Förfarande : 2011/0038(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0022/2012

Ingivna texter :

A7-0022/2012

Debatter :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Omröstningar :

PV 14/02/2012 - 7.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0033

BETÄNKANDE     ***I
PDF 723kWORD 662k
1.2.2012
PE 473.716v02-00 A7-0022/2012

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Kurt Lechner

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0079),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 50.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0059/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 juni 2011(1),

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 6 maj 2011(2),

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 januari 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0022/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50.2 g,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50,

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Beaktandeled 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

efter att ha samrått med Europeiska datatillsynsmannen21,

utgår

_______________

 

21 EUT C …, s. … .

 

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Företag bedriver i allt större grad verksamhet utanför de nationella gränserna och utnyttjar de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Såväl gränsöverskridande koncerner som många omstruktureringsåtgärder som fusioner och uppdelningar berör företag från olika medlemsstater. Därför finns det en växande efterfrågan på information om företag i ett gränsöverskridande sammanhang. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till officiell information om företag på gränsöverskridande basis.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat22 fastställs förteckningen över de handlingar och uppgifter som företag är skyldiga att offentliggöra i sitt filialregister. Det finns dock ingen rättslig skyldighet för registren att utbyta uppgifter om utländska filialer. När viktiga ändringar i fråga om företaget inte avspeglas i registret skapar detta rättslig ovisshet för tredje parter i det land där filialen ligger.

(2) I rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat22 fastställs förteckningen över de handlingar och uppgifter som företag är skyldiga att offentliggöra i sitt filialregister. Det finns dock ingen rättslig skyldighet för registren att utbyta uppgifter om utländska filialer. Detta skapar rättslig ovisshet för tredje parter eftersom filialen kan fortsätta att bedriva verksamhet trots att företaget har avförts från registret.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Åtgärder som gränsöverskridande fusioner eller omlokalisering av företagssäten har gjort det nödvändigt för företagsregister att samarbeta på daglig basis. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar23 ska registren samarbeta över gränserna. Det saknas dock etablerade kommunikationskanaler som kan skynda på förfaranden, hjälpa till att lösa språkproblem och öka rättssäkerheten.

(3) Åtgärder som gränsöverskridande fusioner har gjort det nödvändigt för företagsregister att samarbeta på daglig basis. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar23 ska registren samarbeta över gränserna. Det saknas dock etablerade kommunikationskanaler som kan skynda på förfaranden, hjälpa till att lösa språkproblem och öka rättssäkerheten.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen24 säkerställs bl.a. att det går att få tillgång till de handlingar och uppgifter som lagras i registret på papper eller elektroniskt. Enskilda och företag behöver dock fortfarande göra sökningar från land till land, särskilt som det nuvarande frivilliga samarbetet mellan register inte har visat sig vara tillräckligt.

(4) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen24 säkerställs bl.a. att det går att få tillgång till de handlingar och uppgifter som lagras i registret på papper eller elektroniskt. Enskilda och företag behöver dock fortfarande göra sökningar i registret från land till land, särskilt eftersom det nuvarande frivilliga samarbetet mellan register inte har visat sig vara tillräckligt.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I kommissionens meddelande om den inre marknadsakten25 identifieras sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som en åtgärd för att skapa en mer företagsvänlig rättslig och skattemässig miljö. Sammankopplingen bör bidra till att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag genom att minska administrativa bördor och öka rättssäkerheten och därmed göra det lättare att komma ur krisen, vilket är en av prioriteringarna för Europa 2020‑agendan26. En sammankoppling borde också förbättra den gränsöverskridande kommunikationen mellan registren med hjälp av IKT‑innovationer.

(5) I kommissionens meddelande om inremarknadsakten identifieras sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som en åtgärd som krävs för att skapa en mer företagsvänlig rättslig och skattemässig miljö. Sammankopplingen bör bidra till att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag genom att minska administrativa bördor och öka rättssäkerheten och därmed göra det lättare att komma ur krisen, vilket är en av prioriteringarna för Europa 2020‑agendan. En sammankoppling borde också förbättra den gränsöverskridande kommunikationen mellan registren med hjälp av IKT‑innovationer.

________________

 

25 COM(2010)0608 slutlig.

 

26 Europeiska rådets slutsatser EUCO 13/10 – 17 juni 2010.

 

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 7 september 2010 om sammankoppling av företagsregister28 att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan utnyttjas bara om alla medlemsstater deltar.

(7) Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 7 september 2010 om sammankoppling av företagsregister att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan utnyttjas bara om alla medlemsstater deltar.

_________________

 

28 A7-0218/2010.

 

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Enligt handlingsplanen för europeisk e-juridik29 ska det utvecklas en europeisk e‑juridikportal som ska fungera som enda ingång för juridisk information, juridiska och administrativa institutioner, register, databaser och andra tjänster. Sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister är en viktig del i detta.

(8) Enligt den fleråriga handlingsplanen 2009–2013 för europeisk e-juridik29 ska det utvecklas en europeisk e-juridikportal som ska fungera som enda europeisk elektronisk ingång för juridisk information, juridiska och administrativa institutioner, register, databaser och andra tjänster. Sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister är ett viktigt inslag.

__________________

__________________

29 2009/C 75/01.

29 EUT C 75, 31.3.2009, s. 1.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Den gränsöverskridande tillgången till företagsinformation kan bara förbättras om alla medlemsstater deltar i uppbyggnaden av ett elektroniskt nätverk av register och överför information till företagsinformationen på ett standardiserat sätt (liknande innehåll och driftskompatibel teknik) över hela unionen. Användarna bör kunna få tillgång till information via en enda europeisk elektronisk plattform som ingår i det elektroniska nätverket.

(9) Den gränsöverskridande tillgången till företagsinformation om företag och deras filialer som har öppnats i andra medlemsstater kan bara förbättras om alla medlemsstater möjliggör elektronisk kommunikation mellan olika register och överför information till de enskilda användarna på ett standardiserat sätt genom samma typ av innehåll och driftskompatibel teknik över hela unionen. Denna driftskompatibilitet hos registren bör garanteras genom att medlemsstaternas register (”nationella register”) tillhandahåller tjänster som bör utgöra gränssnitten till den centrala europeiska plattformen (”plattformen”). Denna plattform bör vara en centraliserad uppsättning informationstekniska verktyg som integrerar tjänster och utgör ett gemensamt gränssnitt. Detta gränssnitt bör användas av alla nationella register. Plattformen bör också tillhandahålla tjänster som utgör ett gränssnitt till den europeiska e-juridikportalen, som ska fungera som europeisk elektronisk ingång, och till de valfria ingångar som inrättats av medlemsstaterna. Plattformen bör endast uppfattas som ett instrument för sammankoppling av register och inte som ett särskilt organ med status som juridisk person. På grundval av en unik identifiering bör plattformen ha en funktion för att överföra information från varje medlemsstats register till de andra medlemsstaternas behöriga register i ett standardmeddelandeformat (en elektronisk form av meddelanden som utbyts mellan it-system, såsom xml) samt den korrekta språkversionen.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Detta direktiv syftar inte till att införa någon centraliserad registerdatabas som lagrar väsentlig information om företag. Vid tidpunkten för genomförandet av systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (systemet för sammankoppling av register) bör endast de uppgifter som är nödvändiga för att den centrala plattformen ska fungera på ett korrekt sätt fastställas. Omfattningen av dessa uppgifter bör särskilt inbegripa operativa uppgifter, lexikon och ordlistor. Detta bör fastställas med beaktande av behovet av att garantera att systemet för sammankoppling av register fungerar effektivt. Dessa uppgifter bör användas för att plattformen ska kunna utföra sina uppgifter och bör aldrig i direkt form göras allmänt tillgängliga. Dessutom bör plattformen inte ändra vare sig innehållet i de uppgifter om företag som lagrats i nationella register eller den information om företag som överförts via systemet för centrala handels- och företagsregister.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Eftersom målet med direktivet inte är en harmonisering av de nationella systemen för centrala register, handelsregister och företagsregister är medlemsstaterna inte skyldiga att ändra sina interna registersystem, särskilt inte när det gäller förvaltning, lagring av uppgifter, avgifter, användning och lämnande av information för nationella ändamål.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter30 bör styra den behandling av personuppgifter, inbegripet överföring av personuppgifter genom ett elektroniskt nätverk, som utförs i medlemsstaterna.

utgår

___________________

 

30 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Det bör införas en unik företagsidentifiering i tillägg till företagens befintliga registreringsnummer för att underlätta identifieringen av företag som t.ex. har en närvaro genom filialer eller dotterbolag i mer än en medlemsstat.

utgår

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) När det gäller företag bör filialer också, i tillägg till sitt nummer i registret, ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En ändring av direktiv 89/666/EEG i detta avseende bör göra det möjligt att upprätta en tydlig koppling mellan företag och deras utländska filialer, vilket är nödvändigt för att regelbundet kunna uppdatera informationen i företagsregistret och i filialregistret. Samstämmigheten i den registrerade informationen bör garantera att tredje parter får tillgång till uppdaterade uppgifter om filialer i sin medlemsstat. Medlemsstaterna bör kunna besluta om vilka förfaranden de ska tillämpa i fråga om de filialer som är registrerade inom deras territorium, men de måste minst säkerställa att filialer till avvecklade företag tas bort från registret utan onödig fördröjning.

(12) Inom ramen för detta direktiv kommer den europeiska e-juridikportalen att med hjälp av plattformen behandla enskilda användares framställningar om den information om företag och deras filialer öppnade i andra medlemsstater som lagrats i nationella register. Detta gör det möjlig att presentera sökresultaten på portalen, däribland förklarande beteckningar på unionens alla officiella språk där den lämnade informationen förtecknas. För att förbättra skyddet för tredje parter i andra medlemsstater bör dessutom grundläggande information om det rättsliga värdet för de uppgifter och handlingar som offentliggjorts i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning som antagits i överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 2009/101/EG finnas tillgänglig på portalen.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Medlemsstaterna får inrätta en eller flera valfria ingångar, vilket kan påverka användningen och driften av plattformen. Kommissionen bör därför informeras om inrättandet och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion, i synnerhet om deras stängning. Sådan information bör inte på något sätt begränsa medlemsstaternas befogenhet att inrätta och driva valfria ingångar.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Företag och deras filialer som har öppnats i andra medlemsstater bör ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom Europeiska unionen. Identifieringen är avsedd att användas för kommunikation mellan registren genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (”systemet för sammankoppling av register”). Av detta skäl är företag och filialer inte skyldiga att inkludera den unika identifieringen i de brev eller orderblanketter från företagen som nämns i direktiven 2009/101/EG och 89/666/EEG. De bör fortsätta att använda sina nationella registreringsnummer för egna kommunikationsändamål.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c) Det bör vara möjligt att upprätta en tydlig koppling mellan företagsregistret och filialregistren för de filialer som öppnats i andra medlemsstater, vilken består i utbytet av information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i den medlemsstaten. Medlemsstaterna bör kunna besluta om vilka förfaranden de ska tillämpa i fråga om de filialer som är registrerade inom deras territorium, men de bör minst säkerställa att filialer till ett avvecklat företag avförs från registret utan onödigt dröjsmål och, i förekommande fall, efter ett likvidationsförfarande avseende filialen. Denna skyldighet bör inte gälla företagsfilialer som har avförts från registret, men som har en rättslig efterträdare, t.ex. i fall av eventuella ändringar av företagets rättsliga form, en fusion eller uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess registrerade säte.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12d) Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på filialer som har öppnats i en medlemsstat av ett företag som inte lyder under lagstiftningen i någon medlemsstat, i enlighet med artikel 7 i direktiv 89/666/EEG.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Direktiv 2005/56/EG bör också ändras för att se till att kommunikationen mellan register går genom det elektroniska registernätverket.

(13) Direktiv 2005/56/EG bör också ändras för att se till att kommunikationen mellan register går genom systemet för sammankoppling av register.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Medlemsstaterna bör se till att alla ändringar av information om företag som förts in i registren införs utan onödigt dröjsmål. Uppdateringen bör offentliggöras, vanligtvis inom 21 dagar från mottagandet av den fullständiga dokumentationen avseende dessa ändringar, inklusive laglighetskontrollen i enlighet med nationell lagstiftning. Denna tidsfrist bör tolkas så att medlemsstaterna är skyldiga att göra rimliga ansträngningar för att hålla den tidsfrist som fastställs i direktivet. Den bör inte vara tillämplig på de redovisningshandlingar som företag är skyldiga att lämna för varje räkenskapsår. Detta undantag motiveras av överbelastningen av de nationella registren under rapporteringsperioder. I enlighet med allmänna rättsliga principer som är gemensamma för alla medlemsstater bör tidsfristen på 21 dagar förlängas i fall av force majeure.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att se till att det inte finns några signifikanta skillnader i kvaliteten i de handlingar och uppgifter som registreras i unionen bör medlemsstaterna se till att all information som registreras enligt artikel 2 i direktiv 2009/101/EG uppdateras och att uppdateringen offentliggörs senast den femtonde kalenderdagen efter den händelse som ledde till förändringen i den registrerade uppgiften. För att förbättra skyddet för tredje parter i andra medlemsstater bör alla handlingar och uppgifter som överförs via nätverket dessutom åtföljas av tydlig information om deras rättsliga värde.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Om kommissionen skulle besluta att utveckla och/eller driva plattformen genom en tredje part bör detta ske i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1. Det bör säkerställas att medlemsstaterna deltar i denna process i lämplig utsträckning, genom att det fastställs tekniska specifikationer i fråga om offentlig upphandling genom genomförandeakter som antagits med tillämpning av det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter2.

 

_____________

 

1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

 

2 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i fråga om det elektroniska nätverkets styrning, förvaltning, drift, representation och finansiering, villkoren för att låta länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet delta i det elektroniska nätverket, minimistandarder för säkerhet, användning av en unik identifiering, vilka språk som ska användas i det elektroniska nätverket, metoden för att överföra information mellan registren för att garantera gränsöverskridande tillgång till informationen, driftskompatibilitet hos de informations- och kommunikationstekniker som medlemmarna i det elektroniska nätverket använder, definition av standarder för format, innehåll och begränsningar för lagring och hämtning av handlingar och uppgifter som möjliggör automatiskt datautbyte, följder av bristande efterlevnad, metoden för att identifiera kopplingen mellan ett företag och dess utländska filial, tekniska standarder för överföring av information mellan registren samt standardformulär för meddelanden om gränsöverskridande fusioner som ska användas i registren. Styrningen av nätverket bör omfatta en återkopplingsmekanism för användare så att deras behov kan beaktas. Det är nödvändigt att kommissionen ges befogenheter på obestämd tid för att göra det möjligt att justera bestämmelserna vid behov.

(15) Om kommissionen beslutar att svara för driften av plattformen genom en tredje part bör kontinuiteten när det gäller de tjänster som tillhandahålls genom systemet för sammankoppling av register och en verklig offentlig tillsyn av plattformens funktion garanteras. Detaljerade bestämmelser för den operativa förvaltningen av plattformen bör antas genom genomförandeakter som antas genom det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011. Medlemsstaternas deltagande i driften av hela systemet bör under alla omständigheter garanteras med hjälp av en regelbunden dialog mellan kommissionen och företrädarna för medlemsstaterna i frågor som rör driften av systemet för sammankoppling av register och dess framtida utveckling.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister förutsätter en samordning av nationella system med olika tekniska särdrag. Detta innebär att det antas tekniska åtgärder och specifikationer som måste ta hänsyn till skillnader mellan register. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att hantera dessa tekniska och operativa frågor. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Detta direktiv bör inte begränsa medlemsstaternas rättigheter att ta ut avgifter för tillgång till information om företag via systemet för sammankoppling av register, om sådana avgifter krävs enligt med nationell lagstiftning. Tekniska åtgärder och specifikationer för systemet för sammankoppling av register bör därför göra det möjligt att införa betalningsbestämmelser. Direktivet bör i detta avseende inte föregripa någon specifik teknisk lösning, eftersom betalningsbestämmelserna bör fastställas när genomförandeakterna antas, med beaktande av allmänt tillgängliga onlinefaciliteter.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c) Det skulle kunna vara önskvärt för tredjeländer att i framtiden kunna delta i systemet för sammankoppling av register.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 15d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15d) En rättvis lösning vad gäller finansieringen av systemet för sammankoppling av register innebär att både Europeiska unionen och dess medlemsstater bör delta i finansieringen av systemet. Medlemsstaterna bör ansvara för finansieringen av anpassningen av de nationella registren till nämnda system, medan de centrala delarna (plattformen och den europeiska e-juridikportal som utgör den enda europeiska ingången) bör finansieras genom en lämplig budgetpost i unionens allmänna budget. I syfte att komplettera icke väsentliga delar av detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på uttagande av avgifter för tillgång till företagsinformation. Detta påverkar inte de nationella registrens möjlighet att ta ut avgifter men det kan röra sig om en tilläggsavgift som ska bidra till medfinansieringen av den centrala europeiska plattformens underhåll och drift. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 15e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15e) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter2 styr den behandling av personuppgifter, inbegripet elektronisk överföring av personuppgifter, som utförs i medlemsstaterna. När personuppgifter behandlas av medlemsstaternas register, av kommissionen och, i tillämpliga fall, av tredje part som deltar i plattformens drift, bör detta ske i överensstämmelse med dessa akter. De genomförandeakter som ska antas avseende systemet för sammankoppling av register bör, då så är lämpligt, garantera en sådan överensstämmelse, särskilt genom att fastställa relevanta uppgifter och ansvarsområden för samtliga berörda deltagare, liksom de organisatoriska och tekniska bestämmelser som ska tillämpas på dem.

 

______________

 

1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

2 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 15f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15f) Systemet för sammankoppling av register kräver att medlemsstaterna gör nödvändiga anpassningar som framför allt består i utvecklingen av ett gränssnitt som kopplar varje register till den centrala plattformen, för att detta system ska kunna tas i bruk. Direktivet bör därför fastställa en längre tidsfrist för medlemsstaternas införlivande och tillämpning av bestämmelserna avseende systemets tekniska drift. Tidsfristen bör följa på kommissionens antagande av samtliga genomförandeakter som avser de tekniska åtgärderna och specifikationerna för systemet för sammankoppling av register. Tidsfristen för införlivandet och tillämpningen av direktivets bestämmelser om den tekniska driften av systemet för sammankoppling av register bör vara tillräckligt lång för att medlemsstaterna ska kunna göra de nödvändiga rättsliga och tekniska anpassningarna, så att systemet fullt ut kan tas i bruk inom en rimlig tid.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 15g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15g) I enlighet med medlemsstaternas och kommissionens gemensamma politiska uttalande av den 20 oktober 2011 om förklarande dokument har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, till anmälan av införlivandeåtgärder bifoga ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan ett direktivs olika delar och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är motiverat.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 15h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15h) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8, enligt vilken var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 6 maj 20111.

 

______________

 

1 EUT C 220, 26.7.2011, s. 1.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – inledningen

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 1 ska följande punkt 3 läggas till:

(1) I artikel 1 ska följande punkter läggas till:

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 1 – punkt -3 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”-3. Handlingar och uppgifter som avses i artikel 2.1 ska finnas offentliggjorda genom det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättas i enlighet med artikel 4a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen*. Artiklarna 3aa och 3ab.1 i det direktivet ska tillämpas i tillämpliga delar.

 

________________

 

* EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.”

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Filialer ska ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3. Medlemsstaterna ska se till att filialer har en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem i kommunikationen mellan registren genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats i enlighet med artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG. Denna unika identifiering ska åtminstone omfatta beståndsdelar som möjliggör en identifiering av den medlemsstat som har registret, det nationella ursprungsregistret, filialens nummer i registret och, om lämpligt, specifikationer för att undvika identifieringsfel.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Filialregistret ska utan dröjsmål genom det elektroniska nätverk som avses i artikel 4a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG(*) meddela företagsregistret alla ändringar i de handlingar och uppgifter som anges i artikel 2 i det här direktivet.

1. Företagsregistret ska utan dröjsmål genom det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats i enlighet med artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG(*) tillhandahålla information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i det registrets medlemsstat.

2. Medlemsstaterna ska fastställa det rättsliga förfarande som ska följas vid mottagandet av de meddelanden som avses i punkt 1 denna artikel och i artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG. Dessa förfaranden ska garantera att filialer till företag som har avvecklats eller på annat sätt har avlägsnats från registret stängs utan onödig fördröjning.

2. Filialregistret ska genom detta system utan dröjsmål sörja för mottagning av den information som avses i punkt 1.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a och på de villkor som anges i artiklarna 11b och 11c om

3. Det utbyte av information som avses i punkterna 1 och 2 ska vara kostnadsfritt för registren.

a) metoden för att identifiera kopplingen mellan ett företag och dess filial,

 

b) metoden och de tekniska standarderna för överföring av information mellan företagsregistret och filialregistret.

 

 

3a. Medlemsstaterna ska fastställa det förfarande som ska följas efter mottagandet av den information som avses i punkterna 1 och 2. Dessa förfaranden ska garantera att filialer till bolag som har avvecklats eller på annat sätt har avförts från registret avlägsnas från registret utan onödig fördröjning.

 

3b. Andra meningen i punkt 3a ska inte tillämpas på filialer till bolag som har avförts från registret på grund av en ändring av bolagets rättsliga form, en fusion eller uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess säte.”

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 89/666/EEG

Avsnitt IIIa

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”AVSNITT IIIa

utgår

DELEGERADE AKTER

 

Artikel 11a

 

1. Kommissionen ska tilldelas befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 5a.3 på obestämd tid.

 

2. Så snart som kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 11b och 11c.

 

Artikel 11b

 

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 11a.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas och ange de delegerade befogenheter som eventuellt ska återkallas.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Artikel 11c

 

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

 

Den delegerade akten kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.”

 

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2005/56/EG

Artikel 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 13

”Artikel 13

 

Registrering

1. Lagstiftningen i varje medlemsstat som de fusionerande bolagen omfattades av ska avgöra för respektive stats territorium hur den gränsöverskridande fusionens genomförande, i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG, ska offentliggöras i de offentliga register till vilka varje bolag var skyldigt att lämna in sina handlingar.

Lagstiftningen i varje medlemsstat som de fusionerande bolagen omfattades av ska avgöra för respektive stats territorium hur den gränsöverskridande fusionens genomförande, i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, ska offentliggöras i de offentliga register till vilka varje bolag var skyldigt att lämna in sina handlingar.

Registreringsenheten för registrering av det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska utan dröjsmål, via det elektroniska nätverket som avses i artikel 4a i direktiv 2009/101/EG, meddela den registreringsenhet hos vilken vart och ett av bolagen var skyldigt att lämna in sina handlingar att den gränsöverskridande fusionen har ägt rum. Den föregående registreringen ska raderas, i tillämpliga fall, vid mottagandet av det meddelandet, men inte tidigare.

Registreringsenheten för registrering av det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska utan dröjsmål, via det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats i enlighet med artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG, meddela den registreringsenhet hos vilken vart och ett av bolagen var skyldigt att lämna in sina handlingar att den gränsöverskridande fusionen har ägt rum. Den föregående registreringen ska raderas, i tillämpliga fall, vid mottagandet av det meddelandet, men inte tidigare.”

2. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a och på de villkor som anges i artiklarna 17b och 17c om

 

a) de tekniska standarderna för överföring av information mellan registreringsenheterna,

 

b) de standardformulär som ska användas för meddelande om gränsöverskridande fusioner.

 

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Direktiv 2005/56/EG

Artiklarna 17a, 17b och 17c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Följande artiklar ska införas som artikel 17a, 17b och 17c:

utgår

”Artikel 17a

 

Utövande av delegering

 

1. Kommissionen ska tilldelas befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 13.2 på obestämd tid.

 

2. Så snart som kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 17b och 17c.

 

Artikel 17b

 

Återkallande av delegering

 

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 13.2.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas och ange de delegerade befogenheter som eventuellt ska återkallas.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Artikel 17c

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

 

Den delegerade akten kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.”

 

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – inledningen

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

(1) Följande artikel ska införas:

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att alla ändringar i de handlingar och uppgifter som avses i första stycket offentliggörs inom 15 kalenderdagar.”

”Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att alla ändringar i de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 införs i det behöriga register som avses i artikel 3.1 och offentliggörs i enlighet med artikel 3.3 och 3.5, vanligtvis inom 21 dagar från mottagandet av den fullständiga dokumentationen avseende dessa ändringar, inklusive, i tillämpliga fall, en laglighetskontroll i enlighet med nationell lagstiftning för införande i akten.

 

Denna bestämmelse ska inte tillämpas på de redovisningshandlingar som avses i artikel 2 f.”

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Företag ska ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.”

Medlemsstaterna ska se till att företag har en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom ramen för kommunikation mellan register genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister. Denna unika identifiering ska minst bestå av de delar som krävs för att man ska kunna identifiera den medlemsstat som har registret, det nationella ursprungsregistret, företagets nummer i registret och, om lämpligt, specifikationer för att undvika identifieringsfel.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3 – inledningen

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Följande artikel ska införas som artikel 3a:

(3) Följande artiklar ska införas:

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 3a

utgår

1. Medlemsstaterna ska se till att varje sökande får tillgång till de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 och som har getts in till deras register, i elektronisk form genom en enda europeisk plattform som är tillgänglig från varje medlemsstat.

 

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2009/101/EG

Artikel3 a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska också se till att det till varje handling och uppgift som finns i deras register och som har överförts enligt punkt 1, bifogas tydlig information med en förklaring av de bestämmelser i nationell lagstiftning som innebär att tredje part kan förlita sig på dessa handlingar och uppgifter, i enlighet med punkterna 5–7 i artikel 3.

2. Medlemsstaterna ska se till att uppdaterad information tillhandahålls med en förklaring av de bestämmelser i nationell lagstiftning som innebär att tredje part i enlighet med artikel 3.5, 3.6 och 3.7 kan förlita sig på de uppgifter och varje typ av handlingar som avses i artikel 2.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De avgifter som tas ut för tillgång till handlingar och uppgifter får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillgången.

3. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga informationen för offentliggörande på den europeiska ejuridikportalen i enlighet med portalens bestämmelser och tekniska krav.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska offentliggöra denna information på den europeiska ejuridikportalen på unionens alla officiella språk.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3aa

 

1. Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 ska också offentliggöras genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister.

 

2. Medlemsstaterna ska se till att dessa handlingar och uppgifter finns att tillgå elektroniskt – i ett standardmeddelandeformat – genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister. Medlemsstaterna ska också se till att minimistandarderna för säkerhet vad gäller uppgiftsöverföring respekteras.

 

3. Kommissionen ska tillhandahålla en söktjänst på unionens alla officiella språk avseende företag som registrerats i medlemsstaterna, i syfte att genom den europeiska e-juridikportalen tillhandahålla

 

a) de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2,

 

b) de förklarande beteckningar på unionens alla officiella språk där dessa uppgifter och typerna av dessa handlingar förtecknas.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3ab (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3ab

 

1. De avgifter som tas ut för tillgången till de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillgången.

 

2. Medlemsstaterna ska se till att följande uppgifter är kostnadsfritt tillgängliga genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister:

 

a) företagets namn och rättsliga form,

 

b) företagets registrerade säte och den medlemsstat där det är registrerat,

 

c) företagets registreringsnummer.

 

Utöver dessa uppgifter får medlemsstaterna välja att tillhandahålla ytterligare kostnadsfria handlingar och uppgifter.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

1. Företagsregistret ska genom det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister utan dröjsmål tillhandahålla information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende bolaget och om bolagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i det registrets medlemsstat.

 

2. Filialregistret ska utan dröjsmål genom det systemet garantera mottagandet av den information som avses i punkt 1.

 

3. Det utbyte av information som avses i punkterna 1 och 2 ska vara kostnadsfritt för registren.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4 – inledningen

Direktiv 2009/101/EG

Artickel 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas som artikel 4a:

(4) Följande artiklar ska införas:

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de register som anges i artikel 3.1 är driftskompatibla och bildar ett elektroniskt nätverk (nedan kallat det elektroniska nätverket).

1. En central europeisk plattform ska inrättas.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Företagsregistret ska utan dröjsmål genom det elektroniska nätverket meddela sitt filialregister alla ändringar i de handlingar och uppgifter som anges i artikel 2 i direktiv 89/666/EEG.

2. Systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (”systemet för sammankoppling av register”) ska vara sammansatt av

 

medlemsstaternas register,

 

– den centrala europeiska plattformen,

 

– den europeiska e-juridikportalen, som fungerar som den europeiska elektroniska ingången.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a och på de villkor som anges i artiklarna 13b och 13c om

3. Medlemsstaterna ska säkerställa driftskompatibilitet för sina register inom systemet via plattformen.

a) bestämmelser för styrning, förvaltning, drift och representation av det elektroniska nätverket,

 

b) finansiering av det elektroniska nätverket,

 

c) villkor för att länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska få delta i det elektroniska nätverket,

 

d) minimistandarder för säkerhet i det elektroniska nätverket,

 

e) användning av en unik identifiering,

 

f) de språk som ska användas i det elektroniska nätverket,

 

g) metoden för att överföra information mellan registren och säkerställa gränsöverskridande tillgång till information i enlighet med artikel 3a, inklusive valet av den enda europeiska elektroniska plattformen,

 

h) driftskompatibiliteten hos de informations- och kommunikationstekniker som medlemmarna i det elektroniska nätverket använder, inklusive ett betalningsgränssnitt,

 

i) definitionen av standarder för format, innehåll och gränser för att lagra och använda handlingar och uppgifter, som möjliggör automatiserat datautbyte,

 

j) konsekvenserna av underlåtenhet att uppfylla villkoren i punkterna a–i och hur dessa villkor ska verkställas.

 

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna får inrätta valfria ingångar till systemet för sammankoppling av register. De ska utan onödigt dröjsmål informera kommissionen om inrättandet och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Tillgången till informationen från systemet för sammankoppling av register ska garanteras genom den europeiska ejuridikportalen och genom valfria ingångar som inrättats av medlemsstaterna.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. Inrättandet av systemet för sammankoppling av register ska inte påverka befintliga bilaterala avtal som ingåtts mellan medlemsstaterna om utbyte av information om företag.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

1. Kommissionen ska besluta att utveckla och/eller svara för driften av den plattform som avses i artikel 4a.2 antingen på egen hand eller genom en tredje man.

 

I det senare fallet ska valet av tredje man och kommissionens verkställande av det avtal som ingåtts med denna tredje man göras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2005 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget*.

 

2. Om kommissionen beslutar att utveckla plattformen genom tredje man ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa de tekniska specifikationerna i fråga om offentlig upphandling och löptiden för det avtal som ingåtts med denna tredje man.

 

3. Om kommissionen beslutar att svara för driften av plattformen genom tredje man ska kommissionen genom genomförandeakter anta detaljerade bestämmelser för den operativa förvaltningen av plattformen.

 

Den operativa förvaltningen av plattformen ska särskilt omfatta följande:

 

Tillsynen av plattformens funktion.

 

– Säkerhet och skydd för de uppgifter som överförs och utbyts med hjälp av plattformen.

 

– Samordning av förbindelserna mellan medlemsstaternas register och tredje man.

 

Kommissionen ska utöva tillsyn över plattformens funktion.

 

4. De genomförandeakter som avses i punkterna 2 och 3 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4e.

 

_______________

 

* EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.”

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”Artikel 4c

 

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta följande:

 

a) Den tekniska specifikation som definierar metoderna för elektronisk kommunikation inom systemet för sammankoppling av register.

 

b) Den tekniska specifikationen för kommunikationsprotokollen.

 

c) De tekniska åtgärder som garanterar minimistandarder för it-säkerhet vad gäller kommunikation och överföring av information inom systemet för sammankoppling av register.

 

d) Den tekniska specifikation som anger metoden för informationsutbytet mellan det företagsregister och det filialregister som avses i artikel 3b i detta direktiv och i artikel 5a i direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat*.

 

e) Den detaljerade förteckning över uppgifter som ska överföras för informationsutbyte mellan register enligt artikel 3b i detta direktiv, artikel 5a i direktiv 89/666/EEG och artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.

 

f) Den tekniska specifikation som anger strukturen för standardmeddelandeformatet för informationsutbytet mellan registren, plattformen och den europeiska e-juridikportalen.

 

g) Den tekniska specifikation som anger den uppsättning uppgifter som är nödvändig för att plattformen ska kunna uppfylla sin funktion och metoden för lagring, användning och skydd av sådana uppgifter.

 

h) Den tekniska specifikation som definierar strukturen för och användningen av den unika identifieringen för kommunikation mellan register.

 

i) Den specifikation som anger de tekniska driftsmetoderna för systemet för sammankoppling av register vad gäller distribution och utbyte av information och den specifikation som anger de it-tjänster som tillhandahålls av plattformen, vilket garanterar en överföring av meddelanden i den relevanta språkversionen.

 

j) De harmoniserade kriterierna för den söktjänst som tillhandahålls av den europeiska e-juridikportalen.

 

k) Betalningsbestämmelserna, med beaktande av tillgängliga betalningsfaciliteter, såsom online-faciliteter för betalning.

 

l) De förklarande beteckningar där de uppgifter och den typ av handlingar som avses i artikel 2 förtecknas.

 

m) De tekniska villkoren för tillgängligheten av de tjänster som tillhandahålls genom systemet för sammankoppling av register.

 

o) Förfarandet och de tekniska kraven för sammankopplingen av de valfria ingångarna till plattformen.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4e.

 

Kommissionen ska anta dessa genomförandeakter senast den [xxx]1.

 

_____________

 

* EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.”

 

1 Tre år efter det att direktivet har trätt i kraft.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”Artikel 4d

 

1. Inrättandet och det framtida utvecklandet av den centrala europeiska plattformen och anpassningarna till den europeiska e-juridikportalen till följd av detta direktiv ska finansieras via unionens allmänna budget.

 

2. Underhållet och driften av den centrala europeiska plattformen ska finansieras via unionens allmänna budget och får medfinansieras genom de avgifter för tillgång till systemet för sammankoppling av register som tas ut från de enskilda användarna. Inget i denna punkt får påverka avgifterna på nationell nivå.

 

3. Kommissionen får genom delegerade akter och i enlighet med artikel 13a anta bestämmelser om en eventuell medfinansiering av den centrala europeiska plattformen genom uttagande av avgifter och – i fall av en sådan medfinansiering – om storleken på de avgifter som tas ut från de enskilda användarna i enlighet med punkt 2.

 

4. Avgifter som införs i enlighet med punkt 2 får inte påverka de eventuella avgifter som medlemsstaterna tar ut för tillgång till handlingar och uppgifter i enlighet med artikel 3ab.1 i detta direktiv.

 

5. De avgifter som tas ut i enlighet med punkt 2 får inte tas ut för tillgång till de uppgifter som avses i artikel 3ab.2 a, 3ab.2 b och 3ab.2 c.

 

6. Varje medlemsstat ska bära kostnaderna för anpassningen av de nationella registren, liksom kostnaderna för underhållet och driften av de nationella registren till följd av detta direktiv.”

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4e (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”Artikel 4e

 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter*.

 

2. När det hänvisas till denna artikel ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

_______________

 

* EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.”

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6

Direktiv 2009/101/EG

Kapitel 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Följande kapitel ska införas som kapitel 4a:

(6) Följande kapitel ska införas som kapitel 4a:

”KAPITEL 4A

”KAPITEL 4A

DELEGERADE AKTER

DELEGERADE AKTER

Artikel 13a

Artikel 13a

 

Utövande av delegeringen

1. Kommissionen ska tilldelas befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 4a.3 på obestämd tid.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Så snart som kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 13b och 13c.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4d.3 ska ges till kommissionen tills vidare.

Artikel 13b

 

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 13a.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4d.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 4d.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas och ange de delegerade befogenheter som eventuellt ska återkallas.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Artikel 13c

 

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

 

Den delegerade akten kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.”

 

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Rapport och regelbunden dialog

 

1. Kommissionen ska senast fem år efter slutdatumet för tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 4.1a offentliggöra en rapport om hur systemet för sammankoppling av register fungerar, och då särskilt undersöka den tekniska driften och de ekonomiska aspekterna.

 

2. Rapporten ska, om lämpligt, åtföljas av förslag till ändringar av detta direktiv.

 

3. Kommissionen och medlemsstaternas företrädare ska regelbundet sammanträda i lämpligt forum för att diskutera de frågor som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den januari 2014 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den [xxx]1 anta, offentliggöra och tillämpa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

 

________________

 

1 Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Trots vad som sägs i punkt 1 ska medlemsstaterna anta, offentliggöra och tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa

 

– artiklarna 1.-3–1.3 och 5a i direktiv 89/666/EEG,

 

– artikel 13 i direktiv 2005/56/EG,

 

– artikel 3.1 andra stycket samt artiklarna 3aa, 3ab, 3b och 4a.3–4a.5 i direktiv 2009/101/EG

 

senast två år efter det att de genomförandeakter som avses i artikel 4c har antagits.

 

Vid antagandet av dessa genomförandeakter ska kommission offentliggöra slutdatumet för tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

1b. När en medlemsstat antar de åtgärder som avses i punkt 1 ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationella lagstiftningsåtgärder som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

(1)

EUT C 248, 25.8.2011, s. 118.

(2)

EUT C 220, 26.7.2011, s. 1.


MOTIVERING

Sammankopplingen av olika företagsregister är en viktig åtgärd när det gäller att främja fortsatt ekonomisk integration inom EU och stärka rättssäkerheten för företagen och medborgarna.

På nationell och regional nivå förs handelsregister, och dessa register uppvisar överallt faktiska och rättsliga skillnader, exempelvis när det gäller deras rättsliga innebörd och de registrerade uppgifternas tillförlitlighet. Med tanke på rättssäkerheten och insynskraven gör ökningen i gränsöverskridande ekonomisk verksamhet att det behövs en bättre sammankoppling av företagsregister. Det handlar också om att spara tid och pengar. Först genom sammankopplingen utnyttjar man till fullo den potential som den elektroniska hanteringen för med sig. Grunderna i kommissionens förslag bör stödjas med tanke på att det bara omfattar de nödvändiga aspekterna. Målet med direktivet är en rent teknisk sammankoppling av befintliga nationella register och inte någon harmonisering av de rättsliga följderna. Man reglerar bara utbytet av informationen i registren i stället för att upprätta ett handelsregister med egna uppgifter. Man skapar en plattform som förbättrar och påskyndar kommunikationen och informationsöverföringen till förmån för medborgarna och företagen.

En egendomlig aspekt i samband med förslaget består i att många av de återstående frågorna, särskilt vad gäller de tekniska detaljerna, inte kan besvaras slutgiltigt. Frågor och lösningar uppstår respektive utvecklas när nätverket inrättas. Av detta skäl anser föredraganden att man, verkligen undantagsvis, bör kunna stödja att beslut överlåts åt framtida rättsakter som – återigen verkligen undantagsvis – delvis också utformas som genomförandeakter med fullt deltagande från medlemsstaternas sida. Sammankopplingen av företagsregister kan fungera väl endast om kommissionen och medlemsstaterna har ett nära samarbete. Samtidigt bör sakkunskaper och korrekthet garanteras därigenom. Under samråden reviderades kommissionens förslag genom ett samarbete mellan rådet och kommissionen. De omfattande delegerade akter som ursprungligen planerades införs nu delvis i själva rättsakten, medan vissa områden överlåts åt genomförandeakter och delegerade akter.


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (19.7.2011)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

(KOM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))

Föredragande: Hans-Peter Martin

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Företag bedriver i allt större grad verksamhet utanför de nationella gränserna och utnyttjar de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Såväl gränsöverskridande koncerner som många omstruktureringsåtgärder som fusioner och uppdelningar berör företag från olika medlemsstater. Därför finns det en växande efterfrågan på information om företag i ett gränsöverskridande sammanhang. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till officiell information om företag på gränsöverskridande basis.

(1) Företag bedriver i allt större grad verksamhet utanför de nationella gränserna och utnyttjar de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Såväl gränsöverskridande koncerner som många omstruktureringsåtgärder som fusioner och uppdelningar berör företag från olika medlemsstater. Därför finns det en växande efterfrågan på information om företag i ett gränsöverskridande sammanhang. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till officiell information om företag på gränsöverskridande basis. En förbättrad tillgång till aktuella och tillförlitliga uppgifter om företag skulle kunna skapa större förtroende för marknaden samt öka insynen, underlätta återhämtningen och stärka de europeiska företagens konkurrenskraft.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat fastställs förteckningen över de handlingar och uppgifter som företag är skyldiga att offentliggöra i sitt filialregister. Det finns dock ingen rättslig skyldighet för registren att utbyta uppgifter om utländska filialer. När viktiga ändringar i fråga om företaget inte avspeglas i registret skapar detta rättslig ovisshet för tredje parter i det land där filialen ligger.

(2) I rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat fastställs förteckningen över de handlingar och uppgifter som företag är skyldiga att offentliggöra i sitt filialregister. Det finns dock ingen rättslig skyldighet för registren att utbyta uppgifter om utländska filialer. Detta skapar rättslig ovisshet för tredje parter om viktiga ändringar i fråga om företaget inte avspeglas i registret i det land där filialen ligger. Det befintliga samarbetet mellan registren är inte tillräckligt för att tillgodose det informationsbehov som uppstår till följd av företagens verksamhet på den inre marknaden. Ett effektivt, gränsöverskridande samarbete mellan företagsregister är emellertid absolut nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera väl.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Åtgärder som gränsöverskridande fusioner eller omlokalisering av företagssäten har gjort det nödvändigt för företagsregister att samarbeta på daglig basis. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar ska registren samarbeta över gränserna. Det saknas dock etablerade kommunikationskanaler som kan skynda på förfaranden, hjälpa till att lösa språkproblem och öka rättssäkerheten.

(3) Åtgärder som gränsöverskridande fusioner eller omlokalisering av företagssäten har gjort det nödvändigt för företagsregister att samarbeta på daglig basis. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar ska registren samarbeta över gränserna. Det saknas dock etablerade kommunikationskanaler och ett effektivt gränsöverskridande samarbete som kan skynda på förfaranden, hjälpa till att lösa språkproblem och öka rättssäkerheten och insynen. Inrättandet av sådana kanaler skulle också sänka kostnaderna för företag som har verksamhet i flera länder.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen säkerställs bl.a. att det går att få tillgång till de handlingar och uppgifter som lagras i registret på papper eller elektroniskt. Enskilda och företag behöver dock fortfarande göra sökningar från land till land, särskilt som det nuvarande frivilliga samarbetet mellan register inte har visat sig vara tillräckligt.

(4) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen säkerställs bl.a. att det går att få tillgång till de handlingar och uppgifter som lagras i registret på papper eller elektroniskt. Enskilda och företag behöver dock fortfarande göra sökningar från land till land, särskilt som det nuvarande frivilliga samarbetet mellan register har visat sig vara svårbegripligt, långt ifrån användarvänligt och ineffektivt. Det är nödvändigt att garantera ett gränsöverskridande samarbete mellan register samt driftskompatibilitet hos register i hela unionen.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I kommissionens meddelande om den inre marknadsakten identifieras sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som en åtgärd för att skapa en mer företagsvänlig rättslig och skattemässig miljö. Sammankopplingen bör bidra till att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag genom att minska administrativa bördor och öka rättssäkerheten och därmed göra det lättare att komma ur krisen, vilket är en av prioriteringarna för Europa 2020‑agendan. En sammankoppling borde också förbättra den gränsöverskridande kommunikationen mellan registren med hjälp av IKT‑innovationer.

(5) I kommissionens meddelande om den inre marknadsakten identifieras sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som en åtgärd för att skapa en mer företagsvänlig rättslig och skattemässig miljö och främja harmoniska och balanserade ekonomiska och sociala framsteg. Sammankopplingen bör bidra till att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag genom att minska administrativa bördor, särskilt för de små och medelstora företagen, och öka rättssäkerheten, den ekonomiska effektiviteten och insynen och på så sätt bidra till att bekämpa krisen, vilket är en av prioriteringarna för Europa 2020‑agendan. En sammankoppling borde också förbättra den gränsöverskridande kommunikationen mellan registren och minska hindren för gränsöverskridande handel med hjälp av IKT‑innovationer och borde underlätta gränsöverskridande tillgång till officiell företagsinformation genom inrättandet av ett elektroniskt nät av register och fastställandet av en gemensam minimiuppsättning av aktuell information som ska göras tillgänglig för tredje parter på elektronisk väg i alla medlemsstater.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I rådets slutsatser av den 25 maj 2010 om sammankoppling av företagsregister bekräftades att en förbättrad tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om företag kommer att uppmuntra till ökat förtroende för marknaderna och främja återhämtningsförmågan och konkurrenskraften hos europeiska företag.

(6) I rådets slutsatser av den 25 maj 2010 om sammankoppling av företagsregister bekräftades att en förbättrad tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om företag kommer att uppmuntra till ökat förtroende för marknaderna och främja återhämtningsförmågan och konkurrenskraften hos europeiska företag, samtidigt som företagens administrativa bördor inte bör öka, utan tvärtom minska.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 7 september 2010 om sammankoppling av företagsregister att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan utnyttjas bara om alla medlemsstater deltar.

(7) Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 7 september 2010 om sammankoppling av företagsregister att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan utnyttjas bara om alla medlemsstater deltar och att bättre och enklare tillgång till information krävs när det gäller att stödja små och medelstora företag – som utgör en väsentlig komponent i unionens ekonomiska ryggrad och den främsta motorn när det gäller att skapa sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning inom EU – eftersom sådan tillgång bidrar till en minskad administrativ börda för dessa företag.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Denna centrala och i hela unionen tillgängliga e-juridikportal bör garantera att relevanta handlingar som är tillgängliga i en medlemsstat även är tillgängliga i alla andra medlemsstater.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Den gränsöverskridande tillgången till företagsinformation kan bara förbättras om alla deltar i uppbyggnaden av ett elektroniskt nätverk av register och överför information till företagsinformationen på ett standardiserat sätt (liknande innehåll och driftskompatibel teknik) över hela unionen. Användarna bör kunna få tillgång till information via en enda europeisk elektronisk plattform som ingår i det elektroniska nätverket.

(9) Den gränsöverskridande tillgången till företagsinformation kan bara förbättras om alla medlemsstater, i samarbete med alla relevanta intressenter, deltar i uppbyggnaden av ett elektroniskt nätverk av register och överför information till företagsinformationen på ett standardiserat sätt (liknande innehåll och form och driftskompatibel teknik) över hela unionen. Användarna bör kunna få tillgång till information via en enda europeisk elektronisk plattform som ingår i det elektroniska nätverket. Detta kommer att bidra till att öka insynen i hela unionen. Det elektroniska nätverket bör byggas på befintliga strukturer för att undvika onödiga kostnader.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter bör styra den behandling av personuppgifter, inbegripet överföring av personuppgifter genom ett elektroniskt nätverk, som utförs i medlemsstaterna.

(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter bör styra den behandling av personuppgifter, inbegripet överföring av personuppgifter genom ett elektroniskt nätverk, som utförs i medlemsstaterna, varvid ett lämpligt skydd vad avser person- och affärsuppgifter måste garanteras.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Det bör införas en unik företagsidentifiering i tillägg till företagens befintliga registreringsnummer för att underlätta identifieringen av företag som t.ex. har en närvaro genom filialer eller dotterbolag i mer än en medlemsstat.

(11) Det bör införas en unik officiell företagsidentifiering i tillägg till företagens befintliga registreringsnummer för att underlätta identifieringen av företag som t.ex. har en närvaro genom filialer eller dotterbolag i mer än en medlemsstat.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) När det gäller företag bör filialer också, i tillägg till sitt nummer i registret, ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En ändring av direktiv 89/666/EEG i detta avseende bör göra det möjligt att upprätta en tydlig koppling mellan företag och deras utländska filialer, vilket är nödvändigt för att regelbundet kunna uppdatera informationen i företagsregistret och i filialregistret. Samstämmigheten i den registrerade informationen bör garantera att tredje parter får tillgång till uppdaterade uppgifter om filialer i sin medlemsstat. Medlemsstaterna bör kunna besluta om vilka förfaranden de ska tillämpa i fråga om de filialer som är registrerade inom deras territorium, men de måste minst säkerställa att filialer till avvecklade företag tas bort från registret utan onödig fördröjning.

(12) När det gäller företag bör filialer också, i tillägg till sitt nummer i registret, ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En ändring av direktiv 89/666/EEG i detta avseende bör göra det möjligt att upprätta en tydlig koppling mellan företag och deras utländska filialer, vilket är nödvändigt för att regelbundet kunna uppdatera informationen i företagsregistret och i filialregistret. Samstämmigheten i den registrerade informationen bör garantera att tredje parter får tillgång till uppdaterade uppgifter om filialer i sin medlemsstat. Medlemsstaterna bör kunna besluta om vilka förfaranden de ska tillämpa i fråga om de filialer som är registrerade inom deras territorium, även möjligheten att reglera filialernas rättsliga status, men de måste minst säkerställa att filialer till avvecklade företag tas bort från registret inom tio arbetsdagar.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att se till att det inte finns några signifikanta skillnader i kvaliteten i de handlingar och uppgifter som registreras i unionen bör medlemsstaterna se till att all information som registreras enligt artikel 2 i direktiv 2009/101/EG uppdateras och att uppdateringen offentliggörs senast den femtonde kalenderdagen efter den händelse som ledde till förändringen i den registrerade uppgiften. För att förbättra skyddet för tredje parter i andra medlemsstater bör alla handlingar och uppgifter som överförs via nätverket dessutom åtföljas av tydlig information om deras rättsliga värde.

(14) För att se till att det inte finns några signifikanta skillnader i kvaliteten i de handlingar och uppgifter som registreras i unionen bör medlemsstaterna se till att all information som registreras enligt artikel 2 i direktiv 2009/101/EG uppdateras och att uppdateringen offentliggörs senast den femtonde kalenderdagen efter den händelse som krävde en förändring i den registrerade uppgiften. Denna uppdatering bör dokumenteras fullständigt och på ett sätt som medger kontroller i efterhand. För att förbättra skyddet för tredje parter i andra medlemsstater bör alla handlingar och uppgifter som överförs via nätverket dessutom åtföljas av tydlig information om deras rättsliga status och värde.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i fråga om det elektroniska nätverkets styrning, förvaltning, drift, representation och finansiering, villkoren för att låta länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet delta i det elektroniska nätverket, minimistandarder för säkerhet, användning av en unik identifiering, vilka språk som ska användas i det elektroniska nätverket, metoden för att överföra information mellan registren för att garantera gränsöverskridande tillgång till informationen, driftskompatibilitet hos de informations- och kommunikationstekniker som medlemmarna i det elektroniska nätverket använder, definition av standarder för format, innehåll och begränsningar för lagring och hämtning av handlingar och uppgifter som möjliggör automatiskt datautbyte, följder av bristande efterlevnad, metoden för att identifiera kopplingen mellan ett företag och dess utländska filial, tekniska standarder för överföring av information mellan registren samt standardformulär för meddelanden om gränsöverskridande fusioner som ska användas i registren. Styrningen av nätverket bör omfatta en återkopplingsmekanism för användare så att deras behov kan beaktas. Det är nödvändigt att kommissionen ges befogenheter på obestämd tid för att göra det möjligt att justera bestämmelserna vid behov.

(15) För att inrätta det elektroniska nätverket bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen i fråga om villkoren för att låta länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet delta i det elektroniska nätverket, minimistandarder för säkerhet, användning av en unik identifiering, vilka språk som ska användas i det elektroniska nätverket, metoden för att överföra information mellan registren för att garantera gränsöverskridande tillgång till informationen, driftskompatibilitet hos de informations- och kommunikationstekniker som medlemmarna i det elektroniska nätverket använder, definition av standarder för format, innehåll och begränsningar för lagring och hämtning av handlingar och uppgifter som möjliggör automatiskt datautbyte, följder av bristande efterlevnad, metoden för att identifiera kopplingen mellan ett företag och dess utländska filial, tekniska standarder för överföring av information mellan registren samt standardformulär för meddelanden om gränsöverskridande fusioner som ska användas i registren. Styrningen av nätverket bör omfatta en återkopplingsmekanism för användare så att deras behov kan beaktas. Det är nödvändigt att kommissionen ges befogenheter på obestämd tid för att göra det möjligt att justera bestämmelserna vid behov. Vid förberedelse och utarbetande av delegerade akter bör kommissionen se till att de tillämpliga dokumenten överlämnas till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 89/666/EG

Artikel 5a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Filialregistret ska utan dröjsmål genom det elektroniska nätverk som avses i artikel 4a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG meddela företagsregistret alla ändringar i de handlingar och uppgifter som anges i artikel 2 i det här direktivet.

1. Filialregistret ska utan dröjsmål och i varje fall senast inom tio arbetsdagar, genom det elektroniska nätverk som avses i artikel 4a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG meddela företagsregistret alla ändringar i de handlingar och uppgifter som anges i artikel 2 i det här direktivet.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 5a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa det rättsliga förfarande som ska följas vid mottagandet av de meddelanden som avses i punkt 1 denna artikel och i artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG. Dessa förfaranden ska garantera att filialer till företag som har avvecklats eller på annat sätt har avlägsnats från registret stängs utan onödig fördröjning.

2. Medlemsstaterna ska fastställa det rättsliga förfarande som ska följas vid mottagandet av de meddelanden som avses i punkt 1 denna artikel och i artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG. Dessa förfaranden ska garantera att filialer till företag som har avvecklats eller på annat sätt har avlägsnats från registret själva avlägsnas från registret och antingen stängs eller ombildas med en ny och giltig rättslig identitet utan onödig fördröjning.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 5a – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a och på de villkor som anges i artiklarna 11b och 11c om

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 11a om

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 5a – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) metoden för att identifiera kopplingen mellan ett företag och dess filial,

a) metoden för att bilda identifikationsnumret för att identifiera kopplingen mellan ett företag och dess filial,

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 11a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Kommissionen ska tilldelas befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 5a.3 på obestämd tid.

1. Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artikel 5a.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den…*.

 

1a. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5a.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

2. Så snart som kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

2a. En delegerad akt som antas enligt artikel 5a.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 11b och 11c.

 

 

___________________

 

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 11b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11b

utgår

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 11a.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas och ange de delegerade befogenheter som eventuellt ska återkallas.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 11c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11c

utgår

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

 

Den delegerade akten kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.

 

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2005/56/EG

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Registreringsenheten för registrering av det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska utan dröjsmål, via det elektroniska nätverket som avses i artikel 4a i direktiv 2009/101/EG, meddela den registreringsenhet hos vilken vart och ett av bolagen var skyldigt att lämna in sina handlingar att den gränsöverskridande fusionen har ägt rum. Den föregående registreringen ska raderas, i tillämpliga fall, vid mottagandet av det meddelandet, men inte tidigare.

Registreringsenheten för registrering av det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska utan dröjsmål och i varje fall senast inom tio arbetsdagar, via det elektroniska nätverket som avses i artikel 4a i direktiv 2009/101/EG, meddela den registreringsenhet hos vilken vart och ett av bolagen var skyldigt att lämna in sina handlingar att den gränsöverskridande fusionen har ägt rum. Den föregående registreringen ska raderas, i tillämpliga fall, vid mottagandet av det meddelandet, men inte tidigare.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2005/56/EG

Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a och på de villkor som anges i artiklarna 17b och 17c om

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 17a om

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 2

Direktiv 2005/56/EG

Artikel 17a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Kommissionen ska tilldelas befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 13.2 på obestämd tid.

1. Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artikel 13.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den…*.

 

1a. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

2. Så snart som kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

2a. En delegerad akt som antas enligt artikel 13.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 17b och 17c.

 

 

___________________

 

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 2

Direktiv 2005/56/EG

Artikel 17b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17b

utgår

Återkallande av delegering

 

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 13.2.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas och ange de delegerade befogenheter som eventuellt ska återkallas.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 2

Direktiv 2005/56/EG

Artikel 17c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17c

utgår

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

 

Den delegerade akten kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.”

 

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 3a (nytt)

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 4.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta tredje mans tillgång till de på frivillig basis offentliggjorda översättningarna. Dessa åtgärder ska säkerställa tillgången till översättningarna via det elektroniska nätverk som avses i artikel 4a.”

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Företagsregistret ska utan dröjsmål genom det elektroniska nätverket meddela sitt filialregister alla ändringar i de handlingar och uppgifter som anges i artikel 2 i direktiv 89/666/EEG.

2. Företagsregistret ska utan dröjsmål och i varje fall senast inom tio arbetsdagar, genom det elektroniska nätverket meddela sitt filialregister alla ändringar i de handlingar och uppgifter som anges i artikel 2 i direktiv 89/666/EEG.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 4

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 4a – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a och på de villkor som anges i artiklarna 13b och 13c om

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a om

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 6

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 13a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Kommissionen ska tilldelas befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 4a.3 på obestämd tid.

1. Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artikel 4a.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den…*.

 

1a. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4a.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

2. Så snart som kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

2a. En delegerad akt som antas enligt artikel 4a.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 13b och 13c.

 

 

___________________

 

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 6

Direktiv 2009/101/EG

Artikel 13b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13b

utgår

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 13a.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas och ange de delegerade befogenheter som eventuellt ska återkallas.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – led 6

Direktiv 89/666/EEG

Artikel 13c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13c

utgår

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

 

Den delegerade akten kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.”

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

Referensnummer

KOM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

8.3.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

8.3.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Hans-Peter Martin

8.3.2011

 

 

 

Behandling i utskott

6.6.2011

4.7.2011

 

 

Antagande

11.7.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

Referensnummer

COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)

Framläggande för parlamentet

24.2.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

8.3.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

8.3.2011

IMCO

8.3.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

22.3.2011

 

 

 

Behandling i utskott

12.4.2011

10.10.2011

 

 

Antagande

26.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Eva Ortiz Vilella

Ingivande

1.2.2012

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy