INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Czesław Adam Siekierski

Procedure : 2008/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0032/2012

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–   der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Folketinget, den svenske Riksdag og det britiske Overhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 20. januar 2011[1], og 8. december 2011[2],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 27. januar 2011[3],

–   der henviser til sin holdning af 26. marts 2009[4],

–   der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (COM(2009)0665) – 'Omnibus'[5]

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (COM(2010)0486 og COM(2011)0634),

–   der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0032/2012),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EUT C 84 af 17.3.2011, s. 49.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
  • [3]  EUT C 104 af 2.4.2011, s. 44.
  • [4]  EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 258.
  • [5]  EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 1.

BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at Parlamentet bør godkende Rådets holdning ved førstebehandlingen, vedtaget den 23. januar 2012, uden ændringer. I betragtning af den presserende situation, der er opstået, fordi forslaget har været blokeret i Rådet i to år, mener ordføreren, at forsinkelser som følge af fremsættelsen af ændringsforslag og den deraf følgende eventuelle forlængede andenbehandling blot vil medføre yderligere lidelser for de socialt dårligst stillede personer i Unionen, der vil kunne nyde godt af programmet for uddeling af fødevarer.

Desuden bør der tages hensyn til, at Kommissionens ændrede forslag af 3. oktober 2011 og det foreliggende forslag fra Rådet har overtaget alle EP’s væsentlige ændringer fra førstebehandlingen. Der er navnlig tale om følgende:

- EU’s fulde finansiering af programmet fastholdes. Den nuværende EU-finansiering på 100 % fastholdes fremover, men for at sikre budgetmæssig stabilitet er der sat et årligt loft for EU's finansielle bidrag på 500 mio. EUR.

- Andre væsentlige ændringer foreslået af EP er i det væsentlige blevet accepteret, nemlig: konceptet om fødevarer med oprindelse i EU; uddelingsstedernes pligt til klart at angive, at EU deltager i programmet; køb af fødevarer på grundlag af konkurrencebaserede procedurer; godtgørelse til velgørende organisationer for lageromkostninger.

Kort baggrundsinformation

Det oprindelige kommissionsforslag blev vedtaget den 17. september 2008. Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 26. marts 2009 (efter den dagældende høringsprocedure) på grundlag af en betænkning af Siekierski med 20 ændringsforslag. Kommissionen har efterfølgende, i et første ændret forslag, overtaget vigtige EP-ændringer, som f.eks. fuld EU-finansiering.

Forslaget har imidlertid været blokeret i Rådet i to år af et blokerende mindretal. Derfor vedtog Kommissionen den 3. oktober 2011 efter den ordinære lovgivningsprocedure det andet ændrede forslag, der nu behandles.

Rådets holdning ved førstebehandlingen

Den 14. november 2011 drøftede Rådet atter dette spørgsmål og konstaterede, at der ikke længere var noget blokerende mindretal. På mødet i Specialkomitéen for Landbrug den 12. december 2011 enedes Rådet om en kompromisholdning, hvis hovedelementer var følgende:

- den nuværende ordning skulle kun fortsættes i 2012 og 2013 og derefter udfases efter gennemførelses af årsplanen for 2013;

- tilbagevirkende kraft: forordningen skulle gælde allerede fra 1. januar 2012 og indtil årsplanen for 2013 var gennemført;

- undtagelsesvist skulle der ikke være nogen tilpasning til krav i Lissabontraktaten (dvs. ingen anvendelse af artikel 292, 291 i TFEU om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter);

- det supplerende retsgrundlag om social samhørighed (artikel 175, stk. 3, i TEUF), som Kommissionen havde indføjet i sit ændrede forslag, skulle udgå.

Dette kompromis blev bekræftet ved Rådets formelle vedtagelse af holdningen ved førstebehandling den 23. januar 2012. Den vedtagne Rådets holdning afspejler fuldt ud det ovennævnte kompromis, der blev vedtaget i Rådet den 12. december 2011.

Afsluttende forslag

Ordføreren ønsker at understrege, at Parlamentet på grund af den presserende situation som følge af blokeringen i Rådet i to år ikke har noget egentligt spillerum til omfattende forhandlinger med henblik på at ændre Rådets holdning. Det bør også erindres, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 7. juli 2011 har opfordret Kommissionen og Rådet til at finde frem til en overgangsløsning for de resterende år af den nuværende flerårige finansielle ramme for at undgå et drastisk fald i fødevarehjælpen som følge af nedskæringen af budgettet fra 500 mio. EUR til 113 mio. EUR og for at sikre, at de personer, der er afhængige af fødevarehjælp, ikke rammes af fødevarefattigdom.

På en trilog den 6. december 2011 erkendte et flertal i EP's forhandlingsgruppe, at det på baggrund af erklæringerne fra formandskabets og Kommissionens repræsentanter om, at der ikke var nogen bedre løsning i denne meget vanskelige situation, så sig tvunget til at støtte Rådets kompromis, da dette var den eneste mulighed for at nå en overgangsløsning for de resterende år af den nuværende flerårige finansielle ramme.

I betragtning af disse argumenter, som et flertal i Specialkomitéen for Landbrug støttede på mødet den 12. december 2011, foreslår ordføreren, at Rådets holdning accepteres uden ændringer, således at den kan vedtages endeligt i sin nuværende form på plenarmødet (som en såkaldt tidlig andenbehandling).

PROCEDURE

Titel

Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af “fusionsmarkedsordningen”)

Referencer

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.3.2009                     T6-0188/2009

Kommissionens forslag

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Kommissionens ændrede forslag

COM(2010)0486

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

2.2.2012

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Emilio Menéndez del Valle

Dato for indgivelse

8.2.2012