Procedură : 2011/0039(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0028/2012

Texte depuse :

A7-0028/2012

Dezbateri :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Voturi :

PV 14/03/2012 - 9.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0076

RAPORT     ***I
PDF 1688kWORD 1988k
2.2.2012
PE 469.996v04-00 A7-0028/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri

(COM(2011)0082 – C7‑0069/2011 – 2011/0039(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri

(COM(2011)0082 – C7‑0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0082),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0069/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0028/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole1,

 

________________

 

1 JO L 318, 20.12.1993, p. 18.

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 2448/93 al Consiliului se află în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Acesta se întemeiază pe fostul articol 113/133 din Tratatul CE. Obiectivele acestui regulament se axează pe aspecte ale politicii comerciale comune. Regulamentul conține dispoziții care oferă Comisiei, Consiliului și statelor membre competențe de punere în aplicare ce ar trebui aliniate la dispozițiile de la articolele 290 și 291 din TFUE, precum și la Regulamentul 182/2011.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3 – liniuța 12a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante1;

 

________________

 

1 JO L 200, 30.7.2005, p. 1.

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 2448/93 al Consiliului se află în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Acesta se întemeiază pe fostul articol 113 din Tratatul CE. Obiectivele acestui regulament se axează pe aspecte ale politicii comerciale comune într-un mod similar cu Regulamentul (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformare) și cu Regulamentul (XX/2011) de punere în aplicare a articolului 10 din Protocolul ONU privind armele de foc și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru armele de foc, piesele, elementele și muniția pentru acestea (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)). Regulamentul conține dispoziții care oferă Comisiei, Consiliului și statelor membre competențe de punere în aplicare ce ar trebui aliniate la dispozițiile de la articolele 290.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3 – liniuța 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană;

eliminat

Justificare

Acest regulament a fost aliniat la cerințele de la articolele 290 și 291 din TFUE prin Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)).

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În toate regulamentele enumerate în anexă, orice trimitere la „Comunitatea Europeană”, „Comunitate”, „Comunitățile Europene” sau „Comunități” se înțelege ca o trimitere la Uniunea Europeană sau la Uniune; orice trimitere la „piața comună” se înțelege ca fiind o trimitere la „piața internă”; orice trimitere la expresiile „comitetul prevăzut la articolul 113”, „comitetul prevăzut la articolul 133”, „comitetul menționat la articolul 113” și „comitetul menționat la articolul 133” se înțelege ca fiind o trimitere la „comitetul prevăzut la articolul 207”; orice trimitere la „articolul 113 din tratat” sau la „articolul 133 din tratat” se înțelege ca fiind o trimitere la „articolul 207 din tratat”.

Justificare

Amendament tehnic menit să asigure transparența și consecvența în tot cuprinsul regulamentului.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Considerentul 3c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent 3c:

 

„Pentru a aplica clauzele de salvgardare din acordul bilateral sunt necesare condiții uniforme pentru adoptarea măsurilor de salvgardare provizorii și definitive. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Considerentul 3d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Se introduce următorul considerent 3d:

 

„Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri provizorii, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul 3

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care, datorită unor circumstanțe excepționale, este necesară o intervenție imediată, în situațiile prevăzute la articolele 24, 24a și 26 din acord sau în cazul unor ajutoare la export care au impact direct și imediat asupra schimburilor comerciale, măsurile provizorii prevăzute la articolul 27 alineatul (3) litera (e) din acord pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7 alineatul (3).

(1) În cazul în care, datorită unor circumstanțe excepționale, este necesară o intervenție imediată, în situațiile prevăzute la articolele 24, 24a și 26 din acord sau în cazul unor ajutoare la export care au impact direct și imediat asupra schimburilor comerciale, măsurile provizorii prevăzute la articolul 27 alineatul (3) litera (e) din acord pot fi adoptate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 7 alineatul (1a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7 alineatul (3).

Justificare

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, Comisia trebuie să fie în măsură că adopte cât mai rapid cu putință măsuri cu aplicare imediată. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 5 se elimină.

Justificare

În prezent, Articolul 5 are următoarea formulare: „Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere aplicării clauzelor de salvgardare prevăzute de tratat, în special la articolele 108 și 109, în conformitate cu procedurile prevăzute în acestea.” Întrucât TFUE nu mai face trimitere la fostele clauze de salvgardare prevăzute la fostele articole 108 și 109 din Tratatul CE, articolul 5 trebuie eliminat.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 1 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2841/72

Articolul 7a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7a

 

Raport

 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European un raport bienal cu privire la aplicarea și implementarea acordului. Raportul include informații cu privire la activitățile diferitelor organisme responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a acordului și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta, inclusiv a obligațiilor referitoare la barierele comerciale.

 

(2) În raport se prezintă, de asemenea, un rezumat al datelor statistice și al evoluției schimburilor comerciale cu Confederația Elvețiană.

 

(3) Raportul conține informații cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(4) În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a acordului.

 

(5) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale (bilaterale) ale UE. Buna informare a publicului larg și a părților interesate cu privire la măsurile implementate este și mai importantă în cazul instrumentelor de protecție comercială.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Considerentul 3c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent 3c:

 

„Pentru aplicarea clauzelor de salvgardare din acordul bilateral sunt necesare condiții uniforme pentru adoptarea măsurilor de salvgardare provizorii și definitive. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_____________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Considerentul 3d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Se introduce următorul considerent 3d:

 

„Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri provizorii, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul 3

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care, datorită unor circumstanțe excepționale, este necesară o intervenție imediată, în situațiile prevăzute la articolele 25, 25a și 27 din acord sau în cazul unor ajutoare la export care au impact direct și imediat asupra schimburilor comerciale, măsurile provizorii prevăzute la articolul 28 alineatul (3) litera (e) din acord pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7 alineatul (3).

(1) În cazul în care, datorită unor circumstanțe excepționale, este necesară o intervenție imediată, în situațiile prevăzute la articolele 25, 25a și 27 din acord sau în cazul unor ajutoare la export care au impact direct și imediat asupra schimburilor comerciale, măsurile provizorii prevăzute la articolul 28 alineatul (3) litera (e) din acord pot fi adoptate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 7 alineatul (1a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7 alineatul (3).

Justificare

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, Comisia trebuie să fie în măsură că adopte cât mai rapid cu putință măsuri cu aplicare imediată. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 5 se elimină.

Justificare

În prezent, articolul 5 are următoarea formulare: „Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere aplicării clauzelor de salvgardare prevăzute de tratat, în special la articolele 108 și 109, în conformitate cu procedurile prevăzute în acestea.” Întrucât TFUE nu mai face trimitere la fostele clauze de salvgardare prevăzute la fostele articole 108 și 109 din Tratatul CE, articolul 5 trebuie eliminat.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 2 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 2843/72

Articolul 7a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se adaugă următorul articol:

 

„Articolul 7a

 

Raport

 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European un raport bienal cu privire la aplicarea și implementarea acordului. Raportul include informații cu privire la activitățile diferitelor organisme responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a acordului și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta, inclusiv a obligațiilor referitoare la barierele comerciale.

 

(2) În raport se prezintă, de asemenea, un rezumat al datelor statistice și al evoluției schimburilor comerciale cu Confederația Elvețiană.

 

(3) Raportul conține informații cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(4) În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a acordului.

 

(5) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale (bilaterale) ale UE. Buna informare a publicului larg și a părților interesate cu privire la măsurile implementate este și mai importantă în cazul instrumentelor de protecție comercială.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Considerentul 3c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent 3c:

 

„Pentru a aplica clauzele de salvgardare din acordul bilateral sunt necesare condiții uniforme pentru adoptarea măsurilor de salvgardare provizorii și definitive. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

________________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Considerentul 3d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Se introduce următorul considerent 3d:

 

„Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri provizorii, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul 3

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care, datorită unor circumstanțe excepționale, este necesară o intervenție imediată, în situațiile prevăzute la articolele 24, 24a și 26 din acord sau în cazul unor ajutoare la export care au impact direct și imediat asupra schimburilor comerciale, măsurile provizorii prevăzute la articolul 27 alineatul (3) litera (e) din acord pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7 alineatul (3).

(1) În cazul în care, datorită unor circumstanțe excepționale, este necesară o intervenție imediată, în situațiile prevăzute la articolele 24, 24a și 26 din acord sau în cazul unor ajutoare la export care au impact direct și imediat asupra schimburilor comerciale, măsurile provizorii prevăzute la articolul 27 alineatul (3) litera (e) din acord pot fi adoptate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 7 alineatul (1a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7 alineatul (3).

Justificare

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, Comisia trebuie să fie în măsură că adopte cât mai rapid cu putință măsuri cu aplicare imediată. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 5 se elimină.

Justificare

În prezent, articolul 5 are următoarea formulare: „Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere aplicării clauzelor de salvgardare prevăzute de tratat, în special la articolele 108 și 109, în conformitate cu procedurile prevăzute în acestea.” Întrucât TFUE nu mai face trimitere la fostele clauze de salvgardare prevăzute la fostele articole 108 și 109 din Tratatul CE, articolul 5 trebuie eliminat.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul 4

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CEE) nr. 1692/73

Articolul 7a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7a

 

Raport

 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European un raport bienal cu privire la aplicarea și implementarea acordului. Raportul include informații cu privire la activitățile diferitelor organisme responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a acordului și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta, inclusiv a obligațiilor referitoare la barierele comerciale.

 

(2) În raport se prezintă, de asemenea, un rezumat al datelor statistice și al evoluției schimburilor comerciale cu Confederația Elvețiană.

 

(3) Raportul conține informații cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(4) În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a acordului.

 

(5) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale (bilaterale) ale UE. Buna informare a Parlamentului European, a publicului larg și a părților interesate cu privire la măsurile implementate este și mai importantă în cazul instrumentelor de protecție comercială.

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – titlu (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole

Justificare

Este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 3448/93 din decembrie 1993 pentru a se asigura coerența cu dispozițiile introduse prin Tratatul de la Lisabona. Acest lucru ar trebui efectuat, după caz, prin delegarea de competențe Comisiei și prin aplicarea anumitor proceduri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În toate cazurile în care s-a aplicat procedura specifică prevăzută la fostul articol 16, se introduce procedura de examinare prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Acolo unde este cazul, ar trebui prevăzuta posibilitatea de a se adopta acte de executare cu aplicare imediată. Într-o serie de cazuri, Comisiei îi este delegat dreptul de a stabili norme detaliate pentru aplicarea regulamentului și dreptul de a aduce modificări anexei.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – teza introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 3448/93, Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat în scopul stabilirii unor norme detaliate și al modificării anexei la acest regulament. În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 3448/93, Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestui regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Considerentul 17a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1. Se introduce următorul considerent 17a:

 

„În vederea adoptării dispozițiilor necesare pentru aplicarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie delegată, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența de a adopta norme detaliate pentru aplicarea articolului 6 alineatele (1)-(3) în temeiul articolului 6 alineatul (4), de a adopta norme detaliate pentru determinarea și gestionarea componentelor agricole reduse în temeiul articolului 7 alineatul (2) și de a modifica tabelul 2 din anexa B. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.”

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 2 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2. Considerentul 18 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții uniforme pentru adoptarea diverselor măsuri și este necesar să fie adoptate norme detaliate privind comunicarea dintre Comisie și statele membre. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 3 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 2 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3. Articolul 2 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.”

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 4 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4. La articolul 6 alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.”

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 5 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 7 – alineatul 2 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5. La articolul 7 alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

(2) Atunci când un acord preferențial prevede aplicarea unei componente agricole reduse, în limitele unui contingent tarifar sau în afara acestuia, Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește adoptarea normelor detaliate pentru stabilirea și gestionarea acestor componente agricole reduse [...], cu condiția ca acordul să stabilească:”

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 6 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6. Articolul 7 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate necesare pentru inițierea și gestionarea reducerilor componentelor neagricole ale impozitului [...].”

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 7 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

 

(a) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Normele comune de aplicare a acordurilor de restituire prevăzute în prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).”

 

(b) La alineatul (4), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Aceste sume se stabilesc în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16, alineatul (2). Prin aceeași procedură se adoptă normele de aplicare necesare în temeiul prezentului paragraf, în special măsurile care să asigure că mărfurile declarate la export în cadrul unui regim preferențial nu sunt de fapt exportate în cadrul unui regim nepreferențial sau viceversa.”

 

(c) Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(6) Suma sub care micii exportatori pot să beneficieze de o scutire de obligația de a prezenta certificate în cadrul regimului de acordare a restituirilor la export este fixată la 50 000 EUR pe an. Acest plafon poate fi adaptat [...] în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).”

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 8a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 9

 

În cazul în care, în temeiul unui regulament privind organizarea comună a unei anumite piețe, la exporturile unui produs agricol prevăzut în anexa A se aplică impozite, taxe sau alte măsuri, se pot adopta măsuri adecvate referitoare la anumite mărfuri ale căror exporturi pot afecta atingerea obiectivului în sectorul agricol în cauză, datorită conținutului lor ridicat în produsul agricol respectiv și a scopurilor în care pot fi folosite, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2) și ținând cont de interesul specific al industriei prelucrătoare. În situații de urgență, Comisia adoptă măsuri provizorii aplicabile imediat în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (3).”

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 9 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 10a – alineatul 4 – primul paragraf

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9. La articolul 10a alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare [...].”

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 10 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10. La articolul 11 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Normele de aplicare a paragrafului al doilea, care permit determinarea produselor de bază ce urmează a fi plasate sub regim de perfecționare activă, controlul și planificarea cantităților acestor produse, garantează în același timp operatorilor o mai mare claritate prin publicarea prealabilă, pentru fiecare OCP în parte, a cantităților orientative destinate importului. O astfel de publicare se va face periodic, în special în funcție de utilizarea acestor cantități. Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește stabilirea de norme de aplicare detaliate [...].”

Amendamentul  41

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 11 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11. Articolul 12 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește modificarea tabelului 2 din anexa B în scopul adaptării lui la acordurile încheiate de Uniune.”

Amendamentul  42

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 12 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12. La articolul 13 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește modificarea prezentului regulament [...].”

Amendamentul  43

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 13 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

13. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) În conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2), pot fi adoptate pragul sau pragurile sub nivelul cărora se fixează la zero componentele agricole stabilite în conformitate cu articolul 6 sau 7. În situații de urgență, Comisia adoptă măsuri provizorii aplicabile imediat în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (3). Neaplicarea acestor componente agricole poate fi supusă, în conformitate cu aceeași procedură, unor condiții speciale pentru a se evita crearea unor fluxuri artificiale de schimburi comerciale.

 

(2) În conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2), se poate stabili un prag sub care statele membre au posibilitatea de a nu aplica sumele acordate sau prelevate în temeiul prezentului regulament, în raport cu o anumită operațiune economică, în cazul în care soldul acestor sume este inferior pragului stabilit. În situații de urgență, Comisia adoptă măsuri provizorii aplicabile imediat în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (3).”

Amendamentul  44

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 14 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 14a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14a

 

Atribuirea de competențe

 

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14b de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea articolului 4 alineatele (1) și (2), de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea articolului 6 alineatele (1)-(3) în temeiul articolului 6 alineatul (4), de stabilire a normelor detaliate pentru determinarea și gestionarea componentelor agricole reduse în temeiul articolului 7 alineatul (2) și de modificare a tabelului 2 din anexa B.”

Amendamentul 45

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 15 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 14b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

15. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14b

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Amendamentul  46

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 16 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

16. Articolul 17 se elimină.

Amendamentul  47

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 17 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17. Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Măsurile necesare pentru adaptarea prezentului regulament modificărilor aduse regulamentelor privind organizarea comună a pieței în sectorul agricol în vederea menținerii prezentului regim se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată  la articolul 16 alineatul (2).”

Amendamentul  48

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 3a – punctul 18 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3448/93

Articolul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

18. Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Statele membre comunică Comisiei informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, privind importurile, exporturile și, dacă este cazul, producerea mărfurilor, pe de o parte, și măsurile administrative de aplicare adoptate, pe de altă parte. Normele detaliate de comunicare a acestor informații se stabilesc în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).”

Amendamentul  49

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Considerentul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent 4a:

 

„Pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  50

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Considerentul 4b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Se introduce următorul considerent 4b:

 

„Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru suspendarea măsurilor de examinare în curs, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  51

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Considerentul 9 se înlocuiește cu următorul text:

 

„întrucât ar trebui să se țină seama de dispozițiile instituționale și procedurale de la articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; întrucât, în consecință, Parlamentul European și acest comitet instituit în temeiul articolului 207 ar trebui să fie informați asupra stadiului de progres al cazurilor individuale pentru a li se permite să studieze implicațiile politice mai largi ale acestora;”

Justificare

În conformitate cu articolul 207 din TFUE, comitetul respectiv nu are competența de a formula „avize pentru instituțiile Comunității cu privire la toate problemele de politică comercială”. Dacă legislatorul dorește să extindă astfel competențele comitetului, atunci ar trebui să realizeze acest lucru asigurând „funcția consultativă” în cauză atât pentru Parlamentului European, cât și pentru comitet.

Amendamentul  52

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Considerentul 10 se înlocuiește cu următorul text:

 

„întrucât, în afară de aceasta, în măsura în care un acord cu o țară terță pare a fi mijlocul cel mai potrivit pentru a rezolva un conflict care decurge dintr-un obstacol în calea comerțului, negocierile în acest scop trebuie să fie conduse în conformitate cu procedurile adoptate la articolul 207 din tratat, în special prin consultarea cu comitetul pe care îl instituie și cu Parlamentul European;”

Justificare

În conformitate cu articolul 207 din TFUE, comitetul respectiv are rol de organism consultativ al Comisiei, aceasta informând Parlamentul European la același nivel cu comitetul cu privire la toate chestiunile legate de acordurile comerciale internaționale. Prin urmare, prin acest considerent ar trebuie să se clarifice noul rol al Comisiei, al comitetului și al Parlamentului European în ceea ce privește etapele inițiale ale procesului de încheiere a unui acord comercial internațional.

Amendamentul  53

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  54

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  55

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când rezultă din procedura de examinare că nicio acțiune nu este necesară în interesul Uniunii, Comisia decide încheierea procedurii în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b).

(1) Atunci când rezultă din procedura de examinare că nicio acțiune nu este necesară în interesul Uniunii, Comisia decide încheierea procedurii în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (b). Președintele poate obține avizul comitetului prin intermediul procedurii scrise menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (ba).

Justificare

Întrucât suspendarea procedurii nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată fie în conformitate cui procedura de examinare, fie în conformitate cui procedura legislativă ordinară, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  56

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul 6 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) (a) Procedura poate fi suspendată de către Comisie în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) atunci când, la sfârșitul procedurii de examinare, țara sau țările terțe în cauză ia(u) măsurile care sunt considerate satisfăcătoare și când, în consecință, nu se impune o acțiune a Uniunii.

(2) (a) Procedura poate fi suspendată de către Comisie în temeiul procedurii de consultare menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (aa) atunci când, la sfârșitul procedurii de examinare, țara sau țările terțe în cauză ia(u) măsurile care sunt considerate satisfăcătoare și când, în consecință, nu se impune o acțiune a Uniunii.

Amendamentul  57

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul 6 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care se dovedește fie după o procedură de examinare, fie la orice moment înainte, în timpul sau după o procedură de soluționare a unui diferend internațional, că cel mai bun mijloc de a soluționa un diferend declanșat de un obstacol în calea comerțului este încheierea, cu țara sau cu țările terțe în cauză, a unui acord susceptibil de a modifica drepturile materiale ale Uniunii sau ale țării sau țărilor terțe în cauză, Comisia suspendă procedura în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (b) și negocierile se derulează în conformitate cu articolul 207 din tratat.

(3) În cazul în care se dovedește fie după o procedură de examinare, fie la orice moment înainte, în timpul sau după o procedură de soluționare a unui diferend internațional, că cel mai bun mijloc de a soluționa un diferend declanșat de un obstacol în calea comerțului este încheierea, cu țara sau cu țările terțe în cauză, a unui acord susceptibil de a modifica drepturile materiale ale Uniunii sau ale țării sau țărilor terțe în cauză, Comisia suspendă procedura în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (aa) și negocierile se derulează în conformitate cu articolul 207 din tratat.

Amendamentul  58

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 4 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 3286/94

Articolul 13a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 13a

 

Raport

 

Comisia prezintă Parlamentului European în fiecare an un raport cu privire la aplicarea și implementarea prezentului regulament. Raportul include informații cu privire la activitățile Comisiei și ale Comitetului pentru barierele comerciale. Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale ale UE. Toate informațiile privind procedurile de soluționare a litigiilor ale OMC prezintă un interes primordial pentru Parlamentul European și pentru publicul larg.

Amendamentul  59

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 5 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 385/96

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 25 se înlocuiește cu următorul text:

 

(25) Pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

________________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  60

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 5 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 385/96

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când nu este necesară adoptarea de măsuri, ancheta sau procedura se încheie. Comisia decide încheierea anchetei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 alineatul (2).

Atunci când nu este necesară adoptarea de măsuri, ancheta sau procedura se încheie. Comisia decide încheierea anchetei în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 10 alineatul (2). Președintele poate obține avizul comitetului prin intermediul procedurii scrise menționate la articolul 10 alineatul (2a).

Amendamentul  61

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 5 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 385/96

Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  62

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 5 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 385/96

Articolul 14a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14a

 

Raport

 

Comisia prezintă Parlamentului European în fiecare an un raport cu privire la aplicarea și implementarea prezentului regulament. Raportul include informații cu privire la activitățile Comisiei și ale Comitetului pentru protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale. Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale ale UE.

Amendamentul  63

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 6 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2271/96

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 9 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Punerea în aplicare a prezentului regulament necesită condiții unitare pentru stabilirea criteriilor de autorizare a persoanelor în vederea conformării depline sau parțiale, în măsura în care neconformarea ar afecta grav interesele lor sau cele ale UE, cu eventuale cerințe sau interdicții, inclusiv solicitări din partea unor instanțe străine. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  64

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 6 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2271/96

Considerentul 9a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Se introduce următorul considerent 9a:

 

„În vederea adoptării dispozițiilor necesare pentru aplicarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie delegată, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența de a adopta acte în ceea ce privește adăugarea sau eliminarea de acte legislative din anexa la prezentul regulament. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.”

Amendamentul  65

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 6 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 2271/96

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul aplicării articolului 7 literele (b) și (c), Comisia este asistată de către Comitetul privind legislația extrateritorială. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. […/2011].

(1) În scopul aplicării articolului 7 literele (b) și (c), Comisia este asistată de către Comitetul privind legislația extrateritorială. Actele de punere în aplicare în cauză se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la alineatul (2). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  66

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 6 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 2271/96

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  67

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 6 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 2271/96

Articolul 11a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată.

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 1 privind adăugarea sau eliminarea de acte legislative din anexa la prezentul regulament.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competențele de a adopta acte delegate îi sunt conferite Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 11b și 11c.

 

Amendamentul  68

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 6 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 2271/96

Articolul 11b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 al doilea paragraf poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele revocării.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată.

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Ea nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(3a) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3b) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

(3c) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe depune eforturi pentru a informa cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motive ale revocării.

Amendamentul  69

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 6 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 2271/96

Articolul 11c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11c

eliminat

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecțiuni cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu o lună.

 

(2) În cazul în care, la expirarea perioadei respective, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea perioadei respective dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unui act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care obiectează indică motivele pentru care obiectează la actul delegat.

 

Amendamentul  70

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Considerentul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent:

 

„(6a) Punerea în aplicare a prezentului regulament necesită condiții unitare pentru adoptarea sau suspendarea de măsuri în vederea respectării recomandărilor și a hotărârilor Organului de soluționare a litigiilor al OMC. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  71

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Considerentul 6b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Se introduce următorul considerent:

 

„(6b) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru suspendarea de măsuri pe o perioadă de timp limitată, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  72

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

 

(b) să adopte orice altă măsură specială de punere în aplicare a unui act legislativ considerată corespunzătoare în acest caz.”

Amendamentul  73

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul 1 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Articolul 1 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În măsura în care este oportun să se suspende măsura necontestată sau modificată, această suspendare se acordă pentru o perioadă limitată de timp de către Comisie, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3a alineatul (2).

(4) În măsura în care este oportun să se suspende măsura necontestată sau modificată, această suspendare se acordă pentru o perioadă limitată de timp de către Comisie, acționând în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 3a alineatul (1a).

Justificare

Este oportun să se clarifice formularea de la alineatul (1) litera (b) pentru a nu se crea impresia că actele legislative sau actele delegate pot fi modificate în temeiul acestei competențe. În ceea ce privește alineatul (4), este oportun ca în cazul suspendării unei măsuri contestate sau modificate să se aplice procedura de consultare, deoarece aceasta nu reprezintă decât o etapă intermediară, deciziile definitive fiind adoptate în conformitate cu procedura de examinare.

Amendamentul  74

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Articolul 2 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În măsura în care este oportun să se suspende măsura necontestată sau modificată, această suspendare se acordă pentru o perioadă limitată de timp de către Comisie, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3a alineatul (2).

(4) În măsura în care este oportun să se suspende măsura necontestată sau modificată, această suspendare se acordă pentru o perioadă limitată de timp de către Comisie, acționând în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 3a alineatul (1a).

Justificare

Întrucât suspendarea procedurii necontestate sau modificate nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată în conformitate cui procedura de examinare, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  75

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Articolul 3a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  76

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Articolul 3a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  77

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 7 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1515/2001

Articolul 3b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 3b

 

Comisia prezintă Parlamentului European în fiecare an un raport cu privire la aplicarea și implementarea prezentului regulament. Raportul include informații cu privire la activitățile, procedurile și deciziile Comisiei, ale Comitetului antidumping și ale Comitetului antisubvenții. Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale ale UE. Toate informațiile privind procedurile de soluționare a litigiilor ale OMC prezintă un interes primordial pentru Parlamentul European și pentru publicul larg.

Amendamentul  78

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

(6) Actele de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a Nomenclaturii Combinate și a codurilor TARIC nu implică modificări de fond.”

Amendamentul  79

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 10 se înlocuiește cu următorul text:

 

(10) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții unitare de adoptare a unor norme detaliate privind punerea în aplicare a diverselor dispoziții din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

________________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  80

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Considerentul 10a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(10a) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri aplicabile imediat în cazul unor circumstanțe excepționale și grave, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  81

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Considerentul 10b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Se introduce următorul considerent:

 

„(10b) În situația în care motive imperative cu caracter urgent impun acest lucru, în cazuri justificate în mod corespunzător legate de circumstanțe excepționale și grave în sensul articolului 25 alineatul (4) litera (b) și al articolului 26 alineatul (4) din acordul interimar, respectiv articolul 38 alineatul (4) litera (b) și articolul 39 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat.”

Amendamentul  82

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 2

 

Concesii privind carnea de tăuraș («baby-beef»)

 

 

În conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5), Comisia adoptă norme detaliate de punere în aplicare a articolului 14 alineatul (2) din acordul interimar și, respectiv, a articolului 27 alineatul (2) din Acordul de stabilizare și de asociere privind contingentele tarifare aplicate produselor din carne de tăuraș («baby-beef»).”

Amendamentul  83

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. Articolul 3 se elimină.

Justificare

Având în vedere intrarea în vigoare a TFUE și a Regulamentului (UE) nr. 182/2011, trimiterile la Decizia 1999/468/CE a Consiliului nu mai sunt valabile.

Amendamentul  84

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 4

 

Concesii privind produsele pescărești

 

În conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5), Comisia adoptă norme detaliate de punere în aplicare a articolului 15 alineatul (1) din acordul interimar și, respectiv, a articolului 28 alineatul (1) din Acordul de stabilizare și de asociere privind contingentele tarifare aplicate peștelui și produselor pescărești prevăzute în anexa Va la ambele acorduri.”

Amendamentul  85

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. Articolul 5 se elimină.

Justificare

Având în vedere intrarea în vigoare a TFUE și a Regulamentului (UE) nr. 182/2011, trimiterile la Decizia 1999/468/CE a Consiliului nu mai sunt valabile.

Amendamentul  86

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul -1h (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1h. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 7

 

Adaptări tehnice

 

Modificările și adaptările tehnice aduse normelor de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament, care sunt necesare ca urmare a modificărilor aduse codurilor din Nomenclatura Combinată și subdiviziunilor TARIC sau care rezultă în urma încheierii unor noi acorduri, protocoale, schimburi de scrisori sau a altor acte între Uniune și Croația, și care nu presupun modificări de fond, se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5) din prezentul regulament.”

Amendamentul  87

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 7a – alineatele 3a și 3b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Se inserează următoarele alineate (3a) și (3b):

(a) Alineatele (2), (3) și (4) se elimină.

"(3a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [5] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011].

 

(3b) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].”

 

Amendamentul  88

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 7a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La încheierea consultărilor și dacă nicio altă înțelegere nu se dovedește posibilă, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7a alineatul (3a) fie să nu acționeze, fie să nu adopte măsurile adecvate prevăzute la articolele 25 și 26 din Acordul interimar (articole 38 și 39 din Acordul de stabilizare și de asociere). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7a alineatul (3b).

La încheierea consultărilor și dacă nicio altă înțelegere nu se dovedește posibilă, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fb alineatul (5) fie să nu acționeze, fie să adopte măsurile adecvate prevăzute la articolele 25 și 26 din Acordul interimar (articole 38 și 39 din Acordul de stabilizare și de asociere). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7fa alineatul (7).

Amendamentul  89

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 7b – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, în sensul articolului 25 alineatul (4) litera (b) și al articolului 26 alineatul (4) din Acordul interimar [articolului 38 alineatul (4) litera (b) și al articolului 39 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere], Comisia poate lua măsuri imediate în conformitate cu articolele 25 și 26 din Acordul interimar (articolele 38 și 39 din Acordul de stabilizare și de asociere), în conformitate cu procedura menționată la articolul 7a alineatul (3a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7a alineatul (3b).

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, în sensul articolului 25 alineatul (4) litera (b) și al articolului 26 alineatul (4) din Acordul interimar [articolului 38 alineatul (4) litera (b) și al articolului 39 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere], Comisia poate lua măsuri imediate în conformitate cu articolele 25 și 26 din Acordul interimar (articolele 38 și 39 din Acordul de stabilizare și de asociere), în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 7fa alineatul (4). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7fa alineatul (6).

Justificare

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, Comisia trebuie să fie în măsură că adopte cât mai rapid cu putință măsuri cu aplicare imediată. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  90

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 7e – alineatul 1 – teza a doua

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care este necesar, Comisia adoptă măsuri de salvgardare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7a alineatul (3a), cu excepția cazurilor de ajutoare care cad sub incidența Regulamentului (CE) nr. 597/2009 din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, când se iau măsuri în conformitate cu procedurile prevăzute în acest regulament.

În cazul în care este necesar, Comisia adoptă măsuri de salvgardare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5), cu excepția cazurilor de ajutoare care cad sub incidența Regulamentului (CE) nr. 597/2009 din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, când se iau măsuri în conformitate cu procedurile prevăzute în acest regulament.

Amendamentul  91

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 7f – alineatele 3-6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 7f se modifică după cum urmează:

 

(a) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) În așteptarea găsirii unei soluții reciproc avantajoase în cadrul consultărilor menționate la alineatul (2), Comisia este autorizată să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare în conformitate cu articolul 30 din acordul interimar, adică articolul 43 din Acordul de stabilizare și de asociere, precum și cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5).”

 

(b) Alineatele (4), (5) și (6) se elimină.

Amendamentul  92

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 8 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2248/2001

Articolul 7fa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7fa

 

Procedura comitetului

 

(1) În sensul articolului 2, Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) În sensul articolului 4, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(3) În sensul articolelor 7a, 7b, 7e și 7f, Comisia este asistată de Comitetul consultativ instituit prin articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3285/94 al Consiliului. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

(5) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

(6) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

 

(7) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

 

(8) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.”

Amendamentul  93

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

(6) Actele de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a Nomenclaturii Combinate și a codurilor TARIC nu determină schimbări de fond.”

Amendamentul  94

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 11 se înlocuiește cu următorul text:

 

(11) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții unitare de adoptare a unor norme detaliate privind punerea în aplicare a diverselor dispoziții din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, care a fost semnat la Luxemburg la 9 aprilie 2001. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

________________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  95

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Considerentul 11a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(11a) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri aplicabile imediat în cazul unor circumstanțe excepționale și grave, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  96

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Considerentul 11b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Se introduce următorul considerent:

 

„(11b) În situația în care motive imperative cu caracter urgent impun acest lucru, în cazuri justificate în mod corespunzător legate de circumstanțe excepționale și grave în sensul articolului 24 alineatul (4) litera (b) și al articolului 25 alineatul (4) din acordul interimar, respectiv articolul 37 alineatul (4) litera (b) și articolul 38 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat.”

Amendamentul  97

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 2

 

Concesii privind carnea de tăuraș

 

În conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5), Comisia adoptă norme detaliate de punere în aplicare a articolului 14 alineatul (2) din acordul interimar și, respectiv, a articolului 27 alineatul (2) din Acordul de stabilizare și de asociere privind contingentele tarifare aplicate produselor din carne de tăuraș («baby-beef»).”

Justificare

Amendamentul  98

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. Articolul 3 se elimină.

Justificare

Articolul 3, a cărui formulare în prezent este: „Procedura aplicabilă - (1) Comisia este asistată de comitetul instituit în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999. -- 2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE. -- Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună. -- 3. Comitetul adoptă propriul regulament de procedură.”, va fi inclus în noul sistem de acte de punere în aplicare.

Amendamentul  99

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 4

 

Concesii noi

 

În cazul în care se acordă concesii noi pentru produsele pescărești, în limitele contingentelor tarifare, în conformitate cu articolul 29 din acordul de stabilizare și de asociere și cu articolul 16 din acordul interimar, modalitățile concrete de aplicare a concesiilor tarifare se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5).”

Amendamentul  100

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. Articolul 5 se elimină.

Amendamentul  101

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul -1h (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1h. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 7

 

Adaptări tehnice

 

Modificările și adaptările tehnice aduse, în conformitate cu prezentul regulament, modalităților concrete de aplicare și devenite necesare în urma modificărilor codurilor Nomenclaturii Combinate și a subdiviziunilor Taric sau a încheierii de noi acorduri, protocoale, schimburi de scrisori și alte acte între Uniune și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, care nu presupun modificări de fond, sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 7fa alineatul (5) din prezentul regulament.”

Amendamentul  102

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 7a – alineatele 3a și 3b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Se inserează următoarele alineate (3a) și (3b):

(a) Alineatele (2), (3) și (4) se elimină.

"(3a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [5] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011].

 

(3b) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].”

 

Amendamentul  103

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 7a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La încheierea consultărilor și dacă nicio altă înțelegere nu se dovedește posibilă, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7a alineatul (3a) fie să nu acționeze, fie să nu adopte măsurile adecvate prevăzute la articolele 24 și 25 din Acordul interimar (articole 37 și 38 din Acordul de stabilizare și de asociere). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7a alineatul (3b).

La încheierea consultărilor și dacă nicio altă înțelegere nu se dovedește posibilă, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5) fie să nu acționeze, fie să adopte măsurile adecvate prevăzute la articolele 24 și 25 din Acordul interimar (articole 37 și 38 din Acordul de stabilizare și de asociere). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7fa alineatul (7).

Amendamentul  104

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 7b – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, în sensul articolului 24 alineatul (4) litera (b) și al articolului 25 alineatul (4) din Acordul interimar [articolului 37 alineatul (4) litera (b) și al articolului 38 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere], Comisia poate lua măsuri imediate în conformitate cu articolele 24 și 25 din Acordul interimar (articolele 37 și 38 din Acordul de stabilizare și de asociere), în conformitate cu procedura menționată la articolul 7a alineatul (3a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7a alineatul (3b).

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, în sensul articolului 24 alineatul (4) litera (b) și al articolului 25 alineatul (4) din Acordul interimar [articolului 37 alineatul (4) litera (b) și al articolului 38 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere], Comisia poate lua măsuri imediate în conformitate cu articolele 24 și 25 din Acordul interimar (articolele 37 și 38 din Acordul de stabilizare și de asociere), în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 7fb alineatul (4). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 7fb alineatul (6).

Justificare

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, Comisia trebuie să fie în măsură că adopte cât mai rapid cu putință măsuri cu aplicare imediată. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  105

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 7e – alineatul 1 – teza a doua

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care este necesar, Comisia adoptă măsuri de salvgardare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7a alineatul (3a), cu excepția cazurilor de ajutoare care cad sub incidența Regulamentului (CE) nr. 597/2009 din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, când se iau măsuri în conformitate cu procedurile prevăzute în acest regulament.

În cazul în care este necesar, Comisia adoptă măsuri de salvgardare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5), cu excepția cazurilor de ajutoare care cad sub incidența Regulamentului (CE) nr. 597/2009 din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, când se iau măsuri în conformitate cu procedurile prevăzute în acest regulament.

Amendamentul  106

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 7f – alineatele 3-6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 7f se modifică după cum urmează:

 

(a) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) În așteptarea găsirii unei soluții satisfăcătoare pentru cele două părți în cadrul consultărilor prevăzute la alineatul (2), Comisia este autorizată să adopte alte măsuri pe care le consideră necesare în conformitate cu articolul 30 din acordul interimar (articolul 43 din Acordul de stabilizare și de asociere) și cu procedura de examinare prevăzută la articolul 7fa alineatul (5).”

 

(b) Alineatele (4), (5) și (6) se elimină.

Amendamentul  107

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 9 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 153/2002

Articolul 7fa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7fa

 

Procedura comitetului

 

(1) În sensul articolului 2, Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) În sensul articolului 4, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(3) În sensul articolelor 7a, 7b, 7e și 7f, Comisia este asistată de Comitetul consultativ instituit prin articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3285/94 al Consiliului. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

(5) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

(6) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

 

(7) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

 

(8) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.”

Amendamentul  108

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 427/2003, Comisia este abilitată să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011] din [xx/yy/2011] al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 427/2003, Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat în scopul modificării anexei I la acest regulament. De asemenea, Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulament menționat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  109

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul -1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Considerentul 21a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. Se introduce următorul considerent:

 

„(21a) În vederea adoptării dispozițiilor necesare pentru aplicarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Taratul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe1, în vederea eliminării din lista țărilor terțe conținută în anexa în cauză a țărilor care devin membre ale OMC. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

 

_______________

 

1 JO L 185, 17.7.2009, p. 1.”

Amendamentul  110

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul -1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. Considerentul 22 se înlocuiește cu următorul text:

 

(22) Pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Justificare

Considerentul 22, a cărui formulare în prezent este „De asemenea, este necesar să se prevadă că este obligatorie consultarea regulată a unui comitet consultativ în anumite etape ale anchetei. Acest comitet trebuie să fie format din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei. În temeiul considerentului 12 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (1), acest comitet consultativ nu intră în domeniul de aplicare a deciziei Consiliului menționate anterior.”, contravine normelor, competențelor și obligațiilor instituțiilor în temeiul articolelor 290 și 291 din TFUE, precum și al Regulamentului nr. 182/2011.

Amendamentul  111

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul -1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Considerentul 22a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. Se introduce următorul considerent:

 

„(22a) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri de supraveghere și măsuri provizorii, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  112

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul -1j (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1j. La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

(1) O anchetă se deschide la cererea unui stat membru, a oricărei persoane juridice sau a oricărei asociații fără personalitate juridică, care acționează în numele industriei Uniunii, sau la inițiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există probe suficiente care să justifice deschiderea unei anchete.”

Amendamentul  113

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul -1k (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1k. La articolul 5, se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Cererea de deschidere a unei anchete conține dovezi că sunt îndeplinite condițiile de impunere a măsurilor de salvgardare prevăzute la articolul 2 alineatul (1). Cererea conține, în general, următoarele informații: rata și volumul creșterii importurilor produsului în cauză în valoare absolută și relativă, cota pe piața internă ocupată de această creștere, variațiile nivelului vânzărilor, al producției, al productivității, al utilizării capacităților, al profiturilor și pierderilor și al ocupării forței de muncă.

 

De asemenea, poate fi deschisă o anchetă și în cazul în care se constată o creștere bruscă a importurilor concentrate în unul sau mai multe state membre, cu condiția să existe suficiente dovezi la prima vedere că sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea unei anchete, potrivit constatărilor pe baza factorilor menționați la articolul 2 alineatul (2) și la articolul (3).”

Amendamentul  114

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 6a

 

Măsuri de supraveghere prealabilă

 

(1) Atunci când evoluția importurilor unui produs care provine din Republica Populară Chineză este de așa natură încât ar putea duce la una dintre situațiile menționate la articolele 2 și 3, importurile produsului respectiv pot fi supuse unor măsuri de supraveghere prealabilă.

 

(2) În cazul în care se constată o creștere bruscă a importurilor de produse din sectoare sensibile, concentrate în unul sau mai multe state membre, Comisia poate introduce măsuri de supraveghere prealabilă.

 

(3) Comisia adoptă măsuri de supraveghere prealabilă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 15 alineatul (1a).

 

(4) Măsurile de supraveghere prealabilă au o perioadă de valabilitate limitată. În lipsa unor dispoziții contrare, acestea nu mai sunt valabile la sfârșitul celei de-a doua perioade de șase luni care urmează primei perioade de șase luni de la introducerea măsurilor.”

Justificare

Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri de supraveghere, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  115

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 7 – alineatul 1 – a doua și a treia teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia hotărăște în privința unor astfel de măsuri provizorii în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 15 alineatul (3).

Comisia hotărăște în privința unor astfel de măsuri provizorii în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 15 alineatul (1a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 15 alineatul (3).

Justificare

În cazul unor măsuri provizorii de salvgardare, Comisia trebuie să fie în măsură că adopte măsuri cât mai rapid cu putință. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  116

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 7 – alineatul 6 – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) La alineatul (6), ultima teză se elimină.

Amendamentul  117

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Atunci când se aplică măsuri de salvgardare, au loc consultări în cadrul comitetului […], fie la cererea unui stat membru, fie la inițiativa Comisiei, în vederea examinării efectelor măsurii și pentru a evalua dacă aplicarea acesteia este în continuare necesară.”

Amendamentul  118

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 12 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră măsurile de salvgardare trebuie abrogate sau modificate, aceasta abrogă sau modifică aceste măsuri.

În cazul în care Comisia consideră măsurile de salvgardare trebuie abrogate sau modificate, aceasta abrogă sau modifică aceste măsuri în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Amendamentul  119

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 14 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În interesul Uniunii, măsurile instituite în temeiul prezentului regulament pot fi suspendate pentru o perioadă de nouă luni printr-o decizie a Comisiei. Suspendarea poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de până la un an, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2). Măsurile pot fi suspendate numai în cazul în care condițiile pieței s-au schimbat temporar în asemenea măsură încât este improbabil ca dezorganizarea pieței să apară din nou în urma suspendării măsurilor. Pot fi puse din nou în aplicare măsuri, oricând, în urma consultărilor, în cazul în care suspendarea lor nu mai este justificată.

(4) În interesul Uniunii, măsurile instituite în temeiul prezentului regulament pot fi suspendate pentru o perioadă de nouă luni printr-o decizie a Comisiei. Suspendarea poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de până la un an, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 15 alineatul (1a). Măsurile pot fi suspendate numai în cazul în care condițiile pieței s-au schimbat temporar în asemenea măsură încât este improbabil ca dezorganizarea pieței să apară din nou în urma suspendării măsurilor. Pot fi puse din nou în aplicare măsuri, oricând, în urma consultărilor, în cazul în care suspendarea lor nu mai este justificată.

Justificare

Întrucât suspendarea măsurilor impuse nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată în conformitate cu procedura de examinare, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  120

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 6a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 14a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14a

 

Atribuirea de competențe

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14b în ceea ce privește adoptarea de modificări la Anexa I din Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe1, în vederea eliminării din lista țărilor terțe conținută în anexa în cauză a țărilor care devin membre ale OMC.

 

_______________

 

1 JO L 185, 17.7.2009, p. 1.”

Amendamentul  121

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 6b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 14b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14b

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 22 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 22 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 22 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Amendamentul  122

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  123

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 15 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din același regulament.

Amendamentul  124

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 10a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 19a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 19a

 

Raport

 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European în fiecare an un raport cu privire la aplicarea și implementarea prezentului regulament. Raportul include informații cu privire la activitățile Comisiei, ale comitetului și ale tuturor organismelor responsabile de punerea în aplicare a regulamentului și de îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acesta, inclusiv a obligațiilor referitoare la barierele comerciale.

 

(2) Raportul prezintă, de asemenea, un rezumat al statisticilor și evoluțiilor schimburilor comerciale cu China.

 

(3) În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(5) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale ale UE. Datorită importanței pe care o au importurile provenite din China în UE, este extrem de important ca toate părțile implicate să primească toate informațiile neconfidențiale.

Amendamentul  125

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 10 – punctul 10b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 427/2003

Articolul 22 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10b. La articolul 22, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 14a și 14b în ceea ce privește modificarea Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 625/2009 în vederea eliminării din lista țărilor terțe prevăzute în această anexă a țărilor care devin membre ale OMC.”

Amendamentul  126

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 11 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 452/2003

Considerentul 10a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent:

 

„(10a) Pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  127

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 11 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 452/2003

Articolul 1 – alineatul 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Comisia consideră că o combinare a măsurilor antidumping sau antisubvenții cu măsurile tarifare de salvgardare cu privire la aceleași importuri ar putea determina efecte mai importante decât cele dorite în domeniul politicii de apărare comercială a Uniunii, aceasta poate să adopte unele dintre următoarele măsuri pe care le consideră corespunzătore, în conformitate cu articolul 2a alineatul (2):

Atunci când Comisia consideră că o combinare a măsurilor antidumping sau antisubvenții cu măsurile tarifare de salvgardare cu privire la aceleași importuri ar putea determina efecte mai importante decât cele dorite în domeniul politicii de apărare comercială a Uniunii, aceasta poate să adopte unele dintre următoarele măsuri de punere în aplicare a unui act legislativ, pe care le consideră corespunzătore, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 2a alineatul (2):

Justificare

Este oportun să se clarifice formularea de la articolul 1 alineatul (1) pentru a nu se crea impresia că actele legislative sau actele delegate pot fi modificate în temeiul acestei competențe. Amendamentul are drept scop să limiteze competențele Comisiei la măsuri de punere în aplicare a actelor legislative.

Amendamentul  128

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 11 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 452/2003

Articolul 2a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  129

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 12a – titlu (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a. REGULAMENTUL (CE) NR. 1236/2005 AL CONSILIULUI DIN 27 IUNIE 2005 PRIVIND COMERȚUL CU ANUMITE BUNURI SUSCEPTIBILE DE A FI UTILIZATE PENTRU A IMPUNE PEDEAPSA CAPITALĂ, TORTURA ȘI ALTE PEDEPSE SAU TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Justificare

Este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 din 27 iunie 2005 pentru a se asigura coerența cu dispozițiile introduse prin Tratatul de la Lisabona. Aceasta se realizează, după caz, prin acordarea Comisiei de competențe delegate în ceea ce privește modificarea anexelor la regulament.

Amendamentul  130

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 12a – teza introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1236/2005, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte actele delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul modificării anexelor la acest regulament. În consecință, Regulamentul (CE) nr. 1236/2006 se modifică după cum urmează:

Amendamentul  131

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 12a – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1. Considerentul 25 se înlocuiește cu următorul text:

 

„(25) În vederea adoptării dispozițiilor necesare pentru aplicarea prezentului regulament, competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor II, III, IV și V la prezentul regulament. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.”

Amendamentul  132

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 12a – punctul 2 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2. La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

(2) [...] Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolele 15 și 15a în ceea ce privește modificarea anexelor II, III, IV și V.”

Amendamentul  133

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 12a – punctul 4 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4. Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 15

 

Atribuirea de competențe

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15b în ceea ce privește modificarea anexelor II, III, IV și V

Amendamentul  134

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 12a – punctul 5 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 15a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Amendamentul  135

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 12a – punctul 6 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Articolul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6. Articolul 16 se elimină.

Amendamentul  136

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 7 se elimină.

Amendamentul  137

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 8 se înlocuiește cu următorul text:

 

(8) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții unitare de adoptare a unor norme detaliate privind punerea în aplicare a diverselor dispoziții din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, care a fost semnat la Luxemburg la 12 iunie 2006. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  138

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Considerentul 8a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(8a) Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru adoptarea de măsuri cu aplicare imediată în cazul unor circumstanțe excepționale și grave, precum și pentru suspendarea temporară a anumitor regimuri preferențiale, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  139

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Considerentul 8b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Se introduce următorul considerent:

 

„(8b) În situația în care motive imperioase de urgență impun acest lucru, în cazuri justificate în mod corespunzător legate de circumstanțe excepționale și grave în sensul articolului 26 alineatul (4) din acordul interimar, respectiv al articolului 39 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat.”

Amendamentul  140

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 2

 

Concesii privind peștele și produsele pescărești

 

Normele concrete de punere în aplicare a articolului 15 alineatul (1) din acordul interimar, precum și a articolului 28 alineatul (1) din ASA privind contingentele tarifare aplicate peștilor și produselor pescărești se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament.”

Amendamentul  141

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 4

 

Adaptări tehnice

 

Modificările și adaptările tehnice aduse dispozițiilor adoptate în temeiul prezentului regulament și devenite necesare în urma modificărilor codurilor Nomenclaturii Combinate și ale subdiviziunilor TARIC sau a încheierii de acorduri, protocoale, schimburi de scrisori noi sau modificate sau orice alte acte între Uniune și Republica Albania și care nu conduc la modificări de fond se adoptă în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament.”

Amendamentul  142

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 5

 

Clauză de salvgardare generală

 

[…] Atunci când Uniunea trebuie să adopte o măsură prevăzută la articolul 25 din acordul interimar, precum și la articolul 38 din ASA, aceasta se adoptă în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 8a alineatul (2), cu excepția cazului în care dispoziții contrare sunt prevăzute la articolul 25 din acordul interimar, precum și la articolul 38 din ASA.”

Amendamentul  143

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul -1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 6

 

Clauză de penurie

 

[...] În cazul în care Uniunea trebuie să adopte o măsură prevăzută la articolul 26 din acordul interimar, precum și la articolul 39 din ASA, aceasta se adoptă în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 8a alineatul (2).”

Amendamentul  144

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 7 – paragrafele 3-5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă astfel de măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8a alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolul 8a alineatul (3).

Comisia adoptă astfel de măsuri în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 8a alineatul (1b). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 8a alineatul (2a).

Justificare

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, Comisia trebuie să fie în măsură că adopte cât mai rapid cu putință măsuri cu aplicare imediată. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  145

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 8a – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) În sensul articolelor 2, 4 și 11, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  146

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 8a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolelor 7 și 8, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. […/2011].

(1) În sensul articolelor 5, 7 și 8, Comisia este asistată de comitetul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 260/2009. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  147

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 8a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În sensul articolului 6, Comisia este asistată de comitetul instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 1061/2009. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  148

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 8a – alineatul 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  149

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 8a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

Amendamentul  150

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 8a – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  151

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 11, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia poate decide, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 8a alineatul (1b) din prezentul regulament, să suspende provizoriu tratamentul preferențial corespunzător al produselor, în conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din acordul interimar, precum și cu articolul 43 alineatul (4) din ASA.”

Justificare

Întrucât suspendarea tratamentului preferențial corespunzător nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată în conformitate cu procedura de examinare, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  152

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 13 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1616/2006

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. Articolul 12 se elimină.

Justificare

Dispozițiile de la articolul 12, care are în prezent următoarea formulare: „Comitet -- Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. -- În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE. -- Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni. -- 3. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE. -- 4. Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.” sunt incluse în articolul 8a modificat.

Amendamentul  153

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 17 se înlocuiește cu următorul text:

 

„(17) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  154

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Considerentul 17a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(17a) Comisia ar trebui să prezinte anual un raport privind aplicarea măsurilor de salvgardare.”

Amendamentul  155

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Articolul 2 se modifică după cum urmează:

eliminat

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

"(2) Comisia modifică anexa I prin acte delegate în conformitate cu articolele 24a, 24b și 24c pentru a adăuga regiunile sau statele din grupul de state ACP care au încheiat negocieri privind un acord între Uniune și acea regiune sau acel stat care îndeplinește cel puțin cerințele articolului XXIV GATT din 1994.”

 

(b) La alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

"(3) Statul sau regiunea rămân pe lista de la anexa I, cu excepția cazului în care Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolele 24a, 24b și 24c de modificare a anexei I pentru a elimina o regiune sau un stat din acea anexă, în special dacă:”

 

Amendamentul  156

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 5 – alineatul 3 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 5 alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor furnizate de un stat membru sau din proprie inițiativă, constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2), tratamentul corespunzător poate fi suspendat în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (1d), cu condiția ca mai întâi Comisia:”

Justificare

Întrucât suspendarea tratamentului corespunzător nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată în conformitate cu procedura de examinare, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  157

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 5 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Termenul de suspendare prevăzut în prezentul articol este limitat la perioada necesară protejării intereselor financiare ale Uniunii. Acesta nu poate depăși șase luni, cu posibilitate de reînnoire. La încheierea respectivului termen, Comisia decide fie să pună capăt suspendării […], fie să prelungească termenul de suspendare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 21 alineatul (2).”

Amendamentul  158

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. La articolul 5 alineatul (6), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Decizia de suspendare a tratamentului corespunzător se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (1d).”

Amendamentul  159

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d. La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Normele detaliate pentru punerea în aplicare a contingentelor tarifare prevăzute la alineatul (2) sunt stabilite în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 21 alineatul (2).”

Amendamentul  160

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1e. La articolul 7, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Normele detaliate pentru împărțirea pe regiuni și punerea în aplicare a contingentelor tarifare prevăzute în prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 21 alineatul (2).”

Amendamentul  161

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1f. La articolul 9, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Comisia adoptă normele detaliate privind subdivizarea cantităților prevăzute la alineatul (1) și pentru gestionarea sistemului prevăzut la alineatele (1), (3) și (4) din acest articol și deciziile de suspendare […] în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”

Amendamentul  162

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 10 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1g. La articolul 10, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Comisia adoptă normele detaliate pentru gestionarea acestui sistem și deciziile de suspendare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”

Amendamentul  163

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 16 – alineatul 1 – a doua și a treia teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile provizorii sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolul 21 alineatul (3).

„Măsurile provizorii sunt adoptate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 21 alineatul (1d). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 21 alineatul (3).

Justificare

În cazul unor măsuri provizorii de salvgardare, Comisia trebuie să fie în măsură să adopte respectivele măsuri cât mai rapid cu putință. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  164

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Decizia de punere sub supraveghere se ia de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (2).

(2) Decizia de punere sub supraveghere se ia de către Comisie în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 21 alineatul (1d).

Justificare

Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri de supraveghere, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  165

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul prezentului capitol, Comisia este asistată de Comitetul instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. […/2011].

(1) În sensul articolelor 5, 16, 17, 18 și 20, Comisia este asistată de Comitetul instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  166

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În sensul articolului 4, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  167

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 21 – alineatul 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În sensul articolului 6, Comisia este asistată de comitetul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului1. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

__________________

 

1 JO L 270, 21.10.2003, p. 96.

Amendamentul  168

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 21 – alineatul 1c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) În sensul articolelor 7 și 9, Comisia este asistată de comitetul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  169

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 21 – alineatul 1d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  170

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 21 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4.

Amendamentul  171

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 21 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  172

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Articolul 24 se elimină.

Amendamentul  173

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolele 24a, 24b și 24c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Se inserează următoarele articole 24a, 24b și 24c:

eliminat

„Articolul 24a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatele (2) și (3) este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competențele de a adopta acte delegate îi sunt conferite Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 24b și 24c.

 

Articolul 24b

 

Revocarea delegării

 

(1) Delegarea competențelor, menționată la articolul 2 alineatele (2) și (3), poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele revocării.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Ea nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Articolul 24c

 

Obiecții la actele delegate

 

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecțiuni cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu o lună.

 

(2) În cazul în care, la expirarea perioadei respective, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea perioadei respective dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

 

(3) Dacă Parlamentul European sau Consiliul obiectează cu privire la actul delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care obiectează indică motivele pentru care obiectează la actul delegat.”

 

Amendamentul  174

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 8a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 24d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 24d

 

Confidențialitatea

 

(1) Informațiile primite în aplicarea prezentului regulament nu sunt utilizate decât în scopul în care au fost cerute.

 

(2) Nicio informație de natură confidențială și nicio informație furnizată în mod confidențial, primită în aplicarea prezentului regulament, nu este divulgată fără autorizarea specifică a celui care o furnizează.

 

(3) Fiecare cerere de tratament confidențial indică motivele pentru care informația este confidențială. Cu toate acestea, în cazul în care persoana care a furnizat informația nu dorește nici să o facă publică, nici să autorizeze divulgarea acesteia în termeni generali sau sub formă de rezumat, și în cazul în care se constată că o cerere de tratament confidențial nu este justificată, informația în cauză poate să nu fie luată în considerare.

 

(4) În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei poate avea consecințe nefavorabile semnificative pentru cel care a furnizat-o sau pentru cel care este sursa acesteia.

 

(5) Alineatele (1)-(4) nu împiedică autoritățile Uniunii să facă trimitere la informațiile cu caracter general și, în special, la motivele pe care sunt bazate deciziile luate în temeiul prezentului regulament. Totuși, aceste autorități țin seama de interesul legitim al persoanelor fizice și juridice în cauză, care doresc ca secretele lor de afaceri să nu fie divulgate.”

Amendamentul  175

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 14 – punctul 8b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 24e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 24e

 

Raport

 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European în fiecare an un raport cu privire la aplicarea și implementarea prezentului regulament. Raportul include informații cu privire la activitățile Comisiei, ale comitetelor și ale tuturor organismelor responsabile de punerea în aplicare a regulamentului și de îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acesta, inclusiv a obligațiilor referitoare la barierele comerciale.

 

(2) În raport se prezintă, de asemenea, un rezumat al statisticilor și al evoluției schimburilor comerciale cu țările ACP.

 

(3) Raportul conține informații cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(4) În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(5) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Amendamentul  176

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 7 se elimină.

Amendamentul  177

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 8 se înlocuiește cu următorul text:

 

"(8) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții unitare de adoptare a unor norme detaliate privind punerea în aplicare a diverselor dispoziții din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, care a fost semnat la 15 octombrie 2007. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  178

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Considerentul 8a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(8a) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri de supraveghere și măsuri provizorii, precum și pentru suspendarea temporară a anumitor tratamente preferențiale, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  179

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Considerentul 8b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Se introduce următorul considerent:

 

„(8b) În situația în care motive imperative cu caracter urgent impun acest lucru, în cazuri justificate în mod corespunzător legate de circumstanțe excepționale și grave în sensul articolului 26 alineatul (5) litera (b) și al articolului 27 alineatul (4) din acordul interimar, respectiv articolul 41 alineatul (5) litera (b) și articolul 42 alineatul (4) din Acordul de stabilizare și de asociere, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat.”

Amendamentul  180

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 2

 

Concesii privind peștele și produsele pescărești

 

Normele detaliate de punere în aplicare a articolului 14 din Acordul interimar și, ulterior, a articolului 29 din ASA, privind contingentele tarifare pentru pește și produse pescărești, se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament.”

Amendamentul  181

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 4

 

Adaptări tehnice

 

Modificările și adaptările tehnice aduse dispozițiilor adoptate în conformitate cu prezentul regulament, care devin necesare în urma unor modificări ale codurilor Nomenclaturii Combinate și ale subdiviziunilor TARIC sau care decurg din încheierea unor acorduri, protocoale, schimburi de scrisori sau alte acte, noi sau modificate, între Uniune și Republica Muntenegru și care nu conduc la modificări substanțiale se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 8a alineatul (2).”

Amendamentul  182

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 5

 

Clauza de salvgardare generală

 

[…] În cazul în care Uniunea trebuie să adopte o măsură astfel cum se prevede la articolul 26 din acordul interimar și, ulterior, la articolul 41 din ASA, aceasta se adoptă în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament, cu excepția cazului în care se dispune altfel la articolul 26 din Acordul interimar și, ulterior, la articolul 41 din ASA.”

Amendamentul  183

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul -1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 6

 

Clauza de penurie

 

[...] În cazul în care Uniunea trebuie să adopte o măsură astfel cum se prevede la articolul 27 din Acordul interimar și, ulterior, la articolul 42 din ASA, aceasta se adoptă în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament.”

Amendamentul  184

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 7 – alineatele 3-5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă astfel de măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8a alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolul 8a alineatul (3).”

Comisia adoptă astfel de măsuri în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 8a alineatul (1a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 8a alineatul (2a).”

Justificare

În cazul unor circumstanțe excepționale și grave, Comisia trebuie să fie în măsură să adopte cât mai rapid cu putință măsuri cu aplicare imediată. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  185

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 8a – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) În sensul articolelor 2, 4 și 11, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  186

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 8a – alineatul -1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) În sensul articolului 6, Comisia este asistată de Comitetul instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 1061/2009. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  187

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 8a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolelor 7 și 8, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. […/2011].

(1) În sensul articolelor 5, 7 și 8, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  188

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 8a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  189

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 8a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

Amendamentul  190

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 8a – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  191

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 11, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia poate decide, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 8a alineatul (1a) din prezentul regulament, să suspende provizoriu tratamentul preferențial al produselor, în conformitate cu articolul 31 alineatul (4) din acordul interimar, precum și cu articolul 46 alineatul (4) din ASA.”

Justificare

Întrucât suspendarea tratamentului preferențial relevant nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată în conformitate cu procedura de examinare, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  192

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 15 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 140/2008

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. Articolul 12 se elimină.

Justificare

Articolul 12, cu formularea actuală „Comitetul -- Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. -- Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE. -- Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni. -- 3. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE. -- 4. Comitetul adoptă propriul regulament de procedură.”, este integrat la articolul 8a modificat.

Amendamentul  193

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 11 se elimină.

Justificare

Considerentul 11, cu formularea actuală „În sensul definirii conceptului de produse originare, certificării originii și procedurilor de cooperare administrativă, se vor aplica dispozițiile titlului IV, capitolul 2, secțiunea 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a anumitor dispoziții de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar(1)”, se elimină, deoarece sensul său este acoperit de regulamentul modificat.

Amendamentul  194

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 12 se elimină.

Amendamentul  195

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Considerentul 13 se înlocuiește cu următorul text:

 

(13) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  196

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Considerentul 13a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Se introduce următorul considerent:

 

„(13a) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri de supraveghere și măsuri provizorii, precum și pentru suspendarea temporară a anumitor tratamente preferențiale, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  197

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. La articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului regulament, în special articolului 10, dacă importurile de produse agricole provoacă perturbări grave piețelor din Uniune și mecanismelor de reglementare ale acestora, Comisia poate lua măsuri corespunzătoare prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11a alineatul (2).”

Amendamentul  198

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 4

 

Punerea în aplicare a contingentelor tarifare pentru produsele lactate

 

Normele detaliate de punere în aplicare a contingentelor tarifare pentru rubricile 0401-0406 se stabilesc de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11a alineatul (2).”

Amendamentul  199

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 7 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. La articolul 7, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11a alineatul (2), dispozițiile necesare aplicării prezentului regulament, altele decât cele menționate la articolul 4, și anume:”

Amendamentul  200

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul -1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. Articolul 8 se elimină.

Amendamentul  201

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 10 – alineatul 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când Comisia consideră că există suficiente elemente care indică fraudă, nereguli sau faptul că Republica Moldova nu reușește în mod sistematic să respecte sau să asigure respectarea normelor relevante privind regulile de origine a produselor și a procedurilor aferente, și nici să coopereze pe plan administrativ, astfel cum este prevăzut în articolul 2 alineatul (1) sau care indică nerespectarea celorlalte condiții definite la articolul 2 alineatul (1), aceasta poate lua măsurile prevăzute la articolul 11a alineatul (2) de suspendare totală sau parțială a regimurilor preferențiale prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă de șase luni maximum, sub rezerva ca în prealabil:

(1) Atunci când Comisia consideră că există suficiente elemente care indică fraudă, nereguli sau faptul că Republica Moldova nu reușește în mod sistematic să respecte sau să asigure respectarea normelor relevante privind regulile de origine a produselor și a procedurilor aferente, și nici să coopereze pe plan administrativ, astfel cum este prevăzut în articolul 2 alineatul (1) sau care indică nerespectarea celorlalte condiții definite la articolul 2 alineatul (1), aceasta poate lua măsuri în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 11a alineatul (1b) de suspendare totală sau parțială a regimurilor preferențiale prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă de șase luni maximum, sub rezerva ca în prealabil:

Amendamentul  202

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 10 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) La sfârșitul perioadei de suspendare, Comisia decide fie să înceteze măsura de suspendare provizorie [...], fie să prelungească măsura de suspendare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11a alineatul (2).”

Justificare

Întrucât suspendarea tratamentului preferențial relevant nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată în conformitate cu procedura de examinare, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  203

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 2a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 11, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

(5) Ancheta se încheie în termen de 6 luni de la publicarea avizului menționat la alineatul (2). Comisia poate, în cazul unor situații excepționale […], să extindă această perioadă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11a alineatul (2).”

Amendamentul  204

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 2b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. La articolul 11, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

(6) Comisia ia o decizie în termen de trei luni, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11a alineatul (2). O astfel de decizie intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării sale.”

Amendamentul  205

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 2c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c. La articolul 11, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

 

(7) În cazul în care anumite circumstanțe excepționale care necesită o intervenție imediată exclud posibilitatea unei anchete, Comisia poate lua orice măsură preventivă strict necesară, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11a alineatul (2a).”

Amendamentul  206

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolului 11, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. […/2011].

(1) În sensul articolului 3 alineatul (3), articolului 11 și articolului 12, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  207

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În sensul articolului 4, Comisia este asistată de Comitetul instituit prin articolul 195 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  208

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11a – alineatul 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  209

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

Amendamentul  210

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 11a – alineatul 2b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  211

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 16 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„În cazul în care Moldova nu respectă regulile de origine sau nu oferă cooperare administrativă, astfel cum se prevede la articolul 2, pentru capitolele 17, 18, 19 și 21 menționate anterior, sau în cazul în care importul de produse încadrate la aceste capitole și care fac obiectul regimurilor preferențiale acordate prin prezentul regulament exced considerabil nivelurile obișnuite de export din Moldova, se iau măsuri corespunzătoare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11a alineatul (2).”

Amendamentul  212

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 7 se elimină.

Amendamentul  213

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 8 se înlocuiește cu următorul text:

 

(8) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții unitare de adoptare a unor norme detaliate privind punerea în aplicare a diverselor dispoziții din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, care a fost semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  214

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Considerentul 8a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(8a) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri de supraveghere și măsuri provizorii, precum și pentru suspendarea temporară a anumitor tratamente preferențiale, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  215

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Considerentul 8b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Se introduce următorul considerent:

 

„(8b) Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când, în cazuri justificate corespunzător privind circumstanțe excepționale și grave în sensul articolului 24 alineatul (5) litera (b) și al articolului 25 alineatul (4) din acordul interimar, respectiv articolul 39 alineatul (5) litera (b) și articolul 40 alineatul (4) din ASA, acestea sunt necesare din motive imperioase de urgență.”

Amendamentul  216

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Considerentul 8b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 2

 

Concesii privind peștele și produsele pescărești

 

Normele detaliate pentru punerea în aplicare a articolului 13 din acordul interimar și, ulterior, a articolului 28 din ASA, privind contingentele tarifare aplicate peștelui și produselor pescărești, sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament.”

Amendamentul  217

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 4

 

Adaptări tehnice

 

Modificările și adaptările tehnice aduse dispozițiilor adoptate în temeiul prezentului regulament, care devin necesare în urma modificărilor codurilor Nomenclaturii combinate și a subdiviziunilor TARIC sau a încheierii sau modificării unor acorduri, protocoale, schimburi de scrisori sau alte acte, între Uniune și Bosnia și Herțegovina și care nu conduc la modificări substanțiale se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 8a alineatul (2).”

Amendamentul  218

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 5

 

Clauza de salvgardare generală

 

[…] În cazul în care Uniunea trebuie să adopte o măsură astfel cum se prevede la articolul 24 din acordul interimar și, ulterior, articolul 39 din ASA, aceasta este adoptată în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament, cu excepția cazului în care se dispune altfel la articolul 24 din acordul interimar și, ulterior, articolul 39 din ASA.”

Amendamentul  219

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul -1g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 6

 

Clauza de penurie

 

[...] În cazul în care Uniunea trebuie să adopte o măsură astfel cum se prevede la articolul 25 din acordul interimar și, ulterior, articolul 40 din ASA, aceasta este adoptată în conformitate cu procedura de examinare stabilită la articolul 8a alineatul (2) din prezentul regulament.”

Amendamentul  220

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 7 – alineatele 3-5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă astfel de măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8a alineatul (2). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolul 8a alineatul (3).”

Comisia adoptă astfel de măsuri în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 8a alineatul (1a). În caz de urgență, se aplică dispozițiile articolului 8a alineatul (2a).”

Justificare

În cazul unor măsuri provizorii de salvgardare, Comisia trebuie să fie în măsură să adopte măsuri imediate cât mai rapid cu putință. Prin urmare, procedura de consultare reprezintă opțiunea adecvată. În caz de urgență, trebuie să fie posibilă adoptarea de acte de punere în aplicare aplicabile imediat. Acest lucru este valabil având în vedere și efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  221

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 8a – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) În sensul articolelor 2, 4 și 11, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  222

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 8a – alineatul -1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1). În sensul articolului 6, Comisia este asistată de Comitetul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1061/2009. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  223

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 8a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolelor 7 și 8, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. […/2011].

(1) În sensul articolelor 5, 7 și 8, Comisia este asistată de Comitetul pentru măsuri de salvgardare instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  224

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 8a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  225

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 8a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

Amendamentul  226

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 8a – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.

Amendamentul  227

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia poate decide, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 8a alineatul (1a) din prezentul regulament, să suspende provizoriu tratamentul preferențial al produselor, în conformitate cu articolul 29 alineatul (4) din acordul interimar, precum și cu articolul 44 alineatul (4) din ASA.”

Justificare

Întrucât suspendarea tratamentului preferențial relevant nu este decât o etapă intermediară, iar decizia finală este adoptată în conformitate cu procedura de examinare, este oportun să se aplice procedura de consultare.

Amendamentul  228

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 17 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 594/2008

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. Articolul 12 se elimină.

Justificare

Articolul 12, cu formularea actuală „Comitetul -- Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. -- Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE. -- Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni. -- 3. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE. -- 4. Comitetul adoptă propriul regulament de procedură.”, este integrat la articolul 8a modificat.

Amendamentul  229

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 732/2008, Comisia este abilitată să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011] din [xx/yy/2011] al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 732/2008, Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în scopul modificării anexei I la respectivul regulament. În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 732/2008, Comisia este abilitată să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  230

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Considerentul 24a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se introduce următorul considerent:

 

„(24a) În vederea adoptării dispozițiilor necesare pentru aplicarea prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește acordarea țării solicitante a regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, modificarea în mod corespunzător a anexei I, adoptarea de norme detaliate pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind reducerea taxelor din Tariful Vamal Comun pentru produsele de la rubrica tarifară 1701, pentru suspendarea taxelor din Tariful Vamal Comun pentru produsele de la rubricile tarifare 1006 și 1701, pentru solicitarea unei autorizații de import pentru produsele de la rubrica tarifară 1701, pentru eliminarea unei țări din regim prin modificarea anexei I și pentru stabilirea unei perioade tranzitorii, pentru suspendarea regimurilor preferențiale prevăzute în prezentul regulament, pentru retragerea temporară a regimurilor preferențiale prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, precum și pentru modificarea anexelor. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.”

Amendamentul  231

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 25 se înlocuiește cu următorul text:

 

„(25) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții uniforme pentru adoptarea măsurilor provizorii și definitive, pentru impunerea măsurilor de supraveghere prealabilă, precum și pentru încheierea unei anchete fără adoptarea de măsuri. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  232

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Considerentul 25a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(25a) Este adecvat ca procedura de consultare, împreună cu actele de punere în aplicare aplicabile imediat, să fie utilizată pentru inițierea și prelungirea unei anchete, pentru adoptarea unei decizii de monitorizare și evaluare a situației dintr-o țară beneficiară pe o perioadă de șase luni, în cazul în care consideră că retragerea temporară a preferințelor este justificată, precum și pentru adoptarea de măsuri provizorii, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  233

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

 

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a decide, în urma examinării cererii, dacă acordă țării solicitante regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe și dacă modifică în mod corespunzător anexa I.

 

Atunci când o întârziere a acțiunilor ar cauza un prejudiciu care ar fi dificil de reparat și, prin urmare, este necesar din motive imperioase de urgență, procedura prevăzută la articolul 27b se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.”

 

(b) Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

(5) Comisia gestionează toate contactele cu o țară solicitantă, în ceea ce privește cererea, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 27 alineatul (5).”

Justificare

Din motive practice, decizia legislativă privind țările care vor beneficia de sistemul de preferințe tarifare SGP+ este delegată Comisiei. Cu toate acestea, legislatorul trebuie să își păstreze dreptul de a interveni în cazul în care nu este de acord cu abordarea Comisiei.

Amendamentul  234

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

 

(a) Alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

 

(7) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a în vederea adoptării de norme detaliate de punere în aplicare a dispozițiilor menționate la alineatele (4), (5) și (6) de la prezentul articol.

 

Atunci când o întârziere a acțiunilor ar cauza un prejudiciu care ar fi dificil de reparat și, prin urmare, este necesar din motive imperioase de urgență, procedura prevăzută la articolul 27b se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.”

 

(b) Alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

 

(8) Atunci când o țară este exclusă de ONU de pe lista țărilor cel mai puțin dezvoltate, aceasta este retrasă de pe lista beneficiarilor regimului în cauză. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a în vederea eliminării unei țări din regim, prin modificarea anexei I și în vederea stabilirii unei perioade tranzitorii de cel puțin trei ani […].”

Amendamentul  235

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 16 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate suspenda regimurile preferențiale prevăzute de prezentul regulament, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (6), atunci când aceasta consideră că există probe suficiente pentru ca retragerea temporară să se justifice pentru motivele prevăzute la alineatele (1) și (2), sub rezerva ca, în prealabil:

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a în ceea ce privește suspendarea regimurilor preferențiale prevăzute de prezentul regulament, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, atunci când aceasta consideră că există probe suficiente pentru ca retragerea temporară să se justifice pentru motivele prevăzute la alineatele (1) și (2), sub rezerva ca, în prealabil:

Amendamentul  236

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 2a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 18 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 18, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

“(6) Ancheta se încheie în decurs de un an. Comisia poate prelungi respectivul termen în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 27 alineatul (5).”

Amendamentul  237

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 3 – litera -a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia prezintă comitetului menționat la articolul 27 alineatul (1) și Parlamentului European un raport privind concluziile sale.”

Amendamentul  238

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 3 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

(2) În cazul în care Comisia consideră că respectivele concluzii nu justifică retragerea temporară, aceasta decide încheierea anchetei, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 27 alineatul (5). În respectivul caz, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz de încheiere a anchetei, care conține o expunere a principalelor concluzii.”

Amendamentul  239

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 19 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) La alineatul (3), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

(a) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia notifică respectiva decizie țării beneficiare în cauză și publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz prin care anunță intenția sa de a retrage temporar regimurile preferențiale în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, cu excepția cazului în care țara beneficiară în cauză se angajează, înaintea expirării perioadei, să ia măsurile necesare pentru a se conforma, într-un termen rezonabil, convențiilor menționate în partea A din anexa III.”

„În cazul în care Comisia consideră că respectivele concluzii justifică retragerea temporară din motivul menționat la articolul 15 alineatul (1) litera (a), aceasta decide în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 27 alineatul (5) să monitorizeze și să evalueze situația din țara beneficiară în cauză pe o perioadă de șase luni. Comisia notifică respectiva decizie țării beneficiare în cauză și publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz prin care anunță intenția sa de a retrage temporar regimurile preferențiale în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, cu excepția cazului în care țara beneficiară în cauză se angajează, înaintea expirării perioadei, să ia măsurile necesare pentru a se conforma, într-un termen rezonabil, convențiilor menționate în partea A din anexa III.”

Amendamentul  240

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 19 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia consideră că retragerea temporară a fi necesară, aceasta decide în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (6). În cazul prevăzut la alineatul (3), Comisia acționează la sfârșitul perioadei prevăzute la alineatul respectiv.

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a decide retragerea temporară. În cazul prevăzut la alineatul (3), Comisia acționează la sfârșitul perioadei prevăzute la alineatul respectiv.

Amendamentul  241

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 3 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 19 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care Comisia decide retragerea temporară, respectiva decizie intră în vigoare la șase luni de la adoptare, cu condiția ca aceasta să nu decidă între timp că nu mai sunt valabile motivele care o justifică.

(5) În cazul în care Comisia adoptă un act delegat privind retragerea temporară, respectiva decizie intră în vigoare la șase luni de la adoptare, cu excepția situației în care actul delegat a fost revocat sau dacă Comisia decide să retragă actul delegat între timp din cauză că nu mai sunt valabile motivele care o justifică.

Justificare

În ceea ce privește introducerea actelor delegate, este logic să se considere că aceeași procedură aplicată pentru adoptarea listei originale se aplică și pentru retragerea temporară a preferințelor acordate uneia sau mai multor țări. Decizia de a retrage preferințele suplimentare se stabilește în același mod ca și lista țărilor care vor beneficia de SGP+.

Amendamentul  242

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 20 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ancheta trebuie definitivată în termen de șase luni de la data publicării avizului menționat la alineatul (2). Comisia poate, în cazul unor situații excepționale și după consultarea Comitetului, să extindă această perioadă în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5).

(5) Ancheta trebuie definitivată în termen de șase luni de la data publicării avizului menționat la alineatul (2). Comisia poate, în cazul unor situații excepționale și după consultarea Comitetului, să extindă această perioadă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (6).

Amendamentul  243

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 20 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Atunci când, din cauza unor circumstanțe excepționale, care necesită o acțiune imediată, este imposibilă desfășurarea anchetei, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (7), poate lua orice măsură preventivă strict necesară.

(7) Atunci când, din cauza unor circumstanțe excepționale, care necesită o acțiune imediată, este imposibilă desfășurarea anchetei, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (7), poate lua orice măsură provizorie strict necesară.

 

În cazul în care un stat membru solicită intervenția imediată a Comisiei și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), Comisia ia o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.

 

Măsurile provizorii nu se aplică mai mult de 200 de zile.

 

În cazul în care măsurile de salvgardare provizorii sunt abrogate deoarece ancheta arată că nu sunt îndeplinite condițiile stabilite la prezentul articol, orice taxă percepută în temeiul măsurilor provizorii se rambursează automat.

Justificare

Articolul 20 alineatul (7) se ajustează la articolul 16 alineatul (6) (nou) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 privind regimul comun aplicabil importurilor. Statele membre au dreptul de a solicita o decizie imediată din partea Comisiei.

Amendamentul  244

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Articolul 22 alineatul (2) se elimină.

6. Articolul 22 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Comisia adoptă măsuri prealabile de supraveghere în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 27 alineatul (5).”

Justificare

Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri de supraveghere, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri de salvgardare definitive.

Amendamentul  245

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 6a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 22a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 22a

 

(1) În cazul în care faptele stabilite definitiv demonstrează că condițiile prevăzute la articolul 20 nu sunt îndeplinite, Comisia adoptă o decizie de închidere a anchetei și de desfășurare a procedurii de examinare menționate la articolul 27 alineatul (6).

 

(2) Comisia prezintă Parlamentului European un raport în care prezintă rezultatele și concluziile întemeiate la care a ajuns în ceea ce privește toate chestiunile pertinente, de fapt sau de drept, asigurând protecția informațiilor confidențiale în sensul articolului 27c. Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European.”

Amendamentul  246

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 6b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. La articolul 25, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a adopta modificările aduse anexelor la prezentul regulament care sunt necesare:”

Justificare

Modificarea anexelor reprezintă, în mod evident, o modificare a actului de bază. Legislatorul poate alege dacă să delege competența pentru efectuarea unor astfel de modificări ale elementelor neesențiale din actul de bază.

Amendamentul  247

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. La articolul 27, se adaugă următoarele alineate (6) și (7):

7. Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

 

(1) [...] Comisia este asistată de un Comitet pentru preferințe generalizate [...]. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

[...]

 

(5) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(6) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [5] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011].

(6) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(7) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/2011], coroborat cu articolul [5].”

(7) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

 

(7a) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau majoritatea membrilor comitetului solicită acest lucru.”

Amendamentul  248

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 27a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 27a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (2), articolul 11 alineatele (7) și (8), articolul 16 alineatul (3), articolul 19 alineatele (4) și (5) și articolul 25 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (2), articolul 11 alineatele (7) și (8), articolul 16 alineatul (3), articolul 19 alineatele (4) și (5) și articolul 25 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (2), al articolului 11 alineatele (7) și (8), al articolului 16 alineatul (3), al articolului 19 alineatele (4) și (5) și al articolului 25 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Amendamentul  249

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 7b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 27b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 27b

 

Procedura de urgență

 

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

 

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 27a alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.”

Amendamentul  250

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 7c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 27c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7c. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 27c

 

Confidențialitatea

 

(1) Informațiile primite în aplicarea prezentului regulament nu sunt utilizate decât în scopul în care au fost cerute.

 

(2) Nicio informație de natură confidențială și nicio informație furnizată în mod confidențial, primită în aplicarea prezentului regulament, nu este divulgată fără autorizarea specifică a celui care o furnizează.

 

(3) Fiecare cerere de tratament confidențial indică motivele pentru care informația este confidențială. Cu toate acestea, în cazul în care persoana care a furnizat informația nu dorește nici să o facă publică, nici să autorizeze divulgarea acesteia în termeni generali sau sub formă de rezumat, și în cazul în care se constată că o cerere de tratament confidențial nu este justificată, informația în cauză poate să nu fie luată în considerare.

 

(4) În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei poate avea consecințe nefavorabile semnificative pentru cel care a furnizat-o sau pentru cel care este sursa acesteia.

 

(5) Alineatele (1)-(4) nu împiedică autoritățile Uniunii să facă trimitere la informațiile cu caracter general și, în special, la motivele pe care sunt bazate deciziile luate în temeiul prezentului regulament. Totuși, aceste autorități țin seama de interesul legitim al persoanelor fizice și juridice care doresc ca secretele lor de afaceri să nu fie divulgate.”

Amendamentul  251

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 18 – punctul 7d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008

Articolul 27d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7d. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 27d

 

Raport

 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European în fiecare an un raport cu privire la aplicarea și implementarea prezentului regulament. Raportul acoperă toate acordurile preferențiale menționate la articolul 1 alineatul (2), include informații cu privire la activitățile diferitelor organisme responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a regulamentului și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta, inclusiv a obligațiilor referitoare la barierele comerciale, și prezintă un rezumat al statisticilor și evoluțiilor schimburilor comerciale cu țările și teritoriile beneficiare.

 

(2) Comitetul pentru preferințe generalizate și Parlamentul European examinează efectele sistemului, pe baza raportului. Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a acordului.

 

(3) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Comitetului pentru preferințe generalizate și Parlamentului European.”

Justificare

Este absolut necesar ca Parlamentul European și publicul larg să fie informați cu privire la toate aspectele relațiilor comerciale ale UE. Buna informare a Parlamentului European, a publicului și a părților interesate cu privire la toate măsurile implementate este și mai importantă în cazul acordării de preferințe comerciale în cadrul SGP, SGP+ sau EBA.

Amendamentul  252

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 16 se înlocuiește cu următorul text:

 

(16) Este necesar să se prevadă că, în mod normal, procedura este încheiată, fie că au fost sau nu adoptate măsuri definitive, în termen de unsprezece luni și cel târziu în termen de douăsprezece luni de la deschiderea anchetei. Comisia ar trebui să poată decide prelungirea termenului până la cel mult treisprezece luni doar dacă statele membre indică Comisiei că se așteaptă la o controversă intensă în cadrul procesului decizional, fiind necesară prezentarea unui proiect de act de punere în aplicare către comitetul de apel în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

Justificare

Proiectul de act de punere în aplicare poate fi prezentat către comitetul de apel fie după un vot negativ cu majoritate calificată în cadrul comitetului de examinare [a se vedea articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul privind procedura comitetelor], fie în cazul în care nu se emite un aviz, dar o majoritate simplă se opune proiectului respectiv în cadrul comitetului de examinare [a se vedea articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul privind procedura comitetelor]. Trimiterea de mai sus la articolul 5 ar fi astfel mai generală și ar acoperi ambele situații.

Amendamentul  253

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. Considerentul 26 se elimină.

Amendamentul  254

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Considerentul 26a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. Se introduce următorul considerent:

 

„(26a) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt necesare condiții uniforme pentru adoptarea măsurilor provizorii și definitive, precum și pentru încheierea unei anchete fără adoptarea de măsuri. Aceste măsuri ar trebui adoptate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_______________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Amendamentul  255

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Considerentul 26b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Se introduce următorul considerent:

 

“(26b) Este oportun ca procedura de consultare să fie folosită pentru adoptarea de măsuri provizorii și pentru încheierea unei anchete, având în vedere efectele acestor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de măsuri definitive. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca serviciile Comisiei să fie abilitate să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată.”

Amendamentul  256

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul -1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. La articolul 10 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Plângerea poate fi adresată Comisiei sau unui stat membru care o transmite acesteia. Comisia trimite statelor membre o copie a oricărei plângeri primite. Se consideră că plângerea a fost depusă în prima zi lucrătoare următoare datei în care aceasta a fost primită la Comisie prin scrisoare recomandată sau următoare celei în care a fost emisă confirmarea de primire de către Comisie. Înainte de a iniția procedura, Comisia informează statele membre și le oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.”

Justificare

Statele membre ar trebui consultate într-un stadiu incipient al procedurii pentru a se asigura desfășurarea rapidă și rezonabilă a procedurii de examinare în vederea adoptării deciziei finale. Comisia trebuie să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele posibile care ar putea împiedica adoptarea unei decizii în comitetul de examinare.

Amendamentul  257

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Articolul 11 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 10 alineatul (11), o anchetă se încheie, dacă este posibil, în termen de un an. Indiferent de situație, anchetele se încheie în termen de 13 luni de la deschiderea acestora, în conformitate cu constatările adoptate în temeiul articolului 13 în ceea ce privește angajamentele sau cu cele adoptate în temeiul articolului 15 în ceea ce privește acțiunea definitivă. În cazuri excepționale, având în vedere complexitatea anchetei, Comisia poate decide, nu mai târziu de 8 luni de la deschiderea anchetei, să prelungească acest termen pentru o perioadă de maximum 18 luni.

(9) În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 10 alineatul (11), o anchetă se încheie, dacă este posibil, în termen de 11 luni. Indiferent de situație, anchetele se încheie în termen de 12 luni de la deschiderea acestora, în conformitate cu constatările adoptate în temeiul articolului 13 în ceea ce privește angajamentele sau cu cele adoptate în temeiul articolului 15 în ceea ce privește acțiunea definitivă.

Justificare

Statele membre ar trebui consultate într-un stadiu incipient al procedurii pentru a se asigura desfășurarea rapidă și rezonabilă a procedurii de examinare în vederea adoptării deciziei finale. Comisia trebuie să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele posibile care ar putea împiedica adoptarea unei decizii în comitetul de examinare.

Amendamentul  258

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul 2a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Articolul 11 – alineatul 9a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 11, se introduce următorul alineat:

 

„(9a) Cel târziu la 7 luni și jumătate de la deschiderea anchetei, Comisia se consultă cu statele membre pe baza concluziilor anchetei. La consultare, statele membre indică Comisiei dacă se așteaptă ca, în cadrul procesului decizional privind o acțiune definitivă prevăzut la articolele 14 și 15, să apară o controversă intensă care ar declanșa probabil procedura de apel menționată la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În caz afirmativ, Comisia poate decide, nu mai târziu de 8 luni de la deschiderea anchetei, să prelungească termenul menționat la alineatul (9) pentru o perioadă de maximum 13 luni. Comisia face publică această decizie.”

Justificare

Proiectul de act de punere în aplicare poate fi prezentat către comitetul de apel fie după un vot negativ cu majoritate calificată în cadrul comitetului de examinare [a se vedea articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul privind procedura comitetelor], fie în cazul în care nu se emite un aviz, dar o majoritate simplă se opune proiectului respectiv în cadrul comitetului de examinare [a se vedea articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul privind procedura comitetelor]. Trimiterea de mai sus la articolul 5 ar fi astfel mai generală și ar acoperi ambele situații.

Amendamentul  259

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – secțiunea 19 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 597/2009

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul