Procedūra : 2011/0038(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0022/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0022/2012

Debates :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Balsojumi :

PV 14/02/2012 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0033

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1060kWORD 768k
1.2.2012
PE 473.716v02-00 A7-0022/2012

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Kurt Lechner

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ekonomikas un monetārās komitejas atzinums
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0079),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50. panta 2. punkta g) apakšpunktu, ar kuriem saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0059/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 15. jūnija atzinumu(1),

–   ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 6. maija atzinumu(2),

–   ņemot vērā Padomes pārstāvja 2012. gada 27. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā tā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0022/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 50. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 50. pantu,

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

pēc apspriešanās ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju,

svītrots

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Uzņēmumi, izmantojot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, aizvien vairāk paplašina savu darbību pāri valstu robežām. Pārrobežu uzņēmējsabiedrību grupās, kā arī daudzās pārstrukturēšanas (piemēram, uzņēmumu apvienošanas un sadalīšanas) darbībās ir iesaistīti uzņēmumi no dažādām dalībvalstīm. Tāpēc arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc piekļuves informācijai pārrobežu situācijās. Taču oficiāla informācija par uzņēmumiem ne vienmēr ir viegli pieejama pārrobežu mērogā.

(1) Uzņēmumi, izmantojot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, aizvien vairāk paplašina savu darbību pāri valstu robežām. Pārrobežu sabiedrību grupās, kā arī daudzās pārstrukturēšanas (piemēram, uzņēmumu apvienošanas un sadalīšanas) darbībās ir iesaistītas sabiedrības no dažādām dalībvalstīm. Līdz ar to arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc piekļuves informācijai par sabiedrībām pārrobežu situācijās. Tomēr oficiāla informācija par sabiedrībām ne vienmēr ir tūlīt pieejama pārrobežu mērogā.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Padomes 1989. gada 21. decembra Vienpadsmitajā direktīvā 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti, noteikts to dokumentu un ziņu saraksts, kas uzņēmumiem jāatklāj savas filiāles reģistram. Taču reģistriem nav juridisku saistību apmainīties ar datiem par ārvalstu uzņēmējsabiedrību filiālēm. Tas rada tiesisko nenoteiktību trešām pusēm tajā filiāles reģistrācijas valstī, kuras reģistrā nav iekļautas svarīgas izmaiņas attiecībā uz uzņēmējsabiedrību.

(2) Padomes 1989. gada 21. decembra Vienpadsmitajā direktīvā 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti, noteikts to dokumentu un ziņu saraksts, kas sabiedrībām jāatklāj savas filiāles reģistram. Taču reģistriem nav juridisku saistību apmainīties ar datiem par ārvalstu sabiedrību filiālēm. Tas rada tiesisko nenoteiktību trešām personām, jo, kaut arī sabiedrība ir svītrota no reģistra, tās filiāle var turpināt darboties.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Tādas darbības kā uzņēmējsabiedrību pārrobežu apvienošanās vai juridiskās adreses maiņa ir padarījušas uzņēmējdarbības reģistru ikdienas sadarbību par nepieciešamību. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos paredz reģistru pārrobežu sadarbību. Taču nav tādu saziņas kanālu, kas varētu paātrināt procedūru norisi, pārvarēt valodu barjeru un palielināt tiesisko noteiktību.

(3) Tādas darbības kā sabiedrību pārrobežu apvienošanās ir padarījušas uzņēmējdarbības reģistru ikdienas savstarpējo sadarbību par nepieciešamību. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvā 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos ir paredzēta reģistru pārrobežu sadarbība. Tomēr nav tādu saziņas kanālu, kas varētu paātrināt procedūru norisi, palīdzēt pārvarēt valodu barjeru un palielināt tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses nosaka, inter alia, ka reģistrā uzglabātajiem dokumentiem un ziņām var piekļūt gan papīra formā, gan elektroniski. Tomēr iedzīvotājiem un uzņēmumiem meklējumi jāveic katrā valstī atsevišķi, jo pašreizējā brīvprātīgā reģistru sadarbība ir izrādījusies nepietiekama.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvā 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses, ir noteikts inter alia, ka reģistrā uzglabātajiem dokumentiem un ziņām var piekļūt gan papīra formā, gan elektroniski. Tomēr iedzīvotājiem un sabiedrībām meklējumi reģistrā jāveic katrā valstī atsevišķi, jo pašreizējā brīvprātīgā reģistru sadarbība ir izrādījusies nepietiekama.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā “Akts par vienoto tirgu1” centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpēja savienojamība ir noteikta kā viens no pasākumiem uzņēmējdarbībai draudzīgākas tiesiskās un fiskālās vides veidošanai. Šai savienojamībai jāveicina Eiropas uzņēmumu konkurētspēja, samazinot administratīvo slogu un palielinot tiesisko noteiktību, tādējādi iesaistoties krīzes pārvarēšanā, kas ir viena no prioritātēm programmā "Eiropa 20202". Tai arī jāuzlabo pārrobežu sakari starp reģistriem, izmantojot inovācijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijā.

(5) Komisijas paziņojumā „Akts par vienoto tirgu” centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpēja savienojamība ir noteikta kā viens no nepieciešamajiem pasākumiem uzņēmējdarbībai draudzīgākas tiesiskās un fiskālās vides veidošanai. Šai savienojamībai būtu jāveicina Eiropas sabiedrību konkurētspēja, samazinot administratīvo slogu un palielinot tiesisko noteiktību, tādējādi sekmējot krīzes pārvarēšanu, kas ir viena no prioritātēm programmā „Eiropa 2020”. Tai būtu arī jāuzlabo pārrobežu sakari starp reģistriem, izmantojot inovācijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijā.

1 COM(2010) 608 galīgā redakcija.

 

2 Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija secinājumi EUCO 13/10.

 

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Savā 2010. gada 7. septembra rezolūcijā par uzņēmējdarbības reģistru1 savstarpēju savienojamību Eiropas Parlaments uzsvēra, ka projekta potenciālu dziļākai Eiropas Ekonomiskās zonas integrācijai var pilnībā izmantot tikai tad, ja tīklā iesaistās visas dalībvalstis.

(7) Eiropas Parlaments 2010. gada 7. septembra rezolūcijā par uzņēmējdarbības reģistru savstarpēju savienojamību uzsvēra, ka projekta potenciālu dziļākai Eiropas Ekonomiskās zonas integrācijai var pilnīgi izmantot tikai tad, ja tīklā iesaistās visas dalībvalstis.

1 A7-0218/2010.

 

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Eiropas e-tiesiskuma rīcības plāns1 paredz izveidot Eiropas e-tiesiskuma portālu, kas darbotos kā vienotas piekļuves punkts juridiskajai informācijai, juridiskajām un administratīvajam iestādēm, reģistriem, datubāzēm un citiem pakalpojumiem, un apskata centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību kā svarīgu elementu.

(8) Eiropas daudzgadu e–tiesiskuma rīcības plānā 2009.-2013. gadam1 ir paredzēts izveidot Eiropas e–tiesiskuma portālu, kas darbotos kā vienots Eiropas elektroniskās piekļuves punkts juridiskajai informācijai, juridiskajām un administratīvajam iestādēm, reģistriem, datubāzēm un citiem pakalpojumiem, un tajā norādīts, ka centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējā savienojamība ir svarīga.

1 2009/C 75/01.

1 OV C 75, 31.3.2009., 1. lpp.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Pārrobežu piekļuvi uzņēmējdarbības informācijai iespējams uzlabot, ja visas dalībvalstis piedalās reģistru elektroniskā tīkla izveidošanā un standartizēta veidā (ar līdzīgu saturu un ar savstarpēji savienojamu tehnoloģiju starpniecību) pārsūta informāciju uzņēmējdarbības informācijas lietotājiem visā Savienībā. Lietotājiem jābūt iespējai piekļūt informācijai ar tādas vienotas Eiropas elektroniskās platformas starpniecību, kas ir daļa no elektroniskā tīkla.

(9) Pārrobežu piekļuvi uzņēmējdarbības informācijai par sabiedrībām un to filiālēm, kas atvērtas citās dalībvalstīs, iespējams uzlabot tikai tādā gadījumā, ja visas dalībvalstis piedalās elektroniskas saziņas nodrošināšanā starp reģistriem un informācijas pārsūtīšanā individuāliem lietotājiem visā Savienībā standartizētā veidā, izmantojot identisku saturu un savstarpēji savietojamas tehnoloģijas. Dalībvalstu reģistriem („valstu reģistri”) būtu jānodrošina šāda reģistru savstarpējā savienojamība, sniedzot pakalpojumus, kuriem būtu jāveido saskarnes ar Eiropas centrālo platformu („platforma”). Platformai vajadzētu būt centralizētam informācijas tehnoloģiju rīku kopumam, kas iekļauj pakalpojumus, un tai būtu jāveido vienota saskarne. Šī saskarne būtu jāizmanto visiem valstu reģistriem. Platformai būtu arī jāsniedz pakalpojumi, kas veic saskarni ar Eiropas e–tiesiskuma portālu, kurš darbojas kā Eiropas elektroniskās piekļuves punkts, un ar dalībvalstu izveidotajiem papildu piekļuves punktiem. Šī platforma būtu jāuzskata vienīgi par reģistru savstarpējas savienojamības instrumentu, nevis par patstāvīgu struktūru, kurai ir juridiskas personas statuss. Pamatojoties uz vienotiem identifikācijas numuriem, platformai vajadzētu būt funkcijai, kā izplatīt informāciju no katras dalībvalsts reģistriem uz citu dalībvalstu kompetentajiem reģistriem standarta ziņojuma formātā (elektroniskā formā ziņojumiem, ar kuriem apmainās informācijas tehnoloģiju sistēmas, piemēram, xml) un attiecīgās valodas versijā.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Šī direktīva nav paredzēta, lai izveidotu centralizētu reģistru datubāzi, kurā glabā būtisku informāciju par sabiedrībām. Centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas („reģistru savstarpējās savienojamības sistēma”) īstenošanas posmā būtu jānosaka tikai tāds datu kopums, kas nepieciešams centrālās platformas pareizai darbībai. Šiem datiem jo īpaši vajadzētu ietvert darbības datus, vārdnīcas un glosārijus. Tas būtu jānosaka, arī ņemot vērā vajadzību nodrošināt reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas efektīvu darbību. Šie dati būtu jāizmanto platformas funkciju veikšanai, un tie nekad nebūtu jādara publiski pieejami tiešā veidā. Turklāt platformai nebūtu jāveic izmaiņas ne valstu reģistros glabāto datu par sabiedrībām saturā, ne informācijā par sabiedrībām, ko nosūta, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru sistēmu.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

9b. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķis nav saskaņot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru valstu sistēmas, dalībvalstīm nav pienākuma mainīt savas iekšējās reģistru sistēmas, jo īpaši attiecībā uz pārvaldību, datu glabāšanu, maksām, informācijas izmantošanu un publiskošanu valsts vajadzībām.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti jāpiemēro personas datu apstrādei, tostarp dalībvalstu veiktai personas datu pārraidei elektroniskā tīklā.

svītrots

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Papildus uzņēmējsabiedrības reģistrācijas numuram jāievieš vienots uzņēmējsabiedrības identifikācijas numurs, lai atvieglotu to uzņēmējsabiedrību identifikāciju, kuras ar filiāļu vai meitasuzņēmumu starpniecību darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Kas attiecas uz uzņēmējsabiedrībām, arī filiālēm papildus to reģistrācijas numuram jāpiešķir vienots identifikācijas numurs, kas ļautu tās nekļūdīgi atpazīt Eiropas Ekonomikas zonā. Attiecīgajiem grozījumiem Direktīvā 89/666/EEK jānodrošina iespēja skaidri konstatēt saikni starp uzņēmējsabiedrībām un to ārvalstu filiālēm, jo tas nepieciešams regulārai informācijas atjaunināšanai gan uzņēmējsabiedrības reģistrā, gan ārvalstu filiāles reģistrā. Reģistru informācijas saskaņotībai jāgarantē tas, ka trešām pusēm ir piekļuve atjauninātiem datiem par filiālēm attiecīgajā dalībvalstī. Lai gan dalībvalstīm jābūt tiesīgām lemt par to, kādas tieši procedūras ir jāpilda saistībā ar filiāļu reģistrāciju attiecīgajā teritorijā, tām jāgarantē vismaz tas, ka likvidētu uzņēmējsabiedrību filiāles tiek svītrotas no reģistra bez liekas kavēšanās.

(12) Atbilstīgi šai direktīvai Eiropas e–tiesiskuma portāls, izmantojot platformu, izskatīs individuālu lietotāju vaicājumus par valstu reģistros glabāto informāciju par sabiedrībām un to filiālēm, kas atvērtas citās dalībvalstīs. Tas ļaus atspoguļot portālā veikto meklējumu rezultātus, tostarp paskaidrojošas atzīmes visās Savienības oficiālajās valodās, uzskaitot sniegto informāciju. Turklāt, lai uzlabotu trešo personu aizsardzību citās dalībvalstīs, portālā būtu jādara pieejama pamatinformācija par to ziņu un dokumentu juridisko spēku, kurus publisko atbilstīgi dalībvalstu tiesību aktiem, kurus pieņem saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK noteikumiem.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Dalībvalstis var izveidot vienu vai vairākus papildu piekļuves punktus, kas var ietekmēt platformas izmantošanu un darbību. Tādēļ būtu jāziņo Komisijai par šo punktu izveidi un citām būtiskām izmaiņām to darbībā, īpaši par to slēgšanu. Šim paziņojumam nekādā veidā nevajadzētu ierobežot dalībvalstu pilnvaras attiecībā uz papildu piekļuves punktu izveidi un to darbību.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b) Sabiedrībām un to filiālēm, kas atvērtas citās dalībvalstīs, vajadzētu būt vienotam identifikācijas numuram, kas ļautu tās nepārprotami atpazīt Eiropas Savienībā. Identifikācijas numuru ir paredzēts izmantot saziņai starp reģistriem, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu („reģistru savstarpējās savienojamības sistēma”). Tādēļ sabiedrībām un filiālēm vienotie identifikācijas numuri nav obligāti jāiekļauj Direktīvā 2009/101/EK un 89/666/EEK minētajās sabiedrību vēstulēs vai pasūtījuma veidlapās. Tām arī turpmāk saviem saziņas mērķiem būtu jāizmanto savs valsts reģistrācijas numurs.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12c) Vajadzētu būt iespējai izveidot skaidru saistību starp sabiedrības reģistru un šīs sabiedrības citās dalībvalstīs atvērto filiāļu reģistriem, kas izpaustos kā informācijas apmaiņa par visu sabiedrības darbības izbeigšanas vai maksātnespējas procedūru uzsākšanu un pabeigšanu un par sabiedrības izslēgšanu no reģistra, ja tas minētajā dalībvalstī rada juridiskas sekas. Lai gan dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām lemt par to, kādas tieši procedūras ir jāpilda saistībā ar filiāļu reģistrāciju attiecīgajā teritorijā, tām būtu jāgarantē vismaz tas, ka likvidētas sabiedrības filiāles svītro no reģistra bez nepamatotas kavēšanās un, ja vajadzīgs, pēc filiāles likvidācijas procedūras. Šis pienākums nebūtu jāpiemēro to sabiedrību filiālēm, kuras ir svītrotas no reģistra, bet kurām ir tiesību pārņēmējs, piemēram, tādos gadījumos kā sabiedrības juridiskās formas maiņa, apvienošanās vai sadalīšana vai tās juridiskās adreses pārrobežu pārcelšana.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12d) Šī direktīva nebūtu jāpiemēro filiālei, kuru dalībvalstī atver sabiedrība, uz kuru neattiecas dalībvalsts tiesību akti, kas minēti Direktīvas 89/666/EEK 7. pantā.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Jāgroza arī Direktīva 2005/56/EK, lai panāktu to, ka saziņa starp reģistriem notiek reģistru elektroniskajā tīklā.

(13) Būtu jāgroza arī Direktīva 2005/56/EK, lai panāktu to, ka saziņa starp reģistriem notiek reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai visas izmaiņas informācijā, kas reģistrēta reģistros attiecībā uz sabiedrībām, tiktu atjauninātas bez nepamatotas kavēšanās. Atjauninātie dati parasti būtu jāpublisko divdesmit vienas dienas laikā no brīža, kad ir saņemta pilna dokumentācija par šīm izmaiņām, tostarp veicot likumības pārbaudi atbilstīgi valstu tiesību aktiem. Minētais termiņš būtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm darīt visu iespējamo, lai ievērotu direktīvā noteikto termiņu. To nepiemēro attiecībā uz grāmatvedības dokumentiem, kas sabiedrībām ir obligāti jāiesniedz par katru finanšu gadu. Šis izņēmums ir attaisnojams ar valstu reģistru pārslodzi pārskatu periodu laikā. Saskaņā ar visām dalībvalstīm kopīgiem vispārējiem tiesiskiem principiem šis divdesmit vienas dienas termiņš būtu jāatliek force majeure gadījumā.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Lai nodrošinātu to, ka nav būtisku atšķirību Savienībā reģistrēto dokumentu un ziņu kvalitātē, dalībvalstīm jāgarantē, ka visa saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. pantu reģistrēta informācija ir atjaunināta un atjauninātie dati ir publiskoti ne vēlāk ka piecpadsmitajā kalendāra dienā pēc notikuma, uz kuru attiecas izmaiņas reģistra datos. Turklāt, lai uzlabotu trešo pušu aizsardzību citās dalībvalstīs, visiem dokumentiem un ziņām, kas pārsūtītas tīklā, jāpievieno saprotama informācija par to juridisko spēku.

svītrots

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Ja Komisija nolemj izstrādāt un/vai darbināt platformu ar trešās personas starpniecību, tas būtu jādara atbilstīgi Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1. Dalībvalstu pienācīga iesaistīšanās šajā procesā būtu jāpanāk, nosakot ar īstenošanas aktiem tehniskās specifikācijas publiskā iepirkuma vajadzībām, izmantojot pārbaudes procedūru, kas minēta 5. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu2.

 

_____________

 

1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

 

2OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Saskaņā ar Līguma par Eiropas savienības darbību 290. pantu Komisijai jābūt pilnvarotai pieņemt tiesību aktus attiecībā uz elektroniskā tīkla pārvaldību, vadību, darbību, pārstāvību un finansējumu, attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas var piedalīties elektroniskajā tīklā, minimālajiem drošības standartiem, vienotā identifikācijas numura lietošanu, elektroniskajā tīklā lietojamajām valodām, informācijas pārsūtīšanas metodi elektroniskajā tīklā, lai nodrošinātu pārrobežu piekļuvi šai informācijai, elektroniskā tīkla dalībnieku izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju savstarpējo savienojamību, dokumentu un ziņu saglabāšanas un izguves formāta, satura un ierobežojumu standartu definēšanu automātiskai datu apmaiņai, attiecībā uz saistību nepildīšanas sekām, metodi saiknes noteikšanai starp uzņēmējsabiedrību un tās ārvalstu filiāli, metodi un tehniskos standartus informācijas pārsūtīšanai starp uzņēmējsabiedrības reģistru un filiāles reģistru, attiecībā uz tehniskajiem standartiem informācijas pārsūtīšanai starp reģistriem, kā arī reģistriem izmantojamajām standarta veidlapām paziņojumiem par uzņēmējsabiedrību pārrobežu apvienošanos. Tīkla pārvaldībai jāietver mehānisms atsauksmju sniegšanai, lai tiktu ņemtas vērā lietotāju vajadzības. Lai nepieciešamības gadījumā ļautu noteikumus pielāgot, Komisija jāpilnvaro uz nenoteiktu laiku.

(15) Ja Komisija nolemj izmantot platformu ar trešās personas starpniecību, būtu jānodrošina reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība un platformas darbības pienācīga publiska pārraudzība. Ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, izmantojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantā noteikto pārbaudes procedūru, būtu jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi par platformas darbības pārvaldību. Jebkurā gadījumā dalībvalstu iesaistīšanās visas sistēmas darbībā būtu jāpanāk, īstenojot regulāru dialogu starp Komisiju un dalībvalstu pārstāvjiem par jautājumiem attiecībā uz reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas darbību un tās turpmāko attīstību.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpēja savienojamība rada vajadzību koordinēt valstu sistēmas, kuru tehniskās īpašības atšķiras. Tas ietver tehnisku pasākumu un specifikāciju pieņemšanu, ņemot vērā atšķirības starp reģistriem. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai tā risinātu šos tehniskos un darbības jautājumus. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b) Šai direktīvai nevajadzētu ierobežot dalībvalstu tiesības uzlikt maksu par informācijas saņemšanu par sabiedrībām, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, ja valstu tiesību akti paredz šādu maksu. Tādēļ reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas tehniskajiem pasākumiem un specifikācijām būtu jāļauj noteikt maksājumu veikšanas iespējas. Šajā ziņā šai direktīvai nevajadzētu skart nekādu īpašu tehnisku risinājumu, jo maksājumu veikšanas iespējas būtu jānosaka īstenošanas aktu pieņemšanas posmā, ņemot vērā plaši pieejamās tiešsaistes maksājumu iespējas.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15c) Varētu būt lietderīgi trešām valstīm turpmāk dot iespēju piedalīties reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

15.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15d) Objektīvs risinājums attiecībā uz reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas finansējumu nozīmē, ka gan Eiropas Savienībai, gan tās dalībvalstīm būtu jāpiedalās minētās sistēmas finansēšanā. Dalībvalstīm būtu jāsedz izdevumi saistībā ar savu valsts reģistru pielāgošanu šai sistēmai, savukārt centrālie elementi — platforma un Eiropas e–tiesiskuma portāls, kas darbotos kā vienotais Eiropas piekļuves punkts, — būtu jāfinansē no attiecīgās Eiropas Savienības vispārējā budžeta pozīcijas. Lai papildinātu šīs direktīvas nebūtiskus elementus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz maksu uzlikšanu par piekļuvi informācijai par uzņēmumiem. Tas neskar valstu reģistru iespēju uzlikt maksas, bet tā varētu būt papildu maksa, lai līdzfinansētu Eiropas centrālās platformas uzturēšanu un darbību. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darba laikā pienācīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, vajadzētu nodrošināt, ka attiecīgie dokumenti savlaicīgi un pienācīgā veidā tiek nosūtīti vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

15.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15e) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti1 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti2 regulē personas datu apstrādi, tostarp dalībvalstīs veiktu personas datu elektronisku pārraidi. Jebkurai personas datu apstrādei, ko veic dalībvalstu reģistri, Komisija un attiecīgā gadījumā jebkura platformas ekspluatācijā iesaistīta trešā persona, būtu jānotiek saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem. Īstenošanas aktos, ko pieņems saistībā ar reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, attiecīgā gadījumā būtu jānodrošina šāda atbilstība, jo īpaši nosakot visu attiecīgo dalībnieku attiecīgos uzdevumus un pienākumus un tiem piemērojamos organizatoriskos un tehniskos noteikumus.

 

______________

 

1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

 

2 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

15.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15f) Dalībvalstīm reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā ir jāveic nepieciešamie pielāgojumi, kas, lai šī sistēma varētu darboties, ietvertu arī tādas saskarnes izveidi, kura savieno katru reģistru ar centrālo platformu. Tādēļ šajā direktīvā būtu jāparedz pagarinājuma termiņš dalībvalstīm minētās sistēmas tehniskās darbības noteikumu transponēšanai un piemērošanai. Šis termiņš būtu jānosaka pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi visus īstenošanas aktus attiecībā uz reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas tehniskajiem pasākumiem un specifikācijām. Direktīvas noteikumu par reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas tehnisko darbību transponēšanas un piemērošanas termiņam vajadzētu būt pietiekami ilgam, lai dalībvalstis varētu pabeigt juridiskos un tehniskos pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai šī sistēma pieņemamā laikposmā sāktu darboties pilnībā.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

15.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15g) Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 20. oktobra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem dalībvalstis apņemas pamatotos gadījumos ziņojumam par saviem transponēšanas pasākumiem pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros ir izskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un attiecīgām daļām valsts pieņemtos transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

15.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15h) Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ietverti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 8. pantā, kurā noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, un 2011. gada 6. maijā tas sniedza atzinumu1,

 

______________

 

1 OV C 220, 26.7.2011, 1. lpp.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Direktīvas 1. pantā pievieno šādu 3. punktu:

(1) Direktīvas 1. pantā pievieno šādus punktus:

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Direktīva 89/666/EEK

1. punkts – -3. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„-3. Dokumentus un datus, kas minēti 2. panta 1. punktā, dara publiski pieejamus, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kas izveidota atbilstīgi 4.a panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvā 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē*, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses. Minētās direktīvas 3.aa pantu, 3.ab panta 1. punktu piemēro mutatis mutandis.

 

 

________________

 

* OV L 258, 1.10.2009., 11. lpp.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Direktīva 89/666/EEK

1. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Filiālēm ir vienots identifikācijas numurs, kas ļauj tās nepārprotami atpazīt Eiropas Ekonomikas zonā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka filiālēm ir vienots identifikācijas numurs, kas ļauj tās nekļūdīgi atpazīt saziņā starp reģistriem, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 4.a panta 2. punktu. Šajā vienotajā identifikācijas numurā ir ietverti vismaz tādi informācijas elementi, kas ļauj identificēt reģistra dalībvalsti, izcelsmes valsts reģistru, filiāles numuru šajā reģistrā un attiecīgā gadījumā arī pazīmes, kas ļauj novērst identificēšanas kļūdas.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Direktīva 89/666/EEK

5.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Filiāles reģistrs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/101/EK 4.a pantā minētā elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties ziņo uzņēmējsabiedrības reģistram par jebkurām izmaiņām šīs direktīvas 2. pantā minētajos dokumentos un ziņās.

1. Izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 2009/101/EK 4.a panta 2. punktam, sabiedrības reģistrs nekavējoties dara pieejamu informāciju par visu sabiedrības darbības izbeigšanas vai maksātnespējas procedūru uzsākšanu un pabeigšanu un par sabiedrības izslēgšanu no reģistra, ja tas minētā reģistra dalībvalstī rada juridiskas sekas.

2. Dalībvalstis nosaka juridisko procedūru, kas jāievēro, saņemot šā panta 1. punktā un Direktīvas 2009/101/EK 4.a panta 2. punktā minētos paziņojumus. Šādas procedūras garantēs to, ka likvidēto vai citu iemeslu dēļ no reģistra svītroto uzņēmējsabiedrību filiāles tiek slēgtas bez liekas kavēšanās.

2. Izmantojot šo sistēmu, filiāles reģistrs nodrošina 1. punktā minētās informācijas saņemšanu bez kavēšanās.

3. Saskaņā ar 11.a pantu un 11.b un 11.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētus aktus, ar ko precizē:

3. Apmaiņa ar 1. un 2. punktā minēto informāciju reģistriem ir bez maksas.

a) metodi, ar kuru nosaka saistību starp uzņēmējsabiedrību un tās filiāli;

 

b) metodi un tehniskos standartus informācijas pārsūtīšanai starp uzņēmējsabiedrības reģistru un filiāles reģistru.

 

 

3.a Dalībvalstis nosaka, kāda procedūra jāievēro, saņemot 1. un 2. punktā minēto informāciju. Šādas procedūras garantē to, ka likvidēto vai citu iemeslu dēļ no reģistra izslēgto sabiedrību filiāles izslēdz no reģistra bez nepamatotas kavēšanās.

 

3.b Šā panta 3.a punkta otro teikumu nepiemēro to sabiedrību filiālēm, kuras ir izslēgtas no reģistra sabiedrības juridiskās formas maiņas, apvienošanās vai sadalīšanas vai tās juridiskās adreses pārrobežu pārcelšanas rezultātā.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 89/666/EEK

IIIa nodaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IIIa NODAĻA

svītrots

DELEĢĒTIE AKTI

 

11a. pants

 

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 5.a panta 3. punktā minētos deleģētos aktus.

 

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

 

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 11.b un 11.c pantā paredzētos nosacījumus.

 

11.b pants

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt to pilnvaru deleģēšanu, kas minētas 11.a pantā.

 

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas.

 

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

11.c pants

 

1. Eiropas Parlaments un Padome var iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā pēc tā izziņošanas.

 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

 

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Direktīva 2005/56/EK

13. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. pants

13. pants

 

Reģistrēšana

1. Katras dalībvalsts, kuras jurisdikcijā ir bijuši apvienošanās procesā iesaistītie uzņēmumi, tiesību akti, attiecībā uz attiecīgās valsts teritoriju nosaka kārtību, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/101/EK 3. pantu apvienošanās pabeigšanu dara zināmu atklātībai publiskajā reģistrā, kurā pārrobežu apvienošanās procesā iesaistītajām uzņēmējsabiedrībām ir jāiesniedz dokumenti.

Katras tās dalībvalsts tiesību aktos, kuras jurisdikcijā ir bijušas apvienošanās procesā iesaistītās sabiedrības, attiecīgās valsts teritorijā ir noteikta kārtība, kādā saskaņā ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvā 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses, — apvienošanās pabeigšanu dara zināmu atklātībai publiskajā reģistrā, kurā pārrobežu apvienošanās procesā iesaistītajām sabiedrībām ir jāiesniedz dokumenti.

Reģistrs, kurā tiek reģistrēta pārrobežu apvienošanās rezultātā izveidotā uzņēmējsabiedrība, ar Direktīvā 2009/101/EK 4.a panta minētā elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties paziņo tam reģistram, kurā katrai iesaistītajai uzņēmējsabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti par to, ka pārrobežu apvienošanās ir stājusies spēkā. Iepriekšējo ierakstu šai gadījumā var dzēst tikai tad, kad saņemta šī informācija, un ne agrāk.

Reģistrs, kurā ir reģistrēta pārrobežu apvienošanās rezultātā izveidotā sabiedrība, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 2009/101/EK 4.a panta 2. punktam, bez kavēšanās paziņo reģistram, kurā katrai iesaistītajai sabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti par to, ka pārrobežu apvienošanās ir stājusies spēkā. Iepriekšējo ierakstu attiecīgā gadījumā var dzēst tikai tad, kad šī informācija ir paziņota, un ne agrāk.

2. Saskaņā ar 17.a pantu un 17.b un 17.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētus aktus, ar ko precizē:

 

a) tehniskos standartus informācijas pārsūtīšanai starp reģistriem;

 

b) standarta veidlapas, kas jāizmanto paziņojumam par pārrobežu apvienošanos.

 

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Direktīva 2005/56/EK

17.a, 17.b un 17.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Direktīvā iekļauj šādu 17.a, 17.b un 17.c pantu:

svītrots

17.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 13. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus.

 

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

 

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 17.b un 17.c pantā paredzētos nosacījumus.

 

17.b pants

 

Deleģēšanas atsaukšana

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 13. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu.

 

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas.

 

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

17.c pants

 

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

 

1. Eiropas Parlaments un Padome var iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā pēc tā izziņošanas.

 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

 

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Direktīvas 2. pantam pievieno šādu punktu:

(1) Iekļauj šādu pantu:

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Direktīva 2009/101/EK

2. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

Dalībvalstis veic nepieciešamās darbības, lai jebkuras izmaiņas pirmajā punktā minētajos dokumentos un ziņās tiek darītas zināmas atklātībai 15 dienu laikā.

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai jebkuras izmaiņas 2. pantā minētajos dokumentos un ziņās reģistrētu 3. panta 1. punktā minētajā kompetentajā reģistrā un saskaņā ar 3. panta 3. un 5. punktu darītu zināmas atklātībai parasti divdesmit vienas dienas laikā no brīža, kad ir saņemta pilna dokumentācija par šīm izmaiņām, tostarp vajadzības gadījumā veicot likumības pārbaudi, kā tas noteikts valstu tiesību aktos attiecībā uz iekļaušanu lietā.

 

Šo noteikumu nepiemēro 2. panta f) punktā minētajiem grāmatvedības dokumentiem.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzņēmējsabiedrībām ir vienots identifikācijas numurs, kas ļauj tās nepārprotami identificēt Eiropas Ekonomikas zonā.

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībām ir vienots identifikācijas numurs, kas ļauj tās nepārprotami identificēt reģistru savstarpējā saziņā ar centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas starpniecību. Šajā vienotajā identifikācijas numurā ir ietverti vismaz tādi informācijas elementi, kas ļauj identificēt reģistra dalībvalsti, izcelsmes valsts reģistru, sabiedrības numuru šajā reģistrā un attiecīgā gadījumā arī pazīmes, kas ļauj novērst identificēšanas kļūdas.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Direktīvā iekļauj šādu 3.a pantu:

(3) Direktīvā iekļauj šādus pantus:

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 2. pantā minētos reģistram iesniegtos dokumentus un ziņas var iegūt jebkurš interesents, iesniedzot elektronisku pieteikumu ar vienotas Eiropas elektroniskās platformas starpniecību, kas pieejama visās dalībvalstīs.

svītrots

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis garantē arī to, ka katram dokumentam un ziņai, kas iekļauti reģistrā un pārsūtīti saskaņā ar 1. punktu, tiek pievienota informācija par tiem attiecīgās valsts likumu noteikumiem, atbilstoši kuriem saskaņā ar 3. panta 5., 6., un 7. punktu uz šiem dokumentiem un ziņām var balstīties trešās puses.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka ir pieejama atjaunināta informācija, kas izskaidro valstu tiesību aktu noteikumus, atbilstoši kuriem saskaņā ar 3. panta 5., 6. un 7. punktu uz 2. pantā minētajām ziņām un visiem dokumentu veidiem var balstīties trešās puses.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Par dokumentu un ziņu izsniegšanu iekasē tādas nodevas, kas nepārsniedz attiecīgās administratīvās izmaksas.

3. Dalībvalstis iesniedz informāciju, kas nepieciešama publicēšanai Eiropas e–tiesiskuma portālā, atbilstīgi portāla noteikumiem un tehniskajām prasībām.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija Eiropas e–tiesiskuma portālā šo informāciju publicē visās Savienības oficiālajās valodās.

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3.aa pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.aa pants

 

1. Elektroniskās kopijas 2. pantā minētajiem dokumentiem un ziņām arī ir publiski pieejamas, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu.

 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka minētie dokumenti un ziņas ir pieejami, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, standarta ziņojuma formātā un ka tiem var piekļūt elektroniski. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka ir ievēroti minimālie datu pārsūtīšanas drošības standarti.

 

3. Komisija visās Savienības oficiālajās valodās nodrošina meklēšanas pakalpojumu par dalībvalstī reģistrētajām sabiedrībām, lai, izmantojot Eiropas e–tiesiskuma portālu, būtu pieejami:

 

a) 2. pantā minētie dokumenti un ziņas;

 

b) paskaidrojošas atzīmes, kas pieejamas visās Savienības oficiālajās valodās, uzskaitot šīs ziņas un šo dokumentu veidus.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3.ab pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.ab pants

 

1. Par 2. pantā minēto dokumentu un ziņu izsniegšanu, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, uzliek maksu, kas nepārsniedz attiecīgās administratīvās izmaksas.

 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, bez maksas ir pieejamas šādas ziņas:

 

a) sabiedrības nosaukums un juridiskā forma,

 

b) sabiedrības juridiskā adrese un dalībvalsts, kurā tā ir reģistrēta, un

 

c) sabiedrības reģistrācijas numurs.

 

Papildus šīm ziņām dalībvalstis var izvēlēties bez maksas darīt pieejamus arī citus dokumentus un ziņas.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Direktīva 2009/101/EK

3.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b pants

 

1. Izmantojot centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, sabiedrības reģistrs bez kavēšanās dara pieejamu informāciju par visu sabiedrības darbības izbeigšanas vai maksātnespējas procedūru uzsākšanu un pabeigšanu un par sabiedrības izslēgšanu no reģistra, ja tas minētā reģistra dalībvalstī rada juridiskas sekas.

 

2. Izmantojot šo sistēmu, filiāles reģistrs nodrošina 1. punktā minētās informācijas saņemšanu bez kavēšanās.

 

3. Apmaiņa ar 1. un 2. punktā minēto informāciju reģistriem ir bez maksas.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Direktīvā iekļauj šādu 4.a pantu:

(4) Direktīvā iekļauj šādus pantus:

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamās darbības, lai garantētu to, ka 3. panta 1. punktā minētie reģistri ir savstarpēji savienojami un veido elektronisku tīklu (turpmāk tekstā „elektroniskais tīkls”).

1. Izveido Eiropas centrālo platformu.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Uzņēmējsabiedrības reģistrs ar elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties ziņo filiāles reģistram par jebkurām izmaiņām Direktīvas 89/666/EEK 2. pantā minētajos dokumentos un ziņās.

2. Centrālo reģistru, komercreģistru un sabiedrību reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu („reģistru savstarpējās savienojamības sistēma”) veido:

 

– dalībvalstu reģistri,

 

– Eiropas centrālā platforma,

 

– Eiropas e–tiesiskuma portāls, kas darbojas kā Eiropas elektroniskas piekļuves punkts.

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar 13.a pantu un 13.b un 13.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētus aktus, ar ko precizē:

3. Dalībvalstis, izmantojot platformu, nodrošina savu reģistru savstarpējo savienojamību sistēmā.

a) noteikumus par elektroniskā tīkla pārvaldību, vadību, darbību un pārstāvību;

 

b) elektroniskā tīkla finansējumu;

 

c) noteikumus, saskaņā ar kuriem valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas var piedalīties elektroniskajā tīklā;

 

d) elektroniskā tīkla minimālos drošības standartus;

 

e) vienota identifikācijas numura izmantošanu;

 

f) elektroniskajā tīklā lietotās valodas;

 

g) metodi informācijas pārsūtīšanai starp reģistriem, lai garantētu pārrobežu piekļuvi informācijai saskaņā ar 3.a pantu, tostarp vienotas Eiropas elektroniskās platformas izvēli;

 

h) elektroniskā tīkla dalībnieku izmantoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, tostarp maksājumu saskarnes, savstarpēju savienojamību;

 

i) dokumentu un ziņu uzglabāšanas un izguves formāta, satura un ierobežojumu standartu definēšanu automātiskai datu apmaiņai;

 

j) punktos no a) līdz i) minēto nosacījumu nepildīšanas sekas un nosacījumu izpildes īstenošanu.

 

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Dalībvalstis var izveidot papildu piekļuves punktus reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai. Tās bez nepamatotas kavēšanās paziņo Komisijai par šādu punktu izveidi un būtiskām izmaiņām to darbībā.

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.a pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Piekļuvi informācijai no reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas nodrošina, izmantojot Eiropas e–tiesiskuma portālu un dalībvalstu izveidotos papildu piekļuves punktus.

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.a pants – 3.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c Reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas izveide neietekmē spēkā esošos divpusējos nolīgumus starp dalībvalstīm par informācijas apmaiņu attiecībā uz sabiedrībām.

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b pants

 

1. Komisija nolemj izstrādāt un/vai darbināt 4.a panta 2. punktā minēto platformu vai nu ar saviem resursiem, vai ar trešās personas starpniecību.

 

Pēdējā minētajā gadījumā Komisija trešo personu izraugās un ar minēto trešo personu noslēgto nolīgumu īsteno atbilstīgi Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam*.

 

2. Ja Komisija nolemj izstrādāt platformu ar trešās personas starpniecību, Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka tehniskās specifikācijas publiskā iepirkuma vajadzībām un termiņu nolīgumam, kas noslēgts ar minēto trešo personu.

 

3. Ja Komisija nolemj darbināt platformu ar trešās personas starpniecību, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par platformas darbības pārvaldību.

 

Platformas darbības pārvaldība ietver arī:

 

– platformas darbības pārraudzību,

 

– to datu drošības un aizsardzības nodrošināšanu, kurus izplata un ar kuriem veic apmaiņu, izmantojot platformu,

 

– dalībvalstu reģistru un trešās personas attiecību koordinēšanu.

 

Platformas darbības pārraudzību veic Komisija.

 

4. Īstenošanas aktus, kas minēti 2. un 3. punktā, pieņem saskaņā ar 4.e pantā minēto pārbaudes procedūru.

 

_______________

 

*OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c pants

 

Ar īstenošanas aktiem Komisija pieņem:

 

a) tehnisko specifikāciju, ar kuru nosaka elektronisku veidu saziņas metodes savstarpējās savienojamības sistēmas vajadzībām;

 

b) saziņas protokolu tehnisko specifikāciju;

 

c) tehniskos pasākumus, kas attiecībā uz informācijas paziņošanu un izplatīšanu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nodrošina minimālos informācijas tehnoloģijas drošības standartus;

 

d) tehnisko specifikāciju, ar kuru nosaka metodes tās informācijas apmaiņai starp sabiedrības reģistru un filiāles reģistru, kas minēta šīs direktīvas 3.b pantā, kā arī 5.a pantā 1989. gada 21. decembra Direktīvā 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti*;

 

da) detalizētu sarakstu par datiem, kas jānosūta, veicot informācijas apmaiņu starp reģistriem, kas minēti šīs direktīvas 3.b pantā, Direktīvas 89/666/EEK 5.a pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos 13. pantā;

 

e) tehnisko specifikāciju, ar kuru nosaka standarta ziņojuma formāta struktūru, veicot informācijas apmaiņu starp reģistriem, platformu un Eiropas e–tiesiskuma portālu;

 

f) tehnisko specifikāciju, ar kuru nosaka, kāds datu kopums ir nepieciešams, lai platforma varētu pildīt savus uzdevumus, kā arī kādas ir šādu datu glabāšanas, izmantošanas un aizsardzības metodes;

 

g) tehnisko specifikāciju, ar ko nosaka vienotā identifikācijas numura struktūru un izmantošanu reģistru savstarpējā saziņā;

 

h) specifikāciju, ar kuru nosaka reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas darbības tehniskās metodes attiecībā uz informācijas izplatīšanu un apmaiņu, un specifikāciju, ar kuru nosaka platformas sniegtos informācijas tehnoloģijas pakalpojumus, nodrošinot ziņu sniegšanu attiecīgās valodas versijā;

 

i) Eiropas e–tiesiskuma portāla nodrošinātā meklēšanas pakalpojuma saskaņotus kritērijus;

 

j) maksāšanas kārtību, ņemot vērā pieejamās maksājumu veikšanas iespējas, piemēram, maksājumi tiešsaistē;

 

ja) informāciju par paskaidrojošām atzīmēm, uzskaitot 2. pantā minētās ziņas un dokumentu veidus;

 

k) reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas sniegto pakalpojumu pieejamības tehniskos nosacījumus;

 

l) procedūru un tehniskās prasības papildu piekļuves punktu savienošanai ar platformu.

 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 4.e pantā minēto pārbaudes procedūru.

 

Šos īstenošanas aktus Komisija pieņem ne vēlāk kā līdz [xxx]1.

 

_____________

 

*OV L 395, 30.12.1989., 36. lpp.

 

1 Trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.d pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.d pants

 

1. Eiropas centrālās platformas izveidi un turpmāko attīstību, kā arī pielāgojumus Eiropas e–tiesiskuma portālam, kas izriet no šīs direktīvas, finansē no Savienības vispārējā budžeta.

 

2. Eiropas centrālās platformas uzturēšanu un darbību finansē no Savienības vispārējā budžeta, un to var līdzfinansēt no maksām par piekļuvi reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai, ko uzliek tās individuāliem lietotājiem. Šis punkts neskar maksas valsts līmenī.

 

3. Ar deleģētajiem aktiem un saskaņā ar 13.a pantu Komisija var pieņemt noteikumus par Eiropas centrālās platformas līdzfinansēšanu, uzliekot maksas, un par šādu maksu apmēru, kuras uzliek 2. punktā minētajiem individuāliem lietotājiem.

 

4. Jebkādas maksas, kas noteiktas atbilstīgi 2. punktam, neskar maksas, ja tādas ir, ko dalībvalstis uzliek par šīs direktīvas 3.ab panta 1. punktā minēto dokumentu un ziņu sniegšanu.

 

5. Jebkādas maksas, kas noteiktas atbilstīgi 2. punktam, neuzliek par 3.ab panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto ziņu sniegšanu.

 

6. Katra dalībvalsts sedz ar savu valsts reģistru pielāgošanu saistītos izdevumus, kā arī to uzturēšanas un darbības izdevumus, kas rodas saistībā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.e pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.e pants

 

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu*.

 

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

 

_____________

 

*OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Direktīva 2009/101/EK

4.a nodaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Direktīvā iekļauj šādu 4.a nodaļu:

(6) Direktīvā iekļauj šādu 4.a nodaļu:

„4.a NODAĻA

„4.a NODAĻA

DELEĢĒTIE AKTI

DELEĢĒTIE AKTI

13.a pants

13.a pants

 

Deleģējuma īstenošana

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 4.a panta 3. punktā minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

 

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas, ievērojot nosacījumus, kas noteikti 13.b un 13.c pantā.

2. Pilnvaras pieņemt 4.c un 4.d pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

13.b pants

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt to pilnvaru deleģēšanu, kas minētas 13.a pantā.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4.d panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas.

5. Saskaņā ar 4.d panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem.”

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

13.c pants

 

1. Eiropas Parlaments un Padome var iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā pēc tā izziņošanas.

 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus."

 

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Ziņojums un regulārs dialogs

 

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 4. panta 1.a punktā minēto noteikumu piemērošanas galīgā datuma Komisija publicē ziņojumu par reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas darbību, jo īpaši pārbaudot tās tehnisko darbību un tās finanšu aspektus.

 

2. Šim ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs direktīvas grozīšanu.

 

3. Komisija un dalībvalstu pārstāvji regulāri tiekas, lai visos atbilstīgos forumos apspriestu jautājumus, uz kuriem attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstis līdz [xxx]1 pieņem, publicē un piemēro normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

 

________________

 

1 Divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  66

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Neatkarīgi no 1. punkta dalībvalstis pieņem, publicē un piemēro noteikumus, kas vajadzīgi, lai ievērotu:

 

– Direktīvas 89/666/EEK 1. panta –3. līdz 3. punktu un 5.a pantu,

 

– Direktīvas 2005/56/EK 13. pantu,

 

– Direktīvas 2009/101/EK 3. panta 1. punkta otro daļu, 3.aa pantu, 3.ab pantu, 3.b pantu, 4.a panta 3. līdz 5. punktu

 

vēlākais divus gadus pēc 4.c pantā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas.

 

Pēc šo īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija šajā punktā minēto noteikumu piemērošanas galīgo datumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.  67

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

Kad dalībvalstis pieņem 1. punktā minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, izdarīt šādas atsauces.

Grozījums Nr.  68

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu pasākumu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

(1)

OV C 248, 25.8.2011., 118. lpp.

(2)

OV C 220, 26.7.2011., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Uzņēmumu reģistru savstarpējā savienojamība ir svarīgs pasākums, lai veicinātu ekonomikas zonas turpmāku integrāciju ES un uzlabotu juridisko noteiktību uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Uzņēmumu reģistri, kuri darbojas valstu un reģionu līmenī, de jure un de facto daudzējādā ziņā ir atšķirīgi, piemēram, attiecībā uz to tiesisko nozīmi un tajos reģistrēto datu nozīmīgumu. Pieaugot pārobežu saimnieciskās darbības apjomam, juridiskās noteiktības un pārredzamības apsvērumu dēļ ir jāpalielina uzņēmumu reģistru savstarpējā savienojamība. Tas ļaus ietaupīt gan izmaksu, gan laika ziņā. Tikai nodrošinot šādu savienojamību, ir iespējams pilnībā izmantot elektronisko reģistru uzturēšanas potenciālu. Komisijas priekšlikumā izklāstītās vispārējās nostādnes, kas attiecas uz būtiskiem aspektiem, būtu jāapstiprina. Direktīvas mērķis ir tikai nodrošināt esošo valstu reģistru tehnisku savienošanu, nevis saskaņot to juridiskās sekas. Ar to tiek reglamentēta informācijas apmaiņa starp reģistriem, nevis ieviests atsevišķs uzņēmumu reģistrs, kuram būtu savi dati. Ar to ir paredzēts izveidot platformu, kas uzlabos un paātrinās saziņu un informācijas iegūšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Ziņojumā īpaši uzsvērts, ka uz daudziem jautājumiem, jo īpaši saistībā ar tehniskajiem aspektiem, nevar sniegt galīgu atbildi. Tīkla izveides gaitā radīsies jauni jautājumi un attiecīgi risinājumi, kas būs jāīsteno. Tādēļ referents uzskata, ka izņēmuma kārtā būtu lietderīgi lēmumus pieņemt ar turpmākiem tiesību aktiem, kuri — arī izņēmuma kārtā — dažkārt tiks pieņemti kā īstenošanas akti, pilnībā iesaistot dalībvalstis. Uzņēmumu reģistru savienojamību sekmīgi īstenot var tikai ar Komisijas un dalībvalstu ciešu sadarbību. Tādējādi vienlaicīgi tiktu nodrošināta kompetence un atbilstība. Apspriežu gaitā Komisijas priekšlikums sadarbībā ar Komisiju un Padomi tika pārstrādāts. Plaši sākotnēji paredzētie deleģētie akti tagad daļēji ir iekļauti tiesību aktā, savukārt dažas jomas paredzēts reglamentēt ar īstenošanas un deleģētajiem aktiem.


Ekonomikas un monetārās komitejas atzinums (19.7.2011)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Atzinumu sagatavoja: Hans-Peter Martin

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Uzņēmumi, izmantojot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, aizvien vairāk paplašina savu darbību pāri valstu robežām. Pārrobežu uzņēmējsabiedrību grupās, kā arī daudzās pārstrukturēšanas (piemēram, uzņēmumu apvienošanas un sadalīšanas) darbībās ir iesaistīti uzņēmumi no dažādām dalībvalstīm. Tāpēc arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc piekļuves informācijai pārrobežu situācijās. Taču oficiāla informācija par uzņēmumiem ne vienmēr ir viegli pieejama pārrobežu mērogā.

(1) Uzņēmumi, izmantojot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, aizvien vairāk paplašina savu darbību pāri valstu robežām. Pārrobežu uzņēmējsabiedrību grupās, kā arī daudzās pārstrukturēšanas (piemēram, uzņēmumu apvienošanas un sadalīšanas) darbībās ir iesaistīti uzņēmumi no dažādām dalībvalstīm. Tāpēc arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc piekļuves informācijai pārrobežu situācijās. Taču oficiāla informācija par uzņēmumiem ne vienmēr ir viegli pieejama pārrobežu mērogā. Uzlabojot piekļuvi aktuālai un ticamai informācijai par uzņēmumiem, varētu vairot uzticību tirgum un palielināt tirgus pārredzamību, sekmēt Eiropas uzņēmumu ekonomisko atlabšanu un palielināt to konkurētspēju.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Padomes 1989. gada 21. decembra Vienpadsmitajā direktīvā 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti, noteikts to dokumentu un ziņu saraksts, kas uzņēmumiem jāatklāj savas filiāles reģistram. Taču reģistriem nav juridisku saistību apmainīties ar datiem par ārvalstu uzņēmējsabiedrību filiālēm. Tas rada tiesisko nenoteiktību trešām pusēm tajā filiāles reģistrācijas valstī, kuras reģistrā nav iekļautas svarīgas izmaiņas attiecībā uz uzņēmējsabiedrību.

(2) Padomes 1989. gada 21. decembra Vienpadsmitajā direktīvā 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti, noteikts to dokumentu un ziņu saraksts, kas uzņēmumiem jāatklāj savas filiāles reģistram. Taču reģistriem nav juridisku saistību apmainīties ar datiem par ārvalstu uzņēmējsabiedrību filiālēm. Tas rada tiesisko nenoteiktību trešām pusēm, ja tās valsts reģistrā, kurā darbojas filiāle, nav iekļautas svarīgas izmaiņas attiecībā uz uzņēmējsabiedrību. Pastāvošā sadarbība starp reģistriem nav pietiekama visu to informācijas vajadzību apmierināšanai, kuras rodas saistībā ar uzņēmējdarbību vienotajā tirgū. Taču efektīva pārrobežu sadarbība starp uzņēmējdarbības reģistriem ir ārkārtīgi būtiska vienotā tirgus netraucētai darbībai.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Tādas darbības kā uzņēmējsabiedrību pārrobežu apvienošanās vai juridiskās adreses maiņa ir padarījušas uzņēmējdarbības reģistru ikdienas sadarbību par nepieciešamību. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos paredz reģistru pārrobežu sadarbību. Taču nav tādu saziņas kanālu, kas varētu paātrināt procedūru norisi, pārvarēt valodu barjeru un palielināt tiesisko noteiktību.

(3) Tādas darbības kā uzņēmējsabiedrību pārrobežu apvienošanās vai juridiskās adreses maiņa ir padarījušas uzņēmējdarbības reģistru ikdienas sadarbību par nepieciešamību. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos paredz reģistru pārrobežu sadarbību. Taču nav tādu saziņas kanālu, nedz arī efektīvas pārrobežu sadarbības, kas varētu paātrināt procedūru norisi, pārvarēt valodu barjeru un palielināt tiesisko noteiktību un pārredzamību. Šādu saziņas kanālu izveidošana samazinātu arī izmaksas, kas rodas uzņēmējsabiedrībām, kuras veic darbību vairakās valstīs.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses nosaka, inter alia, ka reģistrā uzglabātajiem dokumentiem un ziņām var piekļūt gan papīra formā, gan elektroniski. Tomēr iedzīvotājiem un uzņēmumiem meklējumi jāveic katrā valstī atsevišķi, jo pašreizējā brīvprātīgā reģistru sadarbība ir izrādījusies nepietiekama.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses nosaka, inter alia, ka reģistrā uzglabātajiem dokumentiem un ziņām var piekļūt gan papīra formā, gan elektroniski. Tomēr iedzīvotājiem un uzņēmumiem meklējumi jāveic katrā valstī atsevišķi, jo pašreizējā brīvprātīgā reģistru sadarbība ir izrādījusies nesaprotama, lietotājiem nepiemērota un neefektīva. Visā Savienībā ir jāgarantē pārrobežu sadarbība un reģistru savstarpēja izmantojamība.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā „Akts par vienoto tirgu” centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpēja savienojamība ir noteikta kā viens no pasākumiem uzņēmējdarbībai draudzīgākas tiesiskās un fiskālās vides veidošanai. Šai savienojamībai jāveicina Eiropas uzņēmumu konkurētspēja, samazinot administratīvo slogu un palielinot tiesisko noteiktību, tādējādi iesaistoties krīzes pārvarēšanā, kas ir viena no prioritātēm programmā „Eiropa 2020”. Tai arī jāuzlabo pārrobežu sakari starp reģistriem, izmantojot inovācijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijā.

(5) Komisijas paziņojumā „Akts par vienoto tirgu” centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpēja savienojamība ir noteikta kā viens no pasākumiem uzņēmējdarbībai draudzīgākas tiesiskās un fiskālās vides veidošanai un līdzsvarotas un harmoniskas saimnieciskās un sociālās attīstības veicināšanai. Šai savienojamībai jāveicina Eiropas uzņēmumu konkurētspēja, samazinot administratīvo slogu, jo īpaši to, kuram pakļauti mazie un vidējie uzņēmumi, un palielinot juridisko noteiktību, ekonomisko efektivitāti un pārredzamību, tādējādi iesaistoties krīzes apkarošanā, kas ir viena no prioritātēm programmā „Eiropa 2020”. Tai arī jāuzlabo pārrobežu sakari starp reģistriem un jāsamazina šķēršļi pārrobežu tirdzniecībai, izmantojot inovācijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijā, un būtu jāveicina pārrobežu piekļuves oficiālai uzņēmējdarbības informācijai, izveidojot elektronisku reģistru tīklu un nosakot vienotu minimālo informācijas apjomu, kas elektroniskā formā ir jādara pieejams trešām pusēm visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Konkurētspējas padomes 2010. gada 25. maija secinājumos par uzņēmējdarbības reģistru savstarpējo savienojamību apstiprināts, ka piekļuves uzlabošana atjauninātai un ticamai informācijai par uzņēmējsabiedrībām rosinātu lielāku tirgus uzticību, sekmētu ekonomikas atlabšanu un palielinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju.

(6) Konkurētspējas padomes 2010. gada 25. maija secinājumos par uzņēmējdarbības reģistru savstarpējo savienojamību apstiprināts, ka piekļuves uzlabošana atjauninātai un ticamai informācijai par uzņēmējsabiedrībām rosinātu lielāku uzticību tirgum, sekmētu ekonomikas atlabšanu un palielinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, turklāt administratīvo slogu uzņēmumiem vajadzētu nevis palielināt, bet gluži pretēji — samazināt.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Savā 2010. gada 7. septembra rezolūcijā par uzņēmējdarbības reģistru savstarpēju savienojamību Eiropas Parlaments uzsvēra, ka projekta potenciālu dziļākai Eiropas Ekonomiskās zonas integrācijai var pilnībā izmantot tikai tad, ja tīklā iesaistās visas dalībvalstis.

(7) Savā 2010. gada 7. septembra rezolūcijā par uzņēmējdarbības reģistru savstarpēju savienojamību Eiropas Parlaments uzsvēra, ka projekta potenciālu dziļākai Eiropas Ekonomikas zonas integrācijai var pilnībā izmantot tikai tad, ja tīklā iesaistās visas dalībvalstis, un ka uzlabotas un vienkāršotas iespējas piekļūt informācijai ir nepieciešamas, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus — vienu no Eiropas ekonomikas būtiskākajiem pamatelementiem un nozīmīgāko jaunu darba vietu izveides, ekonomiskās izaugsmes un sociālās kohēzijas virzītājspēku Eiropā — šādi palīdzot minētajiem uzņēmumiem samazināt administratīvo slogu.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Šis centrālais, visā Savienībā pieejamais e–tiesiskuma portāls garantēs, ka dokumenti, kuri ir pieejami vienā dalībvalstī, ir pieejami arī visās pārējās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Pārrobežu piekļuvi uzņēmējdarbības informācijai iespējams uzlabot, ja visas dalībvalstis piedalās reģistru elektroniskā tīkla izveidošanā un standartizēta veidā (ar līdzīgu saturu un ar savstarpēji savienojamu tehnoloģiju starpniecību) pārsūta informāciju uzņēmējdarbības informācijas lietotājiem visā Savienībā. Lietotājiem jābūt iespējai piekļūt informācijai ar tādas vienotas Eiropas elektroniskās platformas starpniecību, kas ir daļa no elektroniskā tīkla.

(9) Pārrobežu piekļuvi uzņēmējdarbības informācijai iespējams uzlabot tikai tad, ja visas dalībvalstis, sadarbojoties ar visāsm attiecīgajam ieinteresētajām pusēm, piedalās reģistru elektroniskā tīkla izveidošanā un standartizētā veidā (ar līdzīgu saturu, formu un ar savstarpēji savietojamu tehnoloģiju starpniecību) pārsūta informāciju uzņēmējdarbības informācijas lietotājiem visā Savienībā. Lietotājiem jābūt iespējai piekļūt informācijai ar tādas vienotas Eiropas elektroniskās platformas starpniecību, kas ir daļa no elektroniskā tīkla. Tas sekmēs lielāku pārredzamību Savienībā. Lai izvairītos no liekām izmaksām, šis elektroniskais tīkls pēc iespējas būtu jāveido, balstoties uz jau pastāvošām struktūrām.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti jāpiemēro personas datu apstrādei, tostarp dalībvalstu veiktai personas datu pārraidei elektroniskā tīklā.

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti jāpiemēro personas datu apstrādei, tostarp dalībvalstu veiktai personas datu pārraidei elektroniskā tīklā, vienlaikus garantējot personas datu un uzņēmējdarbības datu pienācīgu aizsardzību.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Papildus uzņēmējsabiedrības reģistrācijas numuram jāievieš vienots uzņēmējsabiedrības identifikācijas numurs, lai atvieglotu to uzņēmējsabiedrību identifikāciju, kuras ar filiāļu vai meitasuzņēmumu starpniecību darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

(11) Papildus uzņēmējsabiedrības reģistrācijas numuram jāievieš vienots ofiviāls uzņēmējsabiedrības identifikācijas numurs, lai atvieglotu to uzņēmējsabiedrību identifikāciju, kuras ar filiāļu vai meitasuzņēmumu starpniecību darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Kas attiecas uz uzņēmējsabiedrībām, arī filiālēm papildus to reģistrācijas numuram jāpiešķir vienots identifikācijas numurs, kas ļautu tās nekļūdīgi atpazīt Eiropas Ekonomikas zonā. Attiecīgajiem grozījumiem Direktīvā 89/666/EEK jānodrošina iespēja skaidri konstatēt saikni starp uzņēmējsabiedrībām un to ārvalstu filiālēm, jo tas nepieciešams regulārai informācijas atjaunināšanai gan uzņēmējsabiedrības reģistrā, gan ārvalstu filiāles reģistrā. Reģistru informācijas saskaņotībai jāgarantē tas, ka trešām pusēm ir piekļuve atjauninātiem datiem par filiālēm attiecīgajā dalībvalstī. Lai gan dalībvalstīm jābūt tiesīgām lemt par to, kādas tieši procedūras ir jāpilda saistībā ar filiāļu reģistrāciju attiecīgajā teritorijā, tām jāgarantē vismaz tas, ka likvidētu uzņēmējsabiedrību filiāles tiek svītrotas no reģistra bez liekas kavēšanās.

(12) Kas attiecas uz uzņēmējsabiedrībām, arī filiālēm papildus to reģistrācijas numuram jāpiešķir vienots identifikācijas numurs, kas ļautu tās nekļūdīgi atpazīt Eiropas Ekonomikas zonā. Attiecīgajiem grozījumiem Direktīvā 89/666/EEK jānodrošina iespēja skaidri konstatēt saikni starp uzņēmējsabiedrībām un to ārvalstu filiālēm, jo tas nepieciešams regulārai informācijas atjaunināšanai gan uzņēmējsabiedrības reģistrā, gan ārvalstu filiāles reģistrā. Reģistru informācijas saskaņotībai jāgarantē tas, ka trešām pusēm ir piekļuve atjauninātiem datiem par filiālēm attiecīgajā dalībvalstī. Lai gan dalībvalstīm jābūt tiesīgām pašām lemt par to, kādas procedūras ir jāpilda saistībā ar filiāļu reģistrāciju attiecīgajā teritorijā, tostarp paredzot iespēju reglamentēt filiāļu juridisko statusu, tām jāgarantē vismaz tas, ka likvidētu uzņēmējsabiedrību filiāles tiek svītrotas no reģistra desmit darbdienu laikā.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Lai nodrošinātu to, ka nav būtisku atšķirību Savienībā reģistrēto dokumentu un ziņu kvalitātē, dalībvalstīm jāgarantē, ka visa saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. pantu reģistrēta informācija ir atjaunināta un atjauninātie dati ir publiskoti ne vēlāk ka piecpadsmitajā kalendāra dienā pēc notikuma, uz kuru attiecas izmaiņas reģistra datos. Turklāt, lai uzlabotu trešo pušu aizsardzību citās dalībvalstīs, visiem dokumentiem un ziņām, kas pārsūtītas tīklā, jāpievieno saprotama informācija par to juridisko spēku.

(14) Lai nodrošinātu to, ka nav būtisku atšķirību Savienībā reģistrēto dokumentu un ziņu kvalitātē, dalībvalstīm jāgarantē, ka visa saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. pantu reģistrētā informācija ir atjaunināta un atjauninātie dati ir publiskoti ne vēlāk kā piecpadsmitajā kalendāra dienā pēc notikuma, kura dēļ nepieciešamas izmaiņas reģistra datos. Šādiem atjauninātajiem datiem jābūt pilnībā pamatotiem ar pārbaudāmiem dokumentiem. Turklāt, lai uzlabotu trešo pušu aizsardzību citās dalībvalstīs, visiem dokumentiem un ziņām, kas pārsūtītas tīklā, jāpievieno saprotama informācija par to juridisko statusu un spēku.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Saskaņā ar Līguma par Eiropas savienības darbību 290. pantu Komisijai jābūt pilnvarotai pieņemt tiesību aktus attiecībā uz elektroniskā tīkla pārvaldību, vadību, darbību, pārstāvību un finansējumu, attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas var piedalīties elektroniskajā tīklā, minimālajiem drošības standartiem, vienotā identifikācijas numura lietošanu, elektroniskajā tīklā lietojamajām valodām, informācijas pārsūtīšanas metodi elektroniskajā tīklā, lai nodrošinātu pārrobežu piekļuvi šai informācijai, elektroniskā tīkla dalībnieku izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju savstarpējo savienojamību, dokumentu un ziņu saglabāšanas un izguves formāta, satura un ierobežojumu standartu definēšanu automātiskai datu apmaiņai, attiecībā uz saistību nepildīšanas sekām, metodi saiknes noteikšanai starp uzņēmējsabiedrību un tās ārvalstu filiāli, metodi un tehniskos standartus informācijas pārsūtīšanai starp uzņēmējsabiedrības reģistru un filiāles reģistru, attiecībā uz tehniskajiem standartiem informācijas pārsūtīšanai starp reģistriem, kā arī reģistriem izmantojamajām standarta veidlapām paziņojumiem par uzņēmējsabiedrību pārrobežu apvienošanos. Tīkla pārvaldībai jāietver mehānisms atsauksmju sniegšanai, lai tiktu ņemtas vērā lietotāju vajadzības. Lai nepieciešamības gadījumā ļautu noteikumus pielāgot, Komisija jāpilnvaro uz nenoteiktu laiku.

(15) Elektroniskā tīkla izveides nolūkā Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu pieņemt deleģētus tiesību aktus attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas var piedalīties elektroniskajā tīklā, minimālajiem drošības standartiem, vienotā identifikācijas numura lietošanu, elektroniskajā tīklā lietojamajām valodām, informācijas pārsūtīšanas metodi elektroniskajā tīklā, lai nodrošinātu pārrobežu piekļuvi šai informācijai, elektroniskā tīkla dalībnieku izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju savstarpējo savienojamību, dokumentu un ziņu saglabāšanas un izguves formāta, satura un ierobežojumu standartu definēšanu automātiskai datu apmaiņai, attiecībā uz saistību nepildīšanas sekām, metodi saiknes noteikšanai starp uzņēmējsabiedrību un tās ārvalstu filiāli, metodi un tehniskos standartus informācijas pārsūtīšanai starp uzņēmējsabiedrības reģistru un filiāles reģistru, attiecībā uz tehniskajiem standartiem informācijas pārsūtīšanai starp reģistriem, kā arī reģistriem izmantojamajām standarta veidlapām paziņojumiem par uzņēmējsabiedrību pārrobežu apvienošanos. Tīkla pārvaldībai jāietver mehānisms atsauksmju sniegšanai, lai tiktu ņemtas vērā lietotāju vajadzības. Lai nepieciešamības gadījumā ļautu noteikumus pielāgot, Komisija jāpilnvaro uz nenoteiktu laiku. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti vienlaikus, bez kavēšanās un pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

5.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Filiāles reģistrs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/101/EK 4.a pantā(*) minētā elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties ziņo uzņēmējsabiedrības reģistram par jebkurām izmaiņām šīs direktīvas 2. pantā minētajos dokumentos un ziņās.

1. Filiāles reģistrs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/101/EK 4.a pantā minētā elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties — jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā — ziņo uzņēmējsabiedrības reģistram par jebkurām izmaiņām šīs direktīvas 2. pantā minētajos dokumentos un ziņās.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

5.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka juridisko procedūru, kas jāievēro, saņemot šā panta 1. punktā un Direktīvas 2009/101/EK 4.a panta 2. punktā minētos paziņojumus. Šādas procedūras garantēs to, ka likvidēto vai citu iemeslu dēļ no reģistra svītroto uzņēmējsabiedrību filiāles tiek slēgtas bez liekas kavēšanās.

2. Dalībvalstis nosaka juridisko procedūru, kas jāievēro, saņemot šā panta 1. punktā un Direktīvas 2009/101/EK 4.a panta 2. punktā minētos paziņojumus. Šādas procedūras garantēs to, ka likvidēto vai citu iemeslu dēļ no reģistra svītroto uzņēmējsabiedrību filiāles tiek slēgtas un arī svītrotas no reģistra vai tiek pārveidotas par citu jaunu un likumīgu juridisku personu bez liekas kavēšanās.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

5.a pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar 11.a pantu un 11.b un 11.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētus aktus, ar ko precizē:

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 11.a pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko precizē:

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

5.a pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) metodi, ar kuru nosaka saistību starp uzņēmējsabiedrību un tās filiāli;

a) metodi identifikācijas numura izveidei, ar kuru nosaka saistību starp uzņēmējsabiedrību un tās filiāli;

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

11.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 5.a panta 3. punktā minētos deleģētos aktus.

1. Komisijai, sakot no…*, uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 5.a panta 3. punktā minētos deleģētos aktus.

 

1.a Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 5.a panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2.a Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 5.a panta 3. punktu stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 11.b un 11.c pantā paredzētos nosacījumus.

 

 

_____

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

11.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.b pants

svītrots

1. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt to pilnvaru deleģēšanu, kas minētas 11.a pantā.

 

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas.

 

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

11.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.c pants

svītrots

1. Eiropas Parlaments un Padome var iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā pēc tā izziņošanas.

 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

 

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1. punkts

Direktīva Nr. 2005/56/EK

13. pants – 1. punkts – otrā daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reģistrs, kurā tiek reģistrēta pārrobežu apvienošanās rezultātā izveidotā uzņēmējsabiedrība, ar Direktīvā 2009/101/EK 4.a panta minētā elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties paziņo tam reģistram, kurā katrai iesaistītajai uzņēmējsabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti par to, ka pārrobežu apvienošanās ir stājusies spēkā. Iepriekšējo ierakstu šai gadījumā var dzēst tikai tad, kad saņemta šī informācija, un ne agrāk.

Reģistrs, kurā tiek reģistrēta pārrobežu apvienošanās rezultātā izveidotā uzņēmējsabiedrība, ar Direktīvā 2009/101/EK 4.a panta minētā elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties — jebkurā gadījumā ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā — paziņo tam reģistram, kurā katrai iesaistītajai uzņēmējsabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti, ka pārrobežu apvienošanās ir stājusies spēkā. Iepriekšējo ierakstu šai gadījumā var dzēst tikai tad, kad saņemta šī informācija, un ne agrāk.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1. punkts

Direktīva Nr. 2005/56/EK

13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar 17.a pantu un 17.b un 17.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētus aktus, ar ko precizē:

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 17.a pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko precizē:

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 2. punkts

Direktīva Nr. 2005/56/EK

17.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 13. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus.

1. Komisijai, sākot no …*, uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 13. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus.

 

1.a Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 13. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2.a Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 13. panta 2. punktu stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 17.b un 17.c pantā paredzētos nosacījumus.

 

 

_____

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 2. punkts

Direktīva Nr. 2005/56/EK

17.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.b pants

svītrots

Deleģēšanas atsaukšana

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 13. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu.

 

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas.

 

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 2. punkts

Direktīva Nr. 2005/56/EK

17.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.c pants

svītrots

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

 

1. Eiropas Parlaments un Padome var iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā pēc tā izziņošanas.

 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

 

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Direktīva Nr. 2009/101/EK

4. pants – 2. punkts – trešā daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Direktīvas 4. panta 2. punkta trešo daļu izsaka šādā redakcijā:

 

„Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu trešo pušu piekļuvi tulkojumiem, kas brīvprātīgi nodoti atklātībai.

Ar minētajiem pasākumiem nodrošina, ka tulkojumi ir pieejami, izmantojot 4.a pantā minēto elektronisko tīklu.”

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 4. punkts

Direktīva Nr. 2009/101/EK

4.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Uzņēmējsabiedrības reģistrs ar elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties ziņo filiāles reģistram par jebkurām izmaiņām Direktīvas 89/666/EEK 2. pantā(*) minētajos dokumentos un ziņās.

2. Uzņēmējsabiedrības reģistrs ar elektroniskā tīkla starpniecību nekavējoties — jebkurā gadījumā ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā — ziņo filiāles reģistram par jebkurām izmaiņām Direktīvas 89/666/EEK 2. pantā minētajos dokumentos un ziņās.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 4. punkts

Direktīva Nr. 2009/101/EK

4.a pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar 13.a pantu un 13.b un 13.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētus aktus, ar ko precizē:

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 13.a pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko precizē:

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 6. punkts

Direktīva Nr. 2009/101/EK

13.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 4.a panta 3. punktā minētos deleģētos aktus.

1. Komisijai, sākot no …*, uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 4.a panta 3. punktā minētos deleģētos aktus.

 

1.a Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4.a panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2.a Saskaņā ar 4.a panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā pazinošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas, ievērojot nosacījumus, kas noteikti 13.b un 13.c pantā.

 

 

_____

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 6. punkts

Direktīva Nr. 2009/101/EK

13.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.b pants

svītrots

1. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt to pilnvaru deleģēšanu, kas minētas 13.a pantā.

 

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas.

 

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 6. punkts

Direktīva Nr. 89/666/EEK

13.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.c pants

svītrots

1. Eiropas Parlaments un Padome var iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā pēc tā izziņošanas.

 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

 

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Direktīvās 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību

Atsauces

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

8.3.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

8.3.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Hans-Peter Martin

8.3.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.6.2011

4.7.2011

 

 

Pieņemšanas datums

11.7.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Direktīvās 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību

Atsauces

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.2.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

8.3.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

8.3.2011

IMCO

8.3.2011

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

22.3.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.4.2011

10.10.2011

 

 

Pieņemšanas datums

26.1.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eva Ortiz Vilella

Iesniegšanas datums

1.2.2012

Juridisks paziņojums - Privātuma politika