Ziņojums - A7-0032/2012Ziņojums
A7-0032/2012

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Czesław Adam Siekierski

Procedūra : 2008/0183(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0032/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–   ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis Dānijas parlaments, Zviedrijas parlaments un Apvienotās Karalistes Lordu palāta un kuros apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 20. janvāra[1] un 2011. gada 8. decembra[2] atzinumus,

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 27. janvāra[3] atzinumu,

–   ņemot vērā savu 2009. gada 26. marta[4] nostāju,

–   ņemot vērā savu 2010. gada 5. maija rezolūciju par Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekmi uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām (COM(2009)0665) — „omnibus”[5],

–   ņemot vērā grozītos Komisijas priekšlikumus (COM(2010)0486) un COM(2011)0634),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0032/2012),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Referents ierosina, lai Eiropas Parlaments bez grozījumiem pieņem Padomes 2012. gada 23. janvārī pieņemto nostāju pirmajā lasījumā. Ņemot vērā steidzamo situāciju, ko radīja priekšlikuma bloķēšana Padomē divus gadus, referents uzskata, ka jebkāda kavēšanās saistībā ar grozījumu iesniegšanu un no tās izrietošā, iespējams, pārāk ilgā otrā lasījuma procedūra tikai paildzinātu to vistrūcīgāko ES pilsoņu ciešanas, kuri varētu gūt labumu no pārtikas izdalīšanas programmas.

Turklāt jāņem vērā, ka grozītajā Komisijas 2011. gada 3. oktobra priekšlikumā un Padomes nostājā, kas šobrīd tiek izskatīta, ir pārņemti visi nozīmīgie EP grozījumi pirmajā lasījumā. Proti:

- ir saglabāts pilns Eiropas Savienības finansējums programmai. Pašreizējais 100 % ES finansējums ir saglabāts arī nākotnē, bet, lai nodrošinātu programmas budžeta stabilitāti, ir paredzēta Eiropas Savienības finansiālā ieguldījuma gada maksimālā summa EUR 500 miljonu apmērā;

- būtībā ir pieņemtas citas nozīmīgās izmaiņas, kas tika ierosinātas ar EP grozījumiem, proti: Savienības izcelsmes pārtikas jēdziens; pienākums izdalīšanas punktos skaidri norādīt, ka Eiropas Savienība piedalās plānā; pārtikas produktu iepirkšana jāveic, pamatojoties uz konkursa procedūrām; tiek atmaksātas uzglabāšanas izmaksas labdarības organizācijām.

Īsa pamatinformācija

Komisijas sākotnējo priekšlikumu pieņēma 2008. gada 17. septembrī. Parlaments savu nostāju pieņēma pirmajā lasījumā 2009. gada 26. martā (saskaņā ar konsultāciju procedūru, kas tolaik bija jāpiemēro), pamatojoties uz Czesław Adam Siekierski ziņojumu, kurā bija ietverti 20 grozījumi. Pēc tam Komisija pirmajā grozītajā priekšlikumā pārņēma būtiskus EP grozījumus, piemēram, par pilnu ES finansējumu.

Tomēr bloķējošā mazākuma dēļ priekšlikums Padomē bija bloķēts divus gadus. Šā iemesla dēļ Komisija 2011. gada 3. oktobrī saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņēma savu otro grozīto priekšlikumu, kurš šobrīd tiek izskatīts.

Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Padome 2011. gada 14. novembrī atkal apsprieda šo jautājumu un atzīmēja, ka bloķējošais mazākums vairs nepastāv. Īpašās lauksaimniecības komitejas (SCA) sanāksmē 2011. gada 12. decembrī Padome vienojās par kompromisa nostāju, kuras galvenie elementi bija šādi:

- pašreizējā shēma jāturpina piemērot tikai 2012. un 2013. gadā, un tā pakāpeniski jālikvidē pēc 2013. gada plāna pabeigšanas;

- atpakaļejošais spēks: regula jāpiemēro, jau sākot no 2012. gada 1. janvāra, līdz 2013. gada plāna pabeigšanai;

- izņēmuma kārtā tā netiek pieskaņota Lisabonas līgumam (t. i., netiek piemērots LESD 290. un 291. pants par deleģētajiem un īstenošanas aktiem);

- jāsvītro papildu juridiskais pamats par sociālo kohēziju (LESD 175. panta 3. daļa), ko Komisija ievietoja savā grozītajā priekšlikumā.

Šo kompromisu apstiprināja, Padomei 2012. gada 23. janvārī oficiāli pieņemot savu nostāju pirmajā lasījumā. Pieņemtā Padomes nostāja pilnībā atspoguļo iepriekš norādīto Padomes kompromisu, par ko vienojās 2011. gada 12. decembrī.

Noslēguma ieteikumi

Referents vēlas uzsvērt, ka Parlamentam nav faktiskas iespējas rīkot plašas sarunas, lai grozītu Padomes nostāju, ņemot vērā īpaši steidzamo situāciju, ko radījusi priekšlikuma bloķēšana Padomē divus gadus. Jāatgādina arī, ka Eiropas Parlaments 2011. gada 7. jūlija rezolūcijā aicināja Komisiju un Padomi „rast pagaidu risinājumu pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas atlikušajiem gadiem, lai nepieļautu krasu pārtikas atbalsta samazināšanu, ko izraisīs finansējuma samazinājums no EUR 500 miljoniem uz EUR 113 miljoniem, un lai nodrošinātu, ka no pārtikas atbalsta atkarīgie cilvēki necieš no pārtikas trūkuma”.

EP sarunu grupas vairākums 2011. gada 6. decembrī organizētajā trialogā atzina, ka, ņemot vērā prezidentvalsts un Komisijas pārstāvju sniegtos skaidrojumus, ka šajā īpaši sarežģītajā situācijā trūkst labāka risinājuma, tai ir jāpiekrīt Padomes kompromisam kā vienīgajam līdzeklim, lai rastu pagaidu risinājumu pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas atlikušajiem gadiem.

Ņemot vērā šos argumentus, kam 2011. gada 12. decembra īpašajā sanāksmē piekrita arī AGRI komitejas locekļu vairākums, referents ierosina pieņemt Padomes nostāju bez grozījumiem, lai to EP plenārsesijā visbeidzot varētu pieņemt tās pašreizējā formā (tā sauktajā agrīnajā otrajā lasījumā).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pārtikas izdalīšana Kopienas vistrūcīgākajām personām (vienotās TKO regulas grozīšana)

Atsauces

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

26.3.2009                     T6-0188/2009

Komisijas priekšlikums

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Komisijas grozitais priekšlikums

COM(2010)0486

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

2.2.2012

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.2.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emilio Menéndez del Valle

Iesniegšanas datums

8.2.2012

  • [1]  OV C 84, 17.3.2011., 49. lpp.
  • [2]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [3]  OV C 104, 2.4.2011., 44. lpp.
  • [4]  OV C 117 E, 6.5.2010., 258. lpp.
  • [5]  OV C 81 E, 15.3.2011., 1. lpp.