PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji

8. 2. 2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Czesław Adam Siekierski

Postopek : 2008/0183(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0032/2012

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj danskega parlamenta, švedskega parlamenta in lordske zbornice Združenega kraljestva v okviru Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. januarja 2011[1] in 8. decembra 2011[2],

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 27. januarja 2011[3] ,

–   ob upoštevanju svojega stališča z dne 26. marca 2009[4],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (COM(2009)0665) – „omnibus“[5],

–   ob upoštevanju spremenjenih predlogov Komisije (COM(2010)0486 in COM(2011)0634),

–   ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 72 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0032/2012)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 84, 17.3.2011, str 49.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [3]  UL C 104, 2.4.2011, str. 44.
  • [4]  UL C 117 E, 6.5.2010, str. 258.
  • [5]  UL C 81 E, 15.3.2011, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Poročevalec Parlamentu predlaga, naj brez predlogov sprememb sprejme stališče Sveta iz prve obravnave, sprejetega 23. januarja 2012. Glede na nujnost zadeve zaradi dveletnega blokiranja predloga v Svetu poročevalec meni, da bi vsako zavlačevanje zaradi vlaganja predlogov sprememb in s tem morebitnega dolgotrajnega postopka druge obravnave le še podaljšalo stisko najbolj prikrajšanih državljanov EU, ki bi jim program razdeljevanja hrane koristil.

Poleg tega je treba upoštevati, da so vsi bistveni predlogi sprememb Evropskega parlamenta iz prve obravnave že zajeti v spremenjenem predlogu Komisije z dne 3. oktobra 2011 in obravnavanem stališču Sveta. In sicer:

– Program bo še naprej v celoti financirala Unija. Sedanja stopnja 100-odstotnega financiranja programa s sredstvi EU se ohrani, predvidena pa je letna zgornja meja finančnega prispevka Unije v višini 500 milijonov EUR, da se zagotovi proračunska stabilnost.

– Druge bistvene spremembe, ki jih je predlagal Parlament, so bile vsebinsko sprejete: pojem hrane s poreklom iz Unije; obveznost, da se na razdelilnih mestih jasno navede sodelovanje Unije v načrtu; obveznost nakupa prehrambnih proizvodov na podlagi konkurenčnih postopkov; povračilo stroškov skladiščenja, ki nastanejo dobrodelnim organizacijam.

Kratek opis okoliščin

Prvotni predlog Komisije je bil sprejet 17. septembra 2008. Parlament ga je sprejel v prvi obravnavi 26. marca 2009 (po takrat veljavnem postopku posvetovanja) na podlagi poročila Czesława Adama Siekierskega, ki je zajemal 20 predlogov sprememb. Komisija je nato v prvem spremenjenem predlogu vključila pomembne predloge sprememb Evropskega parlamenta, kot je na primer popolno financiranje s sredstvi EU.

Vendar je Svet z manjšino, ki lahko prepreči sprejetje odločitve, dve leti blokiral predlog. Zato je Komisija 3. oktobra 2011 po rednem zakonodajnem postopku sprejela drugi spremenjeni predlog, ki je zdaj v obravnavi.

Stališče Sveta v prvi obravnavi

Svet je 14. novembra 2011 ponovno razpravljal o zadevi in ugotovil, da ni manjšine, ki lahko prepreči sprejetje odločitve. V posebnem odboru za kmetijstvo se je 12. decembra 2011 dogovoril o kompromisnem stališču, katerega glavni elementi so:

– sedanja shema naj se ohrani le v letih 2012 in 2013 ter se po zaključku letnega načrta 2013 postopoma odpravi;

– retroaktivnost: uredba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2012 do dokončanja letnega načrta za leto 2013;

– izjemoma naj ne bi bilo prilagoditev Lizbonski pogodbi (na primer člena 290 in 291 PDEU o delegiranih in izvedbenih aktih se ne uporabljata);

– dodatno pravno podlago o socialni koheziji (člen 175(3) PDEU), ki jo je vključila Komisija v svoj spremenjen predlog, bi bilo treba črtati.

Ta kompromis je Svet potrdil z uradnim sprejetjem svojega stališča v prvi obravnavi 23. januarja 2012. Sprejeto stališče Sveta v celoti odraža omenjeni kompromis, o katerem se je dogovoril 12. decembra 2011.

Sklepni predlogi

Poročevalec poudarja, da Parlament nima dejanskega manevrskega prostora za obsežna pogajanja za spremembe stališča Sveta, saj je zadeva zaradi dveletnega blokiranja predloga v Svetu precej nujna. Spomniti je tudi treba, da je Evropski parlament v resoluciji z dne 7. julija 2011 Komisijo in Svet pozval, naj pripravita prehodno rešitev za preostala leta tekočega večletnega finančnega okvira ter tako preprečita drastično zmanjšanje pomoči v hrani zaradi zmanjšanja sredstev s 500 milijonov EUR na 133 milijonov EUR in zagotovita, da se ljudje, odvisni od te pomoči, ne bodo znašli na robu preživetja.

Pogajalska skupina Evropskega parlamenta je v tristranskih pogovorih 6. decembra 2011 v večini ugotovila, da mora glede na pojasnila predsedstva in predstavnikov Komisije v zvezi s pomanjkanjem boljše rešitve v teh posebej težkih razmerah privoliti v kompromis Sveta, saj je le tako mogoče doseči prehodno rešitev za preostala leta sedanjega večletnega finančnega okvira.

Poročevalec glede na te argumente, s katerimi se je 12. decembra 2011 na izredni seji odbora AGRI strinjala večina poslancev, predlaga, naj se stališče Sveta sprejme brez predlogov sprememb, da ga bo mogoče v tej obliki dokončno sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (v tako imenovani zgodnji drugi obravnavi).

POSTOPEK

Naslov

Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (sprememba “uredbe o enotni SUT”)

Referenčni dokumenti

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

26.3.2009                     T6-0188/2009

Predlog Komisije

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Spremenjeni predlog Komisije

COM(2010)0486

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

2.2.2012

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Datum sprejetja

6.2.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Emilio Menéndez del Valle

Datum predložitve

8.2.2012