BETÆNKNING om kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker

  14.2.2012 - (2011/2289(INI))

  Økonomi- og Valutaudvalget
  Ordfører: Edward Scicluna

  Procedure : 2011/2289(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0037/2012
  Indgivne tekster :
  A7-0037/2012
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker

  (2011/2289(INI))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse "Effektiv kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker" (COM(2011)0211),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

  –   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0037/2012),

  A. der henviser til, at Eurostat har eksisteret siden 1953, og at behovet for at sikre Eurostats uafhængighed er bredt anerkendt;

  B.  der henviser til, at pålidelige og præcise statistikker er afgørende for at muliggøre effektivt økonomisk og budgetmæssigt lovgivningsarbejde i medlemsstaterne og på EU-plan;

  C. der henviser til, at der kræves uafhængige statistikker af høj kvalitet for at opnå gode resultater med Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse, herunder det europæiske semester;

  D. der henviser til, at brugere af statistikker bør forsynes med relevante, aktuelle og præcise data, som indsamles og kompileres af nationale kontorer i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, objektivitet og faglig uafhængighed;

  E.  der henviser til, at statistikker skal være offentligt tilgængelige, letforståelige for både lovgivere og borgere og sammenlignelige fra år til år;

  F.  der henviser til, at kvaliteten af europæiske statistikker er afhængig af integriteten af hele produktionsprocessen; der henviser til, at den igangværende modernisering af statistiske produktionsmetoder er en uhyre vigtig offentlig investering med henblik på strømlining af hele produktionskæden, og kræver vedvarende engagement på EU-plan og nationalt plan;

  G. der henviser til, at gældskrisen i euroområdet har fremhævet farerne ved statistisk unøjagtighed og statistisk svig som følge af mangler i både kvaliteten af opstrømsdata om de offentlige finanser og den aktuelle statistiske styringsordning;

  H. der henviser til, at de statistiske kontorer ikke udelukkende bør være lovmæssigt uafhængige, men ligeledes have anordninger og "firewalls", der skal sikre, at de statistiske kontorer er adskilte fra den politiske proces, således at systemiske fejl undgås; samtidig skal det dog understreges, at staten er ansvarlig for statistiske datas korrekthed og autenticitet;

  I.   der henviser til, at forholdet mellem Eurostat og de nationale revisionsretter skal styrkes;

  J.   der henviser til, at nationale statistiske kontorer i medlemsstaterne bør reformeres for hurtigst muligt at opfylde bestemmelserne i den nye europæiske lovgivning;

  K. der henviser til, at de ca. 350 statistiske bestemmelser, der gælder for alle medlemsstaterne, pålægger de mindre medlemsstater en forholdsvis højere statistisk overholdelsesbyrde;

  L.  der henviser til, at Eurostat leverer de økonomiske indikatorer, der er nødvendige for overvågningen af finanspolitikken og for resultattavlen over makroøkonomiske ubalancer, samt nye håndhævelsesmekanismer; der henviser til, at der i de seneste retlige reformer, navnlig lovgivningspakken om økonomisk styring, den såkaldte "six-pack", er lagt stor vægt på nøjagtige og pålidelige statistikker i forbindelse med den økonomiske styring på EU-plan;

  1.  mener, at der er behov for en systemisk tilgang til kvalitet, hvilket kan nødvendiggøre en reform af den metode, der anvendes ved udarbejdelse af europæiske statistikker, og en gradvis overgang fra den korrektive tilgang til en mere præventiv tilgang til kvalitetsstyringen af de europæiske statistikker i almindelighed og statistikkerne over offentlige finanser i særdeleshed; bifalder, at reglerne om udarbejdelse og verifikation af europæiske statistikkers nøjagtighed er bindende; mener, at det er uhyre vigtigt at have uafhængige statistiske organer for at opretholde troværdigheden af statistiske data;

  2.  opfordrer Kommissionen til at stille støtte og ekspertbistand til rådighed for medlemsstaterne for at hjælpe dem med at imødegå forskningsmæssige begrænsninger og store metodologiske hindringer, således at der sikres overholdelse af kravene og data af høj kvalitet;

  3.  støtter Kommissionens hensigt om at foreslå ændringer til forordning 223/2009 (statistikforordningen) med henblik på at etablere en proaktiv tilgang til overvågning og vurdering af data om offentlige finanser i en tidlig opstrømsfase og muliggøre afhjælpende foranstaltninger så tidligt som muligt; støtter forslaget om at etablere en juridisk ramme, der har til formål at styrke rammerne for styring, navnlig vedrørende de nationale statistiske myndigheders og Eurostats professionelle uafhængighed, og under hvilken alle medlemsstaterne formelt skal påtage sig en forpligtelse til at træffe alle nødvendige foranstaltninger på nationalt plan for at bevare tilliden til statistikker og muliggøre en strengere håndhævelse af adfærdskodeksen for europæiske statistikker;

  4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag til lovgivning om indarbejdelse af dele af den reviderede adfærdskodeks for europæiske statistikker i EU-lovgivningen for at sikre en klar skelnen mellem de ansvarsområder og kompetencer, som nationale statistiske kontorer og medlemsstaternes regeringer har, og sikre større gennemsigtighed og koordineret ansvarlighed for kvaliteten af data;

  5.  opfordrer indtrængende Eurostat til i samarbejde med de vigtigste dataudbydere og -brugere at fortsætte sine bestræbelser på at modernisere metoderne for produktion af europæiske statistikker for at bevare omkostningseffektiviteten;

  6.  opfordrer Eurostat til at sikre, at der oprettes offentlige regnskabssystemer på en standardiseret måde i alle medlemsstaterne, og at de styrkes med både interne og eksterne revisionsmekanismer, herunder anvendelsen af det nyligt reviderede lovgrundlag i forordning 479/2009, samt andre relevante lovgivningsmæssige forslag; bifalder Kommissionens hensigt om at styrke Eurostats undersøgelsesbeføjelser;

  7.  understreger, at alle medlemsstater skal sikre, at statistikkerne er nøjagtige på alle forvaltningsniveauer; opfordrer Eurostat til at offentliggøre, om der er nogen tvivl om nøjagtigheden af de forskellige former for statistikker;

  8.  mener, at der i forbindelse med den nyligt vedtagne pakke om økonomisk styring er behov for standarder for spredte data om den offentlige sektors engagementer i relation til garantier og eventualforpligtelser, f.eks. gennem den offentlige sektors garantier og engagementer i forhold til offentlig-private partnerskaber (OPP'er); disse standarder bør udarbejdes så hurtigt som muligt og offentliggøres af Eurostat under hensyntagen til alle forvaltningsniveauer;

  9.  glæder sig over, at Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (ESGAB) fører uafhængigt tilsyn med Eurostat og det europæiske statistiske system; opfordrer Eurostat og andre statistiske kontorer til at implementere de anbefalinger, som ESGAB fremlagde i sin årlige rapport for 2011;

  10. understreger behovet for, at Eurostat sikrer gennemsigtighed med hensyn til sit eget personale ved at offentliggøre oplysninger vedrørende sine fastansatte (som har tjenestemandsstatus) og kontraktansatte og ved at oplyse om den måde, hvorpå nationale eksperter udstationeres;

  11. understreger, at de statistiske kontorers uafhængighed bør sikres på både nationalt og europæisk plan mod potentielle politiske indgreb;

  12. bemærker, at kvalitetsstyringssystemet vil kræve tæt samordning mellem Eurostat og de nationale organer, der er ansvarlige for at kontrollere opstrømsdata om offentlige finanser; opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag til sikring af større uafhængighed og større sammenhæng i de nationale revisionsmyndigheders kompetencer i forbindelse med kontrollen af kvaliteten af de kilder, som anvendes til udarbejdelse af de nationale gælds- og underskudsdata, og til styrkelse af Den Europæiske Revisionsrets koordinerende rolle;

  13. understreger, at kvalitetsstyringen af statistikker over offentlige finanser og andre nationale statistiske data samt nøjagtighed og rettidig indberetning af de pågældende data er en forudsætning for fuld gennemførelse af det europæiske semester;

  14. anerkender, at udarbejdelse af nøjagtige statistikker i mange tilfælde kan involvere indsamling og gruppering af data fra mange kilder; bemærker derfor, at indskrænkelse af tidsplaner for offentliggørelse af statistikker i nogle tilfælde kan forringe pålideligheden eller nøjagtigheden af statistikkerne eller øge udgifterne til indsamling af data; anbefaler, at man i evalueringen af bedste praksis på dette område nøje vurderer balancen mellem aktualitet, pålidelighed og udgifter til udarbejdelse;

  15. opfordrer indtrængende Eurostat til at gøre sine publikationer, navnlig onlinepublikationer, mere brugervenlige for almindelige borgere og privatpersoner, især med hensyn til anvendelse af grafer; mener, at der på Eurostats websted skal være lettere adgang til komplette langsigtede dataserier og intuitive og sammenlignelige grafer for at give borgerne flere fordele; tilføjer endvidere, at Eurostats periodiske opdateringer om muligt bør indeholde oplysninger om hver enkelt medlemsstat og tilbyde serier fra år til år og måned til måned og, hvor det er muligt og relevant, langsigtede dataserier;

  16. understreger, at tilvejebringelse af nøjagtige og relevante statistikker af høj kvalitet er yderst vigtig for en bæredygtig og afbalanceret regional udvikling; bemærker, at præcise og eksakte data er udgangspunktet for at opnå detaljerede oplysninger om forskellige områder såsom demografi, økonomi og miljø, og at dataene derfor spiller en vigtig rolle i beslutningsprocessen for den regionale udvikling særligt i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien;

  17. opfordrer Kommissionen til fortsat at imødekomme behovet for pålidelige statistiske oplysninger, der gør det muligt i højere grad i forbindelse med europæisk politik at reagere på økonomiske, sociale og territoriale forhold på regionalt plan;

  18. støtter Eurostats hensigt om at etablere en juridisk ramme for "forpligtende indsatser for tillid til statistik"; understreger, at det vil bidrage til at øge tilliden til statistiske kontorer, hvis reglerne om datafortrolighed inden for det europæiske statistiske system (ESS) og nærhedsprincippet overholdes;

  19. bemærker, at det er afgørende at forbedre måden, hvorpå regnskabssystemer for den offentlige sektor fungerer; anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at præcisere, om det er nødvendigt og muligt at standardisere regnskabssystemerne for den offentlige sektor i alle medlemsstaterne; anmoder Kommissionen om at udarbejde en fælles metode og gennemføre effektive, passende og dokumenterede løsninger;

  20. understreger, at der skal udvikles et sammenhængende system til forskning i socialøkonomiske processer i grænseområder, herunder processerne i de regioner, der ligger ved EU's ydre grænser, samt statistik for makroregioner med henblik på at opnå et nøjagtigt, fuldstændigt og pålideligt billede af økonomien for så vidt angår regional og makroregional udvikling for såvel by- som landområder; mener, at de forskningsmekanismer, der er forbundet med betalingsbalancen, skal forbedres; bemærker endvidere, at national- og regionalregnskabssystemet skal overvåges nøje som en del af et robust system for kvalitetsstyringen inden for europæisk statistik;

  21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

  UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (27.1.2012)

  til Økonomi- og Valutaudvalget

  om kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker
  (2011/2289(INI))

  Rådgivende ordfører: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  FORSLAG

  Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  understreger, at udarbejdelsen af nøjagtige og relevante statistikker af høj kvalitet er yderst vigtig for en bæredygtig og afbalanceret regional udvikling; bemærker, at præcise og ekstra data er udgangspunktet for at opnå detaljerede oplysninger om forskellige områder såsom demografi, økonomi og miljø, og at dataene derfor spiller en vigtig rolle i beslutningsprocessen for den regionale udvikling særligt i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien;

  2.  opfordrer Kommissionen til fortsat at imødekomme behovet for pålidelige statistiske oplysninger, der gør det muligt i højere grad i forbindelse med EU's politik at reagere på økonomiske, sociale og territoriale forhold på regionalt plan;

  3.  støtter Eurostats hensigt om at etablere en juridisk ramme for "forpligtende indsatser for tillid til statistik"; understreger, at det vil bidrage til at øge tilliden til statistiske kontorer, hvis reglerne om datafortrolighed inden for det europæiske statistiske system (ESS) og nærhedsprincippet overholdes;

  4.  bemærker, at det er afgørende at forbedre måden, hvorpå regnskabssystemer for den offentlige sektor fungerer; anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at præcisere, om det er nødvendigt og muligt at standardisere regnskabssystemerne for den offentlige sektor i alle medlemsstaterne; anmoder Kommissionen om at udarbejde en fælles metode og gennemføre effektive, passende og dokumenterede løsninger;

  5.  understreger, at der skal udvikles et sammenhængende system til forskning i socialøkonomiske grænseområder, herunder i de regioner, der ligger ved EU's ydre grænser, samt statistisk for makroregioner med henblik på at opnå et nøjagtigt, fuldstændigt og pålideligt billede af økonomien for så vidt angår regional og makroregional udvikling for såvel by - som landområder; mener, at de forskningsmekanismer, der er forbundet med betalingsbalancen, skal forbedres; bemærker endvidere, at national- og regionalregnskabssystemet skal overvåges nøje som en del af et robust system for kvalitetsstyringen inden for europæisk statistik.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  26.1.2012

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Julie Girling

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  6.2.2012

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  2

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Juan Andrés Naranjo Escobar, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Sophie Auconie, Elena Băsescu, David Casa, Sari Essayah, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann