AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

  8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  Előadó: Czesław Adam Siekierski

  Eljárás : 2008/0183(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0032/2012

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

  (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (18733/1/2011– C7–0022/2012),

  –   tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a dán parlament, a svéd parlament és a brit Lordok Háza által benyújtott, indokolással ellátott véleményekre, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

  –   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. január 20-i[1] és 2011. december 8-i[2] véleményére,

  –   tekintettel a Régiók Bizottságának 2011. január 27-i véleményére[3],

  –   tekintettel 2009. március 26-i állásfoglalására[4],

  –   tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra (COM(2009)0665)gyakorolt hatásairól ((COM(2009)0665) „gyűjtőjavaslat”) szóló, 2010. május 5-i állásfoglalására[5],

  –   tekintettel a Bizottság módosított javaslataira (COM(2010)0486 és COM(2011)0634),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

  –   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7–0032/2012),

  1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

  2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

  4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL C 84., 2011.3.17., 49. o.
  • [2]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [3]  HL C 104., 2011.4.2., 44. o.
  • [4]  HL C 117. E, 2010.5.6., 258. o.
  • [5]  HL C 81 E., 2011.3.15., 1. o.

  INDOKOLÁS

  Az előadó javasolja, hogy a Parlament módosítás nélkül fogadja el a Tanács első olvasatban 2012. január 23-án elfogadott álláspontját. A javaslat Tanács általi, két éve tartó blokkolásával kialakult sürgős helyzetre tekintettel az előadó szerint a módosítások benyújtása, és az ebből következő – valószínűsíthetően hosszadalmas – második olvasati eljárás miatti bármilyen további késlekedés meghosszabbítaná azon leginkább rászoruló uniós polgárok szenvedését, akik az élelmiszerosztási programból részesülnének.

  Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a 2011. október 3-i módosított bizottsági javaslat és a szóban forgó tanácsi álláspont az EP első olvasatbeli álláspontjának összes lényeges módosítását átvette. A legfontosabbak:

  – a program teljes egészében uniós finanszírozású marad. A jelenleg 100%-ban uniós forrásokból megvalósuló finanszírozás a jövőben megmarad, ám a költségvetési stabilitás biztosítása érdekében az uniós finanszírozás felső határát évi 500 millió euróban határozzák meg.

  – az EP módosításaiban javasolt egyéb változtatásokat is lényegében elfogadták, konkrétan: az élelmiszerek uniós származásának elvét; az elosztó központok kötelezettségét, hogy világosan jelezzék az Unió részvételét a programban; az élelmiszerek versenyalapú eljárások alapján történő beszerzését; a karitatív szervezetek raktározási költségeinek visszatérítését.

  Háttér-információk röviden

  A Bizottság eredeti javaslatának elfogadására 2008. szeptember 17-én került sor. A Parlament az első olvasatot követő véleményét 2009. március 26-i ülésén, a Czeslaw Siekerski 20 módosítást tartalmazó jelentése alapján (az akkoriban hatályos konzultációs eljárás keretében) elfogadta. A Bizottság ezt követően az első módosított javaslatban lényeges parlamenti módosításokat vett át, például a kizárólagos uniós finanszírozásra vonatkozóan.

  A javaslat mindazonáltal egy blokkoló kisebbség miatt 2 éve elakadt a Tanácsban. Emiatt a Bizottság 2011. október 3-án rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadta a jelenleg tárgyalt második módosított javaslatát.

  A Tanács első olvasatbeli álláspontja

  A Tanács 2011. november 14-én megvitatta az ügyet és megállapította a blokkoló kisebbség megszűntét. A Mezőgazdasági Különbizottság (SCA) 2011. december 12-i ülésén a Tanács az alábbi elemeket tartalmazó kompromisszumos álláspontot alakította ki:

  – a jelenlegi programot 2012-ben és 2013-ban folytatni kell, azt csak a 2013. évi terv teljesítését követően kell fokozatosan megszüntetni;

  – visszamenőleges hatály: a rendeletet már 2012. január 1-jétől alkalmazni kell, egészen a 2013. évi terv befejezéséig;

  – kivételesen nem kerül sor lisszaboni kiigazításra (azaz nem alkalmazzák az EUMSZ felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusokról szóló 290. és 291. cikkét);

  – a Bizottság módosított javaslatába beillesztett, a társadalmi kohézióról szóló további jogalap (az EUMSZ 175. cikkének (3) bekezdése) törlendő.

  E kompromisszumot megerősítette, hogy a Tanács 2012. január 23-án hivatalosan is elfogadta első olvasatbeli álláspontját. Az elfogadott tanácsi álláspont maradéktalanul tükrözi a 2011. december 12-án elért fenti tanácsi kompromisszumot.

  Zárójavaslatok

  Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy nem áll a Parlament rendelkezésére tényleges, tág tárgyalási mozgástér a tanácsi álláspont módosítására, tekintve, hogy a javaslat két éven át tartó tanácsbeli blokkolása miatt különösen sürgős helyzet alakult ki. Szem előtt kell tartani azt is, hogy a Parlament 2011. július 7-i állásfoglalásában „átmeneti megoldás kidolgozására kérte fel a Bizottságot és a Tanácsot a jelenlegi TPK hátralévő évei tekintetében, hogy elkerülhető legyen az élelmiszersegélynek az 500 millió euróról 113 millió euróra történő mérséklődése miatti nagymértékű csökkenése, valamint annak biztosítására, hogy az élelmiszersegélytől függőket ne fenyegesse az a veszély, hogy nem megfelelő minőségű élelmiszereket fogyasztanak”.

  A 2011. december 6-án tartott háromoldalú megbeszélésen az EP tárgyalóküldöttségének többsége elismerte, hogy az elnökség és a Bizottság képviselői által adott magyarázatra – e rendkívül nehéz helyzetben nincs jobb megoldás – való tekintettel kénytelen volt elfogadni a tanácsi kompromisszumot, amely az egyetlen módja a jelenlegi TPK hátralevő éveire vonatkozó átmeneti megoldás elérésének.

  A fenti érvek tükrében – amelyeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság többsége is osztott a 2011. december 12-i rendkívüli ülésen – az előadó javasolja a Tanács álláspontjának módosítások nélküli elfogadását azzal a céllal, hogy azt a EP plenáris ülése jelenlegi formájában (z úgynevezett „második előolvasatban”) végre elfogadhassa.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Élelmiszerek elosztása a leginkább rászorulók részére (”az egységes közös piacszervezésről” szóló rendelet módosítása)

  Hivatkozások

  18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  26.3.2009                     T6-0188/2009

  A Bizottság javaslata

  COM(2008)0563 - C6-0353/2008

  A Bizottság módosított javaslata

  COM(2010)0486

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  2.2.2012

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AGRI

  2.2.2012

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  6.2.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Emilio Menéndez del Valle

  Benyújtás dátuma

  8.2.2012