ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

1.2.2012 - (15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: José Bové

Процедура : 2010/0248(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0023/2012

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (15975/2010),

–   като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна(15974/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0432/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становищата на комисията по земеделие и развитие на селските райони и на комисията по рибно стопанство (A7-0023/2012),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В рамките на процеса от Барселона, чието начало беше поставено през 1995 г., Европейският съюз сключи споразумения за сътрудничество с дванайсетина страни от южната част на Средиземноморския басейн, с цел укрепване на диалога и сътрудничеството и установяване на зона на мир, сигурност и просперитет.

Впоследствие целта за създаване на зона за свободна търговия премина на преден план, като първата стъпка беше либерализирането на търговията със селскостопански продукти. През 2005 г., в съответствие с Пътната карта от Рабат, Европейският съвет упълномощи Комисията да води преговори с няколко средиземноморски държави с цел определяне на условията за либерализация на търговията със селскостопански и рибни продукти. Кралство Мароко фигурираше в списъка на засегнатите страни.

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Мароко влезе в сила през 2000 г. През декември 2010 г. Съветът на Европейския съюз одобри документ, който би позволил осъществяването, след ратифициране от страна на Европейския парламент, на втория етап на либерализиране на търговията между Европейския съюз и Кралство Мароко в областта на селскостопанските и рибните продукти.

Предвид събитията, настъпили през пролетта на 2011 г. в Тунис, Египет, Либия и Сирия, докладчикът констатира, че споразуменията за либерализация, въведени до този момент, не са постигнали заложените цели и си задава въпроса относно уместността да се продължава да се следва политика, която отдава приоритет на икономическите интереси на влиятелни участници, без да отчита социалните последици за съответното население и констатираните вреди за околната среда.

Що се отнася до селското стопанство и риболова, това ново споразумение отдава приоритет изцяло на укрепването на един селскостопански сектор с промишлена насоченост, който се опира силно на капиталите, в ущърб на семейното и селското земеделие. Увеличаването на квотите с намалени ставки за съществен брой плодове (портокали, мандарини, пъпеши, ягоди) и зеленчуци (домати, патладжани, тиквички, чесън, краставици) ще създаде трудности за европейските производители да продължат да се конкурират, при това без да способства за уравновесеното селскостопанско развитие на Мароко.

Основният фактор, който определя цената на плодовете и зеленчуците, е цената на работната ръка. Възнаграждението, получавано от селскостопанските работници в Мароко, е от порядъка на 5 евро на ден. Ниското му равнище произтича от факта, че селскостопанските работници нямат възможност, съгласно мароканския кодекс на труда, да членуват в синдикати и следователно да участват в колективни преговори.

То се обяснява също така с продължаващото използване на детския труд. Съгласно УНИЦЕФ, в Мароко над един милион и половина деца в училищна възраст са лишени от правото си на образование, като се изтъква, че по-голяма част от децата, които не посещават училище, са заплашени от икономическа експлоатация, посредством труда, който те извършват в занаятчийството или селското стопанство, при условия, които не винаги са удовлетворителни, с оглед на тяхното здраве и психологическо благоденствие.

Признаването и зачитането на синдикалните права, както и прилагането на съзнателна политика за борба срещу детския труд са сред предварителните условия за ратифициране на дадено търговско споразумение с Мароко.

Постигането на надеждна система на входни цени на плодовете и зеленчуците представлява проблем. Редица организации на производители считат по отношение на този сектор за много обезпокоителен факта, че системата за входни цени при вноса се заобикаля, по-специално за пресните домати. Този недостатък позволява на икономическите субекти, чрез недобросъвестно прибягване до действащите разпоредби относно митническата стойност, да занижават дължимите вносни мита върху плодовете и зеленчуците. Испанската федерация на производителите и износителите на плодове и зеленчуци (FEPEX) дори подаде оплакване във връзка с този проблем пред комисията по петиции на Европейския парламент.

Преди започването на нов етап на отваряне на пазарите за допълнителни квоти, тарифната защита трябва да се направи ефективна и да се обезпечи контролът върху внасяните стойности.

Квотите за износ се управляват в Мароко от една национална структура – Автономно учреждение за контрол и координация на износа (EACCE), създадена през 1986 г., която отдава приоритет на големите експортни групи със смесен капитал (предимно от Мароко и Франция). Що се отнася до доматите, 70 % от износа на марокански домати се осъществява от три групи. Семейното земеделие в Мароко следователно ще извлече твърде малка полза от това споразумение.

Зеленият план на Мароко цели да благоприятства развитието на селско стопанство, насочено към износа, чрез привличане на чуждестранни инвеститори. Най-добрите земи, предмет на напояване, са предоставени на тяхно разположение. Редица известни личности и изследователи в Мароко се обявяват против недостатъчните средства, предоставяни на семейното земеделие и земеделието за целите на прехраната.

Най-значимият пример се цитира в изследване, осъществено от „Invest in MED“ за програмата ENPI (European Neighbourhood and Partnership Investment), финансирана от Европейския съюз (Проучване № 14 / Aприл 2010 – стр. 83), верността на данните на което трудно може да бъде оспорена. Става въпрос за инвестицията, осъществена от финансовия фонд „TIRIS EURO ARAB (TEA)“ от Абу Даби, на който е било предоставено ползването на площ от 700 000 хектара в близост до град Guelmin, в южната част на Мароко, с оглед разработване на масиви от цитрусови и маслинови насаждения, както и от зеленчукови култури. Разработването на проект от този вид сочи, че перспективата за сключване на споразумение за свободна търговия е подтикнала финансовите субекти да се позиционират в преддверието на Съюза.

От екологична гледна точка, перспективата е също отрицателна и поставя под въпрос принципа на Европейския съюз за защита на околната среда и за намаляване до минимум на риска от изменение на климата. Според сравнително изследване, проведено от INRA (Национален институт за селскостопански изследвания), за производството на килограм домати в Мароко са необходими 100 литра вода, спрямо 10 литра във Франция.

Износът на 250 000 тона домати се равнява на износа на 25 милиона кубични метра вода. Според изследване, осъществено от Хумболдовия университет в Берлин, в региона на Souss, където е съсредоточено отглеждането на домати, водоносният слой, вследствие на последователни години с ниски валежи, спада всяка година с 1 до 2 метра Годишният дефицит възлиза според оценките на 260 милиона кубични метра. Следователно износът на домати съставлява близо 10 % от този дефицит. Мобилизирането на този ресурс, който е все по-оскъден, е за сметка на местното земеделие с цел прехрана.

От 2006 г. насам в периферията на Dakhla (Западна Сахара) функционират агропромишлени комплекси, които черпят вода от крайбрежните водоносни слоеве. Прекомерната експлоатация на тези резерви ще доведе в дългосрочен план до осоляване на сладката вода, с което ще се застраши снабдяването с вода на местното население.

Социалните, екологичните и икономическите последици от това споразумение до този момент не са били предмет на оценка от страна на Европейската комисия, която съсредоточи своето внимание върху тарифните въпроси. Необходимо е задълбочено изследване, за да може Парламентът да вземе решение при пълно познаване на всички факти.

Подписването на споразумения за свободна търговия от Европейския съюз има преки, автоматични последици за собствените средства в бюджета на ЕС, вследствие на загубата на митнически приходи. Докладчикът изразява съжаление, че Европейската комисия е предоставила едва бегли оценки по този въпрос. Докладчикът желае Комисията неотложно да представи изследване и да предложи решения, за да се гарантира целостта на бюджета на Европейския съюз.

През последните месеци, на няколко пъти докладчикът повдигна въпроса относно териториалния обхват на споразумението между Европейския съюз и Мароко. Няколко държави, сред които Съединените щати, са подписали споразумения за свободна търговия с Кралство Мароко, като от тях изрично се изключва Западна Сахара. Тези мерки са взети, за да не се повлияе на резултата от международните преговори, водени под егидата на Обединените нации, чиято цел е да се даде възможност на различните страни да постигнат мирно разрешаване на конфликта . Тъй като Европейската комисия и Правната служба на Парламента имат различни възгледи по този въпрос, докладчикът счита, че не е в състояние да гарантира съответствието на въпросното споразумение за свободна търговия с международните договори, които ангажират Европейския съюз и съвкупността от неговите държави членки.

С цел да се спази член 52 от Правилника за дейността на Европейския парламент, докладчикът е длъжен да ви уведоми, че препоръката на комисията по международна търговия е споразумението между Европейския съюз и Мароко да бъде одобрено, противно на становището, прието от комисията по земеделие и развитие на селските райони, и на моите аргументи, във вида, в които са описани в изложението на мотивите.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (13.7.2011)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна
(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE)

Докладчик по становище: Lorenzo Fontana

PA_Leg_Consent

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложеното споразумение ще позволи на Мароко незабавна либерализация на 45 % (по стойност) от вноса от Европейския съюз, докато вносът от Мароко към Съюза ще бъде либерализиран с 55 %. Освен това споразумението предвижда увеличение на отстъпките в сектора на плодовете и зеленчуците, в който мароканските продукти представляват 80 % от вноса в Европейския съюз.

Одобряването на подобно споразумение излага общностния пазар на рискове, породени от евентуалните неблагоприятни икономически последици в районите, специализирани в отглеждането на зеленчуци. С оглед на тежката криза, която засегна пазарите в сектора на плодовете и зеленчуците, дори и скромни количества продукти от трети страни биха могли да представляват допълнителен елемент на нестабилност.

Особена загриженост поражда капацитетът на общностната система да упражнява контрол и да осигури спазването на графиците и тарифните квоти, които често биват пренебрегвани от мароканските оператори, както беше съобщено през 2009 и 2010 г. от редица сдружения в сектора.

Накратко, дисбалансът по отношение на тарифните намаления, договорени между двете страни, е очевиден.

Високите общностни стандарти в областта на опазването на околната среда, условията на труд, профсъюзната защита, антидъмпинговото законодателство и безопасността на храните не се прилагат в същата степен спрямо мароканските продукти, внасяни в Европейския съюз.

Що се отнася по-конкретно до опазването на околната среда, съществува значителна разлика по отношение на санитарните и фитосанитарни условия между европейските и мароканските продукти.

Предложеното споразумение не предвижда решението на проблемите, свързани с географските указания, като то се отлага за бъдещи преговори, които трябва да бъдат започнати след влизането в сила на споразумението.

Въпросът относно териториите на Западна Сахара, във връзка с който от правната служба на Парламента беше поискано правно становище, изисква извършването на задълбочена оценка. Независимо от факта, дали посочените територии ще могат да бъдат включени в споразумението или не, продължават да съществуват проблеми във връзка със системното нарушаване на правата на човека За да постигне действителната им защита, Европейският съюз би могъл да разгледа възможността да използва аргументи с търговско-икономически характер, като обуслови подписването на споразумения от подобно естество с действителното спазване на правата на човека.

По-конкретно, споразумението задълбочава и без това тежките проблеми, засягащи конкурентоспособността, породени от разликата в разходите за труд между Европейския съюз и Мароко, чиято политика в областта на селското стопанство и храните е насочена към развитието на производството и износа на големи количества продукти.

Освен това производителите от Общността вече са изправени пред значителните увеличения на квотите, произтичащи от споразумения с други средиземноморски страни.

Европейските производители са ощетени поради факта, че мароканските продукти, като например домати, достигат на общностния пазар в периоди, които не съвпадат с обичайните периоди на пускане на пазара на европейските продукти, което води до тежки последици за развитието на пазарите и най-вече до нестабилност на цените.

Освен това Европейският парламент би следвало да има възможност – както се предвижда в Договора от Лисабон – да предоставя на Комисията по-голям принос, основан на взаимодействие, сътрудничество, споделяне на проблемите и обмен на добри практики по време на целия законодателен процес.

В такъв случай би било възможно постигането на по-голямо равновесие в споразумението, като то бъде допълнено с реформа на системата на входните цени, със смекчаване на разликите по отношение на санитарните и фитосанитарните разпоредби, а също така с необходимите социални и антидъмпингови клаузи.

*******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да откаже да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.7.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

14

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Мария Неделчева, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Oreste Rossi

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (28.9.2011)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко относно взаимни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и продукти на рибарството, относно замяната на Протоколи № 1, № 2 и № 3 и техните приложения и относно измененията в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна
(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Докладчик по становище: Carmen Fraga Estévez

PA_Leg_Consent

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.9.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Илияна Малинова Йотова, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Matthias Groote, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos Salavrakos

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iratxe García Pérez

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Younous Omarjee, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta