RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

1.2.2012 - (COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl


Menetlus : 2011/0169(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0025/2012

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

(COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0384),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0170/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt ... aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0025/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Seda kohaldatakse alates ....* .

 

____________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev – määruse jõustumisele järgneva kuu esimene päev

SELETUSKIRI

Vaidlus hormoonidega töödeldud veiseliha üle

Vaidlusel hormoonidega töödeldud veiseliha üle oli põllumajandustoodetega seotud Atlandi-ülestele kaubandussuhetele negatiivne mõju üle kahekümne aasta. EL keelustas 1988. aastal teatavate kasvuhormoonidega töödeldud veiseliha ja veiselihatoodete impordi, põhjendades keeldu tarbijakaitse ja toiduohutusega. Ameerika Ühendriigid ja Kanada vaidlustasid 1996. aastal keelu WTO vaidluste lahendamise süsteemis, kus neile anti seejärel luba kehtestada EList pärit põllumajandustoodetele kaubandussanktsioonid. 1999. aastast alates kehtestasid USA ja Kanada suurele hulgale Euroopa toodetele karistustariifid, mis ulatusid aastas vastavalt 116,8 miljoni USA dollari ja 11,3 miljoni Kanada dollarini.

Kahjustavad sanktsioonid

Kuigi hormoonidega töödeldud veiseliha konflikt puudutas üsna väikest osa kaubandusest, tõi see kaasa kauplemise vähenemise ning tõsised tagasilöögid mõlemal pool Atlandi ookeani. Lähedased kaubanduspartnerid laskusid pikka ja ebakonstruktiivsesse kaubandusvaidlusesse.

Karistusmaksude jätkuv kohaldamine teatavate Euroopa toodete suhtes takistas eksportimist, mistõttu vähenes ELi tootjate turuosa. Kanada ja USA kohaldasid erimaksu peamiselt veise- ja sealihatoodete suhtes ning USA rakendas vastumeetmeid ka Roquefort’i juustu, trühvlite, röstsaia, mahla, sinepi, moosi, šokolaadi, supi ja muude toodete suhtes.

USA valitsuse esialgne plaan oli nn karussellsanktsioonide kohaldamine, s.t suurendada teatavaid tollimaksusid ning muuta alates 2009. aasta märtsist nende toodete nimekirja ja valikut, mille suhtes kõnealuseid tollimaksusid kohaldada. Selle takistav mõju oleks olnud veelgi tõsisem ning see oleks võinud tuua kaasa üha uusi kaubandust piiravaid vastumeetmeid.

Euroopa Parlament nõudis oma 8. mai 2008. aasta resolutsioonis Atlandi-ülese majandusnõukogu kohta, et USA kõrvaldaks Euroopa toodetele kehtestatud sanktsioonid.[1] Euroopa Parlament kutsub oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsioonis ELi põllumajanduse ja rahvusvahelise kaubanduse kohta komisjoni tagama, et hormoonidega töödeldud veiseliha vaidluse lahendamine võimaldaks kõrvaldada sanktsioonid ELi toodetelt, kindlustades samas, et veiseliha import ELi on ELi nõuetega kooskõlas.[2]

Vaidluse lahendamine

Pragmaatiline viis kaubandussanktsioonide hävitavast keerisest väljumiseks leiti Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide[3] ja Kanada[4] vahel peetud kahepoolsetes läbirääkimistes. Läbirääkimiste tulemusel sõlmiti nn vastastikuse mõistmise memorandumid, milles nähti ette ELi põllumajandustoodete suhtes USA ja Kanada poolt kohaldatavate sanktsioonide järk-järguline kaotamine tingimusel, et hormoonidega töötlemata kvaliteetse veiseliha suhtes kehtestatakse autonoomne, ilma tollimaksuta tariifikvoot.

Euroopa Liit kinnitas USAga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi 1. etapi kohustuste täitmiseks nõukogu määruse (EP) nr 617/2009[5], millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot (20 000 tonni aastas). Vastutasuks ei kohaldanud USA nn karussellsanktsioone ning vähendas aastast sanktsioonide kogusummat 68%, 116,8 miljonilt USA dollarilt 37,8 miljonile USA dollarile.

Määruse (EÜ) nr 617/2009 muutmine on Kanadaga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi 1. ja 2. etapi ning mõlema vastastikuse mõistmise memorandumi 2. etapi rakendamise eeltingimus. Sellega tegeletakse käesoleva seadusandliku menetluse raames. Määruse (EÜ) nr 617/2009 muutmisega tõstavad Euroopa Parlament ja nõukogu Euroopa Liidu iga-aastase imporditariifikvoodi 48 200 tonnile. USA ja Kanada on juba täitnud 2. etapiga seotud kohustused ning peatanud 2011. aasta jooksul kõik vastumeetmed.

Kokkuvõte

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot.

Vastastikuse mõistmise memorandumitest ning nende rakendamisest on kasu kaubanduspartneritele mõlemal pool Atlandi ookeani. Kuna USA ja Kanada on juba peatanud sanktsioonide rakendamise 2011. aasta jooksul, võib kokkuleppe täitmata jätmine Euroopa poolt tuua kaasa väga negatiivseid poliitilisi tagajärgi, mis võivad kahjustada Atlandi-üleseid kaubandussuhteid.

Seadusandliku menetluse lõpuleviimine võimaldab ELil täita selle vaidluse lahendamiseks võetud kohustusi. Loomulikult tagab vastastikuse mõistmise memorandum, et kõigi kvoodi alla kuuluvate veiselihatoodete puhul täidetakse edaspidigi ELi õigusaktides sätestatud toiduohutuse rangeid nõudeid. Eelkõige jäävad suletuks uksed USAst või Kanadast või mujalt pärinevale hormoonidega töödeldud veiselihale.

Kõnealuse määruse kiire ja sujuv vastuvõtmine aitab taastada ja tugevdada usaldust ning vähendada selles Atlandi-üleses kaubandussuhtes eksisteerivaid lahknevusi. Sellegipoolest peavad komisjonil olema volitused, et peatada täielikult või osaliselt Euroopa Liidu imporditariifikvoot, kui Ameerika Ühendriigid või Kanada lepingut ei rakenda või ei järgi. Sellisel juhul tuleb imporditariifikvootide peatamiseks kasutada kontrolli menetlusi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)[6] artiklile 5.

Raportöör rõhutab, et hormoonidega töödeldud veiseliha käsitleva vaidluse lõplik lahendus peaks andma lisaimpulsi suuremaks majandus- ja kaubandusintegratsiooniks ühelt poolt ELi ja teiselt poolt USA ja Kanada vahel. Võimalikest eriarvamustest hoolimata peaks alati olema eesmärk kompromissi saavutamine ning kahepoolse kaubanduse peatamise vältimine. Kui EL kõrvaldab veelgi kaubandustõkkeid oma peamiste kaubanduspartnerite eest, näitab see tema soovi tugevdada seda pikaajalist majandussuhet kaubanduse valdkonnas.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu kõnealuse määruse, annab see vastastikust kasu, tugevdab Atlandi-üleseid kaubandussidemeid ning taastab usalduse, parandades turulepääsu mõlemal pool Atlandi ookeani.

Kohustused vastavalt ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel (13. mail 2009. aastal) ning ELi ja Kanada vahel (17. märtsil 2011. aastal) sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumile

Kavandatud etapid

ELi tariifikvoot hormoonidega töötlemata veiseliha puhul (tollimaksuta, tonnid, aasta kohta, enamsoodustusrežiim)

Vastastikuse mõistmise memorandumiga võetud kohustused ELi toodete suhtes rakendatud sanktsioonide puhul

Võetud meetmed

 

 

Ameerika Ühendriigid (v.a enamsoodus-tusrežiim)

Kanada

(v.a enam-soodus-tusrežiim)

Kokku

USA

(sanktsioonid alates 1999)

Kanada (sankt-sioonid alates 1999)

USA

Kanada

1. etapp

 

Alates augus-tist 2009

 

 

20 000

 

(Määrus 617/2009)

 

 

· ei kehtestata nn karussell-sanktsioone

· suurendatud tollimaksude vähendamine 117 miljonilt USA dollarilt 38 miljonile USA dollarile

 

 

 

 

Kõikide sankt-sioonide ühe-poolne tühista-mine mais 2011

 

Enne augus-tit 2012

1 500

21 500 (kavandatav määruse muudatus)

Kõikide sankt-sioonide tühista-mine (väärtus 11,3 miljonit Kanada dollarit)

 

Kõikide sankt-sioonide kaota-mine augustis 2011

2. etapp

 

Alates augustist 2012

45 000

 

3 200

48 200 (kavandatav määruse muudatus)

kõikide suurendatud tollimaksude peatamine

 

 

3. etapp

 

Alates augustist 2013

 

45 000

3 200

48 200

hiljem määratletavad tingimused, mille eesmärk on püsiva lahenduse saavutamine ja sanktsioonide kaotamine (kvooti ei muudeta)

 

 

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (20.12.2011)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot
(COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD))

Arvamuse koostaja: George Lyon

LÜHISELGITUS

Ettepaneku taust

Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on pärast erimeelsusi hormoonide abil kasvatatud loomaliha impordi osas saavutanud WTOs omavahelise kokkuleppe, mis lõpetab vastavasisulise pika ja kahjuliku vaidluse.

Kõnealune kokkulepe, mille üle pidasid läbirääkimisi Catherine Ashton, kes oli tollal ELi kaubandusvolinik, ja USA valitsus, allkirjastati 13. mail 2009. Kokkuleppes nähakse ette kahe-etapiline kord, mille alusel USA vähendab järk-järgult liidu toodete suhtes kehtestatud sanktsioonide taset ning samal ajal suurendab Euroopa Liit järk-järgult kasvuhormoonidega töötlemata kõrgekvaliteedilise veiseliha[1] tariifikvooti. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 617/2009 avati esimeses etapis täiendav tariifikvoot 20 000 tonni ja USA tühistas vastuseks 68% omapoolselt loetletud sanktsioonidest. Nüüd on tarvis heaks kiita selle kokkuleppe teine etapp, mille rakendamise tähtaeg on vastastikuse mõistmise memorandumi[2] kohaselt 1. august 2012. Teises etapis kõrvaldab USA kõik allesjäänud sanktsioonid ja vastutasuks suurendab EL kõnealust tariifikvooti USA toodetele 25 000 ja Kanada toodetele 3200 tonni võrra.

Kõnealuse toimiku osas on Euroopa Parlament kooskõlas seadusandliku tavamenetlusega esmakordselt koos nõukoguga kaasseadusandja.

Seisukoht

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot.

Raportöör sooviks juhtida tähelepanu mõnele peamisele eelisele, mida kõnealune kokkulepe liidule pakuks.

1.   Kõnealune kokkulepe võimaldab liidule hormoonidega töödeldud liha ja lihatoodete keelu säilitamise, vaatamata asjaolule, et liit leiti olevat süüdi WTO kohustuste rikkumises.

2.   Kokkuleppe teise etapi vastuvõtmine on liidule äärmiselt oluline, tagamaks, et USA tühistab kõik 26 liikmesriigist (kõik peale Ühendkuningriigi) pärit toodetele kehtestatud sanktsioonid, mille tõttu jääb praegustes kaubandusoludes igal aastal saamata 250 miljonit USA dollarit. Sanktsioonide tühistamisest saaksid kõige enam kaubanduslikku kasu Itaalia (99 mln USD), Poola (25 mln USD), Kreeka ja Iirimaa (mõlemad 24 mln USD), Saksamaa ja Taani (mõlemad 19 mln USD), Prantsusmaa (13 mln USD) ja Hispaania (9 mln USD). Sanktsioonid hõlmavad järgmisi olulisi liikmesriikide tooteid: mineraalvesi, sealiha, konserveeritud ja töödeldud puuviljad, šokolaad, mahl, kaer, närimiskumm, moos, Roquefort'i juust, värsked trühvlid jne.

3.   Kui kokkulepe lükatakse tagasi, kehtestatakse taas sanktsioonid ja vaidluste lahendamise protsess ebaõnnestub. Euroopa Liit riskiks edasiste vastumeetmetega ning WTO eeskirjade rikkumisest tuleneva kahju korvamisega USAle.

4.   Samuti tuleks märkida, et kokkuleppe teise etapi mõju ELi veiselihaturule on eeldatavalt väike, arvestades et kasvuhormoonidega töötlemata veiseliha täiendav autonoomne imporditariifikvoot vastab vaid 0,36% ELi veise- ja vasikaliha koguturust.[3]

5.   Kõnealuse lõpliku kokkuleppe sõlmimisega saadab Euroopa Parlament USAle väga olulise signaali, et ta soovib süvendada Atlandi-üleseid kaubandussuhteid ja täiustada WTO vaidluste lahendamise käsitluslepet, rakendades keeruliste küsimuste lahendamiseks pragmaatilisemat, tõhusamat ja poliitilisi suhteid vähem kahjustavat lähenemisviisi.

USA on juba nõustunud kõigi Euroopa Liidu vastaste sanktsioonide täieliku peatamisega 2011. aasta mais, sillutades teed kokkuleppe teise etapi kiirele rakendamisele. Seetõttu on oluline, et liit täidaks omalt poolt lepet õigeaegselt, pidamaks kinni 1. augusti 2012. aasta tähtajast.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, mis ühtib komisjoni ettepanekuga.

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu määruse (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) muutmine

Viited

COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD)

Vastutav komisjon

      istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.7.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

      istungil teada andmise kuupäev

AGRI

5.7.2011

 

 

 

Raportöör(id)

      nimetamise kuupäev

George Lyon

26.9.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

5.10.2011

22.11.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.12.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

  • [1]  Kõnealuses leppes kasutatud „kõrgekvaliteedilise veiseliha” täpset definitsiooni vt 30. septembri 2009. a dokumendi WT/DS26/28 artiklist VI.
  • [2]  30. septembri 2009.a dokument WT/DS26/28 ja 22. märtsi 2011. a dokument WT/DS48/26.
  • [3]  Vt. Eurostati andmebaasi liha tootmise kohta: loomakari (2010. a tapetud loomade arv)

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu määruse (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) muutmine

Viited

COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.6.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.7.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

ENVI

5.7.2011

AGRI

5.7.2011

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

ENVI

13.7.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

11.10.2011

22.11.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta, Traian Ungureanu

Esitamise kuupäev

1.2.2012