ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα

3.2.2012 - (2011/2295(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen

Διαδικασία : 2011/2295(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0029/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0029/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα

(2011/2295(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 21 και 23,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW),

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν από αυτήν και εγκρίθηκαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών, Πεκίνο+5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010),

–   έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της Επιτροπής για το καθεστώς των γυναικών του 2006 με τίτλο «Ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα»,

–   έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της επιτροπής για το καθεστώς των γυναικών 1997/2, σχετικά με τους κρίσιμους τομείς της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου 1996-1999,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Α/RES/58/142 για τις γυναίκες και την συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2011[1],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2000 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις επιτροπές και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων[2],

–   έχοντας υπόψη την σύσταση 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων[3],

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec (2003)3 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων στην πολιτική και στον δημόσιο βίο, που εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου 2003, καθώς και τα αποτελέσματα των δύο γύρων παρακολούθησης της προόδου που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της εν λόγω σύστασης Rec (2003)3, βάσει ερωτηματολογίου σχετικά με δεδομένα διαχωρισμένα κατά φύλο, για τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και δημόσιων αποφάσεων, που ολοκληρώθηκαν το 2005 και το 2008, αντίστοιχα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1079 (1996) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) σχετικά με την αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών στην ΚΣΣΕ, τη σύσταση 1413 (1999) σχετικά με την ίση εκπροσώπηση στην πολιτική ζωή, το ψήφισμα αριθ. 1348 (2003) σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στην ΚΣΣΕ, τη σύσταση 1665 (2004) σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές, και το ψήφισμα αριθ. 303 (2010) σχετικά με την επίτευξη βιώσιμης ισότητας ανδρών και γυναικών στην τοπική και περιφερειακή πολιτική ζωή,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 85 (1999) του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη σύσταση 68 (1999) σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή στις περιφέρειες της Ευρώπης, και τη σύσταση 111 (2002) σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα ψήφου των γυναικών και τις δημοκρατικές απαιτήσεις,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου («Επιτροπή της Βενετίας»),

–   έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο «Κατάρτιση δημόσιων προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου (Gender budgeting): Πρακτική εφαρμογή» της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Απρίλιος 2009),,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 1899(2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική μέσω του εκλογικού συστήματος, που εγκρίθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2000 σχετικά με τις γυναίκες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων[4],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0029/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ισόρροπη η συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και δημόσιων αποφάσεων, και οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σαφώς στις πολιτικές θέσεις αιρετών και διορισμένων μελών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη μέλη της· λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική υποεκπροσώπηση των γυναικών στις μεσοπρόθεσμες εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και οι μέθοδοι, οι στρατηγικές, οι πολιτισμικές νοοτροπίες και τα εργαλεία για την καταπολέμηση των διαφορών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό σε εθνικό επίπεδο εντός της ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών της, των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξηθεί στο 35%, αλλά δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόμη περισσότερο σε διευθυντικές θέσεις σε επιτροπές και πολιτικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μείνει στάσιμη στο ένα τρίτο και ότι καμία γυναίκα δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόεδρος της Επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στατιστικές και παρά τις πολυάριθμες ενέργειες που έγιναν, επικρατεί ανισότητα, και η αντιπροσώπευση των γυναικών στην λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο έχει μείνει στάσιμη τα τελευταία χρόνια αντί να παρουσιάζει γραμμική βελτίωση, ότι η ισορροπία των φύλων στα εθνικά κοινοβούλια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αναλλοίωτη με ποσοστό συμμετοχής των γυναικών 24% και ανδρών 76%, ενώ οι γυναίκες υπουργοί αναλογούν μόνο στο 23% του συνόλου[5]·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμόζεται εκ των πραγμάτων σήμερα ένα άτυπο σύστημα ποσοστών συμμετοχής, όπου οι άνδρες βρίσκονται σε πιο προνομιούχα θέση σε σχέση με τις γυναίκες, και όπου οι άνδρες επιλέγουν άνδρες για θέσεις λήψης αποφάσεων, σύστημα το οποίο δεν αποτελεί επίσημη πρακτική, αλλά, παρόλα αυτά, αποτελεί έκφραση μιας συστηματικής και εντελώς πραγματικής, βαθιά ριζωμένης αντίληψης θετικής μεταχείρισης των ανδρών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην λήψη πολιτικών αποφάσεων είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης, και απαίτηση ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμμένουσα υποεκπροσώπηση των γυναικών συνιστά δημοκρατικό έλλειμμα που υπονομεύει τη νομιμότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε προπαρασκευαστικές διοικητικές δράσεις και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, ιδιαίτερα σε διευθυντικές, συνιστά ζήτημα ισότητας και εξασφαλίζει τον συνυπολογισμό των πτυχών που αφορούν το φύλο στην προετοιμασία όλων των πολιτικών·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2014, οι οποίες θα οδηγήσουν στον ορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα ύπατα αξιώματα της ΕΕ, προσφέρουν μια ευκαιρία για τη μετάβαση σε μια δημοκρατία ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, και μια ευκαιρία να αποτελέσει η ΕΕ υπόδειγμα στον συγκεκριμένο τομέα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων θετικών μέτρων, για την κατάργηση των διακρίσεων κατά των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια ζωή·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενθαρρύνει:

     - μεταρρυθμίσεις στα εκλογικά συστήματα, ώστε να γίνουν πιο ευνοϊκά όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών·

     - διατάξεις κατά των διακρίσεων λόγω φύλου στα συντάγματα και τους εκλογικούς νόμους, με την αναγκαία εξαίρεση της λήψη μέτρων θετικής διάκρισης για το υποεκπροσωπούμενο φύλο·

     - αγωγή του πολίτη ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου και την κατάργηση φυλετικών στερεοτύπων και ενυπαρχουσών προκαταλήψεων κατά των υποψηφίων γυναικών, ιδίως εντός των πολιτικών κομμάτων αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δήλωση του Πεκίνου και η Πλατφόρμα Δράσης για τις γυναίκες στην εξουσία και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η ίση συμμετοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των γυναικών, και είναι αναγκαία για την ενίσχυση της δημοκρατίας και τη σωστή λειτουργία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο επιβεβαιώνει επίσης ότι η ενεργή συμμετοχή των γυναικών, επί ίσοις όροις με τους άνδρες, σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, είναι σημαντική για την επίτευξη ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της εμμονής στα στερεότυπα για τα φύλα, επικρατεί σοβαρός διαχωρισμός στις θέσεις-κλειδιά για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, όπου τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη μέριμνα και τη διανομή, όπως στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και του περιβάλλοντος, ανατίθενται κυρίως σε γυναίκες, ενώ στους άνδρες ανατίθενται ισχυρά καθήκοντα σε σχέση με τους πόρους, όπως στα οικονομικά και τα νομισματικά θέματα, στο εμπόριο, στα δημοσιονομικά και στις εξωτερικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση της δομής της εξουσίας και της κατανομής των πόρων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα, που επιλέγουν, ιεραρχούν και ορίζουν τους υποψηφίους για θέσεις ευθύνης, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξασφάλιση της ίσης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στην πολιτική και πρέπει, επομένως, να ακολουθούν ορθές πρακτικές, όπως ο εθελοντικός καθορισμός ποσοστών συμμετοχής για τις εκλογές, που έχει ήδη υιοθετηθεί από ορισμένα πολιτικά κόμματα σε 13 κράτη μέλη της ΕΕ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη «Διαφθορά και γυναίκες στην κυβέρνηση», την οποία εκπόνησε η Παγκόσμια Τράπεζα το 2008, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συναντάμε χαμηλότερα επίπεδα κυβερνητικής διαφθοράς όταν υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής γυναικών στις κυβερνήσεις, επειδή, σύμφωνα με τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης, οι γυναίκες συμπεριφέρονται βάσει υψηλότερων πρότυπων ηθικής και τις απασχολεί περισσότερο το «κοινό καλό»·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες πολύπλευρες στρατηγικές που να περιλαμβάνουν τόσο μη δεσμευτικά μέτρα, όπως στόχους και εθελοντικά ποσοστά συμμετοχής από τα κόμματα, όσο και μέτρα ενδυνάμωσης, όπως η αγωγή για θέματα φύλου, μέτρα καθοδήγησης και ευαισθητοποίησης, και νομικά δεσμευτικά μέτρα, όπως ποσοστώσεις φύλου στις εκλογές, δεδομένου ότι τα νομικά δεσμευτικά μέτρα που συνάδουν με το θεσμικό και το εκλογικό σύστημα και συνεπάγονται κανόνες ιεραρχίας, εποπτεία, και αποτελεσματικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση, έχουν αποδειχθεί τα πλέον αποτελεσματικά για την επίτευξη ισορροπίας όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων στην πολιτική·

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των γυναικών σε χρηματοδότηση για προεκλογική εκστρατεία είναι συχνά πιο περιορισμένη, λόγω των διακρίσεων μέσα στα πολιτικά κόμματα, του αποκλεισμού των γυναικών από χρηματοδοτούμενα δίκτυα, του χαμηλότερου εισοδήματος και των μικρότερων αποταμιεύσεών τους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες στα εκλογικά συστήματα, οι πολιτικοί θεσμοί και τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων στρατηγικών και στον βαθμό της επιτυγχανόμενης ισορροπίας των φύλων στην πολιτική·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή και την ευθύνη των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, όπως η απουσία ευνοϊκού περιβάλλοντος στα πολιτικά όργανα και τις δομές πρόνοιας της κοινωνίας, η διατήρηση στερεοτύπων φύλου, καθώς επίσης οι συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και οι επιπτώσεις της στα ζητήματα ισότητας των φύλων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μικρή συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στη διακυβέρνηση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε προβλήματα συμβιβασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στην άνιση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών, που βαρύνουν δυσανάλογα τις γυναίκες, και στις εμμένουσες διακρίσεις στην εργασία και στην επαγγελματική εκπαίδευση·

Εκπροσώπηση των γυναικών σε αιρετά αξιώματα

1.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές ισότητας των φύλων και πολύπλευρες στρατηγικές για την επίτευξη ισότητας όσον αφορά τη συμμετοχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και την ευθύνη σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής, του εμπορίου, της απασχόλησης, των δημοσιονομικών, της άμυνας και των εξωτερικών υποθέσεων, αξιολογώντας τον αντίκτυπο και καθιστώντας την αξιολόγηση αυτή διαθέσιμη στο κοινό μέσω κατάλληλων δεικτών ισότητας, εξασφαλίζοντας ποσοτικούς στόχους, συγκεκριμένα σχέδια δράσης και μηχανισμούς τακτικής εποπτείας με δεσμευτικές διορθωτικές ενέργειες και έλεγχο εφαρμογής στις περιπτώσεις που οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται εντός των προθεσμιών·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συστήματα ισότητας/ποσοστώσεων φύλου στις εκλογές, που έχουν καθιερώσει στη νομοθεσία τους ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων, π.χ. μέτρων θετικής δράσης, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της ισότητας και να διασφαλιστεί η απόδοση των μέτρων αυτών, στο βαθμό που είναι συμβατά με το εκλογικό σύστημα και όταν τα κόμματα καταρτίζουν τους εκλογικούς συνδυασμούς, με την εφαρμογή συστήματος «ένα προς ένα», εποπτεία και αποτελεσματικές κυρώσεις, για τη διευκόλυνση της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων·

3.  καλεί, επιπλέον, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβάλουν ισότητα σε όλα τα επίπεδα, στέλνοντας σαφή μηνύματα κατά των διακρίσεων, παρέχοντας κατάλληλους πόρους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και προωθώντας την αναγκαία εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση προϋπολογισμών, στην κατάρτιση προϋπολογισμών με βάση το φύλο·

4.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τη διάσταση του φύλου που απευθύνονται στην κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους και ξεκινούν από μικρή ηλικία, αναγνωρίζοντας ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η ισότητα είναι καθοριστικό στοιχείο της πολιτικής ζωής·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δέσμευση την οποία να υιοθετήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ότι θα ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής των γυναικών στην πολιτική ζωή και στις εκλογές, για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στις εσωτερικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στους ορισμούς για αιρετά αξιώματα και την περίληψη σε κομματικούς εκλογικούς συνδυασμούς, και ότι, όταν αυτό είναι συμβατό με το εκλογικό σύστημα και τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη της κατάρτισης των εκλογικών συνδυασμών, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη θέση των γυναικών υποψηφίων σε αυτούς τους καταλόγους·

6.  αναγνωρίζει τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων ως καθοριστικών παραγόντων στην προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό από τα κράτη μέλη, να ζητήσουν από τα εθνικά κόμματα, στο βαθμό που αυτό είναι συμβατό με το εκλογικό σύστημα και εφόσον τα πολιτικά κόμματα καταρτίζουν τους εκλογικούς συνδυασμούς, να σχεδιάσουν και να καθιερώσουν συστήματα ποσοστώσεων και άλλους τύπους θετικής δράσης, για την εφαρμογή κανόνων ιεράρχησης στους εκλογικούς συνδυασμούς των περιφερειακών, των εθνικών και των ευρωπαϊκών εκλογών, και να ορίσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη να συνδέουν και να καθορίζουν στόχους με βάση την ισότητα των δύο φύλων, ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων·

7.  καλεί τα πολιτικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη να καθιερώσουν σύστημα ποσοστώσεων για τους καταλόγους υποψηφίων για τα κομματικά όργανα και για τις εκλογές, στο βαθμό που είναι συμβατά με το εκλογικό σύστημα και εφόσον τα κόμματα καταρτίζουν τους εκλογικούς συνδυασμούς, ιδιαίτερα για τους συνδυασμούς που θα λάβουν μέρος στις ευρωεκλογές του 2014· θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα τη διαδικασία κατάρτισης των εκλογικών συνδυασμών με συμμετοχή ανδρών και γυναικών υποψηφίων στη βάση του «ένα προς ένα», δεδομένου ότι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική·

8.  τονίζει την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την επίτευξη ισότητας σε αιρετά αξιώματα στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (όπως του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των προέδρων και των αντιπροέδρων επιτροπών), για παράδειγμα ορίζοντας έναν στόχο 50% για την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα αξιώματα αυτά·

9.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη συμμετοχή γυναικών στις επόμενες Ευρωεκλογές με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» και «η Ευρώπη για τους πολίτες»· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει στο σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της ότι την περίοδο 2013-2014 θα είναι διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση για να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, κατάλληλες εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εκλογή γυναικών και να εξασφαλιστεί ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι προσιτή στα εθνικά κόμματα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τις πρωτοβουλίες έργων που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

10. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει δράσεις για την προώθηση της ισότητας σε θέσεις λήψης αποφάσεων και πολιτικές δραστηριότητες κατά τον προγραμματισμό της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, για τα προαναφερθέντα προγράμματα ή αυτά που θα τα διαδεχθούν, καθώς και κατά τον σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου για το 2013 Ευρωπαϊκού Έτους Ιθαγένειας·

11. καλεί την Επιτροπή να δρομολογεί εκστρατείες υπέρ της ισότητας στην κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες στις εκλογές τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

Εκπροσώπηση των γυναικών σε μη αιρετά αξιώματα

12. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ισότητα προτείνοντας μια γυναίκα και έναν άντρα ως υποψηφίους για το αξίωμα του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή· καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να τηρεί την ίση εκπροσώπηση κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής σε Σώμα· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει δημοσίως αυτήν τη διαδικασία· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη την ισότητα των φύλων στη διαδικασία αυτή, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών κατά την εκλογή της νέας Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού του·

13. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δεσμευτούν για την επίτευξη του στόχου της ισότητας σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεών τους, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας συστήματα ποσοστών συμμετοχής και άλλες μορφές θετικής δράσης κατά την πρόσληψη ανωτέρων υπαλλήλων· ζητεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να ορίζουν τόσο γυναίκες όσο και άντρες για τις υψηλές θέσεις σε επίπεδο ΕΕ·

14. επισημαίνει τη δέσμευση της Επιτροπής, που εκφράζεται στη Στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2010-2015, να παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου για ελάχιστο ποσοστό μελών ενός φύλου 40% στις επιτροπές και στις ομάδες εμπειρογνωμόνων της, και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και να καταρτίσουν στρατηγικές με στόχο την επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

15. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα θετικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών δεσμευτικών μέτρων, με στόχο την εξασφάλιση της ίσης εκπροσώπησης σε όλα τα σώματα διακυβέρνησης και τους δημόσιους διορισμούς, και να αναπτύξουν μέσα ελέγχου της εκπροσώπησης των φύλων στους διορισμούς και τις διαδικασίες εκλογής·

Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα θετικής δράσης, όπως προτιμησιακή μεταχείριση, στις περιπτώσεις που υποεκπροσωπείται το ένα φύλο·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν διαφανείς τις διαδικασίες επιλογής για την τοποθέτηση ανδρών και γυναικών σε όργανα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων με τη δημόσια πρόσκληση για υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων και βασίζοντας τη διαδικασία επιλογή στα προσόντα, τις ικανότητες και την αντιπροσωπευτικότητα·

18. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα μέτρα υποστήριξης των γυναικείων οργανώσεων, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης, με πλατφόρμες συνεργασίας, και με εκστρατείες υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εκλογές·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τα γυναικεία δίκτυα και να προωθήσουν την καθοδήγηση, την κατάλληλη εκπαίδευση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες ιθύνοντες στην αρχή της καριέρας τους·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των γυναικών, όπου είναι απαραίτητο με προτιμησιακή μεταχείριση, σε διευθυντική κατάρτιση και σε διευθυντικές θέσεις, στο πλαίσιο της προώθησης της σταδιοδρομίας τους ώστε να βελτιωθούν οι διευθυντικές δεξιότητες και να αυξηθεί η πείρα των γυναικών·

21. αναγνωρίζει τους άλλους παράγοντες ως σημαντική συνιστώσα της ευρύτερης δημοκρατικής διαδικασίας και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να επικροτήσουν τις προσπάθειες των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και όλων των οργανώσεων που συμμετέχουν συνήθως σε κυβερνητικά συμβουλευτικά όργανα, για την επίτευξη ισότητας γυναικών και ανδρών στους κόλπους τους, συμπεριλαμβανομένης της ίσης συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

22. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν την ευκαιρία στις γυναίκες και τους άντρες να λαμβάνουν ενεργά μέρος στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, με την προώθηση του συμβιβασμού και της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, με μέτρα όπως ο ίσος καταμερισμός του κόστους για επιδόματα τέκνων μεταξύ και των εργοδοτών των δύο γονέων, και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες, στο ελάχιστο εισόδημα και στην προστασία από πράξεις βίας που βασίζονται στο φύλο, με τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις υπό μορφή οδηγιών·

23. υπενθυμίζει τη σημασία της προτιμησιακής μεταχείρισης και των εξειδικευμένων μέτρων για την προώθηση της εκπροσώπησης ατόμων από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και μειονεκτούσες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστριες και τα μέλη εθνοτικών και σεξουαλικών μειονοτήτων, σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

24. επισημαίνει ότι τα μέσα και η εκπαίδευση έχουν σημασία για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και την αλλαγή των κοινωνικών στερεοτύπων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα ενημέρωσης, και ιδιαίτερα η κρατική ραδιοτηλεόραση, σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλιστεί δίκαιη και ισόρροπη κάλυψη των ανδρών και των γυναικών υποψηφίων στις εκλογές, και να παρακολουθούνται τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να εντοπίζονται τα κρούσματα μεροληψίας σε σχέση με το φύλο, όπως επίσης να προωθηθούν οι προσπάθειες για την εξάλειψη των στερεοτύπων και την ενθάρρυνση της προβολής των γυναικών ως ηγετών, μεταξύ άλλων με την προβολή γυναικών πολιτικών ως προτύπων, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

25. παροτρύνει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να προωθήσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας τον ρόλο και τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), και διευκολύνοντας τη συνεργασία με γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις·

26. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν, ιδιαίτερα με τη βοήθεια του EIGE, στοιχεία κατανεμημένα κατά φύλο, με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης του θέματος της ισότητας των φύλων στην λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς (δημόσιο και ιδιωτικό) και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ως βάση για την εκπόνηση περαιτέρω μέτρων σε περίπτωση που οι στόχοι δεν επιτευχθούν· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συλλέγει και να διαδίδει συγκρίσιμα δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ μέσω των βάσεων δεδομένων της, σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, και να μετατρέψει το παρατηρητήριο αυτό σε ευρωπαϊκό χάρτη για την ισορροπία των φύλων που απεικονίζει τις ετήσιες διακυμάνσεις σε κοινοτικό, σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά με την ισορροπία των φύλων, με βάση κοινούς δείκτες·

θεωρεί ότι ο χάρτης αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

-    τους στόχους για την προώθηση ισορροπίας των φύλων, εκφρασμένους σε ποσοστό εκπροσώπησης και ενσωματωμένους στις νομοθεσίες των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών περιφερειών που διαθέτουν νομοθετική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση των εκλογικών τους διαδικασιών·

-    τα ποσοστά εκπροσώπησης κάθε φύλου στα κοινοβούλια σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στους τοπικούς θεσμούς·

-    τα ποσοστά εκπροσώπησης κάθε φύλου στα εκτελεστικά όργανα που εκλέγονται ή ελέγχονται από τους προαναφερθέντες νομοθετικούς θεσμούς·

27. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ισότητας των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που έχουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών τα διάφορα εκλογικά συστήματα σε εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης τα μέτρα και οι ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στα διάφορα επίπεδα·

Προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην πολιτική στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων

29. υπενθυμίζει το αίτημά της για ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα κατά τον διορισμό προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· ζητεί από την ΕΥΕΔ να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει την τήρηση της αρχής της ισότητας των δυο φύλων στη σύνθεση όλων των αντιπροσωπειών της που εκπροσωπούν την ΕΕ, και την ισόρροπη κατανομή του χρόνου ομιλίας των ανδρών και των γυναικών στο συγκεκριμένο πλαίσιο· επισημαίνει την ανάγκη για αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις μεσολάβησης και κύριας διαπραγμάτευσης σε διαδικασίες παρατήρησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόληψης της διαφθοράς και οικοδόμησης της ειρήνης, καθώς και σε άλλες διαδικασίες διαπραγμάτευσης, όπως σε διαπραγματεύσεις στους τομεςί του διεθνούς εμπορίου και του περιβάλλοντος·

30. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τη διάθεση κατάλληλης χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας για τα ειδικά προγράμματα που επικεντρώνονται στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, με προγράμματα κατάρτισης, με την αγωγή των πολιτών και με την κινητοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη συμμετοχή των τοπικών ΜΚΟ, όπως επίσης με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης που προωθούν την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, και με την εξάλειψη των στερεοτύπων λόγω φύλου και των ενυπαρχουσών προκαταλήψεων κατά των γυναικών·

31. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να λάβουν μέτρα για την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα στην πολιτική ζωή στους πολυεθνικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να βελτιώσουν τη συνεργασία με άλλους φορείς σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο, όπως η Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες και η Διακοινοβουλευτική Ένωση, προκειμένου να προωθήσουν αυτούς τους στόχους·

32. καλεί τα τμήματα πολιτικής του να εξασφαλίζουν ότι τα ενημερωτικά σημειώματα για τις αντιπροσωπείες περιλαμβάνουν πάντα την οπτική του φύλου και επισημαίνουν ζητήματα σημαντικά για την ισότητα των φύλων·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]       Παράρτημα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
  • [2]       ΕΕ L 154, 27.6.2000, σ. 34.
  • [3]       ΕΕ L 319, 10.12.1996, σ. 11.
  • [4]       ΕΕ C 346, 4.12.2000, σ. 82.
  • [5]  Bλ. την τριμηνιαία ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η ίση συμμετοχή γυναικών και αντρών στην εξουσία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προωθείται ενεργά σε διεθνές επίπεδο με τα άρθρα 7 και 8 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, που δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη στην εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, και με το άρθρο 4 που επιτρέπει την έγκριση προσωρινών ειδικών μέτρων με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής de facto ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«Οι γυναίκες στην εξουσία και τη λήψη αποφάσεων» είναι επίσης ένας από τους δώδεκα κρίσιμους τομείς προβληματισμού της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση της 19ης Σεπτεμβρίου του 2011 με τίτλο «Βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών», στο πλαίσιο της 66ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η συμμετοχή των γυναικών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημοκρατία και απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ειρήνης. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, εξάλλου, η ενεργός συμμετοχή των γυναικών, επί ίσοις όροις με τους άντρες, σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας.

Η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και αντρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον πολιτικό και δημόσιο τομέα, που εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου 2003, καθορίζει ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων θετικής δράσης που διευκολύνουν μια πιο ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και αντρών στην λήψη αποφάσεων στον πολιτικό και δημόσιο τομέα. Στη σύσταση 1899(2010) με τίτλο «Αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική με τη βοήθεια του εκλογικού συστήματος» η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του να αυξήσουν την εκπροσώπηση των γυναικών με την καθιέρωση ποσοστώσεων συμμετοχής.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 2010–2015 υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή «θα εξετάσει την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων»· «θα παρακολουθεί την πρόοδο προς τον στόχο του 40% από μέλη ενός φύλου σε επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων που δημιουργεί η Επιτροπή» και «θα στηρίζει προσπάθειες προαγωγής μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως υποψηφίων».

Η ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων είναι θέμα ποιότητας και ισότητας. Η πιο ισόρροπη συμμετοχή των φύλων συμβάλλει σε πιο διαφοροποιημένες και, άρα, καλύτερες αποφάσεις. Η ισότητα των φύλων είναι επίσης ένα θέμα ισότητας το οποίο εγγυάται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε προπαρασκευαστικές διοικητικές δράσεις και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, ιδιαίτερα σε διευθυντικές, εξασφαλίζει τον συνυπολογισμό των πτυχών που αφορούν το φύλο στην προετοιμασία όλων των πολιτικών.

Εκπροσώπηση των γυναικών σε αιρετά αξιώματα

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόμη στις συνελεύσεις όπου λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν το 24% των μελών στα εθνικά κοινοβούλια[1].

Σε περιφερειακό επίπεδο οι γυναίκες αριθμούν το 31% των μελών των περιφερειακών συνελεύσεων και το 32% των περιφερειακών εκτελεστικών οργάνων. Εντούτοις, οι γυναίκες βρίσκονται στην ηγεσία μόνο του 15% των συνελεύσεων και του 11% των εκτελεστικών οργάνων. Στο σύνολο της ΕΕ, η ισορροπία των φύλων στις περιφερειακές συνελεύσεις παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από το 2004. Οι σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο εκπροσώπησης των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια, 42,3%[2].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζει την πιο ισορροπημένη σύνθεση από την άποψη των φύλων, 35% γυναίκες και 65% άντρες.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ποσοστά παραμένουν αμετάβλητα και δεν παρατηρείται θετική τάση. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τα παραδοσιακά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όπως η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων, η κυρίαρχη ανδρική κουλτούρα, τα στερεότυπα, και οι δυσκολίες διαχείρισης της οικογενειακής και πολιτικής ζωής. Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών πολύπλευρων στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αύξηση της δέσμευσης και της συμμετοχής των γυναικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διευθυντικές θέσεις, με τη βοήθεια ποσοτικών στόχων, μηχανισμών τακτικής παρακολούθησης και συγκεκριμένων σχεδίων δράσεων.

Σε χώρες με αναλογικά εκλογικά συστήματα τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούν κυρίως ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων για την κατάρτιση των καταλόγων τους, είτε εθελοντικά είτε υποχρεωτικά βάσει του νόμου. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ τα ποσοστά αυτά ποικίλουν από το 25% έως το 50%. Σε χώρες με μονοεδρικά εκλογικά συστήματα τα κόμματα επιλέγουν έναν υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατός ο ορισμός συγχρόνως ανδρών και γυναικών, όπως στα συστήματα αναλογικής εκπροσώπησης. .

Τα πολιτικά κόμματα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των γυναικών στην πολιτική σκηνή. Η δυνατότητα επιλογής και ορισμού υποψηφίων βρίσκεται στα χέρια των πολιτικών κομμάτων, σε όλα τα εκλογικά συστήματα. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο οι προσπάθειες αντιμετώπισης της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική να στοχεύουν στα πολιτικά κόμματα, στις θέσεις και στις στρατηγικές τους, με στόχο τη σύσταση πιο περιεκτικών σωμάτων λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση προτρέπει τα εθνικά κόμματα να εξετάσουν μέτρα αύξησης της συμμετοχής των γυναικών, ορίζοντας, όπου είναι δυνατόν, ποσοστώσεις και κανόνες στους καταλόγους υποψηφίων τους για τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές, και κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Ένα κίνητρο για τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσε να είναι η χρησιμοποίηση στόχων ισότητας ως προαπαιτούμενου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Εκπροσώπηση των γυναικών σε μη αιρετά αξιώματα

Στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ οι γυναίκες αριθμούν το 24% των υπουργών (που περιλαμβάνονται στο υπουργικό συμβούλιο) στις κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης των 27, το 22% των υφυπουργών και το 23% συνολικά[3]. Εκτός ελαχίστων διακυμάνσεων, το μερίδιο των γυναικών στις κυβερνήσεις έχει ελάχιστα αλλάξει κατά την τελευταία τετραετία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αριθμεί 33% γυναίκες Επιτρόπους και 67% άντρες. Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών 21% των μελών είναι γυναίκες και 79% άντρες[4].

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι θα πρέπει να προωθηθούν ουσιαστικά και συγκεκριμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο που θα διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων σε όλα τα κυβερνητικά σώματα και τους δημόσιους φορείς. Τάσσεται υπέρ του στόχου της ισότητας κατά την εκλογή της επόμενης Επιτροπής και των ανώτερων υπαλλήλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η έκθεση υπογραμμίζει ότι απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα και στρατηγικές για την επίτευξη της ισόρροπης συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή

Για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό βίο απαιτούνται μέτρα αντιμετώπισης των διαρθρωτικών φραγμών που εμποδίζουν τις γυναίκες στη συμμετοχή στην πολιτική σκηνή. Επιπλέον απαιτείται η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή σε όλα τα επίπεδα. Η συμφιλίωση της εργασίας, της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως σημαντική προτεραιότητα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη διευκόλυνση των γυναικών στη συμμετοχή στην πολιτική σκηνή.

Από την άποψη της εισηγήτριας είναι σημαντική η προώθηση της παρουσίας των γυναικών από διαφορετικά κοινωνικές ομάδες σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες αποτελούν μια υποεκπροσωπούμενη ομάδα στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνελεύσεις, και συχνά είναι θύματα πολιτικού αποκλεισμού τόσο από την άποψη του φύλου όσο και από την άποψη της προέλευσής τους. Θα χρειαστούν, ενδεχομένως, ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Για τη βελτίωση της συμμετοχής των νέων γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν δρομολογηθεί προγράμματα που αποτελούν μια αποτελεσματική καινοτόμο μέθοδο. Η καθοδήγηση, η κατάλληλη εκπαίδευση και τα προγράμματα ανταλλαγών αποτελούν επίσης ένα από τα συνιστώμενα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση για την επίτευξη της ισορροπίας των φύλων στην πολιτική ζωή.

Άλλα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν την διάθεση χρηματοδότησης και την ανταλλαγή πληροφοριών. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες και τους άντρες κατά τις προεκλογικές εκστρατείες παρέχοντας δημόσια χρηματοδότηση και πρόσβαση στα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή με την συνεργασία, μεταξύ άλλων του EIGE, πρέπει, όπου χρειάζεται, να ενισχύσουν τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση δεδομένων κατανεμημένων κατά φύλο για την παρακολούθηση της ισότητας όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, πρέπει να καθοριστούν σαφή συμπληρωματικά μέτρα σε περίπτωση που οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να συνεχίσει η Επιτροπή να προβαίνει σε απολογισμό όσον αφορά τις εξελίξεις στο θέμα της ισότητας των φύλων. Ως συμπληρωματικό μέτρο θα ήταν ευπρόσδεκτη μια ετήσια έκθεση της Επιτροπής και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο της ίσης εκπροσώπησης των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί η σημασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της εκπαίδευσης στην ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή. Είναι αναγκαία η παρακολούθηση της κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον εντοπισμό ελλείψεων και μέσων αντιμετώπισής τους και, εξάλειψης, με αυτόν τον τρόπο, των στερεοτύπων ενθαρρύνοντας την απεικόνιση θετικών προτύπων για τις γυναίκες ιθύνοντες σε όλους τους τομείς της ζωής.

Δεδομένου ότι τα πολιτικά κόμματα παίζουν ρόλο μεσαζόντων για τις γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να αναγνωριστεί επίσης ο ρόλος και άλλων παραγόντων ως σημαντική συνιστώσα της ευρύτερης δημοκρατικής διαδικασίας. Οι προσπάθειες των συνδικαλιστικών σωματείων, του ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την επίτευξη της ίσης εκπροσώπησης γυναικών και αντρών, είναι πολύτιμη.

Η προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην πολιτική στις εξωτερικές σχέσεις είναι ένας από τους στόχους της παρούσας έκθεσης αποτελεί δε προϋπόθεση για την σταθερότητα και τη διαφάνεια στη δημοκρατία. Η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των γυναικών στην πολιτική ζωή πρέπει να αποτελέσει μια πτυχή που θα λαμβάνεται υπόψη στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα και συμπληρώνονται από την κατάλληλη χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη.

  • [1]  Βλ. την τριμηνιαία ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (1ο τρίμηνο 2011)·
  • [2]  Βλ. στατιστικές της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) (<hhtp://ipu.org>).
  • [3]  Βλ. την τριμηνιαία ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·
  • [4]  Βλ. την τριμηνιαία ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Marc Tarabella, Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Sirpa Pietikäinen, Rovana Plumb, Мария Неделчева

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth