Betänkande - A7-0032/2012Betänkande
A7-0032/2012

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

8.2.2012 - (18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD)) - ***II

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Czesław Adam Siekierski

Förfarande : 2008/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0032/2012

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

(18733/1/2011 – C7‑0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (18733/1/2011 – C7‑0022/2012),

–   med beaktande av de motiverande yttranden från det danska folketinget, Sveriges riksdag och Förenade kungarikets överhus som lagts fram i enlighet med protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 20 januari 2011[1] och den 8 december 2011[2],

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 27 januari 2011[3],

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 26 mars 2009[4],

–   med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (COM(2009)0665) ”Omnibus”[5]

–   med beaktande av de ändrade förslagen från kommissionen (COM(2010)0486) och COM(2011)0634),

–   med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7‑0032/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  • [1]  EUT C 84, 17.3.2011, s. 49.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [3]  EUT C 104, 2.4.2011, s. 44.
  • [4]  EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 258.
  • [5]  EUT C 81 E, 15.3.2011, s.1.

MOTIVERING

Föredraganden anser att parlamentet utan ändringar bör acceptera rådets ståndpunkt vid första behandlingen, antagen den 23 januari 2012. Med tanke på den akuta situation som uppstått till följd av att rådet under två år blockerat förslaget, anser föredraganden att eventuella förseningar kopplade till inlämnandet av ändringsförslag och, följaktligen, risken för ett utdraget förfarande vid andra behandlingen, enbart skulle leda till att förlänga lidandet för de mest behövande människorna i EU som skulle kunna dra nytta av programmet för utdelning av livsmedel.

Dessutom måste det beaktas att alla viktigare parlamentsändringar från första behandlingen har införlivats i kommissionens ändrade förslag av den 3 oktober 2011 och rådets ifrågavarande ståndpunkt, särskilt följande:

– EU fortsätter att på egen hand finansiera programmet. Den nuvarande hundraprocentiga EU‑finansieringen bibehålls, men för att säkerställa unionens budgetstabilitet föreskrivs också ett årligt tak på 500 miljoner euro för unionens ekonomiska bidrag.

– Huvuddragen i andra viktigare ändringar som föreslagits av parlamentet har accepterats, nämligen begreppet livsmedel med ursprung i unionen, skyldigheten att på utdelningsplatserna klart och tydligt ange att EU deltar i programmet, rekommendationen att uppköpen av livsmedel bör ske utifrån konkurrensbaserade förfaranden och ersättning till välgörenhetsorganisationer för deras lagringskostnader.

Kort bakgrundsinformation

Det ursprungliga kommissionsförslaget antogs den 17 september 2008. Den 26 mars 2009 antog parlamentet sitt förslag vid första behandlingen (enligt det samrådsförfarande som då gällde) på grundval av Siekierskis betänkande som innehöll 20 ändringsförslag. Därefter tog kommissionen, i ett första ändrat förslag, över viktiga ändringsförslag som lagts fram av parlamentet, exempelvis att EU på egen hand ska finansiera programmet.

Förslaget var dock blockerat i rådet under två år till följd av en blockerande minoritet. Därför antog kommissionen den 3 oktober 2011, enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, sitt andra ändrade förslag, som nu är under behandling.

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Den 14 november 2011 tog rådet på nytt upp frågan och konstaterade att en blockerande minoritet inte längre förelåg. Vid mötet i Särskilda jordbrukskommittén den 12 december 2011 kom rådet fram till en kompromisståndpunkt, som i huvudsak gick ut på följande:

– Det befintliga programmet skulle bara fortsätta under 2012 och 2013 för att sedan fasas ut efter att årsplanen för 2013 färdigställts.

– Retroaktiv verkan: Förordningen skulle tillämpas redan från och med den 1 januari 2012 till och med slutförandet av årsplanen för 2013.

– Undantagsvis skulle det inte ske någon anpassning till Lissabonfördraget (dvs. artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget om delegerade akter och genomförandeakter skulle inte tillämpas).

– Den ytterligare rättsliga grunden om social sammanhållning (artikel 175.3 i EUF-fördraget), som kommissionen hade infört i sitt ändrade förslag, skulle strykas.

Denna kompromiss bekräftades genom att rådet formellt antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 23 januari 2012. Rådets antagna ståndpunkt avspeglar i alla delar den ovan nämnda kompromiss som man enades om i rådet den 12 december 2011.

Avslutande synpunkter

Föredraganden skulle vilja understryka att parlamentet inte har någon egentlig marginal för omfattande förhandlingar i syfte att ändra rådets ståndpunkt, med tanke på den mycket akuta situation som har uppstått genom blockeringen av förslaget i rådet under två år. Det måste också påpekas att parlamentet i sin resolution av den 7 juli 2011 uppmanade kommissionen och rådet att ta fram en ”övergångslösning för de återstående åren av innevarande finansieringsperiod (2012 och2013) för att undvika en omedelbar och kraftig minskning av livsmedelsbiståndet på grund av att finansieringen minskar från 500 miljoner euro till 113 miljoner euro, så att människor som är beroende av livsmedelsbistånd slipper hamna i livsmedelsfattigdom”.

Vid ett trepartsmöte den 6 december 2011 medgav en majoritet av Europaparlamentets förhandlingsdelegation att den mot bakgrund av de förklaringar som lämnats av ordförandeskapets och kommissionens företrädare om avsaknaden av en bättre lösning i denna ytterst svåra situation, såg sig tvingad att stödja rådets kompromiss som den enda möjligheten att nå en övergångslösning för de återstående åren av den innevarande fleråriga budgetramen.

Med hänsyn till dessa argument, som också stöddes av en majoritet av ledamöterna vid det särskilda mötet i AGRI-utskottet den 12 december 2011, föreslår föredraganden att rådets ståndpunkt ska accepteras utan ändringar, så att den slutligen kan antas i sin nuvarande form i kammaren (en så kallad tidig andra behandling).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i samhället (ändring av ”förordningen om en samlad marknadsordning”)

Referensnummer

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

26.3.2009                     T6-0188/2009

Kommissionens förslag

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Kommissionens ändrade förslag

COM(2010)0486

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

2.2.2012

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Antagande

6.2.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Emilio Menéndez del Valle

Ingivande

8.2.2012