Menetlus : 2011/0039(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0028/2012

Esitatud tekstid :

A7-0028/2012

Arutelud :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Hääletused :

PV 14/03/2012 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0076

RAPORT     ***I
PDF 1489kWORD 1573k
2.2.2012
PE 469.996v04-00 A7-0028/2012

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega

(COM(2011)0082 – C7‑0069/2011 – 2011/0039(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega

(COM(2011)0082 – C7‑0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0082),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0069/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0028/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– nõukogu määrus (EÜ) nr 3448/93, 6. detsember 1993, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord,1

 

________________

 

1 EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18.

Selgitus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 3448/93 kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse. See põhineb EÜ asutamislepingu endistel artiklitel 113 ja 133; selle eesmärgid on seotud ühise kaubanduspoliitika küsimustega ning see sisaldab sätteid, millega antakse komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele rakendamisvolitused, mis tuleks viia kooskõlla nii Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kui ka määruse 182/2011 sätetega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3 – taane 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005, 27. juuni 2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks,1

 

________________

 

1 ELT L 200, 30.7.2005, lk 1.

Selgitus

Council Regulation (EC) No 2448/93 falls into the scope of this Regulation. It is based on ex-Article 133 of the EC Treaty; its objectives focus on common commercial policy matters in a way that is similar to Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items (recast) or to Regulation (XX/2011) implementing Article 10 of the United Nations’ Firearms Protocol and establishing export authorisation, import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)); and it includes provisions that provide the Commission, the Council and the Member States with implementing powers that should be aligned to the provisions of Article 290.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3 – taane 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– nõukogu määrus (EÜ) nr 1215/2009, 30. november 2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes,

välja jäetud

Selgitus

See määrus on viidud artiklitega 290 ja 291 kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (KOM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)).

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kõikides lisas nimetatud määrustes käsitatakse mõisteid „Euroopa Ühendus”, „ühendus”, „Euroopa ühendused” või „ühendused” tähenduses „Euroopa Liit” või „liit”; sõna „ühisturg” tähenduses „siseturg”; sõnu „artiklis 113 sätestatud komitee”, „artiklis 133 sätestatud komitee”, „artiklis 113 osutatud komitee” ja „artiklis 133 osutatud komitee” tähenduses „artiklis 207 sätestatud komitee”; sõnu „aluslepingu artikkel 113” või „aluslepingu artikkel 133” tähenduses „aluslepingu artikkel 207”.

Selgitus

Tehniline muudatus läbipaistvuse ja järjepidevuse tagamiseks kogu määruse ulatuses.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Põhjendus 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Lisatakse järgmine põhjendus 3 c.

 

„Kahepoolse lepingu kaitseklauslite rakendamiseks on vaja, et ajutiste ja lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmise tingimused oleksid ühetaolised. Komisjon peaks kõnealused meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

_______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Põhjendus 3 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Lisatakse järgmine põhjendus 3 d.

 

„Ajutiste meetmete vastuvõtmisel on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleks lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Artikkel 4 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui lepingu artiklites 24, 24a ja 26 nimetatud olukorras nõuavad erandlikud asjaolud viivitamatut tegutsemist või kui ekspordiabi avaldab kaubandusele otsest ja vahetut mõju, võib komisjon artikli 7 lõikes 2 sätestatud korras vastu võtta lepingu artikli 27 lõike 3 punktis e ettenähtud ettevaatusabinõud. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

1. Kui lepingu artiklites 24, 24a ja 26 nimetatud olukorras nõuavad erandlikud asjaolud viivitamatut tegutsemist või kui ekspordiabi avaldab kaubandusele otsest ja vahetut mõju, võib komisjon artikli 7 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetluse alusel vastu võtta lepingu artikli 27 lõike 3 punktis e ettenähtud ettevaatusabinõud. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

Selgitus

Erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikkel 5 jäetakse välja.

Selgitus

Artikli 5 tekst on praegu järgmine: „Käesoleva määruse sätted ei mõjuta asutamislepingus ettenähtud kaitseklauslite, eriti selle artiklite 108 ja 109 rakendamist sealsamas sätestatud korras.” Arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingus ei osutata enam EÜ asutamislepingu endiste artiklite 108 ja 109 kaitseklauslitele, tuleb artikkel 5 välja jätta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2841/72

Artikkel 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 7a

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile kaks korda aastas aruande lepingu kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet lepingu rakendamise ning lepingust tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise järelevalve eest vastutavate eri organite tegevuse kohta.

 

2. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Šveitsi Föderatsiooniga.

 

3. Aruanne sisaldab teavet käesoleva määruse rakendamise kohta.

 

4. Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud küsimusi.

 

5. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja avalikkuse teavitamine ELi (kahepoolsete) kaubandussuhete kõikidest aspektidest on väga vajalik. Eelkõige kaubanduse kaitsemeetmete puhul on tähtis, et avalikkusel ja sidusrühmadel oleks piisavalt teavet kõikide kehtestatud meetmete kohta.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt -1 (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Põhjendus 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Lisatakse järgmine põhjendus 3 c.

 

„Kahepoolse lepingu kaitseklauslite rakendamiseks on vaja, et ajutiste ja lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmise tingimused oleksid ühetaolised. Komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

_____________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Põhjendus 3 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Lisatakse järgmine põhjendus 3 d.

 

„Ajutiste meetmete vastuvõtmisel on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Artikkel 4 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui lepingu artiklites 25, 25a ja 27 nimetatud olukorras nõuavad erandlikud asjaolud viivitamatut tegutsemist või kui ekspordiabi avaldab kaubandusele otsest ja vahetut mõju, võib komisjon artikli 7 lõikes 2 sätestatud korras vastu võtta lepingu artikli 28 lõike 3 punktis e ettenähtud ettevaatusabinõud. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

1. Kui lepingu artiklites 25, 25a ja 27 nimetatud olukorras nõuavad erandlikud asjaolud viivitamatut tegutsemist või kui ekspordiabi avaldab kaubandusele otsest ja vahetut mõju, võib komisjon artikli 7 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetluse alusel vastu võtta lepingu artikli 28 lõike 3 punktis e ettenähtud ettevaatusabinõud. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

Selgitus

Erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikkel 5 jäetakse välja.

Selgitus

Artikli 5 tekst on praegu järgmine: „Käesoleva määruse sätted ei mõjuta asutamislepingus ettenähtud kaitseklauslite, eriti selle artiklite 108 ja 109 rakendamist sealsamas sätestatud korras.” Arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingus ei osutata enam EÜ asutamislepingu endiste artiklite 108 ja 109 kaitseklauslitele, tuleb artikkel 5 välja jätta.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 2 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 2843/72

Artikkel 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 7a

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile kaks korda aastas aruande lepingu kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet lepingu rakendamise ning lepingust tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise järelevalve eest vastutavate eri organite tegevuse kohta.

 

2. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Šveitsi Föderatsiooniga.

 

3. Aruanne sisaldab teavet käesoleva määruse rakendamise kohta.

 

4. Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu rakendamisega seotud küsimusi.

 

5. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja avalikkuse teavitamine ELi (kahepoolsete) kaubandussuhete kõikidest aspektidest on väga vajalik. Eelkõige kaubanduse kaitsemeetmete puhul on tähtis, et avalikkusel ja sidusrühmadel oleks piisavalt teavet kõikide kehtestatud meetmete kohta.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt -1 (uus)

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Põhjendus 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Lisatakse järgmine põhjendus 3 c.

 

„Kahepoolse lepingu kaitseklauslite rakendamiseks on vaja, et ajutiste ja lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmise tingimused oleksid ühetaolised. Komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

________________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Põhjendus 3 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Lisatakse järgmine põhjendus 3 d.

 

„Ajutiste meetmete vastuvõtmisel on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Artikkel 4 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui lepingu artiklites 24, 24a ja 26 nimetatud olukorras nõuavad erandlikud asjaolud viivitamatut tegutsemist või kui ekspordiabi avaldab kaubandusele otsest ja vahetut mõju, võib komisjon artikli 7 lõikes 2 sätestatud korras vastu võtta lepingu artikli 27 lõike 3 punktis e ettenähtud ettevaatusabinõud. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

1. Kui lepingu artiklites 24, 24a ja 26 nimetatud olukorras nõuavad erandlikud asjaolud viivitamatut tegutsemist või kui ekspordiabi avaldab kaubandusele otsest ja vahetut mõju, võib komisjon artikli 7 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetluse alusel vastu võtta lepingu artikli 27 lõike 3 punktis e ettenähtud ettevaatusabinõud. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

Selgitus

Erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikkel 5 jäetakse välja.

Selgitus

Artikli 5 tekst on praegu järgmine: „Käesoleva määruse sätted ei mõjuta asutamislepingus ettenähtud kaitseklauslite, eriti selle artiklite 108 ja 109 rakendamist sealsamas sätestatud korras.” Arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingus ei osutata enam EÜ asutamislepingu endiste artiklite 108 ja 109 kaitseklauslitele, tuleb artikkel 5 välja jätta.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EMÜ) nr 1692/73

Artikkel 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 7a

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile kaks korda aastas aruande lepingu kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet lepingu rakendamise ning lepingust tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise järelevalve eest vastutavate eri organite tegevuse kohta.

 

2. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Šveitsi Föderatsiooniga.

 

3. Aruanne sisaldab teavet käesoleva määruse rakendamise kohta.

 

4. Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu rakendamisega seotud küsimusi.

 

5. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja avalikkuse teavitamine ELi (kahepoolsete) kaubandussuhete kõikidest aspektidest on väga vajalik. Eelkõige kaubanduse kaitsemeetmete puhul on oluline, et Euroopa Parlamendil ja üldsusel oleks piisavalt teavet kõikide kehtestatud meetmete kohta.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. nõukogu määrus (EÜ) nr 3448/93, 6. detsember 1993, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord

Selgitus

It is appropriate to amend Regulation (EC) No 3448/93 of December 1993 in order to ensure consistency with the provisions introduced by the Treaty of Lisbon. This is done, where appropriate, through the granting of delegated powers to the Commission and by applying certain procedures set out in Regulation (EU) No 182/2011. In all cases where the specific procedure of former Article 16 applied, the examination procedure pursuant to Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 is introduced. Where appropriate the possibilty of the adoption of immediately applicable implementing acts should be given. The right to set up detailed rules for apllying the Regulation and the right to amend the annex is in several cases delegated to the Commission.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 3448/93 osas üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks ja lisa muutmiseks tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Seoses määrusega (EÜ) nr 3448/93 tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu vajalikke meetmeid kõnealuse määruse rakendamiseks vastavalt määrusele (EL) nr 182/2011.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Põhjendus 17 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1. Lisatakse järgmine põhjendus 17 a.

 

„Et võtta vastu sätted, mis on vajalikud käesoleva määruse kohaldamiseks, tuleks komisjonile anda vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 volitused võtta vastu õigusakte artikli 6 lõigete 1–3 üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks vastavalt artikli 6 lõikele 4, vähendatud põllumajanduskomponentide üksikasjalike määramis- ja käsitlemiseeskirjade vastuvõtmiseks vastavalt artikli 7 lõikele 2 ja B lisa tabeli 2 muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 2 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Põhjendus 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Põhjendus 18 asendatakse järgmisega.

 

„Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi eri meetmete vastuvõtmiseks ja üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmist komisjoni ja liikmesriikide vahelise suhtlemise kohta. Komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

_______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 3 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 2 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3. Artikli 2 lõige 4 asendatakse järgmisega.

 

4. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad käesoleva määruse üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 4 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Artikli 6 lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega.

 

4. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad käesoleva artikli üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist.”

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 5 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5. Artikli 7 lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega.

 

2. Kui soodusleping näeb ette maksu põllumajanduskomponendi vähendamist tariifikvoodi piires või väljaspool seda, antakse komisjonile volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad selliste vähendatud põllumajanduskomponentide üksikasjalike määramis- ja käsitlemiseeskirjade vastuvõtmist, juhul kui sooduslepingus on piiritletud:

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 6 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6. Artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist selle kohta, kuidas maksu mittepõllumajanduskomponentide vähendamist algatada ja korraldada […].

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 7 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7. Artiklit 8 muudetakse järgmiselt.

 

a) Lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Käesolevas artiklis osutatud toetamise korda käsitlevad ühised rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

 

b) Lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega.

 

Need summad kehtestatakse artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Rakenduseeskirjad, mis võivad olla vajalikud vastavalt käesolevale lõikele, ja eriti meetmed tagamaks, et sooduslepingu alusel ekspordiks deklareeritud kaupu tegelikult ei eksporditaks muud tüüpi lepingu alusel või vastupidi, võetakse vastu sama menetluse kohaselt.

 

c) Lõige 6 asendatakse järgmisega.

 

6. Summaks, millest väiksema summa puhul võib väikeeksportijad vabastada sertifikaadi esitamisest eksporditoetuse korra raames, määratakse 50 000 eurot aasta kohta. Seda ülemmäära võib kohandada artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 8 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8. Artikkel 9 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 9

 

Kui teatava turu ühise korralduse määruse kohaselt kohaldatakse A lisas nimetatud põllumajandussaaduse ekspordi suhtes ekspordimakse, muid makse või teisi meetmeid, võib artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning töötleva tööstuse erihuve asjakohaselt arvesse võttes vastu võtta otsuse sobivate meetmete võtmiseks teatavate kaupade suhtes, mille eksport asjassepuutuva põllumajandussaaduse kõrge sisalduse ja nende kaupade kasutamisvõimaluste tõttu tõenäoliselt takistab eesmärgi saavutamist kõnealuses põllumajandussektoris. Kiireloomulises olukorras võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatavad ajutised meetmed vastavalt artikli 16 lõikes 3 osutatud menetlusele.”

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 9 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 10a – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9. Artikli 10a lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega.

 

4. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 10 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10. Artikli 11 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega.

 

Seestöötlemise korra alla arvatavate põhisaaduste kindlaksmääramist ja nende koguste kontrollimist ja kavandamist võimaldava teise lõigu üksikasjalike rakenduseeskirjadega tagatakse ettevõtjatele suurem selgus iga ühise turukorraldusega seotud soovituslike impordikoguste eelneva avaldamise teel. Kõnealused kogused avaldatakse korrapäraselt, olenevalt nende kasutamisest. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 11 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 12 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11. Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega.

 

2. Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte, et muuta B lisa tabelit 2 selle kohandamiseks liidu poolt sõlmitud lepingutega […].

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 12 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12. Artikli 13 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega.

 

„Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 13 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

13. Artikkel 14 asendatakse järgmisega.

 

1. Künnise või künnised, millest madalamad vastavalt artiklitele 6 ja 7 kehtestatud maksu põllumajanduskomponendid moodustavad nulltaseme, võib kindlaks määrata artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Kiireloomulises olukorras võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatavad ajutised meetmed vastavalt artikli 16 lõikes 3 osutatud menetlusele. Selleks et ära hoida kunstlikke kaubavoogusid, võib vastavalt samale menetlusele kehtestada eritingimused, mille puhul maksu põllumajanduskomponente ei kohaldata.

 

2. Vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele võib kehtestada künnise, millest allpool võivad liikmesriigid teatavate majandustehingute puhul käesolevas määruses sätestatud toetusi ja makse mitte kohaldada, kui nende summade bilanss on sellest künnisest madalam. Kiireloomulises olukorras võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatavad ajutised meetmed vastavalt artikli 16 lõikes 3 osutatud menetlusele.”

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 14 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 14a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 14a

 

Volituste andmine

 

Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad artikli 4 lõigete 1 ja 2 üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist, artikli 6 lõigete 1–3 üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist vastavalt artikli 6 lõikele 4, vähendatud põllumajanduskomponentide üksikasjalike määramis- ja käsitlemiseeskirjade vastuvõtmist vastavalt artikli 7 lõikele 2 ja B lisa tabeli 2 muutmist.”

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 15 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 14b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 14b

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 7 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 7 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 16 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

16. Artikkel 17 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 17 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

17. Artikkel 18 asendatakse järgmisega.

 

Meetmed, mis on vajalikud, et kohandada käesolevat määrust nende muudatustega, mis on olemasoleva korra säilitamiseks tehtud põllumajandussaaduste turgude ühist korraldust käsitlevatesse määrustesse, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 3 a – punkt 18 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3448/93

Artikkel 20

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

18. Artikkel 20 asendatakse järgmisega.

 

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikku teavet ühelt poolt kaupade impordi, ekspordi ja vajaduse korral kaupade tootmise kohta ning teiselt poolt võetud rakenduslike haldusmeetmete kohta. Selle teabe edastamise üksikasjalikud eeskirjad kehtestatakse vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Põhjendus 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Lisatakse järgmine põhjendus 4 a.

 

„käesoleva määruse rakendamisel ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused; komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1;

 

_______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Põhjendus 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Lisatakse järgmine põhjendus 4 b.

 

„käimasolevate uurimismeetmete peatamiseks on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike meetmete vastuvõtmisega; kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid;”

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Põhjendus 9 asendatakse järgmisega.

 

tähelepanu tuleks pöörata Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 institutsioonilistele ja menetluslikele sätetele; seepärast tuleks Euroopa Parlamenti ja kõnealuse artikli alusel loodud komiteed regulaarselt teavitada üksikjuhtude arengust, et nad saaksid vaagida nende laiemaid tagajärgi poliitika suhtes;

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 kohaselt ei ole asjaomasel komiteel (kaubanduspoliitika komitee) volitusi, et tegutseda „ühenduse institutsioonide nõustamisel kõigis kaubanduspoliitika küsimustes”. Kui seadusandja soovib kaubanduspoliitika komitee pädevust selliselt suurendada, tuleks tal seda teha nõuandefunktsiooni andmisega nii Euroopa Parlamendile kui ka kaubanduspoliitika komiteele.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Põhjendus 10 asendatakse järgmisega.

 

peale selle tuleks niivõrd kui kokkuleppe sõlmimine kolmanda riigiga tundub olema kaubandustakistusest tuleneva vaidluse lahendamise kõige asjakohasem vahend, pidada sel eesmärgil läbirääkimisi aluslepingu artiklis 207 kehtestatud korras, eeskätt selle alusel loodud komiteega ja Euroopa Parlamendiga konsulteerides;

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 kohaselt on asjaomane komitee komisjoni nõuandev organ ning komisjon teavitab Euroopa Parlamenti kõigist rahvusvahelisi kaubanduslepingud käsitlevatest aspektidest samal tasemel kui nimetatud komiteed. Seetõttu tuleks põhjenduses selgitada komisjoni, kaubanduspoliitika komitee ja Euroopa Parlamendi uusi rolle seoses rahvusvahelise kaubanduslepingu sõlmimise protsessi algetappidega.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Artikkel 7 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt 6 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Artikkel 11 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui uurimismenetluse tulemusena selgub, et liidu huvid ei nõua meetmete võtmist, lõpetab komisjon menetluse artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud korras.

1. Kui uurimismenetluse tulemusena selgub, et liidu huvid ei nõua meetmete võtmist, lõpetab komisjon menetluse vastavalt artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud kontrollimenetlusele. Eesistuja võib saada komitee arvamuse artikli 7 lõike 1 punktis b a osutatud kirjaliku menetluse kaudu.

Selgitus

Kuna menetluse peatamine on üksnes vahepealne etapp ja lõplikud otsused võetakse vastu kas kontrollimenetluse või seadusandliku tavamenetluse alusel, on asjakohane kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt 6 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. a) Kui asjaomane kolmas riik või asjaomased kolmandad riigid võtavad pärast uurimismenetlust meetmeid, mida peetakse rahuldavaks, mistõttu liidu meetmeid ei vajata, võib komisjon menetluse peatada artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud korras.

2. a) Kui asjaomane kolmas riik või asjaomased kolmandad riigid võtavad pärast uurimismenetlust meetmeid, mida peetakse rahuldavaks, mistõttu liidu meetmeid ei vajata, võib komisjon menetluse peatada vastavalt artikli 7 lõike 1 punktis a a osutatud nõuandemenetlusele.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt 6 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui pärast uurimismenetlust või sellele eelnenud ajal, rahvusvahelise vaidluse lahendamismenetluse jooksul või pärast seda selgub, et kõige asjakohasem vahend kaubandustakistusest tuleneva vaidluse lahendamiseks on sõlmida asjaomase kolmanda riigiga või kolmandate riikidega kokkuleppe, mis võib muuta liidu ning asjaomase kolmanda riigi või kolmandate riikide sisulisi õigusi, siis peatab komisjon menetluse, toimides artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud korras, ja peetakse läbirääkimisi vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 207.

3. Kui pärast uurimismenetlust või sellele eelnenud ajal, rahvusvahelise vaidluse lahendamismenetluse jooksul või pärast seda selgub, et kõige asjakohasem vahend kaubandustakistusest tuleneva vaidluse lahendamiseks on sõlmida asjaomase kolmanda riigiga või kolmandate riikidega kokkuleppe, mis võib muuta liidu ning asjaomase kolmanda riigi või kolmandate riikide sisulisi õigusi, siis peatab komisjon menetluse, toimides vastavalt artikli 7 lõike 1 punktis a a osutatud nõuandemenetlusele, ja peetakse läbirääkimisi vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 207.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 4 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 3286/94

Artikkel 13a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 13a

 

Aruanne

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet komisjoni ja kaubandustõkete komitee tegevuse kohta. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Selgitus

On äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamenti ja üldsust teavitataks ELi kaubandussuhete kõikidest aspektidest. Igasugune WTO vaidluste lahendamise menetlust puudutav teave on Euroopa Parlamendile ja avalikkusele väga tähtis.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 5 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 385/96

Põhjendus 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 25 asendatakse järgmisega.

 

(25) käesoleva määruse rakendamisel ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused; komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1;

 

________________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 5 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 385/96

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui meetmeid ei ole vaja võtta, siis uurimine või menetlus lõpetatakse. Komisjon lõpetab uurimise artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras.

Kui meetmeid ei ole vaja võtta, siis uurimine või menetlus lõpetatakse. Komisjon lõpetab uurimise vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele. Eesistuja võib saada komitee arvamuse artikli 10 lõikes 2 a osutatud kirjaliku menetluse kaudu.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 5 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 385/96

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 5 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 385/96

Artikkel 14a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 14a

 

Aruanne

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet komisjoni ja laevaehituse kahjustava hinnakujunduse komitee tegevuse kohta. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Selgitus

On äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamenti ja üldsust teavitataks ELi kaubandussuhete kõikidest aspektidest.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 6 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2271/96

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 9 asendatakse järgmisega.

 

käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi selliste kriteeriumide kehtestamiseks, millega isikutele antakse volitused täita nõudeid või keelde, sealhulgas välismaiste kohtute nõudeid, kas täielikult või osaliselt, niivõrd kuivõrd täitmata jätmine kahjustaks oluliselt nende isikute või liidu huve; komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1;

 

_______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 6 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2271/96

Põhjendus 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Lisatakse järgmine põhjendus 9 a.

 

„käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike sätete vastuvõtmiseks tuleks komisjonile anda vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 volitused võtta vastu õigusakte käesoleva määruse lisasse õigusaktide lisamiseks või nende lisast välja jätmiseks; eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil; delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule;”

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 6 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2271/96

Artikkel 8 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 7 punktide b ja c rakendamisel abistab komisjoni eksterritoriaalse seadusandluse komitee. See on komitee määruse (EL) nr […/2011] tähenduses.

1. Artikli 7 punktide b ja c rakendamisel abistab komisjoni eksterritoriaalse seadusandluse komitee. Need rakendusaktid võetakse vastu vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 6 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2271/96

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 6 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 2271/96

Artikkel 11a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks volitused võtta vastu artiklis 1 osutatud delegeeritud õigusakte.

Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 1 vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad käesoleva määruse lisasse õigusaktide lisamist või nende lisast välja jätmist.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 11b ja 11c sätestatud tingimusi.

 

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 6 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 2271/96

Artikkel 11b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada delegeeritud volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mille ta võib tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele.

2. Artiklis 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

3 a. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3 b. Artikli 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

3 c. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada delegeeritud volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mille ta võib tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 6 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 2271/96

Artikkel 11c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11c

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

 

4. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

 

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Põhjendus 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(6 a) käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi selliste meetmete vastuvõtmiseks või peatamiseks, millega tagada kooskõla WTO vaidluste lahendamise organi soovituste ja otsustega; komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1;

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Põhjendus 6 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(6 b) meetmete peatamiseks piiratud ajavahemiku jooksul on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega; kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid;”

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) Lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega.

 

b) teatavas olukorras vajalikuks peetavate õigusakti rakendavate muude erimeetmete võtmine.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt 1 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Artikkel 1 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui vaidlustatud või muudetud meetme rakendamine on vaja peatada, peatab komisjon selle tähtajaliselt artikli 3a lõikes 2 sätestatud korras.

4. Kui vaidlustatud või muudetud meetme rakendamine on vaja peatada, peatab komisjon selle tähtajaliselt vastavalt artikli 3a lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele.

Selgitus

Lõike 1 punkti b teksti tuleks täpsustada, et vältida eksiarvamust, nagu saaks õigusakte või delegeeritud akte nende volituste alusel muuta. Seoses lõikega 4 on vaidlusaluse või muudetud meetme peatamiseks asjakohane kohaldada nõuandemenetlust, kuna see on üksnes vahepealne etapp ja lõplikud otsused võetakse vastu vastavalt kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Artikkel 2 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui vaidlustamata või muudetud meetme rakendamine on vaja peatada, peatab komisjon selle tähtajaliselt artikli 3a lõikes 2 sätestatud korras.

4. Kui vaidlustamata või muudetud meetme rakendamine on vaja peatada, peatab komisjon selle tähtajaliselt vastavalt artikli 3a lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele.

Selgitus

Kuna vaidlustamata või muudetud meetme peatamine on üksnes vahepealne etapp ja lõplikud otsused võetakse vastu vastavalt kontrollimenetlusele, on asjakohane kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Artikkel 3a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Artikkel 3a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 7 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1515/2001

Artikkel 3b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 3b

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet komisjoni, dumpinguvastase komitee ja subsiidiumivastase komitee tegevuse, menetluste ja otsuste kohta. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Selgitus

On äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamenti ja üldsust teavitataks ELi kaubandussuhete kõikidest aspektidest. Igasugune WTO vaidluste lahendamise menetlust puudutav teave on Euroopa Parlamendile ja avalikkusele väga tähtis.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 6 asendatakse järgmisega.

 

(6) Koondnomenklatuuri või TARICi koode muutvad […] komisjoni rakendusaktid ei põhjusta olulisi muudatusi.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 10 asendatakse järgmisega.

 

(10) Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu eri sätete rakendamist käsitlevate üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks. Komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

________________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Põhjendus 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(10 a) Meetmete viivitamata vastuvõtmiseks erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike meetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Põhjendus 10 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(10 b) Komisjon peaks vastu võtma koheselt kohaldatavad rakendusaktid, kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaoludega vahelepingu artikli 25 lõike 4 punkti b ja artikli 26 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 38 lõike 4 punkti b ja artikli 39 lõike 4 tähenduses.”

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artikkel 2 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 2

 

Soodustused baby-beef-toodetele

 

 

Vahelepingu artikli 14 lõike 2 ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 27 lõike 2 – käsitlevad baby-beef-toodete tariifikvoote – üksikasjalikud rakenduseeskirjad võtab vastu komisjon vastavalt artikli 7fa lõikes 5 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e. Artikkel 3 jäetakse välja.

Selgitus

ELi toimimise lepingu ja määruse (EL) nr 182/2011 jõustumise tõttu viited nõukogu määrusele 1999/468/EÜ enam ei kehti.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f. Artikkel 4 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 4

 

Soodustused kalandustoodetele

 

Vahelepingu artikli 15 lõike 1 ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 28 lõike 1 – käsitlevad mõlema lepingu Va lisas loetletud kalade ja kalandustoodete tariifikvoote – käsitlevate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad võtab vastu komisjon vastavalt artikli 7fa lõikes 5 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g. Artikkel 5 jäetakse välja.

Selgitus

ELi toimimise lepingu ja määruse (EL) nr 182/2011 jõustumise tõttu viited nõukogu määrusele 1999/468/EÜ enam ei kehti.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt -1 h (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 h. Artikkel 7 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 7

 

Tehnilised kohandused

 

Käesoleva määruse kohaselt vastuvõetud üksikasjalike rakenduseeskirjade muudatused ja tehnilised kohandused, mis osutuvad vajalikuks pärast koondnomenklatuuri koodide ja TARICi alamrubriikide muutmist või mis tulenevad uutest liidu ja Horvaatia vahelistest lepingutest, protokollidest, kirjavahetusest või muudest dokumentidest ja mis ei põhjusta olulisi muudatusi, võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse artikli 7fa lõikes 5 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 7a – lõiked 3a ja 3b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) Lisatakse lõiked 3a ja 3b.

a) Lõiked 2, 3 ja 4 jäetakse välja.

„3a. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [5].

 

3b. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].”

 

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 7a – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui konsultatsioonide lõppemisel ei ole võimalik kasutada muud korraldust, võib komisjon artikli 7a lõigus 3a sätestatud korras otsustada kas mitte tegutseda või võtta asjakohased meetmed vastavalt vahelepingu artiklitele 25 ja 26 ning seejärel stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu artiklitele 38 ja 39. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7a lõiget 3b.

Kui konsultatsioonide lõppemisel ei ole võimalik kasutada muud korraldust, võib komisjon vastavalt artikli 7fb lõikes 5 osutatud kontrollimenetlusele otsustada kas mitte tegutseda või võtta asjakohased meetmed vastavalt vahelepingu artiklitele 25 ja 26 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklitele 38 ja 39. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7fa lõiget 7.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 7b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tekivad erakorralised ja otsustava tähtsusega asjaolud vahelepingu artikli 25 lõike 4 punkti b ja artikli 26 lõike 4 ning seejärel stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu artikli 38 lõike 4 punkti b ja artikli 39 lõike 4 tähenduses, võib komisjon viivitamata artikli 7a lõikes 3a sätestatud korras võtta vahelepingu artiklites 25 ja 26 ning seejärel stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu artiklites 38 ja 39 sätestatud meetmeid. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7a lõiget 3b.

Kui tekivad erakorralised ja otsustava tähtsusega asjaolud vahelepingu artikli 25 lõike 4 punkti b ja artikli 26 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 38 lõike 4 punkti b ja artikli 39 lõike 4 tähenduses, võib komisjon vastavalt artikli 7fa lõikes 4 osutatud nõuandemenetlusele viivitamata võtta vahelepingu artiklites 25 ja 26 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklites 38 ja 39 sätestatud meetmeid. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7fa lõiget 6.

Selgitus

Erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 7e – lõige 1 – teine lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajaduse korral võtab ta vastu kaitsemeetmed artikli 7a lõikes 3a sätestatud korras, välja arvatud abiga seotud juhtudel, mille puhul kohaldatakse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, millisel juhul meetmeid võetakse kõnealuses määruses sätestatud korras.

Vajaduse korral võtab ta vastu kaitsemeetmed vastavalt artikli 7fa lõikes 5 osutatud kontrollimenetlusele, välja arvatud abiga seotud juhtudel, mille puhul kohaldatakse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, millisel juhul meetmeid võetakse kõnealuses määruses sätestatud korras.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 7f – lõiked 3–6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artiklit 7f muudetakse järgmiselt.

 

a) Lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Kuni lõikes 2 viidatud konsultatsioonidel on jõutud vastastikku rahuldava lahenduseni, võib komisjon otsustada võtta muud asjakohased meetmed, mida ta peab vajalikuks vastavalt vahelepingu artiklile 30 ja seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklile 43 koos artikli 7fa lõikes 5 viidatud kontrollimenetlusega.

 

b) Lõiked 4, 5 ja 6 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 8 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 2248/2001

Artikkel 7fa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 7fa

 

Komiteemenetlus

 

1. Artikli 2 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklis 42 nimetatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2. Artikli 4 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

3. Artiklite 7a, 7b, 7e ja 7f kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 3285/94 artikli 4 alusel moodustatud nõuandekomitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

4. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

 

5. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

 

6. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

 

7. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 5.

 

8. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.”

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 6 asendatakse järgmisega.

 

(6) Koondnomenklatuuri või TARICi koode muutvad […] komisjoni rakendusaktid ei põhjusta olulisi muutusi.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Põhjendus 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 11 asendatakse järgmisega.

 

(11) Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel Luxembourgis 9. aprillil 2001. aastal allkirjastatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu eri sätete rakendamist käsitlevate üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks. Komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

________________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Põhjendus 11 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(11 a) Meetmete viivitamata vastuvõtmiseks erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike meetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Põhjendus 11 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(11 b) Komisjon peaks vastu võtma koheselt kohaldatavad rakendusaktid, kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaoludega vahelepingu artikli 24 lõike 4 punkti b ja artikli 25 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 37 lõike 4 punkti b ja artikli 38 lõike 4 tähenduses.”

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artikkel 2 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 2

 

Soodustused baby-beef-toodetele

 

Vahelepingu artikli 14 lõike 2 ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 27 lõike 2 – käsitlevad baby-beef-toodete tariifikvoote – üksikasjalikud rakenduseeskirjad võtab vastu komisjon vastavalt artikli 7fa lõikes 5 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e. Artikkel 3 jäetakse välja.

Selgitus

Artiklit 3 (mille sõnastus on praegu järgmine: „Kohaldatav kord – 1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklis 42 nimetatud komitee. – 2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7. – Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu. – 3. Komitee võtab vastu oma töökorra.”) hakkab asendama uus rakendusaktide süsteem.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f. Artikkel 4 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 4

 

Edasised soodustused

 

Kui stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 29 ja vahelepingu artikli 16 alusel antakse kalandustoodetele tariifikvootide raames lisasoodustusi, võtab komisjon vastu üksikasjalikud rakenduseeskirjad nende tariifikvootide rakendamiseks vastavalt artikli 7fa lõikes 5 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g. Artikkel 5 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt -1 h (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 h. Artikkel 7 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 7

 

Tehnilised kohandused

 

Käesoleva määruse kohaselt vastuvõetud üksikasjalike rakenduseeskirjade muudatused ja tehnilised kohandused, mis osutuvad vajalikuks pärast koondnomenklatuuri koodide ja TARICi alamrubriikide muutmist või mis tulenevad uutest liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelistest lepingutest, protokollidest, kirjavahetusest või muudest dokumentidest ja mis ei põhjusta olulisi muudatusi, võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse artikli 7fa lõikes 5 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 7a – lõiked 3a ja 3b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) Lisatakse lõiked 3a ja 3b.

a) Lõiked 2, 3 ja 4 jäetakse välja.

„3a. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [5].

 

3b. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].”

 

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 7a – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui konsultatsioonide lõppemisel ei ole võimalik kasutada muud korraldust, võib komisjon artikli 7a lõigus 3a sätestatud korras otsustada kas mitte tegutseda või võtta asjakohased meetmed vastavalt vahelepingu artiklitele 24 ja 25 ning seejärel stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu artiklitele 37 ja 38. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7a lõiget 3b.

Kui konsultatsioonide lõppemisel ei ole võimalik kasutada muud korraldust, võib komisjon vastavalt artikli 7fa lõikes 5 osutatud kontrollimenetlusele otsustada kas mitte tegutseda või võtta asjakohased meetmed vastavalt vahelepingu artiklitele 24 ja 25 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklitele 37 ja 38. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7fa lõiget 7.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 7b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tekivad erakorralised ja otsustava tähtsusega asjaolud vahelepingu artikli 24 lõike 4 punkti b ja artikli 25 lõike 4 ning seejärel stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu artikli 37 lõike 4 punkti b ja artikli 38 lõike 4 tähenduses, võib komisjon võtta artikli 7a lõikes 3a sätestatud korras viivitamata vahelepingu artiklites 24 ja 25 ning seejärel stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu artiklites 37 ja 38 sätestatud meetmeid. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7a lõiget 3b.

Kui tekivad erakorralised ja otsustava tähtsusega asjaolud vahelepingu artikli 24 lõike 4 punkti b ja artikli 25 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 37 lõike 4 punkti b ja artikli 38 lõike 4 tähenduses, võib komisjon vastavalt artikli 7fb lõikes 4 osutatud nõuandemenetlusele viivitamata võtta vahelepingu artiklites 24 ja 25 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklites 37 ja 38 sätestatud meetmeid. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 7fb lõiget 6.

Selgitus

Erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 7e – lõige 1 – teine lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajaduse korral võtab ta vastu kaitsemeetmed artikli 7a lõikes 3a sätestatud korras, välja arvatud abiga seotud juhtudel, mille puhul kohaldatakse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, millisel juhul meetmeid võetakse kõnealuses määruses sätestatud korras.

Vajaduse korral võtab ta vastu kaitsemeetmed vastavalt artikli 7fa lõikes 5 osutatud kontrollimenetlusele, välja arvatud abiga seotud juhtudel, mille puhul kohaldatakse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, millisel juhul meetmeid võetakse kõnealuses määruses sätestatud korras.

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 7f – lõiked 3–6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artiklit 7f muudetakse järgmiselt.

 

a) Lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Kuni lõikes 2 viidatud konsultatsioonidel on jõutud vastastikku rahuldava lahenduseni, võib komisjon otsustada võtta muud asjakohased meetmed, mida ta peab vajalikuks vastavalt vahelepingu artiklile 30 ja seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklile 43 koos artikli 7fa lõikes 5 viidatud kontrollimenetlusega.

 

b) Lõiked 4, 5 ja 6 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 9 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 153/2002

Artikkel 7fa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 7fa

 

Komiteemenetlus

 

1. Artikli 2 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklis 42 nimetatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2. Artikli 4 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

3. Artiklite 7a, 7b, 7e ja 7f kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 3285/94 artikli 4 alusel moodustatud nõuandekomitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

4. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

 

5. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

 

6. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

 

7. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 5.

 

8. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.”

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seoses määrusega (EÜ) nr 427/2003 tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu vajalikke meetmeid kõnealuse määruse rakendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu [xx. yy 2011. aasta] määrusele (EL) nr [xxxx/2011], millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Määruse (EÜ) nr 427/2003 I lisa muutmiseks tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Lisaks sellele tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu vajalikke meetmeid kõnealuse määruse rakendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Põhjendus 21 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(21 a) Käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike sätete vastuvõtmiseks tuleks komisjonile anda vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 volitused võtta vastu õigusakte nõukogu 7. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 625/2009 (teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta)1 I lisa muutmiseks, et jätta kõnealuse lisa kolmandate riikide loetelust välja riigid, kui nendest saavad WTO liikmed. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

_______________

 

1 ELT L 185, 17.7.2009, lk 1.”

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 10 – alapunkt -1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Põhjendus 22

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f. Põhjendus 22 asendatakse järgmisega.

 

(22) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes1.

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Selgitus

Põhjendus 22 (mille sõnastus on praegu järgmine: „Uurimise korrapärastes ja kindlaksmääratud etappides on samuti vaja ette näha korrapärane konsulteerimine nõuandekomiteega. See komitee peaks koosnema liikmesriikide esindajatest ning selle eesistujaks peaks olema komisjoni esindaja. Nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (1) põhjenduse 12 alusel ei kuulu nõuandekomitee eespool nimetatud nõukogu otsuse reguleerimisalasse.”) on vastuolus ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kohaste eeskirjade ning institutsioonide volituste ja kohustustega, samuti määrusega 182/2011.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Põhjendus 22 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(22 a) Järelevalve- ja ajutiste meetmete vastuvõtmiseks on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt -1 j (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 5 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 j. Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega.

 

(1) Uurimine algatatakse liikmesriigi taotlusel, liidu tootmisharu nimel tegutseva juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta ühingu taotlusel või komisjoni enda algatusel, kui komisjonile on selge, et uurimise algatamiseks on piisavalt tõendusmaterjali.”

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt -1 k (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 k. Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige.

 

„2 a. Uurimise algatamise taotlus sisaldab tõendeid artikli 2 lõikes 1 sätestatud kaitsemeetmete kehtestamise tingimuste täitmise kohta. Taotlus sisaldab üldjuhul järgmist teavet: asjaomase toote impordi kasvu määr ja maht absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa, muutused müügi, tootmise, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes.

 

Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 2 lõikes 2 ja artiklis 3 osutatud tegurite põhjal.”

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 6a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 6a

 

Eelneva järelevalve meetmed

 

1. Kui Hiina Rahvavabariigist pärineva toote impordi suundumuse tõttu võib tekkida mõni artiklis 2 või artiklis 3 nimetatud olukord, võib selle toote impordi suhtes kohaldada eelneva järelevalve meetmeid.

 

2. Juhul kui tundlike sektorite toodete impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki, võib komisjon kehtestada eelneva järelevalve meetmed.

 

3. Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu vastavalt artikli 15 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele.

 

4. Eelneva järelevalve meetmed on tähtajalised. Kui ei ole sätestatud teisiti, kaotavad need kehtivuse meetmete kehtestamise esimesele kuuekuulisele ajavahemikule järgneva teise kuuekuulise ajavahemiku lõppemisel.”

Selgitus

Järelevalvemeetmete vastuvõtmiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 7 – lõige 1 – teine ja kolmas lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab sellised ajutised meetmed artikli 15 lõikes 2 ettenähtud korras. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 15 lõiget 3.

Komisjon võtab sellised ajutised meetmed vastavalt artikli 15 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 15 lõiget 3.

Selgitus

Ajutiste kaitsemeetmete korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 7 – lõige 6 – viimane lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) Lõike 6 viimane lause jäetakse välja.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 12 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Kui kaitsemeede on kasutusel, peetakse konsultatsioone komitees liikmesriigi taotlusel või komisjoni algatusel, et uurida meetme mõju ja teha kindlaks, kas selle edasine kohaldamine on vajalik.

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 12 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et mõni kaitsemeede tuleks tühistada või seda peaks muuta, siis komisjon tühistab või muudab selle kaitsemeetme.

Kui komisjon leiab, et mõni kaitsemeede tuleks tühistada või seda peaks muuta, siis komisjon tühistab või muudab selle kaitsemeetme vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 14 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liidu huvides võib käesoleva määruse alusel kehtestatud meetmed komisjoni otsusega üheksaks kuuks peatada. Peatamise tähtaega võib pikendada veel kõige rohkem ühe aasta võrra artikli 15 lõikes 2 sätestatud korras. Meetmete kohaldamist võib peatada ainult juhul, kui turutingimused on ajutiselt nii palju muutunud, et turuhäired peatamise tulemusena tõenäoliselt ei kordu. Meetmed võib pärast konsulteerimist igal ajal ennistada, kui peatamise põhjus on lakanud olemast.

4. Liidu huvides võib käesoleva määruse alusel kehtestatud meetmed komisjoni otsusega üheksaks kuuks peatada. Peatamist võib pikendada veel kõige rohkem ühe aasta võrra vastavalt artikli 15 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele. Meetmete kohaldamist võib peatada ainult juhul, kui turutingimused on ajutiselt nii palju muutunud, et turuhäired peatamise tulemusena tõenäoliselt ei kordu. Meetmed võib pärast konsulteerimist igal ajal ennistada, kui peatamise põhjus on lakanud olemast.

Selgitus

Kuna kehtestatud meetme peatamine on üksnes vaheetapp ja lõplikud otsused võetakse vastu kontrollimenetlusega, on asjakohane kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 14a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 14a

 

Volituste andmine

 

Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 14b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad nõukogu 7. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 625/2009 (teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta)1 I lisa muutmist, et jätta kõnealuse lisa kolmandate riikide loetelust välja riigid, kui nendest saavad WTO liikmed.

 

_______________

 

1 ELT L 185, 17.7.2009, lk 1.”

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 6 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 14b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 14b

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 22 lõikes 3 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 22 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 22 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 15 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].

Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 10 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 19a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 19a

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet komisjoni, komitee ja kõigi teiste määruse rakendamise ning määrusest tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise eest vastutavate organite tegevuse kohta.

 

2. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Hiinaga.

 

3. Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks määruse kohaldamisega seotud küsimusi.

 

5. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Selgitus

On äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamenti ja üldsust teavitataks ELi kaubandussuhete kõikidest aspektidest. Hiina impordi tähtsuse tõttu ELile on eriti oluline jagada kogu mittekonfidentsiaalset teavet kõikide asjaosalistega.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 10 – punkt 10 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 427/2003

Artikkel 22 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10 b. Artikli 22 lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. „Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklitele 14a ja 14b vastu delegeeritud õigusakte määruse (EÜ) nr 625/2009 I lisa muutmiseks, et kõnealuse lisa kolmandate riikide loetelust välja jätta riigid, kui nendest saavad WTO liikmed.

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 11 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 452/2003

Põhjendus 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(10 a) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes1.

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 11 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 452/2003

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsetariifmeetmete kohaldamine samale impordile võib viia mõjudeni, mis on liidu kaubanduskaitsepoliitika seisukohalt soovitust suuremad, võib ta artikli 2a lõikes 2 sätestatud korras võtta vastu ühe või enam järgmistest enda poolt asjakohaseks peetavatest meetmetest:

Kui komisjon leiab, et dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsetariifmeetmete kohaldamine samale impordile võib viia mõjudeni, mis on liidu kaubanduskaitsepoliitika seisukohalt soovitust suuremad, võib ta vastavalt artikli 2a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele võtta õigusakti rakendamiseks vastu ühe või enam järgmistest enda poolt asjakohaseks peetavatest meetmetest:

Selgitus

Artikli 1 lõike 1 teksti tuleks täpsustada, et vältida eksiarvamust, nagu saaks õigusakte või delegeeritud akte nende volituste alusel muuta. Muudatusettepaneku eesmärk on piirata komisjoni volitusi meetmetega, mis rakendavad õigusakte.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 11 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 452/2003

Artikkel 2a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 12 a – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a. NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 1236/2005, 27. JUUNI 2005, MIS KÄSITLEB KAUPLEMIST TEATAVATE KAUPADEGA, MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA SURMANUHTLUSE TÄIDEVIIMISEKS, PIINAMISEKS VÕI MUUL JULMAL, EBAINIMLIKUL VÕI ALANDAVAL MOEL KOHTLEMISEKS VÕI KARISTAMISEKS

Selgitus

On asjakohane muuta 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1236/2005, et tagada kooskõla Lissaboni lepingu sätetega. Selleks antakse vajaduse korral komisjonile delegeeritud volitused muuta määruse lisasid.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 12 a – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 1236/2005 lisade muutmiseks tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1236/2006 järgmiselt.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 12 a – punkt 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Põhjendus 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1. Põhjendus 25 asendatakse järgmisega.

 

„(25) Käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike sätete vastuvõtmiseks tuleks komisjonile anda vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 volitused võtta vastu õigusakte, et muuta käesoleva määruse II, III, IV ja V lisa. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 12 a – punkt 2 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 12 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega.

 

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artiklitega 15 ja 15a vastu delegeeritud õigusakte II, III, IV ja V lisa muutmiseks.

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 12 a – punkt 4 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Artikkel 15 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 15

 

Volituste andmine

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15b vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad II, III, IV ja V lisa muudatusi.”

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 12 a – punkt 5 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 15a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 15a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 15 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 12 a – punkt 6 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6. Artikkel 16 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 7 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 8 asendatakse järgmisega.

 

(8) Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel Luxembourgis 12. juunil 2006. aastal allkirjastatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu eri sätete rakendamist käsitlevate üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks. Komisjon peaks need meetmed […] vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Põhjendus 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(8 a) Meetmete viivitamata vastuvõtmiseks erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral ning sooduskohtlemise ajutiseks peatamiseks on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike meetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Põhjendus 8 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(8 b) Komisjon peaks vastu võtma koheselt kohaldatavad rakendusaktid, kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaoludega vahelepingu artikli 26 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 39 lõike 4 tähenduses.”

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artikkel 2 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 2

 

Soodustused kalale ja kalandustoodetele

 

Komisjon võtab vastavalt artikli 8a lõikes 2 nimetatud kontrollimenetlusele vastu kala ja kalandustoodete tariifikvoote käsitlevad vahelepingu artikli 15 lõike 1 ning seejärel SALi artikli 28 lõike 1 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad.

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e. Artikkel 4 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 4

 

Tehnilised kohandused

 

Käesoleva määruse kohaselt vastuvõetud sätete muudatused ja tehnilised kohandused, mis osutuvad vajalikuks pärast kombineeritud nomenklatuurikoodide ja TARICi alamrubriikide muutmist või mis tulenevad liidu ja Albaania Vabariigi vahelistest uutest lepingutest, protokollidest, kirjavahetusest või muudest dokumentidest või nende muutmisest ja mis ei põhjusta olulisi muudatusi, võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse artikli 8a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f. Artikkel 5 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 5

 

Üldine kaitseklausel

 

Kui liidul on vaja rakendada vahelepingu artikli 25 ja seejärel SALi artikli 38 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu […] vastavalt artikli 8a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele, kui vahelepingu artiklis 25 ja seejärel ka SALi artiklis 38 ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g. Artikkel 6 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 6

 

Puuduse korral kohaldatavad sanktsioonid

 

Kui liidul on vaja rakendada vahelepingu artikli 26 ja seejärel SALi artikli 39 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu […] vastavalt artikli 8a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 7 – lõigud 3–5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab sellised meetmed artikli 8a lõikes 2 sätestatud korras. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 8a lõiget 3.

Komisjon võtab sellised meetmed vastavalt artikli 8a lõikes 1 b osutatud nõuandemenetlusele. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 8a lõiget 2 a.

Selgitus

Erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 8a – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Artiklite 2, 4 ja 11 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artiklite 7 ja 8 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud kaitsemeetmete komitee. See on komitee määruse (EL) nr […/2011] tähenduses.

1. Artiklite 5, 7 ja 8 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EÜ) nr 260/2009 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 8a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Artikli 6 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EÜ) 1061/2009 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 8a – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 8a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 8a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 11 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikli 11 kolmas lõik asendatakse järgmisega.

 

Komisjon võib käesoleva määruse artikli 8a lõikes 1 b sätestatud nõuandemenetluse kohaselt võtta vastu otsuse ajutiselt peatada toodete sooduskohtlemine vastavalt vahelepingu artikli 30 lõikele 4 ja seejärel SALi artikli 43 lõikele 4.

Selgitus

Kuna asjaomase sooduskohtlemise peatamine on üksnes vahepealne etapp ja lõplikud otsused võetakse vastu kontrollimenetlusega, on otstarbekas kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 13 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1616/2006

Artikkel 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Artikkel 12 jäetakse välja.

Selgitus

Artikkel 12 (mille sõnastus on praegu „Komitee -- 1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a kohaselt asutatud tolliseadustiku komitee. -- 2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7. -- Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud. -- 3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7. -- 4. Komitee võtab vastu oma töökorra.”) on lisatud muudetud kujul artiklisse 8a.

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Põhjendus 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 17 asendatakse järgmisega.

 

(17) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes1.

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  154

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Põhjendus 17 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(17 a) Komisjon peaks esitama korra aastas aruande kaitsemeetmete kohaldamise kohta.”

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

välja jäetud

a) Lõige 2 asendatakse järgmisega.

 

„2. Komisjon muudab artiklites 24a, 24b ja 24c ettenähtud korras delegeeritud õigusaktide alusel I lisa, lisades sellesse need AKV riikide rühma piirkonnad ja riigid, kes on viinud lõpule läbirääkimised, mida on peetud selleks, et sõlmida liidu ja selle piirkonna või riigi vahel leping, mis vastab vähemalt 1994. aasta GATTi XXIV artiklis esitatud nõuetele.”

 

b) Lõike 3 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega.

 

„3. Sellised riigid või piirkonnad on I lisa loendis niikaua, kui komisjon võtab artiklites 24a, 24b ja 24c sätestatud korras vastu I lisa muutva delegeeritud õigusakti I lisa ja eemaldab sellest kõnealuse piirkonna või riigi, eelkõige juhul, kui:”.

 

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Artikli 5 lõike 3 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega.

 

3. Kui komisjon leiab liikmesriikide esitatud teabe alusel või omal algatusel, et lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused on täidetud, võib ta vastavalt artikli 21 lõikes 1 d osutatud nõuandemenetlusele peatada asjakohase kohtlemise, olles eelnevalt:

Selgitus

Kuna asjaomase kohtlemise peatamine on üksnes vaheetapp ja lõplik otsus võetakse vastu kontrollimenetlusega, on asjakohane kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 5 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega.

 

4. Käesoleva artikli kohast peatamist kohaldatakse vaid seni, kuni see on vajalik liidu finantshuvide kaitsmiseks. Peatamisaeg ei või olla pikem kui kuus kuud, kuid seda võib pikendada. Selle perioodi lõpuks […] otsustab komisjon vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele, kas peatamine lõpetada või seda pikendada.

Muudatusettepanek  158

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Artikli 5 lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega.

 

Otsus asjakohase kohtlemise peatamise kohta võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 1 d osutatud nõuandemenetlusele.

Muudatusettepanek  159

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d. Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Lõikes 2 nimetatud tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad kehtestatakse vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  160

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 7 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e. Artikli 7 lõige 4 asendatakse järgmisega.

 

4. Käesoleva artiklis nimetatud tariifide jagamise piirkondade vahel ja tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  161

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 9 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 f. Artikli 9 lõige 5 asendatakse järgmisega.

 

„5. Komisjon võtab vastu üksikasjalikud eeskirjad lõikes 1 ettenähtud koguste jagamise kohta ja käesoleva artikli lõigetes 1, 3 ja 4 sätestatud süsteemi haldamiseks ning peatamisotsused vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  162

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 10 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 g. Artikli 10 lõige 4 asendatakse järgmisega.

 

„4. Komisjon võtab vastu üksikasjalikud eeskirjad nimetatud süsteemi haldamiseks ning peatamisotsused vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.”

Muudatusettepanek  163

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 16 – lõige 1 – laused 2 ja 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üleminekumeetmed võetakse vastu artikli 21 lõikes 2 sätestatud korras. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 21 lõiget 3.

Üleminekumeetmed võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 1 d osutatud nõuandemenetlusele. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 21 lõiget 3.

Selgitus

Ajutiste kaitsemeetmete korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  164

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 20 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Järelevalve kehtestamise otsustab komisjon artikli 21 lõikes 2 sätestatud korras.

2. Järelevalve kehtestamise otsustab komisjon vastavalt artikli 21 lõikes 1 d osutatud nõuandemenetlusele.

Selgitus

Järelevalvemeetmete vastuvõtmiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  165

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 21 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva peatüki kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EÜ) 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr […/2011] tähenduses.

1. Artiklite 5, 16, 17, 18 ja 20 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  166

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Artikli 4 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EMÜ) 2913/92 alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  167

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 21 – lõik 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Artikli 6 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1785/2003 (riisituru ühise korralduse kohta)1 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

__________________

 

1 ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

Muudatusettepanek  168

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 21 – lõik 1 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Artiklite 7 ja 9 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  169

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 21 – lõige 1 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  170

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 21 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  171

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  172

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 24

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. Artikkel 24 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  173

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artiklid 24a, 24b ja 24c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Lisatakse artiklid 24a, 24b ja 24c järgmises sõnastuses.

välja jäetud

„Artikkel 24a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse määramatuks ajaks õigus võtta vastu artikli 2 lõigetes 2 ja 3 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 24b ja 24c sätestatud tingimusi.

 

Artikkel 24b

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõigetes 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada delegeeritud volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mis võidakse tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Artikkel 24c

 

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab vastu võetud delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväite esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.”

 

Muudatusettepanek  174

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 8 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 24d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 24d

 

Konfidentsiaalsus

 

1. Käesoleva määruse alusel saadud teavet kasutatakse ainult selleks, milleks seda nõuti.

 

2. Käesoleva määruse alusel saadud mis tahes teavet, mis on oma loomult konfidentsiaalne või mis on esitatud konfidentsiaalsena, ilma selle teabe andja sellekohase loata ei avalikustata.

 

3. Igas konfidentsiaalsustaotluses märgitakse põhjus, miks teave on konfidentsiaalne. Kui teabe andja ei soovi teavet avalikustada ega luba seda üldises või kokkuvõtlikus vormis avaldada ning kui ilmneb, et konfidentsiaalsustaotlus ei ole põhjendatud, võib kõnealuse teabe jätta arvesse võtmata.

 

4. Teavet peetakse igal juhul konfidentsiaalseks, kui on tõenäoline, et selle avaldamisel on teabe andjale või sellise teabe allikale märkimisväärselt ebasoodne mõju.

 

5. Lõigete 1–4 kohaldamine ei piira liidu asutusi osutamast üldisele teabele ja eelkõige käesoleva määruse alusel tehtud otsuste põhjustele. Need asutused peavad siiski arvesse võtma asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute õigustatud huve, et nende ärisaladusi ei avaldataks.”

Muudatusettepanek  175

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 14 – punkt 8 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1528/2007

Artikkel 24e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 24e

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet komisjoni, komiteede ja kõigi teiste organite tegevuse kohta, kes vastutavad määruse rakendamise ning määrusest tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise eest.

 

2. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta AKV riikidega.

 

3. Aruanne sisaldab teavet käesoleva määruse rakendamise kohta.

 

4. Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks määruse kohaldamisega seotud küsimusi.

 

5. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Muudatusettepanek  176

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 7 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  177

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 8 asendatakse järgmisega.

 

(8) Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahel 15. oktoobril 2007. aastal allkirjastatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu eri sätete rakendamist käsitlevate üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks ühetaolisi tingimusi. Komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  178

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Põhjendus 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(8 a) Järelevalve- ja ajutiste meetmete vastuvõtmiseks ning sooduskohtlemise ajutiseks peatamiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  179

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Põhjendus 8 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(8 b) Komisjon peaks vastu võtma koheselt kohaldatavad rakendusaktid, kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaoludega vahelepingu artikli 25 lõike 5 punkti b ja artikli 27 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 41 lõike 5 punkti b ja artikli 42 lõike 4 tähenduses.”

Muudatusettepanek  180

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artikkel 2 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 2

 

Soodustused kalale ja kalandustoodetele

 

Komisjon võtab vastavalt käesoleva määruse artikli 8a lõikes 2 nimetatud kontrollimenetlusele vastu kala ja kalandustoodete tariifikvoote käsitlevad vahelepingu artikli 14 ning seejärel SALi artikli 29 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad.

Muudatusettepanek  181

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e. Artikkel 4 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 4

 

Tehnilised kohandused

 

Käesoleva määruse kohaselt vastu võetud sätete muudatused ja tehnilised kohandused, mis osutuvad vajalikuks pärast kombineeritud nomenklatuurikoodide ja TARICi alamrubriikide muutmist või mis tulenevad liidu ja Montenegro Vabariigi vahelistest uutest lepingutest, protokollidest, kirjavahetusest või muudest dokumentidest või nende muutmisest ja mis ei põhjusta olulisi muudatusi, võetakse vastu vastavalt artikli 8a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  182

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f. Artikkel 5 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 5

 

Üldine kaitseklausel

 

Kui liidul on vaja võtta vahelepingu artikli 26 ja seejärel SALi artikli 41 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu […] vastavalt käesoleva määruse artikli 8a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele, kui vahelepingu artiklis 26 ja seejärel ka SALi artiklis 41 ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek  183

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g. Artikkel 6 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 6

 

Puuduse korral kohaldatavad sanktsioonid

 

Kui liidul on vaja võtta vahelepingu artikli 27 ja seejärel SALi artikli 42 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu […] vastavalt käesoleva määruse artikli 8a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  184

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 7 – lõigud 3–5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab sellised meetmed artikli 8a lõikes 2 sätestatud korras. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 8a lõiget 3.

Komisjon võtab sellised meetmed vastavalt artikli 8a lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 8a lõiget 2 a.

Selgitus

Erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  185

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 8a – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Artiklite 2, 4 ja 11 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  186

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 8a – lõige -1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Artikli 6 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EÜ) 1061/2009 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  187

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artiklite 7 ja 8 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud kaitsemeetmete komitee. See on komitee määruse (EL) nr […/2011] tähenduses.

1. Artiklite 5, 7 ja 8 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud kaitsemeetmete komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  188

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 8a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  189

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 8a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse artikliga 4.

Muudatusettepanek  190

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 8a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  191

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikli 11 kolmas lõik asendatakse järgmisega.

 

„Komisjon võib käesoleva määruse artikli 8a lõikes 1 a sätestatud nõuandemenetluse kohaselt võtta vastu otsuse ajutiselt peatada toodete sooduskohtlemine vastavalt vahelepingu artikli 31 lõikele 4 ja seejärel SALi artikli 46 lõikele 4.”

Selgitus

Kuna asjaomase sooduskohtlemise peatamine on üksnes vahepealne etapp ja lõplikud otsused võetakse vastu kontrollimenetlusega, on otstarbekas kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  192

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 15 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 140/2008

Artikkel 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Artikkel 12 jäetakse välja.

Selgitus

Artikkel 12, mille sõnastus on praegu „Komitee -- 1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a kohaselt asutatud tolliseadustiku komitee. -- 2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7. -- Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud. -- 3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7. -- 4. Komitee võtab vastu oma töökorra.”, on lisatud muudetud kujul artiklisse 8a.

Muudatusettepanek  193

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Põhjendus 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 11 jäetakse välja.

Selgitus

Põhjendus 11, mille sõnastus on praegu „Päritolustaatusega toodete mõiste määratlemisel, päritolu tõendamisel ja halduskoostöö toimingutes kohaldatakse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik)(1) IV jaotise 2. peatüki 2. jagu.”, jäetakse välja, sest selle sisu on kaetud muudetud kujul määrusega.

Muudatusettepanek  194

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Põhjendus 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 12 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  195

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Põhjendus 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Põhjendus 13 asendatakse järgmisega.

 

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Neid rakendamisvolitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes1.

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  196

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Põhjendus 13 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(13 a) Järelevalve- ja ajutiste meetmete vastuvõtmiseks ning sooduskohtlemise ajutiseks peatamiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  197

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Olenemata käesoleva määruse muudest sätetest, eelkõige artiklist 10, võib komisjon juhul, kui põllumajandustoodete import põhjustab tõsiseid häireid liidu turgudel ja nende reguleerimismehhanismides, võtta rakendusaktide abil asjakohaseid meetmeid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 11a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele.”

Muudatusettepanek  198

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e. Artikkel 4 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 4

 

Piimatoodete tariifikvootide rakendamine

 

Komisjon kehtestab rakendusaktidega rubriikide 0401 kuni 0406 tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 11a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  199

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 7 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f. Artikli 7 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega.

 

„Komisjon võtab vastavalt artikli 11a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele vastu käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud sätted, välja arvatud artiklis 4 nimetatud sätted, eelkõige:”

Muudatusettepanek  200

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g. Artikkel 8 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  201

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid pettuse kohta, eeskirjade eiramise kohta või toodete päritolu ja sellega seotud menetlusi käsitlevate eeskirjade süstemaatilise täitmata jätmise või täitmise tagamata jätmise kohta Moldova poolt või Moldova suutmatuse kohta teha artikli 2 lõikes 1 osutud halduskoostööd või täita muid artikli 2 lõikes 1 määratletud tingimusi, võib komisjon artikli 11a lõikes 2 sätestatud korras võtta meetmeid käesoleva määrusega ettenähtud sooduskorra täielikuks või osaliseks peatamiseks kuni kuueks kuuks, tingimusel, et ta on eelnevalt:

1. Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid pettuse kohta, eeskirjade eiramise kohta või toodete päritolu ja sellega seotud menetlusi käsitlevate eeskirjade süstemaatilise täitmata jätmise või täitmise tagamata jätmise kohta Moldova poolt või Moldova suutmatuse kohta teha artikli 2 lõikes 1 osutud halduskoostööd või täita muid artikli 2 lõikes 1 määratletud tingimusi, võib komisjon vastavalt artikli 11a lõikes 1 b osutatud nõuandemenetlusele võtta meetmeid käesoleva määrusega ettenähtud sooduskorra täielikuks või osaliseks peatamiseks kuni kuueks kuuks, tingimusel, et ta on eelnevalt:

Muudatusettepanek  202

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 10 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) Lõige 3 asendatakse järgmisega.

 

3. Peatamisaja lõppedes otsustab komisjon […] ajutise peatamise meetme lõpetada või pikendab seda artikli 11a lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Selgitus

Kuna asjaomase sooduskohtlemise peatamine on üksnes vahepealne etapp ja lõplik otsus võetakse vastu kontrollimenetlusega, on asjakohane kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  203

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Artikli 11 lõige 5 asendatakse järgmisega.

 

5. Uurimine lõpetatakse kuue kuu jooksul lõikes 2 osutatud teadaande avaldamisest. Komisjon võib erandjuhtudel kõnealust tähtaega pikendada vastavalt artikli 11a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  204

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Artikli 11 lõige 6 asendatakse järgmisega.

 

6. Komisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul vastavalt artikli 11a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele. Otsus jõustub ühe kuu jooksul selle avaldamisest.

Muudatusettepanek  205

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 2 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c. Artikli 11 lõige 7 asendatakse järgmisega.

 

7. Kui viivitamatut tegutsemist nõudvad erandlikud asjaolud teevad uurimise võimatuks, võib komisjon artikli 11a lõikes 2 a osutatud korras võtta hädavajalikke ennetusmeetmeid.

Muudatusettepanek  206

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 11 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud kaitsemeetmete komitee. See on komitee määruse (EL) nr […/2011] tähenduses.

1. Artikli 3 lõike 3 ning artiklite 12 ja 11 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud kaitsemeetmete komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  207

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Artikli 4 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 alusel moodustatud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  208

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11a – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  209

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  210

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 11a – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  211

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 16 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 55/2008

Artikkel 12 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikli 12 teine lõik asendatakse järgmise tekstiga.

 

Kui Moldova ei täida päritolureegleid või ei tee artiklis 2 osutatud halduskoostööd ülalnimetatud gruppide 17, 18, 19 ja 21 osas või kui nimetatud gruppidesse kuuluvate toodete import käesoleva määruse kohase sooduskorra raames ületab oluliselt Moldova tavalisi eksporditasemeid, võetakse vajalikud meetmed vastavalt artikli 11a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  212

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 7 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  213

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 8 asendatakse järgmisega.

 

(8) Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahel 16. juunil 2008. aastal Luxembourgis allkirjastatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu eri sätete rakendamist käsitlevate üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks ühetaolisi tingimusi. Komisjon peaks kõnealused meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

_______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  214

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Põhjendus 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(8 a) Järelevalve- ja ajutiste meetmete vastuvõtmiseks ning sooduskohtlemise ajutiseks peatamiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  215

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Põhjendus 8 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(8 b) Komisjon peaks vastu võtma koheselt kohaldatavad rakendusaktid, kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaoludega vahelepingu artikli 24 lõike 5 punkti b ja artikli 25 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 39 lõike 5 punkti b ja artikli 40 lõike 4 tähenduses.”

Muudatusettepanek  216

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Põhjendus 8 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artikkel 2 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 2

 

Soodustused kalale ja kalandustoodetele

 

Komisjon võtab vastavalt käesoleva määruse artikli 8a lõikes 2 nimetatud kontrollimenetlusele vastu kala ja kalandustoodete tariifikvoote käsitlevad vahelepingu artikli 13 ning seejärel SAA artikli 28 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad.

Muudatusettepanek  217

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e. Artikkel 4 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 4

 

Tehnilised kohandused

 

Käesoleva määruse kohaselt vastu võetud sätete muudatused ja tehnilised kohandused, mis osutuvad vajalikuks pärast kombineeritud nomenklatuurikoodide ja TARICi alamrubriikide muutmist või mis tulenevad liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelistest uutest lepingutest, protokollidest, kirjavahetusest või muudest dokumentidest või nende muutmisest ja mis ei põhjusta olulisi muudatusi, võetakse vastu vastavalt artikli 8a lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  218

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 1 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f. Artikkel 5 asendatakse järgmisega.

 

Artikkel 5

 

Üldine kaitseklausel

 

Kui liidul on vaja võtta vahelepingu artikli 24 ja seejärel SAA artikli 39 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu […] vastavalt käesoleva määruse artikli 8a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele, kui vahelepingu artiklis 24 ja seejärel ka SAA artiklis 39 ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek  219

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g. Artikkel 6 asendatakse järgmisega.

 

„Artikkel 6

 

Puuduse korral kohaldatavad sanktsioonid

 

Kui liidul on vaja võtta vahelepingu artikli 25 ja seejärel SAA artikli 40 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu […] vastavalt käesoleva määruse artikli 8a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.”

Muudatusettepanek  220

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 7 – lõigud 3–5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab need meetmed vastu artikli 8a lõikes 2 sätestatud korras. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 8a lõiget 3.

Komisjon võtab sellised meetmed vastavalt artikli 8a lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele. Kiireloomulistel juhtudel kohaldatakse artikli 8a lõiget 2 a.

Selgitus

Ajutiste kaitsemeetmete korral peab komisjonil olema võimalik võtta viivitamata meetmeid. Seetõttu on nõuandemenetlus õige valik. Kiireloomulises olukorras peab olema võimalik võtta vastu koheselt kohaldatavaid rakendusakte. See peab samuti paika, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  221

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 8a – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Artiklite 2, 4 ja 11 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  222

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 8a – lõige -1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1a. Artikli 6 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EÜ) 1061/2009 alusel loodud komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  223

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artiklite 7 ja 8 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud kaitsemeetmete komitee. See on komitee määruse (EL) nr […/2011] tähenduses.

1. Artiklite 5, 7 ja 8 kohaldamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1 alusel moodustatud kaitsemeetmete komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Muudatusettepanek  224

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 8a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  225

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 8a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  226

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 8a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  227

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

„Komisjon võib käesoleva määruse artikli 8a lõikes 1 a sätestatud nõuandemenetluse kohaselt võtta vastu otsuse ajutiselt peatada toodete sooduskohtlemine vastavalt vahelepingu artikli 29 lõikele 4 ja seejärel SALi artikli 44 lõikele 4.”

Selgitus

Kuna asjaomase sooduskohtlemise peatamine on üksnes vahepealne etapp ja lõplikud otsused võetakse vastu kontrollimenetlusega, on otstarbekas kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  228

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 17 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 594/2008

Artikkel 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Artikkel 12 jäetakse välja.

Selgitus

Artikkel 12, mille sõnastus on praegu „Komitee -- 1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 248a kohaselt asutatud tolliseadustiku komitee. -- 2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7. -- Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse kolm kuud. -- 3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7. -- 4. Komitee võtab vastu oma kodukorra.”, on lisatud muudetud kujul artiklisse 8a.

Muudatusettepanek  229

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seoses määrusega (EÜ) nr 732/2008 tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu vajalikke meetmeid kõnealuse määruse rakendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu [xx. yy 2011. aasta] määrusele (EL) nr [xxxx/2011], millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisa muutmiseks tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Seoses määrusega (EÜ) nr 732/2008 tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu vajalikke meetmeid kõnealuse määruse rakendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Muudatusettepanek  230

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Põhjendus 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:

 

„(24 a) Käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike eeskirjade vastuvõtmiseks tuleks komisjonile anda vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 õigus võtta vastu õigusakte, mis puudutavad taotleva riigi suhtes säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks stimuleeriva erikorra kohaldamist ning sellega seoses I lisa muutmist, rubriigi 1701 toodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku maksumäärade vähendamise sätete üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmist, rubriikide 1006 ja 1701 toodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku maksumäärade peatamist, rubriigi 1701 toodete impordi korral impordilitsentside nõudmist, I lisa muutmise teel riigi kõrvaldamist erikorra alt ja üleminekuperioodi kehtestamist, käesolevas määruses ette nähtud sooduskorra kohaldamise peatamist, soodustatud riikidest pärinevate kõigi või teatud toodete suhtes sooduskorra kohaldamise ajutist peatamist ning lisades tehtavate muudatuste vastuvõtmist. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”

Muudatusettepanek  231

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Põhjendus 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 25 asendatakse järgmisega.

 

„(25) Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi ajutiste ja lõplike meetmete vastuvõtmiseks, eelneva järelevalve meetmete kehtestamiseks ning uurimise lõpetamiseks ilma meetmeid võtmata. Komisjon peaks kõnealused meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  232

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Põhjendus 25 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus:

 

„(25 a) Nõuandemenetluse kasutamine koostoimes koheselt kohaldatavate rakendusaktidega on asjakohane uurimise algatamiseks ja pikendamiseks, selliste otsuste vastuvõtmiseks, mis puudutavad asjaomases soodustatud riigis kuue kuu jooksul olukorra jälgimist ja hindamist, kui ollakse seisukohal, et soodustuste ajutine peatamine on põhjendatud, ning ajutiste meetmete vastuvõtmiseks, arvestades nende meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  233

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Artiklit 10 muudetakse järgmiselt.

 

a) Lõige 2 asendatakse järgmisega.

 

„2. Komisjonile antakse volitused võtta artikli 27a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et teha taotluse läbivaatamise järel otsus, kas rakendada taotleva riigi suhtes säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatavat stimuleerivat erikorda, ning muuta vastavalt I lisa.

 

Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada ja kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud, kohaldatakse käesoleva lõike kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 27b sätestatud menetlust.”

 

b) Lõige 5 asendatakse järgmisega.

 

5. Komisjon suhtleb taotleva riigiga taotluse küsimustes, toimides vastavalt artikli 27 lõikes 5 osutatud nõuandemenetlusele.”

Selgitus

Seadusandliku otsuse tegemine riikide kohta, kelle suhtes GSP+ kohaldatakse, delegeeritakse praktilistel kaalutlustel komisjonile. Seadusandjale peab aga jääma õigus sekkuda, kui ta ei ole komisjoni käsitlusega nõus.

Muudatusettepanek  234

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artiklit 11 muudetakse järgmiselt.

 

a) Lõige 7 asendatakse järgmisega.

 

7. Komisjonile antakse volitused võtta artikli 27 a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestada käesoleva artikli lõigetes 4, 5 ja 6 osutatud sätete rakendamise üksikasjalikud eeskirjad.

 

Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada ja kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud, kohaldatakse käesoleva lõike kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 27b sätestatud menetlust.”

 

b) Lõige 8 asendatakse järgmisega.

 

8. Kui ÜRO jätab riigi vähimarenenud riikide nimekirjast välja, kõrvaldatakse see riik kõnealuse erikorra alusel soodustatud riikide nimekirjast. Komisjonile antakse volitused võtta artikli 27a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et kõrvaldada riik I lisa muutmisega selle erikorra alusel soodustatud riikide nimekirjast ning kehtestada vähemalt kolme aasta pikkune üleminekuaeg.”

Muudatusettepanek  235

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 16 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui komisjon leiab, et lõigetes 1 ja 2 nimetatud põhjustel on ajutise peatamise õigustamiseks piisavalt tõendeid, võib ta käesoleva määrusega kehtestatud sooduskorra kõigi või teatavate soodustatud riigist pärinevate toodete suhtes peatada artikli 27 lõikes 6 sätestatud korras, tingimusel, et ta on eelnevalt:

3. Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 27a vastu delegeeritud õigusakte, millega käesoleva määrusega kehtestatud sooduskord soodustatud riigist pärinevate kõigi või teatud toodete suhtes peatada, kui komisjon leiab, et lõigetes 1 ja 2 nimetatud põhjustel on ajutise peatamise õigustamiseks piisavalt tõendeid, tingimusel et ta on eelnevalt:

Muudatusettepanek  236

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 18 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Artikli 18 lõige 6 asendatakse järgmisega.

 

6. Uurimine lõpetatakse aasta jooksul. Komisjon võib kõnealust tähtaega pikendada vastavalt artikli 27 lõikes 5 osutatud nõuandemenetlusele.

Muudatusettepanek  237

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega.

 

Komisjon esitab artikli 27 lõikes 1 osutatud komiteele ja Euroopa Parlamendile oma järelduste aruande.

Muudatusettepanek  238

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 19 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Kui komisjon leiab, et järeldused ei õigusta ajutist peatamist, otsustab ta vastavalt artikli 27 lõikes 5 osutatud nõuandemenetlusele uurimise lõpetada. Sel juhul avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas teadaande uurimise lõpetamise kohta ja esitab oma põhilised järeldused.

Muudatusettepanek  239

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 19 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) Lõike 3 teine lause asendatakse järgmisega.

a) Lõige 3 asendatakse järgmisega.

„Komisjon teatab kõnealusest otsusest asjaomasele soodustatud riigile ning avaldab Euroopa Liidu Teatajas teadaande, milles teatab, et kavatseb sooduskorra kohaldamise ajutiselt peatada kõigi või teatavate soodustatud riigist pärit toodete suhtes, kui asjaomane soodustatud riik ei kohustu enne kõnealuse ajavahemiku lõppu võtma meetmeid, et saavutada mõistliku aja jooksul vastavus III lisa A osas osutatud konventsioonidele.”

Kui komisjon leiab, et järeldused õigustavad ajutist peatamist artikli 15 lõike 1 punktis a osutatud põhjusel, otsustab ta vastavalt artikli 27 lõikes 5 osutatud nõuandemenetlusele jälgida ja hinnata olukorda asjaomases soodustatud riigis kuue kuu jooksul. Komisjon teatab kõnealusest otsusest asjaomasele soodustatud riigile ning avaldab Euroopa Liidu Teatajas teadaande, milles teatab, et kavatseb sooduskorra kohaldamise ajutiselt peatada kõigi või teatavate soodustatud riigist pärit toodete suhtes, kui asjaomane soodustatud riik ei kohustu enne kõnealuse ajavahemiku lõppu võtma meetmeid, et saavutada mõistliku aja jooksul vastavus III lisa A osas osutatud konventsioonidele.”

Muudatusettepanek  240

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 19 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui komisjon peab sooduskorra ajutist peatamist vajalikuks, teeb ta selle kohta otsuse artikli 27 lõikes 6 sätestatud korras. Lõikes 3 osutatud juhtudel esitab komisjon oma ettepaneku nimetatud lõikes nimetatud perioodi lõpus.

4. Komisjonile antakse sooduskorra ajutise peatamise kohta otsuste tegemiseks volitused võtta artikli 27a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte. Lõikes 3 osutatud juhtudel esitab komisjon oma ettepaneku nimetatud lõikes nimetatud perioodi lõpus.

Muudatusettepanek  241

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 19 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui komisjon teeb otsuse soodustuste ajutise peatamise kohta, jõustub see otsus kuue kuu möödumisel selle vastuvõtmisest, kui komisjon enne seda ei otsusta, et otsus ei ole enam põhjendatud.

5. Kui komisjon võtab soodustuste ajutise peatamise kohta vastu delegeeritud õigusakti, jõustub see otsus kuue kuu möödumisel selle vastuvõtmisest, v.a juhul kui delegeeritud õigusakt tühistatakse või kui komisjon otsustab delegeeritud õigusakti põhjusel, et otsus ei ole enam põhjendatud, enne seda tagasi võtta.

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kasutuselevõtmise puhul on loogiline, et soodustuste ajutiseks peatamiseks ühe või mitme riigi puhul tuleks kohaldada sama menetlust, mida kasutati nimekirja vastuvõtmise korral. Soodustuste tühistamise otsus täiendab põhiõigusakti samal viisil nagu GSP+ soodustustest kasu saavate riikide nimekiri.

Muudatusettepanek  242

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 20 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Uurimine lõpetatakse kuue kuu jooksul lõikes 2 osutatud teadaande avaldamisest. Komisjon võib erandjuhtudel kõnealust tähtaega pikendada vastavalt artikli 27 lõikes 5 osutatud menetlusele.

5. Uurimine lõpetatakse kuue kuu jooksul lõikes 2 osutatud teadaande avaldamisest. Komisjon võib erandjuhtudel kõnealust tähtaega pikendada vastavalt artikli 27 lõikes 6 osutatud kontrollimenetlusele.

Muudatusettepanek  243

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 20 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Kui viivitamatut tegutsemist nõudvad erandlikud asjaolud teevad uurimise võimatuks, võib komisjon artikli 27 lõikes 7 osutatud korras võtta hädavajalikke ennetusmeetmeid.

7. Kui viivitamatut tegutsemist nõudvad erandlikud asjaolud teevad uurimise võimatuks, võib komisjon artikli 27 lõikes 7 osutatud korras võtta hädavajalikke ajutisi meetmeid.

 

Kui liikmesriik taotleb komisjoni viivitamatut sekkumist ja kui on täidetud lõike 1 tingimused, teeb komisjon otsuse viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

 

Ajutisi meetmeid ei rakendata kauem kui 200 päeva.

 

Kui ajutised kaitsemeetmed tunnistatakse kehtetuks, sest uurimise käigus selgub, et käesolevas artiklis sätestatud tingimused ei ole täidetud, makstakse kõik nende ajutiste meetmete kohaselt sissenõutud tollimaksud automaatselt tagasi.

Selgitus

Artikli 20 lõiget 7 muudetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 260/2009 (impordi ühiste eeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 6 (uus). Liikmesriikidel peab olema õigus nõuda komisjonilt viivitamata otsuse vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  244

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Artikli 22 lõige 2 jäetakse välja.

6. Artikli 22 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga.

 

2. Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu vastavalt artikli 27 lõikes 5 sätestatud nõuandemenetlusele.”

Selgitus

Järelevalvemeetmete vastuvõtmiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek  245

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 22a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 22a

 

1. Kui lõpptulemusena väljaselgitatud faktide põhjal tehakse kindlaks, et artiklis 20 sätestatud tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon vastavalt artikli 27 lõikes 6 osutatud kontrollimenetlusele vastu otsuse uurimise ja menetluse lõpetamise kohta.

 

2. Kaitstes nõuetekohaselt konfidentsiaalset teavet artikli 27c tähenduses, esitab komisjon Euroopa Parlamendile aruande, milles ta esitab oma uurimise tulemused ja põhjendatud järeldused, milleni on ta jõudnud kõigi asjakohaste faktiliste ja õigusalaste küsimuste suhtes. Hiljemalt kuus kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile avalikustab komisjon aruande.”

Muudatusettepanek  246

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 6 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b. Artiklis 25 asendatakse sissejuhatav osa järgmisega.

 

„Komisjonile antakse volitused võtta artikli 27a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte vajalike muudatuste tegemiseks lisades järgmistel põhjustel:”

Selgitus

Lisade muutmine tähendab ilmselgelt põhiõigusakti muutmist. Seadusandjal on valida, kas õigusakti põhiosa vähemolulistes elementides selliste muudatuste tegemine delegeerida.

Muudatusettepanek  247

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 27

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Artiklisse 27 lisatakse lõiked 6 ja 7:

7. Artikkel 27 asendatakse järgmisega.

 

1. […] Komisjoni abistab üldiste soodustuste komitee. See on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

[...]

 

5. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

6. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [5].

6. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

7. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].”

7. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

 

7 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.”

Muudatusettepanek  248

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 27a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 27a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 10 lõikes 2, artikli 11 lõigetes 7 ja 8, artikli 16 lõikes 3, artikli 19 lõigetes 4 ja 5 ning artiklis 25 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile viieks aastaks. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt sama pikaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne vastava ajavahemiku lõppu pikendamise kohta vastuväite.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2, artikli 11 lõigetes 7 ja 8, artikli 16 lõikes 3, artikli 19 lõigetes 4 ja 5 ning artiklis 25 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõigete 7 ja 8, artikli 16 lõike 3, artikli 19 lõigete 4 ja 5 ning artikli 25 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kahe kuu jooksul alates hetkest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

Muudatusettepanek  249

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 7 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 27b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 27b

 

Kiirmenetlus

 

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktid jõustuvad viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kooskõlas artikli 27a lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti kehtetuks kohe, kui talle on teatatud Euroopa Parlamendi või nõukogu otsusest esitada vastuväiteid.”

Muudatusettepanek  250

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 7 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 27c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 c. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 27c

 

Konfidentsiaalsus

 

1. Käesoleva määruse alusel saadud teavet kasutatakse ainult selleks, milleks seda nõuti.

 

2. Käesoleva määruse alusel saadud mis tahes teavet, mis on oma loomult konfidentsiaalne või mis on esitatud konfidentsiaalsena, ilma selle teabe andja sellekohase loata ei avalikustata.

 

3. Igas konfidentsiaalsustaotluses märgitakse põhjus, miks teave on konfidentsiaalne. Kui teabe andja ei soovi teavet avalikustada ega luba seda üldises või kokkuvõtlikus vormis avaldada ning kui ilmneb, et konfidentsiaalsustaotlus ei ole põhjendatud, võib kõnealuse teabe jätta arvesse võtmata.

 

4. Teavet peetakse igal juhul konfidentsiaalseks, kui on tõenäoline, et selle avaldamisel on teabe andjale või sellise teabe allikale märkimisväärselt ebasoodne mõju.

 

5. Lõigete 1–4 kohaldamine ei piira liidu asutusi osutamast üldisele teabele ja eelkõige käesoleva määruse alusel tehtud otsuste põhjustele. Need asutused peavad siiski arvesse võtma asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute õigustatud huve, et nende ärisaladusi ei avaldataks.”

Muudatusettepanek  251

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 18 – punkt 7 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Artikkel 27d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 d. Lisatakse järgmine artikkel.

 

„Artikkel 27d

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruanne hõlmab kõiki artikli 1 lõikes 2 osutatud erikordasid, sh teave nende organite tegevuse kohta, kes vastutavad määruse rakendamise ning määrusest tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise järelevalve eest, ning aruandes esitatakse kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta soodustatud riikide ja territooriumidega.

 

2. Üldiste soodustuste komitee ja Euroopa Parlament analüüsivad nimetatud aruande põhjal kava mõju. Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni oma vastutava komisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud küsimusi.

 

3. Komisjon avaldab aruande hiljemalt kuue kuu jooksul pärast selle esitamist üldiste soodustuste komiteele ja Euroopa Parlamendile.”

Selgitus

On äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamenti ja üldsust teavitataks ELi kaubandussuhete kõikidest aspektidest. Eelkõige GSP, GSP+ või EBA („Kõik peale relvade”) raames kaubandussoodustuste tegemise puhul on oluline, et Euroopa Parlamendil ja üldsusel ning sidusrühmadel oleks kõikide kehtestatud meetmete kohta piisavalt teavet.

Muudatusettepanek  252

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Põhjendus 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Põhjendus 16 asendatakse järgmisega.

 

(16) On vaja ette näha, et olenemata sellest, kas püsimeetmed võetakse vastu või mitte, tuleks menetlus lõpetada üldjuhul 11 kuu jooksul ning ei mingil juhul hiljem kui 12 kuu jooksul alates uurimise alustamisest. Ainult siis, kui liikmesriigid annavad komisjonile teada, et nende arvates on otsuse tegemise protsessis oodata tõsist vastuolu, mille tõttu tuleb rakendusakti eelnõu esitada määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 kohaselt apellatsioonikomiteele, peaks komisjonil olema õigus otsustada seda tähtaega pikendada, kuid mitte rohkem kui 13 kuuni.”

Selgitus

Rakendusakti eelnõu võib esitada apellatsioonikomiteele kas pärast kontrollikomitee kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud negatiivset arvamust (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 3) või juhul kui kontrollikomitee ei esita arvamust, kuid komitee liikmed on lihthäälteenamusega rakendusakti eelnõu vastuvõtmise vastu (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 5). Viide artiklile 5 on sel juhul laiem ja hõlmab mõlemat olukorda.

Muudatusettepanek  253

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Põhjendus 26

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Põhjendus 26 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  254

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Põhjendus 26 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(26 a) Käesoleva määruse rakendamine eeldab ühetaolisi tingimusi ajutiste ja lõplike meetmete vastuvõtmiseks ning uurimise lõpetamiseks ilma meetmeid võtmata. Komisjon peaks need meetmed vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)1.

 

_______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Muudatusettepanek  255

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Põhjendus 26 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Lisatakse järgmine põhjendus.

 

„(26 b) Ajutiste meetmete vastuvõtmiseks ja uurimise lõpetamiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike meetmete vastuvõtmisega. Kui meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.”

Muudatusettepanek  256

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d. Artikli 10 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega.

 

Kaebuse võib esitada komisjonile või liikmesriigile, kes selle komisjonile edastab. Komisjon saadab liikmesriikidele koopia kõikidest talle saabunud kaebustest. Kaebus loetakse esitatuks esimesel tööpäeval pärast selle komisjonile tähtkirjana üleandmist või pärast kättesaamistõendi väljaandmist komisjoni poolt. Enne menetluste algatamist teavitab komisjon liikmesriike ja annab neile võimaluse oma seisukoha esitamiseks.”

Selgitus

Liikmesriikidega tuleks konsulteerida menetluse varajases etapis, et tagada kontrollimenetluse osas kiire ja mõistlik edasiminek ning võtta vastu lõplik otsus. Komisjon peab tegema kõik selleks, et kõrvaldada kõik võimalikud tõkked, mis võiksid takistada otsuse tegemist kontrollikomitees.

Muudatusettepanek  257

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 11 – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Artikli 10 lõike 11 kohaste menetluste puhul viiakse uurimine võimaluse korral lõpule ühe aasta jooksul. Igal juhul tuleb uurimine lõpetada 13 kuu jooksul pärast selle algatamist, võttes aluseks kohustuste võtmise puhul artikli 13 kohaselt tehtud järeldused, lõplike meetmete võtmise korral aga artikli 15 kohaselt tehtud järeldused. Võttes arvesse läbivaatamise keerukust, võib komisjon erandjuhtudel otsustada hiljemalt 8 kuud pärast läbivaatamise algatamist pikendada seda tähtaega kõige rohkem kuni 18 kuuni.

9. Artikli 10 lõike 11 kohaste menetluste puhul viiakse uurimine võimaluse korral lõpule 11 kuu jooksul. Igal juhul tuleb uurimine lõpetada 12 kuu jooksul pärast selle algatamist, võttes aluseks kohustuste võtmise puhul artikli 13 kohaselt tehtud järeldused, lõplike meetmete võtmise korral aga artikli 15 kohaselt tehtud järeldused.

Selgitus

Liikmesriikidega tuleks konsulteerida menetluse varajases etapis, et tagada kontrollimenetluse osas kiire ja mõistlik edasiminek ning võtta vastu lõplik otsus. Komisjon peab tegema kõik selleks, et kõrvaldada kõik võimalikud tõkked, mis võiksid takistada otsuse tegemist kontrollikomitees.

Muudatusettepanek  258

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 11 – lõige 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Artiklisse 11 lisatakse järgmine lõige.

 

„9 a. Hiljemalt seitse ja pool kuud pärast läbivaatamise algatamist konsulteerib komisjon liikmesriikidega läbivaatamise tulemuste küsimuses. Liikmesriigid annavad komisjonile konsulteerimise käigus teada, kas nende arvates on otsuse tegemise protsessis vastavalt lõplike meetmete võtmist käsitlevatele artiklitele 14 ja 15 oodata tõsist vastuolu, mis tooks tõenäoliselt kaasa määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 6 osutatud apellatsioonimenetluse. Sel juhul võib komisjon otsustada hiljemalt 8 kuud pärast läbivaatamise algatamist pikendada artiklis 9 sätestatud tähtaega kõige rohkem kuni 13 kuuni. Komisjon teeb otsuse avalikuks.”

Selgitus

Rakendusakti eelnõu võib esitada apellatsioonikomiteele kas pärast kontrollikomitee kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud negatiivset arvamust (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 3) või juhul kui kontrollikomitee ei esita arvamust, kuid komitee liikmed on lihthäälteenamusega rakendusakti eelnõu vastuvõtmise vastu (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 5). Viide artiklile 5 on sel juhul laiem ja hõlmab mõlemat olukorda.

Muudatusettepanek  259

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ajutised tollimaksud kehtestatakse kõige varem 60 päeva ja mitte hiljem kui 9 kuud pärast menetluse algatamist. Võttes arvesse läbivaatamise keerukust, võib komisjon erandjuhtudel otsustada hiljemalt 8 kuud pärast läbivaatamise algatamist pikendada seda tähtaega kõige rohkem kuni 12 kuuni.

Ajutised tollimaksud kehtestatakse kõige varem 60 päeva ja mitte hiljem kui 8 kuud pärast menetluse algatamist. Juhul kui liikmesriigid annavad komisjonile vastavalt artikli 11 lõikele 9 a teada, et nende arvates on otsuse tegemise protsessis vastavalt lõplike meetmete võtmist käsitlevatele artiklitele 14 ja 15 oodata tõsist vastuolu, mis tooks tõenäoliselt kaasa määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 6 osutatud apellatsioonimenetluse, võib komisjon otsustada hiljemalt 8 kuud pärast läbivaatamise algatamist pikendada seda tähtaega kõige rohkem kuni 9 kuuni.

Selgitus

Rakendusakti eelnõu võib esitada apellatsioonikomiteele kas pärast kontrollikomitee kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud negatiivset arvamust (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 3) või juhul kui kontrollikomitee ei esita arvamust, kuid komitee liikmed on lihthäälteenamusega rakendusakti eelnõu vastuvõtmise vastu (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 5). Viide artiklile 5 on sel juhul laiem ja hõlmab mõlemat olukorda.

Muudatusettepanek  260

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 13 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui kohustused aktsepteeritakse, siis uurimine lõpetatakse. Komisjon lõpetab uurimise artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras.

5. Kui kohustused aktsepteeritakse, siis uurimine lõpetatakse. Komisjon lõpetab uurimise artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Eesistuja võib saada komitee arvamuse artikli 15 lõikes 5 sätestatud kirjaliku menetluse kaudu.

Muudatusettepanek  261

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kaitsemeetmeid ei ole vaja võtta, siis uurimine või menetlus lõpetatakse. Komisjon lõpetab uurimise artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras.

Kui kaitsemeetmeid ei ole vaja võtta, siis uurimine või menetlus lõpetatakse. Komisjon lõpetab uurimise artikli 25 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusega. Eesistuja võib saada komitee arvamuse artikli 15 lõikes 5 sätestatud kirjaliku menetluse kaudu.

Selgitus

Kuna uurimise lõpetamisel ei ole kunagi probleeme esinenud, on nõuandemenetlus asjakohane valik.

Muudatusettepanek  262

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 10 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklite 18 ja 19 kohased läbivaatamised tehakse kiiresti ja need tuleb tavaliselt lõpule viia 12 kuu jooksul alates läbivaatamise algatamise kuupäevast. Igal juhul tuleb kõik artiklite 18 ja 19 kohased läbivaatamised lõpule viia 15 kuu jooksul alates algatamisest. Võttes arvesse läbivaatamise keerukust, võib komisjon erandjuhtudel otsustada hiljemalt 9 kuud pärast läbivaatamise algatamist pikendada seda tähtaega kõige rohkem kuni 18 kuuni.

Artiklite 18 ja 19 kohased läbivaatamised tehakse kiiresti ja need tuleb tavaliselt lõpule viia 11 kuu jooksul alates läbivaatamise algatamise kuupäevast. Igal juhul tuleb kõik artiklite 18 ja 19 kohased läbivaatamised lõpule viia 14 kuu jooksul alates algatamisest. Hiljemalt seitse ja pool kuud pärast läbivaatamise algatamist vastavalt artiklile 11 konsulteerib komisjon liikmesriikidega läbivaatamise tulemuste küsimuses. Liikmesriigid annavad komisjonile konsulteerimise käigus teada, kas nende arvates on otsuse tegemise protsessis vastavalt lõplike meetmete võtmist käsitlevatele artiklitele 14 ja 15 oodata tõsist vastuolu, mis tooks tõenäoliselt kaasa määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 6 osutatud apellatsioonimenetluse. Kui see nii on, võib komisjon otsustada hiljemalt 8 kuud pärast läbivaatamise algatamist pikendada seda tähtaega kõige rohkem kuni 15 kuuni. Komisjon teeb otsuse avalikuks.

Selgitus

Rakendusakti eelnõu võib esitada apellatsioonikomiteele kas pärast kontrollikomitee kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud negatiivset arvamust (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 3) või juhul kui kontrollikomitee ei esita arvamust, kuid komitee liikmed on lihthäälteenamusega rakendusakti eelnõu vastuvõtmise vastu (vt komiteemenetluse määruse artikli 5 lõiget 5). Viide artiklile 5 on sel juhul laiem ja hõlmab mõlemat olukorda.

Muudatusettepanek  263

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 10 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklite 18, 19 ja 20 kohased läbivaatamised algatab komisjon.

2. Artiklite 18, 19 ja 20 kohased läbivaatamised algatab komisjon. Enne menetluste algatamist teavitab komisjon liikmesriike ja annab neile võimaluse oma seisukoha esitamiseks.

Selgitus

Liikmesriikidega tuleks konsulteerida menetluse varajases etapis, et tagada kontrollimenetluse osas kiire ja mõistlik edasiminek ning võtta vastu lõplik otsus. Komisjon peab tegema kõik selleks, et kõrvaldada kõik võimalikud tõkked, mis võiksid takistada otsuse tegemist kontrollikomitees.

Muudatusettepanek  264

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 12 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liidu huvides võib käesoleva määruse alusel kehtestatud meetmed komisjoni otsusega üheksaks kuuks peatada. Komisjon võib artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras peatamise pikendada veel kõige rohkem ühe aasta võrra.

4. Liidu huvides võib käesoleva määruse alusel kehtestatud meetmed komisjoni otsusega üheksaks kuuks peatada. Komisjon võib peatamist pikendada kõige rohkem ühe aasta võrra, toimides vastavalt artikli 25 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusele.

Selgitus

Kuna kehtestatud meetme peatamine on üksnes vahepealne etapp ja lõplikud otsused võetakse vastu kontrollimenetlusega, on asjakohane kohaldada nõuandemenetlust.

Muudatusettepanek  265

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4. Nõuandekomitee esitab arvamuse ühe kuu jooksul alates tema poole pöördumise kuupäevast. Muudatusettepanekud esitatakse hiljemalt kolm päeva enne komitee koosolekut.

Muudatusettepanek  266

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 25 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [5].

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. Kontrollikomitee esitab arvamuse ühe kuu jooksul alates tema poole pöördumise kuupäevast. Muudatusettepanekud esitatakse hiljemalt kolm päeva enne komitee koosolekut.

Muudatusettepanek  267

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 25 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/2011] artiklit [8] koostoimes nimetatud määruse artikliga [5].

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 4.

Muudatusettepanek  268

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Juhul kui apellatsioonikomiteele esitatakse rakendusakti eelnõu vastavalt määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõikele 5, esitab komitee arvamuse ühe kuu jooksul alates tema poole pöördumise kuupäevast. Muudatusettepanekud esitatakse hiljemalt kolm päeva enne komitee koosolekut.

Selgitus

Seoses menetluste suure ajasurvega tuleb tagada, et nõuande- ja kontrollikomitee ning apellatsiooniorgan esitavad arvamused võimalikult kiiresti, ei tohi aega kaotada. Samal põhjusel tuleb liikmesriikidele kehtestada ranged eeskirjad võimalike muudatusettepanekute esitamise kohta.

Muudatusettepanek  269

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 25 – lõige 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  270

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – jagu 19 – punkt 16 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 597/2009

Artikkel 33a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

<