ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski

Διαδικασία : 2008/0183(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0032/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0032/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–    έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από το κοινοβούλιο της Δανίας, το κοινοβούλιο της Σουηδίας και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–    έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2011[1] και της 8ης Δεκεμβρίου 2011[2],

–    έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2011[3],

–    έχοντας υπόψη τη θέση του της 26ης Μαρτίου 2009[4],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (COM(2009)0665) – «omnibus»[5],

–    έχοντας υπόψη τις τροποποιημένες προτάσεις της Επιτροπής (COM(2010)0486 και COM(2011)0634),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0032/2012),

1.   εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]    ΕΕ C 84, 17.3.2011, σ. 49.
  • [2]    Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [3]    ΕΕ C 104, 2.4.2011, σ. 44.
  • [4]    ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 258.
  • [5]    ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής προτείνει στο Κοινοβούλιο να δεχθεί χωρίς τροπολογίες τη θέση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2012 σε πρώτη ανάγνωση. Λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα κατάσταση που δημιούργησε το πάγωμα της προτάσεως στο Συμβούλιο για δύο έτη, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι τυχόν καθυστέρηση οφειλόμενη στην κατάθεση τροπολογιών και η πιθανή, ως εκ τούτου, χρονοβόρος διαδικασία για την έγκριση της πρότασης σε δεύτερη ανάγνωση, θα γινόταν απλώς αιτία να υποφέρουν περισσότερο οι φτωχότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα διανομής τροφίμων.

Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2011 και η υπό εξέταση θέση του Συμβουλίου έχουν λάβει υπόψη όλες τις ουσιαστικές τροπολογίες που κατέθεσε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Πιο συγκεκριμένα:

- διατηρείται η πλήρης χρηματοδότηση της Ένωσης για το πρόγραμμα. Ο ισχύων συντελεστής ενωσιακής χρηματοδότησης ύψους 100% θα διατηρηθεί μελλοντικά αλλά, προκειμένου να διασφαλισθεί δημοσιονομική σταθερότητα, έχει προβλεφθεί ένα ετήσιο ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ για την χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

- άλλες σημαντικές αλλαγές που εισήχθηκαν μέσω των τροπολογιών του ΕΚ έγιναν δεκτές ως προς την ουσία τους, ήτοι: η εισαγωγή της έννοιας της ενωσιακής προέλευσης των τροφίμων· η υποχρέωση να αναγράφεται σε εμφανές σημείο στα σημεία διανομής η συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα· η διενέργεια διαγωνισμών για την αγορά ειδών διατροφής· η επιστροφή των εξόδων αποθήκευσης τα οποία κατέβαλαν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Σύντομες πληροφορίες για το ιστορικό της υπόθεσης

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής εγκρίθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2008. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρώτη ανάγνωσή του στις 26 Μαρτίου 2009 (σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία εφαρμοζόταν την εποχή εκείνη) επί τη βάσει της εκθέσεως Siekierski η οποία περιείχε 20 τροπολογίες. Στη συνέχεια, η Επιτροπή περιέλαβε στο κείμενο της πρώτης τροποποιημένης πρότασής της σημαντικές τροπολογίες του ΕΚ, όπως ήταν η πρόταση για πλήρη χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Ωστόσο, η πρόταση για δύο ολόκληρα έτη δεν προχώρησε από το Συμβούλιο εξαιτίας μίας μειοψηφίας αρνησικυρίας. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Οκτωβρίου 2011, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, τη δεύτερη τροποποιημένη πρότασή της η οποία βρίσκεται σήμερα υπό εξέταση.

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Στις 14 Νοεμβρίου 2011, το Συμβούλιο εξέτασε εκ νέου το ζήτημα και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε μειοψηφία αρνησικυρίας. Στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στις 12 Δεκεμβρίου 2011, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμβιβαστική θέση, τα κύρια στοιχεία της οποίας είναι:

- το σημερινό καθεστώς θα εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τα έτη 2012 και 2013 και θα πρέπει να εγκαταλειφθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου σχεδίου του 2013·

- αναδρομικά: ο κανονισμός θα έπρεπε να εφαρμόζεται ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την ολοκλήρωση του ετήσιου σχεδίου του 2013·

- κατ' εξαίρεση, δεν πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (ήτοι, μη εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις)·

- η πρόσθετη νομική βάση για την κοινωνική συνοχή (Άρθρο 175 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ), την οποία πρόσθεσε η Επιτροπή στην τροποποιημένη πρότασή της, θα πρέπει να διαγραφεί.

Αυτή η συμβιβαστική λύση επιβεβαιώθηκε με την επίσημη έκδοση της θέσεως του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Ιανουαρίου 2012. Η θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει πλήρως την προαναφερθείσα συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2011.

Τελικές συστάσεις

Ο εισηγητής θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ουσιαστικό περιθώριο για εκτενείς διαπραγματεύσεις με σκοπό την τροποποίηση της θέσεως του Συμβουλίου δεδομένης της ιδιαίτερα επείγουσας κατάστασης που δημιούργησε το πάγωμα της προτάσεως στο Συμβούλιο για δύο έτη. Πρέπει επίσης να γίνει υπενθύμιση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011, κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επεξεργαστούν μια μεταβατική λύση για τα εναπομένοντα χρόνια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να αποφευχθεί η απότομη μείωση της επισιτιστικής βοήθειας ως αποτέλεσμα της μείωσης της χρηματοδότησης από τα 500 εκατομμύρια ευρώ στα 113 εκατομμύρια ευρώ και να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια δεν θα υποφέρουν από επισιτιστική ένδεια.

Στη διάρκεια τριμερούς διαλόγου που διοργανώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ αναγνώρισε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Προεδρίας και της Επιτροπής σχετικά με την απουσία καλύτερης λύσεως σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, αισθάνθηκε υποχρεωμένη να συμφωνήσει με τη συμβιβαστική λύση που πρότεινε το Συμβούλιο ως μοναδική επιλογή στην επίτευξη μεταβατικής λύσεως για τα εναπομένοντα χρόνια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω επιχειρημάτων, με τα οποία συμφώνησαν τα περισσότερα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2011, ο εισηγητής προτείνει να γίνει δεκτή χωρίς τροπολογίες η θέση του Συμβουλίου ώστε να εγκριθεί οριστικά στη σημερινή μορφή της από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εν είδει «πρώιμης συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση»).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διανομή τροφίμων υπέρ των ενδεέστερων (τροποποίηση του κανονισμού «ενιαία ΚΟΑ»)

Έγγραφα αναφοράς

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

26.3.2009  T6-0188/2009

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

COM(2010)0486

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

2.2.2012

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Γεώργιος Παπαστάμκος, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emilio Menéndez del Valle

Ημερομηνία κατάθεσης

8.2.2012