ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dystrybucji produktów żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski

Procedura : 2008/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0032/2012

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dystrybucji produktów żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Danii, parlament Szwecji oraz przez brytyjską Izbę Lordów, w których to opiniach stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 stycznia 2011 r.[1] i 8 grudnia 2011 r.[2],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 27 stycznia 2011 r.[3],

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 26 marca 2009 r.[4],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie konsekwencji wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych (COM(2009)0665) – rezolucja kompleksowa[5],

–   uwzględniając zmienione wnioski Komisji (COM(2010)0486) i COM(2011)0634),

–   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0032/2012),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu ustawodawczego wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. C 84 z 17.3.2011, s. 49.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [3]  Dz.U. C 104 z 2.4.2011, s. 44.
  • [4]  Dz.U C 117 E z 6.5.2010, s. 258.
  • [5]  Dz.U C 81 E z 15.3.2011, s. 1.

UZASADNIENIE

Sprawozdawca wskazuje, że Parlament powinien – bez zgłaszania poprawek – zatwierdzić stanowisko Rady przyjęte dnia 23 stycznia 2012 r. w pierwszym czytaniu. Z uwagi na pilną sytuację, która powstała wskutek blokowania wniosku w Radzie przez dwa lata, sprawozdawca uważa, że jakiekolwiek opóźnienie związane ze zgłaszaniem poprawek, a w konsekwencji możliwe wydłużenie procedury drugiego czytania, spowodowałoby jedynie dalsze cierpienia najbardziej potrzebujących obywateli UE, którzy mogliby skorzystać z programu dystrybucji produktów żywnościowych.

Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że w zmienionym wniosku Komisji z dnia 3 października 2011 r. oraz w przywoływanym stanowisku Rady uwzględniono wszystkie istotne poprawki PE przyjęte w pierwszym czytaniu. W szczególności:

- utrzymano pełne finansowanie programu przez Unię; zachowuje się na przyszłość obecną, wynoszącą 100 % stawkę unijnego finansowania programu, lecz w celu zapewnienia jego stabilności budżetowej przewiduje się roczny pułap wkładu finansowego Unii w wysokości 500 mln EUR;

- uwzględniono zasadnicze elementy innych ważnych zmian zaproponowanych przez Parlament w formie poprawek, a dotyczą one: pojęcia unijnego pochodzenia żywności, zobowiązania punktów dystrybucji do wyraźnego eksponowania uczestnictwa Unii w omawianym programie, zakupu produktów żywnościowych dokonywanego na podstawie procedur przetargowych, zwrotu kosztów składowania poniesionych przez organizacje charytatywne.

Informacje ogólne – zarys

Pierwotny wniosek Komisji przyjęto dnia 17 września 2008 r. Parlament przyjął wniosek w pierwszym czytaniu dnia 26 marca 2009 r. (w ramach mającej wówczas zastosowanie procedury konsultacji) na podstawie zawierającego 20 poprawek sprawozdania posła Siekierskiego. Następnie Komisja w pierwszym zmienionym wniosku uwzględniła istotne poprawki PE, takie jak pełne finansowanie programu przez UE.

Wniosek ten był jednak przez okres dwóch lat blokowany w Radzie z powodu blokującej mniejszości. Z tego powodu Komisja przyjęła dnia 3 października 2011 r. – w ramach zwykłej procedury ustawodawczej – drugi zmieniony wniosek, który jest obecnie rozpatrywany.

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Dnia 14 listopada 2011 r. Rada ponownie poddała omawianą kwestię pod dyskusję i odnotowała brak blokującej mniejszości. Podczas obrad Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa dnia 12 grudnia 2011 r. Rada uzgodniła stanowisko kompromisowe, którego główne elementy są następujące:

- realizację programu w jego obecnej formie należy kontynuować jedynie w roku 2012 i 2013, a po zrealizowaniu rocznego planu na rok 2013 program ten należy stopniowo wycofywać;

- działanie z mocą wsteczną; rozporządzenie należy stosować już od dnia 1 stycznia 2012 r. aż do chwili zakończenia rocznego planu na 2013 r.;

- wyjątkowo nie należy dostosowywać rozporządzenia do traktatu lizbońskiego (tj. nie należy stosować art. 290 i 291 TFUE dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych);

- dodatkowa podstawa prawna dotycząca spójności społecznej (art. 175 ust. 3 TFUE), która została wprowadzona przez Komisję w zmienionym wniosku, powinna zostać usunięta.

Kompromis ten został potwierdzony poprzez formalne przyjęcie przez Radę jej stanowiska w pierwszym czytaniu dnia 23 stycznia 2012 r. Przyjęte stanowisko Rady w pełni odzwierciedla wyżej przedstawiony kompromis Rady uzgodniony dnia 12 grudnia 2011 r.

Wskazówki końcowe

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że Parlament nie ma realnej możliwości przeprowadzenia szeroko zakrojonych negocjacji, mających na celu wprowadzenie poprawek do stanowiska Rady, z uwagi na pilną sytuację, jaka powstała w wyniku blokowania wniosku w Radzie przez okres dwóch lat. Należy również przypomnieć, że w swojej rezolucji z dnia 7 lipca 2011 r. Parlament wezwał Komisję i Radę do „opracowania rozwiązania przejściowego na pozostałe lata bieżących wieloletnich ram finansowych, tak by uniknąć raptownego spadku poziomu pomocy żywnościowej w wyniku obcięcia środków z 500 mln EUR do 113 mln EUR oraz by zagwarantować, że osób zależnych od pomocy żywnościowej nie dotknie niedostatek żywności”.

Na posiedzeniu trójstronnym zorganizowanym dnia 6 grudnia 2011 r. większość członków zespołu negocjacyjnego PE uznała, że ze względu na wyjaśnienia przedstawione przez przedstawicieli prezydencji i Komisji na temat braku lepszego rozwiązania w tej szczególnie trudnej sytuacji, są zmuszeni przyjąć kompromis Rady, będący jedynym środkiem pozwalającym na osiągnięcie tymczasowego rozwiązania na pozostałe lata bieżących wieloletnich ram finansowych.

Z uwagi na te argumenty, które podzieliła również większość posłów podczas nadzwyczajnego posiedzenia komisji AGRI dnia 12 grudnia 2011 r., sprawozdawca proponuje przyjęcie stanowiska Rady bez zgłaszania poprawek, aby możliwe było jego ostateczne uchwalenie w obecnej formie podczas sesji plenarnej PE (na tak zwanym wczesnym etapie drugiego czytania).

PROCEDURA

Tytuł

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Odsyłacze

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

26.3.2009                     T6-0188/2009

Wniosek Komisji

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Zmieniony wniosek Komisji

COM(2010)0486

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

2.2.2012

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Data przyjęcia

6.2.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emilio Menéndez del Valle

Data złożenia

8.2.2012