LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Czesław Adam Siekierski

Menettely : 2008/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0032/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0032/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–   ottaa huomioon Tanskan kansankäräjien, Ruotsin valtiopäivien ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon 20. tammikuuta 2011[1] ja 8. joulukuuta 2011[2] annetut Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnot,

–   ottaa huomioon 27. tammikuuta 2011 annetun alueiden komitean lausunnon[3],

–   ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 vahvistamansa kannan[4],

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665) – "omnibus"[5],

–   ottaa huomioon komission muutetut ehdotukset (KOM(2010)0486) ja (KOM(2011)0634),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7‑0000/2012),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 84, 17.3.2011, s. 49.
  • [2]  Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
  • [3]  EYVL C 104, 2.4.2011, s. 44.
  • [4]  EUVL C 117 E, 6.5.2010, s.258.
  • [5]  EUVL C 81 E, 15.3.2011, s.1.

PERUSTELUT

Esittelijä ehdottaa, että parlamentti hyväksyisi 23. tammikuuta 2012 vahvistetun neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan ilman tarkistuksia. Esittelijä katsoo, että koska ehdotus on ollut jumissa neuvostossa kaksi vuotta, tarkistusten jättämisestä johtuvat viiveet ja sitä myötä mahdollisesti pitkä toinen käsittely vain pitkittäisivät elintarvikejakeluohjelmasta hyötyvien vähävaraisimpien EU-kansalaisten kärsimyksiä.

Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että kaikki keskeiset parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset on sisällytetty 3. lokakuuta 2011 päivättyyn komission muutettuun ehdotukseen ja käsiteltävänä olevaan neuvoston kantaan. Näitä ovat erityisesti seuraavat:

–  Ohjelmalla on edelleen unionin täysimääräinen rahoitus. EU:n rahoitusosuus on edelleen 100 %, mutta ohjelman talousarvion vakauden varmistamiseksi unionin rahoituksen vuotuinen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa.

–  Muut parlamentin esittämät tärkeät tarkistukset on hyväksytty pääosin. Tarkistukset koskivat elintarvikkeiden unionin alkuperää koskevaa käsitettä, jakelupisteiden velvollisuutta osoittaa selvästi unionin osallistuminen suunnitelmaan, elintarvikkeiden hankintaa kilpailumenettelyjen perusteella ja hyväntekeväisyysjärjestöille aiheutuneiden varastointikustannusten korvaamista.

Taustatietoa

Komission alkuperäinen ehdotus annettiin 17. syyskuuta 2008. Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 2009 (tuolloin sovellettua kuulemismenettelyä noudattaen) Siekirskin mietinnön, johon sisältyi 20 tarkistusta. Komissio sisällytti ensimmäiseen muutettuun ehdotukseen tärkeitä parlamentin esittämiä tarkistuksia, esimerkiksi unionin täysimääräistä rahoitusta koskevan tarkistuksen.

Ehdotus kuitenkin jumiutui neuvostoon kahdeksi vuodeksi, koska määrävähemmistö vastusti sitä. Tämän vuoksi komissio antoi 3. lokakuuta 2011 tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä toisen muutetun ehdotuksensa, joka on nyt käsiteltävänä.

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Neuvosto käsitteli asiaa 14. marraskuuta 2011 ja totesi, ettei määrävähemmistöä ollut enää. 12. joulukuuta 2011 pidetyssä maatalouden erityiskomitean kokouksessa neuvosto pääsi kompromissiin, jonka pääkohdat olivat:

–  nykyistä järjestelmää jatketaan enää vuodet 2012 ja 2013 vuoden 2013 vuosittaisen suunnitelman päätökseen saattamiseen saakka

–  taannehtivuus: asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012 vuoden 2013 vuosittaisen suunnitelman päätökseen saattamiseen saakka

–  poikkeuksellisesti ei mukautusta Lissabonin sopimukseen (so. ei sovelleta delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevia SEUT-sopimuksen artikloja 290 ja 291)

–   poistetaan komission muutettuun ehdotukseen lisätty sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskeva oikeusperusta (SEUT-sopimuksen 175 artiklan 3 kohta).

Neuvosto vahvisti kompromissin virallisesti 23. tammikuuta 2012 vahvistamassaan ensimmäisen käsittelyn kannassaan. Neuvoston kanta ilmentää täysimääräisesti 12. joulukuuta 2011 saavutettua kompromissiratkaisua.

Ehdotukset

Esittelijä haluaa korostaa, että parlamentilla ei ole todellisia mahdollisuuksia neuvoston kannan muuttamiseeen, kun otetaan huomioon erityisen kriittinen tilanne, joka johtuu siitä, että ehdotus oli kaksi vuotta jumissa neuvostossa. Lisäksi on syytä muistaa, että parlamentti kehotti 7. heinäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa komissiota ja neuvostoa kehittämään jäljellä olevaa rahoituskautta varten väliaikaisen ratkaisun, jotta estetään määrärahojen vähentämisestä 500 miljoonasta eurosta 113 miljoonaan euroon johtuva elintarvikeavun välitön ja jyrkkä lasku ja varmistetaan näin, että elintarvikeavusta riippuvaiset henkilöt eivät kärsi ruokaköyhyydestä.

Parlamentin neuvotteluryhmän enemmistö totesi 6. joulukuuta 2011 pidetyssä kolmikantakokouksessa esitettyjen puheenjohtajavaltion ja komission edustajien lausumien perusteella, että tässä erityisen vaikeassa tilanteessa sen oli tyytyminen neuvoston kompromissiesitykseen ainoana keinona saada aikaan ratkaisu nykyisen rahoituskehyksen loppuvuosiksi.

Tällä perusteella, jota kannatti myös AGRI-valiokunnan enemmistö 12. joulukuuta 2011 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa, esittelijä suosittaa neuvoston kannan hyväksymistä tarkistuksitta, jotta parlamentin täysistunto voi lopulta hyväksyä ehdotuksen sen nykyisessä muodossa (ns. nopea yhteisymmärrys toisessa käsittelyssä).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen muuttaminen)

Viiteasiakirjat

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

26.3.2009

T6-0188/2009

Komission ehdotus

COM(2008)0563 – C6-0353/2008

Komission muutettu ehdotus

COM(2010)0486

Neuvoston 1. käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

2.2.2012

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

2.2.2012

Hyväksytty (pvä)

6.2.2012

Lopullisen äänestyksen tulos

+ :

–:

0 :

24

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Emilio Menéndez del Valle

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.2.2012

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...