Förfarande : 2011/2289(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0037/2012

Ingivna texter :

A7-0037/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2012 - 8.8
CRE 13/03/2012 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0073

BETÄNKANDE     
PDF 148kWORD 74k
14.2.2012
PE 478.483v02-00 A7-0037/2012

om kvalitetsstyrning för den europeiska statistiken

(2011/2289(INI))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Edward Scicluna

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvalitetsstyrning för den europeiska statistiken

(2011/2289(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken” (COM(2011)0211),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0037/2012), och av följande skäl:

A. Eurostat har funnits sedan 1953 och behovet att garantera dess oberoende är allmänt erkänt.

B.  Tillförlitlig och korrekt statistik är en grundläggande förutsättning för en effektiv ekonomisk politik och budgetpolitik, på både medlemsstats- och unionsnivå.

C. För att Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning och paketet för ekonomisk styrning, inklusive den europeiska planeringsterminen, ska bli framgångsrika krävs det oberoende statistik av hög kvalitet.

D. Statistikanvändarna bör få relevanta, aktuella och tillförlitliga uppgifter som samlas in och sammanställs av nationella organ, i enlighet med principerna om opartiskhet, objektivitet och yrkesmässigt oberoende.

E.  Statistiken bör vara tillgänglig för allmänheten, lättförståelig både för beslutsfattare och för medborgarna och lämpa sig för jämförelser på årsbasis.

F.  Den europeiska statistikens kvalitet är beroende av integriteten i produktionsprocessen som helhet. Den pågående moderniseringen av metoderna för statistikframställning utgör en viktig offentlig investering för att effektivisera hela produktionskedjan och kräver fortsatt engagemang både på EU-nivå och på nationell nivå.

G. Skuldkrisen inom euroområdet har belyst farorna med statistiska felaktigheter och statistikbedrägerier som har sitt upphov i brister både när det gäller kvaliteten på offentliga räkenskapsdata från tidigare led och det nuvarande statistikhanteringssystemet.

H. Statistikorganen bör inte bara vara lagfäst oberoende, men bör också ha mekanismer och brandväggar som garanterar att de är skilda från den politiska processen, vilket gör att man undviker systemfel. Samtidigt måste det dock framhållas att det är staten som är ansvarig för att de statistiska uppgifterna är korrekta och tillförlitliga.

I.   Förhållandet mellan Eurostat och de nationella revisionsrätterna bör förstärkas.

J.   Medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter bör så snart som möjligt reformeras för att följa den nya europeiska lagstiftningen.

K. De cirka 350 lagar och regleringar på statistikområdet som gäller samtliga medlemsstater innebär en proportionellt sett större börda för de små medlemsstaterna när det gäller att följa lagstiftningen.

L.  Eurostat ska tillhandahålla de ekonomiska indikatorer som krävs för övervakning av finanspolitiken och för resultattavlan över makroekonomiska obalanser, tillsammans med nya mekanismer för efterlevnadskontroll. De nyligen antagna lagstiftningsreformerna, särskilt den s.k. sexpack-lagstiftningen för ekonomisk styrning, har satt gedigen och tillförlitlig statistik i centrum för ekonomisk styrning på EU-nivå.

1.  Europaparlamentet anser att man måste ha ett systemrelaterat förhållningssätt till kvaliteten, vilket kan komma att innebära en reform av metoderna för framtagning av den europeiska statistiken och en gradvis övergång från ett korrigerande till ett förebyggande förhållningssätt när det gäller kvalitetskontroll av europeisk statistik i allmänhet och statistik över offentliga finanser i synnerhet. Parlamentet välkomnar den bindande utformningen av reglerna för framtagning av europeisk statistik och dess verifiering. Parlamentet anser att det är nödvändigt att ha oberoende statistikorgan för att kunna upprätthålla de statistiska uppgifternas trovärdighet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla medlemsstaterna stöd och sakkunskap för att hjälpa dem att övervinna forskningsbarriärer och metodologiska hinder, med syftet att garantera efterlevnad och uppgifter av hög kvalitet.

3.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att föreslå ändringar av förordning (EG) nr 223/2009 (Statistikförordningen) för att införa en proaktiv strategi i syfte att tidigt i datafångstkedjan övervaka och utvärdera uppgifter om de offentliga finanserna, så att korrigeringar kan göras i ett så tidigt skede som möjligt. Parlamentet stöder också förslaget att inrätta en rättslig ram med syftet att förstärka ramarna för styrning, framför allt för de nationella statistikmyndigheternas och Eurostats yrkesmässiga oberoende, och som kräver att medlemsstaterna formellt åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder på nationell nivå för att upprätthålla förtroendet för statistiken och möjliggöra en striktare tillämpning av uppförandekoden för europeisk statistik.

4.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att föreslå parlamentet och rådet lagförslag som syftar till att i EU-rätten införa delar av den reviderade uppförandekoden avseende europeisk statistik, med syftet att göra en tydlig åtskillnad mellan de nationella statistikorganens och medlemsstaternas regeringars ansvar och behörigheter samt säkerställa en mer transparent och samordnad ansvarsskyldighet för uppgifternas kvalitet.

5.  Europaparlamentet uppmanar enträget Eurostat att fortsätta sin strävan att tillsammans med de huvudsakliga uppgiftslämnarna och uppgiftsanvändarna modernisera metoderna för framtagning av europeisk statistisk så att kostnadseffektiviteten kan upprätthållas.

6.  Eurostat uppmanas att se till att det inrättas standardiserade system för de offentliga räkenskaperna i samtliga medlemsstater, och att dessa system förstärks med både interna och externa kontrollmekanismer, inklusive tillämpningen av den nyligen reviderade rättsliga ramen i förordning (EG) nr 479/2009, liksom ytterligare lagförslag om det bedöms nödvändigt. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ge Eurostat större utredningsbefogenheter.

7.  Europaparlamentet understryker att alla medlemsstater bör förvissa sig om att statistiken är riktig på alla förvaltningsnivåer. Parlamentet uppmuntrar Eurostat att för alla typer av statistik offentliggöra huruvida det föreligger tvivel rörande sådan riktighet.

8.  Europaparlamentet anser att det i det nyligen antagna paketet för ekonomisk styrning behövs normer för detaljerade uppgifter om den offentliga sektorns riskexponering vad gäller garantier och ansvarsförbindelser, t.ex. genom statliga eller kommunala garantier och exponering mot offentlig-privata partnerskap. Dessa normer borde genast utvecklas och offentliggöras av Eurostat för alla nivåer av offentlig förvaltning.

9.  Europaparlamentet välkomnar att Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning har tillhandahållit oberoende tillsyn över Eurostat och Europeiska statistiksystemet. Eurostat och de andra statistikmyndigheterna uppmanas att genomföra de rekommendationer som det rådgivande organet framförde i sin årsrapport för 2011.

10. Europaparlamentet understryker att Eurostat måste sörja för transparens vad gäller den egna personalen, genom att offentliggöra information om sina fast anställda (tjänstemän) och kontraktsanställda och lämna information om på vilket sätt de nationella experterna utplaceras.

11. Europaparlamentet understryker att statistikorganens oberoende i förhållande till politiskt inflytande måste garanteras på såväl nationell som europeisk nivå.

12. Systemet för kvalitetsstyrning kommer att kräva ett nära samarbete mellan Eurostat och de nationella organ som ansvarar för verifieringen av uppgifter om de offentliga finanserna från tidigare led. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag som garanterar större oberoende och bättre enhetlighet i de nationella revisionsrätternas befogenheter när det gäller att verifiera kvaliteten på de källor som används för att fastställa nationella skuld- och underskottssiffror, och som förstärker Europeiska revisionsrättens samordnande roll.

13. Europaparlamentet understryker att kvalitetsstyrning av den offentliga sektorns finansstatistik och andra nationella statistiska uppgifter samt noggrannhet och inlämning av uppgifterna i rätt tid är en förutsättning för att den europeiska planeringsterminen ska kunna fungera ordentligt.

14. Europaparlamentet inser att man för att kunna erbjuda korrekt statistik i många fall måste samla in och sammanställa uppgifter från åtskilliga källor. Parlamentet konstaterar därför att en kortare tidsplan för publicering av statistik i vissa fall kan leda till att statistikens tillförlitlighet minskar eller att kostnaderna för uppgiftsinsamling ökar. Parlamentet rekommenderar att hänsyn ska tas till balansen mellan aktualitet, tillförlitlighet och framställningskostnad när bästa praxis på detta område övervägs.

15. Europaparlamentet uppmanar Eurostat att undersöka hur dess publikationer, särskilt de som görs tillgängliga via internet, kan göras mer användarvänliga för vanliga medborgare och icke-facklärda, särskilt vid användning av grafisk framställning. Eurostats hemsida bör kunna ge smidigare tillgång till kompletta långtidsdataserier och visa lättförståeliga och jämförande diagram för att ge medborgarna större mervärde. Dessutom bör Eurostats regelbundna statistiska uppdateringar, när det är möjligt, innehålla information om varje medlemsstat och erbjuda serier på års- och månadsbasis och, när det är möjligt och ändamålsenligt, långtidsserier.

16. Europaparlamentet betonar att tillhandahållande av rättvisande och relevant statistik av hög kvalitet är av avgörande betydelse för hållbar och balanserad regional utveckling. Parlamentet konstaterar att rättvisande och exakta uppgifter är en förutsättning för tillgång till detaljerad information inom enskilda områden såsom demografi, ekonomi och miljö, och att sådana data därför spelar en avgörande roll i beslutsprocessen inom regional utveckling, särskilt med avseende på genomförandet av Europa 2020‑strategin.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att tillgodose behovet av tillförlitlig statistisk information som gör att EU:s politik blir bättre på att reagera på den ekonomiska, sociala och territoriella verkligheten på regional nivå.

18. Europaparlamentet stödjer Eurostats avsikt att upprätta en rättslig ram för ”åtaganden om att skapa förtroende för statistiken”. Parlamentet betonar att efterlevnad av regeln om sekretess inom det europeiska statistiksystemet (ESS), såväl som av subsidiaritetsprincipen, kommer att bidra till att öka förtroendet för statistikmyndigheter.

19. Europaparlamentet konstaterar att det är nödvändigt att få de offentliga räkenskapssystemen att fungera bättre. Parlamentet uppmanar trots det kommissionen att klarlägga om det är nödvändigt och möjligt att standardisera de offentliga räkenskapssystemen i samtliga medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en gemensam metod och att tillämpa verkningsfulla, lämpliga och beprövade lösningar.

20. Europaparlamentet framhåller behovet av att utveckla ett sammanhängande system för forskning om de socioekonomiska processerna i gränsregionerna, inbegripet processerna i de regioner som ligger vid Europeiska unionens yttre gränser, jämte statistik för makroregioner för att få en tillförlitlig, fullständig och rättvisande bild av ekonomin när det gäller regional och makroregional utveckling med avseende både på den urbana dimensionen och på landsbygden. De forskningsmekanismer som är knutna till betalningsbalansen bör förbättras. Parlamentet konstaterar vidare att regionala och nationella räkenskaper bör övervakas noga, som en del av ett kraftfullt kvalitetsstyrningssystem för EU:s statistik.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (27.1.2012)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

om kvalitetsledning för den europeiska statistiken

(2011/2289(INI))

Föredragande: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet betonar att tillhandahållande av rättvisande och relevant statistik av hög kvalitet är av avgörande betydelse för hållbar och balanserad regional utveckling. Parlamentet konstaterar att rättvisande och exakta uppgifter är en förutsättning för tillgång till detaljerad information inom enskilda områden såsom befolkningsstatistik, ekonomi och miljö och att sådana data därför spelar en avgörande roll i beslutsprocessen inom regional utveckling, särskilt med avseende på genomförandet av Europa 2020‑strategin.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att tillgodose behovet av tillförlitlig statistisk information som gör att EU:s politik blir bättre på att reagera på den ekonomiska, sociala och territoriella verkligheten på regional nivå.

3.  Europaparlamentet stödjer Eurostats avsikt att upprätta en rättslig ram för ”åtaganden om att skapa förtroende för statistiken”. Parlamentet betonar att efterlevnad av regeln om sekretess inom det europeiska statistiksystemet (ESS), såväl som av subsidiaritetsprincipen, kommer att bidra till att öka förtroendet för statistiska myndighetsorgan.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det är nödvändigt att förbättra det sätt som de offentliga räkenskapssystemen fungerar på. Parlamentet uppmanar trots det kommissionen att klarlägga om det är nödvändigt och möjligt att standardisera de offentliga räkenskapssystemen i samtliga medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en gemensam metod och att genomföra verkningsfulla, lämpliga och beprövade lösningar.

5.  Europaparlamentet framhåller behovet av att utveckla ett sammanhängande system för forskning om de socioekonomiska processerna i gränsregionerna, inbegripet processerna i de regioner som ligger vid Europeiska unionens yttre gränser, jämte statistik för makroregioner för att få en tillförlitlig, fullständig och rättvisande bild av ekonomin när det gäller regional och makroregional utveckling med avseende både på den urbana dimensionen och landsbygden. Parlamentet anser att de forskningsmekanismer som är knutna till betalningsbalansen bör förbättras. Parlamentet konstaterar vidare att regionala och nationella regional- och nationalräkenskaper bör övervakas noga som en del av ett kraftfullt kvalitetsutvecklingssystem för EU-statistik.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Julie Girling


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.2.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Juan Andrés Naranjo Escobar, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Elena Băsescu, David Casa, Sari Essayah, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy