Postup : 2008/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0032/2012

Předložené texty :

A7-0032/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Hlasování :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0042

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 170kWORD 101k
8. 2. 2012
PE 480.559v02-00 A7-0032/2012

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality dánským a švédským parlamentem a Sněmovnou lordů parlamentu Spojeného království a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2011(1) a 8. prosince 2011(2),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 27. ledna 2011(3),

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 26. března 2009(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (COM(2009)0665) – „omnibus“(5),

–   s ohledem na pozměněné návrhy Komise (COM(2010)0486) a COM(2011)0634,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0032/2012),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 84, 17.3.2011, s. 49.

(2)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)

Úř. věst. C 104, 2.4.2011, s. 44.

(4)

Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 258.

(5)

Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj navrhuje, aby Parlament přijal beze změn postoj Rady v prvním čtení přijatý dne 23. ledna 2012. Vzhledem k naléhavé situaci, která vznikla v důsledku toho, že Rada tento návrh dva roky blokovala, se zpravodaj domnívá, že jakákoli prodleva spojená s předkládáním pozměňovacích návrhů a následně pak s možným zdlouhavým procesem druhého čtení by jen prodloužila těžkosti nejchudších obyvatel EU, kteří by jinak již mohli využívat programu rozdělování potravin.

Navíc je nutné vzít v úvahu skutečnost, že pozměněný návrh Komise ze dne 3. října 2011 i příslušný postoj Rady zohlednily všechny podstatné změny přijaté Evropským parlamentem v prvním čtení, přičemž:

– bylo zachováno plné financování programu z prostředků Unie. Stávající stoprocentní financování programu z prostředků EU je zachováno i do budoucna, avšak v zájmu zajištění jeho rozpočtové stability je pro finanční příspěvek Unie stanovena roční maximální částka 500 milionů EUR;

– další podstatné změny obsažené v návrzích EP byly v zásadě přijaty, a to zejména pokud jde o: pojem potravin pocházejících z Unie; povinnost míst výdeje zřetelně uvést účast Unie na programu; nakupování potravinářských produktů v souladu s pravidly hospodářské soutěže; náhradu výdajů na skladování poskytovanou charitativním organizacím.

Stručný přehled souvislostí

Původní návrh Komise byl přijat dne 17. září 2008. Parlament jej dne 26. března 2009 schválil v prvním čtení (v té době postupem konzultace) na základě zprávy poslance Siekierského obsahující 20 změn. Komise následně přijala v rámci prvního pozměněného návrhu důležité změny navržené Parlamentem, jako je plné financování z prostředků EU.

Návrh však zůstal v důsledku blokační menšiny dva roky zablokován v Radě. Komise proto dne 3. října 2011 přijala v rámci řádného legislativního postupu druhý pozměněný návrh, který je nyní projednáván.

Postoj Rady v prvním čtení

Dne 14. listopadu 2011 Rada věc znovu projednala a konstatovala absenci blokační menšiny. Na zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství konaném dne 12. prosince 2011 se Rada dohodla na kompromisním postoji s těmito hlavními body:

– stávající režim by měl být nadále uplatňován jen v roce 2012 a 2013 a po dokončení ročního plánu na rok 2013 by od něj mělo být upuštěno;

– zpětná působnost: nařízení by se mělo použít již od 1. ledna 2012 do dokončení ročního plánu na rok 2013;

– výjimečně by se nepřistoupilo k uvádění předpisu do souladu s Lisabonskou smlouvou (tj. nepoužily by se články 290 a 291 SFEU o aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech);

– dodatečný právní základ navržený Komisí a týkající se sociální soudržnosti (č. 175 odst. 3 SFEU) by měl být vypuštěn.

Tento kompromis byl potvrzen, když Rada svůj postoj formálně přijala v prvním čtení dne 23. ledna 2012. Přijatý postoj Rady plně odráží výše uvedený kompromis Rady, jenž byl schválen dne 12. prosince 2011.

Závěrečné návrhy

Zpravodaj by rád zdůraznil, že Parlament nemá žádný skutečný prostor pro rozsáhlé vyjednávání, jehož cílem by bylo změnit postoj Rady, neboť v důsledku toho, že Rada tento návrh dva roky blokovala, vznikla dost naléhavá situace. Je třeba rovněž připomenout, že Evropský parlament vyzval ve svém usnesení ze dne 7. července 2011 Komisi a Radu, aby nalezly pro zbývající roky stávajícího víceletého finančního rámce přechodné řešení, které zabrání náhlému a prudkému poklesu potravinové pomoci v důsledku snížení finančních prostředků z 500 na 113 milionů EUR a zajistí, že osoby závislé na této pomoci nebudou ohroženy nedostatkem potravin.

Na třístranném jednání konaném dne 6. prosince 2011 větší část vyjednávajícího týmu EP na základě vysvětlení, které k nedostatku lepších řešení této obzvláště obtížné situace podali zástupci předsednictví a Komise, prohlásila, že se cítí zavázána přistoupit na kompromis Rady jako na jediný způsob, jak dosáhnout dočasného řešení pro zbývající roky stávajícího víceletého finančního rámce.

Vzhledem k těmto argumentům, které uznala také většina účastníků zvláštní schůze výboru AGRI konané dne 12. prosince 2011, zpravodaj navrhuje, aby byl postoj Rady schválen beze změn, a mohl tak nakonec být přijat ve stávajícím znění na zasedání EP (v rámci tzv. dohody na začátku druhého čtení).


POSTUP

Název

Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhu)

Referenční údaje

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

26.3.2009                     T6-0188/2009

Návrh Komise

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Pozměněný návrh Komise

COM(2010)0486

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

2.2.2012

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Datum přijetí

6.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Emilio Menéndez del Valle

Datum předložení

8.2.2012

Právní upozornění - Ochrana soukromí