Postopek : 2011/0039(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0028/2012

Predložena besedila :

A7-0028/2012

Razprave :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Glasovanja :

PV 14/03/2012 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0076

POROČILO     ***I
PDF 1653kWORD 1869k
2.2.2012
PE 469.996v04-00 A7-0028/2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov

(COM(2011)0082 – C7‑0069/2011 – 2011/0039(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov

(COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0082),

–   ob upoštevanju členov 294(2) in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0069/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0028/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov1,

 

________________

 

1 UL L 1, 318, 20.12.1993, str. 18.

Obrazložitev

Uredba Sveta (ES) št. 2448/93 sodi v obseg uporabe te uredbe. Temelji na nekdanjem členu 113/133 Pogodbe o ES, njeni cilji se osredotočajo na skupne zadeve trgovske politike, poleg tega pa vsebuje določbe, ki Komisiji, Svetu in državam članicam zagotavljajo izvedbene pristojnosti, ki bi jih bilo treba uskladiti z določbami členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Uredbe 182/2011.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 – alinea 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje1;

 

________________

 

1UL L 200, 30.7.2005, str.1.

Obrazložitev

Uredba Sveta (ES) št. 2448/93 sodi na področje uporabe te uredbe. Temelji na nekdanjem členu 133 Pogodbe ES, njeni cilji se osredotočajo na skupne zadeve trgovske politike na podoben način kot pri Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (prenova) ali Uredbi (XX/2011) o izvajanju člena 10 Protokola ZN o strelnem orožju in uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)), poleg tega pa vsebuje določbe, ki Komisiji, Svetu in državam članicam zagotavljajo izvedbene pristojnosti, ki bi jih bilo treba uskladiti z določbami člena 290.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 – alinea 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije,

črtano

Obrazložitev

Ta uredba je bila z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, usklajena z zahtevami členov 290 in 291 (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V predpisih, naštetih v prilogi, se vsi sklici na „Evropsko skupnost“, „Skupnost“, „Evropske skupnosti“ ali „Skupnosti“ razumejo kot sklicevanje na Evropsko unijo ali Unijo; vsi sklici na besedi „skupni trg“ se razumejo kot sklici na „notranji trg“; vsi sklici na besede „odbor iz člena 113“, „odbor iz člena 133“, „odbor, naveden v členu 113“ in „odbor, naveden v členu 133“ se razumejo kot sklic na „odbor iz člena 207“; vsi sklici na besedilo „člen 113 Pogodbe“ ali „člen 133 Pogodbe“ se razumejo kot sklic na „člen 207 Pogodbe“.

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe za zagotavljanje preglednosti in skladnosti v celotni uredbi.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EGS) št. 2841/72

Uvodna izjava 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3c:

 

„Izvajanje zaščitnih klavzul dvostranskega sporazuma zahteva enotne pogoje za sprejetje prehodnih in končnih zaščitnih ukrepov. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka -1 a (novo)

Uredba (EGS) št. 2841/72

Uvodna izjava 3 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3d:

 

„Za sprejem začasnih ukrepov bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 3

Uredba (EGS) št. 2841/72

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz člena 24, člena 24a in člena 26 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(2) sprejme previdnostne ukrepe iz člena 27(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3).

1. Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz člena 24, člena 24a in člena 26 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(1a) sprejme previdnostne ukrepe iz člena 27(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3).

Obrazložitev

V primeru izjemnih in kritičnih razmer mora imeti Komisija možnost, da čim prej sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (EGS) št. 2841/72

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Člen 5 se črta.

Obrazložitev

Besedilo člena 5 se trenutno glasi: „Določbe te uredbe ne vplivajo na izvajanje zaščitnih klavzul, določenih v Pogodbi, in zlasti v členih 108 in 109 Pogodbe, v skladu s postopki, določenimi v Pogodbi.“ Glede na to, da se Pogodba o delovanju Evropske unije ne sklicuje več na zaščitne klavzule nekdanjih členov 108 in 109 PES, se člen 5 črta.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 4

Uredba (EGS) št. 2841/72

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 4

Uredba (EGS) št. 2841/72

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 4

Uredba (EGS) št. 2841/72

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EGS) št. 2841/72

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7a

 

Poročilo

 

1. Komisija Evropskemu parlamentu vsakih šest mesecev predloži poročilo o uporabi in izvajanju sporazuma. Poročilo mora vsebovati informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, izhajajočih iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.

 

2. Poročilo mora zajemati tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine s Švicarsko konfederacijo.

 

3. Poročilo mora vsebovati podatke o izvajanju te uredbe.

 

4. Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila povabi Komisijo na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem uredbe.

 

5. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno potrebno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih (dvostranskih) trgovinskih odnosov EU. Zlasti ko gre za instrumente trgovinske zaščite, je pomembno, da so javnost in zainteresirane strani dobro obveščene o vseh sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka -1 (novo)

Uredba (EGS) št. 2843/72

Uvodna izjava 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3c:

 

„Izvajanje zaščitnih klavzul dvostranskega sporazuma zahteva enotne pogoje za sprejetje prehodnih in končnih zaščitnih ukrepov. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_____________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka -1 a (novo)

Uredba (EGS) št. 2843/72

Uvodna izjava 3 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3d:

 

„Za sprejem začasnih ukrepov bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 3

Uredba (EGS) št. 2843/72

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz člena 25, člena 25a in člena 27 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(2) sprejme previdnostne ukrepe iz člena 28(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3).

1. Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz člena 25, člena 25a in člena 27 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(1a) sprejme previdnostne ukrepe iz člena 28(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3).

Obrazložitev

V primeru izjemnih in kritičnih razmer mora imeti Komisija možnost, da čim prej sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 3 a (novo)

Uredba (EGS) št. 2843/72

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Člen 5 se črta.

Obrazložitev

Besedilo člena 5 se trenutno glasi: „Določbe te uredbe ne vplivajo na izvajanje zaščitnih klavzul, določenih v Pogodbi, in zlasti v členih 108 in 109 Pogodbe, v skladu s postopki, določenimi v Pogodbi.“ Glede na to, da se Pogodba o delovanju Evropske unije ne sklicuje več na zaščitne klavzule nekdanjih členov 108 in 109 PES, se člen 5 črta.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4

Uredba (EGS) št. 2843/72

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4

Uredba (EGS) št. 2843/72

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4

Uredba (EGS) št. 2843/72

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4 a (novo)

Uredba (EGS) št. 2843/72

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7a

 

Poročilo

 

1. Komisija Evropskemu parlamentu vsakih šest mesecev predloži poročilo o uporabi in izvajanju sporazuma. Poročilo mora vsebovati informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, izhajajočih iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.

 

2. Poročilo mora zajemati tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine s Švicarsko konfederacijo.

 

3. Poročilo mora vsebovati podatke o izvajanju te uredbe.

 

4. Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila povabi Komisijo na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem uredbe.

 

5. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno potrebno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih (dvostranskih) trgovinskih odnosov EU. Zlasti ko gre za instrumente trgovinske zaščite, je pomembno, da so javnost in zainteresirane strani dobro obveščene o vseh sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka -1 (novo)

Uredba (EGS) št. 1692/73

Uvodna izjava 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3c:

 

„Izvajanje zaščitnih klavzul dvostranskega sporazuma zahteva enotne pogoje za sprejetje prehodnih in končnih zaščitnih ukrepov. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

________________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka -1 a (novo)

Uredba (EGS) št. 1692/73

Uvodna izjava 3 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3d:

 

„Za sprejem začasnih ukrepov bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka 3

Uredba (EGS) št. 1692/73

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz člena 24, člena 24a in člena 26 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(2) sprejme previdnostne ukrepe iz člena 27(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3).

1. Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz člena 24, člena 24a in člena 26 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(1a) sprejme previdnostne ukrepe iz člena 27(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3).

Obrazložitev

V primeru izjemnih in kritičnih razmer mora imeti Komisija možnost, da čim prej sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka 3 a (novo)

Uredba (EGS) št. 1692/73

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Člen 5 se črta.

Obrazložitev

Besedilo člena 5 se trenutno glasi: „Določbe te uredbe ne vplivajo na izvajanje zaščitnih klavzul, določenih v Pogodbi, in zlasti v členih 108 in 109 Pogodbe, v skladu s postopki, določenimi v Pogodbi.“ Glede na to, da se Pogodba o delovanju Evropske unije ne sklicuje več na zaščitne klavzule nekdanjih členov 108 in 109 PES, se člen 5 črta.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka 4

Uredba (EGS) št. 1692/73

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka 4

Uredba (EGS) št. 1692/73

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka 4

Uredba (EGS) št. 1692/73

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 – točka 4 a (novo)

Uredba (EGS) št. 1692/73

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7a

 

Poročilo

 

1. Komisija Evropskemu parlamentu vsakih šest mesecev predloži poročilo o uporabi in izvajanju sporazuma. Poročilo mora vsebovati informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, izhajajočih iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.

 

2. Poročilo mora zajemati tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine s Švicarsko konfederacijo.

 

3. Poročilo mora vsebovati podatke o izvajanju te uredbe.

 

4. Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila povabi Komisijo na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem uredbe.

 

5. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno potrebno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih (dvostranskih) trgovinskih odnosov EU. Zlasti ko gre za instrumente trgovinske zaščite, je pomembno, da so Evropski parlament ter javnost in zainteresirane strani dobro obveščeni o vseh sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov

Obrazložitev

Uredbo (ES) št. 3448/93 iz decembra 1993 je treba spremeniti, da se zagotovi skladnost z določbami, uvedenimi z Lizbonsko pogodbo. To se, kjer je to potrebno, opravi z dodelitvijo delegiranih pooblastil Komisiji in uporabo nekaterih postopkov iz Uredbe (EU) št. 182/2011. V vseh primerih, kjer se uporablja posebni postopek iz nekdanjega člena 16, se uvede postopek pregleda v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Kjer je to potrebno, je treba omogočiti sprejetje izvedbenih aktov s takojšnjo veljavnostjo. Pooblastilo za opredelitev podrobnih pravil za uporabo uredbe in pooblastilo za spreminjanje priloge se v več primerih podeli Komisiji.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kar zadeva Uredbo (ES) št. 3448/93, bi morala Komisija imeti pristojnosti za sprejetje delegiranih aktov skladno s členom 290 Pogodbe za namene sprejemanja podrobnih pravil in spreminjanje priloge k tej uredbi. Kar zadeva uredbo (ES) št. 3448/93, bi morala Komisija imeti pristojnosti za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te uredbe skladno z Uredbo EU št. 182/2011.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Uvodna izjava 17 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 17a:

 

„Da se sprejmejo določbe, potrebne za uporabo te uredbe, je treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije ob upoštevanju sprejetja podrobnih pravil za izvajanje odstavkov od 1 do 3 člena 6, skladno s členom 6(4), sprejetja podrobnih pravil za določanje in izvedbo znižanja kmetijske komponente skladno s členom 7(2) in spreminjanje tabele 2 v Prilogi B. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezno posvetovanje, tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 2 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Uvodna izjava 18 se nadomesti z naslednjim:

 

„Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje različnih ukrepov in podrobnih predpisov za komuniciranje med Komisijo in državami članicami. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 3 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Člen 2(4) se nadomesti z naslednjim:

 

4. Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14 b glede sprejetja podrobnih pravil za uporabo te uredbe.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 4 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4. Člen 6(4)(1) se nadomesti z naslednjim:

 

4. Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14 b glede sprejetja podrobnih pravil za uporabo tega člena.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 5 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5. Uvodni del člena 7(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Če preferencialni sporazum določa, da je treba znižati višino kmetijske komponente dajatev ne glede na to, ali v okviru tarifne stopnje ali ne, mora imeti Komisija pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede sprejetja podrobnih pravil za določanje in izvedbo takega znižanja kmetijske komponente [...], pod pogojem, da sporazum določa:

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 6 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6. Člen 7(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14 b glede sprejetja podrobnih pravil za uvedbo in izvedbo zmanjšanj

v nekmetijskih komponentah dajatve [...].

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 7 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7. Člen 8 se spremeni:

 

(a) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

3. Skupne izvedbene določbe za nadomestila iz tega člena se sprejmejo po postopku pregleda iz člena 16(2).

 

(b) Odstavek 4(2) se nadomesti z naslednjim:

 

Ti zneski se določijo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2). Po enakem postopku se sprejmejo tudi izvedbene določbe, ki so lahko potrebne v skladu s tem odstavkom, in zlasti ukrepi za zagotovitev, da se blago, prijavljeno za izvoz po preferencialnem sporazumu, dejansko ne izvozi zunaj preferencialnega sporazuma ali obratno.

 

(c) Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

 

6. Znesek, do katerega so lahko mali izvozniki oproščeni predložitve potrdil skladno s sporazumi o izvoznih nadomestilih, znaša 50 000 EUR na leto. Ta prag se lahko prilagodi skladno s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 8 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8. Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 9

 

Če se v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za izvoz kmetijskega proizvoda iz Priloge A uporabljajo dajatve, prelevmani ali drugi ukrepi, se lahko v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2) in ob upoštevanju posebnega interesa predelovalne industrije odloči za ustrezne ukrepe za nekatero blago, če bi izvoz le-tega zaradi visokega deleža katerega od kmetijskih proizvodov in zaradi načina njihove uporabe lahko oviral doseganje ciljev v tem kmetijskem sektorju. V nujnem primeru Komisija sprejme takoj veljavne začasne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 16(3).“

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 9 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 10a – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9. Člen 10a(4)(1) se nadomesti z naslednjim:

 

4. Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede sprejetja podrobnih izvedbenih pravil [...].

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 10 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10. Člen 11(1)(3) se nadomesti z naslednjim:

 

Podrobna pravila za uporabo drugega pododstavka, ki omogočajo določiti osnovne proizvode, ki bodo uvoženi za postopke aktivnega oplemenitenja ter preveriti in načrtovati količine, jamčijo za večjo jasnost za izvajalce s predhodno objavo okvirnih uvoznih količin za posamezne skupne ureditve trga. Te se objavijo redno, odvisno od uporabe takih količin. Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede sprejetja podrobnih pravil o uporabi [...].

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 11 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11. Člen 12(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b za spremembo tabele 2 v Prilogi B, zaradi usklajevanja s sporazumi, ki jih sklene Unija.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 12 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

12. Člen 13(2)(2) se nadomesti z naslednjim:

 

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b za namene spreminjanja te uredbe [...].

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 13 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

13. Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

 

1. Prag ali pragi, pod katerimi imajo kmetijske komponente, določene v skladu s členoma 6 in 7, vrednost nič, se določijo po postopku pregleda iz člena 16(2). V nujnem primeru Komisija sprejme takoj veljavne začasne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 16(3). Po istem postopku se lahko pod posebnimi pogoji, da bi preprečili ustvarjanje umetnih trgovinskih tokov, te kmetijske komponente ne uporabijo.

 

2. Cena na pragu, pod katero države članice lahko prenehajo določati zneske, ki se dodelijo ali zaračunajo po določilih te uredbe, v povezavi z določeno gospodarsko transakcijo, se lahko določi po postopku pregleda iz člena 16(2), če je bilanca teh zneskov nižja od cene na pragu. V nujnem primeru Komisija sprejme takoj veljavne začasne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 16(3).“

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 14 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

14. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 14a

 

Prenos pristojnosti

 

Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b glede sprejetja podrobnih pravil za uporabo členov 4(1) in 4(2), sprejetja podrobnih pravil za uporabo odstavkov od 1 do 3 člena 6 skladno s členom 6(4), sprejetja podrobnih pravil za določanje in izvedbo zmanjšanih kmetijskih komponent skladno s členom 7(2) in spremembo tabele 2 v Prilogi B.“

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 15 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 14 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

15. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 14b

 

Izvajanje prenosa

 

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov pod pogoji iz tega člena.

 

2. Pooblastilo iz člena 7 se prenese na Komisijo za obdobje 5 let. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom določenega obdobja podaljšanju nasprotuje.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastil iz člena 7. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7, začne veljati le, če mu Evropski parlament in Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.“

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 16 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

16. Člen 17 se črta.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 17 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

17. Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

 

Da bi ohranili obstoječe sporazume, se ukrepi za uskladitev te uredbe z dopolnitvami in spremembami uredb o skupni ureditvi trga za kmetijske proizvode sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 3 a – točka 18 (novo)

Uredba (ES) št. 3448/93

Člen 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

18. Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

 

Države članice sporočajo Komisiji potrebne podatke za izvajanje te uredbe, na eni strani o uvozu, izvozu in po potrebi celo o proizvodnji blaga, ter na drugi o sprejetih upravnih izvedbenih ukrepih. Podrobna pravila za sporočanje teh podatkov se določijo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 3286/94

Uvodna izjava 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 4a:

 

„Za zagotovitev enotnih pogojev pri izvajanju te uredbe je treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 3286/94

Uvodna izjava 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 4b:

 

„Za opustitev potekajočih ukrepov pregleda bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 3286/94

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Uvodna izjava 9 se nadomesti z naslednjim:

 

ker je treba upoštevati institucionalne in postopkovne določbe člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije; ker je zato treba Evropski parlament in ta odbor, ustanovljen skladno s členom 207, obveščati o razvoju posameznih primerov, da bi jima omogočili, da pretehtata njihove širše posledice na politiko;

Obrazložitev

Skladno s členom 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije zadevni odbor nima pooblastil pri svetovanju institucijam Skupnosti v vseh vprašanjih trgovinske politike. Če zakonodajalec želi na ta način razširiti pristojnosti odbora, mora to storiti tako, da „svetovalno funkcijo“ dodeli Evropskemu parlamentu in odboru.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 3286/94

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Uvodna izjava 10 se nadomesti z naslednjim:

 

ker se poleg tega v primeru, da se sporazum s tretjo državo izkaže kot najprimernejše sredstvo za rešitev spora, ki izhaja iz trgovinske ovire, zadevna pogajanja opravijo po postopkih iz člena 207 Pogodbe in zlasti ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim z navedenim členom, in Evropskim parlamentom;

Obrazložitev

Skladno s členom 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije zadevni odbor deluje kot posvetovalno telo Komisije, slednja pa Evropski parlament na isti ravni kot ta odbor obvešča o vseh zadevah, povezanih z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi. Zato bi morala nova uvodna izjava pojasniti nove vloge Komisije, tega odbora in Evropskega parlamenta o začetnih fazah sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 3286/94

Člen 7 – odstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe EU št. 182/2011.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 3286/94

Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka 6 – točka a

Uredba (ES) št. 3286/94

Člen 11 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar se v postopku pregleda ugotovi, da interesi Unije ne zahtevajo ukrepanja, Komisija ustavi postopek v skladu s členom 7(1)(b).

1. Kadar se v postopku pregleda ugotovi, da interesi Unije ne zahtevajo ukrepanja, Komisija ustavi postopek pregleda v skladu s členom 7(1)(b). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora v pisnem postopku iz člena 7(1)(ba).

Obrazložitev

Ker je opustitev postopka le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda ali rednega zakonodajnega postopka, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka 6 – točka b

Uredba (ES) št. 3286/94

Člen 11 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. (a) Kadar zadevna tretja država ali zadevne tretje države po postopku pregleda sprejmejo ukrepe, ki se ocenijo za zadovoljive, tako da ukrepanje Unije ni potrebno, Komisija lahko prekine postopek v skladu s postopki iz člena 7(1)(b).

2. (a) Kadar zadevna tretja država ali zadevne tretje države po postopku pregleda sprejmejo ukrepe, ki se ocenijo za zadovoljive, tako da ukrepanje Unije ni potrebno, Komisija lahko prekine postopek v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(1)(aa).

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka 6 – točka c

Uredba (ES) št. 3286/94

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar se po postopku pregleda ali kadar koli pred postopkom reševanja mednarodnega spora, med njim ali po njem izkaže, da je najprimernejše sredstvo za rešitev spora, ki izhaja iz trgovinske ovire, sklenitev sporazuma z zadevno tretjo državo ali zadevnimi tretjimi državami, ki lahko spremeni materialne pravice Unije ali zadevne tretje države ali zadevnih tretjih držav, Komisija prekine postopek v skladu s postopki iz člena 7(1)(b) in se opravijo pogajanja v skladu z določbami člena 207 Pogodbe.

3. Kadar se po postopku pregleda ali kadar koli pred postopkom reševanja mednarodnega spora, med njim ali po njem izkaže, da je najprimernejše sredstvo za rešitev spora, ki izhaja iz trgovinske ovire, sklenitev sporazuma z zadevno tretjo državo ali zadevnimi tretjimi državami, ki lahko spremeni materialne pravice Unije ali zadevne tretje države ali zadevnih tretjih držav, Komisija prekine postopek v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(1)(aa) in se opravijo pogajanja v skladu z določbami člena 207 Pogodbe.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 4 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 3286/94

Člen 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 13a

 

Poročilo

 

Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije in Odbora za trgovinske ovire. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih trgovinskih odnosov EU. Evropski parlament in javnost se zelo zanimata za vsa dejstva, povezana s postopkom reševanja sporov WTO.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 385/96

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 25 se nadomesti z naslednjim:

 

(25) Za zagotovitev enotnih pogojev pri izvajanju te uredbe je treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

________________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 385/96

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek ustavi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom iz člena 10(2).

Kadar ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek ustavi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora v pisnem postopku iz člena 10(2a).

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5 – točka 5

Uredba (ES) št. 385/96

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 5 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 385/96

Člen 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 14a

 

Poročilo

 

Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije in Odbora za zaščito proti škodljivemu oblikovanju cen plovil. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih trgovinskih odnosov EU.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 2271/96

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 9 se nadomesti z naslednjim:

 

„Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za določitev meril za pooblastitev oseb, ki morajo to upoštevati v celoti ali delno, v kolikor bi neupoštevanje povzročilo resno škodo njihovim interesom ali interesom Unije, z morebitnimi zahtevami ali prepovedmi, skupaj z zahtevami tujih sodišč. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 2271/96

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 9a:

 

„Da se sprejmejo določbe, potrebne za uporabo te uredbe, je treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije ob upoštevanju dodajanja ali črtanja zakonov v prilogi k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezno posvetovanje, tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6 – točka 2

Uredba (ES) št. 2271/96

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za izvajanje člena 7(b) in (c) Komisiji pomaga Odbor za ekstrateritorialno zakonodajo. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011].

1. Za izvajanje člena 7(b) in (c) Komisiji pomaga odbor za ekstrateritorialno zakonodajo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz odstavka 2 tega člena. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6 – točka 2

Uredba (ES) št. 2271/96

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6 – točka 3

Uredba (ES) št. 2271/96

Člen 11 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1 podeli za nedoločen čas.

Komisijo se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov skladno s členom 1, v povezavi z dodajanjem ali črtanjem zakonov v prilogi k tej uredbi.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Za pooblastila Komisiji za sprejetje delegiranih aktov veljajo pogoji iz členov 11b in 11c.

 

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6 – točka 3

Uredba (ES) št. 2271/96

Člen 11 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz drugega pododstavka člena 1.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter razloge za preklic.

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1 podeli za nedoločen čas.

3. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedenem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 1. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedenem sklepu. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

3a. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3b. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1, začne veljati le, če mu Evropski parlament in Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

 

3c. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter razloge za preklic.“

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 6 – točka 3

Uredba (ES) št. 2271/96

Člen 11 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11c

črtano

1. Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

 

2. Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet nista nasprotovala delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, določen v delegiranem aktu.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da ne nameravata vložiti ugovora.

 

4. Če Evropski parlament ali Svet nasprotujeta delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje delegiranemu aktu, svojo odločitev utemelji.

 

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 1515/2001

Uvodna izjava 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(6a) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje ali opustitev ukrepov, potrebnih za izpolnjevanje predlogov organa za reševanje sporov WTO. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1515/2001

Uvodna izjava 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(6b) Za opustitev ukrepov za omejen čas bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka 1 – točka a (novo)

Uredba (ES) št. 1515/2001

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) Odstavek 1(b) se nadomesti z naslednjim:

 

(b) sprejme druge posebne ukrepe za izvajanje zakonodajnega akta, za katere meni, da so v danih okoliščinah primerni.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka 1 – točka c

Uredba (ES) št. 1515/2001

Člen 1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če je primerno opustiti sporni ali spremenjeni ukrep, tako opustitev za omejen čas odobri Komisija v skladu s postopkom iz člena 3a(2).

4. Če je primerno opustiti sporni ali spremenjeni ukrep, tako opustitev za omejen čas odobri Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 3a(1a).

Obrazložitev

Primerno je pojasniti besedilo v odstavku 1(b), da ne bi prišlo do vtisa, da se lahko s tem spreminjajo zakonodajni ali delegirani akti. Kar zadeva odstavek 4, je ustrezno, da svetovalni postopek velja za opustitev spornih ali spremenjenih ukrepov, saj je to le vmesna faza, končne odločitve pa se sprejmejo skladno s postopkom pregleda.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka 2 – točka c

Uredba (ES) št. 1515/2001

Člen 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če je primerno opustiti nesporni ali spremenjeni ukrep, tako opustitev za omejen čas odobri Komisija v skladu s postopkom iz člena 3a(2).

4. Če je primerno opustiti nesporni ali spremenjeni ukrep, tako opustitev za omejen čas odobri Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 3a(1a).

Obrazložitev

Ker je opustitev nespornih ali spremenjenih ukrepov le vmesna faza in ker se končne odločitve sprejmejo v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka 3

Uredba (ES) št. 1515/2001

Člen 3 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka 3

Uredba (ES) št. 1515/2001

Člen 3 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 7 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1515/2001

Člen 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 3b

 

Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih, postopkih in sklepih Komisije, protidampinškega odbora in protisubvencijskega odbora. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih trgovinskih odnosov EU. Evropski parlament in javnost se zelo zanimata za vsa dejstva, povezana s postopkom reševanja sporov WTO.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 6 se nadomesti z naslednjim:

 

(6) Izvedbeni akti Komisije , ki spreminjajo kombinirano nomenklaturo in oznake Taric, ne prinašajo vsebinskih sprememb.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 10 se nadomesti z naslednjim:

 

(10) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

________________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Uvodna izjava 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(10a) Za sprejetje takojšnjih ukrepov v primeru izrednih in kritičnih okoliščin bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Uvodna izjava 10 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(10b) Komisija mora v ustrezno utemeljenih in nujnih primerih, povezanih z izrednimi in kritičnimi okoliščinami, v smislu členov 25(4)(b) in 26(4) Začasnega sporazuma in pozneje členov 38(4)(b) in 39(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, sprejeti izvedbene akte s takojšnjim začetkom veljavnosti.“

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 d (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 2

 

Koncesije za mlado govedino

 

 

Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) sprejme podrobna pravila za izvajanje člena 14(2) Začasnega sporazuma in kasneje člena 27(2) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma o tarifni kvoti za proizvode ‘mlade govedine’.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 e (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1e. Člen 3 se črta.

Obrazložitev

Zaradi začetka veljavnosti PDEU in Uredbe (EU) št. 182/2011 sklici na Sklep Sveta 1999/468/ES niso več veljavni.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 f (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1f. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 4

 

Koncesije za ribiške proizvode

 

Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) sprejme podrobna pravila za izvajanje člena 15(1) Začasnega sporazuma in kasneje člena 28(1) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma o tarifnih kvotah za ribe in ribiške proizvode, naštete v Prilogi Va obeh sporazumov.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 g (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1g. Člen 5 se črta.

Obrazložitev

Zaradi začetka veljavnosti PDEU in Uredbe (EU) št. 182/2011 sklici na Sklep Sveta 1999/468/ES niso več veljavni.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka -1 h (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1h. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 7

 

Tehnične prilagoditve

 

Spremembe in tehnične prilagoditve podrobnim pravilom o izvajanju, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov Taric ali izhajajo iz sklenitve novih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo in Hrvaško in ki ne povzročajo vsebinskih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda, določenim v členu 7fa(5) te uredbe.

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 7 a – odstavka 3a in 3b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Vstavita se naslednja odstavka 3a in 3b:

(a) Odstavki 2, 3 in 4 se črtajo.

„3a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

 

3b. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].“

 

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 7 a – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob zaključku posvetovanj, in če ni možen noben drug dogovor, se lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7a(3a) odloči, ali sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v členih 25 in 26 Začasnega sporazuma in pozneje v členih 38 in 39 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b).

Ob zaključku posvetovanj, in če ni možen noben drug dogovor, se lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fb(5) odloči, ali sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v členih 25 in 26 Začasnega sporazuma in pozneje v členih 38 in 39 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7fa(7).

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka 2

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 7 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar v smislu člena 25(4)(b) in člena 26(4) Začasnega sporazuma ter pozneje člena 38(4)(b) in člena 39(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, nastopijo izjemne in kritične okoliščine, lahko Komisija takoj in v skladu s postopkom iz člena 7a(3a) sprejme ukrepe, kakor je določeno v členih 25 in 26 Začasnega sporazuma ter pozneje v členih 38 in 39 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b).

Kadar v smislu člena 25(4)(b) in člena 25(4) Začasnega sporazuma ter pozneje člena 38(4)(b) in člena 38(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, nastopijo izjemne in kritične okoliščine, lahko Komisija takoj in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7fa(4) sprejme ukrepe, kakor je določeno v členih 25 in 26 Začasnega sporazuma ter pozneje v členih 38 in 39 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7fa(6).

Obrazložitev

V primeru izjemnih in kritičnih razmer mora imeti Komisija možnost, da čim prej sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka 3

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 7 e – odstavek 1 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po potrebi sprejme zaščitne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 7a(3a), razen v primerih pomoči, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti pred subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, kadar se ukrepi sprejmejo v skladu s postopki iz navedene uredbe.

 

Komisija po potrebi sprejme zaščitne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5), razen v primerih pomoči, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti pred subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, kadar se ukrepi sprejmejo v skladu s postopki iz navedene uredbe.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 7 f – odstavki 3–6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Člen 7f se spremeni:

 

(a) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

3. Dokler se na posvetovanjih, določenih v odstavku 2, ne doseže vzajemno zadovoljiva rešitev, lahko Komisija odloči o drugih ustreznih ukrepih, ki se ji zdijo potrebni v skladu s členom 30 Začasnega sporazuma in nadalje s členom 43 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, kakor tudi s postopkom pregleda iz člena 7fa(5).

 

(b) Odstavki 4, 5 in 6 se črtajo.

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 8 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 2248/2001

Člen 7 f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7fa

 

Postopek v odboru

 

1. Za namene člena 2 Komisiji pomaga odbor iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1254/1999. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Za namene člena 4 Komisiji pomaga odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3. Za namene členov 7a, 7b, 7e, 7f Komisiji pomaga svetovalni odbor, ustanovljen s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

4. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

5. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

6. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

7. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

8. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.“

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 6 se nadomesti z naslednjim:

 

(6) Izvedbeni akti Komisije o spremembi kombinirane nomenklature in oznak TARIC ne predvidevajo nobenih vsebinskih sprememb.

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 11 se nadomesti z naslednjim:

 

(11) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, ki je bil podpisan v Luxembourgu 9. aprila 2001. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

________________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(11a) Za sprejetje takojšnjih ukrepov v primeru izrednih in kritičnih okoliščin bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Uvodna izjava 11 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(11b) Komisija mora v ustrezno utemeljenih in nujnih primerih, povezanih z izrednimi in kritičnimi okoliščinami v smislu členov 24(4)(b) in 25(4) Začasnega sporazuma in pozneje členov 37(4)(b) in 38(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, sprejeti izvedbene akte s takojšnjim začetkom veljavnosti.“

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 d (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 2

 

Koncesije za mlado govedino

 

Podrobna pravila za izvajanje člena 14(2) Začasnega sporazuma in nato člena 27(2) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma o tarifnih kvotah za izdelke mlade govedine sprejme Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 e (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1e. Člen 3 se črta.

Obrazložitev

Besedilo člena 3, ki se trenutno glasi: „Postopek – 1. Komisiji pomaga odbor, predviden v členu 42 Uredbe (ES) št. 1254/1999. – 2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES. – Rok, določen v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec. – 3. Odbor sprejme svoj poslovnik.“, bo zajeto z novim sistemom izvedbenih aktov.

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 f (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1f. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 4

 

Nadaljnje koncesije

 

Če se v skladu s členom 29 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in členom 16 Začasnega sporazuma dodelijo dodatne koncesije za ribiške izdelke, Komisija sprejme podrobna pravila za izvajanje teh tarifnih kvot v skladu s postopkom pregleda, določenim v členu 7fa(5) te uredbe.

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 g (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1g. Člen 5 se črta.

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka -1 h (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1h. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 7

 

Tehnične prilagoditve

 

Spremembe in tehnične prilagoditve podrobnih pravil za izvajanje, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali kot posledica sklenitve novih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in ki ne povzročajo vsebinskih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda, določenim v členu 7fa(5) te uredbe.

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 7 a – odstavka 3a in 3b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Vstavita se naslednja odstavka 3a in 3b:

(a) Odstavki 2, 3 in 4 se črtajo.

„3a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

 

3b. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].“

 

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 7 a – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob zaključku posvetovanj, in če ni možen noben drug dogovor, se lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7a(3a) odloči, ali sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma in pozneje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b).

Ob zaključku posvetovanj, in če ni možen noben drug dogovor, se lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) odloči, ali sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma in pozneje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7fa(7).

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka 2

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 7 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar v smislu člena 24(4)(b) in člena 25(4) Začasnega sporazuma ter pozneje člena 37(4)(b) in člena 38(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, nastopijo izjemne in kritične okoliščine, lahko Komisija takoj in v skladu s postopkom iz člena 7a(3a) sprejme ukrepe, kakor je določeno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma ter pozneje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b).

Kadar v smislu člena 24(4)(b) in člena 25(4) Začasnega sporazuma ter pozneje člena 37(4)(b) in člena 38(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, nastopijo izjemne in kritične okoliščine, lahko Komisija takoj in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7fb(4) sprejme ukrepe, kakor je določeno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma ter pozneje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7fb(6).

Obrazložitev

V primeru izjemnih in kritičnih razmer mora imeti Komisija možnost, da čim prej sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka 3

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 7 e – odstavek 1 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po potrebi sprejme zaščitne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 7a(3a), razen v primerih pomoči, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti pred subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, kadar se ukrepi sprejmejo v skladu s postopki iz navedene uredbe.

Komisija po potrebi sprejme zaščitne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5), razen v primerih pomoči, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti pred subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, kadar se ukrepi sprejmejo v skladu s postopki iz navedene uredbe.

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 7 f – odstavki 3–6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Člen 7f se spremeni:

 

(a) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

3. Dokler se na posvetovanjih, določenih v odstavku 2, ne doseže vzajemno zadovoljiva rešitev, lahko Komisija odloči o drugih ustreznih ukrepih, ki se ji zdijo potrebni v skladu s členom 30 Začasnega sporazuma in nadalje s členom 43 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, kakor tudi s postopkom pregleda iz člena 7fa(5).

 

(b) Odstavki 4, 5 in 6 se črtajo.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 9 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 153/2002

Člen 7 f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7fa

 

Postopek v odboru

 

1. Za namene člena 2 Komisiji pomaga odbor iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1254/1999. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Za namene člena 4 Komisiji pomaga odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3. Za namene členov 7a, 7b, 7e, 7f Komisiji pomaga svetovalni odbor, ustanovljen s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

4. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

5. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

6. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

7. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

8. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.“

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 427/2003 je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje potrebnih ukrepov za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. [xxxx/2011] z dne [xx/yy/2011] o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

V zvezi z Uredbo (ES) št. 427/2003 je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se lahko spremeni Prilogo I k navedeni uredbi. Poleg tega je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje potrebnih ukrepov za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka -1 e (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Uvodna izjava 21 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1e. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(21a) Da se sprejmejo določbe, potrebne za uporabo te uredbe, je treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju sprememb Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 625/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav1, da bi odstranila države s seznama tretjih držav, ki so v tej prilogi, ko postanejo članice WTO. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezno posvetovanje, tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje pomembnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

_______________

 

1UL L 185, 17.7.2009, str. 1.“

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka -1f (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Uvodna izjava 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1f. Uvodna izjava 22 se nadomesti z naslednjim:

 

(22) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta izvedbena pooblastila Komisija izvaja v skladu z Uredbo(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Obrazložitev

Uvodna izjava 22, ki se trenutno glasi „Treba je tudi omogočiti posvetovanje s Svetovalnim odborom v rednih in določenih fazah preiskave. Navedeni odbor sestavljaj predstavniki držav članic in predstavnik Komisije kot predsednik. V skladu z uvodno izjavo 12 Sklepa Sveta 1999/468/ES (1) Svetovalni odbor ne sodi na področje uporabe zgoraj navedenega Sklepa Sveta.“, je v nasprotju s pravili, pristojnostmi in dolžnostmi institucij v okviru členov 290 in 291 PDEU ter tudi Uredbe 182/2011.

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka -1 g (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Uvodna izjava 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1g. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(22a) Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka -1 j (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1j. Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

 

(1) Preiskava se začne na zahtevo države članice, katere koli pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba in deluje v imenu industrije Unije, ali na pobudo Komisije, če je za Komisijo očitno, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek preiskave.

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka -1 k (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1k. V člen 5 se vstavi naslednji odstavek:

 

„2a. Zahteva za začetek preiskave mora vsebovati dokaze, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo zaščitnih ukrepov iz člena 2(1). Zahteva mora na splošno vsebovati naslednje informacije: stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka, izraženo absolutno in relativno, delež domačega trga, ki ga prevzame povečani uvoz, spremembe v stopnji prodaje, proizvodnje, produktivnosti, izkoriščenosti zmogljivosti, dobička in izgub ter zaposlenosti.

 

Preiskava se lahko začne tudi v primeru, da se uvoz zgoščeno poveča v eni ali več državah članicah pod pogojem, da je dovolj dokazov prima facie o tem, da so izpolnjeni pogoji za začetek preiskave, kot je opredeljeno na podlagi dejavnikov iz členov 2(2) in 3.“

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 6a

 

Predhodni nadzorni ukrepi

 

1. Kadar so uvozni trendi izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske takšni, da bi lahko vodili do ene od razmer iz členov 2 in 3, se lahko nad uvozom navedenega izdelka izvajajo predhodni nadzorni ukrepi.

 

2. V primeru, da pride do povečanja uvoza izdelkov, ki sodijo v občutljive sektorje, zgoščene v eni ali več državah članicah, lahko Komisija uvede predhodne nadzorne ukrepe.

 

3. Komisija sprejme sklep o uvedbi predhodnih nadzornih ukrepov v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(1a).

 

4. Predhodni nadzorni ukrepi veljajo samo omejen čas. Če ni določeno drugače, prenehajo veljati ob koncu drugega šestmesečnega obdobja, ki sledi prvemu šestmesečnemu obdobju po njihovi uvedbi.“

Obrazložitev

Za sprejem nadzornih ukrepov bi morali uporabiti postopek svetovanja, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 7 – odstavek 1 – drugi in tretji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme take začasne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 15(2). V nujnih primerih se uporabi člen 15(3).

Komisija sprejme take ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(1a). V nujnih primerih se uporabi člen 15(3).

Obrazložitev

Če so potrebni začasni zaščitni ukrepi, mora imeti Komisija možnost, da jih sprejme karseda hitro. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 2 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 7 – odstavek 6 – zadnji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Zadnji stavek odstavka 6 se črta.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 12 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Člen 12(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Dokler velja kakršen koli zaščitni ukrep, potekajo posvetovanja znotraj [...] odbora, bodisi na zahtevo države članice bodisi na pobudo Komisije, da se preučijo učinki ukrepa in ugotovi, ali je njegova uporaba še potrebna.

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 5

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 12 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija meni, da je treba kakršen koli zaščitni ukrep preklicati ali spremeniti, mora preklicati ali spremeniti zaščitne ukrepe.

Kadar Komisija meni, da je treba kakršen koli zaščitni ukrep preklicati ali spremeniti, mora preklicati ali spremeniti zaščitne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 6

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 14 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. V interesu Unije se lahko ukrepi, ki se uvedejo na podlagi te uredbe, s sklepom Komisije opustijo za devet mesecev. Opustitev se lahko v skladu s postopkom iz člena 15(2) podaljša za največ eno leto. Ukrepi se lahko opustijo samo, če se je stanje na trgu začasno toliko spremenilo, da bi bile motnje na trgu malo verjetne, če se ukrep opusti. Ukrepi se lahko kadar koli in po posvetovanju ponovno vzpostavijo, če ni več razloga za njihovo opustitev.

4. V interesu Unije se lahko ukrepi, ki se uvedejo na podlagi te uredbe, s sklepom Komisije opustijo za devet mesecev. Opustitev se lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(1a) podaljša za največ eno leto. Ukrepi se lahko opustijo samo, če se je stanje na trgu začasno toliko spremenilo, da bi bile motnje na trgu malo verjetne, če se ukrep opusti. Ukrepi se lahko kadar koli in po posvetovanju ponovno vzpostavijo, če ni več razloga za njihovo opustitev.

Obrazložitev

Ker je opustitev naloženih ukrepov le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 14a

 

Prenos pristojnosti

 

Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b glede sprejetja sprememb Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 625/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav1, da bi odstranila države s seznama tretjih držav, ki so v tej prilogi, ko postanejo članice WTO.

 

_______________

 

1UL L 185, 17.7.2009, str. 1.“

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 6 b (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 14 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 14b

 

Izvajanje prenosa

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

 

2. Pooblastilo iz člena 22(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom določenega obdobja podaljšanju nasprotuje.

 

3. Pooblastilo iz člena 22(3) lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 22(3), začne veljati le, če mu Evropski parlament in Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.“

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 7

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 7

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 15 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 10 a (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 19 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 19a

 

Poročilo

 

1. Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije, odborov in drugih organov, odgovornih za izvajanje uredbe in izpolnjevanje iz nje izhajajočih obveznosti, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.

 

2. Poročilo mora zajemati tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine s Kitajsko.

 

3. Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem uredbe.

 

5. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih trgovinskih odnosov EU. Zaradi obsega kitajskega uvoza v EU je zelo pomembno deliti vse zaupne informacije z vsemi zadevnimi stranmi.

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 10 – točka 10 b (novo)

Uredba (ES) št. 427/2003

Člen 22 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10b. Člen 22(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Komisija mora imeti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b za spremembo Priloge I k Uredbi ES št. 625/2009, da bi odstranila države s seznama tretjih držav, ki so v tej prilogi, ko postanejo članice WTO.

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 11 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 452/2003

Uvodna izjava 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(10a) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta izvedbena pooblastila Komisija izvaja v skladu z Uredbo(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 11 – točka 1

Uredba (ES) št. 452/2003

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija meni, da bi kombinacija protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi tarifnimi dajatvami za enak uvoz lahko imela večji učinek od želenega v smislu politike trgovinske zaščite Unije, lahko v skladu s postopkom iz člena 2a(2) sprejme naslednje ukrep, če se ji to zdi primerno:“

Kadar Komisija meni, da bi kombinacija protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi tarifnimi dajatvami za enak uvoz lahko imela večji učinek od želenega v smislu politike trgovinske zaščite Unije, lahko v skladu s postopkom pregleda iz člena 2a(2) sprejme naslednje ukrepe za izvajanje zakonodajnega akta, če se ji to zdi primerno:

Obrazložitev

Primerno je pojasniti besedilo v členu 1(1), da se ne bi dajalo vtisa, da se lahko s tem spreminjajo zakonodajni ali delegirani akti. Predlogi sprememb so namenjeni omejevanju področja pristojnosti Komisije na ukrepe za izvajanje zakonodajnih aktov.

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 11 – točka 2

Uredba (ES) št. 452/2003

Člen 2 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 12 a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

12a. UREDBA SVETA (ES) ŠT. 1236/2005 Z DNE 27. JUNIJA 2005 O TRGOVINI Z DOLOČENIM BLAGOM, KI BI SE LAHKO UPORABILO ZA IZVRŠITEV SMRTNE KAZNI, MUČENJE ALI DRUGO OKRUTNO, NEČLOVEŠKO ALI PONIŽEVALNO RAVNANJE ALI KAZNOVANJE.

Obrazložitev

Primerno je spremeniti Uredbo (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005, da se zagotovi skladnost z določbami, uvedenimi z Lizbonsko pogodbo. To se po potrebi opravi z dodelitvijo delegiranih pooblastil Komisiji, da se spremenijo priloge k uredbi.

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 12 a – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1236/2005 je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se lahko spremeni priloge k navedeni uredbi. Zato se Uredba št. 1236/2006 spremeni:

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 12 a – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1. Uvodna izjava 25 se nadomesti z naslednjim:

 

„25. Da se sprejmejo določbe, potrebne za uporabo te uredbe, je treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju spreminjanja prilog II, III, IV in V k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom izvede ustrezno posvetovanje, tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 12 a – točka 2 (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Člen 12(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. [...] Komisija ima pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 15 in 15a za spremembe prilog II, III, IV in V.

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 12 a – točka 4 (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4. Člen 15 se nadomesti z naslednjim

 

Člen 15

 

Prenos pristojnosti

 

Komisija ima pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15b za spreminjanje prilog II, III, IV in V.

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 12 a – točka 5 (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 15a

 

Izvajanje prenosa

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

 

2. Pooblastilo iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom določenega obdobja podaljšanju nasprotuje.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastil iz člena 15. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 15, začne veljati le, če mu Evropski parlament in Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.“

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 12 a – točka 6 (novo)

Uredba (ES) št. 1236/2005

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6. Člen 16 se črta.

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1

Uredba (ES) št. 1616/2006

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 7 se črta.

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 8 se nadomesti z naslednjim:

 

(8) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani, ki je bil podpisan v Luxembourgu 12. junija 2006. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(8a) Za sprejetje takojšnjih ukrepov v primeru izrednih in kritičnih okoliščin ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(8b) Komisija mora v ustrezno utemeljenih in nujnih primerih, povezanih z izrednimi in kritičnimi okoliščinami, v smislu člena 26(4) Začasnega sporazuma ter člena 39(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma sprejeti izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1 d (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 2

 

Koncesije za ribe in ribiške proizvode

 

Komisija sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe podrobna pravila za izvajanje člena 15(1) Začasnega sporazuma in nato iz člena 28(1) SPS glede tarifnih kvot za ribe in ribiške proizvode.

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1 e (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 4

 

Tehnične prilagoditve

 

Kakršne koli spremembe in tehnične prilagoditve določb, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali so posledica sklenitve novih ali spremenjenih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo ter Republiko Albanijo in ki ne vsebujejo bistvenih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda, določenim v členu 8a(2) te uredbe.

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1 f (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1f. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 5

 

Splošna zaščitna klavzula

 

[...] Kadar mora Unija sprejeti ukrep skladno s členom 25 Začasnega sporazuma in nato s členom 38 SPS, tega sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2), razen če je v členu 25 Začasnega sporazuma in v členu 38 SPS določeno drugače.

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka -1 g (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1g. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 6

 

Klavzula o pomanjkanju

 

[...] Kadar mora Unija sprejeti ukrep v skladu s členom 26 Začasnega sporazuma in nato s členom 39 SPS, tega sprejme skladno s postopkom pregleda, določenim v členu 8a(2).

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 1

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 7 – odstavki 3–5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme take ukrepe v skladu s postopkom iz člena 8a(2). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3).

Komisija sprejme take ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1b). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(2a).

Obrazložitev

V primeru izjemnih in kritičnih razmer mora imeti Komisija možnost, da čim prej sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 8 a – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Za namene členov 2, 4 in 11 Komisiji pomaga odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 8 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za namene členov 7 in 8 Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011].

1. Za namene členov 5, 7 in 8 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 8 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namene člena 6 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (EGS) št. 1061/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  148

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 8 a – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 8 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 8 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. V členu 11 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

 

Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom, določenim v členu 8a(1b) te uredbe, sklene, da začasno opusti ustrezno preferencialno obravnavo proizvodov, kakor je določeno v členu 30(4) Začasnega sporazuma in nato v členu 43(4) SPS.

Obrazložitev

Ker je opustitev ustrezne preferencialne obravnave le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 13 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 1616/2006

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Člen 12 se črta.

Obrazložitev

Člen 12, ki ima trenutno naslednjo vsebino: „Odbor – Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248(a) Uredbe (EGS) št. 2913/92. – 2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES. – Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece. – 3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES. – 4. Odbor sprejme svoj poslovnik.“, je zajet v spremenjenem členu 8a.

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Uvodna izjava 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 17 se nadomesti z naslednjim:

 

(17) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta izvedbena pooblastila Komisija izvaja v skladu z Uredbo(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Uvodna izjava 17 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(17a) Komisija bi morala enkrat letno predložiti poročilo o uporabi zaščitnih ukrepov.“

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Člen 2 se spremeni:

črtano

(a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

 

„2. Komisija je z delegiranimi akti v skladu s členi 24a, 24b in 24c spremenila Prilogo I, s katerimi je dodala regije ali države iz skupine držav AKP, ki so zaključile pogajanja o sporazumu med Unijo in navedeno regijo ali državo, ki dosega vsaj zahteve iz člena XXIV GATT 1994.“

 

(b) V odstavku 3 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

 

„3. Taka regija ali država ostane na seznamu iz Priloge I, razen če Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 24a, 24b in 24c o spremembi Priloge I, da odstrani regijo ali državo s seznama navedene priloge, zlasti kadar:“

 

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Uvodni odstavek člena 5(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih zagotovi država članica, ali na lastno pobudo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavkih 1 in 2, je ustrezno obravnavo mogoče opustiti v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(1d), pod pogojem, da je Komisija pred tem:

Obrazložitev

Ker je opustitev ustrezne obravnave le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 5 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

4. Obdobje opustitve na podlagi tega člena se omeji le na potrebno za zaščito finančnih interesov Unije. Obdobje ne sme preseči šest mesecev, lahko pa se obnovi. Ob koncu tega obdobja se Komisija odloči bodisi zaključiti opustitev [...] bodisi podaljšati obdobje opustitve v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1 c (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. V členu 5(6) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

Odločitev o opustitvi ustrezne obravnave se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(1d).

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1 d (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d. V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

3. Natančna pravila za izvajanje tarifnih kvot iz odstavka 2 so določena v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1 e (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 7 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1e. V členu 7 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

4. Natančna pravila za delitev po regijah in za izvajanje tarifnih kvot iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1 f (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1f. V členu 9 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

 

5. Komisija sprejme natančna pravila za porazdelitev količin iz odstavka 1 in za upravljanje sistema iz poglavij 1, 3 in 4 tega člena ter odločitve o opustitvi v skladu [...] s postopkom pregleda iz člena 21(2).

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 1 g (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1g. V členu 10 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

„4. Komisija sprejme natančna pravila za upravljanje tega sistema in odločitve o opustitvi v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 16 – odstavek 1 – stavka 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začasni ukrepi se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2). V nujnih primerih se uporabi člen 21(3).

Začasni ukrepi se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(1d). V nujnih primerih se uporabi člen 21(3).

Obrazložitev

Če so potrebni začasni zaščitni ukrepi, mora imeti Komisija možnost, da jih sprejme, kolikor hitro je mogoče. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 6

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija sprejme sklep o uvedbi nadzora v skladu s postopkom iz člena 21(2).

2. Komisija sprejme sklep o uvedbi nadzora v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(1d).

Obrazložitev

Za sprejem nadzornih ukrepov bi morali uporabiti postopek svetovanja, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 21 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za namene tega poglavja Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011].

1. Za namene členov 5, 16, 17, 18 in 20 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namene člena 4 Komisiji pomaga odbor za carinski zakonik, ustanovljen z Uredbo (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 21 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Za namene člena 6 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž1. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

__________________

 

1UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 21 – odstavek 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Za namene členov 7 in 9 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 21 – odstavek 1 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  170

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 21 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  171

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 21 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Člen 24 se črta.

Predlog spremembe  173

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 8

Uredba (ES) št. 1528/2007

Členi 24 a, 24 b in 24 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Vstavijo se členi 24a, 24b in 24c:

črtano

„Člen 24a

 

Izvajanje prenosa

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in člena (3) se dodeli Komisiji za nedoločen čas.

 

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Za pooblastila Komisiji za sprejetje delegiranih aktov veljajo pogoji iz členov 24b in 24c.

 

Člen 24b

 

Preklic prenosa

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 2(2) in člena (3).

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter razloge za preklic.

 

3. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedenem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

Člen 24c

 

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

 

2. Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet nista nasprotovala delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, določen v delegiranem aktu.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da ne nameravata vložiti ugovora.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje sprejetemu delegiranemu aktu, ta akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje delegiranemu aktu, svojo odločitev utemelji.“

 

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 8 a (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 24 d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 24d

 

Zaupnost

 

1. Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabijo samo v namene, zaradi katerih so bile zahtevane.

 

2. Nobene zaupne informacije in nobene informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne razkrijejo brez posebnega dovoljenja osebe, ki je te informacije predložila.

 

3. V vsaki zahtevi za zaupno obravnavanje je treba navesti razloge za zaupnost podatkov. Če oseba, ki je informacije predložila, slednjih ne želi niti objaviti niti dovoliti njihovega razkritja v splošnem smislu ali če se izkaže, da zahteva za zaupno obravnavo ni upravičena, se zadevne informacije lahko zanemarijo.

 

4. Informacije se v vsakem primeru štejejo kot zaupne, če je verjetno, da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo osebi, ki jih je predložila, ali viru takih informacij.

 

5. Odstavki 1 do 4 ne izključujejo sklicevanja organov Unije na splošne informacije in predvsem na razloge, na katerih temeljijo sklepi, sprejeti v skladu s to uredbo. Vendar ti organi upoštevajo zakonite interese zadevnih fizičnih in pravnih oseb, da se njihove poslovne skrivnosti ne razkrijejo.“

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 14 – točka 8 b (novo)

Uredba (ES) št. 1528/2007

Člen 24 e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 24e

 

Poročilo

 

1. Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije, odborov in drugih organov, odgovornih za izvajanje uredbe in izpolnjevanje iz nje izhajajočih obveznosti, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.

 

2. Poročilo zajema tudi povzetek s statističnimi podatki in razvojem trgovine z državami AKP.

 

3. Poročilo mora vsebovati podatke o izvajanju te uredbe.

 

4. Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.

 

5. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Predlog spremembe  176

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 7 se črta.

Predlog spremembe  177

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 8 se nadomesti z naslednjim:

 

(8) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani, ki je bil podpisan 15. oktobra 2007. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  178

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(8a) Za sprejem nadzornih in začasnih ukrepov ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  179

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(8b) Komisija bi morala v ustrezno utemeljenih in nujnih primerih, povezanih z izrednimi in kritičnimi okoliščinami, v smislu členov 26(5)(b) in 27(4) Začasnega sporazuma ter členov 41(5)(b) in 42(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, sprejeti izvedbene akte s takojšnjim začetkom veljavnosti.“

Predlog spremembe  180

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka -1 d (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 2

 

Koncesije za ribe in ribiške proizvode

 

Komisija sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe podrobna pravila za izvajanje člena 14 Začasnega sporazuma in pozneje člena 29 SPS glede tarifnih kvot za ribe in ribiške proizvode.

Predlog spremembe  181

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka -1 e (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 4

 

Tehnične prilagoditve

 

Spremembe in tehnične prilagoditve določb, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali so posledica sklenitve novih ali spremenjenih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo ter Republiko Črno goro in ki ne vsebujejo bistvenih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2).

Predlog spremembe  182

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka - 1 f (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1f. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 5

 

Splošna zaščitna klavzula

 

[...] Kadar mora Unija sprejeti ukrep skladno s členom 26 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 41 SPS, tega sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe, razen če je v členu 26 Začasnega sporazuma in pozneje v členu 41 SPS določeno drugače.

Predlog spremembe  183

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka -1 g (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1g. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 6

 

Klavzula o pomanjkanju

 

[...] Kadar mora Unija sprejeti ukrep v skladu s členom 27 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 42 SPS, tega sprejme skladno s postopkom pregleda, določenim v členu 8a(2) te uredbe.

Predlog spremembe  184

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 1

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 7 – odstavki 3–5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme take ukrepe v skladu s postopkom iz člena 8a(2). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3).

Komisija sprejme take ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1a). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(2a).

Obrazložitev

V primeru izjemnih in kritičnih razmer mora imeti Komisija možnost, da čim prej sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  185

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 8 a – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Za namene členov 2, 4 in 11 Komisiji pomaga odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  186

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 8 a – odstavek -1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Za namene člena 6 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (EGS) št. 1061/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  187

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 8 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za namene členov 7 in 8 Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011].

1. Za namene členov 5, 7 in 8 Komisiji pomaga odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  188

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 8 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  189

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 8 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  190

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 8 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  191

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. V členu 11 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

 

„Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1a) te uredbe sklene začasno opustiti ustrezno preferencialno obravnavo proizvodov iz člena 31(4) Začasnega sporazuma in člena 46(4) SPS.“

Obrazložitev

Ker je opustitev ustrezne preferencialne obravnave le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  192

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 15 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 140/2008

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Člen 12 se črta.

Obrazložitev

Člen 12, ki ima naslednjo vsebino: „Odbor – Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248(a) Uredbe (EGS) št. 2913/92. – 2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES. – Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece. – 3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES. – 4. Odbor sprejme svoj poslovnik.“, je zajet v spremenjenem členu 8a.

Predlog spremembe  193

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 11 se črta.

Obrazložitev

Uvodna izjava (11), ki ima trenutno naslednjo vsebino: „Za opredelitev izdelkov s poreklom, potrditve porekla in za postopke upravnega sodelovanja se bo uporabljal oddelek 2 poglavja 2 naslova IV Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti(1).“, se črta, saj je ta vsebina že zajeta v spremenjeni uredbi.

Predlog spremembe  194

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 12 se črta.

Predlog spremembe  195

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Uvodna izjava 13 se nadomesti z naslednjim:

 

(13) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta izvedbena pooblastila Komisija izvaja v skladu z Uredbo(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  196

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Uvodna izjava 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„Za sprejem nadzornih in začasnih ukrepov ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  197

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka - 1 d (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Ne glede na ostale določbe te uredbe in še posebej člena 10 lahko Komisija, v primeru da uvoz kmetijskih proizvodov povzroči resne motnje na trgih Unije in v njihovih regulativnih mehanizmih, z izvedbenimi akti sprejme ustrezne ukrepe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2).

Predlog spremembe  198

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka -1 e (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 4

 

Izvajanje tarifnih kvot za mlečne izdelke

 

Podrobna pravila za izvajanje tarifnih kvot za tarifne številke 0401 do 0406 določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2).

Predlog spremembe  199

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – odstavek -1 f (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 7 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1f. Uvodni del člena 7 se nadomesti z naslednjim:

 

Komisija skladno s postopkom pregleda iz člena 11a(2) sprejme potrebne določbe za uporabo te uredbe, poleg ukrepov iz člena 4, in sicer:

Predlog spremembe  200

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka -1 g (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1g. Člen 8 se črta.

Predlog spremembe  201

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o goljufiji, nepravilnostih ali sistematičnem neizpolnjevanju ali nezagotavljanju izpolnjevanja pravil o poreklu izdelkov in s tem povezanih postopkov ter o nezagotavljanju upravnega sodelovanja iz člena 2(1) s strani Moldavije ali o neupoštevanju katerega koli drugega pogoja iz člena 2(1), lahko sprejme ukrepe v skladu s postopkom iz člena 11a(2) popolne ali delne začasne opustitve režimov, določenih s to uredbo za obdobje največ šestih mesecev, če je pred tem:

1. Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o goljufiji, nepravilnostih ali sistematičnem neizpolnjevanju ali nezagotavljanju izpolnjevanja pravil o poreklu izdelkov in s tem povezanih postopkov ter o nezagotavljanju upravnega sodelovanja iz člena 2(1) s strani Moldavije ali o neupoštevanju katerega koli drugega pogoja iz člena 2(1), lahko sprejme ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 11a(1b) popolne ali delne začasne opustitve režimov, določenih s to uredbo za obdobje največ šestih mesecev, če je pred tem:

Predlog spremembe  202

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 1 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 10 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

3. Po preteku obdobja začasne opustitve se [...] Komisija odloči, da ukrep začasne opustitve ukine, oziroma v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2) ukrep začasne opustitve podaljša.

Obrazložitev

Ker je opustitev ustrezne preferencialne obravnave le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  203

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Člen 11(5) se nadomesti z naslednjim:

 

5. Preiskavo je treba končati v šestih mesecih po objavi obvestila iz odstavka 2. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to obdobje v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2) podaljša.

Predlog spremembe  204

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 2 b (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Člen 11(6) se nadomesti z naslednjim:

 

6. Komisija odloči v roku enega meseca v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2). Ta sklep začne veljati en mesec po objavi.

Predlog spremembe  205

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 2 c (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c. Člen 11(7) se nadomesti z naslednjim:

 

7. Kadar je zaradi izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, preiskava nemogoča, lahko Komisija [...] sprejme kakršen koli nujno potreben preventivni ukrep v skladu s postopkom iz člena 11a(2a).

Predlog spremembe  206

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 3

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za namene člena 11 Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011].

1. Za namene členov 3(3), 12 in 11 Komisiji pomaga odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  207

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 3

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namene člena 4 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 195 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  208

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 3

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 a – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  209

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 3

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  210

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 3

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 11 a – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  211

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 16 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 55/2008

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Člen 12(2) se nadomesti z naslednjim:

 

Če Moldavija ne spoštuje pravil o poreklu ali ne zagotavlja upravnega sodelovanja, kot zahteva člen 2, za zgoraj omenjena poglavja 17, 18, 19 in 21 ali če uvoz proizvodov iz teh poglavij, za katere v skladu s to uredbo velja preferencialni režim, občutno preseže običajne ravni izvoza iz Moldavije, se v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2) sprejmejo ustrezni ukrepi.

Predlog spremembe  212

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 7 se črta.

Predlog spremembe  213

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 8 se nadomesti z naslednjim:

 

(8) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan v Luxembourgu 16. junija 2008. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  214

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(8a) Za sprejem nadzornih in začasnih ukrepov ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  215

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(8b) Komisija mora v ustrezno utemeljenih in nujnih primerih, povezanih z izrednimi in kritičnimi okoliščinami, v smislu členov 24(5)(b) in 25(4) Začasnega sporazuma ter členov 39(5)(b) in 40(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, sprejeti izvedbene akte s takojšnjim začetkom veljavnosti.“

Predlog spremembe  216

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka -1 d (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 2

 

Koncesije za ribe in ribiške proizvode

 

Komisija sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe podrobna pravila za izvajanje člena 13 Začasnega sporazuma in tudi člena 28 SPS glede tarifnih kvot za ribe in ribiške proizvode.

Predlog spremembe  217

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka -1 e (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 4

 

Tehnične prilagoditve

 

Spremembe in tehnične prilagoditve določb, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali so posledica sklenitve novih ali spremenjenih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo ter Bosno in Hercegovino in ki ne vsebujejo bistvenih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2).

Predlog spremembe  218

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka - 1 f (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1f. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 5

 

Splošna zaščitna klavzula

 

[...] Kadar mora Unija sprejeti ukrep skladno s členom 24 Začasnega sporazuma in tudi s členom 39 SPS, tega sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe, razen če je v členu 24 Začasnega sporazuma in v členu 39 SPS določeno drugače.

Predlog spremembe  219

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka -1 g (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1g. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

 

Člen 6

 

Klavzula o pomanjkanju

 

[...] Kadar mora Unija sprejeti ukrep v skladu s členom 25 Začasnega sporazuma in s členom 40 SPS, tega sprejme skladno s postopkom pregleda, določenim v členu 8a(2) te uredbe.

Predlog spremembe  220

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 1

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 7 – odstavki 3–5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme take ukrepe v skladu s postopkom iz člena 8a(2). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3).

Komisija sprejme take ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1a). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(2a).

Obrazložitev

Če so potrebni začasni zaščitni ukrepi, mora imeti Komisija možnost, da čim hitreje sprejme takojšnje ukrepe. Zato je pravilna izbira svetovalni postopek. V nujnih primerih mora biti mogoče nemudoma sprejeti izvedbene akte. To drži tudi glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  221

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 8 a – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Za namene členov 2, 4 in 11 Komisiji pomaga odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (ES) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  222

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 8 a – odstavek -1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Za namene člena 6 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1061/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  223

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 8 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za namene členov 7 in 8 Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011].

1. Za namene členov 5, 7 in 8 Komisiji pomaga odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  224

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 8 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  225

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 8 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  226

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 8 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  227

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

„Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1a) te uredbe sklene začasno opustiti ustrezno preferencialno obravnavo proizvodov iz člena 29(4) Začasnega sporazuma in člena 44(4) SPS.“

Obrazložitev

Ker je opustitev ustrezne preferencialne obravnave le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  228

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 17 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 594/2008

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Člen 12 se črta.

Obrazložitev

Člen 12, ki ima naslednjo vsebino: „Odbor – Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248(a) Uredbe (EGS) št. 2913/92. – Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES. – Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece. – 3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES. – 4. Odbor sprejme svoj poslovnik.“, je zajet v spremenjenem členu 8a.

Predlog spremembe  229

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 732/2008 je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje potrebnih ukrepov za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. [xxxx/2011] z dne [xx/yy/2011] o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

V zvezi z Uredbo (ES) št. 732/2008 je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se lahko spremeni Priloga I k navedeni uredbi. V zvezi z Uredbo (EGS) št. 732/2008 je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje potrebnih ukrepov za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  230

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Uvodna izjava 24 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(24a) Da bi sprejeli potrebne določbe za izvajanje te uredbe, se pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesejo na Komisijo, da bi lahko državi prosilki odobrila posebni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje ter za ustrezno spremembo Priloge I sprejela podrobna pravila za izvajanje določb v zvezi z zmanjšanjem dajatev skupne carinske tarife za proizvode pod tarifno številko 1701, odpravila dajatev skupne carinske tarife za proizvode pod tarifnima številkama 1006 in 1701, zahtevala licence za uvoz proizvodov pod tarifno številko 1701, umaknila državo iz režima s spremembo Priloge I ter vzpostavila prehodno obdobje, ustavila preferencialno obravnavo na podlagi te uredbe, začasno preklicala preferencialno obravnavo za vse ali posamezne proizvode iz države upravičenke ter sprejela predloge sprememb k prilogam. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Predlog spremembe  231

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 25 se nadomesti z naslednjim:

 

„(25) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje začasnih in končnih ukrepov, za uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov in za zaključek preiskave brez ukrepov. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  232

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Uvodna izjava 25 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(25a) Ustrezno je, da se s svetovalnim postopkom v povezavi z izvedbenimi akti s takojšnjo veljavnostjo začne in podaljša preiskava, sprejme odločitev za nadzor in ocenjevanje razmer v državi upravičenki za obdobje šest mesecev, če velja, da je začasni preklic preferencialov upravičen, ter sprejmejo začasni ukrepi na podlagi posledic teh ukrepov in njihove zaporedne logike v zvezi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  233

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Člen 10 se spremeni:

 

(a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

 

„2. Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da lahko po preučitvi zahteve presodi, ali bo državi prosilki dodelila posebni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje ter v skladu s tem spremenila Prilogo I.

 

Kadar bi zamuda pri ukrepanju povzročila škodo, ki bi jo bilo mogoče le stežka odpraviti, in razlogi nujnosti zahtevajo tako, se postopek iz člena 27b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.“

 

(b) Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

 

5. Vsi stiki Komisije z državo prosilko v zvezi z zahtevkom potekajo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5).

Obrazložitev

Zakonodajna odločitev o tem, katere države bodo lahko izkoristile prednosti GSP+, se iz praktičnih razlogov delegira Komisiji. Kljub temu pa mora zakonodajalec obdržati pravico do posredovanja, kadar se ne strinja s pristopom Komisije.

Predlog spremembe  234

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka -1 d (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 11 se spremeni:

 

(a) Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

 

7. Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da lahko sprejme podrobna pravila za izvajanje določb iz odstavkov 4, 5 in 6 tega člena.

 

Kadar bi zamuda pri ukrepanju povzročila škodo, ki bi jo bilo mogoče le stežka odpraviti, in razlogi nujnosti zahtevajo tako, se postopek iz člena 27b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.“

 

(b) Odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

 

8. Kadar Združeni narodi državo izključijo s seznama najmanj razvitih držav, se ta država izključi tudi s seznama upravičenk do tega režima. Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27, da izključi državo iz režima s spremembo Priloge I ter da vzpostavi najmanj triletno prehodno obdobje.“

Predlog spremembe  235

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 16 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar Komisija meni, da obstajajo zadostni dokazi za upravičenost začasnega preklica zaradi razlogov iz odstavkov 1 in 2, lahko v skladu s postopkom iz člena 27(6) začasno odloži preferencialne režime iz te uredbe za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz države upravičenke, če najprej:

3. Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da lahko, kadar meni, da obstajajo zadostni dokazi za upravičenost začasnega preklica zaradi razlogov iz odstavkov 1 in 2, začasno odloži preferencialne režime iz te uredbe za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz države upravičenke, če najprej:

Predlog spremembe  236

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 18 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 18 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

 

(6) Preiskava se zaključi v enem letu. Komisija lahko to obdobje podaljša v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5).

Predlog spremembe  237

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 3 – točka - a (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 19 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

 

Komisija predloži poročilo o svojih ugotovitvah odboru iz člena 27(1) in Evropskemu parlamentu.“

Predlog spremembe  238

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 3 – točka - a a (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 19 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

 

2. Če Komisija meni, da ugotovitve ne upravičujejo začasnega preklica, v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5) sklene, da bo končala preiskavo. V tem primeru Komisija objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o koncu preiskave in v njem navede svoje glavne zaključke.

Predlog spremembe  239

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 19 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) V odstavku 3 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

(a) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„Komisija o svojem sklepu uradno obvesti zadevno državo upravičenko in v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo, da namerava začasno odložiti preferencialne režime vseh ali nekaterih izdelkov s poreklom iz države članice, razen če se pred iztekom obdobja zadevna država upravičenka ne zaveže, da bo sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo v razumnem roku zagotovila spoštovanje konvencij iz dela A Priloge III.“

„Če Komisija meni, da ugotovitve upravičujejo začasni preklic zaradi razloga iz člena 15(1)(a), v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5) sklene, da bo v obdobju šestih mesecev spremljala in ocenjevala stanje v zadevni državi upravičenki. Komisija o svojem sklepu uradno obvesti zadevno državo upravičenko in v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo, da namerava začasno odložiti preferencialne režime vseh ali nekaterih izdelkov s poreklom iz države članice, razen če se pred iztekom obdobja zadevna država upravičenka ne zaveže, da bo sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo v razumnem roku zagotovila spoštovanje konvencij iz dela A Priloge III.“

Predlog spremembe  240

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 19 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar Komisija meni, da je začasni preklic potreben, sprejme sklep v skladu s postopkom iz člena 27(6). V primerih iz odstavka 3 Komisija predloži svoj predlog ob izteku roka iz navedenega odstavka.

4. Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da se lahko odloči o začasnem preklicu. V primerih iz odstavka 3 Komisija predloži svoj predlog ob izteku roka iz navedenega odstavka.

Predlog spremembe  241

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 3 – točka c

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 19 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar Komisija sprejme sklep o začasnem preklicu, začne tak sklep veljati šest mesecev po sprejetju, razen če Komisija pred tem ne sklene, da razlogi, ki ga upravičujejo, ne veljajo več.

5. Kadar Komisija sprejme delegirani akt o začasnem preklicu, začne tak sklep veljati šest mesecev po sprejetju, razen če se delegirani akti prekličejo ali če Komisija ne sklene umakniti delegiranega akta, ker razlogi, ki ga upravičujejo, ne veljajo več.

Obrazložitev

V zvezi z uvedbo delegiranih aktov je logično sklepati, da se postopek, uporabljen za sprejetje prvotnega seznama, uporabi tudi za začasni preklic preferencialov za eno ali več držav. Sklep za preklic preferencialov dopolnjuje osnovni akt na enak način kot seznam držav, ki bodo lahko izkoristile prednosti GSP+.

Predlog spremembe  242

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 4 – točka a

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 20 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Preiskavo je treba končati v šestih mesecih od datuma objave obvestila iz odstavka 2. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to obdobje podaljša v skladu s postopkom iz člena 27(5).

5. Preiskavo je treba končati v šestih mesecih od datuma objave obvestila iz odstavka 2. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to obdobje podaljša v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(6).

Predlog spremembe  243

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 4 – točka c

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 20 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kadar izvedba preiskave zaradi izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ni možna, lahko Komisija, v skladu s postopkom iz člena 27(7), sprejme kakršen koli nujno potreben preventivni ukrep.

7. Kadar izvedba preiskave zaradi izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ni možna, lahko Komisija, v skladu s postopkom iz člena 27(7), sprejme kakršen koli nujno potreben začasni ukrep.

 

Če država članica zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Komisija sprejme sklep v roku petih delovnih dni po prejetju zahtevka.

 

Začasni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 dni.

 

Če so začasni zaščitni ukrepi preklicani, ker se pri preiskavi izkaže, da pogoji iz tega člena niso izpolnjeni, se vse carine, zbrane kot posledica teh začasnih ukrepov, samodejno povrnejo.

Obrazložitev

Člen 20(7) je treba prilagoditi členu 16(6) (novo) Uredbe (ES) št. 260/2009 o skupnih pravilih za uvoz. Države članice morajo imeti pravico, da zahtevajo takojšnjo odločitev Komisije.

Predlog spremembe  244

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 6

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Člen 22(2) se črta.

6. Člen 22(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Komisija sprejme sklep o uvedbi predhodnih nadzornih ukrepov v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5).“

Obrazložitev

Za sprejem nadzornih ukrepov bi morali uporabiti postopek svetovanja, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  245

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 22a

 

1. Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 20 niso izpolnjeni, Komisija sprejme sklep o zaključku preiskave in postopkov v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(6).

 

2. Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih podatkov v smislu člena 27c Evropskemu parlamentu posreduje poročilo, v katerem predstavi svoje ugotovitve in utemeljene sklepe v zvezi z vsemi zadevnimi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje in pravno podlago. Komisija poročilo objavi najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Predlog spremembe  246

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 6 b (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b. V členu 25 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za sprejemanje sprememb prilog, ki so potrebne:

Obrazložitev

Sprememba priloge je očitno „sprememba“ temeljnega akta. Zakonodajalec ima pravico izbrati, ali bo delegiral pooblastila za takšno spreminjanje nebistvenih sestavin temeljnega akta.

Predlog spremembe  247

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 7

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. V členu 27 se dodata naslednja odstavka 6 in 7:

7. Člen 27 se nadomesti z naslednjim:

 

1. [...] Komisiji pomaga odbor za splošne preferenciale. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

[...]

 

5. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

6. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

6. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

7. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

7. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

7a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.“

Predlog spremembe  248

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 27 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 27a

 

Izvajanje prenosa

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

 

2. Pooblastilo iz člena 10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3) člena 19(4) in (5) ter člena 25 se prenese na Komisijo za obdobje petih let. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom določenega obdobja podaljšanju nasprotuje.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastil iz člena 10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3), člena 19(4) in (5) ter člena 25. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3), člena 19(4) in (5) ter člena 25, začne veljati le, če mu Evropski parlament in Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.“

Predlog spremembe  249

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 7 b (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 27 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 27b

 

Nujni postopek

 

1. Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler ni izraženo nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu utemelji uporabo nujnega postopka.

 

2. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu nasprotuje v skladu s postopkom iz člena 27a(5). V takšnem primeru Komisija po prejemu uradnega obvestila o ugovoru Evropskega parlamenta ali Sveta akt takoj razveljavi.“

Predlog spremembe  250

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 7 c (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 27 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7c. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 27c

 

Zaupnost

 

1. Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabijo samo v namene, zaradi katerih so bile zahtevane.

 

2. Nobene zaupne informacije in nobene informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne razkrijejo brez posebnega dovoljenja osebe, ki je te informacije predložila.

 

3. V vsaki zahtevi za zaupno obravnavanje je treba navesti razloge za zaupnost podatkov. Če oseba, ki je informacije predložila, slednjih ne želi niti objaviti niti dovoliti njihovega razkritja v splošnem smislu ali če se izkaže, da zahteva za zaupno obravnavo ni upravičena, se zadevne informacije lahko zanemarijo.

 

4. Informacije se v vsakem primeru štejejo kot zaupne, če je verjetno, da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo osebi, ki jih je predložila, ali viru takih informacij.

 

5. Odstavki 1 do 4 ne izključujejo sklicevanja organov Unije na splošne informacije in predvsem na razloge, na katerih temeljijo sklepi, sprejeti v skladu s to uredbo. Vendar ti organi upoštevajo zakonite interese zadevnih fizičnih in pravnih oseb, da se njihove poslovne skrivnosti ne razkrijejo.“

Predlog spremembe  251

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 18 – točka 7 d (novo)

Uredba (ES) št. 732/2008

Člen 27 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7d. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 27d

 

Poročilo

 

1. Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo mora zajeti vse preferencialne režime iz člena 1(2), vsebovati informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir, ter predstaviti povzetek statističnih podatkov in napredka v trgovini z upravičenimi državami in ozemlji.

 

2. Odbor za splošne preferenciale in Evropski parlament na podlagi poročila preučita učinke sheme. Evropski parlament lahko Komisijo povabi na priložnostno srečanje svojega pristojnega odbora, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem sporazuma.

 

3. Komisija poročilo objavi najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu in odboru za splošne preferenciale.“

Obrazložitev

Nujno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih trgovinskih odnosov EU. Zlasti ko gre za podeljevanje trgovinskih preferencialov v okviru GSP, GSP+ ali EBA, je pomembno, da so Evropski parlament ter javnost in vse zainteresirane strani dobro obveščeni o vseh sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe  252

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 597/2009

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 16 se nadomesti z naslednjim:

 

Treba je določiti, da bi se morali primeri ne glede na to, ali so sprejeti dokončni ukrepi ali ne, navadno zaključiti v 11 mesecih, nikakor pa ne pozneje kakor v 12 mesecih od začetka preiskave. Samo če države članice Komisijo obvestijo, da pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja in da bo treba osnutek izvedbenega akta predložiti organu za pritožbe v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 182/2011, lahko Komisija odloči o podaljšanju tega roka za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 13 mesecev.“

Obrazložitev

Osnutek izvedbenega akta je mogoče predložiti pritožbenemu organu po negativnem glasovanju s kvalificirano večino v preiskovalnem odboru (gl. člen 5(3) uredbe o komitologiji) ali v primeru, da mnenja ni in da je preiskovalni odbor z navadno večino glasoval proti (gl. člen 5(5) uredbe o komitologiji). Sklic na člen 5 bi bil širši in bi zajel obe možnosti.

Predlog spremembe  253

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 597/2009

Uvodna izjava 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Uvodna izjava 26 se črta.

Predlog spremembe  254

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 597/2009

Uvodna izjava 26 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(26a) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje začasnih in dokončnih ukrepov ter za zaključek preiskave brez ukrepov. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  255

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 597/2009

Uvodna izjava 26 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(26b) Za sprejem začasnih ukrepov in za zaključek preiskave bi morali uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  256

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka -1 d (novo)

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1d. Člen 10(1)(2) se nadomesti z naslednjim:

 

Pritožba se lahko predloži Komisiji ali državi članici, ki jo pošlje Komisiji. Komisija pošlje državam članicam kopijo vsake prejete pritožbe. Šteje se, da je bila pritožba vložena prvi delovni dan po dnevu, ko je bila s priporočeno pošto dostavljena Komisiji ali je Komisija izdala potrdilo o prejemu. Pred začetkom postopkov Komisija obvesti države članice in jim omogoči, da izrazijo svoje mnenje.“

Obrazložitev

Države članice je treba prositi za mnenje v zgodnji fazi postopka, da se zagotovi hiter in sprejemljiv napredek postopka pregleda za končno odločitev. Komisija se mora potruditi, da odpravi vse morebitne ovire, ki bi lahko preprečile sprejetje odločitve v preiskovalnem odboru.

Predlog spremembe  257

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 2

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 11 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9. Za postopke v skladu s členom 10(11) se preiskava, če je to mogoče, zaključi v enem letu. V vsakem primeru se take preiskave zaključijo v 13 mesecih po njihovem začetku na podlagi ugotovitev, sprejetih v skladu s členom 13, v zvezi z zavezami ali ugotovitvami, sprejetimi v skladu s členom 15, za dokončni ukrep. Zaradi zapletenosti preiskave lahko v izjemnih primerih Komisija v največ 8 mesecih po začetku preiskave podaljša to časovno obdobje za največ 18 mesecev.

9. Za postopke v skladu s členom 10(11) se preiskava, če je to mogoče, zaključi v 11 mesecih. V vsakem primeru se take preiskave zaključijo v 12 mesecih po njihovem začetku na podlagi ugotovitev, sprejetih v skladu s členom 13, v zvezi z zavezami ali ugotovitvami, sprejetimi v skladu s členom 15, za dokončni ukrep.

Obrazložitev

Države članice je treba prositi za mnenje v zgodnji fazi postopka, da se zagotovi hiter in sprejemljiv napredek postopka pregleda za končno odločitev. Komisija se mora potruditi, da odpravi vse morebitne ovire, ki bi lahko preprečile sprejetje odločitve v preiskovalnem odboru.

Predlog spremembe  258

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 11 – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V člen 11 se vstavi naslednji odstavek:

 

„9a. Najpozneje sedem mesecev in pol po začetku preiskave se Komisija posvetuje z državami članicami na podlagi ugotovitev iz preiskave. Države članice med tem posvetovanjem Komisijo obvestijo, ali pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členoma 14 in 15 za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če je tako, lahko Komisija v največ osmih mesecih po začetku preiskave odloči o podaljšanju časovnega obdobja iz odstavka 9 za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 13 mesecev. Komisija to odločitev objavi.“

Obrazložitev

Osnutek izvedbenega akta je mogoče predložiti pritožbenemu organu po negativnem glasovanju s kvalificirano večino v preiskovalnem odboru (gl. člen 5(3) uredbe o komitologiji) ali v primeru, da mnenja ni in da je preiskovalni odbor z navadno večino glasoval proti (gl. člen 5(5) uredbe o komitologiji). Sklic na člen 5 bi bil širši in bi zajel obe možnosti.

Predlog spremembe  259

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začasne dajatve se ne uvedejo prej kot 60 dni po začetku postopkov in najpozneje 9 mesecev od začetka postopkov. V izjemnih primerih se lahko Komisija zaradi zapletenosti preiskave najpozneje 8 mesecev po začetku preiskave odloči za podaljšanje tega časovnega obdobja na obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 12 mesecev.

Začasne dajatve se ne uvedejo prej kot 60 dni po začetku postopkov in najpozneje 8 mesecev od začetka postopkov. Če države članice Komisijo v skladu s členom 11(9a) obvestijo, da pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členoma 14 in 15 za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011, se lahko Komisija najpozneje 8 mesecev po začetku preiskave odloči za podaljšanje tega časovnega obdobja na obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 9 mesecev.

Obrazložitev

Osnutek izvedbenega akta je mogoče predložiti pritožbenemu organu po negativnem glasovanju s kvalificirano večino v preiskovalnem odboru (gl. člen 5(3) uredbe o komitologiji) ali v primeru, da mnenja ni in da je preiskovalni odbor z navadno večino glasoval proti (gl. člen 5(5) uredbe o komitologiji). Sklic na člen 5 bi bil širši in bi zajel obe možnosti.

Predlog spremembe  260

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 4 – točka b

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 13 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar se zaveze sprejmejo, se preiskava zaključi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

5. Kadar se zaveze sprejmejo, se preiskava zaključi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora s pisnim postopkom iz člena 15(5).

Predlog spremembe  261

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 5

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 14 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar zaščitni ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek ustavi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Kadar zaščitni ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek ustavi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(1a). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora s pisnim postopkom iz člena 15(5).

Obrazložitev

Glede na to, da v praksi ni nikoli prišlo do zapletov pri zaključku preiskave, je svetovalni postopek ustrezna izbira.

Predlog spremembe  262

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 10 – točka a

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pregledi izvedeni na podlagi členov 18 in 19, se izvedejo čim hitreje in se običajno zaključijo v 12 mesecih od datuma začetka pregleda. Pregledi na podlagi členov 18 in 19 se v vsakem primeru zaključijo v 15 mesecih od datuma začetka. V posebnih primerih lahko Komisija zaradi zapletenosti preiskave v največ 9 mesecih po začetku preiskave podaljša to časovno obdobje za največ 18 mesecev.

Pregledi, izvedeni na podlagi členov 18 in 19, se izvedejo čim hitreje in se običajno zaključijo v 11 mesecih od datuma začetka pregleda. Pregledi na podlagi členov 18 in 19 se v vsakem primeru zaključijo v 14 mesecih od datuma začetka. Najpozneje sedem mesecev in pol po začetku preiskave v skladu s členom 11 se Komisija posvetuje z državami članicami na podlagi ugotovitev iz preiskave. Države članice med tem posvetovanjem Komisijo obvestijo, ali pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členoma 14 in 15 za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če je tako, lahko Komisija v največ 8 mesecih po začetku preiskave podaljša to časovno obdobje za največ 15 mesecev. Komisija to odločitev objavi.

Obrazložitev

Osnutek izvedbenega akta je mogoče predložiti pritožbenemu organu po negativnem glasovanju s kvalificirano večino v preiskovalnem odboru (gl. člen 5(3) uredbe o komitologiji) ali v primeru, da mnenja ni in da je preiskovalni odbor z navadno večino glasoval proti (gl. člen 5(5) uredbe o komitologiji). Sklic na člen 5 bi bil širši in bi zajel obe možnosti.

Predlog spremembe  263

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 10 – točka c

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Preglede v skladu s členi 18, 19 in 20 začne Komisija.

2. Preglede v skladu s členi 18, 19 in 20 začne Komisija. Pred začetkom postopkov Komisija obvesti države članice in jim omogoči, da izrazijo svoje mnenje.

Obrazložitev

Države članice je treba prositi za mnenje v zgodnji fazi postopka, da se zagotovi hiter in sprejemljiv napredek postopka pregleda za končno odločitev. Komisija se mora potruditi, da odpravi vse morebitne ovire, ki bi lahko preprečile sprejetje odločitve v preiskovalnem odboru.

Predlog spremembe  264

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 12 – točka a

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. V interesu Unije se lahko ukrepi, ki se uvedejo na podlagi te uredbe, s sklepom Komisije opustijo za devet mesecev. Opustitev lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) podaljša za največ eno leto.

4. V interesu Unije se lahko ukrepi, ki se uvedejo na podlagi te uredbe, s sklepom Komisije opustijo za devet mesecev. Opustitev lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(1a) podaljša za največ eno leto.

Obrazložitev

Ker je opustitev uvedenega ukrepa le vmesna faza in ker se končna odločitev sprejme v skladu s postopkom pregleda, je ustrezno uporabiti svetovalni postopek.

Predlog spremembe  265

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 13

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. Svetovalni odbor poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.

Predlog spremembe  266

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 13

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 25 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

2. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Preiskovalni odbor poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.

Predlog spremembe  267

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 13

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 25 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  268

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 13

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Če je osnutek izvedbenega akta predložen odboru za pritožbe v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) št. 182/2011, ta poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.

Obrazložitev

Zaradi hudega časovnega pritiska v postopkih je treba zagotoviti, da svetovalni in preiskovalni odbor ter odbor za pritožbe čim prej podajo svoja mnenja, ne da bi izgubljali čas. Iz istega razloga je treba zahtevati strogo disciplino od držav članic pri vlaganju morebitnih predlogov sprememb.

Predlog spremembe  269

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 13

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 25 – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  270

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 19 – točka 16 a (novo)

Uredba (ES) št. 597/2009

Člen 33 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

16a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 33a

 

Poročilo

 

1. Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo mora vsebovati informacije o uporabi začasnih in končnih ukrepov, uvedbi predhodnih nadzornih ukrepov, zaključku preiskav brez sprejetja ukrepov, obiskih za namene revizije in preverjanja ter o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje.

 

2. Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem uredbe.

 

3. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu.“

Obrazložitev

Nujno je, da sta Evropski parlament in javnost obveščena o vseh vidikih trgovinskih odnosov EU. Zlasti ko gre za instrumente trgovinske zaščite, je pomembno, da so Evropski parlament ter javnost in zainteresirane strani dobro obveščeni o vseh sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe  271

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 260/2009

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Uvodna izjava 11 se nadomesti z naslednjim:

 

(11) Izvajanje te uredbe zahteva enotne pogoje za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov ter uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov. Te ukrepe sprejme Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“

Predlog spremembe  272

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka - 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 260/2009

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava:

 

„(11a) Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov bi bilo treba uporabiti svetovalni postopek glede na učinke teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti sprejetje začasnih ukrepov s takojšnjo veljavnostjo.“

Predlog spremembe  273

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka 2

Uredba (ES) št. 260/2009

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  274

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka 2

Uredba (ES) št. 260/2009

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3. Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  275

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka 2

Uredba (ES) št. 260/2009

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

Predlog spremembe  276

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka 6

Uredba (ES) št. 260/2009

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija sprejme sklep o uvedbi nadzora v skladu s postopkom iz člena 16(6).

2. Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklep o uvedbi nadzora v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 4(1a).

Obrazložitev

Za sprejem nadzornih ukrepov bi morali uporabiti postopek svetovanja, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  277

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka 8

Uredba (ES) št. 260/2009

Člen 16 – odstavka 6 in 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Kadar je posredovanje Komisije zahtevala država članica, Komisija v skladu s postopkom iz člena 4(2) sprejme odločitev v roku največ petih delovnih dni po prejemu takega zahtevka. V nujnih primerih se uporabi člen 4(3).

6. Kadar je posredovanje Komisije zahtevala država članica, Komisija v skladu s postopkom iz člena 4(3) sprejme odločitev v roku največ petih delovnih dni po prejemu takega zahtevka.

Obrazložitev

Komisija v skladu s členom 16(1) omeji obdobje veljavnosti nadzornih dokumentov ali spremeni pravila za uvoz zadevnega proizvoda v skladu s svojim urnikom. Kadar posredovanje Komisije zahteva država članica, mora Komisija ukrepati v roku 5 delovnih dni. To je mogoče samo, če sprejme takoj veljaven izvedbeni akt v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  278

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 20 – točka 11

Uredba (ES) št. 260/2009

Člen 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je to potrebno zaradi interesa Unije, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 4(2) sprejme ustrezne ukrepe, da omogoči izvajanje in izpolnjevanje pravic in obveznosti Unije ali vseh njenih držav članic, posebno tistih, ki se nanašajo na trgovanje z osnovnimi proizvodi, na mednarodni ravni.

Kadar je to potrebno zaradi interesa Unije, lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2) sprejme ustrezne ukrepe z zakonodajnimi izvedbenimi akti, ki ne vsebujejo bistvenih sprememb, da omogoči izvajanje in izpolnjevanje pravic in obveznosti Unije ali vseh njenih držav članic, posebno tistih, ki se nanašajo na trgovanje z osnovnimi proizvodi, na mednarodni ravni.

Predlog spremembe  279