JELENTÉS a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

1.2.2012 - (COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl


Eljárás : 2011/0169(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0025/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0025/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0384),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0170/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének ...-i levelében tett azon kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7‑0025/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezt a rendeletet …*-tól/-től kell alkalmazni.

 

____________

 

* HL: kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet hatálybalépését követő hónap első napja

INDOKOLÁS

A hormonkezelt szarvasmarhák húsát érintő vita

A hormonkezelt szarvasmarhák húsát érintő vita több mint két évtizeden át negatívan érintette a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat. 1988-ban fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági okokból kifolyólag az EU megtiltotta a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal kezelt marhahús és marhahústermékek behozatalát. 1996-ban az Egyesült Államok és Kanada a WTO vitarendezési rendszerén keresztül óvást emeltek a tilalom ellen, és ezt követően engedélyezték is nekik, hogy kereskedelmi szankciókat vessenek ki az EU-ból importált mezőgazdasági termékekre. 1999-től kezdődően az USA és Kanada megtorló vámokat vetett ki számos európai termékre évi 116,8 millió USA-dollár és 11,3 millió kanadai dollár értékben.

Káros szankciók

Bár a hormonkezelt marhahússal kapcsolatos konfliktus a kereskedelemnek csak egy aránylag kis részét érintette, a kereskedelem csökkenéséhez vezetett és az Atlanti-óceán mindkét partján jelentős következményekkel járt. Közeli kereskedelmi partnerek hosszadalmas és destruktív kereskedelmi vitába bonyolódtak.

A bizonyos európai termékekre kivetett megtorló vámok folyamatos alkalmazása gátolta az exportot, és ennek következtében az uniós termelők vesztettek piaci részesedésükből. Kanada és az USA elsősorban a marha- és sertéshústermékeket sújtotta, ezenkívül az USA még a Roquefort sajtot, a szarvasgombát, a pirított kenyereket, a gyümölcsleveket, a mustárokat, a dzsemeket, a csokoládét, a leveseket és más termékeket is.

Az amerikai kormány kezdeti elképzelése, hogy 2009 márciusától ún. körhintaszankciókat kezd alkalmazni – azaz néhány vámot növel és megváltoztatja az alá tartozó termékek jegyzékét és alkalmazási körét –, még komolyabb károkat okozott volna és tovább fokozta volna a kereskedelemcsökkenésre irányuló megtorló intézkedéseket.

A Transzatlanti Gazdasági Tanácsról szóló 2008. május 8-i állásfoglalásában[1] az Európai Parlament felszólította az Egyesült Államokat, hogy vessen véget az európai termékekre kivetett megtorló szankcióknak. Az EU mezőgazdaságáról és a nemzetközi kereskedelemről szóló 2011. március 8-i állásfoglalásban[2] az Európai Parlament sürgette az Európai Bizottságot a hormonkezelt marhahúst érintő kereskedelmi vita rendezésére egyfelől az uniós termékekre kivetett szankciók felfüggesztése, másfelől az Unióba behozott marhahús uniós követelményeknek való megfelelésének biztosítása érdekében.

Vitarendezés

Az Európai Uniónak az Egyesült Államokkal[3], illetve Kanadával[4] folytatott kétoldalú tárgyalásai pragmatikus megoldást hoztak a kereskedelmi szankciók ártalmas dinamikájából való kilépésre. A tárgyalások eredményeképpen egyetértési megállapodások jöttek létre, amelyek az USA és Kanada által az uniós mezőgazdasági termékekre kivetett szankciók fokozatos megszüntetését irányozzák elő hormonokkal nem kezelt kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm, nulla vámtételű vámkontingens megnyitásáért cserébe.

Az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodás első szakaszába foglalt kötelezettségvállalásokkal összhangban az EU a 617/2009/EK tanácsi rendelettel[5] kiegészítő uniós behozatali vámkontingenst nyitott meg évi 20 000 tonna kiváló minőségű marhahús számára. Viszontlépésként az USA tartózkodott az ún. körhintaszankciók alkalmazásától, és az éves szankciók teljes összegét 68%-kal, 116,8 millió USA-dollárról 37,8 millióra csökkentette.

A 617/2009/EK rendelet módosítása szükséges a Kanadával kötött egyetértési megállapodás első és második szakaszának, valamint mindkét egyetértési megállapodás második szakaszának a végrehajtásához. Ez a jogalkotási eljárás erre irányul. A 617/2009/EK rendelet módosításával az Európai Parlament és a Tanács 48 200 tonnára növeli az Unió éves behozatali vámkontingensét. Az USA és Kanada már eleget tettek a második szakaszban rögzített kötelezettségvállalásaiknak és 2011-ben valamennyi megtorló szankciót felfüggesztettek.

Következtetések

Az előadó határozottan támogatja a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatot.

Az egyetértési megállapodások és azok végrehajtása egyértelműen előnyös helyzetet teremt a kereskedelmi partnerek számára az Atlanti-óceán mindkét partján. Mivel az USA és Kanada 2011-ben már valamennyi megtorló szankciót felfüggesztette, ha Európa most nem tartja be a megállapodást, annak rendkívül negatív politikai következményei lennének, és károsan hatna a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokra.

A jogalkotási eljárás lezárása lehetővé teszi az EU számára, hogy eleget tegyen a vitarendezés érdekében vállalt kötelezettségeinek. Természetesen az egyetértési megállapodás biztosítja, hogy az e vámkontingens értelmében behozott marhahústermékek továbbra is megfeleljenek az uniós jogszabályokban rögzített szigorú élelmiszer-biztonsági követelményeknek. Semmi esetre sem lesz rá lehetőség, hogy az Egyesült Államokból, Kanadából vagy a világ bármely részéről hormonkezelt marhahús jusson az EU-ba.

E rendelet gyors és gördülékeny elfogadása segít a bizalom újjáépítésében és megerősítésében, valamint az ágazat transzatlanti kereskedelmi kapcsolataiban meglévő nézetkülönbségek áthidalásában. Mindazonáltal a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy teljesen vagy részlegesen függessze fel az Unió éves behozatali vámkontingensét abban az esetben, ha az Egyesült Államok vagy Kanada nem hajtja végre vagy tartja fenn a megállapodást. A felfüggesztésre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazása a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[6] 5. cikkének megfelelően.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a hormonkezelt marhahúst érintő vita végleges elrendezése további lendületet adhat az EU és az USA, illetve Kanada közötti gazdasági és kereskedelmi integráció elmélyítéséhez. Az esetleges véleménykülönbségek ellenére inkább kompromisszum elérésére kell törekedni, nem pedig a kétoldalú kereskedelem megszakítására. Az EU azáltal, hogy legfontosabb kereskedelmi partnerei vonatkozásában felszámolja a kereskedelmi korlátokat, kifejezésre juttatja elkötelezettségét e régi keletű gazdasági kapcsolatok megerősítése iránt a kereskedelmi ágazatban.

E rendelet Európai Parlament és Tanács általi elfogadása kölcsönös előnyökkel jár, megerősíti a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat és bizalmi légkört teremt azáltal, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján javul a piacra jutás.

Az Amerikai Egyesült Államokkal 2009. május 13-án és Kanadával 2011. március 17-én aláírt egyetértési megállapodásokba foglalt kötelezettségvállalások

Javasolt szakaszok

Az EU hormonmentes marhahúsra vonatkozó vámkontingense (nulla vámtétel, tonna, éves, MFN-elbánás)

Az uniós termékek szankciójára vonatkozó kötelezettségvállalások az egyetértési megállapodásokban

Megvalósított fellépések

 

 

Egyesült Államok (MFN-elbánás nélkül)

Kanada

(MFN-elbánás nélkül)

Összesen

US

(szankciók 1999-től)

Kanada (szankciók 1999-től)

US

Kanada

1. szakasz

 

2009. augusztustól

 

 

20,000

 

617/2009/EK rendelet

 

 

· nem alkalmaznak ún. körhintaszankciókat

· emelt vámok csökkentése az engedélyezett 117 millió USA-dollárról 38 millió USA-dollárra

 

 

 

 

valamennyi szankció korai egyoldalú visszavonása 2011. májusban

 

2012. augusztus előtt

1,500

21 500 (javasolt rendeletmódosítás)

valamennyi szankció visszavonása az engedélyezett 11,3 millió kanadai dollárról

 

valamennyi szankció eltörlése 2011. augusztusban

2. szakasz

 

2012. augusztustól

45,000

 

3,200

48 200 (javasolt rendeletmódosítás)

valamennyi emelt vám felfüggesztése

 

 

3. szakasz

 

2013. augusztustól

 

45,000

3,200

48,200

meghatározandó feltételek a vita tartós elrendezését és a szankciók felszámolását illetően (a kontingens mérete változatlan marad)

 

 

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (20.12.2011)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD))

A vélemény előadója: George Lyon

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat háttere:

A WTO-n belül az Amerikai Egyesült Államok és az Unió között a „hormonkezelt marhahús” behozatalával kapcsolatos patthelyzetet követően a két fél megállapodásra jutott, amely véget vet a hosszan elnyúló és kártékony vitának.

A Catherine Ashton, az Unió akkori kereskedelmi biztosa és az USA kormánya által kialkudott megoldást 2009. május 13-án írták alá. A megállapodás egy kétszakaszos rendszert irányoz elő, amelyben az USA fokozatosan csökkenti az uniós termékre kivetett szankciók szintjét, az Unió pedig fokozatosan növeli a hormonmentes, „kiváló minőségű” marhahúsra[1] vonatkozó vámkontingenst (TRQ). E megállapodás első szakaszát a 617/2009/EK tanácsi rendelet határozta meg, amely további 20 000 tonnás vámkontingenst nyitott meg, az USA pedig cserébe megszüntette a szankciók 68%-át. Itt az ideje, hogy jóváhagyjuk e megállapodás második szakaszát, amelyet a vonatkozó egyetértési megállapodások[2] szerint 2012. augusztus 1-re végre kell hajtani. E második lépcső az USA szankcióinak teljes megszüntetését eredményezi, cserébe az uniós vámkontingens USA számára történő 25 000 tonnás, illetve Kanada számára történő 3 200 tonnás további bővítéséért.

Az Európai Parlament ezen eljárásban első ízben lép fel társjogalkotóként a Tanács mellett a rendes jogalkotási eljárás keretében.

Álláspont:

Az előadó határozottan támogatja a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatot.

Az előadó fel kívánja hívni a figyelmet néhány főbb előnyre, amelyet e megállapodás eredményez az Unió számára:

1.   E megállapodás lehetővé teszi az Unió számára, hogy fenntartsa a hormonkezelt húsokra és hústermékekre vonatkozó jelenlegi tilalmat annak ellenére, hogy megállapítást nyert, hogy az Unió megszegte a WTO keretében vállalt kötelezettségeit.

2.   E megállapodás második szakaszának elfogadása alapvetően fontos az Unió számára annak biztosítása érdekében, hogy az USA teljes mértékben megszüntesse a 26 (az Egyesült Királyság kivételével valamennyi) tagállamból származó európai termékekre kivetett szankciókat, amelyek összege a jelenlegi kereskedelmi értéken 250 millió amerikai dollárt tesz ki. A szankciók megszüntetésének főbb kedvezményezettjei között szerepel Olaszország több mint 99 millió, Lengyelország 25 millió, Görögország és Írország egyenként 24 millió, Németország és Dánia egyenként 19 millió, Franciaország 13 millió és Spanyolország 9 millió dolláros kereskedelmi forgalommal. A szankciókkal sújtott főbb nemzeti termékek a következők: ásványvíz, sertéshús, gyümölcskonzervek és -készítmények, csokoládé, gyümölcslevek, zab, rágógumi, dzsemek, Roquefort sajt, friss szarvasgomba stb.

3.   Ha a megállapodást elutasítanánk, a szankciókat visszaállítanák, és a vitarendezési folyamat összeomlana. Az Unió további megtorló intézkedések bevezetését kockáztatná, és ellentételeznie kellene az USA számára a WTO-szabályok betartásának elmulasztásából eredő károkat.

4.   Megjegyzendő továbbá, hogy a megállapodás második szakaszának az uniós marhahúspiacra gyakorolt hatása elvileg csekély, mivel a hormonmentes marhahúsra megállapított kiegészítő autonóm vámkontingens mindössze a teljes uniós marha- és borjúhúspiac 0,36%-ának felel meg[3].

5.   E végleges megállapodás megkötésével az Európai Parlament azt az igen fontos jelzést küldi az USA-nak, hogy kész elmélyíteni a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat, és javítani a WTO-n belüli vitarendezési megoldásokat, a nehéz ügyekben pragmatikusabb, hatékonyabb és politikailag kevésbé ártalmas utat követve.

Az USA már 2011 májusában beleegyezett az Unió elleni valamennyi szankció teljes körű felfüggesztésébe, ami megnyitotta az utat a megállapodás második szakaszának gyors végrehajtása előtt. Ezért az Unió számára fontos, hogy a megállapodás rá eső részének időben eleget tegyen annak érdekében, hogy betartsa a 2012. augusztus 1-jei határidőt.

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

ELJÁRÁS

Cím

A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

5.7.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

5.7.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

George Lyon

26.9.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.10.2011

22.11.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

20.12.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

  • [1]  A „kiváló minőségű marhahús” e megállapodás alkalmazásában követendő pontos meghatározását lásd a 2009. szeptember 30-i WT/DS26/28. számú dokumentum VI. cikkében.
  • [2]  A 2009. szeptember 30-i WT/DS26/28 és a 2011. március 22-i WT/DS48/26 számú dokumentum.
  • [3]  Lásd az Eurostat hústermelésről szóló adatbázisát: szarvasmarha (2010. évi vágási adatok).

ELJÁRÁS

Cím

A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.6.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

5.7.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

5.7.2011

AGRI

5.7.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

13.7.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2011

22.11.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

26.1.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta, Traian Ungureanu

Benyújtás dátuma

1.2.2012