POROČILO o smernicah za proračunski postopek za leto 2013, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

8. 2. 2012 - (2012/2001(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Derek Vaughan


Postopek : 2012/2001(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0030/2012
Predložena besedila :
A7-0030/2012
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o smernicah za proračunski postopek za leto 2013, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

(2012/2001(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti[1],

–   ob upoštevanju Sklepa 2012/5/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, za rešitev dodatnih potreb po financiranju projekta ITER[2],

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2010 z odgovori institucij[3],

–   ob upoštevanju členov 23 in 79 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0030/2012),

A. ker zgornja meja za razdelek 5 večletnega finančnega okvira (VFO) za proračun EU v letu 2013 znaša 9.181 milijonov EUR v tekočih cenah[4];

B.  ker bo pristop Hrvaške vplival na proračun za leto 2013, zlasti glede sredstev za nove poslance in zaposlovanja osebja v institucijah;

C. ker bi morali Evropski parlament in vse institucije ob upoštevanju težkega bremena javnega dolga in omejevanja v času nacionalnih prizadevanj za proračunsko konsolidacijo, ki so v teku, pokazati proračunsko odgovornost in samodisciplino; ob upoštevanju pisma, ki ga je 23. januarja 2012 predsednikom evropskih institucij poslal komisar Lewandowski;

D. ker Parlament v tej fazi letnega postopka čaka na načrte prihodkov in odhodkov drugih institucij in na predloge svojega predsedstva glede proračuna za leto 2013;

Splošni okvir in prednostne naloge za proračun za leto 2013

1.  meni, da bi morale institucije ob nadaljevanju gospodarskih razmer, ki so velik izziv, zamrzniti svoje upravne proračune; vendar poudarja, da je treba spoštovati pravno zavezujoče obveznosti in morebitno povečanje sredstev, ki je s tem povezano;

2.  poziva institucije, naj okrepijo svoje institucionalno sodelovanje, da bi si izmenjale primere najboljše prakse, iskale možnosti varčevanja in tako posodobile svojo politiko človeških virov, organizacijsko, tehnološko ter nepremičninsko politiko;

3.  poudarja pomen medinstitucionalnega sodelovanja, da bi omogočili čim bolj nemoteno pridružitev Hrvaške;

4.  poudarja pomen krepitve nediskriminatornih politik, ki omogočajo dostop, zaposlovanje in vključevanje invalidov;

5.  poudarja, da je v institucijah potrebna učinkovita okoljska politika;

Parlament

6.  spominja na precejšnje prihranke v proračunu 2012, dosežene s strukturnimi spremembami in reorganizacijo; želi, da se strukturne in organizacijske reforme nadaljujejo, ter podpira inovacije na drugih področjih; meni, da se resnični prihranki lahko ustvarijo, če se poiščejo prekrivanja in neučinkovitosti med proračunskimi vrsticami; zato zahteva, da generalni sekretar Odboru za proračun posreduje podrobno poročilo, v katerem bo prikazan jasen pregled proračunskih vrstic, ki so bile v letu 2011 premalo izkoriščene, in objektivno analizo razlogov za to;

7.  meni, da bi bilo treba upoštevati neodvisno oceno proračuna EP, da bi dosegli občutne dolgoročne prihranke; meni, da bi bilo smiselno razmisliti o ustanovitvi delovne skupine; poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj pripravita konkretne predloge za čimprejšnje oblikovanje tovrstne skupine ter najpozneje do konca leta 2012 predlagata prihranke, ki jih je mogoče ustvariti; prav tako zahteva, da se vsi zaključki skupine hitro prenesejo v prakso;

8.  pozdravlja okrepljeno sodelovanje med Odborom za proračun in predsedstvom pri letnem proračunskem postopku; močno spodbuja dodatno okrepitev sodelovanja med generalnim sekretarjem, predsedstvom in Odborom za proračun skozi vse leto, da bi zagotovili nemoten proračunski postopek in učinkovito izvrševanje proračuna; pričakuje, da bo predsedstvo predstavilo preudaren osnutek načrta prihodkov in odhodkov, v katerem bo upoštevalo morebitna nadaljnja povečanja sredstev zaradi pravno zavezujočih obveznosti; meni, da je treba storiti vse, da bi zagotovili, da bodo vsa druga namenska povečanja sredstev uravnotežena s prihranki na drugih področjih;

9.  poziva k zamrznitvi proračunskih vrstic v zvezi z vsemi potovanji v letu 2013 in odpravi indeksacije vseh posameznih nadomestil poslancev do konca zakonodajnega obdobja; z zanimanjem pričakuje poročilo generalnega sekretarja o potovanjih, ki ga mora predsedstvu in Odboru za proračun posredovati do 31. marca 2012;

10. meni, da varčevanje ne bi smelo ogroziti zakonodajne dejavnosti EP; prepričan je, da se zakonodajne dejavnosti poslancev lahko okrepijo z dokončanjem sistema za upravljanje znanja; pozdravlja informacije, ki jih je podala uprava, zahteva posodobljene informacije o trenutnem stanju projektov in pričakuje, da bo sistem v celoti deloval in da bo dostopen državljanom EU; zahteva, da se okrepijo prizadevanja za pospešitev izvedbe tega projekta; ponavlja svojo zahtevo po informacijah o tem, kako bo mogoče ustvariti prihranke po začetku izvajanju sistema za upravljanje znanja;

11. opozarja na proračunske resolucije Parlamenta, vključno z njegovo najnovejšo resolucijo z dne 26. oktobra 2011 (P7_TA(2011)0461), ter poziva k pravočasnemu obveščanju, dialogu in preglednemu sprejemanju odločitev na področju nepremičninske politike; zahteva, da se mu vsakih šest mesecev posredujejo natančne informacije o napredovanju nepremičninskih projektov in finančnih posledicah; opozarja, da se v sedanjem zakonodajnem obdobju ne sme začeti izvajati novih nepredvidenih nepremičninskih projektov;

Druge institucije

12. spodbuja vse institucije, naj poiščejo dodatne možnosti za prihranke, da bi ohranili proračunsko disciplino, in zamrznejo svoje proračune, ob upoštevanju pravnih obveznosti in novih finančnih izzivov, kot je pristop Hrvaške;

13. je seznanjen z zahtevo Evropskega sodišča (oddelek IV) po spremembi njegovega statuta na način, ki bo neposredno vplival na proračun; meni, da bi bilo treba zagotoviti potrebno financiranje za zagotavljanje nemotenega delovanja institucije in torej ustreznega sodnega varstva državljanov EU;

14. razume izzive, s katerimi se je soočala Evropska služba za zunanje delovanje pri pripravi svojega prvega proračuna za leto 2011; od nove institucije zahteva dobro finančno poslovodenje in jo poziva, naj, če je mogoče, preuči možnosti, s katerimi bi lahko dosegli večjo proračunsko sinergijo z državami članicami;

oo   o

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje.

  • [1]  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
  • [2]  UL L 4, 7.1.2012, str. 12.
  • [3]  UL C 326, 10.11.2011.
  • [4]  Zgornja meja razdelka 5 vključuje prispevek zaposlenih za pokojninsko shemo.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.2.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Jan Mulder, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georgios Papastamkos