SPRÁVA o riadení kvality európskej štatistiky

  14.2.2012 - (2011/2289(INI))

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Edward Scicluna

  Postup : 2011/2289(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0037/2012
  Predkladané texty :
  A7-0037/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o riadení kvality európskej štatistiky

  (2011/2289(INI))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Snaha o spoľahlivé riadenie kvality európskej štatistiky (COM(2011)0211),

  –   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0037/2012),

  A. keďže Eurostat existuje od roku 1953 a potreba chrániť jeho nezávislosť je vo veľkej miere uznaná;

  B.  keďže spoľahlivá a presná štatistika je dôležitá na to, aby umožnila účinnú hospodársku a rozpočtovú politiku na úrovni členských štátov aj Únie;

  C. keďže úspešnosť stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť, ako aj balíka správy ekonomických záležitostí vrátane európskeho semestra si vyžaduje kvalitnú nezávislú štatistiku;

  D. keďže používateľom štatistických údajov by sa mali poskytovať relevantné, včasné a presné údaje, ktoré zhromaždili a zostavili orgány jednotlivých štátov v súlade so zásadami nestrannosti, objektívnosti a odbornej nezávislosti;

  E.  keďže štatistika by mala byť verejne dostupná a zrozumiteľná politikom aj občanom a vhodná na porovnanie podľa jednotlivých rokov;

  F.  keďže kvalita európskej štatistiky závisí od integrity celého postupu jej tvorby; keďže prebiehajúca modernizácia spôsobov tvorby štatistiky predstavuje dôležitú verejnú investíciu na účely zjednodušenia celého reťazca jej tvorby a vyžaduje trvalé nasadenie na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov;

  G. keďže kríza zadlženosti v eurozóne zvýraznila nebezpečenstvá štatistickej nepresnosti a štatistických podvodov, ktoré sa odvíjajú od nedostatkov jednak v kvalite verejných vstupných rozpočtových údajov, ako aj v kvalite platných pravidiel riadenia štatistiky;

  H. keďže štatistické úrady by mali byť nielen nezávislé od štátu, ale mali by taktiež disponovať mechanizmami a „obrannými múrmi”, pomocou ktorých by sa zabezpečila ich nezávislosť od politického procesu a zabránilo by sa tak systémovým chybám; zároveň je však potrebné zdôrazniť, že za správnosť a pravosť štatistických údajov je zodpovedný štát;

  I.   keďže by sa mal posilniť vzťah medzi Eurostatom a kontrolnými úradmi jednotlivých členských štátov;

  J.   keďže by sa mala uskutočniť reforma národných štatistických úradov v členských štátoch s cieľom dosiahnuť čo najskôr súlad s novými európskymi právnymi predpismi;

  K. keďže približne 350 nariadení týkajúcich sa štatistiky, ktoré sú platné vo všetkých členských štátoch, predstavuje pomerne ťažšie bremeno na menšie členské štáty pri dodržiavaní štatistických predpisov;

  L.  keďže Eurostat poskytne ekonomické ukazovatele požadované pre dohľad nad fiškálnou politikou a výsledky makroekonomickej nerovnováhy spolu s novými donucovacími mechanizmami; keďže podľa nedávnych právnych reforiem, najmä balíka šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí má byť podrobná a spoľahlivá štatistika základným prvkom správy hospodárskych záležitostí na úrovni EÚ;

  1.  je presvedčený, že treba zaujať systematický prístup ku kvalite, ktorý si možno bude vyžadovať reformu metódy prípravy európskej štatistiky a postupný prechod od nápravného k preventívnemu prístupu k celkovému riadeniu kvality európskej štatistiky, predovšetkým štatistiky verejných financií; víta záväznosť pravidiel týkajúcich sa prípravy a overovania presnosti európskej štatistiky; domnieva sa, že zásadný význam pre udržanie dôveryhodnosti štatistických údajov majú nezávislé štatistické orgány;

  2.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla pomoc a odborné znalosti, a tak im umožnila zvládnuť obmedzenia výskumu a najväčšie prekážky týkajúce sa metodiky s cieľom zabezpečiť súlad a poskytovať údaje vysokej kvality;

  3.  podporuje zámer Komisie navrhnúť zmenu a doplnenie nariadenia č. 223/2009 o európskej štatistike s cieľom vytvoriť aktívny prístup k monitorovaniu a hodnoteniu údajov o verejných financiách v počiatočnej vstupnej fáze, ktorý umožní, aby boli čo najskôr prijaté nápravné opatrenia; podporuje návrh na vytvorenie právneho rámca, ktorý bude zameraný na posilnenie rámca riadenia, najmä pokiaľ ide o profesionálnu nezávislosť národných štatistických úradov a Eurostatu, a vyžadovanie od všetkých členských štátov, aby formálne prijali záväzok podniknúť na vnútroštátnej úrovni všetky potrebné opatrenia s cieľom udržať dôveru v štatistiku a zvážiť dôslednejšie presadzovanie kódexu postupov európskej štatistiky;

  4.  naliehavo žiada Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu a Rade návrhy na právny predpis zameraný na zavedenie určitých prvkov revidovaného kódexu postupov európskej štatistiky do právnych predpisov EÚ s cieľom jasne rozlišovať medzi povinnosťami a právomocami národných štatistických úradov a vlád členských štátov, a zabezpečiť transparentnejšiu a koordinovanejšiu zodpovednosť za kvalitu údajov;

  5.  naliehavo žiada Eurostat, aby v spolupráci s hlavnými poskytovateľmi a používateľmi údajov pokračoval v úsilí o modernizáciu metódy tvorby európskej štatistiky s cieľom udržať efektívnosť nákladov;

  6.  vyzýva Eurostat, aby zabezpečil, že vo všetkých členských štátoch sa budú systémy účtovníctva verejných financií zriaďovať štandardným spôsobom a že sa budú posilňovať mechanizmami interného aj externého auditu vrátane uplatňovania nedávno revidovaného právneho rámca nariadenia č. 479/2009, ako aj ďalších legislatívnych návrhov, ak sa to bude považovať za náležité; víta zámer Európskej komisie udeliť Eurostatu vyšetrovacie právomoci;

  7.  zdôrazňuje, že všetky členské štáty by mali zabezpečiť presnosť štatistiky na všetkých úrovniach štátnej správy; vyzýva Eurostat, aby zverejnil, či má pochybnosti o presnosti v jednotlivých druhoch štatistiky;

  8.  domnieva sa, že nedávno prijatý balík šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí vyžaduje, aby boli vypracované normy týkajúce sa podrobných údajov o stupni rizika, ktorému je vystavený verejný sektor, ktoré súvisia so zárukami a podmienenými záväzkami, napríklad prostredníctvom záruk verejného sektora, a o rizikách pri partnerstve verejného a súkromného sektora; tieto by mal Eurostat urýchlene vypracovať a zverejniť, pričom zohľadní všetky úrovne štátnej správy;

  9.  víta kroky Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky (ESGAB) pri zabezpečovaní nezávislého dohľadu nad Eurostatom a európskym štatistickým systémom; vyzýva Eurostat a ostatné štatistické úrady, aby plnili odporúčania, ktoré navrhlo grémium ESGAB vo svojej výročnej správe za rok 2011;

  10. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Eurostat zabezpečil transparentnosť, pokiaľ ide o jeho vlastných zamestnancov, tým, že zverejní informácie o svojich úradníkoch a zmluvných zamestnancoch, ako aj informácie o spôsobe zamestnávania národných expertov;

  11. zdôrazňuje, že treba chrániť nezávislosť štatistickej služby pred hrozbou možných politických zásahov na úrovni členských štátov aj na európskej úrovni;

  12. konštatuje, že systém riadenia kvality si bude vyžadovať úzku spoluprácu medzi Eurostatom a orgánmi členských štátov zodpovednými za overovanie vstupných údajov o verejných financiách; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy, ktoré zabezpečia väčšiu nezávislosť a súdržnosť právomocí vnútroštátnych kontrolných úradov pri overovaní kvality zdrojov použitých na stanovenie číselných údajov o verejnom dlhu a deficite jednotlivých štátov a ktoré posilnia koordinačnú úlohu Európskeho dvora audítorov;

  13. zdôrazňuje skutočnosť, že podmienkou riadneho fungovania európskeho semestra je riadenie kvality finančnej štatistiky vlád a ostatných štatistických údajov členských štátov, ako aj presnosť a včasnosť oznamovania údajov;

  14. uznáva, že poskytovanie presnej štatistiky môže v mnohých prípadoch zahŕňať zber a porovnávanie údajov z mnohých zdrojov; poznamenáva preto, že skrátenie lehôt zverejňovania štatistiky môže v niektorých prípadoch znížiť jej spoľahlivosť alebo presnosť, či zvýšiť náklady na zber údajov; odporúča, aby sa pri posudzovaní najlepších postupov v tejto oblasti dôkladne zvážila rovnováha medzi včasnosťou, spoľahlivosťou a nákladmi na prípravu;

  15. naliehavo žiada Eurostat, aby preskúmal spôsoby, ktorými by mohol priblížiť svoje publikácie, predovšetkým publikácie na internete, priemerným občanom a neodborníkom, najmä pokiaľ ide o použitie diagramov; vyjadruje presvedčenie, že webová stránka Eurostatu by mala umožniť jednoduchší prístup k úplným súborom dlhodobých údajov a mala by obsahovať intuitívne porovnateľné diagramy s cieľom zabezpečiť občanom väčšiu pridanú hodnotu; okrem toho dodáva, že jeho pravidelné aktualizácie by mali podľa možnosti poskytovať informácie o každom členskom štáte a mali by ponúkať súbory podľa jednotlivých rokov a mesiacov a podľa možnosti a využiteľnosti súbory dlhodobých údajov;

  16. zdôrazňuje, že poskytovanie presných, relevantných a kvalitných štatistík má rozhodujúci význam pre trvalo udržateľný a vyvážený regionálny rozvoj; poznamenáva, že presné údaje sú základom získavania podrobných informácií o jednotlivých oblastiach, ako sú napríklad demografia, hospodárstvo a životné prostredie, a preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovacom procese v oblasti regionálneho rozvoja, najmä v súvislosti s vykonávaním stratégie Európa 2020;

  17. vyzýva Komisiu, aby sa ďalej zaoberala otázkou potreby spoľahlivých štatistických informácií, ktoré umožnia, aby európske politiky lepšie reagovali na hospodársku, sociálnu a územnú realitu na regionálnej úrovni;

  18. podporuje zámer Eurostatu vytvoriť právny rámec pre „záväzok zaistiť dôveru v štatistiku“; zdôrazňuje, že dodržiavanie pravidla dôvernosti údajov v rámci Európskeho štatistického systému, ako aj zásady subsidiarity, pomôže zvýšiť dôveru v štatistické úrady;

  19. konštatuje, že je dôležité zlepšiť spôsob fungovania systémov účtovníctva verejných financií; napriek tomu však žiada Komisiu, aby objasnila, či je štandardizácia systémov účtovníctva verejných financií vo všetkých členských štátoch nevyhnutná a možná; vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločnú metodiku a zrealizovala účinné, primerané a osvedčené riešenia;

  20. zdôrazňuje potrebu vytvoriť jednotný systém výskumu v oblasti sociálno-ekonomických procesov v cezhraničných oblastiach vrátane regiónov na vonkajších hraniciach Európskej únie spolu so štatistikou pre makroregióny s cieľom získať spoľahlivý, úplný a presný obraz o hospodárstve z hľadiska regionálneho a makroregionálneho rozvoja, ktorý by pokrýval mestský rozmer aj vidiecke oblasti; vyjadruje presvedčenie, že by sa mali zdokonaliť mechanizmy výskumu spojené s platobnou bilanciou; ďalej konštatuje, že regionálne a vnútroštátne výkazy by mali byť dôkladne monitorované v rámci spoľahlivého systému riadenia kvality európskej štatistiky;

  21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

  STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (27.1.2012)

  pre Výbor pre hospodárske a menové veci

  o riadení kvality európskej štatistiky
  (2011/2289(INI))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  NÁVRHY

  Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  1.  zdôrazňuje, že poskytovanie presných, relevantných a kvalitných štatistík má rozhodujúci význam pre trvalo udržateľný a vyvážený regionálny rozvoj; konštatuje, že presné a správne údaje sú základom získavania podrobných informácií o jednotlivých oblastiach, ako sú napríklad demografia, hospodárstvo a životné prostredie, a preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovacom procese v oblasti regionálneho rozvoja, najmä v súvislosti s vykonávaním stratégie Európa 2020;

  2.  vyzýva Komisiu, aby sa ďalej zaoberala otázkou potreby spoľahlivých štatistických informácií, ktoré umožnia, aby politiky EÚ lepšie reagovali na hospodársku, sociálnu a územnú realitu na regionálnej úrovni;

  3.  podporuje zámer Eurostatu vytvoriť právny rámec pre „záväzky zaistiť dôveru v štatistiku“; zdôrazňuje, že dodržiavanie pravidla dôvernosti údajov v rámci európskeho štatistického systému, ako aj zásady subsidiarity pomôže zvýšiť dôveru v štatistické úrady;

  4.  konštatuje, že je dôležité zlepšiť spôsob fungovania systémov účtovníctva verejných financií; napriek tomu však žiada Komisiu, aby objasnila, či je štandardizácia systémov účtovníctva verejných financií vo všetkých členských štátoch nevyhnutná a možná; vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločnú metodiku a zrealizovala účinné, primerané a osvedčené riešenia;

  5.  zdôrazňuje potrebu vytvoriť jednotný systém výskumu v oblasti sociálno-ekonomických procesov v cezhraničných oblastiach vrátane regiónov na vonkajších hraniciach Európskej únie spolu so štatistikou pre makroregióny s cieľom získať spoľahlivý, úplný a presný obraz o hospodárstve z hľadiska makroregionálneho rozvoja, ktorý by pokrýval mestský rozmer aj vidiecke oblasti; domnieva sa, že mechanizmy výskumu spojené s platobnou bilanciou treba zdokonaliť; okrem toho sa domnieva, že regionálne a vnútroštátne výkazy treba dôkladne monitorovať v rámci spoľahlivého systému riadenia kvality európskej štatistiky;

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  26.1.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

  Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

  Julie Girling

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  6.2.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Juan Andrés Naranjo Escobar, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sophie Auconie, Elena Băsescu, David Casa, Sari Essayah, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann