RAPORT Euroopa statistika kvaliteedijuhtimine

14.2.2012 - (2011/2289(INI))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Edward Scicluna

Menetlus : 2011/2289(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0037/2012
Esitatud tekstid :
A7-0037/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise kohta

(2011/2289(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Euroopa statistika tõhusa kvaliteedijuhtimise väljatöötamine” (COM(2011)0211),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja regionaalarengukomisjoni arvamust (A7-0037/2012),

A. arvestades, et Euroopa Ühenduste Statistikaamet (Eurostat) eksisteerib juba alates 1953. aastast ning vajadus kindlustada selle sõltumatus on laialdaselt tunnustatud;

B.  arvestades, et tulemusliku majandus- ja eelarvepoliitika kujundamiseks liikmesriikide ja liidu tasandil on vaja usaldusväärset ja täpset statistikat;

C. arvestades, et Euroopa 2020. aasta majanduskasvu ja tööhõive strateegia ning majanduse juhtimise paketi, k.a Euroopa poolaasta edukus nõuab kvaliteetset sõltumatut statistikat;

D. arvestades, et statistika kasutajatele tuleks anda asjakohaseid, õigeaegseid ja täpseid andmeid, mille riiklikud asutused on kogunud ja koostanud vastavalt erapooletuse, objektiivsuse ja ametialase sõltumatuse põhimõtetele;

E.  arvestades, et statistika peaks olema avalikult ligipääsetav ja kergesti mõistetav nii poliitikakujundajatele kui ka kodanikele, samuti tagama aastate võrdlemise võimaluse;

F.  arvestades, et Euroopa statistika kvaliteet sõltub kogu koostamisprotsessi terviklikkusest; arvestades, et käimasolev statistika koostamise meetodite kaasajastamine on väga tähtis avaliku sektori investeering kogu koostamisahela ühtlustamiseks ning selleks on vaja jätkuvat pühendumist nii ELi kui ka riikide tasandil;

G. arvestades, et euroala kriis on toonud esile statistiliste ebatäpsuste ja statistiliste pettuste ohud, mis tulenevad puudustest nii avaliku sektori raamatupidamise lähteandmete kvaliteedis kui ka praeguse statistika haldamise korralduses;

H. arvestades, et statistikaametid ei peaks olema mitte ainult seaduse järgi sõltumatud, vaid et tuleks kehtestada ka vajalikud mehhanismid ja „tulemüürid”, mis tagaksid statistikaametite lahutatuse poliitilisest protsessist, vältides nii süsteemseid vigu; samas aga tuleb rõhutada, et statistiliste andmete sisulise õigsuse ja usaldusväärsuse eest vastutab riik;

I.   arvestades, et Eurostati ja liikmesriikide riigikontrollide suhet tuleks tugevdada;

J.   arvestades, liikmesriikide riiklikke statistikaameteid tuleks niipea kui võimalik reformida, et need oleksid kooskõlas Euroopa uute õigusaktidega;

K. arvestades, et ligikaudu 350 statistikaalast määrust, mis kehtivad kõigile liikmesriikidele, kujutavad väiksemate liikmesriikide jaoks suhteliselt suuremat statistiliste nõuete täitmise koormust;

L.  arvestades, et Eurostat annab vajalikud majandusnäitajad fiskaalpoliitika järelevalveks ja makromajandusliku tasakaalu tulemustabeli jaoks koos uute jõustamismehhanismidega; arvestades, et viimase aja õigusreformid, eelkõige nn majandusjuhtimise kuuspakk on paigutanud kindla ja usaldusväärse statistika ELi tasandi majandusjuhtimise keskmesse;

1.  on seisukohal, et tuleb kasutada süsteemset lähenemisviisi kvaliteedile, mille eeldusena võib osutuda vajalikuks Euroopa statistika koostamismeetodite reform ja järkjärguline üleminek korrigeerivalt lähenemisviisilt preventiivsele ning seejärel Euroopa statistiliste andmete, eriti riigi rahanduse statistiliste andmete ühtsele kvaliteedijuhtimisele; väljendab heameelt selle üle, et Euroopa statistika koostamist ja õigsuse kontrolli käsitlevad eeskirjad on siduvad; on arvamusel, et statistiliste andmete usaldusväärsuse tagamiseks on hädavajalik sõltumatute statistikaametite olemasolu;

2.  kutsub komisjoni üles pakkuma liikmesriikidele abi ja oskusteavet, et aidata neil ületada piiranguid uuringute läbiviimisel ja suuremaid metodoloogilisi takistusi, tagamaks nõuete järgimine ja kvaliteetsete andmete koostamine;

3.  toetab komisjoni kavatsust esitada määrusele nr 223/2009 (statistikamäärus) muudatusettepanekud, et võtta kasutusele ennetav lähenemisviis riigi rahanduse andmete jälgimiseks ja hindamiseks varajases andmete sissetuleku etapis, võimaldamaks võimalikult varajasi parandusmeetmeid; toetab ettepanekut luua selline õigusraamistik, mis tugevdaks juhtimisraamistikku eelkõige riiklike statistikaametite ja Eurostati kutsealase sõltumatuse osas ning mis nõuaks, et liikmesriigid võtaksid ametliku kohustuse rakendada kõiki statistikas konfidentsiaalsuse säilitamiseks vajalikke meetmeid ja mis võimaldaks Euroopa statistikat käsitleva tegevusjuhendi rangemat jõustamist;

4.  nõuab tungivalt, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule õigusakti ettepaneku, et kaasata läbivaadatud Euroopa statistikat käsitleva tegevusjuhendi sätteid ELi õigusesse, eesmärgiga teha selget vahet ühelt poolt riiklike statistikaametite ja teisalt liikmesriikide valitsuste kohustuste ja pädevuste vahel ning tagada läbipaistvam ja kooskõlastatum vastutus andmekvaliteedi eest;

5.  nõuab tungivalt, et Eurostat jätkaks koos peamiste andmekoostajate ja andmekasutajatega jõupingutusi Euroopa statistika koostamismeetodite kaasajastamiseks, et säilitada kulutõhusus;

6.  palub Eurostatil tagada, et kõigis liikmesriikides loodaks standarditud viisil avaliku sektori raamatupidamisarvestuse süsteemid, mis muudetaks kindlamaks nii sise- kui ka välisauditi mehhanismidega, kohaldades muu hulgas hiljuti läbivaadatud määruse nr 479/2009 õiguslikku raamistikku, ning vajaduse korral täiendavate õigusakti ettepanekutega; väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle anda Eurostatile täiendavaid uurimisvolitusi;

7.  rõhutab, et kõik liikmesriigid peaksid tagama statistika täpsuse kõigil valitsustasanditel; julgustab Eurostati avalikult teatama, kas tal on kahtlusi mis tahes liiki statistika täpsuse osas;

8.  on arvamusel, et hiljuti vastu võetud majandusjuhtimise õigusaktide pakett nõuab standardeid, mis käsitlevad detailseid andmeid avaliku sektori riskile avatuse kohta seoses garantiide ja tingimuslike kohustustega, näiteks seoses avaliku sektori garantiidega ning avatusega avaliku ja erasektori partnerlustele; need standardid tuleks välja töötada kiiresti ja Eurostat peaks need avaldama, võttes arvesse kõiki juhtimise tasandeid;

9.  väljendab heameelt Euroopa statistika haldamise nõuandekogu (ESGAB) tegevuse üle seoses Eurostati ja Euroopa statistikasüsteemi sõltumatu järelevalvega; kutsub Eurostati ja teisi statistikaameteid rakendama soovitusi, mida ESGAB esitas oma 2011. aasta aruandes;

10. rõhutab, et Eurostatil tuleb tagada läbipaistvus omaenese töötajate suhtes, avaldades teavet oma ametnike (kes on avalikud teenistujad) ja lepinguliste töötajate kohta, ning anda teavet selle kohta, kuidas rakendatakse liikmesriikide eksperte;

11. rõhutab, et statistikateenistuste sõltumatust tuleb võimaliku poliitilise sekkumise ohu eest kaitsta nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil;

12. märgib, et kvaliteedijuhtimise süsteem eeldab tihedat koostööd Eurostati ja valitsemissektori rahanduse lähteandmete kontrollimise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahel; palub komisjonil esitada ettepanekuid, et tagada liikmesriikide riigikontrollide suurem sõltumatus ja suurem pädevuste ühtlus riiklike võla- ja puudujääginäitajate määramisel kasutatud allikate kvaliteedi kontrollimisel, ning tugevdada Euroopa Kontrollikoja koordineerivat rolli;

13. toonitab asjaolu, et Euroopa poolaasta nõuetekohase toimimise eelduseks on valitsuse finantsstatistika ja muude siseriiklike statistiliste andmete kvaliteedijuhtimine ning andmete täpsus ja õigeaegne esitamine;

14. möönab, et täpse statistika esitamine võib paljudel juhtudel hõlmata erinevatest allikatest pärinevate andmete kogumist ja koondamist; märgib seetõttu, et statistiliste andmete avaldamistähtaegade lühendamine võib mõnel juhul vähendada statistika usaldusväärsust või täpsust või suurendada andmete kogumise maksumust; soovitab, et parima tava kaalumisel selles valdkonnas võetaks hoolikalt arvesse tasakaalu kiiruse, usaldusväärsuse ja koostamise kulukuse vahel;

15. nõuab tungivalt, et Eurostat otsiks võimalusi muuta oma väljaandeid, eelkõige veebiväljaandeid tavakodanike ja mitte-spetsialistide jaoks kasutajasõbralikumaks, eriti graafikute kasutamise osas; on arvamusel, et Eurostati veebileht peaks võimaldama lihtsamat ligipääsu täielikele pikaajalistele andmeridadele ning sisaldama lihtsaid ja võrreldavaid graafikuid, et pakkuda kodanikele rohkem lisandväärtust; lisab, et regulaarsel ajakohastamisel tuleks võimaluse korral esitada teavet iga liikmesriigi kohta, samuti aegridu aastate ja kuude kaupa ning võimalusel pikaajalisi andmeridu, kui see on kasulik;

16. rõhutab, et täpsel, asjakohasel ja kõrgekvaliteetsel statistikal on jätkusuutlikus ja tasakaalustatud regionaalarengus äärmiselt suur tähtsus; märgib, et täpsed andmed on aluseks üksikasjaliku teabe omandamisel konkreetsete valdkondade kohta nagu demograafia, majandus ja keskkond ning et seetõttu on neil regionaalarengu otsustusprotsessis oluline roll, eriti seoses Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisega;

17. palub komisjoni ka edaspidi võtta arvesse vajadust usaldusväärse statistilise teabe järele, mis võimaldab ELi poliitikal paremini reageerida majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele tegelikkusele piirkondlikul tasandil;

18. toetab Eurostati kavatsust luua õigusraamistik konfidentsiaalsete andmetega seotud kohustuste jaoks; rõhutab, et nii Euroopa statistikasüsteemi andmete konfidentsiaalsust käsitleva eeskirja kui ka subsidiaarsuse põhimõtte järgimine aitab suurendada usaldust statistikaametite vastu;

19. märgib, et on väga tähtis parandada avaliku sektori raamatupidamisarvestuste süsteemi toimimisviisi; palub komisjonil sellegipoolest selgitada, kas kõigi liikmesriikide avaliku sektori raamatupidamissüsteemide standardiseerimine on vajalik ja võimalik; kutsub komisjoni üles töötama välja ühine metodoloogia ning võtma kasutusele tõhusad, sobivad, tõestatud lahendused;

20. rõhutab vajadust töötada välja ühtne süsteem sotsiaalmajanduslike protsesside uurimiseks piiriülestel aladel, kaasa arvatud ELi välispiiriga piirnevad alad, ning koos sellega statistika makropiirkondade jaoks, et saada usaldusväärne, terviklik ja täpne ettekujutus majandusest piirkondliku ja makropiirkondliku arengu mõistes, mis hõlmaks nii linnu kui ka maapiirkondi; leiab, et tuleb parandada maksebilansiga seotud teadusuuringute mehhanisme; märgib lisaks, et Euroopa statistika tõhusa kvaliteedijuhtimise süsteemi raames tuleks tähelepanelikult jälgida piirkondlikku ja riiklikku arvepidamist;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (27.1.2012)

majandus- ja rahanduskomisjonile

Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise kohta
(2011/2289(INI))

Arvamuse koostaja: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  rõhutab, et täpsel, asjakohasel ja kõrgekvaliteetsel statistikal on jätkusuutlikus ja tasakaalustatud regionaalarengus äärmiselt suur tähtsus; märgib, et täpsed andmed on aluseks üksikasjaliku teabe omandamisel konkreetsete valdkondade kohta nagu demograafia, majandus ja keskkond ning seetõttu on neil regionaalarengu otsustusprotsessis oluline roll, eriti seoses Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisega;

2.  palub komisjoni ka edaspidi võtta arvesse vajadust usaldusväärse statistilise teabe järele, mis võimaldab ELi poliitikal paremini reageerida majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele tegelikkusele piirkondlikul tasandil;

3.  toetab Eurostati kavatsust luua õigusraamistik konfidentsiaalsete andmetega seotud kohustuste jaoks; rõhutab, et nii Euroopa statistikasüsteemi andmete konfidentsiaalsust käsitleva eeskirja kui ka subsidiaarsuse põhimõtte järgimine aitab suurendada usaldust statistikaametite vastu;

4.  märgib, et on väga tähtis parandada avaliku sektori raamatupidamisarvestuste süsteemi toimimisviisi; palub komisjonil sellegipoolest selgitada, kas kõigi liikmesriikide avaliku sektori raamatupidamissüsteemide standardiseerimine on vajalik ja võimalik; kutsub komisjoni üles töötama välja ühine metodoloogia ning võtma kasutusele tõhusad, sobivad ja tõestatud lahendused;

5.  rõhutab vajadust töötada välja ühtne süsteem sotsiaalmajanduslike protsesside uurimiseks piiriülestel aladel, kaasa arvatud ELi välispiiriga piirnevad alad, ning koos sellega statistika makropiirkondade jaoks, et saada usaldusväärne, terviklik ja täpne ettekujutus majandusest piirkondliku ja makropiirkondliku arengu mõistes, mis hõlmaks nii linnu kui ka maapiirkondi; leiab, et tuleb parandada maksebilansiga seotud teadusuuringute mehhanisme; märgib lisaks, et ELi statistika tõhusa kvaliteedijuhtimise süsteemi raames tuleks tähelepanelikult jälgida piirkondlikku ja riiklikku arvepidamist.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Julie Girling

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.2.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Juan Andrés Naranjo Escobar, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sophie Auconie, Elena Băsescu, David Casa, Sari Essayah, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann