ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (EО) № 1234/2007 по отношение на разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Czesław Adam Siekierski

Процедура : 2008/0183(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0032/2012
Внесени текстове :
A7-0032/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (EО) № 1234/2007 по отношение на разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Парламента на Кралство Дания, Риксдагът на Кралство Швеция и Камарата на Лордовете на Обединеното Кралство в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2011 г[1]. и 8 декември 2011 г.[2],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 27 януари 2011 г.[3],

–   като взе предвид позицията си от 26 март 2009 г.[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон за текущите междуинституционални процедури за вземане на решения (COM(2009)0665) – „омнибус“[5],

–   като взе предвид изменените предложения на Комисията (COM(2010)0486) и COM(2011)0634),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0032/2012),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ C 84, 17.3.2011 г., стp. 49.
  • [2]  Все още непубликуванo в Официален вестник.
  • [3]  ОВ C 104, 2.4.2011 г., стp. 44.
  • [4]  ОВ С 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 258.
  • [5]  ОВ С 81 Е, 15.3.2011 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът предлага Парламентът да приеме без изменения позицията на Съвета на първо четене, приета на 23 януари 2012 г. Предвид спешното положение, създадено от блокирането на предложението в Съвета в продължение на две години, докладчикът счита, че всяко забавяне, свързано с внасяне на изменения и с евентуална последваща продължителна процедура на второ четене, би довело единствено до по-дълги страдания за най-нуждаещите се граждани на ЕС, които биха могли да се възползват от програмата за разпределяне на храна.

Нещо повече, следва да се има предвид, че измененото предложение на Комисията от 3 октомври 2011 г. и разглежданата позиция на Съвета включват всички значителни изменения на Европейския парламент на първо четене. По-специално:

- запазва се пълното финансиране на програмата от страна на Съюза; запазва се за в бъдеще сегашното 100-процентно финансиране от ЕС, но за гарантиране на бюджетната стабилност се предвижда годишен таван от 500 милиона евро за финансовото участие на Съюза;

- по същество се приемат някои други значими промени, предложени от ЕП, а именно: идеята за предпочитание на хранителни продукти с произход от Съюза; задължението на пунктовете за разпределение ясно да указват участието на Съюза в плана; закупуването на храните, извършвано въз основа на конкурентни процедури; възстановяване на разходите за съхранение, направени от благотворителни организации.

Кратка изходна информация

Първоначалното предложение на Комисията беше прието на 17 септември 2008 г. Парламентът прие позицията си на първо четене на 26 март 2009 г. (съгласно процедурата на консултация, която се прилагаше по това време) въз основа на доклада на г-н Siekierski, съдържащ 20 изменения. Впоследствие Комисията възприе, в своето първо изменено предложение, някои важни изменения на ЕП, като например пълното финансиране от страна на ЕС.

Предложението обаче остана блокирано в Съвета в продължение на две години поради наличието на блокиращо малцинство. Поради това на 3 октомври 2011 г. Комисията прие, съгласно обикновената законодателна процедура, второто си изменено предложение, което се обсъжда в момента.

Позицията на Съвета на първо четене

На 14 ноември 2011 г. Съветът отново разгледа въпроса и този път нямаше блокиращо малцинство. В специалния комитет по селско стопанство от 12 декември 2011 г. Съветът се съгласи на компромисна позиция, чиито основни елементи бяха:

- настоящата схема да продължи само през 2012 и 2013 г. и постепенно да бъде преустановена след приключването на годишния план за 2013 г.;

- обратно действие: регламентът следва да се прилага още от 1 януари 2012 г. до окончателното изпълнение на годишния план за 2013 г.;

- по изключение не следва да има съгласуване с Договора от Лисабон (т.е. неприлагане на членове 290 и 291 от ДФЕС относно делегираните актове и актовете за изпълнение);

- следва да се заличи допълнителното правно основание относно социалното сближаване (член 175, параграф 3 от ДФЕС), добавено от Комисията в нейното изменено предложение.

Компромисът беше потвърден чрез официалното приемане от Съвета на позицията му на първо четене на 23 януари 2012 г. Приетата позиция на Съвета изцяло отразява горепосочения компромис, договорен на 12 декември 2011 г.

Окончателни предложения

Докладчикът би искал да подчертае, че Парламентът няма истинска възможност за обширни преговори за изменение на позицията на Съвета предвид спешното положение, създадено от блокирането на предложението в Съвета в продължение на две години. Следва също така да се припомни, че в резолюцията си от 7 юли 2011 г. Парламентът призова Комисията и Съвета „да разработят преходно решение за оставащите години от финансовия период (2012 и 2013 г.), за да се избегне незабавно и рязко съкращаване на хранителните помощи в резултат от намаляването на финансирането от 500 млн. евро на 113 млн. евро и да се гарантира, че хората, които са зависими от хранителни помощи, не страдат от недостиг на храна“.

На тристранна среща, организирана на 6 декември 2011 г., преговарящият екип на ЕП в своето мнозинство отчете, че предвид обясненията на представителите на председателството и на Комисията за отсъствието на по-добро решение в тази особено трудна ситуация, той се счита за задължен да се съгласи с компромиса на Съвета като единствен начин за постигане на преходно решение за оставащите години от настоящата многогодишна финансова рамка (МФР).

Предвид тези аргументи, споделени също така от мнозинството от членовете на ЕП на специалното заседание на комисията AGRI на 12 декември 2011 г., докладчикът предлага позицията на Съвета да бъде приета без изменения, за да може най-накрая да бъде приета в настоящия си вид на пленарно заседание на ЕП (т.нар. „ранно споразумение на второ четене“).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността (изменение на “Общ регламент за ООП”)

Позовавания

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.3.2009 г.                    T6-0188/2009

Предложение на Комисията

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Променено предложение на Комисията

COM(2010)0486

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

2.2.2012 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

2.2.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

6.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Мария Неделчева, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emilio Menéndez del Valle

Дата на внасяне

8.2.2012 г.