Postup : 2011/0038(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0022/2012

Predkladané texty :

A7-0022/2012

Rozpravy :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 14/02/2012 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0033

SPRÁVA     ***I
PDF 958kWORD 806k
1.2.2012
PE 473.716v02-00 A7-0022/2012

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Kurt Lechner

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0079),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 2 písm. g) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0059/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júna 2011(1),

–   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zo 6. mája 2011(2),

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. januára 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0022/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, a najmä na jej článok 50 ods. 2 písm. g),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 50,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Citácia 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Využívajúc príležitosti, ktoré ponúka vnútorný trh, začínajú podniky vo zvýšenej miere pôsobiť za hranicami štátu. Cezhraničné skupiny, ako aj vysoký počet reštrukturalizačných operácií, ako sú napríklad fúzie a rozdelenia, zahŕňajú spoločnosti z rôznych členských štátov. Následne sa zvyšuje dopyt po prístupe k informáciám o spoločnostiach v cezhraničnom kontexte. Oficiálne informácie o spoločnostiach z iných členských štátov však nie sú vždy ľahko dostupné.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V jedenástej smernici Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu, sa zriaďuje zoznam dokumentov a údajov, ktoré musia spoločnosti zverejniť v registri svojej pobočky. Neexistuje však právna povinnosť, aby si registre vymieňali údaje týkajúce sa zahraničných pobočiek. Táto situácia je zdrojom právnej neistoty pre tretie strany v krajine pobočky, pretože významné zmeny týkajúce sa spoločnosti sa nepremietajú do registra.

(2) V jedenástej smernici Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu, sa zriaďuje zoznam dokumentov a údajov, ktoré musia spoločnosti zverejniť v registri svojej pobočky. Neexistuje však právna povinnosť, aby si registre vymieňali údaje týkajúce sa zahraničných pobočiek. Táto situácia vedie k právnej neistote tretích strán, pretože pobočka môže pokračovať vo svojej činnosti aj po výmaze spoločnosti registra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V dôsledku takých operácií ako cezhraničné fúzie alebo presuny sídel sa každodenná spolupráca obchodných registrov stala nevyhnutnou. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností sa požaduje, aby registre v jednotlivých štátoch navzájom spolupracovali. Neexistujú však žiadne komunikačné kanály, pomocou ktorých by sa mohli zrýchliť postupy, prekonať jazykové problémy a zvýšiť právna istota.

(3) V dôsledku operácií, ako cezhraničné fúzie, sa každodenná spolupráca obchodných registrov stala nevyhnutnou. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností sa požaduje, aby registre v jednotlivých štátoch navzájom spolupracovali. Neexistujú však žiadne komunikačné kanály, pomocou ktorých by bolo možné zrýchliť postupy, prekonať jazykové problémy a zvýšiť právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích strán s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk sa okrem iného ustanovuje, aby dokumenty a údaje uložené v registri boli prístupné v papierovej alebo elektronickej podobe. Občania a spoločnosti však stále musia registre prehľadávať podľa krajín najmä preto, lebo sa ukázalo, že súčasná dobrovoľná spolupráca medzi registrami nie je dostatočná.

(4) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk, sa okrem iného ustanovuje, aby dokumenty a údaje uložené v registri boli prístupné v papierovej alebo elektronickej podobe. Občania a spoločnosti však stále musia registre prehľadávať podľa krajín najmä preto, lebo sa ukázalo, že súčasná dobrovoľná spolupráca medzi registrami nie je dostatočná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V oznámení Komisie o akte o jednotnom trhu1 sa prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností vníma ako opatrenie na vytvorenie právneho a fiškálneho prostredia s ústretovejším vzťahom k podnikom. Prepojenie by malo prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti európskych podnikov znížením administratívnej záťaže a zvýšením právnej istoty, a tým podporiť prekonanie krízy, čo je jednou z priorít stratégie Európa 20202. Využívajúc inovácie v oblasti informačných a komunikačných technológií by sa mala zlepšiť aj cezhraničná komunikácia medzi registrami.

(5) V oznámení Komisie o akte o jednotnom trhu sa prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností vníma ako opatrenie potrebné na vytvorenie právneho a fiškálneho prostredia s ústretovejším vzťahom k podnikom. Prepojenie by malo prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti európskych podnikov znížením administratívnej záťaže a zvýšením právnej istoty, a tým prispieť k prekonaniu krízy, čo je jednou z priorít stratégie Európa 2020. Využívajúc inovácie v oblasti informačných a komunikačných technológií by sa mala zlepšiť aj cezhraničná komunikácia medzi registrami.

1 KOM(2010) 608 v konečnom znení.

 

2 Závery Európskej rady EUCO 13/10 – 17. jún 2010.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európsky parlament vo svojom rozhodnutí o prepojení obchodných registrov zo 7. septembra 20101 zdôraznil, že prínos tohto projektu k ďalšej integrácii Európskeho hospodárskeho priestoru sa môže využiť iba vtedy, ak sa do siete zapoja všetky členské štáty.

(7) Európsky parlament vo svojom rozhodnutí zo 7. septembra 2010 o prepojení obchodných registrov zdôraznil, že prínos tohto projektu k ďalšej integrácii Európskeho hospodárskeho priestoru sa môže využiť iba vtedy, ak sa do siete zapoja všetky členské štáty.

1 A7-0218/2010.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V akčnom pláne európskej elektronickej justície sa ustanovuje vytvorenie európskeho portálu elektronickej justície ako jednotného prístupového miesta k právnym informáciám, právnym a administratívnym inštitúciám, registrom, databázam a iným službám a za dôležitý prvok sa považuje prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

(8) Vo viacročnom akčnom pláne na roky 2009 – 2013 týkajúcom sa európskej justície sa ustanovuje vytvorenie Európskeho portálu elektronickej justície ako jednotného európskeho elektronického miesta prístupu k právnym informáciám, právnym a administratívnym inštitúciám, registrom, databázam a iným službám a za dôležité sa považuje prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

1 2009/C 75/01

1 Ú. v. EÚ C 75, 31.3.2009, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Cezhraničný prístup k obchodným informáciám sa môže zlepšiť jedine vtedy, ak sa všetky členské štáty zapoja do budovania elektronickej siete registrov a ak budú používateľom obchodných informácií zasielať informácie v štandardizovanej podobe (podobný obsah a interoperabilné technológie) v rámci celej Únie. Používatelia by mohli mať prístup k informáciám prostredníctvom jednotnej európskej elektronickej platformy, ktorá je súčasťou elektronickej siete.

(9) Cezhraničný prístup k obchodným informáciám o spoločnostiach a ich pobočkách zriadených v iných členských štátoch sa môže zlepšiť jedine vtedy, ak sa všetky členské štáty budú angažovať s cieľom umožniť elektronickú komunikáciu registrov a ak budú jednotlivým používateľom zasielať informácie v štandardizovanej podobe s jednotným obsahomprostredníctvom interoperabilných technológií v rámci celej Únie. Túto interoperabilitu registrov by mali zabezpečovať registre členských štátov (ďalej len „vnútroštátne registre“) poskytujúce služby, ktoré by mali predstavovať rozhrania s Európskou centrálnou platformou (ďalej len „platforma“). Platforma by mala byť centralizovaným súborom nástrojov informačných technológií prepájajúcich služby a mala by predstavovať spoločné rozhranie. Toto rozhranie by mali využívať všetky vnútroštátne registre. Platforma by mala poskytovať tiež služby predstavujúce rozhranie s Európskym portálom elektronickej justície, ktorý slúži ako európske elektronické miesto prístupu, a s osobitnými miestami prístupu vytvorenými členskými štátmi. Mala by byť koncipovaná len ako nástroj na prepojenie registrov, a nie ako samostatný subjekt s právnou subjektivitou. Platforma by na základe jedinečných identifikačných znakov mala zabezpečovať zasielanie informácií z registrov jedného členského štátu príslušným registrom iných členských štátov, a to v štandardnom formáte správ (elektronická forma správ, ktoré si vzájomne zasielajú systémy informačných technológií, ako napríklad xml) a v príslušnej jazykovej verzii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť žiadnu centralizovanú databázu registrov, v ktorej by sa ukladali podstatné informácie o spoločnostiach. Vo fáze implementácie systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“) by sa mal vymedziť len súbor údajov potrebných na správne fungovanie centrálnej platformy. Medzi tieto údaje by mali patriť predovšetkým údaje týkajúce sa prevádzky, slovníky a glosáre. Pri určovaní ich rozsahu by sa mala zohľadniť aj potreba zabezpečiť efektívnu prevádzku systému prepojenia registrov. Tieto údaje by sa mali využívať na vykonávanie funkcií platformy, pričom v priamej forme by sa nemali nikdy sprístupniť verejnosti. Platforma by okrem toho nemala meniť obsah údajov o spoločnostiach uložených vo vnútroštátnych registroch ani informácie o spoločnostiach zaslané prostredníctvom systému centrálnych obchodných registrov a registrov spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Keďže cieľom tejto smernice nie je harmonizovať vnútroštátne systémy centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, členské štáty nie sú povinné meniť svoje vnútorné systémy registrov, najmä pokiaľ ide o správu, uchovávanie údajov, poplatky a používanie a sprístupňovanie informácií na vnútroštátne účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov by sa malo riadiť spracovanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch, ako aj prenos údajov prostredníctvom elektronickej siete.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom uľahčiť identifikáciu spoločností, ktoré pôsobia napríklad prostredníctvom pobočiek alebo dcérskych spoločností vo viac ako jednom členskom štáte, by sa okrem existujúceho registračného čísla spoločnosti mal zaviesť aj jedinečný identifikačný znak spoločnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Pokiaľ ide o spoločnosti, pobočky by okrem svojho čísla v registri mali mať aj jedinečný identifikačný znak, ktorý umožní ich jednoznačnú identifikáciu v Európskom hospodárskom priestore. Zmenou a doplnením smernice 89/666/EHS v tomto ohľade by sa umožnilo určiť jasné spojenie medzi spoločnosťami a ich zahraničnými pobočkami, čo je potrebné na pravidelnú aktualizáciu informácií v registri spoločnosti a registri zahraničnej pobočky. Táto spojitosť informácií zapísaných v registri by mala zaistiť, aby k aktualizovaným údajom o pobočkách v ich členskom štáte mali prístup tretie strany. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodovať o postupoch, ktoré uplatňujú vzhľadom na pobočky zapísané do registra na ich území, musia však zaistiť aspoň to, aby sa pobočky zrušených zahraničných spoločností bez zbytočného odkladu vymazali z registra.

(12) Európsky portál elektronickej justície bude v rámci tejto smernice pomocou danej platformy vybavovať žiadosti individuálnych používateľov o informácie o spoločnostiach a ich pobočkách zriadených v iných členských štátoch, ktoré sa uchovávajú vo vnútroštátnych registroch. To umožní uvedenie výsledkov vyhľadávania na portáli vrátane vysvetliviek k poskytnutým informáciám, a to vo všetkých úradných jazykoch Únie. Okrem toho by sa s cieľom zlepšiť ochranu tretích strán v iných členských štátoch mali na portáli uviesť základné informácie o právnej povahe údajov a dokumentov zverejnených podľa právnych predpisov členských štátov prijatých v súlade s ustanoveniami smernice 2009/101/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Členské štáty môžu zriadiť jedno alebo viac osobitných miest prístupu, čo môže ovplyvniť využívanie a fungovanie platformy. Komisii by sa preto malo oznámiť ich zriadenie a iné dôležité zmeny v ich prevádzke, predovšetkým ich uzavretie. Právomoci členských štátov týkajúce sa zriadenia a prevádzky osobitných miest prístupu by sa touto oznamovacou povinnosťou nemali v žiadnom prípade obmedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b) Spoločnosti a ich pobočky zriadené v iných členských štátoch by mali mať jedinečný identifikačný znak, ktorý umožní ich jednoznačnú identifikáciu v Európskej únii. Tento identifikačný znak by sa mal používať na komunikáciu medzi registrami prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“). Spoločnosti a pobočky preto nie sú povinné uvádzať jedinečný identifikačný znak vo svojich listoch alebo objednávkach uvedených v smerniciach 2009/101/ES a 89/666/EHS. Na svoje komunikačné účely by mali naďalej používať svoje vnútroštátne registračné číslo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12c) Malo by byť možné vytvoriť jasné prepojenie medzi registrom spoločnosti a registrami jej pobočiek zriadených v iných členských štátoch, pozostávajúce z výmeny informácií o začatí alebo ukončení akéhokoľvek konania o zrušení alebo platobnej neschopnosti spoločnosti a o jej výmaze z registra, ak to má v danom členskom štáte právne dôsledky. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodovať o postupoch, ktoré uplatňujú na pobočky zapísané do registra na ich území, mali by však zaistiť aspoň to, aby sa pobočky zrušenej spoločnosti bez zbytočného odkladu a v prípade potreby po ich likvidácii z registra vymazali. Táto povinnosť by sa nemala vzťahovať na pobočky spoločností, ktoré sa vymazali z registra, ale ktoré majú právneho nástupcu, ako napríklad v prípade akejkoľvek zmeny právnej formy spoločnosti, fúzie alebo rozdelenia alebo cezhraničného prevodu jej sídla zapísaného v registri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12d) Táto smernica by sa nemala uplatňovať na pobočku zriadenú v členskom štáte spoločnosťou, ktorá sa nespravuje právom členského štátu, ako sa ustanovuje v článku 7 smernice 89/666/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Smernica 2005/56/ES by sa mala takisto zmeniť a doplniť, aby sa zaistilo, že sa komunikácia medzi registrami uskutočňuje prostredníctvom elektronickej siete registrov.

(13) Smernica 2005/56/ES by sa mala takisto zmeniť a doplniť, aby sa zaistilo, že sa komunikácia medzi registrami uskutočňuje prostredníctvom systému prepojenia registrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa informácie týkajúce sa spoločností uvedené v registroch v prípade zmeny bez zbytočného odkladu aktualizovali. Aktualizácia by sa za normálnych okolností mala zverejniť do 21 dní po doručení kompletnej dokumentácie týkajúcej sa týchto zmien vrátane kontroly zákonnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Táto lehota by sa mala vykladať tak, že členské štáty sú povinné vynaložiť primerané úsilie o dodržanie termínu stanoveného v tejto smernici. Lehota sa nevzťahuje na účtovné doklady, ktoré sú spoločnosti povinné predkladať za každé účtovné obdobie. Toto vyňatie z pôsobnosti je opodstatnené z dôvodu preťaženia vnútroštátnych registrov počas obdobia predkladania výkazov. V súlade so všeobecnými právnymi zásadami, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty, by 21-dňová lehota nemala plynúť v prípade vyššej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zaistiť, aby v kvalite dokumentov a údajov zapísaných do registra v Únii neboli významné rozdiely, by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa všetky informácie zapísané do registra podľa článku 2 smernice 2009/101/ES aktualizovali a aby sa aktualizácia oznámila najneskôr 15 kalendárnych dní od udalosti, ktorá spôsobila zmenu údajov zapísaných do registra. Okrem toho by na zlepšenie ochrany tretích strán v iných členských štátoch mala byť pri všetkých dokumentoch a údajoch prenášaných prostredníctvom siete uvedená jasná informácia o ich právnej hodnote.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Ak sa Komisia rozhodne zriadiť a/alebo prevádzkovať platformu prostredníctvom tretej strany, malo by k tomu dôjsť v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1. Primeraná miera zapojenia sa členských štátov do tohto procesu by sa mala zabezpečiť ustanovením technických špecifikácií na účel verejného obstarávania prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých na základe postupu preskúmania uvedeného v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie2.

 

_____________

 

1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

 

2 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o správu, riadenie, prevádzku, zastupovanie a financovanie elektronickej siete, podmienky týkajúce sa účasti v elektronickej sieti krajín, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru, minimálne bezpečnostné normy, používanie jedinečného identifikačného znaku, pracovné jazyky elektronickej siete, metódu prenosu informácií medzi registrami, ktorá zaisťuje cezhraničný prístup k informáciám, interoperabilitu informačných a komunikačných technológií používaných členmi elektronickej siete, vymedzenie noriem týkajúcich sa formátu a obsahu dokumentov a údajov, ako aj noriem týkajúcich sa obmedzení pri ukladaní a vyhľadávaní dokumentov a údajov umožňujúcich automatizovanú výmenu údajov, dôsledky nedodržiavania opatrení, metódu zisťovania spojenia medzi spoločnosťou a jej zahraničnou pobočkou, metódu a technické normy prenosu informácií medzi registrom spoločnosti a registrom pobočky, technické normy prenosu informácií medzi registrami a štandardné formy oznámenia cezhraničných fúzií používané registrami. Na zohľadnenie potrieb používateľov by správa siete by mala obsahovať mechanizmus spätnej väzby. Na to aby sa mohli v prípade potreby upraviť pravidlá, je potrebné, aby sa právomoci delegovali na Komisiu na neurčité obdobie.

(15) Ak sa Komisia rozhodne prevádzkovať platformu prostredníctvom tretej strany, mala by sa zabezpečiť kontinuita poskytovania služieb prostredníctvom systému prepojenia registrov a riadny verejný dohľad nad fungovaním platformy. Vo vykonávacích aktoch prijatých prostredníctvom postupu preskúmania podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2001 by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá prevádzkového riadenia platformy. V každom prípade by sa malo zabezpečiť, že sa do fungovania celého systému zapoja členské štáty, a to prostredníctvom pravidelného dialógu medzi Komisiou a zástupcami členských štátov venovaného otázkam prevádzky systému prepojenia registrov a jeho budúceho rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností si vyžaduje koordináciu vnútroštátnych systémov, ktoré majú rôzne technické charakteristiky. Z tohto dôvodu je potrebné prijať technické opatrenia a špecifikácie, ktoré musia zohľadňovať rozdiely medzi registrami. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tejto smernice by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci s cieľom riešiť tieto technické a prevádzkové otázky. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15b) Touto smernicou by sa nemalo obmedziť právo členských štátov vyberať poplatky za získavanie informácií o spoločnostiach prostredníctvom systému prepojenia registrov, ak sú tieto poplatky ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Technické opatrenia a špecifikácie systému prepojenia registrov by preto mali umožňovať zavedenie rôznych spôsobov platby. V tejto súvislosti by smernica nemala brániť žiadnemu osobitnému technickému riešeniu, keďže možné spôsoby platby by sa mali určiť vo fáze prijímania vykonávacích aktov, pričom by sa mali zohľadniť všeobecne dostupné možnosti platby online.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Odôvodnenie 15c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15c) V budúcnosti bude možno žiaduce, aby sa na systéme prepojenia registrov mohli zúčastňovať tretie krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Odôvodnenie 15d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15d) Spravodlivé riešenie týkajúce sa financovania systému prepojenia registrov znamená, že na financovaní tohto systému by sa mali podieľať Európska únia aj jej členské štáty. Členské štáty by mali znášať finančné zaťaženie spojené s prispôsobovaním svojich vnútroštátnych registrov tomuto systému, zatiaľ čo centrálne prvky – platforma a Európsky portál elektronickej justície slúžiaci ako jednotné európske miesto prístupu – by sa mali financovať z príslušného rozpočtového riadka všeobecného rozpočtu Únie. V záujme doplnenia nepodstatných prvkov tejto smernice by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o poplatky účtované za prístup k informáciám o spoločnostiach. Tieto poplatky nemajú vplyv na možnosť vnútroštátnych registrov vyberať poplatky, ale môžu predstavovať dodatočné poplatky na spolufinancovanie údržby a fungovania Európskej centrálnej platformy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Odôvodnenie 15e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15e) Spracovanie osobných údajov vrátane elektronického prenosu osobných údajov v členských štátoch sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov2. Registre členských štátov, Komisia, prípadne akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na prevádzke platformy, by mali osobné údaje spracúvať v súlade s uvedenými aktmi. Vykonávacie akty, ktoré sa majú prijať v súvislosti so systémom prepojenia registrov, by mali v prípade potreby takýto súlad zabezpečiť, a to najmä ustanovením príslušných úloh a zodpovedností všetkých dotknutých zúčastnených strán a organizačných a technických pravidiel, ktoré sa na ne budú vzťahovať.

 

______________

 

1 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

2 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Odôvodnenie 15f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15f) Systém prepojenia registrov si vyžaduje, aby členské štáty vykonali nevyhnutné úpravy spočívajúce najmä vo vytvorení rozhrania, ktoré bude prepájať každý register s centrálnou platformou, aby sa tento systém stal prevádzkyschopným. Preto by sa v tejto smernici mala pre členské štáty stanoviť lehota na transpozíciu a uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa technickej prevádzky systému, ktorá začne plynúť neskôr. Táto lehota by mala začať plynúť po tom, ako Komisia prijme všetky vykonávacie akty týkajúce sa technických opatrení a špecifikácií systému prepojenia registrov. Lehota na transpozíciu a uplatňovanie ustanovení smernice týkajúcich sa technickej prevádzky systému prepojenia registrov by mala byť dostatočná na to, aby členským štátom umožnila dokončiť požadované právne a technické úpravy potrebné na úplné sprevádzkovanie tohto systému v primeranom časovom rámci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Odôvodnenie 15g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15g) V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 20. októbra 2011 sa členské štáty zaväzujú v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Odôvodnenie 15h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15h) Touto smernicou sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 8, v ktorom sa uvádza, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 6. mája 2011 poskytol svoje stanovisko1,

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ C 220, 26.7.2011, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 3:

(1) Do článku 1 sa vkladajú tieto odseky:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 89/666/EHS

Článok 1 – odsek -3 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„-3. Dokumenty a údaje uvedené v článku 2 ods. 1 sa verejnosti sprístupnia prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk*. Článok 3aa a článok 3ab ods. 1 uvedenej smernice sa uplatnia primerane.

 

________________

 

* Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 89/666/EHS

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pobočky majú jedinečný identifikačný znak, ktorý umožňuje ich jednoznačnú identifikáciu v Európskom hospodárskom priestore.

3. Členské štáty zabezpečia, aby pobočky mali jedinečný identifikačný znak, ktorý umožňuje ich jednoznačnú identifikáciu v komunikácii medzi registrami prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES. Tento jedinečný identifikačný znak pozostáva minimálne z prvkov umožňujúcich identifikáciu členského štátu, v ktorom sa nachádza register, vnútroštátneho registra pôvodu, čísla pobočky v tomto registri a v prípade potreby z prvkov na zabránenie chybám v identifikácii.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 89/666/EHS

Článok 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prostredníctvom elektronickej siete uvedenej v článku 4a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES(*) register pobočky bezodkladne oznámi registru spoločnosti všetky zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 tejto smernice.

1. Register spoločnosti prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného súlade s článkom 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES bezodkladne sprístupní informácie o začatí a ukončení akéhokoľvek konania o zrušení alebo platobnej neschopnosti spoločnosti a o jej výmaze z registra, ak to má v danom členskom štáte právne dôsledky.

2. Členské štáty určujú právny postup, ktorý treba dodržiavať po prijatí oznámení uvedených v odseku 1 tohto článku a v článku 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES. Takýmito postupmi sa zaistí, aby sa pobočky spoločností, ktoré sa zrušili alebo iným spôsobom vymazali z registra, bezodkladne zatvorili.

2. Register pobočky zabezpečí prostredníctvom tohto systému bezodkladné prijatie informácií uvedených v odseku 1.

3. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 11a a za podmienok uvedených v článkoch 11b a 11c, pričom špecifikuje:

3. Výmena informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 je pre registre bezplatná.

a) metódu zisťovania spojenia medzi spoločnosťou a jej zahraničnou pobočkou;

 

b) metódu a technické normy prenosu informácií medzi registrom spoločnosti a registrom pobočky.

 

 

3a. Členské štáty určia postup, ktorý treba dodržiavať po prijatí informácií uvedených v odsekoch 1 a 2. Takýmito postupmi sa zaistí, aby sa z registra bez zbytočného odkladu vymazali pobočky spoločností, ktoré sa zrušili alebo iným spôsobom z registra vymazali.

 

3b. Druhá veta odseku 3a sa nevzťahuje na pobočky spoločností, ktoré sa z registra vymazali v dôsledku akejkoľvek zmeny právnej formy spoločnosti, fúzie alebo rozdelenia alebo cezhraničného prevodu jej sídla zapísaného v registri.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 89/666/EHS

Oddiel IIIA

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„ODDIEL IIIa

vypúšťa sa

DELEGOVANÉ AKTY

 

Článok 11a

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5a ods. 3 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

 

2. Ihneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje na základe podmienok ustanovených v článkoch 11b a 11c.

 

Článok 11b

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 11a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie právomoci odvolať, sa o tom snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Článok 11c

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty proti delegovanému aktu nevznesie námietku ani Európsky parlament ani Rada, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť, ak proti nemu vzniesol námietku Európsky parlament alebo Rada. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku proti delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1

Smernica 2005/56/ES

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

 

Zápis do registra

1. V právnych predpisoch každého z členských štátov, ktorému podliehali spoločnosti podieľajúce sa na fúziách, sa vzhľadom na územie daného štátu a v súlade s článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES(*) určí postup, akým sa zverejní vykonanie cezhraničných fúzií vo verejnom registri, v ktorom bola každá zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii povinná ukladať dokumenty.

1. V právnych predpisoch každého z členských štátov, ktorému podliehali spoločnosti podieľajúce sa na fúziách, sa vzhľadom na územie daného štátu a v súlade s článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk, určí postup, akým sa zverejní vykonanie cezhraničných fúzií vo verejnom registri, v ktorom bola každá zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii povinná ukladať dokumenty.

Register, do ktorého sa zapisuje spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničnej fúzie, bezodkladne oznámi registru, do ktorého bola každá zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii povinná archivovať dokumenty, že cezhraničná fúzia nadobudla účinnosť, a to prostredníctvom elektronickej siete uvedenej v článku 4a smernice 2009/101/ES. Výmaz pôvodných zápisov možno v prípade potreby uskutočniť najskôr po prijatí tohto oznámenia.

Register, do ktorého sa zapisuje spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničnej fúzie, bezodkladne oznámi prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností zriadeného v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES registru, do ktorého bola každá zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii povinná ukladať dokumenty, že cezhraničná fúzia nadobudla účinnosť. Výmaz pôvodných zápisov možno v prípade potreby uskutočniť najskôr po prijatí tohto oznámenia.

2. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 17a a za podmienok uvedených v článkoch 17b a 17c, pričom špecifikuje:

 

a) technické normy prenosu informácií medzi registrami;

 

b) štandardné formy oznámenia o cezhraničnej fúzii, ktoré sa majú použiť.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2

Smernica 2005/56/ES

Články 17a, 17b a 17c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Vkladajú sa tieto články 17a, 17b a 17c:

vypúšťa sa

„Článok 17a

 

Výkon delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

 

2. Ihneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok ustanovených v článkoch 17b a 17c.

 

Článok 17b

 

Zrušenie delegovania právomoci

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 2 kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie právomoci odvolať, sa o tom snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Článok 17c

 

Námietka proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty proti delegovanému aktu nevznesie námietku ani Európsky parlament ani Rada, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť, ak proti nemu vzniesol námietku Európsky parlament alebo Rada. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku proti delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 3 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

(1) Vkladá sa tento článok:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 3 – bod 1

Smernica 2009/101/ES

Článok 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„Článok 2a

„Členské štáty prijmú požadované opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa akékoľvek zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v prvom odseku oznámili do 15 kalendárnych dní.“

„Členské štáty prijmú požadované opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa akékoľvek zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 zapísali do príslušného registra uvedeného v článku 3 ods. 1 a zverejnili v súlade s článkom 3 ods. 3 a 5 za normálnych okolností do 21 dní po doručení kompletnej dokumentácie týkajúcej sa týchto zmien a prípadne vrátane kontroly zákonnosti, ako sa vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s vložením do spisu.

 

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na účtovné doklady uvedené v článku 2 písm. f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 3 – bod 2

Smernica 2009/101/ES

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Spoločnosti majú jedinečný identifikačný znak, ktorý umožňuje ich jednoznačnú identifikáciu v Európskom hospodárskom priestore.“

Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti mali jedinečný identifikačný znak, ktorý umožňuje ich jednoznačnú identifikáciu v komunikácii medzi registrami prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností. Tento jedinečný identifikačný znak pozostáva minimálne z prvkov umožňujúcich identifikáciu členského štátu, v ktorom sa nachádza register, vnútroštátneho registra pôvodu, čísla spoločnosti v tomto registri a v prípade potreby z prvkov na zabránenie chybám v identifikácii.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vkladá sa tento článok 3a:

(3) Vkladajú sa tieto články:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3

Smernica 2009/101/ES

Článok 3a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zaisťujú, aby dokumenty a údaje uvedené v článku 2, ktoré boli uložené do ich registra, mohol na požiadanie získať každý žiadateľ, a to elektronickými prostriedkami prostredníctvom jednotnej európskej elektronickej platformy prístupnej z každého členského štátu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3

Smernica 2009/101/ES

Článok 3a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty takisto zaisťujú, aby sa ku všetkým dokumentom a údajom archivovaným v ich registri a prenášaným v súlade s odsekom 1 pripojila jasná informácia s vysvetlením vnútroštátnych právnych predpisov, na základe ktorej sa tretie strany v súlade s článkom 3 ods. 5, 6 a 7 môžu na tieto dokumenty a údaje spoľahnúť.

2. Členské štáty zaistia, aby boli dané k dispozícii aktuálne informácie s vysvetlením ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, na základe ktorých sa tretie strany v súlade s článkom 3 ods. 5, 6 a 7 môžu spoľahnúť na údaje a všetky typy dokumentov uvedené v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3

Smernica 2009/101/ES

Článok 3a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Poplatky účtované za prenos dokumentov a údajov nesmú prekročiť administratívne poplatky za tento prenos.“

3. Členské štáty poskytnú informácie vyžadované na zverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície v súlade s pravidlami portálu a technickými požiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3

Smernica 2009/101/ES

Článok 3a – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia zverejní tieto informácie na Európskom portáli elektronickej justície vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3

Smernica 2009/101/ES

Článok 3aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3aa

 

1. Elektronické kópie dokumentov a údajov uvedených v článku 2 sú prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností prístupné aj verejnosti.

 

2. Členské štáty zaistia, aby boli tieto dokumenty a údaje k dispozícii prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností v štandardnom formáte správ a aby boli elektronicky prístupné. Členské štáty takisto zaistia, aby sa dodržiavali minimálne bezpečnostné normy pre prenos údajov.

 

3. Komisia zabezpečí službu vyhľadávania spoločností zapísaných do registra v členských štátoch vo všetkých úradných jazykoch Únie, aby sa prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície sprístupnili:

 

a) dokumenty a údaje uvedené v článku 2;

 

b) vysvetlivky k týmto údajom a druhom uvedených dokumentov, a to vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3

Smernica 2009/101/ES

Článok 3ab (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3ab

 

1. Poplatky účtované za získavanie dokumentov a údajov uvedených v článku 2 prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností nesmú prekročiť administratívne náklady s ním spojené.

 

2. Členské štáty zaistia, aby boli prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností bezplatne k dispozícii tieto údaje:

 

a) názov a právna forma spoločnosti;

 

b) sídlo spoločnosti zapísané v registri a členský štát, v ktorom je spoločnosť zapísaná v registri, a

 

c) registračné číslo spoločnosti.

 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že okrem uvedených údajov sprístupnia bezplatne ďalšie dokumenty a údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3

Smernica 2009/101/ES

Článok 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3b

 

1. Register spoločnosti prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností bezodkladne sprístupní informácie o začatí a ukončení akéhokoľvek konania o zrušení alebo platobnej neschopnosti spoločnosti a o jej výmaze z registra, ak to má v danom členskom štáte právne dôsledky.

 

2. Register pobočky zabezpečí prostredníctvom tohto systému bezodkladné prijatie informácií uvedených v odseku 1.

 

3. Výmena informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 je pre registre bezplatná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Vkladá sa tento článok 4a:

(4) Vkladajú sa tieto články:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby registre uvedené v článku 3 ods. 1 boli interoperabilné a vytvorili elektronickú sieť (ďalej len „elektronická sieť“).

1. Týmto sa ustanovuje Európska centrálna platforma.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prostredníctvom elektronickej siete register spoločnosti bezodkladne oznámi registru pobočky všetky zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 smernice 89/666/EHS(*).

2. Systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“) tvoria:

 

– registre členských štátov,

 

– Európska centrálna platforma,

 

– Európsky portál elektronickej justície slúžiaci ako európske elektronické miesto prístupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 13a a za podmienok uvedených v článkoch 13b a 13c, pričom špecifikuje:

3. Členské štáty zabezpečia prostredníctvom platformy interoperabilitu svojich registrov v rámci systému.

a) pravidlá týkajúce sa správy, riadenia, prevádzky a zastupovania elektronickej siete;

 

b) financovanie elektronickej siete;

 

c) podmienky týkajúce sa účasti krajín, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru, v elektronickej sieti;

 

d) minimálne bezpečnostné normy pre elektronickú sieť;

 

e) používanie jedinečného identifikačného znaku;

 

f) pracovné jazyky elektronickej siete;

 

g) metódu prenosu informácií medzi registrami, ktorá zaisťuje cezhraničný prístup k informáciám v súlade s článkom 3a, ako aj výber jednotnej európskej elektronickej platformy;

 

h) interoperabilitu informačných a komunikačných technológií používaných členmi elektronickej siete vrátane platobného portálu;

 

i) vymedzenie noriem týkajúcich sa formátu a obsahu dokumentov a údajov, ako aj noriem týkajúcich sa obmedzení pri ukladaní a vyhľadávaní dokumentov a údajov umožňujúcich automatizovanú výmenu údajov;

 

j) dôsledky nedodržiavania podmienok v písmenách a) až i) a otázka presadzovania týchto podmienok.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty môžu zriadiť osobitné miesta prístupu k systému prepojenia registrov. Ich zriadenie a podstatné zmeny v ich prevádzke oznámia bez zbytočného odkladu Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Prístup k informáciám zo systému prepojenia registrov sa zabezpečí prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície a osobitných miest prístupu zriadených členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 3c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Zriadením systému prepojenia registrov nie sú dotknuté existujúce dvojstranné dohody o výmene informácií o spoločnostiach uzavreté medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„Článok 4b

 

1. Komisia rozhodne, či zriadi a/alebo bude prevádzkovať platformu uvedenú v článku 4a ods. 2 svojimi vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretej strany.

 

V druhom prípade sa výber tretej strany a presadzovanie dohody uzavretej s touto treťou stranou Komisiou uskutoční v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev*.

 

2. Ak sa Komisia rozhodne zriadiť platformu prostredníctvom tretej strany, vo vykonávacích aktoch určí technické špecifikácie na účel verejného obstarávania a dobu trvania dohody uzatvorenej s touto treťou stranou.

 

3. Ak sa Komisia rozhodne prevádzkovať platformu prostredníctvom tretej strany, vo vykonávacích aktoch stanoví podrobné pravidlá prevádzkového riadenia platformy.

 

Prevádzkové riadenie platformy zahŕňa najmä:

 

– dohľad nad fungovaním platformy;

 

– zabezpečenie a ochranu údajov zasielaných a vymieňaných prostredníctvom platformy;

 

– koordináciu vzťahov medzi registrami členských štátov a treťou stranou.

 

Dohľad nad fungovaním platformy vykonáva Komisia.

 

4. Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2 a 3 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4e.

 

_______________

 

* Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„Článok 4c

 

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov:

 

a) technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzia metódy komunikácie elektronickými prostriedkami na účel systému prepojenia registrov;

 

b) technickú špecifikáciu komunikačných protokolov;

 

c) technické opatrenia na zaistenie minimálnych bezpečnostných noriem v oblasti informačných technológií na komunikáciu a šírenie informácií v rámci systému prepojenia registrov;

 

d) technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzia metódy výmeny informácií medzi registrom spoločnosti a registrom pobočky podľa článku 3b tejto smernice a článku 5a smernice 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu*;

 

da) podrobný zoznam údajov, ktoré sa majú zaslať na účel výmeny informácií medzi registrami podľa článku 3b tejto smernice, článku 5a smernice 89/666/EHS a článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností;

 

e) technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzí štruktúra štandardného formátu správ na účel výmeny informácií medzi registrami, platformou a Európskym portálom elektronickej justície;

 

f) technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzí súbor údajov potrebných na to, aby platforma mohla plniť svoje funkcie, ako aj metóda uchovávania, využívania a ochrany takýchto údajov;

 

g) technickú špecifikáciu, ktorou sa vymedzí štruktúra a používanie jedinečného identifikačného znaku na komunikáciu medzi registrami;

 

h) špecifikáciu, ktorou sa vymedzia technické metódy prevádzky systému prepojenia registrov, pokiaľ ide o zasielanie a výmenu informácií, a špecifikáciu, ktorou sa vymedzia služby v oblasti informačných technológií, ktoré poskytuje platforma a ktorými sa zabezpečuje zasielanie správ v príslušnej jazykovej verzii;

 

i) harmonizované kritériá služby vyhľadávania, ktorú poskytuje Európsky portál elektronickej justície;

 

j) spôsoby platby, pričom sa zohľadnia dostupné možnosti platby, napr. platby on-line;

 

ja) podrobné informácie o vysvetlivkách k údajom a druhom dokumentov uvedeným v článku 2;

 

k) technické podmienky dostupnosti služieb, ktoré poskytuje systém prepojenia registrov;

 

l) postup a technické požiadavky na pripojenie osobitných miest prístupu k platforme.

 

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4e.

 

Komisia prijme tieto vykonávacie akty najneskôr do [xxx]1.

 

_____________

 

* Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36.“

 

1 Tri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„Článok 4d

 

1. Zriadenie a budúci vývoj Európskej centrálnej platformy, ako aj úpravy Európskeho portálu elektronickej justície, ktoré vyplývajú z tejto smernice, sa financujú zo všeobecného rozpočtu Únie.

 

2. Údržba a fungovanie Európskej centrálnej platformy sa financujú zo všeobecného rozpočtu Únie a môžu sa spolufinancovať z poplatkov za prístup k systému prepojenia registrov účtovaných jeho jednotlivým používateľom. Žiadne ustanovenie tohto odseku nemá vplyv na poplatky na vnútroštátnej úrovni.

 

3. Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov a v súlade s článkom 13a prijať pravidlá týkajúce sa možnosti spolufinancovať Európsku centrálnu platformu vyberaním poplatkov a stanoviť výšku poplatkov uvedených v odseku 2, ktoré sa v prípade takéhoto spolufinancovania majú jednotlivým používateľom účtovať.

 

4. Akékoľvek poplatky uložené v súlade s odsekom 2 nemajú vplyv na poplatky – ak takéto poplatky existujú – uvedené v článku 3ab ods. 1 tejto smernice, ktoré členské štáty účtujú za získavanie dokumentov a údajov.

 

5. Za získanie údajov uvedených v článku 3ab ods. 2 písm. a), b), c) sa neúčtujú žiadne poplatky, ktoré sa ukladajú podľa odseku 2.

 

6. Každý členský štát znáša náklady na prispôsobenie svojich vnútroštátnych registrov, ako aj náklady na ich údržbu a fungovanie vyplývajúce z tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„Článok 4e

 

1. Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

 

2. Ak sa uvádza odkaz na tento článok, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

_____________

 

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 3 – bod 6

Smernica 2009/101/ES

Kapitola 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Vkladá sa táto kapitola 4a:

(6) Vkladá sa táto kapitola 4a:

„KAPITOLA 4A

„KAPITOLA 4A

DELEGOVANÉ AKTY

DELEGOVANÉ AKTY

Článok 13a

Článok 13a

 

Výkon delegovania

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4a ods. 3 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Ihneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa prenáša na Komisiu na základe podmienok ustanovených v článkoch 13b a 13c.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4d ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

Článok 13b

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 13a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4d ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie právomoci odvolať, sa o tom snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4d ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Článok 13c

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty proti delegovanému aktu nevznesie námietku ani Európsky parlament ani Rada, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť, ak proti nemu vzniesol námietku Európsky parlament alebo Rada. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku proti delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Správa a pravidelný dialóg

 

1. Komisia najneskôr do piatich rokov od uplynutia lehoty na uplatnenie ustanovení uvedených v článku 4 ods. 1a zverejní správu o fungovaní systému prepojenia registrov, v ktorej sa preskúma najmä jeho technická prevádzka a jeho finančné aspekty.

 

2. K tejto správe sa v prípade potreby pripoja návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.

 

3. Komisia a zástupcovia členských štátov sa pravidelne schádzajú v rámci akéhokoľvek vhodného fóra, aby diskutovali o veciach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2014. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty prijmú, uverejnia a uplatnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do [xxx].1

 

________________

 

1 Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Bez ohľadu na odsek 1 členské štáty prijmú, uverejnia a uplatnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s:

 

– článkom 1 ods. -3 až 3 a článkom 5a smernice 89/666/EHS,

 

– článkom 13 smernice 2005/56/ES,

 

– článkom 3 ods. 1 druhým pododsekom, článkom 3aa, článkom 3ab, článkom 3b a článkom 4a ods. 3 až 5 smernice 2009/101/ES,

 

najneskôr do dvoch rokov po prijatí vykonávacích aktov uvedených v článku 4c.

 

Komisia po prijatí uvedených vykonávacích aktov uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie konečný dátum, do ktorého je potrebné uplatniť ustanovenia uvedené v tomto odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

1b. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach uvedených v odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsoby uvádzania týchto odkazov stanovia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

(1)

Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 118.

(2)

Ú. v. EÚ C 220, 26.7.2011, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prepojenie obchodných registrov je dôležitým opatrením na podporu ďalšej integrácie hospodárskeho priestoru v EÚ a na posilnenie právnej istoty podnikov a občanov.

Obchodné registre sa vedú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Sú medzi nimi mnohé de iure a de facto rozdiely, napríklad v súvislosti s ich právnym významom a spoľahlivosťou zaznamenaných údajov. V záujme právnej istoty a transparentnosti je z dôvodu neustále rastúcej cezhraničnej hospodárskej činnosti nevyhnutné lepšie prepojenie obchodných registrov. Ďalším dôvodom je aj úspora peňazí a času. Až takýmto prepojením sa skutočne využijú všetky možnosti elektronického vedenia registrov. So základnou líniou návrhu Komisie, ktorý sa obmedzuje na potrebné aspekty, treba súhlasiť. Cieľom smernice je čisto technické prepojenie existujúcich vnútroštátnych registrov, a nie harmonizácia ich právnych dôsledkov. Upravuje sa ňou len výmena informácií medzi registrami a nevytvára sa žiadny osobitný obchodný register s vlastnými údajmi. Vytvára sa platforma na zlepšenie a urýchlenie komunikácie a získavania informácií pre občanov a podniky.

Osobitosťou návrhu je skutočnosť, že viacero otázok súvisiacich najmä s technickými podrobnosťami nemožno zodpovedať s konečnou platnosťou. Na problémy, ktoré sa objavia, sa budú sa musieť nájsť príslušné riešenia počas vytvárania siete. Z tohto dôvodu považuje spravodajca úplne výnimočne za prijateľné, aby sa rozhodnutia prenechali na budúce právne akty, ktoré – takisto úplne výnimočne – v niektorých prípadoch nadobudnú podobu vykonávacích aktov za plnej účasti členských štátov. Prepojenie obchodných registrov môže byť úspešné iba za predpokladu, že Komisia a členské štáty budú úzko spolupracovať, čím by sa zároveň mali zabezpečiť odborné znalosti a správnosť. Počas rokovaní došlo k prepracovaniu návrhu Komisie v spolupráci s Radou a Komisiou. Pôvodne plánované rozsiahle delegované akty sa v súčasnosti sčasti začlenia do legislatívneho aktu a niektoré oblasti sa prenechajú na vykonávacie akty a delegované akty.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (19.7.2011)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Hans-Peter Martin

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Využívajúc príležitosti, ktoré ponúka vnútorný trh, začínajú podniky vo zvýšenej miere pôsobiť za hranicami štátu. Cezhraničné skupiny, ako aj vysoký počet reštrukturalizačných operácií, ako sú napríklad fúzie a rozdelenia, zahŕňajú spoločnosti z rôznych členských štátov. Následne sa zvyšuje dopyt po prístupe k informáciám o spoločnostiach v cezhraničnom kontexte. Oficiálne informácie o spoločnostiach z iných členských štátov však nie sú vždy ľahko dostupné.

(1) Vďaka novým príležitostiam, ktoré ponúka vnútorný trh, začínajú podniky vo zvýšenej miere pôsobiť za hranicami štátu. Cezhraničné skupiny, ako aj vysoký počet reštrukturalizačných operácií, ako sú napríklad fúzie a rozdelenia, zahŕňajú spoločnosti z rôznych členských štátov. Následne sa zvyšuje dopyt po prístupe k informáciám o spoločnostiach v cezhraničnom kontexte. Oficiálne informácie o spoločnostiach z iných členských štátov však nie sú vždy ľahko dostupné. Zlepšenie prístupu k aktuálnym a dôveryhodným informáciám o spoločnostiach by mohlo podporiť väčšiu dôveru k trhu a transparentnosť, pomôcť oživeniu a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V jedenástej smernici Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu, sa zriaďuje zoznam dokumentov a údajov, ktoré musia spoločnosti zverejniť v registri svojej pobočky. Neexistuje však právna povinnosť, aby si registre vymieňali údaje týkajúce sa zahraničných pobočiek. Táto situácia je zdrojom právnej neistoty pre tretie strany v krajine pobočky, pretože významné zmeny týkajúce sa spoločnosti sa nepremietajú do registra.

(2) V jedenástej smernici Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu, sa zriaďuje zoznam dokumentov a údajov, ktoré musia spoločnosti zverejniť v registri svojej pobočky. Neexistuje však právna povinnosť, aby si registre vymieňali údaje týkajúce sa zahraničných pobočiek. Táto situácia je zdrojom právnej neistoty pre tretie strany, ak sa významné zmeny týkajúce sa spoločnosti nepremietajú do registra v krajine pobočky. Existujúca spolupráca medzi registrami nestačí na uspokojenie informačných potrieb vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti na jednotnom trhu. Účinná cezhraničná spolupráca medzi obchodnými registrami je teda základom pre hladké fungovanie jednotného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V dôsledku takých operácií ako cezhraničné fúzie alebo presuny sídel sa každodenná spolupráca obchodných registrov stala nevyhnutnou. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností sa požaduje, aby registre v jednotlivých štátoch navzájom spolupracovali. Neexistujú však žiadne komunikačné kanály, pomocou ktorých by sa mohli zrýchliť postupy, prekonať jazykové problémy a zvýšiť právna istota.

(3) V dôsledku takých operácií ako cezhraničné fúzie alebo presuny sídel sa každodenná spolupráca obchodných registrov stala nevyhnutnou. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností sa požaduje, aby registre v jednotlivých štátoch navzájom spolupracovali. Neexistujú však žiadne komunikačné kanály ani kanály účinnej cezhraničnej spolupráce, pomocou ktorých by sa mohli zrýchliť postupy, prekonať jazykové problémy a zvýšiť právna istota a transparentnosť. Vytvorením takýchto kanálov by sa znížili náklady spoločností, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích strán s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk sa okrem iného ustanovuje, aby dokumenty a údaje uložené v registri boli prístupné v papierovej alebo elektronickej podobe. Občania a spoločnosti však stále musia registre prehľadávať podľa krajín najmä preto, lebo sa ukázalo, že súčasná dobrovoľná spolupráca medzi registrami nie je dostatočná.

(4) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích strán s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk sa okrem iného ustanovuje, aby dokumenty a údaje uložené v registri boli prístupné v papierovej alebo elektronickej podobe. Občania a spoločnosti však stále musia registre prehľadávať podľa krajín najmä preto, lebo sa ukázalo, že súčasná dobrovoľná spolupráca medzi registrami nie je jasná, jednoduchá a efektívna. Je nevyhnutné zabezpečiť cezhraničnú spoluprácu a interoperabilitu registrov v celej Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V oznámení Komisie o akte o jednotnom trhu sa prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností vníma ako opatrenie na vytvorenie právneho a fiškálneho prostredia s ústretovejším vzťahom k podnikom. Prepojenie by malo prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti európskych podnikov znížením administratívnej záťaže a zvýšením právnej istoty, a tým podporiť prekonanie krízy, čo je jednou z priorít stratégie Európa 2020. Využívajúc inovácie v oblasti informačných a komunikačných technológií by sa mala zlepšiť aj cezhraničná komunikácia medzi registrami.

(5) V oznámení Komisie o akte o jednotnom trhu sa prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností vníma ako opatrenie na vytvorenie právneho a fiškálneho prostredia a na podporu vyváženého a harmonického hospodárskeho a sociálneho pokroku. Prepojenie by malo prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti európskych podnikov znížením administratívnej záťaže, najmä záťaže malých a stredných podnikov, a zvýšením právnej istoty, hospodárskej efektívnosti a transparentnosti, a tým podporiť prekonanie krízy, čo je jednou z priorít stratégie Európa 2020. Vďaka využívaniu inovácií v oblasti informačných a komunikačných technológií by sa mala zlepšiť aj cezhraničná komunikácia medzi registrami a znížiť počet prekážok stojacich v ceste cezhraničnému obchodu a mal by sa uľahčiť cezhraničný prístup k oficiálnym informáciám o spoločnostiach zriadením elektronickej siete registrov a stanovením spoločného minimálneho súboru aktuálnych informácií, ktoré sa sprístupnia tretím stranám v elektronickej podobe v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Závery Rady o prepojení obchodných registrov z 25. mája 2010 potvrdili, že zlepšujúci sa prístup k aktuálnym a dôveryhodným informáciám o spoločnostiach by mohol viesť k väčšej dôvere k trhu, pomôcť oživeniu a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov.

(6) Závery Rady o prepojení obchodných registrov z 25. mája 2010 potvrdili, že zlepšujúci sa prístup k aktuálnym a dôveryhodným informáciám o spoločnostiach by mohol viesť k väčšej dôvere k trhu, pomôcť oživeniu a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov, pričom by sa administratívna záťaž pre podniky nemala zvýšiť, ale naopak znížiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európsky parlament vo svojom rozhodnutí o prepojení obchodných registrov zo 7. septembra 2010 zdôraznil, že prínos tohto projektu k ďalšej integrácii Európskeho hospodárskeho priestoru sa môže využiť iba vtedy, ak sa do siete zapoja všetky členské štáty.

(7) ) Európsky parlament vo svojom uznesení o prepojení obchodných registrov zo 7. septembra 2010 zdôraznil, že prínos tohto projektu pre ďalšiu integráciu Európskeho hospodárskeho priestoru sa môže využiť iba vtedy, ak sa na ňom budú podieľať všetky členské štáty, a že je nevyhnutné zabezpečiť jednoduchší a ľahší prístup k informáciám s cieľom pomôcť malým a stredným podnikom – ktoré sú kľúčovým prvkom v základnej štruktúre európskeho hospodárstva a hlavnou hnacou silou vytvárania pracovných miest, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti v Európe – pretože to prispieva k zníženiu ich administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Tento centrálny portál elektronickej justície prístupný v celej Únii by mal zabezpečiť, aby boli požadované dokumenty, ktoré sú dostupné v jednom členskom štáte, dostupné aj vo všetkých ostatných členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Cezhraničný prístup k obchodným informáciám sa môže zlepšiť jedine vtedy, ak sa všetky členské štáty zapoja do budovania elektronickej siete registrov a ak budú používateľom obchodných informácií zasielať informácie v štandardizovanej podobe (podobný obsah a interoperabilné technológie) v rámci celej Únie. Používatelia by mohli mať prístup k informáciám prostredníctvom jednotnej európskej elektronickej platformy, ktorá je súčasťou elektronickej siete.

(9) Cezhraničný prístup k obchodným informáciám sa môže zlepšiť jedine vtedy, ak sa všetky členské štáty v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami zapoja do budovania elektronickej siete registrov a ak budú používateľom obchodných informácií zasielať informácie v štandardizovanej podobe (podobný obsah a vzory a interoperabilné technológie) v rámci celej Únie. Používatelia by mohli mať prístup k informáciám prostredníctvom jednotnej európskej elektronickej platformy, ktorá je súčasťou elektronickej siete. Prispeje to k väčšej transparentnosti v celej Únii. Elektronická sieť by sa mala opierať o existujúce štruktúry, aby sa zabránilo zbytočným nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov by sa malo riadiť spracovanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch, ako aj prenos údajov prostredníctvom elektronickej siete.

(10) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov by sa malo riadiť spracovanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch, ako aj prenos údajov prostredníctvom elektronickej siete, pričom je potrebné zabezpečiť primeranú ochranu osobných i komerčných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom uľahčiť identifikáciu spoločností, ktoré pôsobia napríklad prostredníctvom pobočiek alebo dcérskych spoločností vo viac ako jednom členskom štáte, by sa okrem existujúceho registračného čísla spoločnosti mal zaviesť aj jedinečný identifikačný znak spoločnosti.

(11) S cieľom uľahčiť identifikáciu spoločností, ktoré pôsobia napríklad prostredníctvom pobočiek alebo dcérskych spoločností vo viac ako jednom členskom štáte, by sa okrem existujúceho registračného čísla spoločnosti mal zaviesť aj jedinečný oficiálny identifikačný znak spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Pokiaľ ide o spoločnosti, pobočky by okrem svojho čísla v registri mali mať aj jedinečný identifikačný znak, ktorý umožní ich jednoznačnú identifikáciu v Európskom hospodárskom priestore. Zmenou a doplnením smernice 89/666/EHS v tomto ohľade by sa umožnilo určiť jasné spojenie medzi spoločnosťami a ich zahraničnými pobočkami, čo je potrebné na pravidelnú aktualizáciu informácií v registri spoločnosti a registri zahraničnej pobočky. Táto spojitosť informácií zapísaných v registri by mala zaistiť, aby k aktualizovaným údajom o pobočkách v ich členskom štáte mali prístup tretie strany. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodovať o postupoch, ktoré uplatňujú vzhľadom na pobočky zapísané do registra na ich území, musia však zaistiť aspoň to, aby sa pobočky zrušených zahraničných spoločností bez zbytočného odkladu vymazali z registra.

(12) Pokiaľ ide o spoločnosti, pobočky by okrem svojho čísla v registri mali mať aj jedinečný identifikačný znak, ktorý umožní ich jednoznačnú identifikáciu v Európskom hospodárskom priestore. Zmenou a doplnením smernice 89/666/EHS v tomto ohľade by sa umožnilo určiť jasné spojenie medzi spoločnosťami a ich zahraničnými pobočkami, čo je potrebné na pravidelnú aktualizáciu informácií v registri spoločnosti a registri zahraničnej pobočky. Táto spojitosť medzi informáciami zapísanými v registri by mala zaistiť, aby k aktualizovaným údajom o pobočkách v ich členskom štáte mali prístup tretie strany. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodovať o postupoch, ktoré uplatňujú vzhľadom na pobočky zapísané do registra na ich území, vrátane možnosti upraviť právne postavenie pobočky, musia však zaistiť aspoň to, aby sa pobočky zrušených zahraničných spoločností vymazali z registra do desiatich pracovných dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zaistiť, aby v kvalite dokumentov a údajov zapísaných do registra v Únii neboli významné rozdiely, by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa všetky informácie zapísané do registra podľa článku 2 smernice 2009/101/ES aktualizovali a aby sa aktualizácia oznámila najneskôr 15 kalendárnych dní od udalosti, ktorá spôsobila zmenu údajov zapísaných do registra. Okrem toho by na zlepšenie ochrany tretích strán v iných členských štátoch mala byť pri všetkých dokumentoch a údajoch prenášaných prostredníctvom siete uvedená jasná informácia o ich právnej hodnote.

(14) S cieľom zaistiť, aby v kvalite dokumentov a údajov zapísaných do registra v Únii neboli významné rozdiely, by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa všetky informácie zapísané do registra podľa článku 2 smernice 2009/101/ES aktualizovali a aby sa aktualizácia oznámila najneskôr do 15 kalendárnych dní od udalosti, ktorá si vyžiadala zmenu údajov zapísaných do registra. Takúto aktualizáciu treba riadne a preukázateľne zaevidovať. Okrem toho by na zlepšenie ochrany tretích strán v iných členských štátoch mala byť pri všetkých dokumentoch a údajoch prenášaných prostredníctvom siete uvedená jasná informácia o ich právnom postavení a právnej hodnote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o správu, riadenie, prevádzku, zastupovanie a financovanie elektronickej siete, podmienky týkajúce sa účasti v elektronickej sieti krajín, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru, minimálne bezpečnostné normy, používanie jedinečného identifikačného znaku, pracovné jazyky elektronickej siete, metódu prenosu informácií medzi registrami, ktorá zaisťuje cezhraničný prístup k informáciám, interoperabilitu informačných a komunikačných technológií používaných členmi elektronickej siete, vymedzenie noriem týkajúcich sa formátu a obsahu dokumentov a údajov, ako aj noriem týkajúcich sa obmedzení pri ukladaní a vyhľadávaní dokumentov a údajov umožňujúcich automatizovanú výmenu údajov, dôsledky nedodržiavania opatrení, metódu zisťovania spojenia medzi spoločnosťou a jej zahraničnou pobočkou, metódu a technické normy prenosu informácií medzi registrom spoločnosti a registrom pobočky, technické normy prenosu informácií medzi registrami a štandardné formy oznámenia cezhraničných fúzií používané registrami. Na zohľadnenie potrieb používateľov by správa siete by mala obsahovať mechanizmus spätnej väzby. Na to aby sa mohli v prípade potreby upraviť pravidlá, je potrebné, aby sa právomoci delegovali na Komisiu na neurčité obdobie.

(15) S cieľom vybudovať elektronickú sieť by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa účasti krajín, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru, v elektronickej sieti, minimálne bezpečnostné normy, používanie jedinečného identifikačného znaku, pracovné jazyky elektronickej siete, metódu prenosu informácií medzi registrami, ktorá zaisťuje cezhraničný prístup k informáciám, interoperabilitu informačných a komunikačných technológií používaných členmi elektronickej siete, vymedzenie noriem týkajúcich sa formátu a obsahu dokumentov a údajov, ako aj noriem týkajúcich sa obmedzení pri ukladaní a vyhľadávaní dokumentov a údajov umožňujúcich automatizovanú výmenu údajov, dôsledky nedodržiavania opatrení, metódu zisťovania spojenia medzi spoločnosťou a jej zahraničnou pobočkou, metódu a technické normy prenosu informácií medzi registrom spoločnosti a registrom pobočky, technické normy prenosu informácií medzi registrami a štandardné formy oznámenia cezhraničných fúzií používané registrami. Na zohľadnenie potrieb používateľov by správa siete mala obsahovať mechanizmus spätnej väzby. Na to, aby sa mohli v prípade potreby upraviť pravidlá, je potrebné, aby sa právomoci delegovali na Komisiu na neurčité obdobie. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 89/666/EHS

Článok 5a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prostredníctvom elektronickej siete uvedenej v článku 4a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES(*) register pobočky bezodkladne oznámi registru spoločnosti všetky zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 tejto smernice.

1. Prostredníctvom elektronickej siete uvedenej v článku 4a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES register pobočky bezodkladne a v každom prípade najneskôr do desiatich pracovných dní oznámi registru spoločnosti všetky zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 89/666/EHS

Článok 5a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty určujú právny postup, ktorý treba dodržiavať po prijatí oznámení uvedených v odseku 1 tohto článku a v článku 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES. Takýmito postupmi sa zaistí, aby sa pobočky spoločností, ktoré sa zrušili alebo iným spôsobom vymazali z registra, bezodkladne zatvorili.

2. Členské štáty určujú právny postup, ktorý treba dodržiavať po prijatí oznámení uvedených v odseku 1 tohto článku a v článku 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES. Takýmito postupmi sa zaistí, aby boli pobočky spoločností, ktoré sa zrušili alebo iným spôsobom z registra vymazali, z registra bezodkladne odstránené a buď zrušené alebo opätovne vytvorené s novou a platnou právnou subjektivitou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 89/666/EHS

Článok 5a – odsek 3 – uvádzacia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 11a a za podmienok uvedených v článkoch 11b a 11c, pričom špecifikuje:

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijať delegované akty, ktorými sa bližšie určia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 89/666/EHS

Článok 5a – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) metódu zisťovania spojenia medzi spoločnosťou a jej zahraničnou pobočkou;

a) metóda vytvorenia identifikačného čísla na identifikáciu spojenia medzi spoločnosťou a jej pobočkou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 89/666/EHS

Článok 11a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5a ods. 3 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5a ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...*.

 

1a. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5a ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

2. Ihneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

2a. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5a ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje na základe podmienok ustanovených v článkoch 11b a 11c.

 

 

_____

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 89/666/EHS

Článok 11b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11b

vypúšťa sa

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 11a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie právomoci odvolať, sa o tom snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 89/666/EHS

Článok 11c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11c

vypúšťa sa

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty proti delegovanému aktu nevznesie námietku ani Európsky parlament ani Rada, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť, ak proti nemu vzniesol námietku Európsky parlament alebo Rada. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku proti delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1

Smernica 2005/56/ES

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Register, do ktorého sa zapisuje spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničnej fúzie, bezodkladne oznámi registru, do ktorého bola každá zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii povinná archivovať dokumenty, že cezhraničná fúzia nadobudla účinnosť, a to prostredníctvom elektronickej siete uvedenej v článku 4a smernice 2009/101/ES. Výmaz pôvodných zápisov možno v prípade potreby uskutočniť najskôr po prijatí tohto oznámenia.

Register, do ktorého sa zapisuje spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničnej fúzie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do desiatich pracovných dní oznámi registru, do ktorého bola každá zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii povinná archivovať dokumenty, že cezhraničná fúzia nadobudla účinnosť, a to prostredníctvom elektronickej siete uvedenej v článku 4a smernice 2009/101/ES. Výmaz pôvodných zápisov možno v prípade potreby uskutočniť najskôr po prijatí tohto oznámenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1

Smernica 2005/56/ES

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 17a a za podmienok uvedených v článkoch 17b a 17c, pričom špecifikuje:

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 17a prijať delegované akty, ktorými sa bližšie určia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2

Smernica 2005/56/ES

Článok 17a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5a ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...*.

 

1a. Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

2. Ihneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

2a. Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok ustanovených v článkoch 17b a 17c.

 

 

_____

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2

Smernica 2005/56/ES

Článok 17b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17b

vypúšťa sa

Zrušenie delegovania právomoci

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 2 kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie právomoci odvolať, sa o tom snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2

Smernica 2005/56/ES

Článok 17c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17c

vypúšťa sa

Námietka proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty proti delegovanému aktu nevznesie námietku ani Európsky parlament ani Rada, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť, ak proti nemu vzniesol námietku Európsky parlament alebo Rada. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku proti delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3a (nový)

Smernica 2009/101/ES

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V článku 4 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

 

„Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na uľahčenie prístupu tretích strán k dobrovoľne zverejneným prekladom.

Týmito opatreniami sa zabezpečuje prístup k prekladom prostredníctvom elektronickej siete uvedenej v článku 4a.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prostredníctvom elektronickej siete register spoločnosti bezodkladne oznámi registru pobočky všetky zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 smernice 89/666/EHS(*).

2. Prostredníctvom elektronickej siete register spoločnosti bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 10 pracovných dní oznámi registru pobočky všetky zmeny v dokumentoch a údajoch uvedených v článku 2 smernice 89/666/EHS(*).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 4

Smernica 2009/101/ES

Článok 4a – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 13a a za podmienok uvedených v článkoch 13b a 13c, pričom špecifikuje:

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijať delegované akty, ktorými sa bližšie určia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Smernica 2009/101/ES

Článok 13a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4a ods. 3 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5a ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...*.

 

1a. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4a ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

2. Ihneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

2a. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

3. Právomoc prijímať delegované akty sa prenáša na Komisiu na základe podmienok ustanovených v článkoch 13b a 13c.

 

 

_____

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Smernica 2009/101/ES

Článok 13b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13b

vypúšťa sa

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 13a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie právomoci odvolať, sa o tom snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Smernica 89/666/EHS

Článok 13c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13c

vypúšťa sa

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty proti delegovanému aktu nevznesie námietku ani Európsky parlament ani Rada, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť, ak proti nemu vzniesol námietku Európsky parlament alebo Rada. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku proti delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smerníc 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

Referenčné čísla

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

8.3.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

8.3.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Hans-Peter Martin

8.3.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.6.2011

4.7.2011

 

 

Dátum prijatia

11.7.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smerníc 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

Referenčné čísla

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Dátum predloženia v EP

24.2.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

8.3.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

8.3.2011

IMCO

8.3.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

IMCO

22.3.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2011

10.10.2011

 

 

Dátum prijatia

26.1.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eva Ortiz Vilella

Dátum predloženia

1.2.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia