ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

1.2.2012 - (15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: José Bové

Postup : 2010/0248(NLE)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15975/2010),

–   so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (15974/2010),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0432/2010),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0023/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia uzatvorila v rámci barcelonského procesu, ktorý sa začal v roku 1995, dohody o pridružení s celou radou krajín na južnej strane Stredozemia s cieľom posilniť dialóg a spoluprácu v záujme vytvorenia zóny mieru, bezpečnosti a prosperity.

Neskôr bol uprednostnený cieľ, ktorým bolo vytvorenie zóny voľného obchodu, a začalo sa liberalizáciou obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Európska rada teda v súlade s plánom z Rabatu poverila v roku 2005 Komisiu, aby viedla rokovania s viacerými krajinami z oblasti Stredozemného mora s cieľom vytvoriť podmienky pre liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a výrobkami rybného hospodárstva. Marocké kráľovstvo sa nachádzalo na zozname príslušných krajín.

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Marokom nadobudla platnosť v roku 2000. Rada Európskej únie podpísala v decembri 2010 dokument, ktorý by po ratifikácii Európskym parlamentom umožnil pristúpiť k druhej fáze liberalizácie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a výrobkami rybného hospodárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom.

Vzhľadom na udalosti, ku ktorým došlo na jar roku 2011 v Tunisku, Egypte, Líbyi a Sýrii, spravodajca konštatuje, že doteraz uzatvorené dohody o liberalizácii nedosiahli vytýčené ciele, a kladie si otázku, či je vhodné pokračovať v politike, ktorá uprednostňuje hospodárske záujmy vplyvných subjektov, bez toho, aby sa vyhodnotili sociálne dôsledky na príslušné obyvateľstvo a zistené environmentálne škody.

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, táto nová dohoda obojstranne uprednostňuje posilnenie priemyselného poľnohospodárstva s veľkým kapitálom na úkor rodinného a drobného poľnohospodárstva. Zvýšenie kvót so zníženou sadzbou pre širokú škálu zeleniny (rajčiny, baklažány, cukiny, cesnak, uhorky) a ovocia (pomaranče, melóny, jahody) privedie európskych producentov do situácie, keď budú ťažko čeliť konkurencii, a nebude ani posilnený vyvážený rozvoj poľnohospodárstva v Maroku.

Hlavným vstupným prvkom, ktorý ovplyvňuje cenu ovocia a zeleniny, sú náklady na pracovnú silu. Platy poľnohospodárskych robotníkov v Maroku dosahujú výšku 5 EUR na deň. Nízke platy vyplývajú zo skutočnosti, že poľnohospodárski robotníci nemajú na základe marockého zákonníka práce možnosť založiť odbory, a teda viesť kolektívne vyjednávanie.

Dajú sa vysvetliť aj pretrvávajúcou detskou prácou. UNICEF prináša informácie o tom, že „v Maroku sa viac ako 1,5 miliónu detí vo veku, keď by mali chodiť do školy, odopiera právo na vzdelanie“, a zdôrazňuje, že „väčšina detí, ktoré nechodia do školy, sú ohrozené hospodárskym vykorisťovaním prostredníctvom práce, ktorú musia vykonávať v remeselníctve a poľnohospodárstve, v podmienkach, ktoré nie sú uspokojujúce z hľadiska ich zdravia a ich psychickej rovnováhy.“

Uznávanie a dodržiavanie odborových práv, ako aj uplatňovanie aktívnej politiky zameranej na boj proti práci detí, patria k nevyhnutným predpokladom ratifikácie obchodnej dohody s Marokom.

Problémom je dôveryhodnosť systému vstupných cien ovocia a zeleniny. Mnohé organizácie výrobcov považujú za znepokojujúce v tomto odvetví obchádzanie systému dovozných vstupných cien, najmä pokiaľ ide o čerstvé rajčiny. Táto dysfunkcia umožňuje hospodárskym subjektom, aby zneužívaním platných ustanovení týkajúcich sa colnej hodnoty znížili dovozné clá pre ovocie a zeleninu. FEPEX (Španielske združenie pestovateľov a vývozcov ovocia, zeleniny) sa v tejto veci obrátil na Výbor pre petície Európskeho parlamentu.

Je potrebné, aby sa pred novou fázou otvorenia trhov pre dodatočné kvóty dosiahla účinnosť tarifnej ochrany a zabezpečila kontrola dovážaných hodnôt.

Vývozné kvóty v Maroku riadi vnútroštátna inštitúcia EACCE (Nezávislý úrad pre kontrolu a koordináciu vývozu zriadený v roku 1986), ktorá uprednostňuje veľké skupiny vývozcov so zmiešaným kapitálom (najmä Maroko – Francúzsko). Pokiaľ ide o rajčiny, 70 % vývozu marockých rajčín zabezpečujú len tri skupiny. Rodinné marocké poľnohospodárstvo využije výhody tejto dohody len okrajovo.

Cieľom Zeleného plánu Maroka je podporiť rozvoj vývozného poľnohospodárstva prilákaním zahraničných investorov, ktorým sa poskytli najlepšie zavlažované pôdy. Mnohí marockí významní činitelia a vedci odsudzujú nedostatok prostriedkov pre rodinné a drobné poľnohospodárstvo.

Najvýraznejší príklad sa uvádza v štúdii, ktorú vypracoval Invest in MED pre program ENPI (European Neighbourhood and Partnership Investment), ktorý financuje Európska únia (Survey N°14 / apríl 2010 – strana 83), pričom dôveryhodnosť informácií sa dá ťažko spochybniť, pokiaľ ide o investíciu uskutočnenú z finančného fondu TIRIS EURO ARAB (TEA) z Abú Zabí, ktorému pridelili plochu 700 000 hektárov v blízkosti mesta Guelmin na juhu Maroka na rozvoj pestovania citrusov, olív a zeleniny. Rozvoj projektu tohto druhu ukazuje, že perspektíva dohody o voľnom obchode viedla finančné subjekty k tomu, aby boli predvídavé a zaistili si miesto pred bránami Únie.

Po environmentálnej stránke sú výsledky tiež negatívne a spochybňujú zásadu Európskej únie chrániť životné prostredie a znižovať riziko spojené so zmenou klímy. Podľa porovnávacej štúdie, ktorú vypracoval INRA (Národný inštitút agronomického výskumu), na produkciu jedného kilogramu rajčín je v Maroku potrebných 100 litrov vody a vo Francúzsku iba 10 litrov.

Vývoz 250 000 ton rajčín sa rovná vývozu 25 miliónov m³ vody. Podľa štúdie Humboldtovej univerzity v Berlíne sa úroveň podzemnej vody v regióne Souss, kde je sústredená produkcia rajčín, v dôsledku niekoľkoročného nedostatku zrážok každoročne znižuje o 1 až 2 metre. Ročný deficit sa odhaduje na 260 miliónov m³. Vývoz rajčín predstavuje približne 10 % tohto deficitu. Tento zdroj, ktorý vysychá, sa využíva na úkor miestnej potravinovej produkcie.

Agro-priemyselné podniky sa od roku 2006 usadili na okraji Dakhly (Západná Sahara) a využívajú pobrežnú podzemnú vodu. Nadmerné využívanie týchto zásob postupom času povedie k salinizácii sladkej vody, čím sa ohrozí zásobovanie miestnych obyvateľov.

Európska komisia sa sústredila na colné otázky a doteraz nevyhodnotila sociálny, environmentálny a hospodársky vplyv tejto dohody. Na to, aby sa Parlament mohol informovane rozhodnúť, je potrebné vypracovať podrobnú štúdiu.

Podpis dohôd o voľnom obchode Európskou úniou má priamy automatický vplyv na vlastné zdroje rozpočtu Spoločenstva v dôsledku zrušenia príjmov z ciel. Spravodajca vyjadruje poľutovanie, že Európska komisia v tomto smere poskytla iba nepresné odhady. Spravodajca vyjadruje želanie, aby Komisia urýchlene vypracovala štúdiu a navrhla riešenie na zabezpečenie integrity rozpočtu Európskej únie.

V posledných mesiacoch spravodajca viackrát zdôraznil otázku týkajúcu sa územného dosahu dohody medzi Európskou úniou a Marokom. Viaceré štáty vrátane USA podpísali dohody o voľnom obchode s Marockým kráľovstvom, z ktorých výslovne vylúčili Západnú Saharu. Tieto ustanovenia boli prijaté s cieľom neovplyvňovať výsledky medzinárodných rokovaní pod záštitou OSN v snahe nájsť mierové riešenie konfliktu. Keďže Európska komisia a právna služba Európskeho parlamentu pristupujú k tejto otázke rôznym spôsobom, spravodajca sa domnieva, že nie je schopný zaručiť, že táto dohoda o voľnom obchode bude v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktoré zaväzujú Európsku úniu a všetky jej členské štáty.

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 52 rokovacieho poriadku sa od spravodajcu žiada, aby vás informoval o tom, že Výbor pre medzinárodný obchod odporúča udeliť súhlas s uzatvorením dohody medzi Európskou úniou a Marokom, čo je v rozpore so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a mojimi argumentmi uvedenými v tejto dôvodovej správe.

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (13.7.2011)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou Úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lorenzo Fontana

PA_Leg_Consent

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhovaná dohoda umožní Maroku okamžite liberalizovať 45 % (hodnoty) dovozu z EÚ, kým dovoz Spoločenstva z Maroka bude liberalizovaný o 55 %. Dohoda tiež stanovuje zvýšenie úľav v odvetví ovocia a zeleniny, v ktorom marocké produkty predstavujú 80 % dovozu do Európskej únie.

Schválením dohody tohto typu sa trh Spoločenstva vystavuje riziku v dôsledku možných negatívnych hospodárskych vplyvov na oblasti, ktoré sa špecializujú na pestovanie zeleniny. Vzhľadom na vážnu krízu na trhoch, ktorá postihla odvetvie ovocia a zeleniny, by aj malé množstvá produktov z tretích krajín mohli viesť k prehĺbeniu nestability.

Zvlášť znepokojujúca je schopnosť systému Spoločenstva kontrolovať a vymáhať dodržiavanie harmonogramov a colných kvót, ktoré marocké subjekty často ignorujú, ako uvádzajú rôzne obchodné združenia v období 2009 až 2010.

Stručne povedané, v znížení colných sadzieb, na ktorých obe strany sa dohodli, existuje objektívna nerovnováha.

Vysoké normy Spoločenstva týkajúce sa ochrany životného prostredia, pracovných podmienok, ochrany prostredníctvom odborových zväzov, antidumpingových právnych predpisov a bezpečnosti potravín by sa v prípade marockých produktov dovážaných do Európskej únie nedodržiavali.

Najmä z hľadiska ochrany životného prostredia možno pozorovať značné rozdiely medzi európskymi a marockými produktmi, pokiaľ ide o sanitárnu a fytosanitárnu oblasť.

V navrhovanej dohode nie je stanovené riešenie otázok týkajúcich sa zemepisných označení, ktoré bolo odložené na budúce rokovania. Tie sa majú začať po tom, ako dohoda vstúpi do platnosti.

Otázka území Západnej Sahary, ku ktorej bola právna služba Parlamentu požiadaná vypracovať stanovisko, si vyžaduje starostlivé posúdenie. Bez ohľadu na to, či tieto územia môžu byť zahrnuté do dohody alebo nie, problematickou zostáva otázka ľudských práv, ktoré sú systematicky porušované: s cieľom dosiahnuť úplnú ochranu by Európska únia mohla zvážiť možnosť využiť obchodno-ekonomické argumenty a podmieniť podpísanie takýchto dohôd účinným dodržiavaním ľudských práv.

Dohoda vyostruje už vážne problémy v oblasti konkurencieschopnosti spôsobené rozdielmi nákladov na pracovnú silu medzi Európskou úniou a Marokom, ktorého poľnohospodársko-potravinárska politika je zameraná na rozvoj a vývoz veľkých objemov produkcie.

Výrobcovia Spoločenstva sa okrem toho musia vyrovnávať s podstatným zvýšením kvót vyplývajúcim z dohôd s inými krajinami Stredozemia.

Európski výrobcovia sú penalizovaní tým, že marocké produkty, ako sú napríklad paradajky, sa dostávajú na trh Spoločenstva v iných obdobiach, ako je obvyklé na európskom trhu, čo má vážne dôsledky predovšetkým na fungovanie trhov a volatilitu cien.

Domnievame sa, že Parlament by mal mať možnosť – ako je stanovené v Lisabonskej zmluve – prispievať väčšou mierou k činnosti Komisie na základe súčinnosti, spolupráce, spoločným riešením problémov a výmenou osvedčených postupov v rámci celého legislatívneho procesu.

V takom prípade by bolo možné dohodu vyvážiť doplnením reformy režimu vstupných cien, vyrovnaním rozdielov v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti a v oblasti životného prostredia a začlenením sociálnych a antidumpingových doložiek.

*******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament neudelil svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.7.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

14

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Oreste Rossi

STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo (28.9.2011)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Carmen Fraga Estévez

PA_Leg_Consent

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

12

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Matthias Groote, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos Salavrakos

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iratxe García Pérez

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.1.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Younous Omarjee, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta