Procedure : 2010/0343(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0024/2012

Indgivne tekster :

A7-0024/2012

Forhandlinger :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Afstemninger :

PV 14/03/2012 - 9.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0081

HENSTILLING     ***
PDF 145kWORD 78k
1.2.2012
PE 476.071v02-00 A7-0024/2012

om udkast til Rådets afgørelse om EU's indgåelse af den internationale kakaooverenskomst 2010

(09771/2011 – C7‑0206/2011 – 2010/0343(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Vital Moreira

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om EU's indgåelse af den internationale kakaooverenskomst 2010

(09771/2011 – C7‑0206/2011 – 2010/0343(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09771/2011),

–   der henviser til udkast til den internationale kakaooverenskomst 2010 (08134/2011),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 3 og 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0206/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7‑0024/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Indledning

Den internationale kakaooverenskomst 2010(1) erstatter den eksisterende overenskomst fra 2001, som EU har tiltrådt(2). Målene med den nye overenskomst er at fremme internationalt samarbejde i kakaosektoren, skabe et passende forum for drøftelse af alle spørgsmål vedrørende kakaosektoren mellem regeringer og med den private sektor, bidrage til at styrke medlemslandenes nationale kakaosektorer, bestræbe sig på at opnå retfærdige markedspriser, der kan give et rimeligt økonomisk udbytte for både producenter og forbrugere, fremme en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig kakaosektor, fremme gennemsigtigheden i kakaosektoren gennem indsamling, analyse og udbredelse af relevante statistikker og gennemførelse af nødvendige undersøgelser, stræbe efter at fjerne handelshindringer, fremme og tilskynde til forbrug af chokolade og kakaoprodukter samt anspore medlemmerne til at fremme kakaokvaliteten.

Overordnet set er det hensigten, at overenskomsten skal tilvejebringe større gennemsigtighed og bæredygtighed i en sektor, som skaffer underhold til 50 millioner mennesker i hele verden(3). Den Internationale Kakaoorganisation (ICCO), der blev oprettet i 1973 og er placeret i London, Det Forenede Kongerige, skal administrere denne overenskomsts bestemmelser og overvåge dens funktion. Alle parter i overenskomsten er medlemmer af ICCO.

Den internationale kakaooverenskomst 2010 kan undertegnes, og instrumenterne til ratifikation, accept og godkendelse kan deponeres indtil den 30. september 2012. Derfor skal EU afslutte sin ratifikationsproces i overensstemmelse med kravene i Lissabontraktaten inden denne dato.

Siden Lissabontraktatens ikrafttrædelse har alle aftaler, der dækker områder, for hvilke den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse, skullet godkendes af Europa-Parlamentet. Dette omfatter EU’s fælles handelspolitik, som kakaooverenskomsten 2010 er en del af. Som følge heraf skal kakaooverenskomsten 2010 have Parlamentets godkendelse, inden den indgås. Parlamentets godkendelse er det formelle skridt efter Rådets undertegnelse af overenskomsten og før Rådets formelle indgåelse af overenskomsten.

Kakaooverenskomsten 2010 blev undertegnet af EU den 10. juni 2011 og har været midlertidigt gældende siden da. Ved udgangen af oktober 2011 var kakaooverenskomsten 2010 desuden undertegnet af de tre største kakaoeksportører (Elfenbenskysten, Ghana og Indonesien) samt Schweiz.

Den internationale kakaooverenskomst 2010

Den 25. juni 2010 vedtog De Forenede Nationers kakaokonference(4), der samler verdens førende kakaoproducerende og -forbrugende lande, den internationale kakaooverenskomst 2010, som træder i stedet for overenskomsten fra 2001. Den nye overenskomst vil være gældende i en periode på ti år og kan forlænges med yderligere to toårsperioder.

Overenskomsten fra 2010 sigter mod at skabe betingelser for en mere retfærdig og bæredygtig global handel med kakao ved at styrke internationalt samarbejde mellem producenter og forbrugere inden for rammerne af ICCO. Overenskomsten vil tilvejebringe en mere effektiv og inklusiv styrelsesstruktur i ICCO, hvis medlemslande i øjeblikket repræsenterer næsten 85 % af verdens kakaoproduktion og mere end 60 % af verdens kakaoforbrug. Eksporterende og importerende medlemmer har samme andel af stemmerne i Det Internationale Kakaoråd (ICC), ICCO’s øverste styrelsesorgan. Stemmevægten er proportional med den gennemsnitlige størrelse af deres eksport og import i de forudgående tre kakaoår. EU er en enkelt kontraherende part, der sidder på mere end halvdelen af de importerende medlemmers stemmer.

Overenskomsten fra 2010 vil forbedre gennemsigtigheden på markedet ved at styrke ICCO’s rolle i indsamling, behandling og udbredelse af data og dens samarbejde med industrien og ngo'erne. Overenskomsten forstærker ICCO’s mandat til at iværksætte projekter med sigte på at styrke de nationale kakaosektorers kapacitet og reaktionsevne i forhold til udviklingen i efterspørgslen. Den nye overenskomst opstiller klare mål for en bæredygtig kakaosektor, der anerkender betydningen af økonomiske udsving og af socialt og miljømæssigt ansvar på alle stadier i værdikæden. Den erkender nødvendigheden af at sikre rimelige kakaopriser og rimeligt udbytte samt fremme kakaoens kvalitet og udvikle procedurer for fødevaresikkerhed.

Kakaoproduktionen og dens globale forsyningskæde

Kakaoafgrøden skaber fortjeneste for lande, der dyrker, forarbejder og forbruger kakao. Den dyrkes på mere end otte millioner hektar tropisk landbrugsjord i 40 lande og bevæger sig gennem en lang og kompleks global forsyningskæde fra producenter via forhandlere, eksportører, forarbejdningsvirksomheder, chokoladefabrikanter og detailhandlere til forbrugerne.

Afrika er verdens største kakaoproducerende region med 70 % af den globale produktion, der primært stammer fra Elfenbenskysten og Ghana. Latinamerika samt Asien og Oceanien producerer hver 13 % af verdens kakaoafgrøder(5). EU importerer mere end 80 % af sin kakao fra Vestafrika. Den europæiske chokoladeindustri er verdens største.

Over 90 % af verdens kakao dyrkes af 5,5 millioner smålandbrugere(6), mens yderligere 14 millioner landarbejdere er direkte afhængige af produktionen(7). Fattigdom, forældede landbrugsmetoder og børnearbejde er udbredt i forbindelse med kakaodyrkning. Som verdens største importør og forbruger af kakao og hjemsted for de største forarbejdningsvirksomheder og chokoladefabrikanter bærer EU en stor del af ansvaret for at øge bæredygtigheden i kakaosektoren(8).

Problemer vedrørende børnearbejde

En af de vigtigste problemstillinger, som medlemmer af Europa-Parlamentet påpegede i forbindelse med gennemgangen af denne overenskomst, var brugen af børnearbejde i kakaomarkerne. Afskalningen af kakaobønnerne er fortsat en arbejdsintensiv aktivitet, eftersom maskinopskæring ofte ødelægger bønnerne. Adskillige rapporter har afsløret, at kakaodyrkerne stadig gør brug af børnearbejde på kakaobrugene. Selv om en stor del af børnearbejdet foregår inden for familiens rammer, er situationen bekymrende. Problemet med de værste former for børnearbejde må tackles hurtigst muligt.

I denne forbindelse arrangerede Udvalget om International Handel en høring i Europa-Parlamentet den 16. marts 2011 med repræsentanter for ILO, ICCO og World Cocoa Foundation. Der var generel enighed om, at målene i kakaooverenskomsten 2010 er i overensstemmelse med ILO’s principper, og at punkt 42 og 43 i overenskomsten er udgangspunktet for at tackle problemet med børnearbejde.

Børnearbejde er et emne, der ligger Europa-Parlamentets medlemmer stærkt på sinde, og de har givet udtryk for dette, både hvad angår børnearbejde generelt og navnlig hvad angår udnyttelse af og handel med børn inden for kakaosektoren, i adskillige beslutninger og forespørgsler til Kommissionen og opfordret til et forbud mod børnearbejde i forbindelse med handel og mulig indførelse af en varemærkning med teksten "fremstillet uden børnearbejde"(9).

Det er ordførerens vurdering, at dette emne fortjener at blive behandlet separat i et forslag til beslutning udarbejdet af Udvalget om International Handel, der skal vedtages parallelt med denne henstilling for at skabe opmærksomhed om problematikken med børnearbejde i kakaomarkerne.

Konklusion

Ordføreren er ganske overbevist om, at den internationale kakaooverenskomst 2010 vil få en positiv virkning for alle aktører i kakaosektoren og håber, at den vil udmønte sig i håndgribelige, langsigtede fordele for smålandbrugerne og deres lokalsamfund. Ordføreren henstiller af disse grunde til Parlamentet at godkende indgåelsen af denne overenskomst.

(1)

http://www.icco.org/pdf/agree10english.pdf.

(2)

Tidligere internationale kakaooverenskomster daterer sig tilbage til 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 og 2001.

(3)

Data fra ICCO og World Cocoa Foundation.

(4)

Der blev arrangeret under De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD).

(5)

The Future of the World Cocoa economy: Boom and Bust? Dr. Jean-Marc Anga, ICCO (http://www.icco.org/pdf/Boom_and_Bust.pdf).

(6)

Dyrkning på store landbrug forekommer i Brasilien, Ecuador, Indonesien og Malaysia.

(7)

Beregninger fra World Cocoa Foundation og Tropical Commodity Coalition, kakaobarometeret 2010 (http://www.koffiecoalitie.nl/tcc/content/download/416/2948/file/TCC_COCOA_Barometer%202010%20(final).pdf).

(8)

Ifølge ICCO maler og forbruger EU omkring 40 % af verdens kakao.

(9)

Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0272.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.1.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Carmen Fraga Estévez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian Ungureanu

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik