Menettely : 2011/2289(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0037/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0037/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2012 - 8.8
CRE 13/03/2012 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0073

MIETINTÖ     
PDF 145kWORD 83k
14.2.2012
PE 478.483v02-00 A7-0037/2012

eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnasta

(2011/2289(INI))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Edward Scicluna

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnasta

(2011/2289(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnan tehostaminen" (COM(2011)0211),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7‑0037/2012),

A. toteaa, että Eurostat on ollut olemassa vuodesta 1953 ja että tarve suojella sen riippumattomuutta tunnustetaan laajalti;

B.  huomauttaa, että luotettavat ja tarkat tilastot ovat välttämättömiä jäsenvaltioiden ja unionin tehokkaan talous- ja budjettipoliittisen päätöksenteon kannalta;

C. ottaa huomioon, että kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian ja talouspolitiikan ohjauspaketin sekä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson onnistuminen edellyttää laadukkaita riippumattomia tilastoja;

D. katsoo, että tilastojen käyttäjien olisi saatava merkityksellisiä, ajantasaisia ja tarkkoja tietoja, joita kansalliset laitokset keräävät ammatillisen riippumattomuuden, puolueettomuuden ja objektiivisuuden periaatteiden mukaisesti;

E.  katsoo, että tilastotietojen olisi oltava julkisia ja helppotajuisia niin poliittisten päättäjien kuin kansalaisten kannalta ja että eri vuosien tilastojen olisi oltava keskenään vertailukelpoisia;

F.  katsoo, että eurooppalaisten tilastojen laatu riippuu koko tuotantoprosessin yhtenäisyydestä; katsoo, että meneillään oleva tilastojen tuotantomenetelmien nykyaikaistaminen on erittäin tärkeä julkinen investointi, jolla pyritään virtaviivaistamaan koko tuotantoketjua, ja se edellyttää EU:lta ja jäsenvaltioilta jatkuvaa sitoutumista;

G. toteaa, että euroalueen velkakriisi on tuonut korostetusti esiin vaarat, joita aiheutuu tilastojen epätarkkuudesta ja tilastopetoksista ja joiden taustalla ovat puutteet sekä julkishallinnon tilinpidon lähdetietojen laadussa että nykyisissä tilastohallinnoinnin menettelyissä;

H. katsoo, että tilastolaitosten olisi oltava lakisääteisesti riippumattomia ja että niillä olisi myös oltava käytössään mekanismeja ja "palomuureja", joilla voidaan varmistaa niiden poliittinen riippumattomuus ja välttää näin järjestelmähäiriöt; korostaa kuitenkin samalla, että tilastotietojen paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta ovat vastuussa valtiot;

I.   katsoo, että Eurostatin ja kansallisten tilintarkastuselinten suhdetta olisi vahvistettava;

J.   katsoo, että jäsenvaltioiden olisi uudistettava kansallisia tilastolaitoksiaan mahdollisimman pian unionin uuden lainsäädännön mukaisiksi;

K. huomauttaa, että jäsenvaltioihin sovellettavat likimäärin 350 tilastoalan asetusta aiheuttavat pienemmille jäsenvaltioille suhteellisesti suuremman tilastovaatimusten noudattamista koskevan rasitteen;

L.  ottaa huomioon, että Eurostat tarjoaa finanssipolitiikan valvontaan ja makrotalouden epätasapainoa koskevan tulostaulun laadintaan tarvittavat taloudelliset indikaattorit sekä uusia valvontamekanismeja; ottaa huomioon, että viimeaikaisten oikeudellisten uudistusten ja erityisesti talouspolitiikan ohjauspaketin ("six pack") myötä vakaista ja luotettavista tilastoista on tullut EU:n talouden ohjausjärjestelmän keskeinen tekijä;

1.  katsoo, että tarvitaan koko järjestelmän kattavaa laadunhallintaa, joka saattaa edellyttää eurooppalaisten tilastojen tuotantomenetelmän uudistusta ja asteittaista siirtymistä korjaavasta menetelmästä ennalta ehkäisevään menetelmään ja lopulta yhteiseen eurooppalaisen tilastoaineiston, erityisesti finansseja koskevan tilastoaineiston, laadunvalvontaan; suhtautuu myönteisesti eurooppalaisten tilastojen tuotantoa ja virheettömyyden tarkastamista koskevien sääntöjen sitovaan luonteeseen; katsoo, että tilastotietojen uskottavuuden ylläpitäminen edellyttää tilastoja laativien elinten riippumattomuutta;

2.  kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita ja tarjoamaan niille asiantuntemusta ratkaistaessa tutkimukseen liittyviä ja merkittäviä metodologisia ongelmia, jotta varmistetaan sääntöjen noudattaminen ja käytettävissä olevien tietojen korkealaatuisuus;

3.  tukee komission aikomusta ehdottaa muutoksia asetukseen (EY) N:o 223/2009 (tilastoasetus), jotta voidaan luoda ennakoiva lähestymistapa julkisyhteisöjen rahoitusta koskevien tietojen valvomiseksi ja arvioimiseksi prosessin varhaisessa vaiheessa sekä korjaavien toimien toteuttamiseksi mahdollisimman aikaisin; kannattaa ehdotusta sellaisen lainsäädäntökehyksen luomisesta, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin ammatilliseen riippumattomuuteen liittyvää hallintokehystä ja joka edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden sitoutuvan muodollisesti toteuttamaan kaikki tarvittavat kansalliset toimet tilastojen luotettavuuden säilyttämiseksi ja Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanon tehostamiseksi;

4.  kehottaa komissiota tekemään Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksia, joilla Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen tarkistetut osat pyritään sisällyttämään unionin lainsäädäntöön, jotta kansallisten tilastolaitosten ja jäsenvaltioiden hallitusten tehtävät ja valtuudet voidaan erottaa selkeästi toisistaan ja jotta voidaan varmistaa selkeämpi ja paremmin koordinoitu vastuu aineiston laadusta;

5.  vaatii Eurostatia jatkamaan yhdessä tärkeimpien tiedontoimittajien ja -käyttäjien kanssa toimiaan eurooppalaisten tilastojen tuotantomenetelmien nykyaikaistamiseksi ja siten kustannustehokkuuden säilyttämiseksi;

6.  pyytää Eurostatia varmistamaan, että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan käyttöön standardoituja julkistalouden tilinpitojärjestelmiä ja että niitä lujitetaan niin sisäisin kuin ulkoisinkin tarkastusmekanismein, mihin sisältyy asetuksen (EY) N:o 479/2009 äskettäin tarkistetun lainsäädäntökehyksen soveltaminen sekä muita asianmukaisiksi katsottavia lainsäädäntöehdotuksia; pitää myönteisenä, että komissio aikoo lisätä Eurostatin tutkintavaltuuksia;

7.  korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tilastotiedot ovat tarkkoja kaikilla hallinnon tasoilla; kannustaa Eurostatia ilmoittamaan julkisesti, mikäli se epäilee tilastotietojen tarkkuutta;

8.  katsoo, että äskettäin hyväksytty talouspolitiikan ohjauspaketti edellyttää normeja, joita sovelletaan pirstaleisiin tietoihin takuisiin ja ehdollisiin sitoumuksiin liittyvistä julkisen sektorin riskeistä, kuten julkisen sektorin takuut ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin liittyvät riskit; katsoo, että Eurostatin olisi laadittava nämä normit nopeasti ja julkistettava ne ottaen huomioon kaikki hallintotasot;

9.  suhtautuu myönteisesti Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan (ESGAB) työhön Eurostatin ja Euroopan tilastojärjestelmän riippumattoman valvonnan toteuttamiseksi; pyytää Eurostatia ja muita tilastolaitoksia panemaan täytäntöön suositukset, jotka ESGAB esitti vuosikertomuksessaan 2011;

10. korostaa, että Eurostatin on varmistettava avoimuus oman henkilöstönsä osalta ja julkistettava tietoja virkamiehistään (jotka ovat osa julkishallintoa) ja sopimussuhteisista toimihenkilöistään sekä antamalla tietoja kansallisten asiantuntijoiden käytöstä;

11. korostaa, että tilastolaitosten poliittinen riippumattomuus on varmistettava sekä kansallisella että unionin tasolla;

12. toteaa, että laadunhallintajärjestelmä edellyttää tiivistä koordinointia Eurostatin ja niiden kansallisten elinten välillä, joiden tehtävänä on verifioida julkisyhteisöjen rahoitusta koskevia lähdetietoja; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia, joilla varmistetaan, että kansalliset tilintarkastuselimet toimivat riippumattomasti ja johdonmukaisesti verifioidessaan kansallisten velka- ja alijäämälukujen laskemisessa käytettyjen lähteiden laatua, ja vahvistetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen koordinointitehtävää;

13. korostaa, että valtioiden taloustilastojen ja muiden kansallisten tilastotietojen laadunvalvonta sekä tietojen tarkkuus ja oikea-aikainen raportointi ovat talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson asianmukaisen toiminnan ennakkoedellytyksiä;

14. myöntää, että tarkkojen tilastotietojen tuottaminen voi monessa tapauksessa edellyttää tietojen keräämistä lukuisista lähteistä; panee tästä syystä merkille, että tilastojen julkaisumääräaikojen lyhentäminen saattaa joissakin tapauksissa heikentää tilastojen luotettavuutta tai tarkkuutta taikka lisätä tietojen keräämisen kustannuksia; suosittelee, että kun tarkastellaan alalla noudatettavia parhaita käytäntöjä, pohditaan huolellisesti oikea-aikaisuuden, luotettavuuden ja valmistelukustannusten välistä tasapainoa;

15. vaatii Eurostatia tarkastelemaan, miten se voisi lisätä erityisesti verkkojulkaisujensa ja niissä esiteltävien kaavioiden käyttäjäystävällisyyttä keskivertokansalaisten ja muiden kuin ammattilaisten kannalta; katsoo, että Eurostatin verkkosivuston olisi helpotettava tutustumista pitkän aikavälin valmiisiin tietosarjoihin ja että sinne olisi laitettava intuitiivisia ja vertailtavissa olevia kaavioita, jotta sivustosta olisi enemmän hyötyä kansalaisille; lisää vielä, että sivustoa olisi päivitettävä säännöllisesti, jotta sinne saataisiin mahdollisuuksien mukaan tietoja kustakin jäsenvaltioista ja koottaisiin vuotuisia ja kuukausittaisia tietosarjoja ja mahdollisesti ja tilanteen niin vaatiessa myös pitkän aikavälin tietosarjoja;

16. korostaa, että tarkkojen, merkityksellisten ja korkealaatuisten tilastojen laatiminen on erittäin tärkeää kestävälle ja tasapainoiselle aluekehitykselle; toteaa, että tarkkojen ja täsmällisten tietojen pohjalta voidaan kerätä yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä aloista, kuten väestötiede, talous ja ympäristö, ja ne ovat siten avainasemassa aluekehitystä koskevassa päätöksenteossa ja erityisesti Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa;

17. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että luotettavia tilastotietoja on tarjolla jatkossakin, jotta unionin politiikat vastaisivat paremmin taloudellista, sosiaalista ja alueellista todellisuutta;

18. tukee Eurostatin aietta luoda lainsäädäntökehys tilastojen luotettavuutta koskevia sitoumuksia varten; korostaa, että luottamusta tilastolaitoksiin voidaan lisätä noudattamalla ESS:n (Euroopan tilastojärjestelmän) puitteissa tietojen luottamuksellisuutta koskevaa sääntöä sekä toissijaisuusperiaatetta;

19. toteaa, että on tärkeää parantaa julkistalouden tilinpitojärjestelmien toimintaa; pyytää komissiota kuitenkin selvittämään, onko julkistalouden tilinpitojärjestelmien standardointi kaikissa jäsenvaltioissa mahdollista ja tarpeen; kehottaa komissiota laatimaan yhteisen metodiikan ja panemaan täytäntöön tehokkaita, sopivia ja testattuja ratkaisuja;

20. korostaa tarvetta kehittää johdonmukainen järjestelmä tutkimukselle, joka koskee sosiaalis-taloudellisia prosesseja rajat ylittävillä alueilla, unionin ulkorajoilla sijaitsevat alueet mukaan lukien, sekä makroalueiden tilastoja, jotta taloudesta saadaan alue- ja makroaluekehityksen osalta luotettava, täydellinen ja tarkka kuva, joka käsittää niin kaupungit kuin maaseutualueet; katsoo, että maksutaseeseen liittyviä tutkimusmekanismeja pitäisi parantaa; toteaa lisäksi, että alueiden ja jäsenvaltioiden tilejä pitäisi valvoa tarkasti osana eurooppalaisten tilastojen tehokasta laadunhallintajärjestelmää;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.1.2012)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnasta

(2011/2289(INI))

Esittelijä: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  korostaa, että tarkkojen, merkityksellisten ja korkealaatuisten tilastojen laatiminen on erittäin tärkeää kestävälle ja tasapainoiselle aluekehitykselle; toteaa, että tarkat ja täsmälliset tiedot muodostavat pohjan yksityiskohtaisten tietojen saamiselle yksittäisiltä aloilta kuten väestötiede, talous ja ympäristö ja ne ovat siten avainasemassa aluekehitystä koskevassa päätöksentekoprosessissa, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanon yhteydessä;

2.  kehottaa komissiota huolehtimaan jatkossakin luotettavien tilastotietojen saatavuudesta, jolla varmistetaan, että unionin politiikat vastaavat paremmin taloudellista, sosiaalista ja alueellista todellisuutta aluetasolla;

3.  tukee Eurostatin aietta luoda lainsäädäntökehys tilastojen luotettavuutta koskeville sitoumuksille; korostaa sitä, että tietojen luottamuksellisuutta koskevan säännön noudattaminen ESS:n (Euroopan tilastojärjestelmän) puitteissa ja toissijaisuusperiaatteen noudattaminen auttavat lisäämään luottamusta tilastolaitoksiin;

4.  toteaa, että on tärkeää parantaa julkistalouden tilinpitojärjestelmien toimintaa; pyytää komissiota kuitenkin selvittämään, onko julkistalouden tilinpitojärjestelmien standardointi kaikissa jäsenvaltioissa tarpeen ja mahdollista; kehottaa komissiota laatimaan yhteisen metodiikan ja panemaan täytäntöön tehokkaita, sopivia ja testattuja ratkaisuja;

5.  korostaa tarvetta kehittää johdonmukainen järjestelmä tutkimukselle, joka koskee sosiaalis-taloudellisia prosesseja rajat ylittävillä alueilla, unionin ulkorajoilla sijaitsevat alueet mukaan lukien, sekä makroalueiden tilastoja, jotta saadaan alue- ja makroaluekehityksen osalta taloudesta luotettava, täydellinen ja tarkka kuva, joka käsittää niin kaupunkiulottuvuuden kuin maaseutualueetkin; katsoo, että maksutaseeseen liittyviä tutkimusmekanismeja pitäisi parantaa; toteaa lisäksi, että alueiden ja jäsenvaltioiden tilejä pitäisi valvoa tarkasti osana eurooppalaisten tilastojen tehokasta laadunhallintajärjestelmää;

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.1.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Julie Girling


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Juan Andrés Naranjo Escobar, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sophie Auconie, Elena Băsescu, David Casa, Sari Essayah, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö