Förfarande : 2010/0248(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0023/2012

Ingivna texter :

A7-0023/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0056

REKOMMENDATION     ***
PDF 164kWORD 91k
1.2.2012
PE 475.761v02-00 A7-0023/2012

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa‑Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: José Bové

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 YTTRANDE från fiskeriutskottet
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (15975/2010),

–   med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa‑Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (15974/2010),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket och 218.6 andra stycket led a) v) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0432/2010),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet (A7‑0023/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.


MOTIVERING

Europeiska unionen har inom ramen för Barcelonaprocessen som inleddes 1995 ingått associeringsavtal med ett dussintal länder i södra Medelhavsområdet i syfte att stärka dialogen och samarbetet för att inrätta ett område med fred, säkerhet och välstånd.

Därefter har målet blivit att skapa ett frihandelsområde, vilket började med liberaliseringen av handeln med jordbruksvaror. I enlighet med färdplanen från Rabat från 2005 gav Europeiska rådet kommissionen tillstånd att föra förhandlingar med flera länder från Medelhavsområdet i syfte att skapa förutsättningar för en liberalisering av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter. Konungariket Marocko fanns med på listan över berörda länder.

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Marocko trädde i kraft 2000. I december 2010 undertecknade Europeiska unionens råd det dokument som, så snart det ratificerats av Europaparlamentet, skulle möjliggöra en andra fas i liberaliseringen av handeln mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko med jordbruks- och fiskeriprodukter.

Med hänsyn till utvecklingen i Tunisien, Egypten, Libyen och Syrien under våren 2011, konstaterar föredraganden att de liberaliseringsavtal som hittills ingåtts inte har uppfyllt de fastställda målen, och föredraganden undrar därför om det är meningsfullt att fullfölja en politik som främjar inflytelserika parters ekonomiska intressen utan att bedöma de sociala konsekvenserna för de berörda befolkningarna eller de konstaterade skadorna på miljön.

När det gäller jordbruket och fisket uppmuntrar detta nya avtal de båda parterna att fokusera på att stärka ett kapitalstarkt industriellt jordbruk till förfång för familjejordbruk och småskaligt jordbruk. Ökningen av kvoterna med nedsatta tullsatser för en rad viktiga frukter (apelsiner, clementiner, meloner och jordgubbar) och grönsaker (tomat, aubergin, zucchini, vitlök och gurka) kommer att försätta de europeiska producenterna i en svår konkurrenssituation, utan att därmed främja en balanserad utveckling av jordbruket i Marocko.

Arbetskraften är den viktigaste faktorn i priset för frukt och grönsaker. Jordbruksarbetarna i Marocko tjänar cirka fem euro per dag. Lönerna är så låga på grund av att jordbruksarbetarna enligt den marockanska arbetsrätten inte får bilda fackföreningar och därmed inte kan inleda förhandlingar om kollektivavtal.

De låga lönerna beror också på upprätthållandet av barnarbete. Enligt Unicef nekas över 1,5 miljoner barn i skolålder sin rätt till utbildning i Marocko, och de flesta av de barn som inte får gå i skolan riskerar att bli ekonomiskt utnyttjade genom det arbete de utför inom hantverk och jordbruk under förhållanden som inte alltid är bra för deras hälsa och psykologiska välbefinnande.

Erkännandet och respekten för fackliga rättigheter liksom genomförandet av en aktiv politik för att bekämpa barnarbete är några av de förutsättningar som krävs för att ett handelsavtal med Marocko ska kunna ratificeras.

Det är svårt att skapa ett tillförlitligt införselprissystem för frukt och grönsaker. Kringgåendet av införselprissystemet vid import betraktas av ett stort antal producentorganisationer som mycket oroande för sektorn, särskilt när det gäller färska tomater. Aktörerna utnyttjar problemen med systemet och missbrukar de gällande bestämmelserna om tullvärdet för att minska importavgifterna för frukt och grönsaker. Fepex (spanska federationen för producenter och exportörer av frukt och grönsaker) har även lämnat in ett klagomål till Europaparlamentets utskott för framställningar i detta avseende.

Innan marknaderna öppnas upp för någon ny ytterligare kvot måste man säkra tullskyddet och garantera kontrollen av importvärdena.

I Marocko förvaltas exportkvoterna av ett nationellt organ, EACCE (oberoende kontroll- och samordningsorgan för export), som inrättades 1986 och som främjar de stora exportgrupperna med blandat kapital (huvudsakligen Marocko-Frankrike). 70 procent av Marockos tomater exporteras av tre grupper. Det marockanska familjejordbruket kommer alltså endast i mycket liten utsträckning att gynnas av detta avtal.

Marockos gröna plan syftar till att främja utvecklingen av ett exportinriktat jordbruk genom att locka till sig utländska investerare, som får de bäst bevattnade arealerna. Många marockanska personligheter och forskare kritiserar de otillräckliga resurserna till familjejordbruk och självhushållsjordbruk.

Det mest betydande exemplet finns i den undersökning som utförts av ”Invest in MED” för ENPI-programmet (European Neighbourhood and Partnership Investment) och som finansierades av Europeiska unionen (Survey No 14/April 2010 - s. 83). Uppgifterna i denna undersökning kan svårligen ifrågasättas. Det handlar om den investering som gjorts av den finansiella fonden TIRIS EURO ARAB (TEA) i Abu Dhabi, som beviljades en areal på 700 000 hektar i närheten av staden Guelmin i södra Marocko för att utveckla odlingar av citrusfrukter, oliver och grönsaker. Utvecklingen av den här typen av projekt visar att möjligheten till ett frihandelsavtal har uppmuntrat finansaktörerna att föregripa utvecklingen och att positionera sig vid Europeiska unionens tröskel.

Även på miljöområdet är resultatet negativt och Europeiska unionens princip att skydda miljön och minimera risken för klimatförändringar kan därför ifrågasättas. Enligt en jämförande undersökning som utförts av INRA (nationella institutet för jordbruksforskning) behövs det 100 liter vatten för att producera ett kilogram tomater i Marocko jämfört med endast 10 liter i Frankrike.

Export av 250 000 ton tomater kan jämställas med export av 25 miljoner m3 vatten. En undersökning som utförts av Humboldtuniversitetet i Berlin visar att efter flera år med låg nederbörd i Souss-regionen, där tomatproduktionen är koncentrerad, sjunker grundvattennivån med en till två meter per år. Det årliga underskottet har beräknats till 260 miljoner m3. Tomatexporten svarar alltså för nästan 10 procent av detta underskott. Vattenresurserna, som håller på att uttömmas, används på bekostnad av den lokala livsmedelsproduktionen.

Industriella jordbruksföretag har sedan 2006 etablerat sig utanför Dakhla (Västsahara) och hämtar vatten från grundvattenresurserna längs kusterna. Ett överutnyttjande av dessa vattenreserver kommer på sikt att leda till en försaltning av sötvattnet och äventyra den lokala befolkningens vattenförsörjning.

De sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av detta avtal har hittills inte utvärderats av kommissionen, som har koncentrerat sig på de frågor som rör tullavgifterna. En fördjupad undersökning behövs så att parlamentet kan uttala sig med full kännedom om alla fakta.

När Europeiska unionen undertecknar frihandelsavtal får detta automatiskt direkta konsekvenser för gemenskapsbudgetens egna medel, till följd av förlusten av tullinkomster. Föredraganden beklagar att kommissionen endast lämnat vaga beräkningar i detta avseende. Föredraganden skulle vilja att kommissionen utan dröjsmål utför en undersökning och föreslår lösningar för att garantera EU-budgetens integritet.

Flera gånger under de senaste månaderna har föredraganden tagit upp frågan om den territoriella räckvidden av avtalet mellan Europeiska unionen och Marocko. Flera länder, däribland USA, har undertecknat frihandelsavtal med Marocko från vilka Västsahara uttryckligen utesluts. Detta har gjorts för att inte påverka resultatet av de internationella förhandlingar som förs i FN-regi i syfte att finna en fredlig lösning mellan parterna. Eftersom kommissionen och Europaparlamentets rättstjänst har olika åsikter i denna fråga, kan föredraganden inte garantera att detta frihandelsavtal är förenligt med de internationella avtal som binder Europeiska unionen och alla dess medlemsstater.

I enlighet med artikel 52 i Europaparlamentets arbetsordning är föredraganden skyldig att informera er om att utskottet för internationell handel rekommenderar att avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko godkänns, i strid med det yttrande som antogs av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och föredragandens argument som framförs i denna motivering.


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (13.7.2011)

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Föredragande: Lorenzo Fontana

KORTFATTAD MOTIVERING

Genom det föreslagna avtalet blir det möjligt för Marocko att omedelbart liberalisera 45 procent (sett till värdet) av sin import från EU. Samtidigt blir det möjligt för gemenskapen att liberalisera 55 procent av sin import från Marocko. Avtalet innehåller även bestämmelser om ökade medgivanden inom frukt- och grönsakssektorn, där de marockanska produkterna står för 80 procent av importen till EU.

Om ett avtal av detta slag godkänns hotas gemenskapsmarknaden, eftersom det kan uppstå negativa ekonomiska följder för de territorier som är specialiserade på grönsaksodling. Med tanke på den allvarliga marknadskrisen inom frukt- och grönsakssektorn kan även mindre produktkvantiteter från tredjeländer orsaka ytterligare instabilitet.

Särskilt oroväckande är gemenskapssystemets förmåga att övervaka och upprätthålla tidsplanerna och tullkvoterna, som ofta ignoreras av de marockanska näringsidkarna, vilket framgår av flera branschorganisationers rapporter under 2009 och 2010.

Det verkar kort sagt finnas en uppenbar brist på balans mellan de tullminskningar som överenskommits mellan de båda parterna.

De marockanska produkter som importeras till EU har förmodligen inte behövt leva upp till lika höga standarder som de som gemenskapen tillämpar när det gäller miljöskydd, arbetsvillkor, fackligt skydd, antidumpningsregler och livsmedelssäkerhet.

Framför allt på miljöskyddsområdet är de europeiska produkterna starkt diskriminerade i förhållande till de marockanska när det gäller hälso- och växtskyddsbestämmelserna.

Avtalsförslaget innehåller inte någon lösning på problemen i samband med geografiska beteckningar. Dessa problem ska tas upp under kommande förhandlingar, som ska inledas efter det att avtalet trätt i kraft.

Frågan om territorierna i Västsahara – en fråga som parlamentets rättstjänst har ombetts att yttra sig över – måste bedömas på ett genomtänkt sätt. Oavsett om dessa territorier tas med i avtalet eller inte kvarstår problemet med de systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. För att få till stånd ett heltäckande skydd för dessa rättigheter skulle EU kunna överväga att ta till ekonomiska och handelsmässiga argument och slå fast att de berörda avtalen bara kan undertecknas om de mänskliga rättigheterna verkligen respekteras.

I detta specifika fall belyser avtalet de redan allvarliga konkurrensproblem som orsakats av skillnaderna i arbetskraftskostnader mellan EU och Marocko, vars jordbruks- och livsmedelspolitik är inriktad på utveckling och export av stora produktkvantiteter.

Gemenskapsproducenterna måste dessutom redan tackla de kraftigt ökade kvoter som är en följd av avtal med andra Medelhavsländer.

De europeiska producenterna missgynnas av att marockanska produkter, till exempel tomater, ges tillträde till gemenskapsmarknaden under andra perioder än de då motsvarande europeiska produkter normalt saluförs. Detta får allvarliga följder för marknadsutvecklingen och framför allt för prisvolatiliteten.

Det bör även vara möjligt för parlamentet att i enlighet med Lissabonfördraget ge kommissionen ökat stöd. Detta stöd bör vara inriktat på synergi, samarbete, gemensam problemhantering och utbyte av god praxis under hela lagstiftningsförfarandet.

I detta fall skulle avtalet kunna bli mer balanserat genom att man integrerar det i reformen av ingångspriserna, utjämnar skillnaderna på hälso- och växtskyddsområdet och miljöområdet och införlivar nödvändiga sociala klausuler och antidumpningsklausuler.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet fattar beslut om att inte godkänna ingåendet av avtalet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

12.7.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

14

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Oreste Rossi


YTTRANDE från fiskeriutskottet (28.9.2011)

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Föredragande: Carmen Fraga Estévez

PA_Leg_Consent

KORTFATTAD MOTIVERING

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.9.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

12

8

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Matthias Groote, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos Salavrakos

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Iratxe García Pérez


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Younous Omarjee, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy