähendab halduskoormust ja suurendab õiguskindlust ning aitab sellega kaasa majanduskriisist väljumisele, mis on üks Euroopa 2020. aasta strateegia põhieesmärk2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuenduste kasutamise abil peaks see aitama parandada ka registritevahelist piiriülest koostööd.

(5) Komisjoni teatises ühtse turu akti kohta määratleti keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumine meetmena, mis on vajalik soodsama õigus- ja maksukeskkonna loomiseks. Sidumine peaks kaasa aitama Euroopa ettevõtluse konkurentsivõime edendamisele, kuna see vähendab halduskoormust ja suurendab õiguskindlust ning aitab sellega kaasa majanduskriisist väljumisele, mis on üks Euroopa 2020. aasta strateegia põhieesmärk. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuenduste kasutamise abil peaks see aitama parandada ka registritevahelist piiriülest koostööd.

1 COM(2010) 608 lõplik.

 

2 Euroopa Ülemkogu järeldused EUCO 13/10 – 17. juuni 2010.

 

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlament rõhutas oma 7. septembri 2010. aasta resolutsioonis ettevõtlusregistrite sidumise kohta1, et projektist on Euroopa majanduspiirkonna edasise integreerumise jaoks kasu ainult juhul, kui kõik liikmesriigid võrgustikus osalevad.

(7) Euroopa Parlament rõhutas oma 7. septembri 2010. aasta resolutsioonis ettevõtlusregistrite sidumise kohta1, et projektist on Euroopa majanduspiirkonna edasise integreerumise jaoks kasu ainult juhul, kui kõik liikmesriigid võrgustikus osalevad.

1 A7-0218/2010.

 

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Euroopa e-õiguskeskkonna tegevuskavaga1 nähakse ette Euroopa e-õiguskeskkonna portaali arendamine, millest saab ühtne juurdepääsupunkt õigusteabele, õigus- ja haldusasutustele, registritele, andmebaasidele ja muudele teenustele, ning selles peetakse keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumist üheks tähtsaks elemendiks.

(8) Euroopa e-õiguskeskkonna mitmeaastase tegevuskava (2009-2013)1 nähakse ette Euroopa e-õiguskeskkonna portaali arendamine, millest saab Euroopa ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt õigusteabele, õigus- ja haldusasutustele, registritele, andmebaasidele ja muudele teenustele, ning selles peetakse tähtsaks keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumist.

1 2009/C 75/01

1 ELT C 75, 31.3.2009, lk 1.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Piiriülest juurdepääsu äriteabele saab parandada ainult siis, kui kõik liikmesriigid löövad kaasa registrite elektroonilise võrgustiku loomisel ning edastavad äriteavet selle kasutajatele standardsel kujul (sarnane sisu ja koostalitlusvõimelised tehnoloogiad) kogu Euroopa Liidus. Kasutajad peaksid saama teabele juurde pääseda Euroopa ühtse elektroonilise platvormi kaudu, mis moodustab osa elektroonilisest võrgustikust.

(9) Piiriülest juurdepääsu teistes liikmesriikides asutatud äriühinguid ja nende filiaale puudutavale äriteabele saab parandada ainult siis, kui kõik liikmesriigid aitavad kaasa registritevahelise elektroonilise teabevahetuse võimaldamisele ning edastavad üksikkasutajatele äriteavet standardsel kujul (kasutades identset sisu ja koostalitlusvõimelisi tehnoloogiaid) kogu Euroopa Liidus. Selline registrite koostalitlusvõime tuleks tagada liikmesriikide registrite (edaspidi „siseriiklikud registrid”) pakutavate teenuste abil, mis peaksid endast kujutama Euroopa keskse platvormi (edaspidi „platvorm”) liideseid. Selline platvorm peaks olema infotehnoloogia vahendite tsentraliseeritud kogum teenuste integreerimiseks ning moodustama ühtse liidese. Seda ühtset liidest peaksid kasutama kõik siseriiklikud registrid. Platvormi kaudu tuleks osutada ka liidese ülesannet täitvaid teenuseid Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile kui Euroopa elektroonilisele juurdepääsupunktile ja liikmesriikide poolt loodud vabatahtlikele juurdepääsupunktidele. Kõnealust platvormi tuleks käsitleda kui registrite sidumise vahendit, mitte kui eraldiseisvat juriidilist isikut. Platvormi eesmärgiks peaks olema kordumatute tunnuste abil teabe edastamine liikmesriigi igast registrist teiste liikmesriikide pädevatele registritele standardteate (infotehnoloogiasüsteemide vahel vahetatavate teadete elektrooniline kuju, näiteks xml) kujul ja sobivas keeleversioonis.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Direktiivi eesmärk ei ole keskse registrite andmebaasi loomine, milles säilitatakse sisulist teavet äriühingute kohta. Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi (edaspidi „registrite sidumise süsteem”) rakendamise käigus tuleks kindlaks määrata ainult selliste andmete kogum, mis on vajalikud keskse platvormi korrektseks toimimiseks. Selliste andmete hulka peaksid eelkõige kuuluma operatiivandmed, sõnaraamatud ja sõnastikud. Kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta ka vajadust tagada registrite sidumise süsteemi tõhus toimimine. Kõnealuseid andmeid tuleks kasutada toimingute teostamiseks platvormi poolt ja neid ei tohiks mitte kunagi teha otsesel kujul avalikkusele kättesaadavaks. Samuti ei peaks platvorm muutma ei siseriiklikes registrites äriühingute kohta säilitatavate andmete ega keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite süsteemi kaudu edastatavate, äriühingute kohta käivate andmete sisu.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Kuna direktiivi eesmärk ei ole keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite riiklike süsteemide ühtlustamine, ei ole liikmesriikidel kohustust muuta oma riiklikku registrite süsteemi, eelkõige seoses nende haldamise, andmete säilitamise, tasude, kasutuse ja andmete avalikustamisega siseriiklikuks otstarbeks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta peaks reguleerima liikmesriikides toimuvat isikuandmete töötlemist, sh isikuandmete edastamist elektroonilise võrgustiku kaudu.

välja jäetud

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Lisaks olemasolevale äriühingu registreerimisnumbrile tuleks kasutusele võtta äriühingu kordumatu tunnus, et lihtsustada selliste äriühingute identifitseerimist, mis tegutsevad nt filiaalide või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui ühes liikmesriigis.

välja jäetud

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Äriühingute puhul peaks ka filiaalidel lisaks oma registrinumbrile olema kordumatu tunnus, mis võimaldaks neid Euroopa Majanduspiirkonnas selgelt identifitseerida. Direktiivi 89/666/EMÜ muutmine selles osas peaks võimaldama luua selge seose äriühingute ja nende välisfiliaalide vahel, mida on vaja teabe korrapäraseks ajakohastamiseks äriühingu registris ja välisfiliaali registris. Registreeritud teabe ühtsus peaks tagama, et kolmandatel isikutel on juurdepääs ajakohastatud teabele nende liikmesriigis asuvate filiaalide kohta. Liikmesriigid peaksid olema võimelised otsustama, milliseid menetlusi nad järgivad oma territooriumil registreeritud filiaalide puhul, ja tagama vähemalt selle, et lõpetatud äriühingute filiaalid kustutatakse registrist põhjendamatu viivitamiseta.

(12) Käesoleva direktiivi raames käsitleb Euroopa e-õiguskeskkonna portaal platvormi abil üksikkasutajate päringuid teistes liikmesriikides asutatud äriühinguid ja nende filiaale puudutava äriteabe kohta, mida hoitakse siseriiklikes registrites. See võimaldab portaalis esitada otsingute tulemused, sealhulgas selgitavad märkused kõigis liidu ametlikes keeltes, milles teave esitatakse. Selleks, et parandada kolmandate isikute kaitset teistes liikmesriikides, tuleks portaalis lisaks avaldada põhiteave nende andmete ja dokumentide õigusliku väärtuse kohta, mis tehakse kättesaadavaks vastavalt direktiivi 2009/101/EÜ kohaselt vastu võetud liikmesriikide õigusaktidele.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Liikmesriigid võivad luua ühe või mitu vabatahtlikku juurdepääsupunkti, mis võivad mõjutada platvormi kasutamist ja toimimist. Seetõttu tuleks komisjoni nõuetekohaselt teavitada nende loomisest ja teistest olulistest muudatustest nende toimimises, eelkõige sulgemisest. Selline teavitamine ei tohiks kuidagi piirata liikmesriikide volitusi seoses vabatahtlike juurdepääsupunktide loomise ja toimimisega.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 b) Äriühingutel ja nende teistes liikmesriikides avatud filiaalidel peaks olema kordumatu tunnus, mis võimaldab neid Euroopa Liidus selgelt identifitseerida. Tunnust tuleks kasutada registritevahelisel teabevahetusel keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi (nn registrite sidumise süsteem) kaudu. Seetõttu ei ole äriühingud ja filiaalid kohustatud lisama kordumatut tunnust direktiivides 2009/101/EÜ ja 89/666/EMÜ nimetatud äriühingu dokumentidesse või tellimiskviitungitele. Omaenda teabevahetuse eesmärkidel peaksid nad jätkama oma siseriikliku registreerimisnumbri kasutamist.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 c) Peaks olema võimalik luua selge seos äriühingu registrikande ja äriühingu teistes liikmesriikides asutatud filiaalide registrikannete vahel; see hõlmab teabe vahetamist äriühingu likvideerimis- või maksejõuetusmenetluse alustamise ja lõpetamise kohta ning äriühingu registrist kustutamise kohta, juhul kui registrist kustutamine toob liikmesriigis kaasa õiguslikke tagajärgi. Liikmesriikidel peaks olema võimalus otsustada, milliseid menetlusi nad oma territooriumil registreeritud filiaalide puhul järgivad, kuid nad peaksid tagama vähemalt selle, et tegevuse lõpetanud äriühingu filiaalid kustutatakse registrist põhjendamatu viivituseta, vajadusel aga pärast filiaali likvideerimise menetlust. Seda kohustust ei tuleks kohaldada registrist kustutatud äriühingute filiaalidele juhul, kui äriühingul on olemas õigusjärglane, näiteks kui on muutunud äriühingu õiguslik vorm, toimunud ühinemine või jagunemine või on registrijärgne asukoht viidud ühest riigist teise.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 d) Direktiivi ei tuleks kohaldada nende filiaalide suhtes, mille on liikmesriigis asutanud äriühing, mis ei allu vastava liikmesriigi õigusele (vastavalt direktiivi 89/666/EMÜ artiklis 7 sätestatule).

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Ka direktiivi 2005/56/EÜ tuleks muuta, et tagada registritevaheline teabevahetus registrite elektroonilise võrgustiku kaudu.

(13) Ka direktiivi 2005/56/EÜ tuleks muuta, et tagada registritevaheline teabevahetus registrite sidumise süsteemi kaudu.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et äriühinguid puudutava registritesse kantud teabe mis tahes muutmist kajastatakse põhjendamatu viivituseta. Ajakohastatud teave tuleks tavaliselt teha kättesaadavaks 21 päeva jooksul alates kõnealuseid muudatusi puudutava täieliku dokumentatsiooni kättesaamisest, sealhulgas pärast õiguspärasuse kontrollimist vastavalt siseriiklikule õigusele. Nimetatud tähtaega tuleks tõlgendada selliselt, et liikmesriikidel tuleb teha mõistlikud jõupingutused direktiiviga sätestatud tähtajast kinnipidamiseks. See ei kehti raamatupidamisdokumentide puhul, mille äriühingud peavad iga majandusaasta kohta esitama. Kõnealune vabastus tuleneb siseriiklike registrite ülekoormusest aruandlusperioodidel. Kooskõlas kõikides liikmesriikides kehtivate üldiste õiguspõhimõtetega tuleks 21-päevane ajaline piirang peatada force majeure'i puhul.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Kindlustamaks, et liidus registreeritud dokumentide ja andmete kvaliteedis ei ole olulisi erinevusi, peavad liikmesriigid tagama, et kogu direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 kohaselt registreeritud teave ajakohastatakse ning tehakse kättesaadavaks mitte hiljem kui viieteistkümnendal päeval pärast selle sündmuse toimumist, mille tulemusel registreeritud andmeid muudeti. Lisaks peaks selleks, et parandada kolmandate isikute kaitset liikmesriikides, olema kõigile võrgustiku kaudu edastatud dokumentidele ja andmetele lisatud selge teave nende õigusliku väärtuse kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Kui komisjon otsustab platvormi välja töötada ja/või seda hallata läbi kolmanda isiku, peaks see olema kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust.1 Tuleks tagada liikmesriikide asjakohasel määral osalemine kõnealuses protsessis, kehtestades riigihangete puhul kasutatava tehnilise kirjelduse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)2 artiklis 5 osutatud kontrollimenetluse teel vastu võetavate rakendusaktidega.

 

_____________

 

1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

 

2 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Komisjoni tuleks volitada võtma vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaseid delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad elektroonilise võrgustiku juhtimist, haldamist, käitamist, esindamist ja finantseerimist; tingimusi, mille alusel Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvad riigid saavad osaleda elektroonilises võrgustikus; minimaalseid turvastandardeid; kordumatu tunnuste kasutamist; elektroonilises võrgustikus kasutatavaid keeli; registritevahelise teabevahetuse meetodit, mis tagab piiriülese juurdepääsu teabele; elektroonilise võrgustiku liikmete kasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate koostalitlusvõimet; dokumentide ja andmete formaati, sisu ning salvestamise ja väljaotsimise tähtaegu käsitlevate selliste nõuetemääratlemist, mis võimaldavad automaatset andmevahetust; nõuetele mittevastavuse tagajärgi; meetodit, mille alusel tuvastatakse seos äriühingu ja tema välisfiliaali vahel; äriühingu registri ja filiaali registri vahelise teabevahetuse meetodit ja tehnilisi standardeid; registritevahelise teabevahetuse tehnilisi standardeid ning piiriülesest ühinemisest teavitamise standardvorme, mida registrid peavad kasutama. Võrgustiku juhtimine peaks hõlmama ka kasutajate tagasisidemehhanismi, et nende vajadusi oleks võimalik arvesse võtta. Selleks et vajadusel oleks võimalik eeskirju kohandada, tuleb volitused komisjonile delegeerida määramata ajaks.

(15) Kui komisjon otsustab platvormi hallata läbi kolmanda isiku, tuleks tagada teenuste osutamise järjepidevus registrite sidumise süsteemi kaudu ning platvormi toimimise asjakohane riiklik järelevalve. Platvormi operatiivjuhtimisega seotud üksikasjalikud eeskirjad tuleks vastu võtta määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 5 osutatud kontrollimenetluse käigus vastu võetavates rakendusaktides. Liikmesriikide panus kogu süsteemi toimimisse tuleks igal juhul tagada komisjoni ja liikmesriikide esindajate vahelise korrapärase dialoogi kaudu küsimustes, mis puudutavad registrite sidumise süsteemi käitamist ja selle tulevast arengut.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumiseks on vaja kooskõlastada riiklikke süsteeme, mille tehnilised näitajad on erinevad. See nõuab tehniliste meetmete ja kirjelduste vastuvõtmist, mille puhul tuleb arvesse võtta registritevahelisi erinevusi. Käesoleva direktiivi rakendamise ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused kõnealuste tehniliste ja operatiivsete küsimuste lahendamiseks. Neid volitusi tuleks ellu viia kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 b) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata liikmesriikide õigusi võtta tasu äriühingute kohta käiva teabe hankimise eest registrite sidumise süsteemi kaudu, kui sellist tasu nõutakse siseriikliku õiguse kohaselt. Seetõttu peaksid registrite sidumise süsteemi tehnilised meetmed ja kirjeldused võimaldama kehtestada maksete tegemise korra. Direktiivis ei tohiks eelistada selles osas mingeid konkreetseid tehnilisi lahendusi, kuna maksete tegemise kord tuleks kindlaks määrata rakendusaktide vastuvõtmise käigus, võttes arvesse laialdaselt kättesaadavaid internetipõhiseid maksesüsteeme.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 c) Oleks soovitav, et kolmandad riigid saaksid tulevikus registrite sidumise süsteemis osaleda.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 d) Registrite sidumise süsteemi rahastamise küsimuse õiglane lahendus nõuab seda, et nii Euroopa Liit kui selle liikmesriigid peaksid osalema süsteemi rahastamises. Liikmesriigid peaksid kandma kulud, mis on seotud siseriiklike registrite ja nende süsteemiga vastavusse viimisega, samas kui keskseid elemente – Euroopa keskset platvormi ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kui Euroopa ühtset juurdepääsupunkti – tuleks rahastada Euroopa Liidu üldeelarve vastavalt eelarverealt. Käesoleva direktiivi mitteoluliste osade täiendamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses äriühinguid puudutavale teabele juurdepääsu eest võetava tasuga. See ei mõjuta riiklike registrite võimalust tasu võtta, kuid võib endast kujutada lisatasu Euroopa keskse platvormi hoolduse ja käitamise rahastamiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 e) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta2 reguleerivad liikmesriikides toimuvat isikuandmete töötlemist, sealhulgas isikuandmete edastamist elektroonilise võrgustiku kaudu. Isikuandmete töötlemisel peaksid liikmesriikide registrid, komisjon ja vajadusel platvormi haldavad kolmandad isikud täitma nimetatud õigusaktidega sätestatut. Registrite sidumise süsteemi kohta vastu võetud rakendusaktid peaksid vajadusel tagama neist õigusaktidest kinnipidamise, eelkõige määrates kindlaks kõigi süsteemis osalejate ülesanded ja kohustused ning nende suhtes kohaldatavad organisatsioonilised ja tehnilised eeskirjad.

 

______________

 

1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

 

2 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 f) Liikmesriigid peavad registrite sidumise süsteemi käivitamiseks tegema selles vajalikud kohandused, eelkõige töötama välja iga registrit keskse platvormiga ühendava liidese. Seetõttu tuleks direktiiviga ette näha kõnealuse süsteemi tehnilisi küsimusi käsitlevate sätete liikmesriikide poolse ülevõtmise ja kohaldamise tähtaja edasilükkamine. Nimetatud tähtaja juures tuleks arvestada registrite sidumise süsteemi tehnilisi meetmeid ja kirjeldusi käsitlevate rakendusaktide vastuvõtmist komisjoni poolt. Registrite sidumise süsteemi tehnilisi küsimusi käsitlevate direktiivi sätete ülevõtmise ja kohaldamise tähtaeg peaks võimaldama liikmesriikidel lõpule viia vajalikud õiguslikud ja tehnilised kohandused, et muuta kõnealune süsteem mõistliku aja jooksul täielikult toimivaks.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 g) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 20. oktoobri 2011. aasta ühise poliitilise avaldusega selgitavate dokumentide kohta kohustuvad liikmesriigid lisama põhjendatud juhtudel ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi komponentide ja ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et selliste dokumentide edastamine on põhjendatud.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 h) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti selle artiklis 8 tunnustatud põhimõtet, mille kohaselt on igaühel õigus oma isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 ning ta esitas oma arvamuse 6. mail 20111 .

 

______________

 

1 ELT C 220, 26.7.2011, lk 1.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Artiklile 1 lisatakse lõige 3:

(1) Artiklile 1 lisatakse järgmised lõiked:

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 1 – lõige -3 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„-3. Artikli 2 lõikes 1 osutatud dokumendid ja andmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu, mis luuakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu* artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) artikli 4a lõikega 2. Nimetatud direktiivi artiklit 3aa ja artikli 3ab lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis.

 

________________

 

* ELT L 258, 1.10.2009, lk 11.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Filiaalidel peab olema kordumatu tunnus, mis võimaldab neid Euroopa Majanduspiirkonnas selgelt identifitseerida.”

3. Liikmesriigid tagavad, et filiaalidel oleks kordumatu tunnus, mis võimaldab neid selgelt identifitseerida registritevahelises teabevahetuses keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu, mis on loodud kooskõlas direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõikega 2. Nimetatud kordumatu tunnus koosneb vähemalt elementidest, mis võimaldavad identifitseerida registrit pidavat liikmesriiki, algset siseriiklikku registrit ja filiaali registrinumbrit selles registris, ning vajaduse korral identifitseerimisvigu vältida aitavatest elementidest.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 5a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Filiaali register teavitab viivitamata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 4a osutatud elektroonilise võrgustiku kaudu äriühingu registrit kõigist kõnealuse direktiivi artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete muudatustest.

1. Äriühingu register teeb direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõike 2 kohaselt loodud keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu viivitamata kättesaadavaks teabe äriühingu mis tahes likvideerimis- või maksejõuetusmenetluse alustamise ja lõpetamise kohta ning äriühingu registrist kustutamise kohta, juhul kui registrist kustutamine toob liikmesriigis kaasa õiguslikke tagajärgi.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks, missugust õiguslikku menetlust tuleb käesoleva artikli lõikes 1 ja direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõikes 2 osutatud teate kättesaamisel järgida. Sellised menetlused tagavad, et lõpetatud või muul viisil registrist kustutatud äriühingute filiaalid suletakse põhjendamatu viivitamiseta.

2. Filiaali register tagab kõnealuse süsteemi kaudu viivitamata lõikes 1 nimetatud teabe kättesaamise.

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 11a ning vastavalt artiklites 11b ja 11c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teabevahetus on registrite jaoks tasuta.

a) äriühingu ja selle filiaali vahelise seose tuvastamise meetod;

 

b) äriühingu registri ja filiaali registri vahelise teabeedastuse meetod ja tehnilised standardid.

 

 

3 a. Liikmesriigid määravad kindlaks, missugust menetlust tuleb lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe kättesaamisel järgida. Sellised menetlused tagavad, et tegevuse lõpetanud või muul viisil registrist kustutatud äriühingute filiaalid kustutatakse registrist põhjendamatu viivitamiseta.

 

3 b. Lõike 3 a teist lauset ei kohaldata registrist kustutatud äriühingute filiaalidele siis, kui selline toiming tehti äriühingu õigusliku vormi muutumise, selle ühinemise või jagunemise või registrijärgse asukoha üleviimise tõttu ühest riigist teise.”

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 89/666/EMÜ

IIIA jagu

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

IIIa JAGU

välja jäetud

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID

 

Artikkel 11a

 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 5a lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 11b ja 11c sätestatud tingimusi.

 

Artikkel 11b

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 11a osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta mis tahes ajal.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tühistada, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tühistamist.

 

3. Tühistamise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Artikkel 11c

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende põhjenduse.

 

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 1

Direktiiv 2005/56/EÜ

Artikkel 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13

Artikkel 13

 

Registreerimine

1. Iga liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni alla ühinevad äriühingud kuuluvad, määrab oma õiguse alusel asjaomase riigi territooriumi osas kindlaks, millise korra kohaselt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/101/EÜ artikliga 3 avalikustatakse ühinemise lõpuleviimine avalikus registris, kuhu iga ühinemises osalev äriühing oma dokumendid esitama peab.

Iga liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni alla ühinevad äriühingud kuuluvad, määrab oma õiguse alusel asjaomase riigi territooriumi osas kindlaks, millise korra kohaselt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) artikliga 3 avalikustatakse ühinemise lõpuleviimine avalikus registris, kuhu iga ühinemises osalev äriühing oma dokumendid esitama peab.

Register, kuhu piiriülese ühinemise teel tekkinud äriühing registreeritakse, teavitab viivitamata direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 4a viidatud elektroonilise võrgustiku kaudu registreid, kuhu iga ühinemises osalev äriühing pidi dokumendid esitama, sellest, et piiriülene ühinemine on jõustunud. Vana kanne kustutatakse vajadusel alles pärast selle teate saamist, mitte varem.

Register, kuhu piiriülese ühinemise teel tekkinud äriühing registreeritakse, teavitab direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõike 2 kohaselt loodud keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu ning viivitamata registrit, kuhu iga ühinemises osalev äriühing pidi dokumendid esitama, sellest, et piiriülene ühinemine on jõustunud. Vana kanne kustutatakse vajadusel alles pärast selle teate saamist, mitte varem.

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17a ning vastavalt artiklites 17b ja 17c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

 

a) registritevahelise teabeedastuse tehnilised standardid;

 

b) standardvormid, mida tuleb kasutada piiriülesest ühinemisest teatamiseks.

 

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2

Direktiiv 2005/56/EÜ

Artiklid 17a, 17b ja 17c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Lisatakse artiklid 17a, 17b ja 17c:

välja jäetud

Artikkel 17a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 13 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklite 17b ja 17c tingimusi.

 

Artikkel 17b

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tühistada, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tühistamist.

 

3. Tühistamise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Artikkel 17c

 

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende põhjenduse.

 

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Artiklile 2 lisatakse järgmine lõige:

(1) Lisatakse järgmine artikkel:

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 1

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 2 a

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et kõik muudatused esimeses lõigus osutatud dokumentides ja andmetes tehakse kättesaadavaks 15 kalendripäeva jooksul.

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et artikli 3 lõikes 1 viidatud pädevasse registrisse kantakse kõik muudatused artiklis 2 osutatud dokumentides ja andmetes ning need tehakse kooskõlas artikli 3 lõigetega 3 ja 5 kättesaadavaks, tavaliselt 21 päeva jooksul pärast neid muudatusi puudutava täieliku dokumentatsiooni kättesaamist, sh pärast siseriikliku õiguse kohaselt nõutavat õiguspärasuse kontrolli seoses registrisse kandmisega, kui see on ette nähtud.

 

Nimetatud säte ei kehti artikli 2 punktis f nimetatud raamatupidamisdokumentide puhul.”

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 2

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Äriühingutel peab olema kordumatu tunnus, mis võimaldab neid Euroopa Majanduspiirkonnas selgelt identifitseerida.”

Liikmesriigid tagavad, et äriühingutel on kordumatu tunnus, mis võimaldab neid selgelt identifitseerida registritevahelises teabevahetuses keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu. Nimetatud kordumatu tunnus koosneb vähemalt elementidest, mis võimaldavad identifitseerida registrit pidavat liikmesriiki, algset siseriiklikku registrit ja äriühingu registrinumbrit selles registris, ning vajaduse korral identifitseerimisvigu vältida aitavatest elementidest.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Lisatakse artikkel 3a:

(3) Lisatakse järgmised artiklid:

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad tagama, et artiklis 2 osutatud dokumendid ja andmed, mis esitati nende registritele, on iga taotleja taotlusel elektrooniliselt kättesaadavad Euroopa ühtse elektroonilise platvormi kaudu, millele pääseb juurde igast liikmesriigist.

välja jäetud

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad ka tagama, et kõigile nende registris säilitatavatele ja kooskõlas lõikega 1 edastatavatele dokumentidele ja andmetele on kooskõlas lõigetega 5, 6 ja 7 ning artikliga 3 lisatud selge teave, milles selgitatakse siseriikliku õiguse sätteid, mille alusel kolmandad isikud neile dokumentidele ja andmetele tugineda võivad.

2. Liikmesriigid tagavad, et kättesaadavaks tehakse selge ja ajakohastatud teave, selgitades siseriiklikke õigusnorme, mille alusel kolmandad isikud võivad vastavalt artikli 3 lõigetele 5, 6, ja 7 tugineda artiklis 2 osutatud andmetele ja igat liiki dokumentidele.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Dokumentide ja andmete hankimise tasud ei tohi ületada asjaomaseid halduskulusid.

3. Liikmesriigid esitavad Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis avaldamiseks vajaliku teabe vastavalt portaali eeskirjadele ja tehnilistele nõuetele.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjon avaldab kõnealuse teabe Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis kõikides liidu ametlikes keeltes.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3a a

 

1. Artiklis 2 osutatud dokumentide ja andmete elektroonilised koopiad tehakse samuti keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu avalikkusele kättesaadavaks.

 

2. Liikmesriigid tagavad, et need dokumendid ja andmed on keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu kättesaadavad standardteate kujul ja elektroonilisel teel. Samuti tagavad liikmesriigid, et järgitakse andmeedastuse minimaalseid turvastandardeid.

 

3. Komisjon pakub liikmesriikides registreeritud äriühingute kohta otsinguteenust kõikides liidu ametlikes keeltes, eesmärgiga teha Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu kättesaadavaks:

 

a) artiklis 2 osutatud dokumendid ja andmed;

 

b) selgitavad märkused kõigis liidu ametlikes keeltes, milles esitatakse andmed ja dokumendiliigid.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3a b

 

1. Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu artiklis 2 osutatud dokumentide ja andmete hankimise tasud ei tohi ületada asjaomaseid halduskulusid.

 

2. Liikmesriigid tagavad, et järgmised andmed on keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu tasuta kättesaadavad:

 

a) äriühingu nimi ja õiguslik vorm;

 

b) äriühingu registrijärgne asukoht ja liikmesriik ning

 

c) äriühingu registrinumber.

 

Lisaks kõnealustele andmetele võivad liikmesriigid otsustada teha tasuta kättesaadavaks rohkem dokumente ja andmeid.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 3

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 b

 

1. Äriühingu register teeb keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumise süsteemi kaudu viivitamata kättesaadavaks teabe äriühingu mis tahes likvideerimis- või maksejõuetusmenetluse alustamise ja lõpetamise kohta ning äriühingu registrist kustutamise kohta, juhul kui registrist kustutamine toob liikmesriigis kaasa õiguslikke tagajärgi.

 

2. Filiaali register tagab lõikes 1 osutatud teabe viivitamata kättesaamise nimetatud süsteemi kaudu.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teabevahetus on registrite jaoks tasuta.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Lisatakse artikkel 4a:

(4) Lisatakse järgmised artiklid:

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artikli 3 lõikes 1 osutatud registrid on koostalitlusvõimelised ja moodustavad elektroonilise võrgustiku (edaspidi „elektrooniline võrgustik”).

1. Luuakse Euroopa keskne platvorm.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Äriühingu register teavitab viivitamata elektroonilise võrgustiku kaudu oma filiaali registrit kõigist direktiivi 89/666/EÜ artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete muudatustest.

2. Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise süsteemi (nn registrite sidumise süsteem) kuuluvad:

 

– liikmesriikide registrid,

 

– Euroopa keskne platvorm,

 

– Euroopa e-õiguskeskkonna portaal kui Euroopa elektrooniline juurdepääsupunkt.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 13a ning vastavalt artiklites 13b ja 13c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

3. Liikmesriigid tagavad platvormi kaudu oma registrite koostalitlusvõime süsteemis.

a) elektroonilise võrgustiku juhtimist, haldamist, käitamist ja esindamist käsitlevad eeskirjad;

 

b) elektroonilise võrgustiku finantseerimine;

 

c) tingimused, mille alusel Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvad riigid saavad osaleda elektroonilises võrgustikus;

 

d) elektroonilise võrgustiku minimaalsed turvanõuded;

 

e) kordumatu tunnuse kasutamine;

 

f) elektroonilises võrgustikus kasutatavad keeled;

 

g) registritevahelise teabevahetuse meetod, mis tagab piiriülese juurdepääsu teabele kooskõlas artikliga 3a, sh Euroopa ühtse elektroonilise platvormi valimine;

 

h) elektroonilise võrgustiku liikmete kasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate koostalitlusvõime, sh makseliides;

 

i) dokumentide ja andmete formaati, sisu ning salvestamise ja väljaotsimise tähtaegu käsitlevate nõuete määratlemine, mis võimaldab automaatset andmevahetust;

 

j) punktide a–i tingimuste täitmata jätmise tagajärjed ja nende tingimuste jõustamise meetodid.

 

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Liikmesriigid võivad luua vabatahtlikke juurdepääsupunkte registrite sidumise süsteemile. Liikmesriigid teavitavad põhjendamatu viivituseta komisjoni nende loomisest ja olulistest muudatustest nende toimimises.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Juurdepääs registrite sidumise süsteemis leiduvale teabele tagatakse Euroopa e-õiguskeskkonna portaali ja liikmesriikide loodud vabatahtlike juurdepääsupunktide kaudu.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c. Registrite sidumise süsteemi loomine ei mõjuta liikmesriikide vahel sõlmitud olemasolevaid kahepoolseid kokkuleppeid äriühinguid käsitleva teabevahetuse kohta.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 4 b

 

1. Komisjon otsustab artikli 4a lõikes 2 osutatud platvormi loomise ja/või haldamise kas oma vahenditega või läbi kolmanda isiku.

 

Viimasel juhul toimub kolmanda isiku valimine ning sellise kolmanda isikuga sõlmitud lepingu jõustamine komisjoni poolt kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust.*

 

2. Kui komisjon otsustab platvormi arendada kolmanda isiku kaudu, siis määrab komisjon rakendusaktide abil kindlaks riigihangete puhul kasutatava tehnilise kirjelduse ning sellise kolmanda isikuga sõlmitava lepingu kestuse.

 

3. Kui komisjon otsustab, et platvormi hallatakse kolmanda isiku kaudu, võtab komisjon rakendusaktidega vastu platvormi operatiivjuhtimise üksikasjalikud eeskirjad.

 

Platvormi operatiivjuhtimise hulka kuulub eelkõige:

 

– platvormi toimimise järelevalve;

 

– platvormi kaudu levitatud ja vahetatud andmete turvalisus ja kaitse;

 

– liikmesriikide registrite ja kolmanda isiku vaheliste suhete kooskõlastamine.

 

Platvormi toimimise järelevalvet teostab komisjon.

 

4. Lõigetes 2 ja 3 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artiklis 4e osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

 

_______________

 

* EÜT L 248 16.9.2002, lk. 1.”

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 4 c

 

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu järgmised dokumendid:

 

a) tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks elektroonilisel teel toimuva teabevahetuse meetodid registrite sidumise süsteemi jaoks;

 

b) teabevahetusprotokollide tehniline kirjeldus;

 

c) tehnilised meetmeid, millega tagatakse teabevahetuse ja teabe levitamise minimaalsed turvastandardid registrite sidumise süsteemis;

 

d) tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks käesoleva direktiivi artiklis 3b ja 21. detsembri 1989. aasta direktiivi (avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt) artiklis 5a osutatud äriühingu registri ja filiaali registri vahelise teabevahetuse meetodid*;

 

d a) registrite vahelise teabevahetuse eesmärgil edastatava teabe üksikasjalik loend, millele on viidatud käesoleva direktiivi artiklis 3b, direktiivi 89/666/EMÜ artiklis 5a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/56/EÜ (piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta) artiklis 13;

 

e) tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks registrite, platvormi ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaali vahelise teabevahetuse standardteate struktuur;

 

f) tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks platvormi toimimiseks vajalike andmete kogum ning selliste andmete säilitamise, kasutamise ja kaitsmise meetod;

 

g) tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks registritevahelise teabevahetuse kordumatu tunnuse struktuur ja kasutamine;

 

h) kirjeldus, millega määratakse kindlaks registrite sidumise süsteemi käitamise tehnilised meetodid selles osas, mis puudutab teabe levitamist ja teabevahetust, ning kirjeldus, millega määratakse kindlaks platvormi osutatavad infotehnoloogiateenused, tagades teadete edastamise sobivas keeleversioonis;

 

i) Euroopa e-õiguskeskkonna portaali pakutava otsinguteenuse ühtsed kriteeriumid;

 

j) maksete tegemise kord, võttes arvesse kättesaadavaid maksesüsteeme, nt internetipõhised maksed;

 

j a) üksikasjad selgitavate märkuste kohta, milles esitatakse artiklis 2 osutatud andmed ja dokumendiliigid;

 

k) registrite sidumise süsteemi poolt pakutavate teenuste kättesaadavuse tehnilised tingimused;

 

l) vabatahtlike juurdepääsupunktide platvormiga ühendamise kord ja tehnilised nõuded.

 

Rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artiklis 4e osutatud kontrollimenetlusele.

 

Komisjon võtab kõnealused rakendusaktid vastu hiljemalt [xxx]1.

 

_____________

 

* EÜT L 395 30.12.1989, lk. 36.”

 

1 Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 4 d

 

1. Euroopa keskse platvormi loomist ja selle edasist arendamist ning käesolevast direktiivist tulenevaid Euroopa e-õiguskeskkonna kohandusi rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

 

2. Euroopa keskse platvormi hooldust ja käitamist rahastatakse liidu üldeelarvest ning seda võib kaasrahastada üksikkasutajatelt registrite sidumise süsteemile juurdepääsu eest võetavatest tasudest. Käesoleva lõike sätted ei mõjuta riiklikul tasandil kehtestatud tasusid.

 

3. Komisjon võib delegeeritud õigusaktidega ja kooskõlas artikliga 13 a võtta vastu eeskirjad selle kohta, kas Euroopa keskset platvormi rahastatakse tasu võtmisega, ja kui see on nii, siis lõikes 2 nimetatud üksikkasutajatelt võetava tasu suuruse.

 

4. Lõike 2 kohaselt kehtestatud tasud ei mõjuta tasusid, mida võidakse kehtestada liikmesriikidele käesoleva direktiivi artikli 3a b lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete hankimise eest.

 

5. Lõike 2 kohaselt kehtestatud tasusid ei nõuta artikli 3a b lõike 2 punktides a, b ja c nimetatud andmete hankimise eest.

 

6. Iga liikmesriik katab käesolevast direktiivist tulenevad kulud, mis on seotud siseriiklike registrite kohandamise ning nende hoolduse ja käitamisega.”

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4 e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 4 e

 

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee luuakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.*

 

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

 

_____________

 

* ELT L 55 28.2.2011, lk. 13.”

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 6

Direktiiv 2009/101/EÜ

Peatükk 4a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Lisatakse peatükk 4a:

(6) Lisatakse peatükk 4a:

„PEATÜKK 4A

„PEATÜKK 4A

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID

Artikkel 13a

Artikkel 13a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 4a lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse komisjonile artiklites 13b ja 13c sätestatud tingimusel.

2. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 4 d lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

Artikkel 13b

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 13a osutatud volituste delegeerimise tühistada mis tahes ajal.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 d lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Kohe, kui komisjon on võtnud vastu delegeeritud õigusakti, teatab ta sellest samaaegselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tühistada, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tühistamist.

5. Artikli 4 d lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid kolme kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.”

3. Tühistamise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Artikkel 13c

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende põhjenduse.”

 

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Aruanne ja korrapärane dialoog

 

1. Hiljemalt viis aastat pärast artikli 4 lõikes 1 a osutatud sätete kohaldamise lõppkuupäeva avaldab komisjon aruande registrite sidumise süsteemi toimimise kohta, käsitledes eelkõige selle tehnilist käitamist ja finantsaspekte.

 

2. Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanekud käesoleva direktiivi muutmiseks.

 

3. Komisjoni ja liikmesriikide esindajad tulevad korrapäraselt asjakohases foorumis kokku, et arutada käesoleva direktiiviga seotud küsimusi.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2014. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad vastu, avaldavad ja kohaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [xxx].1

 

________________

 

1 Kahe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Olenemata lõikest 1 võtavad liikmesriigid vastu, avaldavad ja kohaldavad sätteid, mis on vajalikud järgimaks:

 

– artikli 1 lõikeid -3 kuni 3 ning direktiivi 89/666/EMÜ artiklit 5a;

 

– direktiivi 2005/56/EÜ artiklit 13;

 

– direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõike 1 teist lõiku, artiklit 3a a, artiklit 3a b ning artikli 4a lõikeid 3–5;

 

hiljemalt kaks aastat pärast artiklis 4 c osutatud rakendusaktide vastuvõtmist.

 

Selliste rakendusaktide vastuvõtmise korral avaldab komisjon käesolevas punktis osutatud sätete kohaldamise lõppkuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

1 b. Kui liikmesriigid lõikes 1 nimetatud meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigus- ja haldusnormide teksti.

(1)

ELT C 248, 25.8.2011, lk 118.

(2)

ELT C 220, 26.7.2011, lk 1.


SELETUSKIRI

Ettevõtlusregistrite sidumine on oluline meede ELi majanduspiirkonna edasise integratsiooni soodustamiseks ning äriühingute ja kodanike õiguskindluse suurendamiseks.

Äriregistreid peetakse riiklikul ja piirkondlikul tasandil, nende vahel esineb igal pool nii de facto kui ka de jure erinevusi, seda näiteks õigusliku tähenduse ning registreeritud andmete usaldusväärsuse osas. Piiriülese majandustegevuse hoogustumine toob õiguskindlusest ja läbipaistvusest tulenevalt kaasa ettevõtlusregistrite parema sidumise vajaduse. Samuti on vaja kulusid ja aega kokku hoida. Alles sidumisega kasutatakse täielikult ära elektroonilises registripidamises peituv potentsiaal. Komisjoni ettepaneku põhisuunad tuleb heaks kiita, ettepanek piirdub vajalike aspektidega. Direktiivi eesmärk on olemasolevate riiklike registrite puhttehniline sidumine ja mitte õiguslike tagajärgede ühtlustamine. Reguleeritakse üksnes registrites oleva teabe vahetamine ega looda mingit oma andmetega äriregistrit. Luuakse platvorm, mis parandab ja kiirendab teabevahetust ning teabe saamist kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ettepaneku eripära on selles, et suuremale osale eelkõige tehniliste üksikasjadega seotud küsimustest ei saa lõplikku vastust anda. Probleemid peavad selguma ja lahendused tuleb leida käsikäes võrgustiku loomisega. Seetõttu peab raportöör väga erandlikel juhtudel vastuvõetavaks otsuste tegemise jätmist tulevaste õigusaktide kanda, mis – jällegi väga erandlikel juhtudel – kujundatakse osaliselt ka rakendusaktidena, kaasates sellesse täielikult liikmesriigid. Ettevõtlusregistrite sidumine saab olla edukas üksnes siis, kui komisjon ja liikmesriigid teevad tihedat koostööd. Samal ajal peaks olema seeläbi tagatud asjatundlikkus ja õigsus. Nõupidamiste käigus kirjutati komisjoni ettepanek koostöös nõukogu ja komisjoniga „ümber”. Algselt ette nähtud ulatuslikud delegeeritud õigusaktid võetakse nüüd osaliselt üle põhiõigusakti ning teatavad valdkonnad reguleeritakse rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktidega.


MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS (19.7.2011)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Arvamuse koostaja: Hans-Peter Martin

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Siseturu võimalusi kasutades laienevad äriühingud üha enam riigipiiridest väljapoole. Piiriülestesse kontsernidesse ja samuti mitmesugustesse ümberkorraldusprotsessidesse nagu ühinemised ja jagunemised on kaasatud eri liikmesriikide äriühingud. Sellest tulenevalt aina suureneb piiriülene nõudlus äriühinguid käsitleva teabe järele. Äriühinguid käsitlev ametlik teave ei ole piiriüleselt alati kergesti kättesaadav.

(1) Siseturu võimalusi kasutades laienevad äriühingud üha enam riigipiiridest väljapoole. Piiriülestesse kontsernidesse ja samuti mitmesugustesse ümberkorraldusprotsessidesse nagu ühinemised ja jagunemised on kaasatud eri liikmesriikide äriühingud. Sellest tulenevalt aina suureneb piiriülene nõudlus äriühinguid käsitleva teabe järele. Äriühinguid käsitlev ametlik teave ei ole piiriüleselt alati kergesti kättesaadav. Äriühinguid käsitlevale ajakohastatud ja usaldusväärsele teabele juurdepääsu parandamine võib suurendada kindlustunnet ja läbipaistvust turul ning aidata kaasa Euroopa ettevõtluse arengu taastumisele ja konkurentsivõime suurenemisele.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta üheteistkümnendas direktiivis 89/666/EMÜ (avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt) kehtestatakse loetelu dokumentidest ja andmetest, mis äriühingud peavad oma filiaali registris avaldama. Registritel ei ole siiski juriidilist kohustust vahetada välisfiliaale käsitlevaid andmeid. See põhjustab õiguskindlusetust kolmandate isikute jaoks selle filiaali asukohariigis, kus äriühinguga seotud olulisi muudatusi ei ole registris kajastatud.

(2) Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta üheteistkümnendas direktiivis 89/666/EMÜ (avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt) kehtestatakse loetelu dokumentidest ja andmetest, mis äriühingud peavad oma filiaali registris avaldama. Registritel ei ole siiski juriidilist kohustust vahetada välisfiliaale käsitlevaid andmeid. See põhjustab õiguskindlusetust kolmandate isikute jaoks, kui äriühinguga seotud olulisi muudatusi ei ole selle filiaali asukohariigi registris kajastatud. Olemasolev koostöö registrite vahel ei ole piisav, et rahuldada ühtsel turul toimuvast äritegevusest tulenevat teabevajadust. Tõhus piiriülene koostöö ettevõtlusregistrite vahel on aga äärmiselt oluline ühtse turu sujuvaks toimimiseks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Sellised toimingud nagu piiriülesed ühinemised või asukohamuutmised on muutnud ettevõtlusregistrite vahelise igapäevase koostöö möödapääsmatuks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivis 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta nõutakse registrite piiriülest koostööd. Kahjuks ei ole loodud sidekanaleid, mis aitaksid menetlusi kiirendada, saada üle keeleprobleemidest ja suurendada õiguskindlust.

(3) Sellised toimingud nagu piiriülesed ühinemised või asukohamuutmised on muutnud ettevõtlusregistrite vahelise igapäevase koostöö möödapääsmatuks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivis 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta nõutakse registrite piiriülest koostööd. Kahjuks ei ole loodud sidekanaleid ega tõhusat piiriülest koostööd, mis aitaks menetlusi kiirendada, saada üle keeleprobleemidest ning suurendada õiguskindlust ja läbipaistvust. Kõnealuste kanalite loomine vähendaks ka selliste äriühingute kulusid, mis tegutsevad mitmes riigis.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiviga 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) tagatakse muu hulgas see, et registris talletatud dokumentide ja andmetega saab tutvuda nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Kodanikud ja äriettevõtted peavad otsinguid tegema ikkagi riikide kaupa, eelkõige sellepärast, et praegune registritevaheline vabatahtlik koostöö ei ole osutunud piisavaks.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiviga 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) tagatakse muu hulgas see, et registris talletatud dokumentide ja andmetega saab tutvuda nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Kodanikud ja äriettevõtted peavad otsinguid tegema ikkagi riikide kaupa, eelkõige sellepärast, et praegune registritevaheline vabatahtlik koostöö ei ole osutunud arusaadavaks, kasutajasõbralikuks ega tõhusaks. Tuleb tagada piiriülene koostöö ja registrite koostalitlusvõime kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Komisjoni teatises ühtse turu akti kohta määratleti keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumine meetmena, mis võimaldab luua soodsama õigus- ja maksukeskkonna. Sidumine peaks kaasa aitama Euroopa ettevõtluse konkurentsivõime edendamisele, kuna see vähendab halduskoormust ja suurendab õiguskindlust ning aitab sellega kaasa majanduskriisist väljumisele, mis on üks Euroopa 2020. aasta strateegia põhieesmärk. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuenduste kasutamise abil peaks see aitama parandada ka registritevahelist piiriülest koostööd.

(5) Komisjoni teatises ühtse turu akti kohta määratleti keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidumine meetmena, mis võimaldab luua soodsama õigus- ja maksukeskkonna ning edendada tasakaalustatud ja ühtlustatud majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Sidumine peaks kaasa aitama Euroopa ettevõtluse konkurentsivõime edendamisele, kuna see vähendab eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust, suurendab õiguskindlust, majanduse tõhusust ja läbipaistvust ning aitab sellega kaasa majanduskriisi ületamisele, mis on üks Euroopa 2020. aasta strateegia põhieesmärk. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuenduste kasutamise abil peaks see aitama parandada ka registritevahelist piiriülest koostööd, vähendada piiriülese kaubanduse tõkkeid ja hõlbustada piiriülest juurdepääsu ametlikule äriteabele, luues elektroonilise registrite võrgustiku ja määrates kindlaks ühise ajakohastatud teabe miinimumkogumi, mis tuleb igas liikmesriigis kolmandatele isikutele elektrooniliste sidevahendite abil kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Nõukogu 25. mai 2010. aasta järeldustes ettevõtlusregistrite sidumise kohta kinnitati, et äriühinguid käsitlevale ajakohastatud ja usaldusväärsele teabele juurdepääsu parandamine võib suurendada kindlustunnet turul ning aidata kaasa Euroopa ettevõtluse arengu taastumisele ja konkurentsivõime suurenemisele.

(6) Nõukogu 25. mai 2010. aasta järeldustes ettevõtlusregistrite sidumise kohta kinnitati, et äriühinguid käsitlevale ajakohastatud ja usaldusväärsele teabele juurdepääsu parandamine võib suurendada kindlustunnet turul ning aidata kaasa Euroopa ettevõtluse arengu taastumisele ja konkurentsivõime suurenemisele, kuid ei tohiks äriühingute halduskoormust tõsta, vaid peaks seda hoopis vähendama.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlament rõhutas oma 7. septembri 2010. aasta resolutsioonis ettevõtlusregistrite sidumise kohta, et projektist on Euroopa majanduspiirkonna edasise integreerumise jaoks kasu ainult juhul, kui kõik liikmesriigid võrgustikus osalevad.

(7) Euroopa Parlament rõhutas oma 7. septembri 2010. aasta resolutsioonis äriregistrite ühendamise kohta, et projektist on Euroopa majanduspiirkonna edasise integreerumise jaoks kasu ainult juhul, kui kõik liikmesriigid võrgustikus osalevad, ning et parem ja kergem juurdepääs teabele on vajalik selleks, et toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kes on Euroopa majanduse alustala põhielemendiks ning töökohtade loomise, majanduskasvu ja Euroopa sotsiaalse ühtekuuluvuse peamiseks mootoriks, kuna see aitab vähendada nende ettevõtjate halduskoormust.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Üle kogu ELi juurdepääsetava keskse e-õiguskeskkonna portaaliga tuleks tagada, et ühes liikmesriigis kättesaadavad vajalikud dokumendid on kättesaadavad ka kõigis teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Piiriülest juurdepääsu äriteabele saab parandada ainult siis, kui kõik liikmesriigid löövad kaasa registrite elektroonilise võrgustiku loomisel ning edastavad äriteavet selle kasutajatele standardsel kujul (sarnane sisu ja koostalitlusvõimelised tehnoloogiad) kogu Euroopa Liidus. Kasutajad peaksid saama teabele juurde pääseda Euroopa ühtse elektroonilise platvormi kaudu, mis moodustab osa elektroonilisest võrgustikust.

(9) Piiriülest juurdepääsu äriteabele saab parandada ainult siis, kui kõik liikmesriigid koostöös kõigi asjaomaste sidusrühmadega löövad kaasa registrite elektroonilise võrgustiku loomisel ning edastavad äriteavet selle kasutajatele standardsel kujul (sarnane sisu ja vormid ning koostalitlusvõimelised tehnoloogiad) kogu Euroopa Liidus. Kasutajad peaksid saama teabele juurde pääseda Euroopa ühtse elektroonilise platvormi kaudu, mis moodustab osa elektroonilisest võrgustikust. See aitab suurendada läbipaistvust kogu Euroopa Liidus. Tarbetute kulutuste vältimiseks peaks elektrooniline võrgustik toetuma olemasolevatele struktuuridele.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta peaks reguleerima liikmesriikides toimuvat isikuandmete töötlemist, sh isikuandmete edastamist elektroonilise võrgustiku kaudu.

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta peaks reguleerima liikmesriikides toimuvat isikuandmete töötlemist, sh isikuandmete edastamist elektroonilise võrgustiku kaudu, ning tagama seejuures isiku- ja äriandmete piisava kaitse.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Lisaks olemasolevale äriühingu registreerimisnumbrile tuleks kasutusele võtta äriühingu kordumatu tunnus, et lihtsustada selliste äriühingute identifitseerimist, mis tegutsevad nt filiaalide või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui ühes liikmesriigis.

(11) Lisaks olemasolevale äriühingu registreerimisnumbrile tuleks kasutusele võtta äriühingu kordumatu ametlik tunnus, et lihtsustada selliste äriühingute identifitseerimist, mis tegutsevad nt filiaalide või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Äriühingute puhul peaks ka filiaalidel lisaks oma registrinumbrile olema kordumatu tunnus, mis võimaldaks neid Euroopa Majanduspiirkonnas selgelt identifitseerida. Direktiivi 89/666/EMÜ muutmine selles osas peaks võimaldama luua selge seose äriühingute ja nende välisfiliaalide vahel, mida on vaja teabe korrapäraseks ajakohastamiseks äriühingu registris ja välisfiliaali registris. Registreeritud teabe ühtsus peaks tagama, et kolmandatel isikutel on juurdepääs ajakohastatud teabele nende liikmesriigis asuvate filiaalide kohta. Liikmesriigid peaksid olema võimelised otsustama, milliseid menetlusi nad järgivad oma territooriumil registreeritud filiaalide puhul, ja tagama vähemalt selle, et lõpetatud äriühingute filiaalid kustutatakse registrist põhjendamatu viivitamiseta.

(12) Äriühingute puhul peaks ka filiaalidel lisaks oma registrinumbrile olema kordumatu tunnus, mis võimaldaks neid Euroopa Majanduspiirkonnas selgelt identifitseerida. Direktiivi 89/666/EMÜ muutmine selles osas peaks võimaldama luua selge seose äriühingute ja nende välisfiliaalide vahel, mida on vaja teabe korrapäraseks ajakohastamiseks äriühingu registris ja välisfiliaali registris. Registreeritud teabe ühtsus peaks tagama, et kolmandatel isikutel on juurdepääs ajakohastatud teabele nende liikmesriigis asuvate filiaalide kohta. Liikmesriigid peaksid olema võimelised otsustama, milliseid menetlusi nad järgivad oma territooriumil registreeritud filiaalide puhul, sealhulgas peaks neil olema õigus määrata kindlaks filiaalide õiguslik seisund, ja tagama vähemalt selle, et lõpetatud äriühingute filiaalid kustutatakse registrist kümne tööpäeva jooksul.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Kindlustamaks, et liidus registreeritud dokumentide ja andmete kvaliteedis ei ole olulisi erinevusi, peavad liikmesriigid tagama, et kogu direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 kohaselt registreeritud teave ajakohastatakse ning tehakse kättesaadavaks mitte hiljem kui viieteistkümnendal päeval pärast selle sündmuse toimumist, mille tulemusel registreeritud andmeid muudeti. Lisaks peaks selleks, et parandada kolmandate isikute kaitset liikmesriikides, olema kõigile võrgustiku kaudu edastatud dokumentidele ja andmetele lisatud selge teave nende õigusliku väärtuse kohta.

(14) Kindlustamaks, et liidus registreeritud dokumentide ja andmete kvaliteedis ei ole olulisi erinevusi, peavad liikmesriigid tagama, et kogu direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 kohaselt registreeritud teave ajakohastatakse ning tehakse kättesaadavaks mitte hiljem kui viieteistkümnendal päeval pärast selle sündmuse toimumist, mille tulemusel tuli registreeritud andmeid muuta. Teabe ajakohastamine tuleks täielikult ja kontrollitaval kujul dokumenteerida. Lisaks peaks selleks, et parandada kolmandate isikute kaitset liikmesriikides, olema kõigile võrgustiku kaudu edastatud dokumentidele ja andmetele lisatud selge teave nende õigusliku seisundi ja väärtuse kohta.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Komisjoni tuleks volitada võtma vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaseid delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad elektroonilise võrgustiku juhtimist, haldamist, käitamist, esindamist ja finantseerimist; tingimusi, mille alusel Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvad riigid saavad osaleda elektroonilises võrgustikus; minimaalseid turvastandardeid; kordumatu tunnuste kasutamist; elektroonilises võrgustikus kasutatavaid keeli; registritevahelise teabevahetuse meetodit, mis tagab piiriülese juurdepääsu teabele; elektroonilise võrgustiku liikmete kasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate koostalitlusvõimet; dokumentide ja andmete formaati, sisu ning salvestamise ja väljaotsimise tähtaegu käsitlevate selliste nõuetemääratlemist, mis võimaldavad automaatset andmevahetust; nõuetele mittevastavuse tagajärgi; meetodit, mille alusel tuvastatakse seos äriühingu ja tema välisfiliaali vahel; äriühingu registri ja filiaali registri vahelise teabevahetuse meetodit ja tehnilisi standardeid; registritevahelise teabevahetuse tehnilisi standardeid ning piiriülesest ühinemisest teavitamise standardvorme, mida registrid peavad kasutama. Võrgustiku juhtimine peaks hõlmama ka kasutajate tagasisidemehhanismi, et nende vajadusi oleks võimalik arvesse võtta. Selleks et vajadusel oleks võimalik eeskirju kohandada, tuleb volitused komisjonile delegeerida määramata ajaks.

(15) Elektroonilise võrgustiku loomiseks tuleks komisjonile delegeerida volitused võtta vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaseid delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad tingimusi, mille alusel Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvad riigid saavad osaleda elektroonilises võrgustikus; minimaalseid turvastandardeid; kordumatu tunnuse kasutamist; elektroonilises võrgustikus kasutatavaid keeli; registritevahelise teabevahetuse meetodit, mis tagab piiriülese juurdepääsu teabele; elektroonilise võrgustiku liikmete kasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate koostalitlusvõimet; dokumentide ja andmete formaati, sisu ning salvestamise ja väljaotsimise tähtaegu käsitlevate selliste nõuete määratlemist, mis võimaldavad automaatset andmevahetust; nõuetele mittevastavuse tagajärgi; meetodit, mille alusel tuvastatakse seos äriühingu ja tema välisfiliaali vahel; äriühingu registri ja filiaali registri vahelise teabevahetuse meetodit ja tehnilisi standardeid; registritevahelise teabevahetuse tehnilisi standardeid ning piiriülesest ühinemisest teavitamise standardvorme, mida registrid peavad kasutama. Võrgustiku juhtimine peaks hõlmama ka kasutajate tagasisidemehhanismi, et nende vajadusi oleks võimalik arvesse võtta. Selleks et vajadusel oleks võimalik eeskirju kohandada, tuleb volitused komisjonile delegeerida määramata ajaks. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 5a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Filiaali register teavitab viivitamata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 4a osutatud elektroonilise võrgustiku kaudu äriühingu registrit kõigist kõnealuse direktiivi artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete muudatustest.

1. Filiaali register teavitab viivitamata ja igal juhul hiljemalt kümne tööpäeva jooksul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 4a osutatud elektroonilise võrgustiku kaudu äriühingu registrit kõigist kõnealuse direktiivi artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete muudatustest.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 5a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks, missugust õiguslikku menetlust tuleb käesoleva artikli lõikes 1 ja direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõikes 2 osutatud teate kättesaamisel järgida. Sellised menetlused tagavad, et lõpetatud või muul viisil registrist kustutatud äriühingute filiaalid suletakse põhjendamatu viivitamiseta.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks, missugust õiguslikku menetlust tuleb käesoleva artikli lõikes 1 ja direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõikes 2 osutatud teate kättesaamisel järgida. Sellised menetlused tagavad, et lõpetatud või muul viisil registrist kustutatud äriühingute filiaalid kustutatakse samuti registrist ja kas suletakse või taastatakse uue ja kehtiva õigusliku identiteediga põhjendamatu viivitamiseta.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 5a – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 11a ning vastavalt artiklites 11b ja 11c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 5a – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) äriühingu ja selle filiaali vahelise seose tuvastamise meetod;

a) äriühingu ja selle filiaali vahelise seose tuvastamiseks identifitseerimisnumbri moodustamise meetod;

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 11a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 5a lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse alates ...* määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 5a lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

1 a. Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 5a lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

2 a. Artikli 5a lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid kolme kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda ajavahemikku kolme kuu võrra pikendada.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 11b ja 11c sätestatud tingimusi.

 

 

_____

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 11b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11b

välja jäetud

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 11a osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta mis tahes ajal.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 11c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11c

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende põhjenduse.

 

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1

Direktiiv 2005/56/EÜ

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Register, kuhu piiriülese ühinemise teel tekkinud äriühing registreeritakse, teavitab viivitamata direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 4a viidatud elektroonilise võrgustiku kaudu registreid, kuhu iga ühinemises osalev äriühing pidi dokumendid esitama, sellest, et piiriülene ühinemine on jõustunud. Vana kanne kustutatakse vajadusel alles pärast selle teate saamist, mitte varem.

Register, kuhu piiriülese ühinemise teel tekkinud äriühing registreeritakse, teavitab viivitamata ja igal juhul hiljemalt kümne tööpäeva jooksul direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 4a viidatud elektroonilise võrgustiku kaudu registreid, kuhu iga ühinemises osalev äriühing pidi dokumendid esitama, sellest, et piiriülene ühinemine on jõustunud. Vana kanne kustutatakse vajadusel alles pärast selle teate saamist, mitte varem.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1

Direktiiv 2005/56/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17a ning vastavalt artiklites 17b ja 17c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 17a vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 2

Direktiiv 2005/56/EÜ

Artikkel 17a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 13 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse alates ...* määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 13 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

1 a. Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 13 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

2 a. Artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid kolme kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda ajavahemikku kolme kuu võrra pikendada.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklite 17b ja 17c tingimusi.

 

 

_____

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 2

Direktiiv 2005/56/EÜ

Artikkel 17b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17b

välja jäetud

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tühistada, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tühistamist.

 

3. Tühistamise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 2

Direktiiv 2005/56/EÜ

Artikkel 17c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17c

välja jäetud

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende põhjenduse.

 

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikli 4 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et lihtsustada kolmandate isikute juurdepääsu vabatahtlikult avaldatud tõlgetele.

Asjaomaste meetmetega tagatakse juurdepääs tõlgetele artiklis 4a osutatud elektroonilise võrgustiku kaudu.”

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Äriühingu register teavitab viivitamata elektroonilise võrgustiku kaudu oma filiaali registrit kõigist direktiivi 89/666/EÜ(*) artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete muudatustest.

2. Äriühingu register teavitab viivitamata ja igal juhul hiljemalt kümne tööpäeva jooksul elektroonilise võrgustiku kaudu oma filiaali registrit kõigist direktiivi 89/666/EÜ(*) artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete muudatustest.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 4

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 4a – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 13a ning vastavalt artiklites 13b ja 13c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusaktid, et täpsustada järgmised asjaolud:

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 6

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 13a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 4a lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse alates ...* määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 4a lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

1 a. Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 4a lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

2 a. Artikli 4a lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid kolme kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda ajavahemikku kolme kuu võrra pikendada.

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse komisjonile artiklites 13b ja 13c sätestatud tingimusel.

 

 

_____

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 6

Direktiiv 2009/101/EÜ

Artikkel 13b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13b

välja jäetud

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 13a osutatud volituste delegeerimise tühistada mis tahes ajal.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tühistada, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tühistamist.

 

3. Tühistamise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 6

Direktiiv 89/666/EMÜ

Artikkel 13c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13c

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende põhjenduse.

 

MENETLUS

Pealkiri

Direktiivide 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ muutmine keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas

Viited

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

8.3.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

8.3.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Hans-Peter Martin

8.3.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.6.2011

4.7.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


MENETLUS

Pealkiri

Direktiivide 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ muutmine keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas

Viited

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.2.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

8.3.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

8.3.2011

IMCO

8.3.2011

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

22.3.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.4.2011

10.10.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Eva Ortiz Vilella

Esitamise kuupäev

1.2.2012

Õigusteave - Privaatsuspoliitika