MIETINTÖ vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

8.2.2012 - (2012/2001(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Derek Vaughan


Menettely : 2012/2001(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0030/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0030/2012
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

(2012/2001(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom[1],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 2012/5/EU[2],

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2010 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset[3],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 23 ja 79 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0030/2012),

A. ottaa huomioon, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 enimmäismäärä EU:n vuoden 2013 talousarviossa on 9 181 miljoonaa euroa käypiin hintoihin[4];

B.  ottaa huomioon, että Kroatian liittyminen vaikuttaa vuoden 2013 talousarvioon muun muassa siten, että uusia jäseniä varten on osoitetaan resursseja ja henkilöstöä otetaan palvelukseen eri toimielimissä;

C. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kaikkien toimielinten olisi osoitettava talousarviovastuuta ja maltillisuutta raskaan julkisen velkataakan vuoksi sekä jäsenvaltioissa parhaillaan käynnissä olevien julkisen talouden vakauttamispyrkimysten aikana; panee merkille komission jäsenen Lewandowskin 23. tammikuuta 2012 päivätyn kirjeen unionin toimielinten puheenjohtajille;

D. toteaa, että vuotuisen menettelyn tässä vaiheessa parlamentti odottaa muiden toimielinten ennakkoarvioita ja oman puhemiehistönsä ehdotuksia vuoden 2013 talousarvioksi;

Vuoden 2013 talousarvion yleiskehys ja painopisteet

1.  katsoo, että edelleen vallitsevissa haastavissa taloudellisissa olosuhteissa toimielinten olisi jäädytettävä hallintobudjettinsa; korostaa kuitenkin tarvetta noudattaa oikeudellisesti sitovia velvoitteita ja toteuttaa niistä mahdollisesti johtuvat lisäykset;

2.  kehottaa toimielimiä lisäämään keskinäistä yhteistyötään, jotta ne voivat jakaa hyviä käytäntöjä, hakea säästökohteita ja samalla uudistaa henkilöstö-, organisaatio-, teknologia- ja kiinteistöpolitiikkaansa;

3.  painottaa toimielinten yhteistyön merkitystä, jotta Kroatian liittyminen sujuisi mahdollisimman kitkattomasti;

4.  painottaa syrjinnän vastaisten politiikkojen lujittamisen merkitystä, sillä ne helpottavat vammaisten henkilöiden osallistumista, palvelukseen ottamista ja integroitumista;

5.  korostaa, että kaikissa toimielimissä tarvitaan tehokasta ympäristöpolitiikkaa;

Parlamentti

6.  muistuttaa, että vuoden 2012 talousarviossa saatiin rakennemuutosten ja uudelleenjärjestelyjen ansiosta aikaan merkittäviä säästöjä; kannustaa jatkamaan rakenne- ja organisaatiouudistuksia ja tukee innovointia muilla aloilla; katsoo, että kartoittamalla eri budjettikohtien päällekkäisyyksiä ja tehottomuuksia voidaan saada aikaan todellisia säästöjä; pyytääkin pääsihteeriä antamaan budjettivaliokunnalle yksityiskohtaisen raportin, johon sisältyy selkeä katsaus niistä budjettikohdista, joiden toteuttaminen jäi vuonna 2011 alle tavoitteiden, sekä pyytää objektiivista analyysia tähän johtaneista syistä;

7.  katsoo, että merkittävien säästöjen toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä olisi harkittava parlamentin talousarvion riippumatonta arviointia; katsoo, että olisi harkittava työryhmän perustamista; kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä esittämään konkreettisia ehdotuksia tällaisen ryhmän perustamisesta mahdollisimman pian ja ehdottamaan mahdollisia säästöjä vuoden 2012 loppuun mennessä; kehottaa myös panemaan ryhmän mahdollisesti tekemät johtopäätökset pikaisesti täytäntöön;

8.  pitää myönteisenä budjettivaliokunnan ja puhemiehistön tiiviimpää yhteistyötä vuotuisen talousarviomenettelyn aikana; kannustaa voimakkaasti lisäämään entisestään kautta vuoden pääsihteerin, puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välistä yhteistyötä, jotta varmistetaan talousarviomenettelyn sujuvuus ja talousarvion tehokas toteuttaminen; edellyttää puhemiehistön esittävän varovaisen, tarpeisiin perustuvan ennakkoarvioesityksen, jossa otetaan huomioon oikeudellisesti sitovista velvoitteista johtuvat mahdolliset myöhemmät lisäykset; katsoo, että olisi kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että kaikkien muiden kohdennettujen lisäysten vastapainoksi toteutetaan säästöjä muilla aloilla;

9.  kehottaa jäädyttämään kaikkeen matkustamiseen liittyvät budjettikohdat vuonna 2013 ja luopumaan jäsenten henkilökohtaisten korvausten indeksisidonnaisuudesta vaalikauden loppuun asti; odottaa mielenkiinnolla matkoja koskevaa pääsihteerin raporttia, joka on tarkoitus toimittaa puhemiehistölle ja budjettivaliokunnalle 31. maaliskuuta 2012 mennessä;

10. katsoo, että säästöt eivät saisi vaarantaa parlamentin lainsäädäntötoimintaa; on vakuuttunut siitä, että jäsenten lainsäädäntötoimintaa voidaan parantaa saamalla tiedonhallintajärjestelmä valmiiksi; panee tyytyväisenä merkille hallinnon toimittamat tiedot, pyytää ajantasaisia tietoja hankkeen tilanteesta ja edellyttää järjestelmän olevan täysin toimiva ja EU:n kansalaisten käytettävissä; kehottaa toteuttamaan lisätoimia hankkeen toteutuksen nopeuttamiseksi; muistuttaa pyytäneensä tietoa siitä, miten tiedonhallintajärjestelmän toteuttamisen jälkeen voidaan saavuttaa säästöjä;

11. palauttaa mieliin talousarviota koskevat päätöslauselmansa, muun muassa 26. lokakuuta 2011 antamansa viimeisimmän päätöslauselman (P7_TA(2011)0461), joissa edellytetään varhaista tiedottamista, vuoropuhelua ja avointa päätöksentekoa kiinteistöpolitiikan alalla; pyytää toimittamaan puolen vuoden välein tarkkoja tietoja kiinteistöhankkeiden edistymisestä ja niiden edistymisen rahoitusvaikutuksista; toteaa, ettei kuluvalla vaalikaudella pitäisi ryhtyä uusiin, ennakoimattomiin kiinteistöhankkeisiin;

Muut toimielimet

12. kannustaa kaikkia toimielimiä etsimään lisäsäästöjä talousarvion pitämiseksi kurissa sekä jäädyttämään talousarvionsa pitäen kuitenkin mielessä oikeudelliset velvoitteet ja uudet rahoitushaasteet, kuten Kroatian liittymisen;

13. panee merkille unionin tuomioistuimen (pääluokka IV) pyynnön perussääntönsä muuttamisesta tavalla, joka vaikuttaa suoraan talousarvioon; katsoo, että tarvittava rahoitus on varmistettava, jotta taataan toimielimen sujuva toiminta ja siten myös EU:n kansalaisten asianmukainen oikeussuoja;

14. ymmärtää haasteet, joita Euroopan ulkosuhdehallinto kohtasi laatiessaan ensimmäistä talousarviotaan vuodeksi 2011; edellyttää tältä uudelta toimielimeltä moitteetonta budjetointia ja pyytää ulkosuhdehallintoa tutkimaan mahdollisuuksia lisätä soveltuvin osin talousarvioon liittyvää synergiaa jäsenvaltioiden kanssa;

oo   o

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

  • [1]  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
  • [2]  EUVL L 4, 7.1.2012, s. 12.
  • [3]  EUVL C 326, 10.11.2011.
  • [4]  Otsakkeen 5 enimmäismäärään sisältyvät henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamat maksut.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Jan Mulder, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Georgios Papastamkos