TOINEN MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamisesta

1.2.2012 - (2009/2134(INI))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Andrew Duff

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamisesta

(2009/2134(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston 20. syyskuuta 1976 tekemän päätöksen liitteenä olevan säädöksen Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla, sellaisena kuin se on muutettuna[1] ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa parlamentin vaalimenettelystä ja erityisesti 15. heinäkuuta 1998 antamansa päätöslauselman[2],

–   ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin kokoonpanosta[3],

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2007 annetut Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon 6. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta pöytäkirjaksi siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta Euroopan parlamentin kokoonpanon osalta vaalikauden 2009–2014 loppuun asti: Euroopan parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) [4],

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 ja 10 artiklan, 14 artiklan 2 kohdan, 48 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan ja 51 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22, 223, 225 ja 343 artiklan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 3 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan N:o 7,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY muuttamisesta (COM(2006)0791),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 41 artiklan, 48 artiklan 3 kohdan, 70 artiklan, 74 a artiklan ja 175 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0176/2011),

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan toisen mietinnön (A7-0027/2012),

sekä katsoo seuraavaa:

A. parlamentilla on oikeus panna alulle oman vaalimenettelynsä uudistus ja antaa hyväksyntänsä sille,

B.  parlamentilla on oikeus panna alulle omaa kokoonpanoaan koskeva muutos ja antaa hyväksyntänsä sille,

C. parlamentilla on oikeus panna alulle perussopimusten tarkistus,

D. parlamentti on valittu välittömillä vaaleilla joka viides vuosi vuodesta 1979 alkaen ja sen toimi- ja vaikutusvalta ovat jatkuvasti lisääntyneet tänä aikana ja erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta,

E.  Lissabonin sopimuksessa muutettiin Euroopan parlamentin jäsenten edustajantointa siten, että he ovat "valtioiden kansojen edustajien" sijasta "unionin kansalaisten edustajia"[5], ja määrättiin, että "Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla"[6],

F.  jopa ilman yhdenmukaista valintamenettelyä koskevaa sopimusta vaalimenettelyt ovat asteittain lähentyneet erityisesti vuonna 1999 tapahtuneen suhteellisen edustuksen yleisen käyttöönoton sekä EU:n tason poliittisten puolueiden virallisen perustamisen[7] ja kaksoismandaatin poistamisen[8] myötä,

G. Euroopan unionin kansalaisuuden käsite, joka sisällytettiin virallisesti perussopimuksiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993, sisälsi oikeuden osallistua tietyin ehdoin Euroopan parlamentin vaaleihin ja kunnallisvaaleihin jossakin muussa kuin omassa jäsenvaltiossa, ja Euroopan unionin perusoikeuskirja, joka on nyt Lissabonin sopimuksen mukaan oikeudellisesti sitova, on lujittanut tätä oikeutta ja muita kansalaisoikeuksia,

H. parlamentin demokraattisen tehtävän saama yleinen tunnustus on edelleen vähäistä, Euroopan tason poliittiset puolueet ovat edelleen vasta kehittymässä, vaalikampanjointi on pikemminkin kansallista kuin eurooppalaista ja parlamentin menettelyjen tiedotusvälineissä saama huomio vaihtelee,

I.   yleinen äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa on tasaisesti laskenut 63 prosentista (vuonna 1979) 43 prosenttiin (vuonna 2009), mikä velvoittaa parlamenttia, neuvostoa ja komissiota toteuttamaan toimia edistääkseen kansalaisten osallistumista unionin demokraattiseen prosessiin,

J.   harvat muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan asuvat unionin kansalaiset äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa ja ehdolla olevien määrä on olematon; oleskelua koskevat vaatimukset vaihtelevat jäsenvaltioittain samoin kuin aika, jonka kuluttua muualla EU:ssa asuvat maan kansalaiset menettävät oikeutensa äänestää alkuperäisessä kotimaassaan; jäsenvaltiot eivät myöskään vaihda tehokkaasti tietoja muiden jäsenvaltioiden kansalaisista, jotka on merkitty vaaliluetteloon tai jotka ovat olleet ehdokkaina,

K. unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltioilla on merkittävästi harkintavaltaa määritellä, kuka voi äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, mutta ne ovat kuitenkin velvollisia kunnioittamaan unionin lainsäädännön yleisiä periaatteita eivätkä ne voi kohdella samassa tilanteessa olevia unionin kansalaisten ryhmiä syrjivästi[9]; kukin valtio voi vastaavasti asettaa omat ehtonsa kansalaisuuden saamiselle ja menettämiselle, mutta samalla on otettava huomioon unionin kansalaisuus[10],

L.  neuvosto ei ole edennyt niiden komission ehdotusten käsittelyssä, joilla pyritään helpottamaan muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan asuvien unionin kansalaisten osallistumista vaaleihin[11],

M. Euroopan parlamentin naisjäsenten osuus on nyt 35 prosenttia; olisi edelleen pyrittävä vähentämään sukupuolten välistä epätasapainoa parlamentissa erityisesti joidenkin jäsenvaltioiden osalta,

N. parlamentti on kehottanut neuvostoa aikaistamaan vaalipäivän toukokuulle, jotta se voisi paremmin organisoida toimintansa jouduttaakseen uuden komission puheenjohtajan valintaa ja välttää vaalien ajoittumisen kesälomien alkamisajankohtaan useissa jäsenvaltioissa[12],

O. Lissabonin sopimuksen mukaisesti parlamentilla on valtuudet ja velvollisuus esittää päätöstä paikkojen uudelleenjaosta jäsenvaltioiden välillä vähimmäismäärän, enimmäismäärän ja kokonaismäärän rajoissa ja samalla alenevan suhteellisuuden periaatetta noudattaen; parlamentti on aiemmin sopinut historiallisista syistä johtuvien paikkajaon eriarvoisuuksien oikaisemisesta ja kokoonpanonsa mukauttamisesta säännöllisesti siten, että se vastaa unionin väestörakenteen ja jäsenvaltioiden määrän muutoksia[13]; on lisäksi tärkeää, että parlamentin kokoonpano ilmentää poliittisten puolueiden moniarvoisuutta ja jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta,

P.  Kroatian jäsenyys merkitsee joka tapauksessa Euroopan parlamentin paikkojen uudelleenjakoa seuraavissa vaaleissa vuonna 2014,

Q. parlamentilta puuttuu riippumaton järjestelmä, jolla säänneltäisiin sen jäsenten laillisia erioikeuksia ja vapauksia; neuvosto on aikaisemmin ilmoittanut olevansa valmis tutkimaan parlamentin pyyntöä tarkistaa vuoden 1965 pöytäkirjaa erioikeuksista ja vapauksista sen jälkeen, kun jäsenten asemaa koskevat säännöt on hyväksytty[14],

R.  huolimatta siitä, että neuvosto oli aikaisemmin ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan vuoden 1976 säädöksen tarkastelua, parlamentin vaalimenettelyn edellinen virallinen tarkistaminen käynnistettiin niinkin kauan sitten kuin vuonna 1998[15],

S.  parlamentin vaalimenettelyn on oltava kestävä ja ymmärrettävä, sen on edistettävä puolueiden sisäistä demokratiaa, siinä on säilytettävä vapaiden, oikeudenmukaisten ja salaisten vaalien käytäntö, jolla saavutetaan edustuksen yleinen suhteellisuus,

T.  parlamentin vaalijärjestelmä on kompromissi demokraattisen yhdenvertaisuuden periaatteen ("yksi henkilö, yksi ääni") ja valtioiden välistä tasa-arvoa koskevan kansainvälisen oikeuden välillä, ja perussopimuksissa vahvistetaan unionin kansalaisten yhdenvertaisuus samalla, kun kielletään kansalaisuuteen perustuva syrjintä,

U. vaalimenettelyn uudistuksessa on noudatettava myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita eikä tarkoitus ole toteuttaa yhdenmukaisuutta pelkästään yhdenmukaisuuden vuoksi,

V. parlamentti on aiemmin päättänyt tutkia mahdollisuutta valita joitakin parlamentin jäseniä yleiseurooppalaisilta listoilta, sillä tämä toisi vaalikampanjaan todellisen eurooppalaisen ulottuvuuden ja antaisi erityisesti keskeisen aseman Euroopan tason poliittisille puolueille[16],

W. yleiseurooppalaisia ehdokaslistoja käyttöön otettaessa on tärkeimpänä periaatteena pidettävä edelleen yhdenvertaisuuden periaatetta; parlamentin jäsenten aseman olisi siksi pysyttävä ennallaan riippumatta siitä, onko heidät valittu yleiseurooppalaisilta, kansallisilta tai alueellisilta ehdokaslistoilta,

X. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa todetaan, että Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen[17], ja tätä varten parlamentti on kehottanut komissiota Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamisesta 6. huhtikuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa[18] panemaan alulle lainsäädäntöä yhteisen oikeudellisen aseman luomiseksi Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille,

1.  päättää uudistaa vaalimenettelyään tavoitteenaan lisätä parlamentin legitimiteettiä ja tehokkuutta lujittamalla eurooppalaista demokraattista ulottuvuutta ja jakamalla paikat oikeudenmukaisemmin jäsenvaltioiden kesken perussopimusten mukaisesti;

2.  ehdottaa, että parlamenttiin valitaan 25 jäsentä yhdestä vaalipiiristä, jonka muodostaa koko Euroopan unionin alue; yleiseurooppalainen lista koostuisi ehdokkaista, jotka ovat kotoisin vähintään kolmanneksesta jäsenvaltioista, ja siinä voidaan varmistaa asianmukainen sukupuolten edustus; kukin äänestäjä voisi antaa EU:n laajuiselle listalle yhden äänen kansalliselle tai alueelliselle listalle antamansa äänen lisäksi; paikat jaettaisiin d'Hondtin menetelmän mukaisesti ilman vähimmäiskynnystä; ehdottaa lisäksi, että perustetaan EU:n tason vaaliviranomainen, jotta voidaan säännellä yleiseurooppalaiseen listaan perustuvien vaalien toimittamista ja tarkistaa niiden tulos;

3.  huomauttaa, että parlamentin ja sen vaalien kustannuksia on tarkasteltava edelleen, ja pyytää, että uudistukset toteutettaisiin suurelta osin nykyisten talousarvionäkymien puitteissa[19];

4. (i)   ehdottaa, että parlamentti esittää jäsentensä enemmistöllä ehdotuksen päätökseksi, jolla sen kokoonpano määritellään siten, että otetaan huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen unioniin, ja Eurostatin vahvistamien asukaslukujen perusteella; päätöstä koskeva aloite olisi tehtävä kunkin vaalikauden aikana, ja päätös olisi tehtävä parlamentin hyväksynnällä ennen vaalikauden neljännen kalenterivuoden loppua[20];

    (ii)  ehdottaa vuoropuhelun käynnistämistä Eurooppa-neuvoston kanssa, jotta voidaan tarkastella mahdollisuutta päästä sopimukseen kestävästä ja avoimesta parlamentin paikkajaosta, jossa noudatettaisiin perussopimuksissa määrättyjä kriteereitä ja poliittisten puolueiden moniarvoisuuden ja valtioiden välisen solidaarisuuden periaatteita;

5.  kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen asetukseksi, jolla parannetaan jäsenvaltioiden tuottamien väestömäärää koskevien tietojen yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta;

6.  ehdottaa, että Euroopan parlamentti määrittelee jäsentensä enemmistöllä ja neuvoston hyväksynnän saatuaan Euroopan parlamentin vaalien ajankohdan aikaisintaan vuosi ja viimeistään kuusi kuukautta ennen viisivuotisen vaalikauden päättymistä;

7.  kehottaa jäsenvaltioita ja poliittisia puolueita edistämään naisten sekä vähemmistöjen laajempaa edustusta ehdokkaiden joukossa; pitää Euroopan unionin legitimiteetin kannalta tärkeänä, että parlamentin kokoonpano kuvastaa Euroopan kansojen moninaisuutta;

8.  korostaa, että on tärkeää varmistaa, että poliittiset puolueet noudattavat ehdokasasettelussaan demokratian periaatteita kaikilla tasoilla;

9.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään helpottaa muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan asuvien unionin kansalaisten osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin asuinmaassaan; pyytää tässä yhteydessä komissiota tekemään uuden ehdotuksen direktiivin 93/109/EY tarkistamiseksi;

10. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä tarkistaa pöytäkirjaa erioikeuksista ja vapauksista, jotta voidaan luoda yhtenäinen ja ylikansallinen järjestelmä Euroopan parlamentin jäseniä varten[21];

11. (i) pyytää käynnistämään neuvoston kanssa vuoropuhelun, johon myös komissio osallistuu, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen kattavasta muuttamisesta; huomauttaa, että yhteisymmärrykseen on päästävä erityisesti uudistusten aikataulusta, parlamentin lopullisesta jäsenmäärästä ja paikkajaosta (mukaan luettuna alenevan suhteellisuuden lakisääteinen määritelmä) sekä yleiseurooppalaisessa vaalipiirissä sovellettavasta äänestysjärjestelmästä;

    (ii)  kehottaa puheenjohtajakokouksen nimittämää ja selkeän valtuutuksen saanutta Euroopan parlamentin valtuuskuntaa käynnistämään kyseisen vuoropuhelun neuvoston kanssa;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

 • [1]  Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1). Katso liite.
 • [2]  EYVL C 292, 21.9.1998, s. 66.
 • [3]  EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 132.
 • [4]  EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 78.
 • [5]  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 189 artikla ja SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohta.
 • [6]  SEU-sopimuksen 10 artiklan 2 kohta.
 • [7]  Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4. marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003 (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).
 • [8]  Neuvoston päätös 2002/772/EY, Euratom, 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.
 • [9]  Asia C-145/04, Espanja v. Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio 12.9.2006 (Kok. 2006, s. I-7917) (Gibraltar-tapaus) ja asia C-300/04, Eman ja Sevinger v. College van burgemeester en wethouders van Den Haag, tuomio 12.9.2006 (Kok. 2006, s. I-8055) (Aruba-tapaus).
 • [10]  Asia C-135/08, Rottmann v. Freistaat Bayern, tuomio 2.3.2010, Rottmann v. Freistaat Bayern, (Kok. 2010, s. I‑1449).
 • [11]  Ks. niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6. joulukuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/109/EY (EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34) ja 26. syyskuuta 2007 hyväksytty Euroopan parlamentin kanta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 93/109/EY muuttamisesta (EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 193).
 • [12]  Tätä esitettiin Euroopan komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista 1. joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 137).
 • [13]  Euroopan parlamentin kokoonpanosta 11. lokakuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma (EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 132) (Lamassouren ja Severinin mietintö).
 • [14]  Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien 3. kesäkuuta 2005 antama julistus.
 • [15]  Neuvoston 22. helmikuuta 2002 antamassa julistuksessa 6151/02 päätettiin, että "tämän säädöksen säännöksiä olisi tarkasteltava uudelleen ennen Euroopan parlamentin toisia vaaleja, jotka järjestetään tämän vuoden 1976 säädöksen muutoksia koskevan päätöksen voimaantulon jälkeen" – ts. ennen vuotta 2009.
 • [16]  Viimeksi edellä mainitussa 11. lokakuuta 2007 annetussa päätöslauselmassa (Lamassouren ja Severinin mietintö).
 • [17]  SEU-sopimuksen 10 artiklan 4 kohta.
 • [18]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0143.
 • [19]  Euroopan parlamentin jäsenten keskimääräinen suora kuukausikorvaus vuonna 2011, mukaan luettuina palkkio ennen veroja, vakuutusmaksut, sairauskulut, yleinen kulukorvaus, koulutuskulut, matkakorvaukset ja päivärahat, oli 24 298 euroa. Parlamentin jäsenten avustajien keskimääräinen välillinen korvaus oli 17 283 euroa.
 • [20]  SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohta.
 • [21]  Katso erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta 6. heinäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma (EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 830), jossa parlamentti vahvisti aikomuksensa käyttää jäsenten asemaa koskevia sääntöjä tarkistamisen osittaisena pohjana (Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta 3. kesäkuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin päätös (EUVL 68 E, 18.3.2004, s. 115)).

LIITE – Konsolidoitu toisinto 20. syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen liitteenä olevasta edustajien valitsemisesta edustajakokoukseen yleisillä, välittömillä vaaleilla annetusta säädöksestä ja sen myöhemmistä muutoksista

SÄÄDÖS[1]

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta

yleisillä, välittömillä vaaleilla

1 artikla

1.      Kussakin jäsenvaltiossa Euroopan parlamentin jäsenet valitaan listojen tai siirtoäänestyksen perusteella suhteellista vaalitapaa noudattaen.

2.      Jäsenvaltiot voivat sallia etusijaäänestyksen itse määräämiensä menettelytapojen mukaisesti.

3.      Vaalit ovat yleiset, välittömät, vapaat ja salaiset.

2 artikla

Jäsenvaltioiden kansalliset erityistilanteet huomioon ottaen ja vaikuttamatta yleisesti vaalitavan suhteellisuuteen jäsenvaltiot voivat perustaa vaalipiirejä Euroopan parlamentin vaaleja varten tai jakaa vaalialueen muulla tavoin alaryhmiin.

3 artikla

Jäsenvaltiot voivat asettaa äänikynnyksen paikkojen jakamista varten. Kynnys saa olla kansallisella tasolla enintään 5 prosenttia annetuista äänistä.

4 artikla

Kukin jäsenvaltio voi asettaa ylärajan ehdokkaiden vaalikampanjakustannuksille.

5 artikla

1.      Viisivuotiskausi, joksi Euroopan parlamentin jäsenet on valittu, alkaa, kun kulloistenkin vaalien jälkeen pidettävä ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi.

Sitä pidennetään tai lyhennetään 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan määräysten mukaisesti.

2.      Kunkin Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi alkaa ja päättyy samaan aikaan kuin 1 kohdassa tarkoitettu kausi.

6 artikla

1.      Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Heitä eivät sido mitkään ohjeet eikä heidän edustajantoimensa ole sidottu toimintaohjeisiin.

2.      Euroopan parlamentin jäsenet nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita heihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan nojalla.

7 artikla

1.      Euroopan parlamentin jäsenen tehtävä on ristiriidassa seuraavien tehtävien kanssa:

- jäsenvaltion hallituksen jäsen,

- Euroopan yhteisöjen komission jäsen,

- Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari, julkisasiamies tai kirjaaja,

- Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen,

- Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen jäsen,

- Euroopan yhteisöjen oikeusasiamies

- Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön talous- ja sosiaalikomitean jäsen,

- alueiden komitean jäsen,

- yhteisön varojen tai pysyvän ja välittömän hallinnollisen tehtävän hoitamiseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusten nojalla tai soveltamiseksi perustettujen komiteoiden tai toimielinten jäsenet,

- Euroopan investointipankin hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tai Euroopan investointipankin palveluksessa oleva,

- Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaiseen sidoksissa olevan erityiselimen tai Euroopan keskuspankin palveluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö.

2.      Vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleista alkaen Euroopan parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenyyden kanssa.

Tästä säännöstä poiketen ja rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista:

- Irlannin kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka valitaan Irlannin kansanedustuslaitoksen vaalien jälkeen pidetyissä vaaleissa Euroopan parlamenttiin, voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin Irlannin kansallisen kansanedustuslaitoksen vaaleihin saakka, joiden toimitusajankohtana tämän kohdan ensimmäinen alakohta on voimassa,

- Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka ovat myös Euroopan parlamentin jäseniä vuonna 2004 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja edeltävänä viisivuotiskautena, voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin vuonna 2009 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin saakka, joiden toimitusajankohtana tämän kohdan ensimmäinen alakohta on voimassa.

3.      Lisäksi kukin jäsenvaltio voi 8 artiklassa määrätyin edellytyksin laajentaa yhteensopimattomuussääntöjen kansallista soveltamisalaa.

4.      Niiden Euroopan parlamentin jäsenten tilalle, joihin 5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden aikana sovelletaan 1, 2 ja 3 kohdan määräyksiä, nimitetään uudet jäsenet 13 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla

Jollei tämän säädöksen säännöksistä muuta johdu, vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisten säännösten mukaan.

Näissä kansallisissa säännöksissä voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet, mutta ne eivät saa yleisesti vaikuttaa vaalitavan suhteellisuuteen.

9 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa kullakin äänestäjällä on ainoastaan yksi ääni.

10 artikla

1.      Euroopan parlamentin vaalit pidetään kunkin jäsenvaltion vahvistamana päivänä ja ajankohtana, joka on jokaisessa jäsenvaltiossa saman, torstaiaamuna alkavan ja sitä seuraavana sunnuntaina päättyvän ajanjakson aikana.

2.      Jäsenvaltio voi julkistaa virallisesti vaalien tuloksen, kun vaalit ovat päättyneet siinä jäsenvaltiossa, jonka äänestäjät äänestävät viimeisinä 1 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona.

11 artikla

1.      Neuvosto määrää yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultuaan äänestysajanjakson ensimmäisiä vaaleja varten.

2.      Seuraavat vaalit pidetään 5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden viimeisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Jos vaalien toimittaminen yhteisössä kyseisenä ajanjaksona osoittautuu mahdottomaksi, neuvosto määrää yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultuaan vähintään vuotta ennen 5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden päättymistä toisen ajanjakson, joka voi olla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen edellisen alakohdan määräysten mukaisesti määrättyä ajanjaksoa ja myöhäisintään yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen.

3.      Euroopan parlamentti kokoontuu ilman erillistä kutsua ensimmäisenä tiistaina, joka seuraa äänestysajanjakson päättymisestä alkavan yhden kuukauden määräajan päättymistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 196 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 109 artiklan määräysten soveltamista.

4.      Toimikautensa päättävän Euroopan parlamentin toiminta päättyy, kun uusi Euroopan parlamentti kokoontuu ensimmäisen kerran.

12 artikla

Euroopan parlamentti tarkastaa Euroopan parlamentin jäsenten valtuudet. Tätä varten se merkitsee tiedoksi jäsenvaltioiden virallisesti julkistamat tulokset ja ratkaisee tämän säädöksen määräyksistä mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, lukuun ottamatta niitä kansallisia määräyksiä, joihin säädöksessä viitataan.

13 artikla

1.      Euroopan parlamentin jäsenen paikka vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy hänen erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen edustajan toimensa päättyy.

2.      Jollei tämän säädöksen muista säännöksistä muuta johdu, kukin jäsenvaltio vahvistaa asianmukaiset menettelytavat mahdollisesti vapautuvan jäsenen paikan täyttämiseksi 5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden loppuun asti.

3.      Jos Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi päättyy jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, noudatetaan toimikauden päättymisessä mainitun lainsäädännön säännöksiä. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat niistä Euroopan parlamentille.

4.      Kun jäsenen paikka vapautuu eroamisen tai kuoleman vuoksi, Euroopan parlamentin puhemies ilmoittaa siitä viipymättä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

14 artikla

Jos tämän säädöksen soveltamiseksi osoittautuu tarpeelliseksi toteuttaa toimenpiteitä, neuvosto pyrittyään sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa neuvottelukomiteassa, johon osallistuu neuvosto ja Euroopan parlamentin jäseniä, vahvistaa nämä toimenpiteet yksimielisesti Euroopan parlamentin ehdotuksesta ja komissiota kuultuaan.

15 artikla

Tämä säädös on laadittu englannin, espanjan, hollannin, italian, iirin, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Liitteet I ja II ovat tämän säädöksen erottamaton osa.

16 artikla

Tämän säädöksen määräykset tulevat voimaan viimeisen päätöksessä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

LIITE I

Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tämän säädöksen määräyksiä vain niiltä osin kuin ne koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

LIITE II

Säädöksen 14 artiklaa koskeva julistus

On sovittu, että neuvottelukomiteassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 4 päivänä maaliskuuta 1975 antamassa yhteisessä julistuksessa vahvistetun menettelyn 5, 6 ja 7 kohdan määräyksiä[2].

 • [1]  Huom.: Tämä asiakirja on Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön toteuttama konsolidoitu toisinto edustajien valitsemisesta edustajakokoukseen yleisillä, välittömillä vaaleilla annetusta säädöksestä (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna 20. syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyllä päätöksellä 93/81/ Euratom, EHTY, ETY, (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1). Tämä konsolidoitu toisinto poikkeaa Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottamasta konsolidoidusta toisinnosta (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) kahdessa suhteessa: sen 7 artiklan 1 kohtaan on sisällytetty luetelmakohta "– alueiden komitean jäsen", joka on seurausta Amsterdamin sopimuksen 5 artiklasta (EYVL L 340, 10.11.1997), ja se on numeroitu uudelleen päätöksen 2002/772/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
 • [2]  EYVL C 89, 22.4.1975, s. 1

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamisesta

Viiteasiakirjat

2009/2134(INI)

Annettu EP:lle (pvä)

7.7.2011

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

19.10.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Andrew Duff

21.7.2009

 

Hyväksytty (pvä)

19.4.2011

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.4.2011

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMINEN

Palautettu valiokuntakäsittelyyn (pvä) (175 art. 2 kohta)

7.7.2011

 

Selvityksen antamisen määräaika

 

Esittelijä(t)

Nimitys vahvistettu / Nimitetty (pvä)

Andrew Duff

21.7.2009

Hyväksytty (pvä)

26.1.2012

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, György Schöpflin, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Sir Robert Atkins, Edvard Kožušník, Jo Leinen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.2.2012