ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050

8.2.2012 - (2011/2095(INI))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Chris Davies
Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Mario Pirillo, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2011/2095(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0033/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0033/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050

(2011/2095(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (SEC(2011)0288) και (SEC(2011)0289),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα» (COM(2010)0265) και το συνοδευτικό έγγραφο (SEC(2010)0650),

–   έχοντας υπόψη τις προτάσεις αναδιατύπωσης (COM(2011)0656) και τροποποίησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) (COM(2011)0652) και της οδηγίας για τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά (MAD) (COM(2011)0651) όσον αφορά τα επίπεδα εκπομπών για το σχέδιο ΣΕΕ της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ (κοινωνική ρήτρα),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0033/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 90 συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών, που είναι από κοινού υπεύθυνα για πάνω από το 80% των παγκόσμιων εκπομπών, έκαναν μονομερείς δηλώσεις για ποσοτικοποιημένους, σε κλίμακα ολόκληρης της οικονομίας στόχους μείωσης των εκπομπών, έστω και όχι δεσμευτικούς νομικά,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν δηλώσει τη φιλοδοξία τους να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο 80 έως 95 % για τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050· επισημαίνει ότι μια γραμμική τροχιά μεταξύ του 2009 και του 2050 θα οδηγήσει σε έναν στόχο για το 2020 της τάξεως του 34-38% σε σύγκριση με το 1990,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμφωνήσει επί συγκεκριμένων στόχων για μειώσεις των εκπομπών προκειμένου να παράσχει τη βάση και το πλαίσιο για τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις και άλλα μέτρα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας δείχνει ότι ο τρέχων στόχος του 20% για το 2020, πάνω από το ήμισυ του οποίου θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βοήθεια μη εγχώριων αντισταθμίσεων, δεν ακολουθεί μια αποδοτική από πλευράς κόστους πορεία για μία μείωση της τάξης του 80% το 2050 σε σύγκριση με το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του 80% είναι το κατώτερο σημείο της περιοχής 80-95% την οποία η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έκρινε απαραίτητη για τις εκβιομηχανισμένες χώρες και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ως στόχο για την ΕΕ για το 2050,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία πρέπει να έχει σαφή εικόνα σχετικά με τη στρατηγική της Ευρώπης για τα χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, που να στηρίζεται σε κανονιστική ασφάλεια, φιλόδοξους στόχους και καλά σχεδιασμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης προκειμένου να πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες πράσινες επενδύσεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών να μειώσουν την εξάρτησή τους από αλλοδαπούς προμηθευτές ενέργειας, ιδίως από χώρες με πολιτικά προβλήματα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει υπολογίσει ότι τα τέσσερα πέμπτα των συνολικών συνδεόμενων με την ενέργεια εκπομπών CO2 που επιτρέπονται έως το 2035, σύμφωνα με το Σενάριο 450, έχουν ήδη καλυφθεί από τον υφιστάμενο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν και να καταπολεμηθούν οι κίνδυνοι ότι, ελλείψει επαρκούς παγκόσμιας προσπάθειας, η εγχώρια δράση θα οδηγήσει σε μετατόπιση μεριδίων της αγοράς προς λιγότερο αποδοτικές εγκαταστάσεις αλλού, και συνεπώς σε αυξημένες εκπομπές παγκοσμίως, δηλ. σε διαρροή άνθρακα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Stern εκτιμά πως το κόστος τής αδράνειας όσον αφορά την προστασία του κλίματος θα είναι ισοδύναμο με την απώλεια τουλάχιστον του 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ ετησίως,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή και η χρήση βιομάζας ως πηγής ενέργειας δεν έχει, εξ ορισμού, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα,

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι οι κοινωνικές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν μέσω της «εκτίμησης κοινωνικών επιπτώσεων»,

1.      αναγνωρίζει, για τα κράτη μέλη, και, όπου αρμόζει, για τις περιφέρειές τους, τα οφέλη της ανάπτυξης μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· ως εκ τούτου, προσυπογράφει τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050, καθώς επίσης και τη χάραξη της πορείας του, τα συγκεκριμένα ορόσημα για τις εγχώριες μειώσεις εκπομπών της τάξεως του 40%, 60% και 80% για το 2030, 2040 και 2050 αντίστοιχα, και το φάσμα των οροσήμων ανά τομέα, ως βάση για να προταθούν νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για το κλίμα· αναγνωρίζει ότι η χάραξη πορείας και τα ορόσημα βασίζονται στα μοντέλα PRIMES με στόχο την εκπόνηση των απαραίτητων νομοθετικών και ρυθμιστικών μέσων·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων στόχων για κάθε τομέα, και ιδίως για τη γεωργία, μαζί με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα· θεωρεί ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να ακολουθήσουν μια ευθύγραμμη πορεία μεταξύ των σημερινών επιπέδων εκπομπών, του στόχου για το 2020 και των μειώσεων της τάξης του 95% που θα πρέπει να έχουν γίνει έως το 2050·

3.      καλεί την Επιτροπή να προτείνει εντός των επόμενων δύο ετών τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές ικανότητες και δυνατότητες, καθώς και τη διεθνή πρόοδο σχετικά με την κλιματική δράση·

4.      θεωρεί ότι τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με συντονισμένο, οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των κρατών μελών·

5.      ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών για να επιτευχθούν οι στόχοι του χάρτη πορείας και να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020· αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του στόχου της ενεργειακής απόδοσης του 20% θα επιτρέψει στην ΕΕ να μειώσει τις εσωτερικές της εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 25% το 2020 και ότι αυτή η μείωση εξακολουθεί να κινείται αποδοτικά από οικονομική άποψη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80-95% σε σχέση με τα επίπεδα 1990· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας, μια λιγότερο φιλόδοξη πορεία θα κατέληγε σε σημαντικά υψηλότερο κόστος για το σύνολο της περιόδου· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η αποδοτικότητα των επενδύσεων από πλευράς κόστους θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών·

6.      υπενθυμίζει ότι ενόψει της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Ντέρμπαν, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αύξησης του στόχου για τη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από το 20% μέχρι το 2020,

7.      τονίζει ότι σαφείς στόχοι εκπομπών θα τονώσουν τις αρχικές επενδύσεις που απαιτούνται για την έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη και την εφαρμογή των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, και θεωρεί ότι ο καθορισμός μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής έχει μεγάλη σημασία ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να πετύχει τον συμφωνημένο στόχο της για μείωση των εκπομπών έως το 2050·

8.      καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση κόστους-οφέλους ως προς την συμμόρφωση με την προτεινόμενη πορεία σε επίπεδο κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη συνθήκες σε εθνικό επίπεδο που προκύπτουν από διαφορετικές τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και αναγκαίες επενδύσεις (και την συνακόλουθη κοινωνική αποδοχή τους), καθώς και την ύπαρξη ενός ευρύτερου φάσματος πιθανών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο·

9.      υπογραμμίζει ότι η μετακίνηση προς μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών θα ενείχε σημαντική δυναμική δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απασχόλησης, ενώ θα εξασφάλιζε οικονομική μεγέθυνση και θα προσέφερε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία·

10.    υπενθυμίζει ότι η μετάβαση στις καθαρές τεχνολογίες θα μειώσει δραστικά την ατμοσφαιρική ρύπανση και ως εκ τούτου θα παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο στον τομέα της υγείας όσο και του περιβάλλοντος·

Η διεθνής διάσταση

11.    επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα αυξάνεται ταχύτατα σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι είναι απαραίτητο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο μέλλον να αυξηθούν αυτές οι επενδύσεις, στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σε σχέση με τις τεχνολογίες αυτές·

12.    υπογραμμίζει τη μετατόπιση της βιώσιμης επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας από την Ευρώπη προς άλλα μέρη του κόσμου, εξαιτίας της οποίας η ΕΕ ενδέχεται να χάσει το τεχνολογικό της προβάδισμα στον τομέα αυτό και να καταστεί καθαρός εισαγωγέας αυτών των τεχνολογιών και των σχετικών τελικών προϊόντων· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την ανάπτυξη και εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών και προϊόντων, ιδίως ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

13.    τονίζει ότι η Κίνα έχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την εγκατεστημένη δυναμικότητα αιολικών πάρκων, ότι κινέζοι και ινδοί παραγωγοί είναι μεταξύ των δέκα κορυφαίων κατασκευαστών ανεμογεννητριών και ότι η Κίνα και η Ταϊβάν κατασκευάζουν επί του παρόντος τους περισσότερους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες στον κόσμο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση της οικολογικά αποδοτικής ανάπτυξης και παραγωγής, στην ΕΕ, αυτών των τεχνολογιών και των νέων καινοτόμων τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·&&&&&

14.    καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί μια φιλόδοξη, σφαιρική και νομικά δεσμευτική συμφωνία· παρατηρεί ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να επιδείξει τις πεποιθήσεις της και να ενεργήσει ως πρότυπο που θα καταδείξει τα οφέλη και τη βιωσιμότητα της οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· χαιρετίζει την έκβαση της διάσκεψης του Ντέρμπαν κατά το ότι συμφωνήθηκε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση διεθνούς συμφωνίας πέρα του 2012 και έγινε δεκτό ότι οι μεγάλοι εκπομποί, είτε είναι αναπτυσσόμενες είτε αναπτυγμένες οικονομίες, πρέπει να εγκρίνουν φιλόδοξους και επαρκείς στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου·

15.    τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί εποικοδομητικά στο πλαίσιο των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για το κλίμα και ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία στον τομέα αυτό πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

16.    επισημαίνει ότι η σημαντικότερη πρόκληση μιας βιώσιμης οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών είναι να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή ενσωματώνονται σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας που αφορούν την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την καινοτομία κ.λπ.·

17.    τονίζει ότι η καθυστέρηση της ανάληψης δράσης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του κλίματος θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος, όχι μόνο για την επίτευξη του στόχου για το 2050 εξαιτίας των δεσμευμένων επενδύσεων σε κεφαλαιακό εξοπλισμό υψηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και της βραδύτερης τεχνολογικής εκμάθησης, αλλά επίσης επειδή η ΕΕ θα χάσει τον καινοτόμο ηγετικό ρόλο στον τομέα της έρευνας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του προσανατολισμού προς μια πιο πράσινη, αειφόρο οικονομία· υπογραμμίζει επιπλέον ότι η καθυστερημένη ανάληψη δράσης για το 2020 θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του δυναμικού μείωσης από το 2030 και στο εξής·

18.    επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για το κλιματικό σύστημα·. επισημαίνει ότι ακόμη και με μια πορεία μείωσης της τάξης του 30% το 2020, 55% το 2030, 75% το 2040 και 90% το 2050, η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που είναι συμβατός με το στόχο των 2°C, και ότι η καθυστέρηση της μείωσης των εκπομπών αυξάνει σημαντικά το σωρευτικό μερίδιο·

19.    υπενθυμίζει ότι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε μια μέση τιμή 2°C δεν αποτελεί εγγύηση για την αποφυγή σημαντικών δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων·

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών

20.    αναγνωρίζει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ) αποτελεί το βασικό, αν και όχι το μόνο, μέσο μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν το ΣΕΕ της ΕΕ με τεχνολογική και καινοτόμο προσέγγιση, ώστε να επέλθουν οι σημαντικές μειώσεις που απαιτούνται·

21.    επισημαίνει ότι οι το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ λειτουργεί ως έχει σχεδιαστεί, και ότι η χαμηλότερη τιμή του άνθρακα είναι αποτέλεσμα της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας και του γεγονότος ότι τα διαθέσιμα δικαιώματα υπερβαίνουν κατά πολύ τη ζήτηση· εκφράζει ανησυχία ότι η έλλειψη κινήτρων για επενδύσεις χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση δημιουργεί τον κίνδυνο να φέρει την ΕΕ σε μειονεκτική θέση απέναντι στους βιομηχανικούς ανταγωνιστές της· αναγνωρίζει τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η τιμή του άνθρακα δεν αναμένεται να αυξηθεί εάν δεν υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη ή τροποποίηση του ΣΕΕ·

22.    αναγνωρίζει το γεγονός ότι η παρούσα τιμή του άνθρακα δεν θα αποτελέσει κίνητρο για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και επομένως θα διαδραματίσει πολύ περιορισμένο ρόλο στην προώθηση της μείωσης των εκπομπών, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος, τις επόμενες δεκαετίες, να εγκλωβιστεί η ΕΕ σε υποδομές έντασης ανθρακούχων εκπομπών·

23.    τονίζει ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και οι πολιτικές προσαρμογής δεν μπορούν να επαφίενται μόνο σε μηχανισμούς που βασίζονται στην αγορά, καθώς οι μηχανισμοί αυτοί συνήθως δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν σημαντικές τεχνολογίες και να προωθήσουν τις αναγκαίες ιδεολογικές μεταστροφές υπέρ μιας αειφόρου κοινωνίας·

24.    καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα προκειμένου να διορθωθούν οι αδυναμίες του ΣΕΕ και να του επιτραπεί να λειτουργήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, ιδίως πραγματοποιώντας τα ακόλουθα βήματα πριν από το τέλος του 2012:

(α) αποκατάσταση της ισορροπίας του ΣΕΕ πριν από την έναρξη της τρίτης φάσης, με δέσμευση σημαντικού αριθμού δικαιωμάτων ούτως ώστε να αποκατασταθούν συνθήκες έλλειψης, καθιστώντας, συνεπώς, δυνατή την επίτευξη του αρχικού στόχου της παροχής κινήτρων για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και, στη συνέχεια, με την πρόταση νομοθετικής πράξης για τη δυνατότητα κατάργησης τέτοιων δικαιωμάτων·

(β) πρόταση της νομοθεσίας προκειμένου να τροποποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η απαίτηση ετήσιας γραμμικής μείωσης της τάξεως του 1,74%, κατά τρόπο ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του στόχου μείωσης CO2 για το 2050·

(γ) συμπερίληψη των μεταφορών στην εμπορία εκπομπών, ώστε να επιταχυνθούν η καινοτομία και η ενεργειακή απόδοση σε αυτό τον τομέα, να γίνει καλύτερη εσωτερίκευση του κόστους και να διασφαλιστεί η καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

(δ) καθιέρωση, το συντομότερο δυνατό, μιας οριακής τιμής για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, που να είναι κατώτερη από την τιμή ανθρακούχων εκπομπών που εξεταζόταν όταν εγκρίθηκε η τρέχουσα νομοθεσία για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα αλλά ικανή να παρέχει διασφαλίσεις στις εταιρείες που προβαίνουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

(ε) ενθάρρυνση της ζήτησης εντός του πλαισίου του ΣΕΕ, με προτάσεις για την επέκτασή του ώστε να συμπεριληφθούν οι εκπομπές από ορυκτά καύσιμα που πωλούνται από τους τομείς θερμοπαραγωγής και μεταφορών που δεν εκτίθενται άμεσα σε διεθνή ανταγωνισμό, καθώς και από τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών·

(στ) λήψη μέτρων για την απόκτηση περισσότερων συναφών πληροφοριών και για μεγαλύτερη διαφάνεια του μητρώου ΣΕΕ, προκειμένου να είναι εφικτή η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και αξιολόγηση·

(ζ) περαιτέρω βελτίωση της χρήσης αντισταθμιστικών μηχανισμών, για παράδειγμα με περιορισμό της πρόσβασης σε αντισταθμιστικά οφέλη που ενισχύουν βιομηχανικούς ανταγωνιστές στην Ευρώπη, όπως στον τομέα των υδροφθορανθράκων (HFC)·

(η) εξασφάλιση ότι, παρά ταύτα, κανένα από τα εν λόγω μέτρα δεν θα έχουν ως συνέπεια να μειώσουν τον επίπεδο δικαιωμάτων που παρέχονται ελεύθερα στη βιομηχανία διαρροής άνθρακα έτσι ώστε να τηρηθεί ο δείκτης αναφοράς·

25.    σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα θα αυξήσουν τα έσοδα από πλειστηριασμούς για τα κράτη μέλη, υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις ότι δεν υφίστανται περιορισμοί στο ποσοστό αυτών των εσόδων που μπορεί να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικές δράσεις και συνιστά τα ποσά αυτά να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση επενδύσεων σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στη βιομηχανία ή για την ενθάρρυνση άλλων τρόπων δημιουργίας θέσεων εργασίας, π.χ. με μείωση της φορολόγησης της εργασίας·

26.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις μέχρι το τέλος του 2013 για την επέκταση της απαίτησης αγοράς δικαιωμάτων μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμού στις ενεργοβόρες βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν μόνο ελάχιστη απειλή από τον διεθνή ανταγωνισμό·

27.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι παρακολουθείται η νομοθεσία που επηρεάζει τα κίνητρα τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του ΣΕΕ, π.χ. την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (COD/2011/0172), καθώς και ότι αναπροσαρμόζεται αναλόγως η απαίτηση για μείωση·

28.    αναγνωρίζει ότι, για την επίτευξη των στόχων του χάρτη πορείας για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, δεν πρέπει να αναπροσαρμοστεί μόνο το ΣΕΕ, αλλά και η απόφαση για τον επιμερισμό της προσπάθειας (απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)·

Διαρροή άνθρακα

29.    καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματική συνεισφορά της ΕΕ στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 από το 1990, λαμβάνοντας υπόψη την εκ μέρους της κατανάλωση προϊόντων τα οποία πλέον κατασκευάζονται αλλού·

30.    επιμένει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να συνοδεύεται από μια εύλογη και μετρήσιμη κανονιστική προσέγγιση· επιβεβαιώνει ότι η διοικητικά και οικονομικά επαχθής συμμόρφωση επηρεάζει σημαντικά την απασχόληση και την παραγωγή σε ενεργοβόρους τομείς, και αυξάνει τον κίνδυνο για διαρροή άνθρακα, ενώ παράλληλα εξωθεί επιχειρήσεις και συνεπώς θέσεις εργασίας εκτός της ΕΕ·

31.    συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι τα μέτρα τελωνειακής ρύθμισης ή τα μέτρα συμπερίληψης εισαγωγών στο ΣΕΕ πρέπει να συνδυαστούν με πλήρη δημοπράτηση στους σχετικούς τομείς και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ανάλυση των τομέων για τους οποίους η ελεύθερη κατανομή δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει να αποτρέψει τη διαρροή άνθρακα· συνιστά να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις για μέτρα προσαρμογής στα σύνορα τα οποία θα απαιτούν από τους εισαγωγείς προϊόντων σε αυτούς τους τομείς να αγοράζουν δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα τα οποία θα απαιτούνταν εάν το προϊόν είχε κατασκευαστεί στην ΕΕ·

32.    καλεί την Επιτροπή να παράσχει το συντομότερο δυνατόν καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που έχουν ως στόχο να αποζημιώσουν βιομηχανίες οι οποίες εκτίθενται αποδεδειγμένα σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, όπως προβλέπεται στην οδηγία·

33.    καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανάλυση για την απουσία γεωγραφικών κριτηρίων στην αξιολόγηση της διαρροής άνθρακα όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης·

34.    σημειώνει το συμπέρασμα του χάρτη πορείας ότι ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να έχει απαλλαγεί σχεδόν πλήρως από τον άνθρακα έως το 2050 (μείωση εκπομπών 93%-99%)· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι από την άποψη της βιομηχανίας της ΕΕ, οι πρωτεργάτες του τομέα των τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό και αυριανό κόσμο των χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, οι μειώσεις εκπομπών θα πρέπει να επιτευχθούν κατά τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως στους τομείς ενεργειακής έντασης·

Ενεργειακή απόδοση

35.    υπενθυμίζει τις υφιστάμενες αξιολογήσεις που υποδεικνύουν ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της χρήσης ενέργειας κατά 20% σε αντιπαραβολή με τις προβλέψεις για το 2020 δεν βρίσκονται στο σωστό δρόμο· ζητεί ταχεία δράση, πιο φιλόδοξη αντιμετώπιση και ισχυρότερη πολιτική δέσμευση για την επίτευξη των στόχων του 2020 και θεώρηση των πραγμάτων με προοπτική πέρα από το 2020, ώστε να προσελκυσθούν οι δέουσες επενδύσεις· προσυπογράφει το συμπέρασμα που περιλαμβάνεται στο χάρτη πορείας της Επιτροπής ότι δηλαδή οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών άνθρακα· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι δεσμευτικοί στόχοι· τονίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση πόρων και στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προτεραιότητες που ορίζει η προτεινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, και ειδικά στα κτίρια μέσω της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων, που θα εστιάζει στο στόχο της ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων· ζητεί αύξηση των πόρων και των μέτρων για την κινητοποίηση νέων πηγών χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με νέα μέσα χρηματοδότησης· τονίζει τη σημασία που έχουν οι ιδιωτικές επενδύσεις για να ξεπεραστούν οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στο δημόσιο τομέα·

36.    θλίβεται για την απουσία μέτρων που θα αποτυπώνουν τη δυνατότητα για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με αρνητικό κόστος, που υπάρχει στην ενεργειακή απόδοση και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και ζητεί την επίσπευση του έργου στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/EΚ), την αυστηρή εφαρμογή της αρχής του ελάχιστου κόστους στη διάρκεια του κύκλου ζωής ή τη λήψη μέτρων εφαρμογής τα οποία θα προσεγγίζουν το επίπεδο εκείνων με τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς επίσης τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για μη ηλεκτρικά προϊόντα·

37.    ζητεί οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό να περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό θέρμανσης, τους λέβητες και τα μονωτικά υλικά, προωθώντας ενδεχομένως τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, αυξάνοντας παράλληλα την ανακύκλωση, καθώς και την επέκταση και κατάρτιση απαιτήσεων σήμανσης που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις·

38.    τονίζει την ανάγκη για ενημέρωση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση με δεσμευτικούς στόχους που περιλαμβάνουν μια πλήρη σειρά αυθεντικών, ποσοτικοποιημένων μέτρων στην αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασμού·

39.    θεωρεί ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι το πιο αποτελεσματικό όργανο για την αναβάθμιση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη συνολική μείωση των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τονώνοντας παράλληλα την απασχόληση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω της θέσπισης σταθερών μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κινήτρων, τα οποία προάγουν πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες από άποψη κόστους/οφέλους· πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενεργειακής αποδοτικότητας του 2020, θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για την επαρκή εναρμόνιση των ευρωπαϊκών προτύπων αποδοτικότητας·

40.    επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής κινήτρων για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εύκολα αναπαραγόμενων τεχνολογιών που θα βελτιώνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·

41.    καλεί την Επιτροπή, όταν προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα, να θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αντίστροφων κινήτρων που ανακύπτουν μεταξύ των καταναλωτών και των εταιρειών διανομής ενέργειας·

42.    ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει ένα μακροπρόθεσμο στόχο για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων στην ΕΕ μέχρι το 2050·

43.    εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν έχουν επενδύσει επαρκώς σε μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 ή για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν αυξημένη χρηματοδότηση σε μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των κεντρικών δικτύων αστικής θέρμανσης και ψύξης, τόσο στο πλαίσιο της επισκόπησης της τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής, όσο και στα μελλοντικά πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια·

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

44.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια πολιτική εφοδιασμού για τη βιομάζα ούτως ώστε να ενθαρρύνει τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση βιομάζας· τονίζει ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κριτήρια βιωσιμότητας για διάφορα είδη βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κύκλου ζωής του άνθρακα από διάφορες πηγές, με προτεραιότητα στην εξασφάλιση καταρχάς αξίας από τις πρώτες ύλες της βιομάζας αντί να χρησιμοποιείται αυτή για ενέργεια· επιμένει ότι η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών ή να οδηγεί σε απώλεια βιοποικιλότητας·

45.    συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συντελεστές έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται σε αλλαγές της χρήσης της γης εξαιτίας της παραγωγής βιοκαυσίμων· επισημαίνει ότι η αύξηση των ορίων μείωσης των αερίων θερμοκηπίου για βιοκαύσιμα δεν αντιμετωπίζει τους κινδύνους από την έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης·

46.    τονίζει τη σημασία των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην παραγωγή βιοενέργειας, και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες καινοτομίες προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2·

47.    υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένων των καινοτόμων εξελίξεων στον τομέα αυτό, και την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικότερες λύσεις για την αποθήκευση, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της αποδοτικής μεταφοράς της ενέργειας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων μέτρων για τις υποδομές· αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για το 2020· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης και η θέσπιση περαιτέρω δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων και των μακροοικονομικών επιπτώσεων που έχει η ενέργεια αυτή· επισημαίνει ότι η δράση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 2050, θα δώσει στη βιομηχανία την επενδυτική ασφάλεια που χρειάζεται, θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, θα προαγάγει την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ και θα τονώσει το τεχνολογικό προβάδισμα και τη βιομηχανική καινοτομία· τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ για το 2050· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα, εάν δεν επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι·

48.     τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η υιοθέτηση του εν λόγω στόχου δεν μειώνει τα κίνητρα για επενδύσεις σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές·

49.    καλεί την Επιτροπή, όταν δημοσιεύσει πριν από το τέλος του 2012 την απαραίτητη έκθεση προόδου όλων των κρατών μελών για την επίτευξη των νομικών απαιτήσεων που αφορούν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, μαζί με μια αξιολόγηση για το κατά πόσο θα επιτευχθούν οι στόχοι του 2020, να προτείνει την ανάληψη ενός προγράμματος δράσεων για την προαγωγή της συμμόρφωσης των κρατών μελών που έχουν παρεκκλίνει της πορείας εκπλήρωσης των απαιτήσεων·

50.    υπενθυμίζει ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν για να μεταφέρουν κυρίως την ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται σε περιοχές με μεγάλο δυναμικό, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα και η ηλιακή ενέργεια στη νότια Ευρώπη, και να επιτρέψουν την αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·

51.    τονίζει ότι η αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω, παραδείγματος χάρη, της καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων και της αλλαγής συμπεριφοράς, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2·

52.    θεωρεί, ήδη με τις σημερινές γνώσεις και τις τεχνικές, ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να καταστούν αυτάρκεις σε ενέργεια βασιζόμενες στη δυνατότητα να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της τοπικής παραγωγής βιοενέργειας από οργανικά απόβλητα·

53.    παρατηρεί ότι, για λόγους αποδοτικής χρήσης των πόρων, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γεωργοί ώστε να αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό του βιοαερίου και των υποπροϊόντων του βιοαερίου στην προσπάθεια αντικατάστασης των λιπασμάτων·

54.    τονίζει σχετικά πόσο σημαντική είναι η επεξεργασία της κοπριάς, η οποία δεν παρέχει μόνο ανανεώσιμη ενέργεια αλλά μειώνει επιπλέον το περιβαλλοντικό κόστος και αποτελεί υποκατάστατο τεχνητού λιπάσματος υπό την μορφή ορυκτών συμπυκνωμάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν η κοπριά θεωρηθεί ενεργειακή πηγή, τότε είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί η επεξεργασμένη κοπριά ως υποκατάστατο τεχνητού λιπάσματος στο πλαίσιο της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα·

55.    τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής αυτάρκειας των εκμεταλλεύσεων, μέσω κινήτρων για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας εντός της εκμετάλλευσης, όπως για παράδειγμα με ανεμογεννήτριες, ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές και τεχνολογία βιοαντίδρασης, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η οικονομική τους βιωσιμότητα με την παροχή μιας εναλλακτικής πηγής εσόδων στους γεωργούς·

Έρευνα

56.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να προωθηθούν οι ευκαιρίες για πράσινες θέσεις εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών·

57.    τονίζει ότι απαιτούνται επειγόντως αυξημένες ερευνητικές προσπάθειες και αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι προκειμένου να διαμορφωθούν και να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές εκείνες οι γεωργικές πρακτικές, οι οποίες ενδείκνυνται σε σχέση με το κλίμα, είναι λιγότερο ενεργοβόρες και συντελούν σε μια αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας·· σημειώνει εξάλλου ότι ήδη υφίστανται εναλλακτικές λύσεις χαμηλής μόλυνσης και υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας· εκτιμά ότι η έρευνα και η ανάπτυξη του τομέα αυτού αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ενεργειακή τεχνολογία και θεωρεί συνεπώς ότι πρόσθετες επενδύσεις επιβάλλονται· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει απαραιτήτως να ληφθεί μέριμνα ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφράζονται σε πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων. επικροτεί εξάλλου την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός νέου πλαισίου έρευνας (Horizon 2020)·

58.    ζητεί η στήριξη του προϋπολογισμού να είναι ανάλογη των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να αντληθούν από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως το σχέδιο ΣΕΤ·

59.    τονίζει τη σημασία της Ε&Α για την ανάπτυξη τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών και με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνα των φιλικών προς το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, με ιδιαίτερη έμφαση στις καθαρές και βιώσιμες τεχνολογίες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ (της εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ για τις τεχνολογίες με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών)· τονίζει ότι πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για κάθε είδους ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020», ιδίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας συνιστούν μόνο το 0,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, και ότι αυτό δεν αντιστοιχεί στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ·

Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

60.    αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής, όπου είναι εφικτό, τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και αναγνωρίζει το γεγονός ότι διαδικαστικές καθυστερήσεις και χρηματοδοτικά ελλείμματα, καθώς και η έλλειψη δέσμευσης εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών είναι πιθανό να εμποδίσουν την επίτευξη της φιλοδοξίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπάρχουν μέχρι και 12 σχέδια επίδειξης CCS σε λειτουργία έως το 2015· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα σχέδιο δράσης CCS· αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία CCS δεν θα είναι κατάλληλη για όλες τις περιστάσεις, ακόμα και το 2050, και ότι δεν αποκλείεται να περιοριστεί σε μεγάλες εγκαταστάσεις και στην αποφυγή εκπομπών από βιομηχανικές διεργασίες· ζητεί την υποστήριξη πρωτοποριακών τεχνολογιών σε άλλους τομείς, προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και να παρασχεθούν λύσεις εκτός του CCS·

61.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει την ανακατανομή των κονδυλίων για έργα CCS που δεν δαπανήθηκαν εκτός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Οικονομικής Ανάκαμψης σε εναλλακτικά έργα επίδειξης CCS·

Εθνικοί και τομεακοί χάρτες πορείας

62.    σημειώνει ότι η συμφωνία του Κανκούν προβλέπει ότι όλες οι αναπτυγμένες χώρες θα αναπτύξουν στρατηγικές χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών∙

63.    επικροτεί τη χάραξη στρατηγικών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ, αλλά καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν παρόμοιες στρατηγικές εν ευθέτω χρόνω∙ επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να απαιτηθεί η προετοιμασία τους, εάν έως το τέλος του 2012 δεν έχουν αναλάβει όλα τα κράτη μέλη τέτοια δέσμευση·

64.    καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την καταλληλότητα αυτών των σχεδίων ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου του Κανκούν για διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα∙

65.    καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εθνικοί και τομεακοί χάρτες πορείας υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο έχει ληφθεί πλήρως υπόψη η πιθανή χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας και ότι το προτεινόμενο κόστος συμφωνεί με την συμφωνηθείσα πρακτική∙

66.    αναμένει από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τους χάρτες πορείας κατά την προετοιμασία πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και να επισημάνει τις περιπτώσεις όπου βιομηχανικοί τομείς δεν έχουν καταρτίσει τέτοια σχέδια δράσης∙

67.    καλεί τους σχετικούς κλάδους της βιομηχανίας να καταρτίσουν τομεακούς χάρτες πορείας οι οποίοι θα καθορίζουν τον τρόπο βέλτιστης υλοποίησης των στόχων χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επιπέδων επενδύσεων και των πηγών χρηματοδότησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν·

68.    αναμένει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους τομείς που έχουν δημιουργήσει χάρτες πορείας προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες και οι συνεργασίες που προκύπτουν από αυτούς, για την ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών ώστε να απαλλαγούν οι εν λόγω ενεργοβόρες βιομηχανίες από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα∙

69.    καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί τον χάρτη πορείας για το 2050 και τις προβλέψεις κάθε 3 με 5 χρόνια και να ενσωματώνει χάρτες πορείας κατά τομέα, περιφέρεια και κράτος μέλος στην επικαιροποιημένη έκδοση των χαρτών πορείας της, φροντίζοντας ώστε τα υποδείγματα και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό να χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια∙

70.    τονίζει ότι μια πολύ πιο αποδοτική χρήση των πόρων είναι σημαντική για την επίτευξη οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών∙ επομένως, παρακινεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις υφιστάμενες στρατηγικές για αποδοτικότητα στη χρήση πόρων και να τις ενσωματώσουν στις εθνικές πολιτικές για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας έως το 2013·

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

71.    υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% έως το 2035, αυξάνοντας έτσι τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους ενεργειακούς πόρους·

72.    υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τα μέγιστα δυνατά μέσα για την επίτευξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πυρηνικής ενέργειας, χρήσης τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμα παραγόμενης βιομάζας) και ότι κανένα μέσο δεν πρέπει να αποκλείεται από το εύρος επιλογών που είναι διαθέσιμες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων∙

73.    ζητεί από την Επιτροπή να επαγρυπνεί ιδιαίτερα σε σχέση με τυχόν διαρροή παραγωγής ενέργειας εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ), εστιάζοντας την προσοχή της σε κράτη μέλη που έχουν διασυνδέσεις με χώρες εκτός της ΕΕ∙

74.    καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και, αν κρίνεται απαραίτητο, να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για στενότερη ενσωμάτωση των διασυνοριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και για τη λήψη άλλων μέτρων ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για καθορισμό της ισορροπίας και της διαθεσιμότητας της ικανότητας παραγωγής ενέργειας∙

75.    καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί στην πλήρη απαλλαγή του τομέα της ενέργειας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050·

76.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επενδύσουν περισσότερους πόρους στις ενεργειακές υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· τονίζει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή της ανάπτυξης προτύπων και διαλειτουργικών διαδικτυακών τεχνολογιών για την ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών ΤΠΕ, συγκεκριμένα όσον αφορά τα έξυπνα δίκτυα, την πλήρη και έγκαιρη ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συστημάτων, όπως έξυπνων μετρητών, σχεδιασμένων για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή, και τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού υπερδικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου· τονίζει, όσον αφορά τις διαπεριφερειακές συνδέσεις, την ανάγκη δρομολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου βασισμένου κυρίως στη δέσμη μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρακτικές λύσεις για την αποδοτική ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη θέσπιση κανόνων που θα επιτρέπουν την αποδοτική και διαφανή ανταλλαγή ενέργειας σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, επομένως, την άμεση ολοκλήρωση και χρήση των διασυνοριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας· αναγνωρίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια μακροπρόθεσμη θεώρηση δεδομένου ότι η κατασκευή ενεργειακών υποδομών μεγάλης διάρκειας ζωής είναι χρονοβόρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση στις ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

77.    εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο τρέχων στόχος του 20% βασίζεται στη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα ορισμένων κρατών μελών· σημειώνει ότι οι Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για το 2011 περιλαμβάνουν ένα σενάριο μικρότερης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, στο οποίο η προβλεπόμενη αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν σημαντικά υψηλότερη μεσοπρόθεσμα λόγω της αυξημένης χρήσης ορυκτών καυσίμων· επαναλαμβάνει ότι τι η απόφαση ορισμένων κρατών μελών να διακόψουν τη λειτουργία των υφιστάμενων πυρηνικών αντιδραστήρων τους δεν πρέπει να χρησιμεύει ως δικαιολογία για λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η επίτευξη του στόχου των 2°C θα απαιτούσε ταχύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν τόσο με γαιάνθρακα όσο και με φυσικό αέριο· παρατηρεί, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό και προεμπορικό στάδιο, άρα θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια, όπως σενάρια μεγαλύτερης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης· επομένως, ζητεί μεγαλύτερη υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοπόρων τεχνολογιών προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από την κατανάλωση ενέργειας·

78.    εκτιμά ότι η επίτευξη των στόχων αυτών έως το 2050, χωρίς να προδικάζονται τα ενεργειακά μείγματα των κρατών μελών, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης, αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού και συγκράτηση της αστάθειας της τιμής της ενέργειας, παρέχοντας έτσι δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την αύξηση της απασχόλησης·

Βιομηχανία

79.    επιμένει ότι η στήριξη της ΕΕ προς την «πράσινη οικονομία» πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία των επενδύσεων από τις υφιστάμενες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προώθηση σημαντικών μειώσεων της χρήσης των πόρων και των εκπομπών CO2 και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας∙ υπογραμμίζει ότι μια πιο πράσινη οικονομία πρέπει να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς εστιάζοντας σε σημεία όπου οι βελτιώσεις είναι πιο αποδοτικές από οικονομικής άποψης και πιο αποτελεσματικές από περιβαλλοντικής άποψης·

80.    καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων για επενδύσεις σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών∙

81.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη δημιουργία καινοτομικών συσπειρώσεων για την ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών λύσεων·

Μεταφορές

82.    στηρίζει την απαίτηση του «Χάρτη Πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 60% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 στην ΕΕ· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να παρουσιάσει προσωρινούς στόχους μείωσης των εκπομπών στον τομέα αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αναλαμβάνεται εγκαίρως επαρκής δράση·

83.    επικροτεί την πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί από τους κατασκευαστές οχημάτων από το 2007 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων και τονίζει τη σημασία της επίσπευσης περαιτέρω βελτιώσεων της αποδοτικότητας των καυσίμων· βεβαιώνει ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης αναθεώρησής της, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει τρόπους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο μέσος όρος εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων ανταποκρίνεται στον συμφωνημένο στόχο για εκπομπές που δεν υπερβαίνουν τα 95 g/km έως το 2020 και εκπομπές που δεν υπερβαίνουν τα 70 g/km έως το 2025· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση και πλήρης ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών CO2·

84.    υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή είχε την υποχρέωση να αξιολογήσει την πρόοδο του ΔΝΟ σχετικά με τις εκπομπές από τη ναυτιλία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με την οδηγία 2009/29/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο χάρτη πορείας της τις θαλάσσιες μεταφορές και, σε απουσία διεθνούς συμφωνίας για τον περιορισμό των εκπομπών από τη ναυτιλία, να προτείνει νομοθεσία έτσι ώστε ·

85.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων βαρέων φορτηγών οχημάτων και, κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας το 2013 σχετικά με τις εκπομπές από ελαφρά εμπορικά οχήματα, να λάβει περισσότερο υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας των καυσίμων ώστε να μειωθούν τα έξοδα των επιχειρήσεων λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων∙

86.    καλεί την Επιτροπή να παρέχει στους αγοραστές όλων των τύπων επιβατικών και φορτηγών οχημάτων μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την αποδοτικότητα των καυσίμων τους και να υποβάλει τις από καιρό αναμενόμενες προτάσεις για αναθεώρηση της οδηγίας περί επισήμανσης που πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές προώθησης πωλήσεων∙

87.    καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κύκλοι δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εκπομπών από νέα αυτοκίνητα αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική χρήση αυτών των οχημάτων υπό φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης∙

88.    αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομές επαναφόρτισης/ανεφοδιασμού καυσίμων για να προωθήσουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σε κάθε κράτος μέλος ώστε να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο∙

89.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα, με στόχο τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών των μεταφορών, την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού έξυπνου δικτύου ενέργειας που θα μπορεί να αξιοποιεί την ενέργεια που παράγεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων·

90.    θεωρεί ότι απαιτείται πολιτιστική αλλαγή προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς· επομένως, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν νέες μορφές επενδύσεων τόσο για να διευκολυνθεί η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών προς πιο φιλικούς για το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς όσο και για να μειωθεί η ανάγκη για μεταφορές, μεταξύ άλλων, εφαρμόζοντας τεχνολογίες των πληροφοριών και μέσω της χωροταξίας·

91.    τονίζει ότι η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών και η ενσωμάτωσή του στις τιμές των υπηρεσιών μεταφοράς, κλιμακούμενου κατά το επίπεδο ρύπανσης, συνιστά σημαντική πρόκληση για την τόνωση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, των οποίων οι αυξημένες αποδόσεις θα οδηγήσουν σε φιλική προς το περιβάλλον επιλογή τρόπου μεταφοράς∙

92.    ζητεί να εξασφαλιστεί η συνοχή των προβλεπόμενων νέων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών με τις προτεραιότητες του Χάρτη Πορείας, δεδομένου ότι το ποσό των 1,5 τρισ. ευρώ που ζήτησε η Επιτροπή εντός των επόμενων δύο δεκαετιών μεταξύ 2010-2030 κινδυνεύει να μην διοχετευτεί σε κατάλληλες προτεραιότητες για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι υπάρχει ανάγκη να "πρασινίσει" ο προϋπολογισμός υποδομών της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

93.    επικροτεί τις προτεινόμενες νέες κατευθυντήριες γραμμές για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και τη σημασία που δίνεται στην ανάπτυξη σιδηροδρομικών αξόνων για επιβάτες και φορτία· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατόν, μια στρατηγική για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και νέων τεχνολογιών στις μεταφορές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν επειγόντως σε ισχύ τα μέτρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και να βελτιώσουν έτσι την αποδοτικότητα των λειτουργιών διαχείρισης κυκλοφορίας και αεροσκαφών·

94.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ)∙

Γεωργία

95.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσει τα οφέλη αποδοτικότητας από τη χρήση γεωργικής γης, και επίσης να μειώσει τη χρήση λιπασμάτων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον ρόλο της γεωργίας ως παραγωγού ειδών διατροφής (και όχι καυσίμων)· είναι επίσης της άποψης ότι οι γεωργοί μικρότερης κλίμακας ενδέχεται να χρειάζονται κατάρτιση και τεχνική βοήθεια σε αυτό τον τομέα· καλεί επίσης την Επιτροπή να εντείνει την έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των διαφόρων τύπων γεωργίας και τις αποτελεσματικές αγροπεριβαλλοντικές πρακτικές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες·

96.    πιστεύει ότι η γεωργία είναι σαφώς σε θέση να συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της πράσινης ανάπτυξης· σημειώνει ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα συνιστά μια κατάσταση επωφελή για όλους διότι αυξάνει τη μακροπρόθεσμη οικονομική και καλλιεργητική βιωσιμότητα των αγροτών· ζητεί η ΚΓΠ να περιλάβει στόχους για την αξιοποίηση της βιώσιμης ενέργειας·

97.    τονίζει ότι στο πλαίσιο της ΚΓΠ μετά το 2013 αναμένεται η ενίσχυση της παραπάνω συνεισφοράς· αναγνωρίζει ότι η γεωργία έχει ήδη μειώσει σημαντικά τις εκπομπές της χάρη στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής· παρατηρεί εντούτοις ότι, μακροπρόθεσμα, η δυνατότητα μείωσης των εκπομπών στη γεωργία είναι μεν σημαντική (ο γεωργικός τομέας θα είναι σε θέση, μέχρι το 2050, να μειώσει τις λοιπές εκπομπές πλην του CO2 σε ποσοστά που θα κυμανθούν μεταξύ 42 % και 49 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) αλλά μπορεί να θεωρηθεί μάλλον περιορισμένη σε σύγκριση με άλλους τομείς· τονίζει ότι όλες οι χώρες που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις εκπομπές πρέπει να συμβάλουν καταλλήλως·

98.    ζητεί το ποσοστό του 30% των άμεσων πληρωμών της ΚΓΠ που είναι συνδεδεμένο με τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό να χρησιμοποιείται ως ευρωπαϊκό σύστημα παροχής κινήτρων με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας θρεπτικών ουσιών, ενέργειας και άνθρακα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αύξηση της παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών ουσιών, καθιστώντας την ευρωπαϊκή γεωργία ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική και πιο βιώσιμη∙

99.    ζητεί να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης της έρευνας, των ενεργειών στο χώρο της κατάρτισης, της επενδυτικής βοήθειας και λοιπών πρωτοβουλιών που βασίζονται στην παροχή κινήτρων, μέτρα τα οποία μπορούν να στηρίξουν και να καταστήσουν δυνατή τη χρήση καταλοίπων της γεωργίας και της δασοκομίας στην παραγωγή βιώσιμης ενέργειας·

100.  υπενθυμίζει ότι βελτιωμένες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές αναμένεται να αυξήσουν την ικανότητα του τομέα για διακράτηση και απομόνωση άνθρακα σε εδάφη και δάση· τονίζει συγχρόνως ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δασών είναι ταυτόχρονα γεωργοί· επισημαίνει επιπλέον τον στόχο της ΕΕ να μειώσει την αποψίλωση των δασών που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως δε στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να ανακόψει την παγκόσμια απώλεια δασικής κάλυψης έως το 2030 το αργότερο·

101.  τονίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων και/ή μηχανισμών ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματική οικονομική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν η γεωργία και η δασοκομία στη διατήρηση του άνθρακα·

102.  τονίζει ότι η βιώσιμη χρήση των δασών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της γεωργικής πολιτικής προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση των δασών ακόμα και σε δύσκολες τοποθεσίες·

103.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναδάσωση ως το μοναδικό μέσο για τη φυσιολογική αύξηση της δεξαμενής άνθρακα και της πηγής ξυλείας για βιοενέργεια∙

104.  ζητεί τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF) στην ΕΕ, διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συνεισφοράς του τομέα στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, καθώς επίσης την ακριβή παρακολούθηση και λογιστική αποτίμηση·

105.  θεωρεί ότι μπορούμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα μόνο εάν διαθέτουμε υγιή και βιολογικώς διαφορετικά αγρο-οικοσυστήματα, τα οποία θα είναι ανθεκτικά στο κλίμα, και εφόσον λάβουμε την δέουσα μέριμνα για τους περιορισμένους και πεπερασμένους φυσικούς πόρους που είναι το έδαφος, το νερό και η γη·

106.  τονίζει ότι η προστασία, η αποτίμηση και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών·

107.  τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να δώσει έμφαση στην ενσωμάτωση της παραμέτρου του κλίματος σε όλα τα πεδία πολιτικής με στόχο την συνεκτικότητα μεταξύ τομέων όπως η βιομηχανία, η έρευνα, η ενέργεια, η βιοποικιλότητα, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η γεωργία, η καινοτομία, οι μεταφορές και η στρατηγική Ευρώπη 2020· εκτιμά εξάλλου ότι η χρηστή και στρατηγική διαχείριση του δυναμικού του γεωργικού τομέα μπορεί να βάλει την Ευρώπη στο σωστό δρόμο ώστε να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών του αύριο·

108.  τονίζει ότι η διατροφική αλυσίδα πρέπει να συντομευτεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση τοπικά παραγόμενων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των τοπικών και περιφερειακών αγορών, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές που σχετίζονται με τη μεταφορά των γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι η μετεγκατάσταση των ευρωπαϊκών υποδομών πολυλειτουργικής παραγωγής και μεταποίησης προς τρίτες χώρες θα είχε αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στους στόχους για το κλίμα·

109.  θεωρεί ότι η καλύτερη διαχείριση των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε αμειψισπορές και της αύξησης της ποικιλίας πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε μεικτούς διαρκείς βοσκοτόπους, προκειμένου να φυτρώνουν πιο πολλές ζωοτροφές εντός της εκμετάλλευσης, έχει τη δυνατότητα να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ζωοτροφών με υψηλό κόστος άνθρακα· πιστεύει επίσης ότι θα ήταν έτσι δυνατή η μείωση του κόστους των ζωοτροφών για τους γεωργούς με αποτέλεσμα τη καλύτερη διαχείριση του εδάφους, μέσω της αυξημένης παρακράτησης νερού στο έδαφος, καθώς και τη μείωση της ευπάθειας στα παράσιτα·

110.  συντάσσεται με την ιδέα ότι τα ταμεία της ΕΕ, μεταξύ των οποίων το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να χρηματοδοτούν μόνον έργα για γεωργικές εγκαταστάσεις που είναι ενεργειακά αποδοτικές , ιδίως δε για όσα χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδα που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το μηδέν·

Χρηματοδότηση

111.  υποστηρίζει τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή για την παροχή χρηματοδότησης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση των επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης και της εφαρμογής τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· στηρίζει την πρόθεση προσαρμογής της σχετικής με το κλίμα χρηματοδότησης του συνολικού ΠΔΠ, καθώς και την πρόθεση διάθεσης του 20% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, επιμένοντας στην αποτελεσματική παρακολούθηση αυτής· συνιστά να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι γίνεται συγκεκριμένη χρήση αυτής της χρηματοδότησης προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε κράτη μέλη με υψηλό δυναμικό μείωσης των εκπομπών σε επίπεδα χαμηλότερα από τους υφιστάμενους στόχους, τα οποία κράτη μέλη όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις∙

112.  τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα οικονομική κρίση στον σχεδιασμό πολιτικών οι οποίες θα διασφαλίσουν και θα υποστηρίξουν αρχικές επενδύσεις που συμβάλλουν στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος μακροπρόθεσμα και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση στους τομείς της παροχής ενέργειας και των μεταφορών·

113.  υπενθυμίζει ότι το μακροπρόθεσμο οικονομικό κόστος της μη ανάληψης δράσης για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ το βραχυπρόθεσμο κόστος της λήψης δραστικών και αποφασιστικών μέτρων στην παρούσα φάση·

114.  επιθυμεί να καθοριστούν γρήγορα συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι για κάθε τομέα, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι ιδιώτες επενδυτές και να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ τους, με παράλληλη προώθηση της καλύτερης χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων· τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καινοτομία και η ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, ταυτόχρονα, στο να πειστούν οι εταίροι της ΕΕ παγκοσμίως ότι οι μειώσεις των εκπομπών είναι εφικτές χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας ή διακινδύνευση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαίο να αποτελέσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παράδειγμα προς μίμηση δημιουργώντας ένα σύστημα για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηριχθούν οι στόχοι του χάρτη πορείας, καθώς και την ταχεία δρομολόγηση συζητήσεων για τα χρηματοδοτικά μέσα που θα πρέπει να αναπτυχθούν και την προώθηση καλύτερων συνεργειών μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών συστημάτων χρηματοδότησης· πιστεύει ότι τα συστήματα χρηματοδότησης από πολλούς πόρους μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των κονδυλίων των περιφερειακών ταμείων και της πολιτικής για τη συνοχή ως κύριου μέσου συγχρηματοδότησης περιφερειακών παρεμβάσεων για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· θεωρεί ότι σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να διατεθεί για την επίτευξη των στόχων του χάρτη πορείας για το 2050·

115.  σημειώνει ότι, λόγω των χαμηλών τιμών του άνθρακα, ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων εκπομπών του ΣΕΕ δεν θα κινητοποιήσει τους πόρους για κλιματικές επενδύσεις όπως αναμένεται, εκτός εάν το ανώτατο όριο προσαρμοστεί για την τρίτη περίοδο εμπορίας· υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 50% των εσόδων πλειστηριασμού πρέπει να επενδύονται εκ νέου σε δράση για το κλίμα τόσο στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διάθεση των εσόδων αυτών εκ μέρους των κρατών μελών και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο· εκτιμά ότι στην τρίτη φάση τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αποδοτική χρήση των εσόδων των πλειστηριασμών προκειμένου να προαγάγουν την Ε&Α και την καινοτομία με στόχο τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

116.  ζητεί από την Επιτροπή, από το 2013, να αντιπαραβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που προκύπτουν από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών του ΣΕΕ και να δημοσιεύει σε ετήσια βάση μια έκθεση, συγκρίνοντας το βαθμό στον οποίο κάθε κράτος μέλος κάνει χρήση αυτών των χρημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και άλλων μέσων περιστολής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

117.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη να διαθέτουν μέρος των κεφαλαίων που προκύπτουν από τους πλειστηριασμούς για την παροχή πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης υπέρ της υποστήριξης της καινοτομίας μέσω του ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών ή ισοδύναμων πρωτοβουλιών∙

118.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να εξετάσει συμπληρωματικές και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

119.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων εντός του πλαισίου του χάρτη πορείας· ζητεί συντονισμένη δράση με στόχο τον προσδιορισμό και τη σταδιακή κατάργηση όλων των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων έως το 2020, προκειμένου να υποστηριχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση και η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, έως το τέλος του 2013, ανακοίνωση στην οποία να αναφέρει όλα τα μέσα με τα οποία χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, προκειμένου να δικαιολογηθεί η οικονομική ενίσχυση, άμεσα ή μέσω των κρατών μελών, δραστηριοτήτων που αντιβαίνουν προς τους στόχους του χάρτη πορείας για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών∙

120.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση για την ταχύτερη υλοποίηση της συμφωνίας της G-20 σχετικά με την κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων· τονίζει ότι, για να επιτύχει τον επιθυμητό αντίκτυπο, η υλοποίηση αυτή πρέπει να είναι συντονισμένη σε διεθνές επίπεδο·

Συμπληρωματικά μέτρα

121.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2012, φιλόδοξες προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, αιθάλης και φθοριούχων αερίων∙

122.  υπενθυμίζει ότι το ξύλο έχει το δυναμικό να αντικαταστήσει υλικά με υψηλή ένταση άνθρακα, μεταξύ άλλων, στον τομέα των κατασκευών και ζητεί να θεσπιστεί σαφής ιεραρχία στη χρήση των βιώσιμα υλοτομημένων δέντρων προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή με τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την αποδοτικότητα των πόρων· θεωρεί ότι η βιώσιμη βιοενέργεια μπορεί να προέλθει από απόβλητα, ορισμένα υπολείμματα και βιομηχανικά υποπροϊόντα, με την προϋπόθεση ότι έχουν οριστεί επαρκή μέτρα διασφάλισης έναντι της απώλειας διοξειδίου του άνθρακα από το έδαφος και της βιοποικιλότητας, καθώς και έναντι έμμεσων εκπομπών λόγω μετατόπισης άλλων χρήσεων του ίδιου υλικού·

123.  υπενθυμίζει ότι οι κατασκευές έχουν μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα καθώς καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενέργειας και ευθύνονται για σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· υπενθυμίζει ότι η χρήση ανανεώσιμων υλικών κατασκευής περιορίζει την κατανάλωση φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος· συνεπώς, προτρέπει την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τις χαμηλές εκπομπές και την ενεργειακή αποδοτικότητα των υλικών κατασκευής καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους και να προωθήσει τη χρήση οικολογικά βιώσιμων και ανανεώσιμων υλικών χαμηλών εκπομπών στις κατασκευές, όπως το ξύλο· υπενθυμίζει ότι κατά την ανάπτυξή του το ξύλο δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, καθιστώντας το κατ’ επέκταση ένα υλικό με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

124.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα επίπεδα επενδύσεων πρέπει να αυξηθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει το βιομηχανικό της μέλλον. Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικότερα, ο οποίος πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες θα βρίσκονται σε λειτουργία ακόμη και ύστερα από 30-40 έτη, χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και βεβαιότητα. Σε αυτό θα συμβάλει η στήριξη του Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως βάση για τη χάραξη πολιτικής. Θα δημιουργήσει το πλαίσιο για νέες νομοθετικές πράξεις και άλλα μέτρα τα οποία θα διαμορφώσουν τη φύση των επενδύσεων.

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του, είναι θεμελιώδους σημασίας να διασφαλιστεί ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) θα παράσχει στους επενδυτές τα μηνύματα που επιδιώκονταν αρχικά. Σκοπός του μηχανισμού τιμολόγησης του ΣΕΕ ήταν να παράσχει στη βιομηχανία το απαραίτητο κίνητρο για την προώθηση των επενδύσεων οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν τη μείωση των εκπομπών CO2 με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Εντούτοις, τώρα υπάρχει πλεόνασμα δικαιωμάτων το οποίο έχει μειώσει την τιμή τους σε τέτοιον βαθμό ώστε να συμβάλλει ελάχιστα ή καθόλου στη διαμόρφωση των επενδύσεων. Εάν δεν γίνουν ενέργειες για τη διόρθωση του μηχανισμού, δεν υπάρχει πιθανότητα ανάκαμψης των τιμών στα επίπεδα που είχαν προβλεφθεί όταν εγκρίθηκε η νομοθεσία. Πρέπει να «διορθώσουμε» το ΣΕΕ.

Για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, οι εκπομπές CO2 πρέπει να μειωθούν σε παγκόσμια κλίμακα. Οι τελευταίοι δείκτες δεν είναι ενθαρρυντικοί· οι εκπομπές αυξήθηκαν κατά 6 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του 2010. Το CO2 συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πρόσφατης εκτίμησης από επιστήμονες οι οποίοι είχαν εκφράσει αμφιβολίες για τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, οι θερμοκρασίες έχουν πράγματι αυξηθεί σε ποσοστό που πλησιάζει πολύ το ποσοστό το οποίο είχε υπολογισθεί από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν ανάμεσα στα πρώτα κράτη παγκοσμίως που βιομηχανοποίησαν και αύξησαν σημαντικά τη χρήση ορυκτών καυσίμων· πλέον έχουμε ευθύνη να ηγηθούμε της μείωσης των εκπομπών μας σε CO2.

Ορισμένοι φοβούνται ότι η έγκριση του χάρτη πορείας, καθώς επίσης και της πορείας μείωσης των εκπομπών και των οροσήμων που προτείνει, θα θέσουν εμπόδια στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα – και τούτο έναντι μικρού οφέλους. Η ΕΕ ευθύνεται πλέον μόνο για το 11% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και οι δικές μας μόνο δράσεις δεν θα κάμψουν τη διαδικασία αύξησης της θερμοκρασίας. Εντούτοις, ο εισηγητής υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στην ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών θα ισχυροποιήσει την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης και δεν θα την αποδυναμώσει· πράγματι, τις θεωρεί ουσιώδεις για την αυτοπροστασία μας. Συχνά επισημαίνεται ότι η Κίνα εξαρτάται ακόμη κατά 70% από τον άνθρακα ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η χώρα αποτελεί, επίσης, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή τόσο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όσο και πυρηνικής ενέργειας. Το σημερινό πενταετές σχέδιό της δίνει προτεραιότητα σε «πράσινες» επενδύσεις χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και σε τέτοια κλίμακα ώστε οι επενδύσεις της Ευρώπης ωχριούν εντελώς μπροστά τους. Πρέπει επειγόντως να στηρίξουμε τις τεχνολογίες οι οποίες θα κερδίσουν και να επενδύσουμε στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν την ενέργεια και τους πόρους πολύ πιο αποδοτικά.

Το θετικό παράδειγμα καθορισμού φιλόδοξων στόχων καταδεικνύεται μέσω της ραγδαίας επιτυχίας που σημειώθηκε τα τελευταία έτη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 των νέων επιβατικών αυτοκινήτων. Η αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων τους βοηθά στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων για τους οδηγούς λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων και, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί όταν προτάθηκε η νομοθεσία της ΕΕ, η μέση τιμή των νέων αυτοκινήτων έχει μειωθεί σε πραγματικούς όρους. Ενδεχομένως να πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από εταιρείες όπως η Rolls Royce στην ανάπτυξη κινητήρων αεροσκαφών οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα όσον αφορά τα καύσιμα. Φιλοδοξία της Ευρώπης θα πρέπει σίγουρα να αποτελέσει η βιομηχανία αιχμής, υψηλής τεχνολογίας και υψηλών προσόντων, η δημιουργία των προϊόντων που χρειαζόμαστε με τρόπους οι οποίοι απαιτούν τη χρήση λιγότερων πόρων και έχουν μικρότερες εκπομπές CO2 κατά την κατασκευή τους. Αυτό που επιζητούμε είναι η πραγματική «πράσινη οικονομία».

Ορισμένοι ενεργοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι έχουν εκφράσει φόβους για την απειλή «διαρροής άνθρακα», δηλαδή για τη μεταφορά επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης προκειμένου να αποφευχθεί το υψηλότερο κόστος ως αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση των εκπομπών CO2. Τέτοιες εξελίξεις δεν θα ήταν ασφαλώς θετικές για την οικονομία της Ευρώπης και δεν θα συνέβαλλαν καθόλου στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εάν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία ή την αποζημίωση των θιγόμενων βιομηχανιών. Όμως τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η απειλή μεγαλοποιείται κατά πολύ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις ομάδες άσκησης πίεσης της βιομηχανίας οι οποίες επιδιώκουν να ζητούν βοήθεια προβάλλοντας λόγους που ενδέχεται να είναι ψευδείς.

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει την αίσθηση ότι το θέμα επείγει και ότι υπάρχει κίνδυνος να ηττηθούμε στον αγώνα για τη διατήρηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Πολύ συχνά, η λήψη αποφάσεων έχει καταστεί αργή σε σημείο που να καταλήγει αρτηριοσκληρωτική. Χρειαζόμαστε λιγότερα λόγια και περισσότερα αποτελέσματα. Το πρόβλημα καταδεικνύεται μέσω ενός παραδείγματος. Τον Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να θέσει σε λειτουργία έως 12 σχέδια επίδειξης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα έως το 2015. Πέντε έτη αργότερα, κατά την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Κοινοβούλιο, ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει τη θέση ούτε μίας από τις εγκαταστάσεις επίδειξης που σκοπεύουμε να στηρίξουμε οικονομικά, πόσο μάλλον να έχουμε προκηρύξει διαγωνισμούς για τις συμβάσεις. Η σύγκριση αυτής της απόδοσης με τα επιτεύγματα μετασχηματισμού της Κίνας στο πλαίσιο αντίστοιχης πενταετούς περιόδου δεν έχει θετικά αποτελέσματα για την εικόνα της Ευρώπης.

Είναι σημαντική η ανάληψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου η ΕΕ να μην μείνει πίσω. Η έγκριση του χάρτη πορείας και ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων για την ανάπτυξη οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών παρέχει τη δυνατότητα ενθάρρυνσης της προόδου.

Σημειώσεις

Τα περιεχόμενα του σχεδίου έκθεσης διαμορφώθηκαν βάσει των περιορισμών έκτασης που θέτει το Κοινοβούλιο. Ο εισηγητής προτίθεται να συμπληρώσει τις προτάσεις που περιέχει η έκθεση μέσω σημαντικού αριθμού τροπολογιών.

Ο εισηγητής επικρότησε την πληθώρα προτάσεων που του υπέβαλαν συνάδελφοί του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπρόσωποι οργανώσεων που περιλαμβάνουν τις Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Europia, EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E και WWF, εκπρόσωποι της γαλλικής, ολλανδικής, δανικής και βρετανικής κυβέρνησης και οι καθηγητές Michael Grubb, Michela Beltracchi, Poppy Kalesi και Nick Campbell. Ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους Sarah Deblock, Roger Chadwick και Edwin Koekkoek για την καθοδήγησή τους.

Ο εισηγητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις προτάσεις τις οποίες επέλεξε να συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσής του.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (24.11.2011)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050
(2011/2095(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*) : Mario Pirillo(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» και εκτιμά ότι τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με συντονισμένο, οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα οικονομική κρίση στον σχεδιασμό πολιτικών οι οποίες θα διασφαλίσουν και θα υποστηρίξουν αρχικές επενδύσεις που συμβάλλουν στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος μακροπρόθεσμα και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση στους τομείς της παροχής ενέργειας και των μεταφορών· υπογραμμίζει ότι μία βιώσιμη οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών συνιστά τεράστια ευκαιρία τερματισμού της κρίσης από άποψη οικονομικής μεγέθυνσης και αύξησης της απασχόλησης, ιδίως των πράσινων θέσεων εργασίας·

2.  υπενθυμίζει ότι το μακροπρόθεσμο οικονομικό κόστος της μη ανάληψης δράσης για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ το βραχυπρόθεσμο κόστος της λήψης δραστικών και αποφασιστικών μέτρων στην παρούσα φάση·

3.  υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% έως το 2035, αυξάνοντας έτσι τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους ενεργειακούς πόρους·

4.  αναγνωρίζει ότι η δράση για το κλίμα αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα· επισημαίνει ότι η μονομερής δράση δεν αρκεί για την αρκετά γρήγορη μείωση των εκπομπών και ότι απαιτείται ευρεία συμμετοχή των χωρών εκτός της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί εποικοδομητικά στο πλαίσιο των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για το κλίμα και ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία στον τομέα αυτό πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται μια διεθνής συμφωνία για μετά το 2012 και ισχυρές και περισσότερο φιλόδοξες δεσμεύσεις από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες ενώ οι χώρες με υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να υιοθετήσουν φιλόδοξους και επαρκείς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· επισημαίνει ότι η σημαντικότερη πρόκληση μίας βιώσιμης οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών είναι να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή είναι ενσωματωμένες σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας που αφορούν την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την καινοτομία κ.λπ.·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων στόχων για κάθε τομέα, μαζί με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών για να επιτευχθούν οι στόχοι του χάρτη πορείας και να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020· αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του στόχου της ενεργειακής απόδοσης του 20% θα επιτρέψει στην ΕΕ να μειώσει τις εσωτερικές της εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 25% το 2020 και ότι αυτή η μείωση εξακολουθεί να κινείται αποδοτικά από οικονομική άποψη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80-95% σε σχέση με τα επίπεδα 1990· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας, μια λιγότερο φιλόδοξη πορεία θα κατέληγε σε σημαντικά υψηλότερο κόστος για το σύνολο της περιόδου· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η αποδοτικότητα των επενδύσεων από πλευράς κόστους θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών·

6.  τονίζει ότι η Κίνα έχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την εγκατεστημένη δυναμικότητα αιολικών πάρκων, ότι οι κινέζοι και οι ινδοί παραγωγοί είναι μεταξύ των δέκα κορυφαίων κατασκευαστών ανεμογεννητριών και ότι η Κίνα και η Ταϊβάν κατασκευάζουν επί του παρόντος τους περισσότερους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες στον κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να προωθηθεί στην ΕΕ η οικολογικά αποδοτική ανάπτυξη και παραγωγή των τεχνολογιών αυτών, καθώς και νέων, καινοτόμων τεχνολογιών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

7.  επιθυμεί να καθοριστούν γρήγορα συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι τομεακοί στόχοι για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας και να παρασχεθούν κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις και για τη βελτίωση της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων· τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καινοτομία και η ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, ταυτόχρονα, στο να πειστούν οι εταίροι της ΕΕ παγκοσμίως ότι οι μειώσεις των εκπομπών είναι εφικτές χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας ή διακινδύνευση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαίο να αποτελέσει η Ευρώπη και τα κράτη μέλη της παράδειγμα προς μίμηση δημιουργώντας ένα σύστημα για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηριχθούν οι στόχοι του χάρτη πορείας, καθώς και την ταχεία δρομολόγηση συζητήσεων για τα χρηματοδοτικά μέσα που θα πρέπει να αναπτυχθούν και την προώθηση καλύτερων συνεργειών μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών συστημάτων χρηματοδότησης· πιστεύει ότι τα συστήματα χρηματοδότησης από πολλούς πόρους μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των κονδυλίων των περιφερειακών ταμείων και της πολιτικής για τη συνοχή ως κύριου μέσου συγχρηματοδότησης περιφερειακών παρεμβάσεων για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· θεωρεί ότι σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να διατεθεί για την επίτευξη των στόχων του χάρτη πορείας για το 2050·

8.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν έχουν επενδύσει επαρκώς σε μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 ή για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν αυξημένη χρηματοδότηση σε μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των κεντρικών δικτύων αστικής θέρμανσης και ψύξης, τόσο στην επισκόπηση της τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής, όσο και στα μελλοντικά πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια·

9.  εκτιμά ότι η επίτευξη των στόχων αυτών έως το 2050, χωρίς να προδικάζονται τα ενεργειακά μείγματα των κρατών μελών, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης, αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού και συγκράτηση της αστάθειας της τιμής της ενέργειας, παρέχοντας έτσι δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την αύξηση της απασχόλησης·

10. υπενθυμίζει τις υφιστάμενες αξιολογήσεις που υποδεικνύουν ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της χρήσης ενέργειας κατά 20% σε αντιπαραβολή με τις προβλέψεις για το 2020 δεν βρίσκονται στο σωστό δρόμο· ζητεί ταχεία δράση, πιο φιλόδοξη αντιμετώπιση και ισχυρότερη πολιτική δέσμευση για την επίτευξη των στόχων του 2020 και θεώρηση των πραγμάτων με προοπτική πέρα από το 2020, ώστε να υπάρξουν οι δέουσες επενδύσεις· προσυπογράφει το συμπέρασμα που περιλαμβάνεται στο χάρτη πορείας της Επιτροπής ότι δηλαδή οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών άνθρακα· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι δεσμευτικοί στόχοι· τονίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση πόρων και στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προτεραιότητες που ορίζει η προτεινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, και ειδικά στα κτίρια μέσω της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων, που θα εστιάζει στο στόχο της ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων· ζητεί αύξηση των πόρων και των μέτρων για την κινητοποίηση νέων πηγών χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με νέα μέσα χρηματοδότησης· τονίζει τη σημασία που έχουν οι ιδιωτικές επενδύσεις για να ξεπεραστούν οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στο δημόσιο τομέα·

11. τονίζει τη σημασία της Ε&Α για την ανάπτυξη τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών και με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνα των φιλικών προς το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με διεθνείς εταίρους, με ιδιαίτερη έμφαση στις καθαρές και βιώσιμες τεχνολογίες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ), εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τις τεχνολογίες με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει ότι πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για κάθε είδους ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020», ιδίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας συνιστούν μόνο το 0,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, ποσοστό που δεν αντιστοιχεί στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα, με στόχο τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών των μεταφορών, την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού έξυπνου δικτύου ενέργειας που θα μπορεί να αξιοποιεί την ενέργεια που παράγεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων·

13. υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένων των καινοτόμων εξελίξεων στον τομέα αυτό, και την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικότερες λύσεις για την αποθήκευση, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της αποδοτικής μεταφοράς της ενέργειας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων μέτρων για τις υποδομές· αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για το 2020· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης και η θέσπιση περαιτέρω δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων και των μακροοικονομικών επιπτώσεων που έχει η ενέργεια αυτή· επισημαίνει ότι η δράση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 2050, θα δώσει στη βιομηχανία την επενδυτική ασφάλεια που χρειάζεται, θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, θα προαγάγει την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ και θα τονώσει το τεχνολογικό προβάδισμα και τη βιομηχανική καινοτομία· τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ για το 2050· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα, εάν δεν επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι·

14. τονίζει ότι η αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω, παραδείγματος χάρη, της καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων και της αλλαγής συμπεριφοράς, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2·

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής κινήτρων για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εύκολα αυτοαναπαραγόμενων τεχνολογιών που θα βελτιώνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·

16. υπενθυμίζει ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν για να μεταφέρουν κυρίως την ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται σε περιοχές με μεγάλο δυναμικό, όπως η παράκτια αιολική ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα και η ηλιακή ενέργεια στη νότια Ευρώπη, και να επιτρέψουν την αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·

17. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επενδύσουν περισσότερους πόρους στις ενεργειακές υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· τονίζει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή της ανάπτυξης προτύπων και διαλειτουργικών διαδικτυακών τεχνολογιών για την ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών ΤΠΕ, συγκεκριμένα όσον αφορά τα έξυπνα δίκτυα, την πλήρη και έγκαιρη ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συστημάτων, όπως έξυπνων μετρητών, σχεδιασμένων για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή, και τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού υπερδικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου· τονίζει, όσον αφορά τις διαπεριφερειακές συνδέσεις, την ανάγκη δρομολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου βασισμένου κυρίως στη δέσμη μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρακτικές λύσεις για την αποδοτική ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη θέσπιση κανόνων που θα επιτρέπουν την αποδοτική και διαφανή ανταλλαγή ενέργειας σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, επομένως, την άμεση ολοκλήρωση και χρήση των διασυνοριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας· αναγνωρίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια μακροπρόθεσμη θεώρηση δεδομένου ότι η κατασκευή ενεργειακών υποδομών μεγάλης διάρκειας ζωής είναι χρονοβόρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση στις ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

18. ζητεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ειδικότερα όσον αφορά τις επενδύσεις στην Ε&Α· ζητεί να αποστέλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση για την ταχύτερη υλοποίηση της συμφωνίας της G20 σχετικά με την κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων· τονίζει ότι, για να έχει τον επιθυμητό αντίκτυπο, η υλοποίηση αυτή πρέπει να είναι συντονισμένη σε διεθνές επίπεδο·

20. σημειώνει το συμπέρασμα του χάρτη πορείας ότι ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να έχει απαλλαγεί σχεδόν πλήρως από τον άνθρακα έως το 2050 (μείωση εκπομπών 93%-99%)· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι από την άποψη της βιομηχανίας της ΕΕ, οι πρωτεργάτες του τομέα των τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό και αυριανό κόσμο των χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, οι μειώσεις εκπομπών θα πρέπει να επιτευχθούν κατά τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως στους τομείς ενεργειακής έντασης·

21. υπογραμμίζει τη μετατόπιση της βιώσιμης επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας από την Ευρώπη προς άλλα μέρη του κόσμου· η ΕΕ ενδέχεται έτσι να χάσει το τεχνολογικό της προβάδισμα στον τομέα αυτό και να καταστεί καθαρός εισαγωγέας αυτών των τεχνολογιών και των σχετικών τελικών προϊόντων· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία σε επίπεδο ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που έχει η ανάπτυξη και η εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών και προϊόντων, ιδίως ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

22. σημειώνει ότι οι Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για το 2011 περιλαμβάνουν ένα σενάριο μικρότερης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, στο οποίο η προβλεπόμενη αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν σημαντικά υψηλότερη μεσοπρόθεσμα λόγω της αυξημένης χρήσης ορυκτών καυσίμων· επαναλαμβάνει ότι τι η απόφαση ορισμένων κρατών μελών να διακόψουν τη λειτουργία των υφιστάμενων πυρηνικών αντιδραστήρων τους δεν πρέπει να χρησιμεύει ως δικαιολογία για λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές· δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η επίτευξη του στόχου των 2°C θα απαιτούσε ταχύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν τόσο με γαιάνθρακα όσο και με φυσικό αέριο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό και προεμπορικό στάδιο, άρα θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια, όπως σενάρια μεγαλύτερης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Άννυ Ποδηματά, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (6.10.2011)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050
(2011/2095 (INI))

Εισηγητής: Béla Glattfelder

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  πιστεύει ότι η γεωργία είναι σαφώς σε θέση να συνεισφέρει σημαντικότατα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας μέσω της πράσινης ανάπτυξης και παρέχοντας ανανεώσιμη ενέργεια· τονίζει ότι στο πλαίσιο της ΚΓΠ μετά το 2013 αναμένεται η ενίσχυση αυτής της συνεισφοράς· αναγνωρίζει ότι η γεωργία έχει ήδη μειώσει σημαντικά τις εκπομπές της χάρη στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής· παρατηρεί εντούτοις ότι, μακροπρόθεσμα, η δυνατότητα μείωσης των εκπομπών στη γεωργία είναι μεν σημαντική (ο γεωργικός τομέας θα είναι σε θέση, μέχρι το 2050, να μειώσει τις λοιπές εκπομπές πλην του CO2 σε ποσοστά που θα κυμανθούν μεταξύ 42 % και 49 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) αλλά δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί μάλλον περιορισμένη σε σύγκριση με άλλους τομείς· τονίζει ότι όλες οι χώρες που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις εκπομπές πρέπει να συμβάλουν καταλλήλως· επισημαίνει ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ωφελεί τους πάντες διότι αυξάνει την μακροπρόθεσμη οικονομική και γεωπονική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της αύξησης της αντοχής στο κλίμα και της μείωσης του ευτροφισμού, και διότι μειώνει το εξωτερικό κόστος της ρύπανσης για το σύνολο της κοινωνίας·

2.  τονίζει ότι σαφείς στόχοι εκπομπών μπορούν να τονώσουν τις αρχικές επενδύσεις που απαιτούνται για την έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη και την εφαρμογή των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, και θεωρεί ότι ο καθορισμός μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής έχει μεγάλη σημασία ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να πετύχει τον συμπεφωνημένο στόχο της για μείωση των εκπομπών έως το 2050· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ενδιάμεσους στόχους μείωσης εκπομπών για το 2030 και 2040 για όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας· θεωρεί ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να ακολουθήσουν μια ευθύγραμμη πορεία μεταξύ των σημερινών επιπέδων εκπομπών, του στόχου για το 2020 και των μειώσεων της τάξης του 95% που θα πρέπει να έχουν γίνει έως το 2050·

3.  θεωρεί ότι μπορούμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα μόνο εάν διαθέτουμε υγιή και βιολογικώς διαφορετικά αγρο-οικοσυστήματα, τα οποία θα είναι ανθεκτικά στο κλίμα, και εφόσον λάβουμε την δέουσα μέριμνα για τους περιορισμένους και πεπερασμένους φυσικούς πόρους που είναι το έδαφος, το νερό και η γη·

4.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες μετριασμού των εκπομπών αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση για βιοενέργεια· επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω της αυξημένης παραγωγής βιώσιμης ενέργειας, από πηγές όπως το βιοαέριο και μέσω της δημιουργίας, με τον τρόπο αυτό, νέων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο· ζητεί, κατά συνέπεια, τη μεγαλύτερη αναγνώριση της συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας μέσω της βιώσιμης παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία επί του παρόντος πιστώνεται στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της θέρμανσης, κατά την εξισορρόπηση· τονίζει ότι η παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας, κατά τρόπο αποτελεσματικό, χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι αγορές του αγροδιατροφικού τομέα, η γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και οι τιμές των τροφίμων και της γης και χωρίς να εκκαθαρίζονται και να μετατρέπονται πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα·

5.  τονίζει τη σημασία των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην παραγωγή βιοενέργειας, και επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες καινοτομίες προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2·

6.  τονίζει ότι η βιώσιμη χρήση των δασών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της γεωργικής πολιτικής προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση των δασών ακόμα και σε δύσκολες τοποθεσίες·

7.  υπενθυμίζει ότι, ενώ μειώνεται η έκταση αρόσιμων γαιών και αυξάνεται ο πληθυσμός του πλανήτη, καθίσταται σαφές ότι η δράση για την κλιματική αλλαγή και η ανάγκη διασφάλισης της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας αποτελούν διττές προκλήσεις που πρέπει να επιδιωχθούν από κοινού· τονίζει ότι η ανάγκη, αφενός, να διευρυνθεί η παραγωγή και, αφετέρου, να αυξηθεί η παγίδευση άνθρακα στο έδαφος και τη βιομάζα, δεν πρέπει να οδηγήσει σε σύγκρουση στόχων·

8.  σημειώνει ότι απαιτείται συντονισμένη σε διεθνές επίπεδο προσέγγιση προς μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, προκειμένου να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες με τους γεωργικούς τομείς άλλων οικονομιών·

9.  υπενθυμίζει ότι βελτιωμένες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές οφείλουν να αυξήσουν την ικανότητα του τομέα για διακράτηση και απομόνωση άνθρακα σε εδάφη και δάση· τονίζει συγχρόνως ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δασών είναι ταυτόχρονα γεωργοί· επισημαίνει επιπλέον τον στόχο της ΕΕ να μειώσει την αποψίλωση των δασών που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως δε στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να ανακόψει την παγκόσμια απώλεια δασικής κάλυψης έως το 2030 το αργότερο·

10. τονίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων και/ή μηχανισμών ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματική οικονομική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν η γεωργία και η δασοκομία στη διατήρηση του άνθρακα·

11. τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να δώσει έμφαση στην ενσωμάτωση της παραμέτρου του κλίματος σε όλα τα πεδία πολιτικής με στόχο την συνεκτικότητα μεταξύ τομέων όπως η βιομηχανία, η έρευνα, η ενέργεια, η βιοποικιλότητα, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η γεωργία, η καινοτομία, οι μεταφορές και η στρατηγική Ευρώπη 2020· εκτιμά εξάλλου ότι η χρηστή και στρατηγική διαχείριση του δυναμικού του γεωργικού τομέα μπορεί να βάλει την Ευρώπη στο σωστό δρόμο ώστε να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών του αύριο·

12. ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης της έρευνας, των ενεργειών στο χώρο της κατάρτισης, της επενδυτικής βοήθειας και λοιπών πρωτοβουλιών που βασίζονται στην παροχή κινήτρων, μέτρα τα οποία μπορούν να στηρίξουν και να καταστήσουν δυνατή τη χρήση αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκομίας στην παραγωγή βιώσιμης ενέργειας·

13. ζητεί η ΚΓΠ να περιλάβει στόχους για την αξιοποίηση της βιώσιμης ενέργειας·

14  τονίζει ότι η διατροφική αλυσίδα πρέπει να συντομευτεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση τοπικά παραγόμενων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των τοπικών και περιφερειακών αγορών, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές που σχετίζονται με τη μεταφορά των γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι η μετεγκατάσταση των ευρωπαϊκών υποδομών πολυλειτουργικής παραγωγής και μεταποίησης προς τρίτες χώρες θα είχε αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στους στόχους για το κλίμα·

15. εκφράζει την λύπη του διότι πολύ μεγάλο μέρος των σημερινών γεωργικών αποβλήτων δεν αξιοποιείται πλήρως· θεωρεί ότι τα γεωργικά απόβλητα πρέπει να θεωρούνται ως προστιθέμενη αξία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εθνικές στρατηγικές για την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων και των υποπροϊόντων της γεωργίας και της δασοκομίας· σημειώνει, σχετικά, ότι γίνεται χρήση ζωικών αποβλήτων και υποπροϊόντων φυτικής προέλευσης, καθώς και επεξεργασία αποβλήτων π.χ. σε βιοαντιδραστήρες για την παραγωγή ενέργειας εντός του αγροκτήματος, παράλληλα με τη μείωση του κόστους παραγωγής για τους γεωργούς·

16. θεωρεί, ήδη με τις σημερινές γνώσεις και τις τεχνικές, ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να καταστούν αυτάρκεις σε ενέργεια βασιζόμενες στη δυνατότητα να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της τοπικής παραγωγής βιοενέργειας από οργανικά απόβλητα·

17. παρατηρεί ότι, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γεωργοί ώστε να αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό του βιοαερίου και των υποπροϊόντων του βιοαερίου στην προσπάθεια αντικατάστασης των λιπασμάτων·

18. σημειώνει ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει το ακατέργαστο υλικό ξυλείας ως πηγή ενέργειας, ως βιώσιμο κατασκευαστικό υλικό και ως δεξαμενή άνθρακα·

19. τονίζει ότι το πλαίσιο που αναμένεται προσεχώς από την Επιτροπή για τη χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF) οφείλει να αποφύγει την υπερβολική ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προοπτικές της ΕΕ για επίτευξη των στόχων για το κλίμα, και, δεδομένης της ποικιλομορφίας της Ευρώπης, οφείλει επίσης να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και το ρόλο των τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων·

20. τονίζει την ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις στην ενεργειακή υποδομή, όπως τα έξυπνα δίκτυα και η διανομή του βιοαερίου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης της αυξημένης παραγωγής ενέργειας νέφους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

21. συντάσσεται με την ιδέα ότι τα ταμεία της ΕΕ, μεταξύ των οποίων το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να χρηματοδοτούν μόνον έργα για γεωργικές εγκαταστάσεις που είναι ενεργειακά αποδοτικές , ιδίως δε για όσα χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδα που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το μηδέν·

22. τονίζει τη σημασία της ουδέτερης ως προς τον άνθρακα γεωργίας· καλεί δε την Επιτροπή να την προωθήσει μέσω των φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της νέας ΚΓΠ·

23. τονίζει σχετικά πόσο σημαντική είναι η επεξεργασία της κοπριάς, η οποία δεν παρέχει μόνο ανανεώσιμη ενέργεια αλλά μειώνει επιπλέον το περιβαλλοντικό κόστος και αποτελεί υποκατάστατο τεχνητού λιπάσματος υπό την μορφή ορυκτών συμπυκνωμάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν η κοπριά θεωρηθεί ενεργειακή πηγή, τότε είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί η επεξεργασμένη κοπριά ως υποκατάστατο τεχνητού λιπάσματος στο πλαίσιο της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα·

24. τονίζει ότι απαιτούνται επειγόντως αυξημένες ερευνητικές προσπάθειες και αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι προκειμένου να διαμορφωθούν και να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές εκείνες οι γεωργικές πρακτικές, οι οποίες ενδείκνυνται σε σχέση με το κλίμα, είναι λιγότερο ενεργοβόρες και συντελούν σε μια αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας·· σημειώνει εξάλλου ότι ήδη υφίστανται εναλλακτικές λύσεις χαμηλής μόλυνσης και υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας· εκτιμά ότι η έρευνα και η ανάπτυξη του τομέα αυτού αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ενεργειακή τεχνολογία και θεωρεί συνεπώς ότι πρόσθετες επενδύσεις επιβάλλονται· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει απαραιτήτως να ληφθεί μέριμνα ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφράζονται σε πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων. επικροτεί εξάλλου την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός νέου πλαισίου έρευνας - του Horizon 2020·

25. θεωρεί ότι η καλύτερη διαχείριση των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε αμειψισπορές και της αύξησης της ποικιλίας πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε μεικτούς διαρκείς βοσκοτόπους, προκειμένου να φυτρώνουν πιο πολλές ζωοτροφές εντός της εκμετάλλευσης, έχει τη δυνατότητα να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ζωοτροφών με υψηλό κόστος άνθρακα· πιστεύει επίσης ότι θα ήταν έτσι δυνατή η μείωση του κόστους των ζωοτροφών για τους γεωργούς με αποτέλεσμα τη καλύτερη διαχείριση του εδάφους, μέσω της αυξημένης παρακράτησης νερού στο έδαφος, καθώς και τη μείωση της ευπάθειας στα παράσιτα·

26. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής αυτάρκειας των εκμεταλλεύσεων, μέσω κινήτρων για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας εντός της εκμετάλλευσης, όπως για παράδειγμα με ανεμογεννήτριες, ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές και τεχνολογία βιοαντίδρασης, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η οικονομική τους βιωσιμότητα με την παροχή μιας εναλλακτικής πηγής εσόδων στους γεωργούς·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Γεώργιος Παπαστάμκος, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Σπύρος Δανέλλης,Bas Eickhout, Ismail Ertug, Giovanni La Via, Astrid Lulling

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

24

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Christofer Fjellner, Julie Girling, Romana Jordan, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Bart Staes, Csaba Sándor Tabajdi, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni, Ελένη Θεοχάρους, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sampo Terho