Procedūra : 2011/0038(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0022/2012

Pateikti tekstai :

A7-0022/2012

Debatai :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Balsavimas :

PV 14/02/2012 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0033

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 984kWORD 784k
1.2.2012
PE 473.716v02-00 A7-0022/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Kurt Lechner

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0079),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 50 straipsnio 2 dalies g punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0059/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 6 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę(2),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 27 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento poziciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7-0022/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 straipsnio 2 dalies g punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 straipsnį,

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

pasikonsultavę su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Bendrovės vis dažniau plečiasi į kitas valstybes pasinaudodamos vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Tarpvalstybinėse bendrovių grupėse ir vykdant daug restruktūrizavimo operacijų, kaip antai bendrovių susijungimą ir skaidymą, dalyvauja skirtingų valstybių narių bendrovės. Todėl poreikis gauti informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu vis didėja. Tačiau ne visada paprasta gauti oficialią informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu.

(1) Bendrovės vis dažniau plečiasi į kitas valstybes pasinaudodamos vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Tarpvalstybinėse bendrovių grupėse ir vykdant daug restruktūrizavimo operacijų, kaip antai bendrovių susijungimą ir skaidymą, dalyvauja skirtingų valstybių narių bendrovės. Todėl poreikis gauti informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu vis didėja. Tačiau gauti oficialią informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu ne visada lengva.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktojoje Tarybos direktyvoje 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai, nustatytas dokumentų ir duomenų, kuriuos bendrovės turi atskleisti savo filialo registre, sąrašas. Tačiau registrams netaikomas joks teisinis įpareigojimas keistis duomenimis, susijusiais su užsienio filialais. Dėl to šalyje, kurioje įsikūręs filialas ir kurios registre neatsispindi svarbūs su bendrove susiję pokyčiai, trečiosioms šalims trūksta teisinio tikrumo.

(2) 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktojoje Tarybos direktyvoje 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai, nustatytas dokumentų ir duomenų, kuriuos bendrovės turi atskleisti savo filialo registre, sąrašas. Tačiau registrams netaikomas joks teisinis įpareigojimas keistis duomenimis, susijusiais su užsienio filialais. Dėl to trečiosioms šalis trūksta teisinio tikrumo, nes, nors bendrovė iš registro ir būtų pašalinta, jos filialas gali toliau tęsti veiklą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Dėl tokių operacijų kaip tarpvalstybiniai susijungimai arba registruotos buveinės perkėlimas verslo registrų kasdienis bendradarbiavimas yra būtinas. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, reikalaujama, kad registrai bendradarbiautų tarpvalstybiniu lygiu. Tačiau nėra sukurta informacijos perdavimo kanalų, kurie paspartintų procedūras, padėtų įveikti kalbines problemas ir didintų teisinį tikrumą.

(3) Dėl tokių operacijų kaip tarpvalstybiniai susijungimai verslo registrų kasdienis bendradarbiavimas yra būtinas. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, reikalaujama, kad registrai bendradarbiautų tarpvalstybiniu lygiu. Tačiau nėra sukurta informacijos perdavimo kanalų, kurie paspartintų procedūras, padėtų įveikti kalbines problemas ir didintų teisinį tikrumą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones užtikrinama, inter alia, kad registre saugomais dokumentais ir duomenimis būtų galima naudotis tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu. Tačiau piliečiai ir bendrovės vis dar turi ieškoti pagal šalis visų pirma dėl to, kad paaiškėjo, jog esamo registrų bendradarbiavimo savanoriškais pagrindais nepakanka.

(4) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones  užtikrinama, inter alia, kad registre saugomais dokumentais ir duomenimis būtų galima naudotis tiek popierine forma, tiek elektroninėmis priemonėmis. Tačiau piliečiai ir bendrovės registre vis dar turi ieškoti pagal šalis visų pirma dėl to, kad paaiškėjo, jog esamo registrų bendradarbiavimo savanoriškais pagrindais nepakanka.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Komisijos komunikate dėl bendrosios rinkos akto1 centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveika laikoma priemone bendrovėms palankesnei teisinei ir mokestinei terpei sukurti. Registrų sąveika turėtų prisidėti prie to, kad būtų skatinamas Europos bendrovių konkurencingumas mažinant administracinę naštą ir didinant teisinį tikrumą, ir taip padėti įveikti krizę – tai yra vienas iš darbotvarkės „Europa 2020“2 prioritetų. Taikant informacinių ir ryšių technologijų inovacijas taip pat būtų pagerintas registrų tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

(5) Komisijos komunikate dėl bendrosios rinkos akto centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveika laikoma priemone, reikalinga bendrovėms palankesnei teisinei ir mokestinei terpei sukurti. Registrų sąveika turėtų prisidėti prie to, kad būtų skatinamas Europos bendrovių konkurencingumas mažinant administracinę naštą ir didinant teisinį tikrumą, ir taip padėti įveikti krizę – tai vienas iš darbotvarkės „Europa 2020“ prioritetų. Taikant informacinių ir ryšių technologijų inovacijas taip pat būtų pagerintas registrų tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

1 COM(2010) 608 galutinis.

 

2 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvados, dokumentas EUCO 13/10.

 

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliucijoje dėl verslo registrų sąveikos1 pabrėžė, kad šis projektas siekiant tolesnės Europos ekonominės erdvės integracijos duos naudos tik tuomet, jei tinklo veikloje dalyvaus visos valstybės narės.

(7) Europos Parlamentas savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliucijoje dėl verslo registrų sąveikos pabrėžė, kad šis projektas siekiant tolesnės Europos ekonominės erdvės integracijos duos naudos tik tuomet, jei tinklo veikloje dalyvaus visos valstybės narės.

1 A7-0218/2010.

 

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Europos e. teisingumo veiksmų plane1 numatyta tobulinti Europos e. teisingumo portalą, kad šis taptų vieninteliu prieigos prie teisinės informacijos, teisės ir administracinių institucijų, registrų, duomenų bazių ir kitų paslaugų punktu, ir manoma, kad centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveika yra svarbus šio proceso elementas.

(8) Europos e. teisingumo daugiamečiame veiksmų plane 2009–2013 m.1 numatyta tobulinti Europos e. teisingumo portalą, kad šis taptų vieninteliu Europos elektroninės prieigos prie teisinės informacijos, teisės ir administracinių institucijų, registrų, duomenų bazių ir kitų paslaugų punktu, ir nurodyta, kad centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveika yra svarbi šiam procesui.

1 2009/C 75/01

1 OL C 75, 2009 3 31, p. 1.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Tarpvalstybinę prieigą prie verslo informacijos galima pagerinti tik tuomet, jei visos valstybės narės dalyvaus kuriant elektroninį registrų tinklą ir visoje Sąjungoje verslo informacijos naudotojams perduos standartizuotą informaciją (panašus turinys ir tarpusavyje suderinamos technologijos). Naudotojams turėtų būti sudarytos galimybės gauti informaciją per bendrą Europos elektroninę bazę, kuri yra elektroninio tinklo dalis.

(9) Tarpvalstybinę prieigą prie verslo informacijos apie bendroves ir apie kitose valstybėse narėse atidarytus jų filialus galima pagerinti tik tuomet, jei visos valstybės narės sudarys sąlygas registrams keistis informacija elektroninėmis priemonėmis ir standartizuotai perduoti informaciją atskiriems vartotojams, visoje Sąjungoje pasitelkus vienodą turinį ir sąveikias technologijas. Ši registrų sąveika turėtų būti užtikrinama valstybių narių registrams („nacionaliniams registrams“) teikiant paslaugas, kuriomis turėtų būti užtikrinamos sąsajos su centrine Europos platforma (toliau –platforma). Platforma turėtų būti centralizuotas paslaugų integravimo informacinių technologijų priemonių rinkinys ir ji turėtų sudaryti bendrą sąsają. Sąsają turėtų naudoti visi nacionaliniai registrai. Platforma taip pat turėtų teikti paslaugas, kurios sudarytų sąsają su Europos e. teisingumo portalu – Europos elektroninės prieigos punktu – ir galimais valstybių narių sukurtais prieigos punktais. Ši platforma turėtų būti vertinama tik kaip registrų sąsajos priemonė, o ne kaip atskiras subjektas, turintis juridinio asmens statusą. Viena iš platformos funkcijų, naudojant unikalius atpažinties kodus, turėtų būti informacijos perdavimas iš kiekvieno valstybių narių registro į kitų valstybių narių kompetentingus registrus standartiniu pranešimo formatu (pranešimų, kuriais keičiasi informacinių technologijų sistemos, elektronine forma, pavyzdžiui, XML formatu) ir tinkama kalba.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Šios direktyvos tikslas nėra sukurti kokią nors centralizuotą registrų duomenų bazę, kurioje būtų saugoma daug informacijos apie bendroves. Centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemos (toliau – registrų sąveikos sistema) įgyvendinimo etape turėtų būti nustatytas tik tinkamam centrinės platformos veikimui būtinų duomenų rinkinys. Šie duomenys turėtų apimti, visų pirma, eksploatavimo duomenis, žodynus ir glosarijus. Jie turėtų būti nustatyti taip pat atsižvelgiant į poreikį užtikrinti efektyvų registrų tarpusavio sąveikos sistemos veikimą. Šie duomenys turėtų būti naudojami platformos funkcijoms vykdyti ir niekuomet neturėtų būti tiesiogiai prieinami viešai. Be to, ši platforma neturėtų keisti nei nacionaliniuose registruose saugomų duomenų apie bendroves turinio, nei informacijos apie bendroves, perduotos per centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sistemą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) Kadangi šios direktyvos tikslas nėra suderinti nacionalines centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sistemas, valstybės narės neprivalo keisti savo vidinių registrų sistemų, ypač to, kas yra susiję su valdymu, duomenų saugojimu, mokesčiais, informacijos naudojimu ir atskleidimu nacionaliniais tikslais.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų apdorojimu, ir dėl tokių duomenų laisvo judėjimo turėtų būti taikoma valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų perdavimą elektroniniu tinklu.

Išbraukta.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Kartu su bendrovės turimu registracijos numeriu reikėtų pradėti naudoti unikalų bendrovės atpažinties kodą, kad būtų lengviau identifikuoti bendroves, kurių filialai ar patronuojamosios bendrovės veikia daugiau negu vienoje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Bendrovių atveju, filialai be jiems suteikto numerio registre taip pat turėtų turėti unikalų atpažinties numerį, kuris leistų juos aiškiai identifikuoti Europos ekonominėje erdvėje. Į tai atsižvelgiant pakeitus Direktyvą 89/666/EEB turėtų tapti įmanoma sukurti aiškų ryšį tarp bendrovių ir jų užsienio filialų, o to reikia tam, kad bendrovės registre ir užsienio filialo registre informacija būtų reguliariai atnaujinama. Dėl užregistruotos informacijos nuoseklumo turėtų būti užtikrinta, kad trečiosios šalys turėtų prieigą prie naujausių duomenų apie filialus savo valstybėje narėje. Nors valstybės narės turėtų galimybę pačios nuspręsti, kokias procedūras, susijusias su jų teritorijoje registruotais filialais, jos vykdys, jos turi užtikrinti bent tai, kad nutraukusių veiklą bendrovių filialai būtų nedelsiant šalinami iš registro.

(12) Pagal šią direktyvą Europos e. teisingumo portalas, naudodamas šią platformą, teiks informaciją pagal pavienių vartotojų pateiktas užklausas, susijusias su nacionaliniuose registruose saugoma informacija apie bendroves ir kitose valstybėse narėse atidarytus jų filialus. Tai sudarys sąlygas portale pateikti paieškos rezultatus, taip pat aiškinamąsias korteles visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis, kuriose išvardijama teikiama informacija. Be to, siekiant užtikrinti geresnę trečiųjų šalių apsaugą kitose valstybėse narėse, portale turėtų būti pateikta pagrindinė informacija apie duomenų ir dokumentų, atskleistų pagal valstybių narių įstatymus, priimtus vadovaujantis Direktyvos 2009/101/EB nuostatomis, teisinę vertę.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) valstybės narės gali įsteigti vieną ar daugiau papildomų prieigos punktų, kurie gali turėti įtakos platformos naudojimui ir veikimui. Todėl Komisijai turėtų būti pranešama apie jų įsteigimą ir apie kitus svarbius jų veiklos pokyčius, ypač apie jų uždarymą. Šis pranešimas jokiu būdu neturėtų riboti valstybių narių galių, susijusių su papildomų prieigos punktų įsteigimu ir veikimu;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b) bendrovės ir kitose valstybėse narėse atidaryti jų filialai turėtų turėti unikalų atpažinties kodą, kuris sudarytų sąlygas Europos Sąjungoje aiškiai juos identifikuoti. Atpažinties kodas skirtas informacijai iš vieno registro į kitą perduoti pasinaudojant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema (toliau – registrų sąveikos sistema). Taigi bendrovės ir filialai neprivalo įtraukti unikalaus atpažinties kodo į Direktyvose 2009/101/EB ir 89/666/EEB nurodytus bendrovės laiškus arba užsakymų formas. Savo informacijos perdavimo tikslais jie toliau turėtų naudoti savo šalies registracijos numerį;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c) turėtų būti sudarytos sąlygos nustatyti aiškų ryšį tarp įmonės registro ir jos filialų, atidarytų kitose valstybėse narėse, registrų, keičiantis informacija apie bendrovės likvidavimo ar bankroto bylų pradėjimą arba užbaigimą ir apie bendrovės pašalinimą iš registro, jei tai turi teisinių pasekmių toje valstybėje narėje. Nors valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios nuspręsti, kokias procedūras, susijusias su jų teritorijoje registruotais filialais, turėtų taikyti, jos turi užtikrinti bent tai, kad nutraukusių veiklą bendrovių filialai būtų nedelsiant ir, jei reikia, atlikus filialo likvidavimo procedūrą, pašalinami iš registro. Ši pareiga neturėtų būti taikoma bendrovių, kurios buvo pašalintos iš registro, tačiau turi jų teisių perėmėją, filialams, pavyzdžiui, bendrovės teisinės formos keitimo, susijungimo ar skaidymo atveju arba perkeliant jos registruotąją buveinę į kitą valstybę;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12d) Ši direktyva neturėtų būti taikoma filialui, kurį valstybėje narėje atidarė bendrovė, kuri nereglamentuojama pagal valstybės narės teisės aktus, kaip nurodoma Direktyvos 89/666/EEB 7 straipsnyje;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Direktyva 2005/56/EB taip pat turėtų būti pakeista, siekiant užtikrinti, kad informacija iš vieno registro į kitą būtų perduodama per elektroninį registrų tinklą.

(13) Direktyva 2005/56/EB taip pat turėtų būti pakeista, siekiant užtikrinti, kad informacija iš vieno registro į kitą būtų perduodama per registrų sąveikos sistemą;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų nedelsiant įvesti registruose pateiktos informacijos apie bendroves pakeitimai. Informacija apie duomenų atnaujinimą paprastai turėtų būti pateikta per dvidešimt vieną dieną po to, kai buvo gauti išsamūs su tais pakeitimais susiję dokumentai, įskaitant teisėtumo patikrinimą pagal nacionalinę teisę. Šį terminą reikėtų aiškinti taip: per šį terminą valstybės narės turi imtis veiksmų, kad būtų laikomasi direktyvoje nustatyto termino. Jis neturėtų būti taikomas apskaitos dokumentams, kuriuos įmonės turi pateikti už kiekvienus finansinius metus. Ši išimtis grindžiama tuo, kad ataskaitų teikimo laikotarpiais nacionaliniai registrai patiria perkrovą. Vadovaujantis bendraisiais teisės principais, kurie yra bendri visoms valstybėms narėms, dvidešimt vienos dienos terminas force majeure atveju turėtų būti sustabdomas;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti, kad nebūtų didelių Sąjungoje registruotų dokumentų ir duomenų kokybės skirtumų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visa informacija, užregistruota pagal Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnį, būtų atnaujinama ir kad atnaujinta informacija būtų atskleista ne vėliau kaip penkioliktą kalendorinę dieną nuo tos dienos, kai atsitiko įvykis, dėl kurio buvo pakeisti užregistruoti duomenys. Be to, siekiant pagerinti trečiųjų šalių apsaugą kitose valstybėse narėse, kartu su visais per tinklą perduodamais dokumentais ir duomenimis reikėtų pateikti aiškią informaciją apie jų teisinę galią.

Išbraukta.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) jei Komisija nuspręstų sukurti platformą ir (arba) vykdyti jos veiklą pasitelkdama trečiąją šalį, tai turėtų būti padaryta vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 1. Tinkamas valstybių narių dalyvavimo šiame procese lygis turėtų būti užtikrintas nustatant technines specifikacijas viešiesiems pirkimams, priimant įgyvendinimo aktus pagal nagrinėjimo procedūrą, nurodytą 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai2, 5 straipsnyje ;

 

_____________

 

1 OL L 248, 2002 9 16, p  1.

 

2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl elektroninio tinklo valdymo, tvarkymo, eksploatavimo, reprezentavimo ir finansavimo, taip pat dėl sąlygų, kuriomis Europos ekonominei zonai nepriklausančios šalys galėtų dalyvauti elektroninio tinklo veikloje, būtiniausių saugumo standartų, unikalaus atpažinimo kodo naudojimo, elektroniniame tinkle naudojamos kalbos, informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą metodo, kuriuo užtikrinama tarpvalstybinė prieiga prie informacijos, elektroninio tinklo narių naudojamų informacinių ir ryšių technologijų tarpusavio suderinamumo, dokumentų ir duomenų formato, jų turinio ir saugojimo bei paieškos laikotarpio standartų, kuriuos įgyvendinus bus galima automatiškai keistis duomenimis, reikalavimų nesilaikymo pasekmių, metodo, pagal kurį nustatomas ryšys tarp bendrovės ir jos užsienio filialo, informacijos perdavimo iš bendrovės registro filialo registrui metodo ir techninių sąlygų, informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą techninių sąlygų ir registrų tvarkytojų naudotinos standartinės pranešimo apie tarpvalstybinį susijungimą formos. Į tinklo valdymą turėtų būti įtrauktas grįžtamosios informacijos iš naudotojų gavimo mechanizmas, kad būtų galima atsižvelgti į jų poreikius. Būtina, kad įgaliojimai Komisijai būtų suteikti neribotam laikui, kad prireikus taisykles būtų galima koreguoti.

(15) jei Komisija nuspręstų vykdyti platformos veiklą pasitelkdama trečiąją šalį, turėtų būti užtikrinta registrų sąveikos sistemos paslaugų teikimo tęstinumas ir tinkama platformos veikimo viešoji priežiūra. Išsamios taisyklės dėl platformos veiklos valdymo turėtų būti patvirtintos priimant įgyvendinimo aktus pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Bet kuriuo atveju, valstybių narių dalyvavimas visos sistemos veikime turėtų būti užtikrinamas palaikant reguliarų Komisijos ir valstybių narių atstovų dialogą klausimais, susijusiais su registrų sąveikos sistemos veikimu ir tolesniu jos plėtojimu;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) siekiant užtikrinti centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveiką reikia koordinuoti skirtingų techninių savybių turinčias nacionalines sistemas. Tai reiškia, kad reikia nustatyti tokias technines priemones ir specifikacijas, kuriomis būtų atsižvelgta į registrų tarpusavio skirtumus. Siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai spręsti šiuos techninius ir veiklos klausimus. Šie įgaliojimai turėtų būti vykdomi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b) šia direktyva neturėtų būti apribojamos valstybių narių teisės imti mokestį už per registrų sąveikos sistemą gautą informaciją apie bendroves, jei tokie mokesčiai privalomi pagal nacionalinės teisės aktus. Todėl nustatant registrų sąveikos sistemos technines priemones ir specifikacijas turėtų būti numatyta galimybė nustatyti mokėjimų tvarką. Šiuo atžvilgiu direktyva neturėtų turėti įtakos jokiems konkretiems techniniams sprendimams, nes mokėjimų tvarka turėtų būti nustatyta priimant įgyvendinimo aktus, atsižvelgiant į plačiai prieinamas mokėjimų internetu priemones;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15c) pageidautina, kad trečiosios šalys ateityje galėtų dalyvauti registrų sąveikos sistemoje;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15d) teisingas sprendimas dėl registrų sąveikos sistemos finansavimo reiškia, kad ir Europos Sąjunga, ir jos valstybės narės turėtų dalyvauti šios sistemos finansavime. Valstybėms narėms turėtų tekti finansinė našta, susijusi su jų nacionalinių registrų pritaikymu prie šios sistemos, o centriniai organai (platforma ir Europos e. teisingumo portalas, veikiantis kaip vienas bendras Europos prieigos punktas) turėtų būti finansuojami pagal atitinkamą Sąjungos bendrojo biudžeto eilutę. Siekiant papildyti neesmines šio reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl prieigos prie informacijos apie bendroves apmokestinimo. Tai neturi įtakos nacionalinių registrų galimybei imti mokesčius, tačiau tai galėtų būti papildomas mokestis siekiant bendrai finansuoti Europos centrinės platformos administravimą ir veikimą. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai ir laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15e) asmens duomenų tvarkymą, įskaitant valstybėse narėse vykdomą duomenų perdavimą, reglamentuoja 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1 ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo2. Valstybių narių registrai, Komisija ir atitinkamais atvejais visos platformos veiklos vykdyme dalyvaujančios trečiosios šalys asmens duomenis turėtų tvarkyti laikydamosi šių teisės aktų. Įgyvendinimo aktais, kurie turi būti priimti dėl registrų sąveikos sistemos, atitinkamais atvejais turėtų būti užtikrinamas toks teisės aktų laikymasis, pirmiausia nustatant visų susijusių dalyvių užduotis ir atsakomybę bei jiems taikomas organizacinio ir techninio pobūdžio taisykles;

 

______________

 

1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

 

2 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15f) kuriant registrų sąveikos sistemą, valstybės narės turėtų atlikti būtinus pritaikymus, visų pirma sukurti sąsają, kuri sujungtų kiekvieną registrą su centrine platforma, kad sistema galėtų pradėti veikti. Todėl šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį valstybės narės turi perkelti į savo teisę ir pradėti taikyti nuostatas dėl šios sistemos techninio veikimo. Šis laikotarpis turėtų prasidėti po to, kai Komisija priims visus įgyvendinimo aktus dėl registrų sąveikos sistemos techninių priemonių ir specifikacijų. Direktyvos nuostatų dėl registrų sąveikos sistemos techninio veikimo perkėlimui į nacionalinę teisę ir jų taikymui nustatytas laikotarpis turėtų būti pakankamas, kad valstybės narės galėtų atlikti reikalingus teisinius ir techninius pritaikymus, kad ta sistema per priimtiną laikotarpį galėtų pradėti veikti visu pajėgumu;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15g) pagal 2011 m. spalio 20 d. valstybių narių ir Komisijos bendrą politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie savo perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamas direktyvos nuostatų ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių tarpusavio ryšys. Pagal šią direktyvą teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15h) šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 8 straipsnyje, kuriame teigiama, kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris nuomonę pateikė 2011 m. gegužės 6 d.1,

 

______________

 

1 OL C 220, 2011 7 26, p. 1.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 1 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

(1) 1 straipsnyje įrašomos šios dalys:

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 89/666/EEB

1 straipsnio -3 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„-3. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir duomenys skelbiami viešai pasitelkiant pagal Direktyvos 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones* 4a straipsnio 2 dalį nustatytą centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą. Tos direktyvos 3aa straipsnis ir 3ab straipsnio 1 dalis taikomi mutatis mutandis.

 

________________

 

* OL L 258, 2009 10 1, p. 11.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 89/666/EEB

1 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Filialams suteikiamas unikalus atpažinties kodas, pagal kurį juos bus galima aiškiai identifikuoti Europos ekonominėje erdvėje.

3. Valstybės narės užtikrina, kad filialams būtų suteiktas unikalus atpažinties kodas, pagal kurį juos būtų galima aiškiai identifikuoti perduodant informaciją iš vieno registro į kitą, pasitelkiant pagal Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 dalį nustatytą centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą. Šį unikalų atpažinties kodą sudaro bent elementai, pagal kuriuos galima identifikuoti registro valstybę narę, kilmės vietos registrą, filialo numerį tame registre, o atitinkamais atvejais – žymos, kuriomis užkertamas kelias identifikavo klaidoms.“

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 89/666/EEB

5 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Filialo registras nedelsdamas per Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB(*) 4a straipsnyje nurodytą elektroninį tinklą praneša bendrovės registrui apie visus šios direktyvos 2 straipsnyje išvardytų dokumentų ir duomenų pokyčius.

1. Bendrovės registras, pasitelkdamas pagal Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 dalį nustatytą centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą, nedelsdamas suteikia informaciją apie bendrovės likvidavimo ar bankroto bylų pradėjimą arba užbaigimą ir apie bendrovės pašalinimą iš registro, jei tai turi teisinių pasekmių to registro valstybėje narėje.

2. Valstybės narės nustato teisinę procedūrą, kurios reikia laikytis gavus šio straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus. Tokiomis procedūromis užtikrinama, kad bendrovių, kurios nutraukė veiklą ar dėl kitų priežasčių buvo pašalintos iš registro, filialai taip pat būtų nedelsiant pašalinti.

2. Filialo registras, pasinaudodamas šia sistema, nedelsdamas užtikrina, kad 1 dalyje nurodyta informacija būtų gauta.

3. Komisija pagal 11a straipsnį ir laikydamasi 11b ir 11c straipsnių sąlygų priima deleguotuosius teisės aktus, kuriais patikslinama:

3. Už 1 ir 2 dalyse nurodytą pasikeistą informaciją registrams mokėti nereikia.

a) metodas, pagal kurį nustatomas ryšys tarp bendrovės ir jos filialo;

 

b) informacijos tarp bendrovės registro ir filialo registro perdavimo metodas ir techniniai standartai.

 

 

3a. Valstybės narės nustato tvarką, kurios turi būti laikomasi gavus 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją. Tokia tvarka užtikrinama, kad bendrovių, kurių veikla buvo nutraukta arba kurios dėl kitų priežasčių buvo pašalintos iš registro, filialai būtų nedelsiant pašalinti iš registro.

 

3b. 3a dalies antras sakinys netaikomas bendrovių, kurios buvo pašalintos iš registro dėl bendrovės teisinės formos keitimo, susijungimo ar skaidymo arba jos registruotosios buveinės perkėlimo į kitą valstybę, filialams.“

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 89/666/EEB

IIIA skirsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IIIA SKIRSNIS

Išbraukta.

DELEGUOTIEJI TEISĖS AKTAI

 

11a straipsnis

 

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 5a straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

 

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 11b ir 11c straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

11b straipsnis

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 11a straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, siekia prieš priimdama galutinį sprendimą per deramą laikotarpį informuoti apie tai kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

11c straipsnis

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jei šiam laikotarpiui pasibaigus nei Europos Parlamentas, nei Taryba prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.

 

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2005/56/EB

13 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

 

Registravimas

1. Kiekvienos valstybės narės, kurių jurisdikcijai priklausė besijungiančios bendrovės, teisėje nustatoma, kokia tvarka, atsižvelgiant į tos valstybės teritoriją, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB 3 straipsnio reikalavimais, apie susijungimą turi būti paskelbta viešajame registre, kuriam reikalaujama pateikti kiekvienos besijungiančios bendrovės dokumentus.

Kiekvienos valstybės narės, kurių jurisdikcijai priklausė besijungiančios bendrovės, teisėje remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones*, 3 straipsniu nustatoma tos valstybės teritorijoje taikoma tvarka, reglamentuojanti paskelbimą apie tarpvalstybinio susijungimo užbaigimą viešajame registre, kuriam reikalaujama pateikti kiekvienos besijungiančios bendrovės dokumentus.

Registras, kuriame įregistruojama po tarpvalstybinio susijungimo veiksianti bendrovė, nedelsiant per Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnyje nurodytą elektroninį tinklą praneša registrui, kuriam buvo reikalaujama pateikti kiekvienos besijungiančios bendrovės dokumentus, kad įsigaliojo tarpvalstybinis susijungimas. Ankstesnis registravimas, jei taikoma, išbraukiamas tik gavus minėtą pranešimą, bet ne anksčiau.

Registras, kuriame įregistruojama po tarpvalstybinio susijungimo veiksianti bendrovė, nedelsiant per centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą, įsteigtą pagal Direktyvos 2009/101/EB 4b straipsnio 2 dalį, praneša registrui, kuriam buvo reikalaujama pateikti kiekvienos besijungiančios bendrovės dokumentus, kad įsigaliojo tarpvalstybinis susijungimas. Ankstesnis registravimas, jei taikoma, išbraukiamas tik gavus minėtą pranešimą, bet ne anksčiau.

2. Komisija pagal 17a straipsnį ir laikydamasi 17b ir 71c straipsnių sąlygų priima deleguotuosius teisės aktus, kuriais patikslinama:

 

a) informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą techniniai standartai;

 

b) standartinės formos, kurias reikia pateikti pranešant apie tarpvalstybinį bendrovių susijungimą“

 

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2005/56/EB

17 a, 17 b ir 17 c straipsniai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Įterpiami šie 17a, 17b ir 17c straipsniai:

Išbraukta.

17a straipsnis

 

Įgaliojimų suteikimas

 

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 13 straipsnio 12 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

 

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 17b ir 17c straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

17b straipsnis

 

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, siekia prieš priimdama galutinį sprendimą per deramą laikotarpį informuoti apie tai kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

17c straipsnis

 

Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jei šiam laikotarpiui pasibaigus nei Europos Parlamentas, nei Taryba prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.

 

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2 straipsnis papildomas šia pastraipa:

(1) Įterpiamas šis straipsnis:

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2009/101/EB

2 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„2a straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad visi pirmoje dalyje nurodytų dokumentų ir duomenų pokyčiai būtų atskleidžiami per 15 kalendorinių dienų.“

Valstybės narės imasi priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad visi 2 straipsnyje nurodytų dokumentų ir duomenų pakeitimai būtų įrašyti į 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompetentingą registrą ir apie juos būtų pranešta pagal 3 straipsnio 3 ir 5 dalis, paprastai per dvidešimt vieną dieną nuo visų su šiais pakeitimais susijusių dokumentų, įskaitant, kai taikoma, teisėtumo patikrinimą, kaip to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, reglamentuojančią įtraukimą į bylą, gavimo dienos.

 

Ši nuostata netaikoma 2 straipsnio f punkte nurodytiems apskaitos dokumentams.“.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrovėms suteikiamas unikalus atpažinties kodas, pagal kurį jas bus galima aiškiai identifikuoti visoje Europos ekonominėje erdvėje.“

„Valstybės narės užtikrina, kad bendrovėms būtų suteikiamas unikalus atpažinties kodas, pagal kurį jas bus galima aiškiai identifikuoti perduodant informaciją iš vieno registro į kitą pasinaudojant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema. Unikalų atpažinties kodą sudaro bent tie elementai, kurių reikia siekiant identifikuoti registro valstybę narę, nacionalinį kilmės registrą ir tame registre nurodytą bendrovės numerį, taip pat, jeigu reikia, elementai, kurie padėtų išvengti identifikavimo klaidų..

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Įterpiamas šis 3a straipsnis:

(3) Įterpiami šie straipsniai:

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 straipsnyje nurodytus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti registrui, pareiškėjui paprašius, galima gauti elektroninėmis priemonėmis per bendrą Europos elektroninę bazę, prie kurios galima prisijungti iš kiekvienos valstybės narės.

Išbraukta.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad prie kiekvieno jų registre saugomo ir pagal 1 dalį perduodamo dokumento ir duomenų būtų pridedama aiški informacija, paaiškinanti nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias trečiosios šalys gali pasitikėti tais dokumentais ir duomenimis pagal 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų pateikta atnaujinta informacija, kurioje būtų paaiškintos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias trečiosios šalys gali pagal 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis pasitikėti 2 straipsnyje nurodytais duomenimis ir kiekvienos rūšies dokumentu.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Mokesčiai už dokumentų ir duomenų gavimą neviršija patirtų administracinių išlaidų.

3. Valstybės narės teikia informaciją, kuri turi būti skelbiama Europos e. teisingumo portale vadovaujantis šio portalo taisyklėmis ir techniniais reikalavimais.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija šią informaciją Europos e. teisingumo portale skelbia visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 a a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3aa straipsnis

 

1. Elektroninės dokumentų ir duomenų, nurodytų 2 straipsnyje, kopijos taip pat skelbiamos viešai pasinaudojant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tie dokumentai ir duomenys būtų prieinami pasitelkiant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą, naudojantis standartiniu pranešimo formatu, ir su jais būtų galima susipažinti elektroninėmis priemonėmis. Be to, valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi duomenų perdavimo būtiniausių saugumo standartų.

 

3. Komisija numato valstybėse narėse registruotų bendrovių ir filialų paieškos paslaugą visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis siekdama, kad Europos e. teisingumo portale būtų galima rasti šią informaciją:

 

a) 2 straipsnyje nurodytus dokumentus ir duomenis;

 

b) aiškinamąsias korteles, pateiktas visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis, kuriose išvardijami tie duomenys ir tų dokumentų rūšys.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 a b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3ab straipsnis

 

1. Mokesčiai už 2 straipsnyje nurodytų dokumentų ir duomenų gavimą per centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą neviršija patirtų administracinių išlaidų.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad pasitelkiant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą būtų galima nemokamai susipažinti su duomenimis apie:

 

a) bendrovės pavadinimą ir teisinę formą;

 

b) bendrovės registruotą buveinę ir valstybę narę, kurioje ji įregistruota; taip pat

 

c) bendrovės registracijos kodą.

 

Valstybės narės gali nuspręsti, kad, be šių duomenų, ir kiti duomenys būtų teikiami nemokamai.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2009/101/EB

3 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b straipsnis

 

1. Bendrovės registras, pasitelkdamas centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą, nedelsdamas suteikia informaciją apie bendrovės likvidavimo ar bankroto bylų pradėjimą arba užbaigimą ir apie bendrovės pašalinimą iš registro, jei tai turi teisinių pasekmių to registro valstybėje narėje.

 

2. Filialo registras, pasinaudodamas šia sistema, nedelsdamas užtikrina, kad 1 dalyje nurodyta informacija būtų gauta.

 

3. Už 1 ir 2 dalyse nurodytą pasikeistą informaciją registrams mokėti nereikia.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Įterpiamas šis 4a straipsnis:

(4) Įterpiami šie straipsniai:

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti registrai yra tarpusavyje suderinami ir sudaro elektroninį tinklą (toliau – elektroninis tinklas).

1. Įsteigiama Europos centrinė platforma.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrovės registras nedelsdamas per elektroninį tinklą praneša savo filialo registrui apie visus Direktyvos 89/666/EEB 2 straipsnyje išvardytų dokumentų ir duomenų pokyčius.

2. Centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą (toliau – registrų sąveikos sistema) sudaro:

 

– valstybių narių registrai;

 

– Europos centrinė platforma;

 

Europos e. teisingumo portalas, veikiantis kaip bendras prieigos punktas.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija pagal 13a straipsnį ir laikydamasi 13b ir 13c straipsnių sąlygų priima deleguotuosius teisės aktus, kuriais patikslinama:

3. Valstybės narės užtikrina savo registrų sąveiką sistemoje naudodamosi platforma.

a) elektroninio tinklo valdymo, tvarkymo, eksploatavimo ir reprezentavimo taisyklės,

 

b) elektroninio tinklo finansavimas,

 

c) sąlygos, kuriomis Europos ekonominei zonai nepriklausančios šalys galėtų dalyvauti elektroninio tinklo veikloje,

 

d) būtiniausi elektroninio tinklo saugumo standartai,

 

e) unikalaus atpažinties kodo naudojimas,

 

f) elektroniniame tinkle naudojamos kalbos,

 

g) informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą metodas, kuriuo užtikrinama tarpvalstybinė prieiga prie informacijos pagal 3a straipsnį, įskaitant bendros Europos elektroninės bazės pasirinkimą,

 

h) elektroninio tinklo narių naudojamų informacinių ir ryšių technologijų tarpusavio suderinamumas, įskaitant mokėjimo sąsają,

 

i) dokumentų ir duomenų formato, jų turinio ir saugojimo bei paieškos laikotarpio standartų, kuriuos įgyvendinus bus galima automatiškai keistis duomenimis, apibrėžimas,

 

j) a–i punktuose nurodytų sąlygų nesilaikymo pasekmės ir įpareigojimo vykdyti šias sąlygas būdai.

 

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės gali sukurti neprivalomus prieigos prie registrų sąveikos sistemos punktus. Jos pernelyg nedelsdamos praneša Komisijai apie šių prieigos vietų įsteigimą ir svarbius jų veikimo pasikeitimus.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Prieiga prie registrų sąveikos sistemoje esančios informacijos užtikrinama per Europos e. teisingumo portalą ir per valstybių narių sukurtus neprivalomus prieigos punktus.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Registrų sąveikos sistemos sukūrimas nedaro poveikio galiojantiems valstybių narių sudarytiems dvišaliams susitarimams dėl keitimosi informacija apie bendroves.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„4b straipsnis

 

1. Komisija nusprendžia, ar 4a straipsnio 2 dalyje nurodytos platformos kūrimas ir (arba) veikimas bus užtikrinti jos pačios priemonėmis, ar bus pasirinkta trečioji šalis.

 

Pastaruoju atveju Komisija pasirenka trečiąją šalį ir užtikrina su ta trečiąja šalimi sudaryto susitarimo vykdymą vadovaudamasi 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento*.

 

2. Komisijai nusprendus platformos sukūrimą pavesti trečiajai šaliai, priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nustato viešųjų pirkimų tvarkos technines specifikacijas ir su ta trečiąja šalimi sudaryto susitarimo trukmę.

 

3. Komisijai nusprendus platformos veikimo valdymą pavesti trečiajai šaliai, priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nustato išsamias platformos veikimo valdymo taisykles.

 

Platformos veikimo valdymą visų pirma sudaro:

 

platformos veikimo priežiūra;

 

duomenų, kurie platinami ar kuriais keičiamasi naudojantis šia platforma, saugumas ir apsauga;

 

valstybių narių registrų ir trečiosios šalies santykių koordinavimas.

 

Platformos veikimo priežiūrą vykdo Komisija.

 

4. 2 ir 3 dalyse paminėti įgyvendinimo aktai priimamai laikantis 4a straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

_______________

 

*OL L 248, 2002 9 16, p. 1.“

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„4c straipsnis

 

Priimdama įgyvendinimo aktus Komisija patvirtina:

 

a) technines specifikacijas, kuriose apibrėžiami registrų sąveikos sistemai skirti ryšių palaikymo elektroninėmis priemonėmis metodai;

 

b) duomenų perdavimo protokolų technines specifikacijas;

 

c) technines priemones, kuriomis užtikrinami būtiniausi informacinių technologijų saugumo standartai informacijos perdavimui ir platinimui per registrų sąveikos sistemą;

 

d) technines specifikacijas, kuriose apibrėžiami šios direktyvos 3b straipsnyje ir 1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvos 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai *, 5a straipsnyje nurodytų bendrovės registro ir filialo registro keitimosi informacija metodai;

 

da) išsamų sąrašą duomenų, kurie turi būti perduoti registrams keičiantis informacija, kaip nurodyta šios direktyvos 3b straipsnyje, Direktyvos 89/666/EEB 5a straipsnyje ir 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, 13 straipsnyje;

 

e) technines specifikacijas, kuriose apibrėžiama registrų, platformos ir Europos e. teisingumo portalo keitimuisi informacija skirto standartinio pranešimo formato struktūra;

 

f) technines specifikacijas, kuriose apibrėžiami duomenys, kurių reikia platformos funkcijoms vykdyti, taip pat tokių duomenų saugojimo, naudojimo ir apsaugos metodas;

 

g) technines specifikacijas, kuriose apibrėžiama unikalaus atpažinties kodo struktūra ir jo naudojimas perduodant informaciją iš vieno registro į kitą;

 

h) specifikacijas, kuriose apibrėžiami techniniai registrų sąveikos sistemos veikimo metodai, susiję su informacijos platinimu ir keitimusi informacija, taip pat specifikacijas, kuriose apibrėžiamos informacinių technologijų paslaugos, kurias teikia platforma, užtikrinant pranešimų pateikimą tinkama kalba;

 

i) Europos e. teisingumo portalo suteikiamos galimybės vykdyti paiešką suderintus kriterijus;

 

j) mokėjimų tvarką, atsižvelgdama į prieinamas mokėjimų priemones, pavyzdžiui, mokėjimus internetu;

 

ja) aiškinamųjų kortelių, kuriose išvardijami 2 straipsnyje nurodyti duomenys ir dokumentų rūšys, duomenis;

 

k) galimybės naudotis registrų sąveikos sistemos teikiamomis paslaugomis technines sąlygas;

 

l) papildomų prieigos prie platformos prijungimo vietų tvarką ir techninius reikalavimus.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 4e straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Komisija priima šiuos įgyvendinimo aktus ne vėliau kaip iki [xxx]1.

 

_____________

 

* OL L 395, 1989 12 30, p. 36.“

 

Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„4d straipsnis

 

1. Europos centrinės platformos sukūrimas ir plėtojimas ateityje bei Europos e. teisingumo portalo pritaikymai, padaryti dėl šios direktyvos, finansuojami iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

 

2. Europos centrinės platformos administravimas ir veikimas finansuojami iš Sąjungos bendrojo biudžeto ir gali būti bendrai finansuojami iš mokesčių, imamų iš atskirų naudotojų už prieigą prie registrų sąveikos sistemos. Jokia šios dalies nuostata neturi poveikio mokesčiams nacionaliniu lygmeniu.

 

3. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 13a straipsnį, gali patvirtinti taisykles dėl galimybės bendrai finansuoti Europos centrinę platformą surenkant mokesčius ir, tokiu atveju, 2 dalyje nurodytų mokesčių, imamų iš atskirų naudotojų, dydį;

 

4. Jokie pagal 2 dalį nustatyti mokesčiai neturi poveikio mokesčiams, jei jie nustatyti, kuriuos valstybės narės ima už šios direktyvos 3ab straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimą.

 

5. Už 3ab straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų duomenų pateikimą neimami jokie pagal 2 dalį nustatyti mokesčiai.

 

6. Kiekviena valstybė narė padengia savo vidaus registrų pritaikymo dėl šios direktyvos ir šių registrų administravimo bei veikimo išlaidas.“

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 e straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„4e straipsnis

 

1. Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai *.

 

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

_____________

 

* OL L 55, 2011 2 28, p. 13.“

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a skyrius

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Įterpiamas šis 4a skyrius:

(6) Įterpiamas šis 4a skyrius:

„4A SKYRIUS

„4A SKYRIUS

DELEGUOTIEJI TEISĖS AKTAI

DELEGUOTIEJI AKTAI

13a straipsnis

13a straipsnis

 

Naudojimasis įgaliojimais

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 4a straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimas priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiamas laikantis 13b ir 13c straipsniuose nustatytų sąlygų.

2. Įgaliojimai priimti 4d straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

13b straipsnis

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 13a straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4d straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

 

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, siekia prieš priimdama galutinį sprendimą per deramą laikotarpį informuoti apie tai kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

5. Pagal 4d straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.“

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

13c straipsnis

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jei šiam laikotarpiui pasibaigus nei Europos Parlamentas, nei Taryba prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.“

 

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Ataskaita ir reguliarus dialogas

 

1. Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams po 4 straipsnio 1a dalyje nurodytų nuostatų taikymo galutinės datos Komisija paskelbia ataskaitą dėl registrų sąveikos sistemos veikimo, kurioje visų pirma išnagrinėja sistemos techninį veikimą ir jos finansinius aspektus.

 

2. Prireikus kartu su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl šios direktyvos pakeitimų.

 

3. Komisija ir valstybių narių atstovai reguliariai renkasi į posėdžius, kad atitinkamuose forumuose būtų apsvarstyti klausimai, kuriems taikoma ši direktyva.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti, ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

1. Valstybės narės priima, paskelbia ir taiko įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki [xxx] 1, įgyvendina šią direktyvą.

 

________________

 

1 Dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nepaisant 1 dalies, valstybės narės priima, paskelbia ir taiko nuostatas, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po 4c straipsnyje paminėtų įgyvendinimo aktų priėmimo, įgyvendina:

 

Direktyvos 89/666/EEB 1 straipsnio –3 ir 3 dalis ir 5a straipsnį;

 

Direktyvos 2005/56/EB 13 straipsnį;

 

Direktyvos 2009/101/EB 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 3aa straipsnį, 3ab straipsnį, 3b straipsnį ir 4a straipsnio 3–5 dalis;

 

 

 

Priimdama šiuos įgyvendinimo aktus Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia šioje dalyje nurodytų nuostatų taikymo galutinę datą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

1b. Valstybės narės, tvirtindamos 1 dalyje nurodytas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

(1)

OL C 248, 2011 8 25, p. 118.

(2)

OL C 220, 2011 7 26, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Verslo registrų sąveika – tai svarbi priemonė, skirta skatinti tolesnę ekonominės erdvės integraciją Europos Sąjungoje ir užtikrinti didesnį teisinį aiškumą įmonėms ir piliečiams.

Komerciniai registrai tvarkomi nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis ir juose visur esama de facto ir de jure skirtumų, pvz., susijusių su jų teisine svarba ir įrašų patikimumu. Didėja tarpvalstybiniu mastu vykdomos ekonominės veiklos mastas, taigi siekiant teisinio aiškumo ir skaidrumo būtina geresnė verslo registrų sąveika. Be to, būtina taupyti sąnaudas ir laiką. Užtikrinus registrų sąveiką, bus iš tiesų galima pasinaudoti elektroninio registrų tvarkymo galimybėmis. Pagrindinėms Komisijos pasiūlymo, kuris apsiriboja būtiniausiais aspektais, gairėms pritariama. Šios direktyvos tikslas – užtikrinti tik techninę esamų nacionalinių registrų sąveiką ir ja nesiekiama derinti teisinių pasekmių. Taigi reglamentuojami tik registruose esančios informacijos mainai ir nekuriamas komercinis registras su atskirais duomenimis. Bus sukurta platforma, padėsianti pagerinti ir paspartinti piliečių ir įmonių komunikaciją ir informacijos gavimą.

Šis pasiūlymas pasižymi tuo, kad į didesniąją dalį klausimų, ypač susijusių su techninėmis detalėmis, negalima iki galo atsakyti. Klausimai ir sprendimai turi būti formuluojami ir plėtojami tuo pačiu metu, kai kuriamas tinklas. Dėl šios priežasties pranešėjas mano, jog tik išimties tvarka pateisinama, kad sprendimai bus priimami būsimais teisės aktais, kurie vėl išimties tvarka iš dalies bus rengiami ir kaip įgyvendinimo aktai visapusiškai įtraukiant valstybes nares. Verslo registrų sąveika gali būti sėkminga tik tuo atveju, jei Komisija ir valstybės narės glaudžiai bendradarbiaus. Tuo pat metu tai turėtų padėti užtikrinti informacijos patikimumą ir teisingumą. Vykstant konsultacijoms ir bendradarbiaujant su Taryba ir Komisija Komisijos pasiūlymas buvo „perrašytas“. Iš pradžių buvo numatyti plačios apimties deleguotieji aktai, dabar jie iš dalies įtraukti į teisės aktą, bet tam tikros sritys reglamentuojamos įgyvendinimo aktais ir deleguotaisiais aktais.


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (19.7.2011)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Nuomonės referentas: Hans-Peter Martin

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Bendrovės vis dažniau plečiasi į kitas valstybes pasinaudodamos vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Tarpvalstybinėse bendrovių grupėse ir vykdant daug restruktūrizavimo operacijų, kaip antai bendrovių susijungimą ir skaidymą, dalyvauja skirtingų valstybių narių bendrovės. Todėl poreikis gauti informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu vis didėja. Tačiau ne visada paprasta gauti oficialią informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu.

(1) Bendrovės vis dažniau plečiasi į kitas valstybes pasinaudodamos vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Tarpvalstybinėse bendrovių grupėse ir vykdant daug restruktūrizavimo operacijų, kaip antai bendrovių susijungimą ir skaidymą, dalyvauja skirtingų valstybių narių bendrovės. Todėl poreikis gauti informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu vis didėja. Tačiau ne visada paprasta gauti oficialią informaciją apie bendroves tarpvalstybiniu mastu. Sudarius geresnes galimybes gauti patikimą naujausią informaciją apie bendroves, galėtų būti paskatintas didesnis rinkos skaidrumas ir pasitikėjimas ja, paspartintas ekonomikos atsigavimas ir padidintas Europos verslo konkurencingumas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktojoje Tarybos direktyvoje 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai, nustatytas dokumentų ir duomenų, kuriuos bendrovės turi atskleisti savo filialo registre, sąrašas. Tačiau registrams netaikomas joks teisinis įpareigojimas keistis duomenimis, susijusiais su užsienio filialais. Dėl to šalyje, kurioje įsikūręs filialas ir kurios registre neatsispindi svarbūs su bendrove susiję pokyčiai, trečiosioms šalims trūksta teisinio tikrumo.

(2) 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktojoje Tarybos direktyvoje 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai, nustatytas dokumentų ir duomenų, kuriuos bendrovės turi atskleisti savo filialo registre, sąrašas. Tačiau registrams netaikomas joks teisinis įpareigojimas keistis duomenimis, susijusiais su užsienio filialais. Dėl to trečiosioms šalims trūksta teisinio tikrumo, kai šalies, kurioje įsikūręs filialas, registre neatsispindi svarbūs su bendrove susiję pokyčiai. Dabartinio registrų bendradarbiavimo nepakanka, kad būtų patenkintas informacijos poreikis, susijęs su verslo veikla bendrojoje rinkoje. Tačiau efektyvus tarpvalstybinis verslo registrų bendradarbiavimas labai svarbus sklandžiam bendrosios rinkos veikimui.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Dėl tokių operacijų kaip tarpvalstybiniai susijungimai arba registruotos buveinės perkėlimas verslo registrų kasdienis bendradarbiavimas yra būtinas. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, reikalaujama, kad registrai bendradarbiautų tarpvalstybiniu lygiu. Tačiau nėra sukurta informacijos perdavimo kanalų, kurie paspartintų procedūras, padėtų įveikti kalbines problemas ir didintų teisinį tikrumą.

(3) Dėl tokių operacijų kaip tarpvalstybiniai susijungimai arba registruotos buveinės perkėlimas verslo registrų kasdienis bendradarbiavimas yra būtinas. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, reikalaujama, kad registrai bendradarbiautų tarpvalstybiniu lygiu. Tačiau nėra sukurta nei informacijos perdavimo kanalų, nei efektyvaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kurie paspartintų procedūras, padėtų įveikti kalbines problemas ir didintų teisinį tikrumą bei skaidrumą. Tokių kanalų sukūrimas taip pat sumažintų keletoje šalių veikiančių bendrovių sąnaudas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones užtikrinama, inter alia, kad registre saugomais dokumentais ir duomenimis būtų galima naudotis tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu. Tačiau piliečiai ir bendrovės vis dar turi ieškoti pagal šalis visų pirma dėl to, kad paaiškėjo, jog esamo registrų bendradarbiavimo savanoriškais pagrindais nepakanka.

(4) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones užtikrinama, inter alia, kad registre saugomais dokumentais ir duomenimis būtų galima naudotis tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu. Tačiau piliečiai ir bendrovės vis dar turi ieškoti pagal šalis visų pirma dėl to, kad paaiškėjo, jog esamas registrų bendradarbiavimas savanoriškais pagrindais yra nesuprantamas, nepatogus vartotojui ir neefektyvus. Reikia užtikrinti tarpvalstybinį registrų bendradarbiavimą ir sąveikumą visoje Sąjungoje.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Komisijos komunikate dėl bendrosios rinkos akto centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveika laikoma priemone bendrovėms palankesnei teisinei ir mokestinei terpei sukurti . Registrų sąveika turėtų prisidėti prie to, kad būtų skatinamas Europos bendrovių konkurencingumas mažinant administracinę naštą ir didinant teisinį tikrumą, ir taip padėti įveikti krizę – tai yra vienas iš darbotvarkės „Europa 2020“ prioritetų. Taikant informacinių ir ryšių technologijų inovacijas taip pat būtų pagerintas registrų tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

(5) Komisijos komunikate dėl bendrosios rinkos akto centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveika laikoma priemone bendrovėms palankesnei teisinei ir mokestinei terpei sukurti, taip pat subalansuotai ir darniai ekonominei ir socialinei pažangai skatinti. Registrų sąveika turėtų prisidėti prie to, kad būtų skatinamas Europos bendrovių konkurencingumas mažinant administracinę naštą, ypač tenkančią mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir didinant teisinį tikrumą, ekonominį našumą bei skaidrumą, ir taip padėti kovoti su krize – tai yra vienas iš darbotvarkės „Europa 2020“ prioritetų. Taikant informacinių ir ryšių technologijų inovacijas taip pat būtų pagerintas registrų tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir būtų sumažintos kliūtys tarpvalstybinei prekybai, be to, tai turėtų sudaryti daugiau tarpvalstybinės prieigos prie oficialios verslo informacijos galimybių sukuriant elektroninį registrų tinklą ir nustatant bendrą būtiniausią naujausią informaciją, kurią trečiosios šalys elektroninėmis priemonėmis galėtų gauti kiekvienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 2010 m. gegužės 25 d. Tarybos išvadose dėl įmonių registrų tarpusavio sujungimo patvirtinta, kad sudarius geresnes galimybes gauti patikimą naujausią informaciją apie bendroves galėtų būtų paskatintas didesnis pasitikėjimas rinka, paspartintas ekonomikos atsigavimas ir padidintas Europos bendrovių konkurencingumas.

(6) 2010 m. gegužės 25 d. Tarybos išvadose dėl įmonių registrų tarpusavio sujungimo patvirtinta, kad sudarius geresnes galimybes gauti patikimą naujausią informaciją apie bendroves galėtų būtų paskatintas didesnis pasitikėjimas rinka, paspartintas ekonomikos atsigavimas ir padidintas Europos bendrovių konkurencingumas, tuo pačiu ne padidinant bendrovėms tenkančią administracinę naštą, o ją sumažinant.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliucijoje dėl verslo registrų sąveikos pabrėžė, kad šis projektas siekiant tolesnės Europos ekonominės erdvės integracijos duos naudos tik tuomet, jei tinklo veikloje dalyvaus visos valstybės narės.

(7) Europos Parlamentas savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliucijoje dėl verslo registrų sąveikos pabrėžė, kad šis projektas siekiant tolesnės Europos ekonominės erdvės integracijos duos naudos tik tuomet, jei tinklo veikloje dalyvaus visos valstybės narės, taip pat kad norint padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra vienas iš svarbiausių Europos ekonomikos pagrindo elementų ir pagrindinė darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos Europoje varomoji jėga, būtina geresnė ir lengvesnė prieiga prie informacijos, nes ji padėtų sumažinti šioms įmonėms tenkančią administracinę naštą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Naudojant šį pagrindinį ir visoje Sąjungoje prieinamą e. teisingumo interneto tinklalapį turėtų būti užtikrinta, kad vienoje valstybėje narėje turimi reikalingi dokumentai būtų prieinami ir visose kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Tarpvalstybinę prieigą prie verslo informacijos galima pagerinti tik tuomet, jei visos valstybės narės dalyvaus kuriant elektroninį registrų tinklą ir visoje Sąjungoje verslo informacijos naudotojams perduos standartizuotą informaciją (panašus turinys ir tarpusavyje suderinamos technologijos). Naudotojams turėtų būti sudarytos galimybės gauti informaciją per bendrą Europos elektroninę bazę, kuri yra elektroninio tinklo dalis.

(9) Tarpvalstybinę prieigą prie verslo informacijos galima pagerinti tik tuomet, jei visos valstybės narės, bendradarbiaudamos su visais suinteresuotais subjektais, dalyvaus kuriant elektroninį registrų tinklą ir visoje Sąjungoje verslo informacijos naudotojams perduos standartizuotą informaciją (panašus turinys ir forma bei tarpusavyje suderinamos technologijos). Naudotojams turėtų būti sudarytos galimybės gauti informaciją per bendrą Europos elektroninę bazę, kuri yra elektroninio tinklo dalis. Tai padidins skaidrumą visoje Sąjungoje. Siekiant išvengti nereikalingų sąnaudų, elektroninį tinklą reikėtų kurti naudojantis jau veikiančiomis sistemomis.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų apdorojimu, ir dėl tokių duomenų laisvo judėjimo turėtų būti taikoma valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų perdavimą elektroniniu tinklu.

(10) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų apdorojimu, ir dėl tokių duomenų laisvo judėjimo turėtų būti taikoma valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų perdavimą elektroniniu tinklu, tuo pačiu užtikrinant deramą asmens bei komercinių duomenų apsaugą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Kartu su bendrovės turimu registracijos numeriu reikėtų pradėti naudoti unikalų bendrovės atpažinties kodą, kad būtų lengviau identifikuoti bendroves, kurių filialai ar patronuojamosios bendrovės veikia daugiau negu vienoje valstybėje narėje.

(11) Kartu su bendrovės turimu registracijos numeriu reikėtų pradėti naudoti unikalų oficialų bendrovės atpažinties kodą, kad būtų lengviau identifikuoti bendroves, kurių filialai ar patronuojamosios bendrovės veikia daugiau negu vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Bendrovių atveju, filialai be jiems suteikto numerio registre taip pat turėtų turėti unikalų atpažinties numerį, kuris leistų juos aiškiai identifikuoti Europos ekonominėje erdvėje. Į tai atsižvelgiant pakeitus Direktyvą 89/666/EEB turėtų tapti įmanoma sukurti aiškų ryšį tarp bendrovių ir jų užsienio filialų, o to reikia tam, kad bendrovės registre ir užsienio filialo registre informacija būtų reguliariai atnaujinama. Dėl užregistruotos informacijos nuoseklumo turėtų būti užtikrinta, kad trečiosios šalys turėtų prieigą prie naujausių duomenų apie filialus savo valstybėje narėje. Nors valstybės narės turėtų galimybę pačios nuspręsti, kokias procedūras, susijusias su jų teritorijoje registruotais filialais, jos vykdys, jos turi užtikrinti bent tai, kad nutraukusių veiklą bendrovių filialai būtų nedelsiant šalinami iš registro.

(12) Bendrovių atveju, filialai be jiems suteikto numerio registre taip pat turėtų turėti unikalų atpažinties numerį, kuris leistų juos aiškiai identifikuoti Europos ekonominėje erdvėje. Į tai atsižvelgiant pakeitus Direktyvą 89/666/EEB turėtų tapti įmanoma sukurti aiškų ryšį tarp bendrovių ir jų užsienio filialų, o to reikia tam, kad bendrovės registre ir užsienio filialo registre informacija būtų reguliariai atnaujinama. Dėl užregistruotos informacijos nuoseklumo turėtų būti užtikrinta, kad trečiosios šalys turėtų prieigą prie naujausių duomenų apie filialus savo valstybėje narėje. Nors valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios nuspręsti, kokias procedūras, susijusias su jų teritorijoje registruotais filialais jos vykdys, įskaitant teisę reguliuoti bendrovių filialų teisinį statusą, jos turi užtikrinti bent tai, kad nutraukusių veiklą bendrovių filialai per dešimt darbo dienų būtų pašalinami iš registro.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti, kad nebūtų didelių Sąjungoje registruotų dokumentų ir duomenų kokybės skirtumų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visa informacija, užregistruota pagal Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnį, būtų atnaujinama ir kad atnaujinta informacija būtų atskleista ne vėliau kaip penkioliktą kalendorinę dieną nuo tos dienos, kai atsitiko įvykis, dėl kurio buvo pakeisti užregistruoti duomenys. Be to, siekiant pagerinti trečiųjų šalių apsaugą kitose valstybėse narėse, kartu su visais per tinklą perduodamais dokumentais ir duomenimis reikėtų pateikti aiškią informaciją apie jų teisinę galią.

(14) Siekiant užtikrinti, kad nebūtų didelių Sąjungoje registruotų dokumentų ir duomenų kokybės skirtumų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visa informacija, užregistruota pagal Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnį, būtų atnaujinama ir kad atnaujinta informacija būtų atskleista ne vėliau kaip penkioliktą kalendorinę dieną nuo tos dienos, kai atsitiko įvykis, dėl kurio buvo pakeisti užregistruoti duomenys. Toks atnaujinimas turėtų būti visapusiškai ir patikrinamai užfiksuojamas dokumentuose. Be to, siekiant pagerinti trečiųjų šalių apsaugą kitose valstybėse narėse, kartu su visais per tinklą perduodamais dokumentais ir duomenimis reikėtų pateikti aiškią informaciją apie jų teisinę būklę ir galią.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl elektroninio tinklo valdymo, tvarkymo, eksploatavimo, reprezentavimo ir finansavimo, taip pat dėl sąlygų, kuriomis Europos ekonominei zonai nepriklausančios šalys galėtų dalyvauti elektroninio tinklo veikloje, būtiniausių saugumo standartų, unikalaus atpažinimo kodo naudojimo, elektroniniame tinkle naudojamos kalbos, informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą metodo, kuriuo užtikrinama tarpvalstybinė prieiga prie informacijos, elektroninio tinklo narių naudojamų informacinių ir ryšių technologijų tarpusavio suderinamumo, dokumentų ir duomenų formato, jų turinio ir saugojimo bei paieškos laikotarpio standartų, kuriuos įgyvendinus bus galima automatiškai keistis duomenimis, reikalavimų nesilaikymo pasekmių, metodo, pagal kurį nustatomas ryšys tarp bendrovės ir jos užsienio filialo, informacijos perdavimo iš bendrovės registro filialo registrui metodo ir techninių sąlygų, informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą techninių sąlygų ir registrų tvarkytojų naudotinos standartinės pranešimo apie tarpvalstybinį susijungimą formos. Į tinklo valdymą turėtų būti įtrauktas grįžtamosios informacijos iš naudotojų gavimo mechanizmas, kad būtų galima atsižvelgti į jų poreikius. Būtina, kad įgaliojimai Komisijai būtų suteikti neribotam laikui, kad prireikus taisykles būtų galima koreguoti.

(15) Siekiant sukurti elektroninį tinklą, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, kuriomis Europos ekonominei zonai nepriklausančios šalys galėtų dalyvauti elektroninio tinklo veikloje, būtiniausių saugumo standartų, unikalaus atpažinimo kodo naudojimo, elektroniniame tinkle naudojamos kalbos, informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą metodo, kuriuo užtikrinama tarpvalstybinė prieiga prie informacijos, elektroninio tinklo narių naudojamų informacinių ir ryšių technologijų tarpusavio suderinamumo, dokumentų ir duomenų formato, jų turinio ir saugojimo bei paieškos laikotarpio standartų, kuriuos įgyvendinus bus galima automatiškai keistis duomenimis, reikalavimų nesilaikymo pasekmių, metodo, pagal kurį nustatomas ryšys tarp bendrovės ir jos užsienio filialo, informacijos perdavimo iš bendrovės registro filialo registrui metodo ir techninių sąlygų, informacijos perdavimo iš vieno registro į kitą techninių sąlygų ir registrų tvarkytojų naudotinos standartinės pranešimo apie tarpvalstybinį susijungimą formos. Į tinklo valdymą turėtų būti įtrauktas grįžtamosios informacijos iš naudotojų gavimo mechanizmas, kad būtų galima atsižvelgti į jų poreikius. Būtina, kad įgaliojimai Komisijai būtų suteikti neribotam laikui, kad prireikus taisykles būtų galima koreguoti. Komisija, rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, reikiamu laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 89/666/EEB

5 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Filialo registras nedelsdamas per Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB(*) 4a straipsnyje nurodytą elektroninį tinklą praneša bendrovės registrui apie visus šios direktyvos 2 straipsnyje išvardytų dokumentų ir duomenų pokyčius.

1. Filialo registras nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų per Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB(*) 4a straipsnyje nurodytą elektroninį tinklą praneša bendrovės registrui apie visus šios direktyvos 2 straipsnyje išvardytų dokumentų ir duomenų pokyčius.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 89/666/EEB

5 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato teisinę procedūrą, kurios reikia laikytis gavus šio straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus. Tokiomis procedūromis užtikrinama, kad bendrovių, kurios nutraukė veiklą ar dėl kitų priežasčių buvo pašalintos iš registro, filialai taip pat būtų nedelsiant pašalinti.

2. Valstybės narės nustato teisinę procedūrą, kurios reikia laikytis gavus šio straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus. Tokiomis procedūromis užtikrinama, kad bendrovių, kurios nutraukė veiklą ar dėl kitų priežasčių buvo pašalintos iš registro, filialai taip pat būtų nedelsiant pašalinti iš registro ir nutrauktų veiklą arba būtų pertvarkyti į naują teisėtai veikiantį juridinį asmenį.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 89/666/EEB

5 a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija pagal 11a straipsnį ir laikydamasi 11b ir 11c straipsnių sąlygų priima deleguotuosius teisės aktus, kuriais patikslinama:

3. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 89/666/EEB

5 a straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) metodas, pagal kurį nustatomas ryšys tarp bendrovės ir jos filialo;

a) metodas, pagal kurį nustatomas atpažinties numeris, skirtas nustatyti ryšiui tarp bendrovės ir jos filialo;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 89/666/EEB

11 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 5a straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

1. Komisijai neribotam laikotarpiui nuo ... * suteikiami įgaliojimai priimti 5a straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.

 

1a. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5a straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

2a. Pagal 5 a straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 11b ir 11c straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

 

_____

* Šios direktyvos įsigaliojimo data.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 89/666/EEB

11 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11b straipsnis

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 11a straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, siekia prieš priimdama galutinį sprendimą per deramą laikotarpį informuoti apie tai kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 89/666/EEB

11 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11c straipsnis

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jei šiam laikotarpiui pasibaigus nei Europos Parlamentas, nei Taryba prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.“

 

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2005/56/EB

13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Registras, kuriame įregistruojama po tarpvalstybinio susijungimo veiksianti bendrovė, nedelsiant per Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnyje nurodytą elektroninį tinklą praneša registrui, kuriam buvo reikalaujama pateikti kiekvienos besijungiančios bendrovės dokumentus, kad įsigaliojo tarpvalstybinis susijungimas. Ankstesnis registravimas, jei taikoma, išbraukiamas tik gavus minėtą pranešimą, bet ne anksčiau.

Registras, kuriame įregistruojama po tarpvalstybinio susijungimo veiksianti bendrovė, nedelsiant ir ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų per Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnyje nurodytą elektroninį tinklą praneša registrui, kuriam buvo reikalaujama pateikti kiekvienos besijungiančios bendrovės dokumentus, kad įsigaliojo tarpvalstybinis susijungimas. Ankstesnis registravimas, jei taikoma, išbraukiamas tik gavus minėtą pranešimą, bet ne anksčiau.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2005/56/EB

13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija pagal 17a straipsnį ir laikydamasi 17b ir 71c straipsnių sąlygų priima deleguotuosius teisės aktus, kuriais patikslinama:

2. Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2005/56/EB

17 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 13 straipsnio 12 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

1. Komisijai neribotam laikotarpiui nuo ... * suteikiami įgaliojimai priimti 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.

 

1a. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

2a. Pagal 13 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 17b ir 17c straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

 

_____

* Šios direktyvos įsigaliojimo data.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2005/56/EB

17 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17b straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, siekia prieš priimdama galutinį sprendimą per deramą laikotarpį informuoti apie tai kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2005/56/EB

17 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17c straipsnis

Išbraukta.

Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jei šiam laikotarpiui pasibaigus nei Europos Parlamentas, nei Taryba prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.“

 

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/101/EB

4 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. 4 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

„Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad palengvintų trečiųjų šalių prieigą prie savanoriškai pateiktų vertimų.

Šiomis priemonėmis užtikrinama prieiga prie vertimų per 4a straipsnyje nurodytą elektroninį tinklą.“

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrovės registras nedelsdamas per elektroninį tinklą praneša savo filialo registrui apie visus Direktyvos 89/666/EEB(*) 2 straipsnyje išvardytų dokumentų ir duomenų pokyčius.

2. Bendrovės registras nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų per elektroninį tinklą praneša savo filialo registrui apie visus Direktyvos 89/666/EEB 2 straipsnyje išvardytų dokumentų ir duomenų pokyčius.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2009/101/EB

4 a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija pagal 13a straipsnį ir laikydamasi 13b ir 13c straipsnių sąlygų priima deleguotuosius teisės aktus, kuriais patikslinama:

3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2009/101/EB

13 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 4a straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

1. Komisijai neribotam laikotarpiui nuo ... * suteikiami įgaliojimai priimti 4a straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.

 

1a. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4a straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

2a. Pagal 4a straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

3. Įgaliojimas priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiamas laikantis 13b ir 13c straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

 

_____

* Šios direktyvos įsigaliojimo data.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2009/101/EB

13 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13b straipsnis

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 13a straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, siekia prieš priimdama galutinį sprendimą per deramą laikotarpį informuoti apie tai kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Direktyva 89/666/EEB

13 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 c straipsnis

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jei šiam laikotarpiui pasibaigus nei Europos Parlamentas, nei Taryba prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.“

 

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatų dėl centrinių, prekybos ir visuomenės registrų sąveikos dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

8.3.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

8.3.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Hans-Peter Martin

8.3.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

6.6.2011

4.7.2011

 

 

Priėmimo data

11.7.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatų dėl centrinių, prekybos ir visuomenės registrų sąveikos dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.2.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

8.3.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

8.3.2011

IMCO

8.3.2011

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

22.3.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

12.4.2011

10.10.2011

 

 

Priėmimo data

26.1.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Eva Ortiz Vilella

Pateikimo data

1.2.2012

Teisinė informacija - Privatumo politika