RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Czesław Adam Siekierski

Procedură : 2008/0183(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0032/2012

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–   având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Danemarcei, Parlamentul Suediei și Camera Lorzilor din Regatul Unit în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 20 ianuarie 2011[1] și 8 decembrie 2011[2],

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 27 ianuarie 2011[3],

–   având în vedere poziția sa din 26 martie 2009[4],

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (COM(2009)0665) − „omnibus”[5],

–   având în vedere propunerile modificate ale Comisiei (COM(2010)0486) și (COM(2011)0634),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0032/2012),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

  • [1]  JO C 84, 17.3.2011, p.49.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [3]  JO C 104, 2.4.2011, p.44.
  • [4]  JO C 117 E, 6.5.2010, p.258.
  • [5]  JO C 81 E, 15.3.2011, p.1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul sugerează acceptarea fără amendamente de către Parlament a poziției Consiliului în primă lectură, adoptată la 23 ianuarie 2012. Având în vedere caracterul urgent al situației create de blocarea propunerii în cadrul Consiliului timp de doi ani, raportorul consideră că orice întârziere legată de depunerea amendamentelor, și, prin urmare, o posibilă procedură de durată în a doua lectură, ar avea ca efect doar prelungirea suferinței celor mai defavorizați cetățeni ai UE care ar putea beneficia de programul de distribuire de alimente.

În plus, trebuie să se țină seama de faptul că propunerea modificată a Comisiei din 3 octombrie 2011 și poziția Consiliului aflată în curs de examinare au preluat toate amendamentele substanțiale ale Parlamentului din primă lectură. În special:

- se menține finanțarea integrală din partea Uniunii pentru program; nivelul actual de 100 % al finanțării de către UE se menține în viitor, însă, pentru a asigura stabilitatea bugetară, se prevede un plafon anual al contribuției financiare a UE de 500 milioane EUR;

- alte modificări substanțiale sugerate de amendamentele Parlamentului au fost acceptate în fond, și anume: ideea ca alimentele să provină din Uniune; obligația ca punctele de distribuție să indice clar participarea la program a Uniunii; achiziția de produse alimentare trebuie să se facă pe baza unor proceduri concurențiale; rambursarea costurilor de depozitare suportate de organizațiile caritabile.

Câteva informații generale

Propunerea inițială a Comisiei a fost adoptată la 17 septembrie 2008. Parlamentul a adoptat poziția sa în primă lectură la 26 martie 2009 (în cadrul procedurii de consultare, care se aplica la momentul respectiv), pe baza raportului dlui Siekierski, care conținea 20 de amendamente. În continuare, Comisia a preluat, în cadrul unei prime propuneri modificate, amendamente importante ale Parlamentului, cum ar fi cele referitoare la finanțarea integrală de către UE.

Cu toate acestea, propunerea a rămas blocată la Consiliu timp de doi ani, din cauza unei minorități de blocare. Din acest motiv, Comisia a adoptat la 3 octombrie 2011, în cadrul procedurii legislative ordinare, cea de-a doua propunere modificată, care se află în curs de examinare.

Poziția în primă lectură a Consiliului

La 14 noiembrie 2011, Consiliul a dezbătut din nou această chestiune și a constatat absența unei minorități de blocare. În cadrul Comitetului special pentru agricultură (CSA), la 12 decembrie 2011, Consiliul a convenit asupra unei poziții de compromis, ale cărei principale elemente sunt:

- sistemul actual ar trebui să continue doar în 2012 și 2013 și ar trebui eliminat treptat după finalizarea planului anual pentru 2013;

- retroactivitate: regulamentul ar trebui să se aplice deja de la 1 ianuarie 2012 până la finalizarea planului anual pentru 2013;

- în mod excepțional, nu ar trebui să se realizeze o aliniere la Tratatul de la Lisabona (adică nu ar trebui să se aplice articolele 290 și 291 din TFUE referitoare la actele delegate și la actele de punere în aplicare);

- temeiul juridic suplimentar cu privire la coeziunea socială (articolul 175 alineatul (3) din TFUE), care a fost introdus de Comisie în propunerea sa modificată, ar trebui eliminat.

Acest compromis a fost confirmat de adoptarea oficială de către Consiliu a poziției sale în primă lectură la 23 ianuarie 2012. Poziția adoptată a Consiliului reflectă în totalitate compromisul Consiliului menționat anterior, convenit la 12 decembrie 2011.

Sugestii finale

Raportorul ar dori să sublinieze faptul că Parlamentul nu are o marjă reală pentru negocieri detaliate în vederea modificării poziției Consiliului, având în vedere situația cu caracter deosebit de urgent creată de blocarea propunerii în cadrul Consiliului timp de doi ani. Ar trebui reamintit, de asemenea, faptul că în rezoluția sa din 7 iulie 2011, Parlamentul a adresat Comisiei și Consiliului solicitarea de a „concepe o soluție de tranziție pentru anii care au rămas din actualul CFM, pentru a evita astfel o reducere bruscă și imediată a ajutorului alimentar, cauzată de reducerea finanțării de la 500 milioane EUR la 113 milioane EUR și pentru a asigura astfel că persoanele dependente de acest ajutor nu vor suferi de pe urma sărăciei alimentare”.

În cadrul trilogului organizat la 6 decembrie 2011, echipa de negociere a Parlamentului European a recunoscut, în majoritate, faptul că, având în vedere explicațiile reprezentanților Președinției și ai Comisiei referitoare la lipsa unei soluții mai bune în această situație deosebit de dificilă, se vede obligată să accepte compromisul Consiliul ca singura modalitate de a se ajunge la o soluție de tranziție pentru anii care au rămas din actualul CFM.

Având în vedere aceste argumente, împărtășite și de majoritatea deputaților în cadrul reuniunii speciale AGRI din 12 decembrie 2011, raportorul sugerează acceptarea poziției Consiliului fără amendamente, astfel încât aceasta să poată fi în sfârșit adoptată în forma sa actuală în cadrul ședinței plenare a Parlamentului (ca o așa-numită a doua lectură timpurie).

PROCEDURĂ

Titlu

Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (modificarea „Regulamentului unic OCP”)

Referințe

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

26.3.2009                     T6-0188/2009

Propunerea Comisiei

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2010)0486

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

2.2.2012

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Data adoptării

6.2.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emilio Menéndez del Valle

Data depunerii

8.2.2012