ДОКЛАД относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива

27.2.2012 - (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Satu Hassi


Процедура : 2011/0190(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0038/2012
Внесени текстове :
A7-0038/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива

(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0439),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0199/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 18 януари 2012 г.[1],

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0038/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз определя, че политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел осигуряване на високо равнище на защита, като се отчитат различията в различните региони на Съюза.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Повишаването на киселинното съдържание продължава да бъде широко разпространен проблем в Европа. Важни региони в Европа остават особено чувствителни спрямо въпросите, свързани с повишаването на киселинното съдържание, а Съюзът все още не е постигнал целите си за критичните натоварвания и нива.

Обосновка

Емисиите на серни оксиди са един от ключовите фактори за повишаването на киселинното съдържание в Европа.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Емисиите от корабите, дължащи се на изгарянето на корабни горива с високо съдържание на сяра, допринасят за замърсяването на въздуха със серен диоксид и фини прахови частици, които увреждат човешкото здраве и предизвикват повишаване на киселинността.

(3) Емисиите от корабите, дължащи се на изгарянето на корабни горива с високо съдържание на сяра, допринасят за замърсяването на въздуха със серен диоксид и фини прахови частици, които увреждат човешкото здраве и околната среда и допринасят за образуването на киселинни утайки.

Обосновка

Самият серен диоксид (не като прекурсор на киселинната утайка) е вреден не само за човешкото здраве, но също така е мощен корозивен агент по отношение на метали и сплави, бетон, исторически паметници върху карбонатна основа и скално-облицовъчни материали. За яснота - образуват се киселинни утайки и те допринасят за повишаване на киселинното съдържание на повърхностните води и почвата.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Замърсяването на въздуха, причинено от акостирали кораби, по-конкретно от туристически кораби за круизи, е голям проблем за пристанищните градове по отношение на усилията им да спазват пределно допустимите стойности на Съюза за качество на въздуха за фини прахови частици и азотен диоксид.

Обосновка

Помощни мотори доставят електричество на акостиралите кораби. Замърсяването на въздуха, което произтича от генерирането на електричество за захранване на корабите в пристанищата, е много остър проблем за качеството на въздуха в пристанищните градове. Този проблем е особен важен за корабите, които извършват круизи и имат относително по-голяма нужда от електричество, отколкото товарните кораби.

Изменение  5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Държавите членки следва да насърчават развитието на инфраструктура за подаване на електроенергия от брега, тъй като понастоящем електроенергията за корабите обикновено се произвежда от помощни двигатели.

Изменение  6

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Докато емисиите от източници на сушата са намалели, замърсяването на въздуха от корабоплаване се очаква да нарасне драматично. Следователно, ако не бъдат предприети по-нататъшни действия, около 2020 г. емисиите на серни и азотни оксиди от корабоплаването ще бъдат по-високи, отколкото емисиите от всички източници на сушата.

Обосновка

Морският сектор е значителен източник на замърсяване на въздуха в ЕС. Ако нищо не се промени, емисиите от сектора ще надвишат емисиите от всички източници на сушата. Това засилва необходимостта от бързо намаляване на емисиите на серни оксиди от корабоплаването и от обръщане внимание на емисиите на азотни оксиди в най-близко бъдеще.

Изменение  7

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3г) Увреждането на човешкото здраве в резултат от замърсяването на въздуха в пристанищата и намиращите се в близост малки и големи градове следва да бъде намалено чрез използване на гориво с максимално съдържание на сяра от 0,10 тегловни процента за маневри при акостиране и отплаване.

Изменение  8

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Съгласно Директива 1999/32/ЕО, Комисията трябва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива и да прави евентуални предложения за изменение, включително по отношение на намаляване на пределно допустимите стойности на съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs), като взема под внимание съответните дейности на Международната морска организация (IMO).

(4) Съгласно Директива 1999/32/ЕО, Комисията трябва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива и да прави евентуални предложения за изменение, включително по отношение на намаляване на пределно допустимите стойности на съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs), в съответствие с работата на Международната морска организация (IMO).

Обосновка

Намаляването на съдържанието на сяра в корабните горива се определя от Международната морска организация; тази задача е особено важна и е най-подходящо решения във връзка с нейното осъществяване да бъдат вземани на международно равнище. В своето предложение Комисията следва да настоява върху значението на международното измерение и съответно не следва да създава впечатлението, че работата на Международната морска организация е от вторично значение и може да бъде подложена на промени, без преди това да бъдат уведомявани другите международни участници.

Изменение  9

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Също така е важно Комисията да оцени последиците от спазването на ограниченията от страна на сектора на морския транспорт въз основа на доклади, изготвени от държавите членки, за да могат да бъдат планирани отдолу-нагоре подходящи съпътстващи мерки, по-конкретно посредством извършване на проучвания относно наличността на горива, техните цени, рисковете от преминаване към друг вид транспорт и въздействието на настоящата директива върху всички икономически субекти в сектора на морския транспорт. Резултатите от тези проучвания биха позволили да се изяснят предложенията на Комисията относно въвеждането на практика на нейния „пакет от инструменти“, посочен в работния документ на службите на Комисията от 16 септември 2011 г., озаглавен „Намаляване на емисиите на замърсители от морския транспорт и пакет от инструменти за устойчив воден транспорт“, и реализирането на споразуменията за устойчив воден транспорт.

 

_____________

 

*SEC(2011) 1052 окончателен.

Обосновка

Придружаващите мерки изглеждат съществени за подпомагане на адаптирането на сектора на морския транспорт: това е посланието на съобщението на Комисията COM(2011)0441. Следва да се избягва всякакво намаляване на морските услуги и следователно съществува необходимост от оценка отдолу-нагоре на последиците от настоящата директива по отношение на осигуряването на спазване, с цел да бъдат разгледани подходящи мерки, които да последват предложението на Комисията за придружаващи мерки за операторите в сектора.

Изменение  10

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Някои методи за намаляване на серни оксиди могат да генерират отпадъци, по-специално отпадъчни води, съдържащи живак, селен и следи от други химически елементи, които могат да наложат обработка на отпадъчните води преди изпускането им. Комисията следва да приеме насоки за хармонизирано развитие на приемните съоръжения в пристанищата на Съюза.

Обосновка

Въпреки че скруберите за серни оксиди могат да бъдат ефикасни средства за намаляване на емисиите, те в същото време могат да генерират отпадъци, които не следва да се изпускат в морето. Комисията следва да насърчава развитието в пристанищата на ЕС на инфраструктурата, необходима за приемане и обработка на отпадъчни води от скрубери.

Изменение  11

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С изменението на Приложение VI към MARPOL се въвеждат, inter alia, по-строги норми за съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (съответно 1,00 % от 1 юли 2010 г. и 0,10 % от 1 януари 2015 г.), както и в морските райони извън тези зони (3,5 % от 1 януари 2012 г. и, по принцип, 0,50 % от 1 януари 2020 г.). В съответствие с техните международни ангажименти, повечето държави членки са задължени да изискват от корабите от 1 юли 2010 г. нататък да използват в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA) горива със съдържание на сяра не повече от 1,00 %. С оглед да се осигури съгласуваност с международното право, както и за да се осигури надлежното привеждане в изпълнение в ЕС на новите глобално възприети норми за съдържание на сяра в горивата, следва разпоредбите на Директива 1999/32/ЕО да бъдат съгласувани с изменението на Приложение VI към MARPOL. За да се осигури възможност изискванията във връзка със съдържанието на сяра да бъдат спазвани било чрез характеристиките на самите горива, било чрез използване на технологии за намаляване на емисиите, следва да не се разрешава използването или пазарното разпространение на корабни горива, чието съдържание на сяра надхвърля 3,5 тегловни процента.

(6) С изменението на Приложение VI към MARPOL се въвеждат, inter alia, по-строги норми за съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (съответно 1,00 % от 1 юли 2010 г. и 0,10 % от 1 януари 2015 г.), както и в морските райони извън тези зони (3,5 % от 1 януари 2012 г. и, по принцип, 0,50 % от 1 януари 2020 г.). В съответствие с техните международни ангажименти, повечето държави членки са задължени да изискват от корабите от 1 юли 2010 г. нататък да използват в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA) горива със съдържание на сяра не повече от 1,00 %. С оглед да се осигури съгласуваност с международното право и еднакви условия в световен мащаб, както и за да се осигури надлежното привеждане в изпълнение в ЕС на новите глобално възприети норми за съдържание на сяра в горивата, следва разпоредбите на Директива 1999/32/ЕО най-малко да бъдат съгласувани с изменението на Приложение VI към MARPOL. Поради необходимостта да се гарантира, че всички държави членки разполагат с ефективен и еднакъв достъп до вътрешния и международния пазар, от жизнено важно значение е да бъдат отчитани предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени някои отрасли след въвеждането в Съюза на различни равнища за емисиите на сяра. Също така е важно да се следи положението отблизо и да се намират решения, чрез които се постига минимално равнище на еднакви условия. За да се осигури възможност изискванията във връзка със съдържанието на сяра да бъдат спазвани било чрез характеристиките на самите горива, било чрез използване на технологии за намаляване на емисиите, следва да не се разрешава използването или пазарното разпространение на корабни горива, чието съдържание на сяра надхвърля 3,5 тегловни процента.

Изменение  12

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Пътническите кораби се експлоатират главно в пристанищата или в близост до крайбрежните райони и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда са значителни. По отношение на тези кораби се изисква да използват корабни горива със същото максимално допустимо съдържание на сяра, както приложимото за зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (1,5 %). Като се има предвид, че за SECAs ще са валидни по-строги норми, необходимостта от подобряване на чистотата на въздуха в районите извън SECAs обуславя въвеждането на същите норми за всички пътнически кораби. Все пак, въвеждането на новите норми за пътническите кораби следва да бъде отложено с 5 години, за да се избегнат потенциални проблеми с разполагаемостта на подходящи горива.

(7) Пътническите кораби се експлоатират главно в пристанищата или в близост до крайбрежните райони и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда е значително. По отношение на тези кораби се изисква да използват корабни горива със същото максимално допустимо съдържание на сяра, както приложимото за зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (1,5 %). Като се има предвид, че за SECAs ще са валидни по-строги норми, необходимостта от подобряване на чистотата на въздуха в районите извън SECAs обуславя въвеждането на същите норми за всички пътнически кораби. Все пак, въвеждането на новата норма за SECAs за пътническите кораби следва да бъде отложено с 5 години, за да се избегнат потенциални проблеми с разполагаемостта на подходящи горива. В случаите, когато това би довело до значително отрицателно социално въздействие върху местните общности, живеещи на острови в най-отдалечените региони на Съюза и на цялата територия или на част от територията на Гърция, съответната държава членки може да отложи с още максимум пет години прилагането на нормата по отношение на ограничен брой пътнически кораби, извършващи редовни курсове по маршрути между пристанища на Съюза, при условие че се спазват съответните стандарти за качество на въздуха.

Изменение  13

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) За да бъдат гарантирани ползите, свързани с качеството на въздуха, за държавите членки, чиито крайбрежия не са част от SECAs, въвеждането на всяка нова зона за контрол на емисиите следва да бъде в рамките на IMO в съответствие с Приложение VI към Конвенцията MARPOL и да бъде подкрепено от добре обосновани научни данни в областта на икономиката и околната среда.

Изменение  14

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) За да бъдат гарантирани ползите, свързани с качеството на въздуха, за държавите членки, чиито крайбрежия не са част от SECAs, и за да се установи минимално равнище на еднакви условия за сектора в целия Съюз, обхватът на изискването за еднакво качество на горивото следва да се разшири, така че да включи териториалните води на държавите членки и зоните за контрол на замърсяването извън SECAs.

Изменение  15

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в) За да се улесни преходът към нови технологии на двигателите, които да имат потенциал за значителни допълнителни намаления на емисиите в морския сектор, Комисията следва да изготви незабавно всеобхватна стратегия за използване на втечнен природен газ, така че да стане възможно и да се насърчи оборудването на кораби с газови двигатели.

Изменение  16

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Особено важно е да се предотврати изместване на видовете транспорт, тъй като нарастването на дела на сухопътния превоз на стоки би противоречило на целите на Съюза в областта на изменението на климата и би увеличило задръстванията.

Обосновка

Средното количество емисии на CO2 на тон за километър при сухопътен транспорт е над седем пъти по-голямо в сравнение с морския транспорт. Затова следва да се предприемат мерки, за да се избегне вследствие на настоящата директива превозът на стоки да се пренасочи от морето към сушата поради по-високите разходи за гориво на корабите. Увеличаването на сухопътния транспорт също така би предизвикало задръствания и по-високи равнища на шум – два от сериозните проблеми, които европейските граждани вече изпитват.

Изменение  17

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Разходите за спазване на новите изисквания за намаляване на серните емисии водят до риск от изместване на видовете транспорт, което особено засяга районите и промишлените сектори, зависещи до голяма степен от морския транспорт. Комисията следва да се възползва изцяло от съществуващи инструменти като програмата „Марко Поло“ и трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), особено в държави членки, които граничат със зони SECAs, за да предостави целенасочена помощ с цел свеждане до минимум на риска от изместване на видовете транспорт. С оглед на настоящето икономическо положение и на възможните последици от настоящата директива, Комисията следва да представи конкретни мерки, които да предоставят на промишлеността икономическа и финансова помощ за щадящи околната среда морски технологии преди януари 2015 г., особено като се вземе предвид наличността на горива, техните цени, рисковете от изместване на видовете транспорт и въздействието на предвидените в настоящата директива мерки върху всички икономически субекти в сектора на морския транспорт.

Обосновка

По-високите разходи за корабно гориво са особено безпокойство при стоки, при които съотношението обем/стойност е значително, като напр. хартия и руди. При все че проектите в подкрепа на използването на втечнен природен газ (LNG) или газоочистващи технологии (скрубери) вече отговарят на условията за допустимост до финансиране по „Марко Поло“ или Програмата за магистрали и морета на TEN-T, тази подкрепа трябва да продължи и да се засили, за да се сведе до минимум рискът от изместване на видовете транспорт.

Изменение  18

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Следва да се улесни достъпът до другите методи за намаляване на емисиите (emission abatement methods). Тези методи могат да осигурят поне равностоен или дори по-голям ефект в сравнение с използването на нискосернисти горива, при условие че нямат значителен неблагоприятен ефект върху околната среда, например върху морските екосистеми, и ако са разработени с необходимите одобрения и контролни механизми. Критериите за използване на такива методи за намаляване на емисиите ще бъдат формулирани или от Международната морска организация (IMO), с последващо решение на Комисията за изменение или допълнение, или (при липса на съответен инструментариум на IMO), от Комисията. Известните понастоящем алтернативни методи, като например използването на бордови системи за очистване на димните газове или смесването на горивото с втечнен природен газ (LNG) следва да бъдат признати в рамките на ЕС. От съществено значение е да се насърчава изпитването и разработването на нови методи за намаляване на емисиите.

(12) Следва да се улесни и насърчава чрез стимули достъпът до другите методи за намаляване на емисиите (emission abatement methods). Тези методи могат да осигурят поне равностоен или дори по-голям ефект в сравнение с използването на нискосернисти горива, при условие че нямат значителен неблагоприятен ефект върху околната среда, например върху морските екосистеми, емисиите на CO2 или върху човешкото здраве, и ако са разработени с необходимите одобрения и контролни механизми. Критериите за използване на такива методи за намаляване на емисиите ще бъдат формулирани или от Международната морска организация (IMO), с последващо решение на Комисията за изменение или допълнение, или (при липса на съответен инструментариум на IMO), от Комисията. Известните понастоящем алтернативни методи, като например използването на бордови системи за очистване на димните газове или смесването на горивото с втечнен природен газ (LNG) следва да бъдат признати в рамките на ЕС. От съществено значение е да се насърчава и подпомага финансово изпитването и разработването на нови методи за намаляване на емисиите и да се осигурява тяхната рентабилност и масова наличност, с цел, наред с другото, да се избегне преминаване от морски транспорт на близки разстояния към използване на камиони, което би имало неблагоприятни за околната среда последици.

Изменение  19

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Използването на втечнен природен газ (LNG) на практика премахва емисиите на серни оксиди. През 2014 г. се очаква да бъде въведен нов кодекс за корабите, използващи LNG, както и поредната ревизия на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (Конвенцията SOLAS). Държавите членки следва да обърнат особено внимание на необходимостта от гарантиране на безопасността и наличието на кораби, използващи LNG, както и на безопасността на дейностите по зареждане с гориво, като същевременно не допуснат ревизираната Конвенция SOLAS да създаде ненужни пречки пред използването на LNG. Комисията следва да отпуска европейски средства, например по програмата „Марко Поло“, за колкото е възможно по-широк кръг получатели, за да насърчи използването на LNG с ниско съдържание на сяра като корабно гориво. Държавите членки следва да допринасят за тази тенденция посредством предоставяне на финансови облекчения за собствениците на кораби, които инвестират в употребата на LNG или в разработването и употребата на газоочистващи системи (скрубери).

Обосновка

Важно е да се отчете опитът от ревизирането на Приложение VІ към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (Конвенцията MARPOL) (за което беше постигната договореност през 2008 г., но тъй като предложението на Комисията беше представено почти три години по-късно, някои държави членки вече се питаха какво е било договорено). Като членове на Международната морска организация (IMO) за разлика от Комисията, държавите членки следва да гарантират, че новият кодекс за LNG насърчава използването на този по-чист вид гориво, без да прави компромис с нормите за безопасност. Следва да бъдат взети под внимание правилата за безопасност при зареждане с гориво и наличието на инсталации за зареждане.

Изменение  20

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Като алтернативно решение за намаляване на емисиите държавите членки могат да улесняват акостиралите кораби да използват електрозахранващи системи, намиращи се на брега, вместо генерирана на борда електроенергия.

Изменение  21

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) За да се насърчи бързото приемане на методи за намаляване на емисиите, които постигат поне същото понижаване на емисиите на серни оксиди като определеното в настоящата директива, Съюзът и държавите членки следва да насърчават алтернативни методи като например използване на бордови системи за пречистване на отработените газове и технологии за втечнен природен газ посредством подходящи финансови стимули.

Изменение  22

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г) Държавите членки следва също да използват механизми като диференцирани такси и такси на километър, основани на емисионните характеристики, докато влезе в сила общото изискване за 0,50 % по отношение на максималното съдържание на сяра в горивото.

Изменение  23

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12д) Необходимо е да се изисква от държавите членки да прилагат политики на „липса на специална такса“ за отпадъчни води от системите за пречистване на отработени газове в пристанищата, за да се гарантира правилното третиране на отпадъци, генерирани от използването на алтернативни методи за намаляване на емисиите.

Изменение  24

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12е) Всички финансови стимули от страна на държавите членки за методи за намаляване на емисиите, които постигат понижаване на емисиите, поне равностойно на това, което се постига при използването на гориво с ниско съдържание на сяра, следва да отчитат инвестициите, направени преди 5 юли 2011 г., при условие че оборудването съответства на критериите на IMO, докато Комисията не приеме допълнителни критерии.

Изменение  25

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12ж) За да се улесни своевременното вземане на инвестиционни решения, ранното приспособяване следва да бъде подкрепяно със стимули. За да се предотврати потенциалната опасност от връщане към традиционни видове транспорт и за да бъдат ограничени неблагоприятните последици в областта на конкуренцията, е необходимо да бъдат въведени програми на държавите членки за финансиране за прилагане на новите изисквания относно използването на горива с ниско съдържание на сяра.

Изменение  26

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12з) Алтернативните методи за намаляване на емисиите като скруберите могат да генерират отпадъци, които не следва да бъдат изхвърляни в морето. Поради това Комисията следва да приеме общи насоки, за да се гарантира правилното третиране на тези отпадъци.

Изменение  27

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12и) Държавите членки следва да гарантират наличието и равномерното разпределение на отговарящо на нормите гориво в съответствие с правило 18 от измененото Приложение VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL).

Изменение  28

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12 й (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12й) Предвид трудностите, които държавите членки срещат при постигането на целите за качество на въздуха, определени в законодателството на ЕС, и предвид все още съществуващата разлика между тези цели и препоръките на Световната здравна организация, Комисията следва да ги подпомага при подготовката на необходимия анализ за кандидатстване пред IMO за определяне на допълнителни европейски морски зони като SECAs, по-конкретно в Средиземно море, в североизточната част на Атлантическия океан (включително в Ирландско море) и в Черно море. Комисията също така следва да проучи ползите от определянето на морските зони на ЕС за зони за контрол на емисиите на азотни оксиди.

Изменение  29

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да може Комисията да определи датата, от която да влезе в сила нормата за пределно допустимо съдържанието на сяра в размер 0,5 %, а също и да определя нови зони за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs), да одобрява нови алтернативни методи за намаляване на емисиите и да въвежда съответните условия за тяхното прилагане, да осигурява подходящ мониторинг на съдържанието на сяра в горивата и да задава изисквания за хармонизирано съдържание и формат на докладите на държавите членки, както и да адаптира разпоредбите на директивата към научно-техническия прогрес, следва да Й бъдат делегирани правомощия съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: определяне на датата, от която да влезе в сила в ЕС нормата за пределно допустимо съдържанието на сяра в горивата в размер на 0,5 тегловни процента; определяне на нови зони за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs) въз основа на съответно решение на Международната морска организация (IMO); одобряване на нови методи за намаляване на емисиите, които не са включени в обхвата на Директива 96/98/ЕО на Съвета, както и въвеждане, допълване или изменяне на условия за тяхното прилагане; специфициране на начини за вземане на проби и мониторинг на емисиите; определяне на съдържанието и формата на докладите; и въвеждане на изменения в член 2, параграфи 1, 2, 3, 3а, 3б и 4 или в член 6, параграфи 1а и 2, във връзка с научно-техническия прогрес и, в случаите при които това е уместно — във връзка с инструментите на Международната морска организация (IMO). От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на равнище експерти. При подготвянето и съставянето на делегирани актове, Комисията следва да осигурява едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(13) За да може Комисията да определя нови зони за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs), да одобрява нови алтернативни методи за намаляване на емисиите и да въвежда съответните условия за тяхното прилагане, да осигурява подходящ мониторинг на съдържанието на сяра в горивата и да задава изисквания за хармонизирано съдържание и формат на докладите на държавите членки, както и да адаптира разпоредбите на директивата към научно-техническия прогрес, следва да й бъдат делегирани правомощия съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: определяне на нови зони за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs) въз основа на съответно решение на Международната морска организация (IMO); одобряване на нови методи за намаляване на емисиите, които не са включени в обхвата на Директива 96/98/ЕО на Съвета, както и въвеждане, допълване или изменяне на условия за тяхното прилагане; специфициране на начини за вземане на проби и мониторинг на емисиите; определяне на съдържанието и формата на докладите; и въвеждане на изменения в член 2, параграфи 1, 2, 3, 3а, 3б и 4 или в член 6, параграфи 1а и 2, във връзка с научно-техническия прогрес и, в случаите при които това е уместно — във връзка с инструментите на Международната морска организация (IMO). От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на равнище експерти. При подготвянето и съставянето на делегирани актове, Комисията следва да осигурява едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  30

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Предвид глобалното измерение на политиката в областта на околната среда и емисиите от корабоплаването настоящата директива насърчава Съюза и неговите държави членки да популяризират активно, в рамките на Международната морска организация, целта за постигане на еднакви стандарти на емисиите за всички морски зони по света.

Изменение  31

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква -а) (нова)

Директива 1999/32/ЕО

Член 2 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а) точка 3 се заменя със следното:

 

„3. корабно гориво означава всякакво течно гориво, получено от нефт, а също и биогориво, предназначено или използвано на борда на кораб, включително горивата, определени в ISO 8217. То включва всяко течно гориво, получено от нефт и използвано на борда на плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, или плавателни съдове с развлекателна цел, съгласно определенията в Директива 97/68/EО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1997 г. относно сближаване на законодателството на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника и Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законoвите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно плавателните съдове с развлекателна цел, когато такива плавателни съдове плават в морски води;“

Обосновка

Използването на биогорива в днешно време е технически възможно, а такива горива съществуват и за плавателни съдове. Във връзка с това директивата следва да е ясна в своята формулировка и да позволява използването на биогорива.

Изменение  32

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 1999/32/ЕО

Член 3a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки са длъжни да гарантират, че на тяхна територия не се използват или разпространяват на пазара корабни горива със съдържание на сяра над 3,5 тегловни процента.

Държавите членки са длъжни да гарантират, че на тяхна територия не се използват или разпространяват на пазара корабни горива със съдържание на сяра над 3,5 тегловни процента, с изключение на горива, доставяни на кораби, използващи методи за намаляване на емисиите със затворени системи в съответствие с член 4в.

Изменение  33

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква б)

Директива 1999/32/ЕО

Член 1 a – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченото в настоящия параграф се отнася за всички кораби, плаващи под всички флагове, включително корабите, чието пътуване е започнало извън ЕС.

Посоченото в настоящия параграф се отнася за всички кораби, плаващи под всички флагове, включително корабите, чието пътуване е започнало извън ЕС, без да се засягат освобождаванията, които се съдържат в Приложение VI към MARPOL.

Изменение  34

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква б)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да приемат финансови мерки в полза на определени сектори или подсектори, които са изложени на риск от икономически затруднения в резултат на изпълнението на изискванията, посочени в буква б) от член 4а, параграф 1, и да компенсират разходите за прилагане на тези изисквания.

 

Най-късно до края на 2013 г. Комисията приема насоки относно приложимите правила за държавна помощ, които да бъдат следвани в това отношение.

Обосновка

Спазването на намалените пределни стойности за сяра в корабното гориво води до значително увеличение на таксите за превоз на товари по море. Това има крайно негативно въздействие върху конкурентоспособността на секторите, които зависят от транспортни услуги по море. На държавите членки, които граничат със зони за контрол на емисиите на серни оксиди, трябва да бъде позволено да компенсират временно с държавни помощи разходите за предприятията, които са изложени на конкуренция в световен план и на значителни разходи, свързани с регулирането на серните емисии.

Изменение  35

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква в)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a – параграф 1a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Държавите членки трябва да предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването не се използват корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

 

1a. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването не се използват корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

 

a) 3,50 %, в периода, започващ от 1 януари 2012 г.;

a) 3,50 %, в периода, започващ от 1 януари 2012 г.;

б) 0,50 %, в периода, започващ от 1 януари 2020 г.

б) 0,50 %, в периода, започващ от 1 януари 2015 г.;

 

ба) 0,10 %, в периода, започващ от 1 януари 2020 г.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а от настоящата директива, отнасящи се за датата, от която ще влезе в сила нормата за съдържание на сяра, посочена в буква б) от настоящия параграф. Въз основа на оценка от страна на Международната морска организация (IMO) относно разполагаемостта на корабни горива със съдържание на сяра до 0,50 тегловни процента, която оценка е спомената в правило 14.8 от Приложение VI към MARPOL, тази дата ще бъде или 1 януари 2020 г. или 1 януари 2025 г.

 

Посоченото в настоящия параграф се отнася за всички кораби, плаващи под всички флагове, включително корабите, чието пътуване е започнало извън ЕС, без това да засяга посоченото в параграфи 1 и 4, както и в член 4б.

Посоченото в настоящия параграф се отнася за всички кораби, плаващи под всички флагове, включително корабите, чието пътуване е започнало извън ЕС, без това да засяга посоченото в параграфи 1 и 4, както и в член 4б.

Изменение  36

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква г)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а от настоящата директива, отнасящи се за определянето на морски райони като зони за контрол на емисиите на серни оксиди, въз основа на решение на Международната морска организация (IMO) съгласно правило 14.3.2 от Приложение VI към MARPOL.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а от настоящата директива, отнасящи се за определянето на морски райони като зони за контрол на емисиите на серни оксиди, в съответствие с определянето от страна на Международната морска организация (IMO) съгласно правило 14.3.2 от Приложение VI към MARPOL.

Изменение  37

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква д)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. В случай на неспазване на ограниченията, определени в параграфи 1, 1а и 4, и след преглед на всички доказателства, органите, извършващи държавен пристанищен контрол, се оправомощават да задържат кораба, докато нарушението не бъде поправено.

 

От плавателните съдове, които не отговарят на условията, се изисква да изпразнят резервоарите и да платят глоба за всеки ден нарушение.

 

Държавите членки могат също така да предприемат допълнителни действия за изпълнение съгласно международното морско право.

Изменение  38

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква д)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4а – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Чрез дерогация от параграфи 4 и 4а в случаите, когато спазването на пределно допустимите стойности, посочени в параграф 4, ще доведе до значително отрицателно социално въздействие върху местните общности, живеещи на острови в най-отдалечените региони на Съюза и на цялата територия или на част от територията на Гърция, съответната държава членки може да отложи с максимум пет години сроковете, посочени в този параграф, по отношение на ограничен брой пътнически кораби, извършващи редовни курсове по маршрути между пристанища на Съюза, при условие че се спазват съответните стандарти за качество на въздуха.

 

Държавите членки, които възнамеряват да се възползват от тази разпоредба, изготвят списък на корабите и маршрутите, които отговарят на условията за възползване от тази дерогация, и го представят за одобрение на Комисията. Съответните държави членки публикуват одобрения списък.

Изменение  39

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква д)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a – параграф 4 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че в техните териториални води и в зоните за контрол на замърсяването, попадащи извън зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, никои кораби, плаващи до или от пристанище в ЕС, не използват корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля 0,10 %, считано от 1 януари 2015 г.

 

Посоченото в настоящия параграф се отнася за всички кораби, плаващи под всички флагове, включително корабите, чието пътуване е започнало извън Съюза.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4б – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Считано от 1 януари 2015 г., държавите членки вземат всички необходими мерки за привеждане на съдържанието на сяра в корабните горива, използвани от кораби по вътрешните водни пътища, в териториалните води на Съюза или от всички кораби, закотвени в пристанища на Съюза, в съответствие със стойностите, съдържащи се в член 4, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО.

Обосновка

Съобразно настоящия режим се прилагат различни максимално допустими стойности на съдържанието на сяра по отношение на океанските кораби и съдовете, плаващи по вътрешни плавателни пътища, дори ако плават в едни и същи речни устия. Този пропуск трябва да се коригира и максимално допустимите стойности за корабите, плаващи в океаните, следва да се приведат в съответствие с разпоредбите относно плаването по вътрешни плавателни пътища и извънпътната подвижна техника, които се прилагат понастоящем от директивата за качеството на горивата в ЕС. Като се имат предвид последиците за здравето от емисиите от кораби (особено праховите частици) и концентрацията на населението в крайбрежните райони, е необходимо да се вземат мерки за намаляване на местното замърсяване на въздуха. Сходните стандарти по отношение на сярата за корабоплаването по крайбрежието и по вътрешните плавателни пътища са обосновани от необходимостта да се подобри качеството на въздуха около пристанищата и в крайбрежните зони.

Изменение  41

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4ба

 

Наличност на корабни горива

 

1. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират наличността и балансираното разпределение на корабни горива:

 

- със съдържание на сяра, което не надвишава 0,10 %, от 1 януари 2015 г.;

 

- със съдържание на сяра, което не надвишава 0,50 %, от 1 януари 2015 г.;

 

2. Параграф 1 не изключва въвеждането на подобни мерки от по-ранна дата.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4б б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4бб

 

Еквиваленти

 

Администрацията на дадена държава членка може да разреши на кораб да се монтира приспособление, материал, устройство или апарат, или да се използва друг процес, алтернативно гориво или метод за спазване на изискванията като алтернатива на тези, отговарящи на изискванията по настоящата директива, ако това приспособление, материал, устройство или апарат, или друг процес, алтернативно гориво или метод за спазване на изискванията са поне толкова ефективни по отношение на намаляването на емисиите, колкото тези, изисквани от настоящата директива, включително всеки от стандартите, определени в членове 4а и 4б.

Обосновка

Правило 4 от Приложение VІ към MARPOL, отнасящо се до еквивалентността, включва нетехнически или операционни процедури, чрез които могат да се приемат алтернативни методи за спазване. Това следва да бъде включено в ревизираната директива на ЕС, за да се насърчи разработването и инвестирането в иновативни технологии.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Корабите, използващи методите за намаляване на емисиите по параграф 1 са длъжни трайно да постигат намаления на емисиите на серен диоксид, които да са поне еквивалентни на намаленията, които биха били постигнати чрез използване на корабни горива, съответстващи на изискванията по член 4а и член 4б. Емисиите на серен диоксид при използването на методи за намаляване на емисиите не трябва да надхвърлят пределно допустимите стойности, посочени в Приложение 1.

2. Корабите, използващи методите за намаляване на емисиите по параграф 1, постигат намаления на емисиите на серен диоксид, които са поне еквивалентни на намаленията, които биха били постигнати чрез използване на корабни горива, съответстващи на изискванията по член 4а и член 4б.

Обосновка

Заличаването на „трайно“ ще гарантира, че скруберите, които временно могат да не са в съответствие, все още са разрешени от директивата. Заличаването също ще позволи използването на други методи за спазване, като например осредняване. Промишлеността активно проучва възможността за осредняване в определени географски зони, където това е най-разумно, като например Северноамериканската зона за контрол на емисиите. Не всички алтернативни методи за спазване ще постигнат „трайни“ намаления, но тяхното общо въздействие върху здравето и околната среда по дефиниция ще бъде еквивалентно на или по-добро от използването на отговарящо на критериите гориво. Европейският парламент следва да гарантира, че ЕС не прекратява по невнимание възможността за по-нататъшно проучване на иновативни решения. Последното изречение трябва да се премести от член 4в, тъй като то е специфично само за използването на системи за пречистване на отработените газове и следователно ще бъде по-добре поместено в съответния раздел на таблицата в приложение 2.

Изменение  44

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Като алтернативно средство за намаляване на емисиите държавите членки насърчават акостиралите кораби да използват електрозахранващи системи, намиращи се на брега.

Изменение  45

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки гарантират, че пристанищните органи включват в пристанищната такса или в други такси всички разходи за приемане, обработка и обезвреждане на отпадъчните води от системите за очистване на отработените газове в съответствие с Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г.1 относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, независимо от наличието или не на отпадъци.

 

__________________

 

1 OВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81.

Изменение  46

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Подкрепата на държавите членки за инсталирането на бордови системи за пречистване на отработените газове, поръчани преди 31 декември 2013 г., се счита за съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107 от ДФЕС.

Изменение  47

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а по следните въпроси:

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член  и със съответните стандарти и инструменти, приети от IMO, по следните въпроси:

Обосновка

От формулировката изглежда, че Комисията може да приема чрез делегирани актове мерки, които могат да се различават от решенията на IMO. При все това е важно да се запази цялостно спазване на приложение VI към MARPOL, тъй като различията в рамките на ЕС по отношение на методите за намаляване на емисии може да доведе до невъзможност за насърчаване на алтернативи за използване на горива с ниско съдържание на сяра, което е важен аспект на директивата.

Изменение  48

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8 a (нова)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4д a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a. Добавя се следният член:

 

„Член 4да

 

Наличност на горива

 

Без да се засягат разпоредбите, посочени в членове 3 и 4:

 

1. Ако държава членка установи, че даден кораб не спазва стандартите за отговарящо на критериите гориво, определени в настоящата директива, компетентният орган на държавата членка може да изиска от кораба:

 

а) да представи списък на действията, извършени за постигане на спазване; както и

 

б) да предостави доказателства, че е направен опит за закупуване на отговарящо на критериите гориво в съответствие с плана за пътуването, и ако такова гориво не е било налично в планираното място, че са направени опити за намиране на алтернативни източници на такова гориво и че въпреки усилията за намиране на отговарящо на критериите гориво такова не е било налично за закупуване.

 

2. От кораба не се изисква да се отклони от планирания маршрут или да забави неоправдано пътуването, за да постигне спазване.

 

3. Държавата членка може се въздържи от мерки за контрол, ако корабът може да документира, че се е опитал добросъвестно да получи отговарящо на критериите гориво, като предостави информацията, посочена в параграф 1.

 

4. Корабът нотифицира своята администрация и компетентния орган на съответното пристанище на местоназначението, когато не може да закупи отговарящо на критериите гориво.

 

5. Държавите членки нотифицират Комисията, че даден кораб е представил доказателства за липса на наличност на отговарящо на критериите гориво.

 

6. Тази документация се разглежда при изпълнението на настоящата директива.“

Изменение  49

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 9 – буква а)

Директива 1999/32/ЕО

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки трябва да предприемат всички необходими мерки да проверяват чрез вземане на проби дали съдържанието на сяра в използваните горива съответства на изискванията по членове 3, 3а, 4, 4а и 4б. Вземането на проби следва да започва от датата, на която влизат в сила съответните норми за максимално съдържание на сяра в горивата. То трябва да се извършва достатъчно често и по такъв начин, че пробите да са представителни за проверяваното гориво и, специално при корабните горива, за горивото, което се използва от плавателните съдове когато се намират в съответните морски зони и пристанища.

Държавите членки предприемат всички необходими мерки да проверяват чрез вземане на проби дали съдържанието на сяра в използваните горива съответства на изискванията по членове 3, 3а, 4, 4а и 4б. Вземането на проби започва от датата, на която влизат в сила съответните норми за максимално съдържание на сяра в горивата. То се извършва периодично, достатъчно често, в достатъчни количества и по такъв начин, че пробите да са представителни за проверяваното гориво и, специално при корабните горива, за горивото, което се доставя и използва от плавателните съдове, когато се намират в съответните морски зони и пристанища.

Изменение  50

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 9 – буква а)

Директива 1999/32/ЕО

Член 6 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) вземане на проби и анализ за проверка дали използването на корабно гориво за изгаряне на борда съответства на насоките, които ще бъдат разработени от IMO;

Изменение  51

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 10 – буква в и буква в a (нови)

Директива 1999/32/ЕО

Член 7 – параграфи 2 и 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) параграф 2 и параграф 3 отпадат.

в) параграф 2 се заменя със следното:

 

„2. Въз основа на, inter alia:

 

а) годишни доклади, подавани съгласно параграфи 1 и 1а;

 

б) наблюдавани тенденции в качеството на въздуха, повишаването на киселинното съдържание, разходите за гориво и промените във видовете транспорт;

 

в) напредъка при намаляването на емисиите на серни и азотни оксиди от кораби чрез механизмите на IMO след инициативи на Съюза в тази насока;

 

До 31 декември 2013 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, който по целесъобразност се придружава от законодателни предложения. В своя доклад Комисията разглежда:

 

- потенциалните последици на вътрешния пазар, по-конкретно по отношение на конкурентоспособността, от прилагането на различните норми за емисии в Съюза;

 

- определянето на допълнителни зони за контрол на емисиите на серни и азотни оксиди;

 

- нормите за качество за корабни горива в съответствие с приложимите норми съгласно Директива 98/70/EО;

 

- допълнителните или алтернативните мерки за по-нататъшно намаляване на емисиите от корабите.“

 

ва) параграф 3 отпада.

Изменение  52

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 10 – буква в б) (нова)

Директива 1999/32/ЕО

Член 7 – параграфи 2 a и 2 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) добавят се следните параграфи 2а и 2б:

 

„2а. Комисията прави оценка на въздействието на настоящата директива и в срок до края на 2012 г. предлага набор от компенсиращи мерки за намаляване на негативното въздействие върху корабната индустрия в целия Съюз.

 

2б. Ако IMO реши преди 1 януари 2015 г. да измени Приложение VІ към MARPOL, Комисията автоматично представя ново предложение, за да включи това изменение в правото на Съюза.“

Изменение  53

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Директива 1999/32/ЕО

Член 9a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, параграф 1а и параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1а и параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4а, параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1а и параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение  54

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Директива 1999/32/ЕО

Член 9a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, параграф 1а и параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1а и параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощия, посочено в настоящото решение. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, параграф 2, член 4б, параграф, член 4в, параграф 4, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1а и параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощия, посочено в настоящото решение. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

Обосновка

Целта е съгласуваност с останалата част от текста.

Изменение  55

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Директива 1999/32/ЕО

Член 9a – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4а, параграф 1а и параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1а и параграф 4, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Ако Европейският парламент или Съветът отправят съответно искане, този период може да бъде удължен с 2 месеца.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4а, параграф 2, член 4в, параграф 4, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1а и параграф 4, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражение в срок от три месеца, след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Ако Европейският парламент или Съветът отправят съответно искане, този период може да бъде удължен с три месеца.

Изменение  56

Предложение за директива – акт за изменение

Приложение

Директива 1999/32/ЕО

Приложение 2 – параграф 2 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– подробно да документират, че всякакви изхвърляния на отпадъци в морето, включително в намиращи се в заливи пристанища, пристани и в речни устия, нямат значителни отрицателни въздействия и не пораждат рискове за човешкото здраве и околната среда.

– подробно да документират, че всякакви отпадъчни води, включително отпадъчни води, които отговарят на изискванията за отпадъчната вода, посочени в резолюция MEPC.184(59) на IMO, изхвърлени в морето, включително в намиращи се в заливи пристанища, пристани и в речни устия, нямат значителни отрицателни въздействия и не пораждат рискове за човешкото здраве и околната среда.

  • [1]               Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

Основната цел на предложението е да се приложат пределно допустимите стойности на съдържанието на сяра в корабните горива, договорени от Международната морска организация (IMO) през 2008 г.

Това е може би най-важната здравна реформа на настоящия законодателен мандат. Счита се, че понастоящем замърсителите на въздуха от корабни горива причиняват преждевременната смърт на 50 000 души годишно в Европа.

Нормите за съдържанието на сяра в приложение VІ към Конвенцията MARPOL на IMO са 0,1% в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs) от 2015 г. и 0,5% в морските райони извън тези зони от 2020 г. Държавите, на които се падат 85% от световния корабен тонаж, са ратифицирали тези пределно допустими стойности.

В Европа зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs) включват Северно море, Ламанша и Балтийско море. И в САЩ, и в Канада зони за контрол на емисиите се прилагат до 200 морски мили от брега. Понастоящем пределно допустимото съдържание на сяра в SECAs е 1%. Горивото, използвано в открито море, може да съдържа до 4,5% сяра до края на 2011 г. и 3,5% от края на 2011 г. до 2019 г.

Серните и азотните оксиди създават вторични прахови частици във въздуха, които са вредни за здравето. Намаляването на емисиите от корабите ще улесни постигането на нормите за качество на въздуха в редица държави членки.

Ако емисиите на серни оксиди от кораби не бъдат намалени, тези емисии в моретата на ЕС ще надхвърлят общите емисии от сушата на ЕС преди края на настоящото десетилетие. Тези емисии от сушата вече са намалени с 90% от най-високата им стойност, като между 1990 г. и 2008 г. намалението е 72%.

Максимално допустимото съдържание на сяра в горивото за сухопътните превозни средства е 10 ppm, 100 пъти по-малко от пределно допустимата стойност, която ще се прилага в SECAs от 2015 г.

В съответствие с договореното в рамките на IMO също така ще бъде възможно емисиите от корабите да бъдат намалени по алтернативни начини. Сухите димни газове могат да бъда очиствани с газоочистващи системи, които действат на същия принцип като уредите, използвани от десетилетия за очистване на серните оксиди от сухи димни газове, изпускани от разположени на сушата заводи и електроцентрали. Може да се използва също така и втечнен природен газ (LNG).

Всички тези начини за намаляване на емисиите на серни оксиди намаляват също и азотните оксиди и саждите. Азотните оксиди предизвикват не само замърсяване на атмосферата и киселинни дъждове, а и еутрофикация на водните басейни и сушата, а саждите допринасят за затоплянето.

Счита се, че използването на газоочистващи системи за сухите димни газове ще намали разходите за намаляването на емисиите поне наполовина, ако корабът плава основно в SECAs. Вероятно LNG ще започне да се използва широко за гориво в новите кораби, когато пристанищата масово започнат да разполагат с необходимата инфраструктура за зареждане с LNG.

Според оценката на Комисията паричното изражение на ползите по отношение на здравето, които могат да бъдат постигнати, надхвърля между 2 и 25 пъти разходите за намаляване на емисиите от кораби. Комисията оценява паричното изражение на ползите по отношение на здравето на стойност между 8 и 16 млрд. евро, а разходите – на стойност между 0,6 и 3,7 млрд. евро.

Няма оценка на паричното изражение на ползите по отношение на околната среда, но например във Финландия киселинните дъждове биха намалели с 60% от сегашните нива.

В съществуващата директива относно съдържанието на сяра в корабните горива пределно допустимите стойности на сярата за кораби в пристанища е 0,1%, а за кораби, изпълняващи редовни пътнически услуги, 1,5% – стойности, които надвишават договорените по-рано в IMO пределни стойности. Последната цифра е същата като първата пределно допустима стойност за SECAs, договорена в IMO.

Комисията предлага новото пределно допустимо съдържание на сяра за SECAs (0,1%) да се прилага също така и за всички пътнически кораби, които редовно влизат в пристанища на ЕС, но това да влезе в сила през 2020 г.

Предлаганите от докладчика изменения към предложението на Комисията

Докладчикът приветства и изразява подкрепа за основния замисъл на предложението на Комисията и подчертава, че договорените в IMO пределни стойности ще влязат в сила на всяка цена дори при липса на директива. Директивата обаче би могла да изясни и стандартизира прилагането и мониторинга в рамките на ЕС на договорените в IMO пределни стойности, да създаде равни условия за конкуренция, да улесни преходния период и да насърчи иновациите.

С преминаването към по-строго пределно допустимо съдържание на сяра би било възможно да се постигнат значителни ползи по отношение на здравето и околната среда по разходо-ефективен начин, ако пределно допустимата норма от 0,1% се приложи по-широко, отколкото само в съществуващите в Европа SECAs.

Поради това докладчикът подкрепя предложението на Комисията пределно допустимото съдържание от 0,1% сяра да се отнася и за кораби, изпълняващи редовни пътнически услуги Докладчикът обаче предлага това пределно допустимо съдържание да влезе в сила през 2015 г., когато ще влезе в сила и в SECAs.

Докладчикът предлага освен това пределно допустимото съдържание от 0,1% сяра да се отнася за всички териториални води на държавите членки на ЕС на разстояние до 12 морски мили от бреговата ивица. С други думи, пределно допустимото съдържание, което понастоящем се прилага в пристанищата на ЕС, да обхване и териториалните води.

Тези изменения биха дали възможност за постигане на значителни ползи по отношение на здравето и околната среда и биха създали равнопоставеност във връзка с разходите за реформата.

В държавите членки на ЕС, чието крайбрежие се намира изцяло или частично в SECAs, делът на емисиите на серни оксиди, дължащи се на корабоплаване, е следният: Дания 39%, Нидерландия 31%, Швеция 25%, Обединеното кралство и Франция 18% и Белгия 13%. В някои държави извън SECAs делът също е висок: Ирландия 21%, Португалия 20%, Италия и Испания 15%. За няколко острова и крайбрежия в Средиземно море делът е над 20%, в някои случаи над 30%.

Докладчикът предлага до края на 2013 г. Комисията да проучи установяването на нови зони за ограничаване на емисиите в европейските морета, както и методи за допълнително намаляване на емисиите, да докладва относно проучванията си пред Европейския парламент и пред Съвета и да представи предложения за евентуални нови зони за контрол на емисиите на серни и азотни оксиди.

Тъй като през преходния период някои оператори ще трябва да понесат значителни допълнителни разходи, особено за пътувания главно или преобладаващо в SECAs, докладчикът предлага да се улесни използването на държавна помощ за инвестиране. Обикновено максималната стойност на държавната помощ е 10% за екологически инвестиции, направени по-малко от три години преди мерките да станат задължителни.

Докладчикът предлага в този случай да бъде разрешена по-голяма държавна помощ до края на 2013 г. Това е оправдано, тъй като намаляването на емисиите от корабоплаването е сериозна икономическа полза за публичния сектор благодарение на съпътстващото намаляване на разходите за здравеопазване. Това също би помогнало да се раздвижи пазарът за газоочистващи системи за сухите димни газове.

Заинтересовани страни, осъществяващи срещи с докладчика Satu Hassi във връзка с Директивата за съдържанието на сяра в корабните горива

Правителства и постоянни представителства:

Ida Auken, министър на околната среда на Дания

Постоянно представителство на Дания

Ville Niinistö, министър на околната среда на Финландия

Постоянно представителство на Финландия

Постоянно представителство на Франция

Постоянно представителство на Полша

Lena Ek, министър на околната среда на Швеция

Постоянно представителство на Швеция

Европейска комисия:

ГД „Околна среда“, служители, отговарящи за Директивата за съдържанието на сяра в корабните горива

Промишленост и неправителствени организации:

Armateurs de France

Brittany Ferries

Конфедерация на финландската промишленост

Couple Systems

Европейско бюро по околната среда

Европейски съвет по круизите (ECC)

Европейска петролна асоциация

Асоциация на системите за пречистване на отработени газове

ExxonMobil

Федерация на финландската горска промишленост

Асоциация на финландските корабопритежатели

FIPRA International (представителство на Royal Caribbean Cruises Ltd)

Germanischer Lloyd

Пристанище Ротердам

Scandline

Stena AB

Total

Транспорт & околна среда (T&E)

TT-Line GmbH & Co. KG

Wärtsilä

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (17.1.2012)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива
(COM(2011)0439 – C7‑0199/2011 – 2011/0190(COD))

Докладчик по становище: Vilja Savisaar-Toomast

КРАТКА ОБОСНОВКА

През 2008 г. Международната морска организация (ММО) прие нови максимални стойности за съдържанието на сяра в корабното гориво. В зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs) максималната допустима стойност беше намалена от 1,5 % до 1 %, считано от 1 юли 2010 г., и до 0,1 %, считано от 1 януари 2015 г. В ЕС SECAs са Балтийско море, Северно море и Ламанша.

Допустимата стойност за други морски зони ще се намали от 4,5 % до 3,5 %, считано от 1 януари 2012 г., и до 0,5 %, считано от 1 януари 2020 г. Началната дата на пределно допустимото съдържание от 0,5 % може да бъде отложена с пет години, ако насроченият за 2018 г. преглед установи, че има неравновесие между търсенето и предлагането на подходящи горива.

Пътнически кораби на редовни рейсове в момента трябва да отговарят на пределно допустимото съдържание за SECAs, независимо дали пътуват или не в тези зони. Комисията предлага тези кораби да бъдат предмет на пределно допустимото съдържание от 0,1 %, считано от 2020 г. Петгодишната отсрочка в сравнение със зоните SECAs се предвижда, за да се избегнат евентуални проблеми с наличието на гориво.

Международни задължения

Изглежда ясно, че след като държавите-членки на ЕС подкрепиха затягането на ограниченията на ММО и определянето на трите европейски SECAs, законодателството на Съюза трябва да бъде приведено в съответствие с международните задължения на ЕС. Ако това не стане, не само ще се създаде правна несигурност, но и ще се намали доверието в преговарящите от името на Съюза както в рамките на ММО, така и на други международни форуми, когато те се стремят да убедят трети страни да приемат и прилагат международните стандарти.

Ползи за здравето

В допълнение, по-ниското пределно допустимо съдържание на сяра би следвало да доведе до значително подобрение на здравето на европейските граждани. В извършения за Комисията анализ относно разходната ефективност се предполага, че пределно допустимото съдържание от 0,1 % в SECAs ще доведе до предотвратяване на повече от 17 000 преждевременни смъртни случая годишно през 2020 г. Това би довело и до значително намаляване на заболяванията на дихателните пътища.

Тъй като пътническите кораби на редовни рейсове обикновено пътуват в близост до бреговете, прилагането на пределно допустимото съдържание от 0,1 % би имало значително въздействие върху качеството на въздуха в крайбрежните райони и поради това изглежда оправдано.

Всъщност степента на ползите за здравето води до въпроса дали по-ниското пределно допустимо съдържание на сяра не следва да се прилага и по отношение на други европейски морета.

Лоялна конкуренция

Разширяването на географския обхват на пределно допустимото съдържание от 0,1 % също така би отговорило на загрижеността, предизвикана от различните ограничения, които се прилагат в различните европейски крайбрежни води. Може да се твърди, че това поставя корабоплавателните дружества, които извършват дейност в SECAs, в неизгодно конкурентно положение както в сравнение с онези, които работят в други области, така и по отношение на сухопътния транспорт.

ЕС би могъл да ограничи емисиите до определено разстояние от брега, без да се изисква одобрение от ММО. Това обаче би довело до риск от отклоняване на трафика от европейските пристанища към тези в Северна Африка. При все че САЩ и Канада определиха граница от 200 морски мили, те все пак поискаха от ММО разпоредба за това.

Във връзка с това държавите-членки и Комисията следва да се стремят да насърчават ММО да определи за SECAs и други европейски морски басейни.

Поддържане на конкурентоспособността на морския транспорт

Парламентът последователно поддържа целта за насърчаване на морския транспорт с оглед на неговото по-малко въздействие върху околната среда. Ако по-ниското пределно допустимо съдържание на сяра причини изместването на стоки, които в момента се транспортират по море, към транспорт с камиони (така нареченото „изместване на вида транспорт“), това ще бъде много нежелателно по отношение на екологичните щети (особено по отношение на емисиите на парникови газове) и увеличаването на задръстванията.

Различните проучвания представят най-различни оценки на възможното въздействие на новите ограничения върху дела на стоките, транспортирани по море. Все пак изглежда ясно, че резултатът ще варира в зависимост от превозваните продукти и маршрута. Продукти с относително голямо съотношение между обем и стойност (например дърво или метални руди) могат да бъдат засегнати по-сериозно от промишлените стоки. Във връзка с това целевата помощ може да се окаже подходяща.

Споразумението на ММО и предложението на Комисията вече спомагат за ограничаване на въздействието върху конкурентоспособността на корабоплаването, като дават възможност за използване на методи за намаляване на емисиите (така наречените „скрубери“) или смес от гориво и втечнен природен газ (LNG). Това ще позволи на корабните превозвачи да избират най-икономичния начин за постигане на ограниченията, като вземат предвид възрастта и размера на плавателния съд, както и маршрутите, които се очаква да обслужва.

Докато собствениците на кораби и доставчиците на оборудване имат различно мнение относно наличността и надеждността на скруберите, забавянето на въвеждането на пределно допустимото съдържание от 0,1 % би намалило стимулите за предприемане на необходимите проучвания и разработки. Също така всеки би се запитал дали новият срок не би могъл да се отложи още веднъж. Това допълнително би подкопало инвестициите в тази технология.

Онези, които възнамеряват да използват LNG, са изправени пред ситуацията на яйцето и кокошката: собствениците на кораби не искат да оборудват плавателните съдове с технология за използване на LNG, ако няма гаранция, че доставката на този вид гориво ще бъде на разположение в достатъчно пристанища, а пристанищата са също толкова несклонни да инвестират с оглед на несигурността по отношение на търсенето. Подкрепата чрез държавни помощи, по TEN-T и/или „Марко Поло“ би могла да спомогне за деблокиране на това положение.

В момента ММО разработва нов кодекс за LNG и подобни горива. Той следва да бъде представен през 2014 г. заедно със следващото преразглеждане на Конвенцията за безопасност на човешкия живот на море. Като се има предвид, че LNG е чисто гориво, което на практика елиминира емисиите на серен диоксид, държавите-членки следва да обърнат специално внимание, за да се гарантира, че има достатъчно LNG на разположение и че изискванията за безопасност, включително възможността за презареждане с гориво, докато пътниците се качват или слизат, могат да бъдат изпълнени.

Заключение

Независимо от предизвикателствата, които новите ограничения ще поставят пред собствениците на плавателни съдове, операторите и пристанищата, ЕС трябва да изпълни международните си задължения и да въведе пределно допустимото съдържание от 0,1 %, считано от 2015 г. Като се има предвид, че половината от времето за подготовка за това ограничение вече е отминало, въпросът сега е Комисията да доразвие пакета с инструменти от съпътстващи мерки, а промишлеността да се възползва от гъвкавостта, предлагана от възможностите за използване на гориво с ниско съдържание на сяра, скрубери или втечнен природен газ.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Съгласно Директива 1999/32/ЕО, Комисията трябва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива и да прави евентуални предложения за изменение, включително по отношение на намаляване на пределно допустимите стойности на съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs), като взема под внимание съответните дейности на Международната морска организация (IMO).

(4) Съгласно Директива 1999/32/ЕО, Комисията трябва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива и да прави евентуални предложения за изменение, включително по отношение на намаляване на пределно допустимите стойности на съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs), в съответствие с дейността на Международната морска организация (IMO).

Обосновка

Намаляването на съдържанието на сяра в корабните горива се определя от ММО; това е първостепенна задача и международното равнище е най-подходящо за вземане на решения за нейното постигане. В своето предложение Комисията следва да настоява на значението на международното измерение и съответно не следва да създава впечатление, че дейността на ММО е второстепенна и може да бъде променяна, без преди това да бъдат уведомени всички международни участници.

Изменение  2

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Също така е важно Комисията да оцени до какви последици води спазването от страна на сектора на морския транспорт на ограниченията, въз основа на доклади, изготвени от държавите-членки, с оглед на възможност за планиране отдолу нагоре на подходящи съпътстващи мерки, по-конкретно посредством извършване на проучвания относно наличността на горива, техните цени, рисковете от преминаване към друг вид транспорт и въздействието на настоящата директива върху всички икономически субекти в сектора на морския транспорт. Резултатите от тези проучвания биха направили възможно да се изяснят предложенията на Комисията относно въвеждането на практика на нейния пакет от инструменти, така както са споменати в работния документ на службите на Комисията от 16 септември 2011 г., озаглавен „Намаляване на емисиите на замърсители от морския транспорт и пакет от инструменти за устойчив воден транспорт“, и реализирането на споразуменията за устойчив воден транспорт.

Обосновка

Придружаващите мерки изглеждат съществени за подпомагане на адаптирането на сектора на морския транспорт: това се съдържа в съобщението на Комисията COM(2011)0441. Следва да се избягва всякакво намаляване на морските услуги и следователно съществува необходимост от оценка отдолу нагоре на последиците от настоящата директива по отношение на осигуряване на спазване, с цел разглеждане на подходящи мерки, които да последват предложението на Комисията за съпътстващи мерки за операторите в сектора.

Изменение  3

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Някои методи за намаляване на серни оксиди могат да генерират отпадъци, по-специално отпадъчни води, съдържащи живак, селен и следи от други химически елементи, които могат да налагат обработка на отпадъчните води преди изпускането им. Комисията следва да приеме насоки за хармонизирано развитие на приемните съоръжения в пристанищата на Съюза.

Обосновка

Докато скруберите за серни оксиди могат да бъдат ефикасни средства за намаляване на емисиите, те в същото време могат да генерират отпадъци, които не следва да се изпускат в моретата. Комисията следва да насърчава развитието в пристанищата на ЕС на инфраструктурата, необходима за приемане и обработка на отпадъчни води от скрубери.

Изменение  4

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С изменението на Приложение VI към MARPOL се въвеждат, inter alia, по-строги норми за съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (съответно 1,00 % от 1 юли 2010 г. и 0,10 % от 1 януари 2015 г.), както и в морските райони извън тези зони (3,5 % от 1 януари 2012 г. и, по принцип, 0,50 % от 1 януари 2020 г.). В съответствие с техните международни ангажименти, повечето държави-членки са задължени да изискват от корабите от 1 юли 2010 г. нататък да използват в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA) горива със съдържание на сяра не повече от 1,00 %. С оглед да се осигури съгласуваност с международното право, както и за да се осигури надлежното привеждане в изпълнение в ЕС на новите глобално възприети норми за съдържание на сяра в горивата, следва разпоредбите на Директива 1999/32/ЕО да бъдат съгласувани с изменението на Приложение VI към MARPOL. За да се осигури възможност изискванията във връзка със съдържанието на сяра да бъдат спазвани било чрез характеристиките на самите горива, било чрез използване на технологии за намаляване на емисиите, следва да не се разрешава използването или пазарното разпространение на корабни горива, чието съдържание на сяра надхвърля 3,5 тегловни процента.

(6) С изменението на Приложение VI към MARPOL се въвеждат, inter alia, по-строги норми за съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (съответно 1,00 % от 1 юли 2010 г. и 0,10 % от 1 януари 2015 г.), както и в морските райони извън тези зони (3,5 % от 1 януари 2012 г. и, по принцип, 0,50 % от 1 януари 2020 г.). В съответствие с техните международни ангажименти, повечето държави-членки са задължени да изискват от корабите от 1 юли 2010 г. нататък да използват в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA) горива със съдържание на сяра не повече от 1,00 %. С оглед да се осигури съгласуваност с международното право, както и за да се осигури надлежното привеждане в изпълнение в ЕС на новите глобално възприети норми за съдържание на сяра в горивата, следва разпоредбите на Директива 1999/32/ЕО да бъдат съгласувани с изменението на Приложение VI към MARPOL.

Обосновка

Последното изречение следва да се премести в съображение 6б (ново), за да стане по-ясно и да се избегне предположението, че тази пределно допустима стойност от 3,5 % би се отразила върху транспортирането с кораби на гориво с високо съдържание на сяра.

Изменение  5

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Предвид ползите по отношение на здравето от емисиите с по-ниско съдържание на сяра и с оглед установяване на равнопоставени условия за сектора в целия Съюз, Комисията следва да предложи, наред с ясен график, разширяване на зоните с пределно допустимо съдържание от 0,1 % до други морета, граничещи със суша на държави-членки, или разширяване на тези зони, така че да обхващат фиксирано разстояние от бреговата линия на Съюза.

Обосновка

Осъществено за Комисията проучване оценява намаляването на пределно допустимото съдържание на сяра в емисиите до 0,1 % в Балтийско море, Северно море и Ламанша като възможност да се избегне преждевременната смърт на 17 000 души годишно през 2020 г. Прилагането на тази пределно допустима стойност в други морета или приемането на пределно допустима стойност въз основа на разстоянието от брега (напр. пределно допустимите стойности в Канада и САЩ се прилагат до 200 морски мили от брега) би спасило живота на много хора и би помогнало на държавите-членки да спазят изискванията за качество на въздуха.

Изменение  6

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) За да се осигури минималното качество на използваното от корабите гориво било чрез характеристиките на самите горива, било чрез използване на технологии за намаляване на емисиите, следва да не се разрешава използването или пускането на пазара в Съюза на корабни горива, чието съдържание на сяра надхвърля 3,50 тегловни процента. Това пределно допустимо съдържание следва да се отнася само до горивата, използвани за задвижване на кораби, а не за горивата, транспортирани с кораби.

Обосновка

Използването на високосернисто гориво би могло да доведе до изпускането на отпадъчни води с отрицателни ефекти върху морската околна среда. Важно е да се изясни обаче, че пределно допустимата стойност съгласно член 3а се отнася само до гориво, което се използва за задвижване на кораби. Транспортирането с кораби на гориво с високо съдържание на сяра не следва да бъде засегнато от този член.

Изменение  7

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Пътническите кораби се експлоатират главно в пристанищата или в близост до крайбрежните райони и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда са значителни. По отношение на тези кораби се изисква да използват корабни горива със същото максимално допустимо съдържание на сяра, както приложимото за зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (1,5 %). Като се има предвид, че за SECAs ще са валидни по-строги норми, необходимостта от подобряване на чистотата на въздуха в районите извън SECAs обуславя въвеждането на същите норми за всички пътнически кораби. Все пак, въвеждането на новите норми за пътническите кораби следва да бъде отложено с 5 години, за да се избегнат потенциални проблеми с разполагаемостта на подходящи горива.

(7) Пътническите кораби се експлоатират главно в пристанищата или в близост до крайбрежните райони и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда са значителни. По отношение на тези кораби се изисква да използват корабни горива със същото максимално допустимо съдържание на сяра, както приложимото за зоните за контрол на емисиите на серни оксиди — SECAs (1,5 %). Като се има предвид, че за SECAs ще са валидни по-строги норми, необходимостта от подобряване на чистотата на въздуха в районите извън SECAs обуславя въвеждането на същите норми за всички пътнически кораби.

Обосновка

Пределно допустимото съдържание на сяра от 0,1 % следва да включи и плавателни съдове, заети с редовен пътнически транспорт. С оглед избягване на всякаква нелоялна конкуренция, това ограничение следва да влезе в сила през 2015 г. по същото време, както в SECAs.

Изменение  8

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Прилагането на пределно допустимото съдържание от 0,10 % в годините непосредствено след 2015 г. следва да отчита несигурността по отношение на наличието на горива с ниско съдържание на сяра и различните становища относно ефективността и надеждността на технологиите за намаляване на емисиите. По-конкретно Комисията и държавите-членки следва да предоставят подкрепа за въвеждането на технологии за намаляване на емисиите (скрубери) и да се въздържат от действия срещу дружества, които полагат действителни усилия да спазват правилата. Държавите-членки следва да гарантират, че отговарящо на условията гориво е налично и се разпределя равномерно в съответствие с правило 18 от измененото Приложение VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL). В случай че отговарящо на условията гориво не е налично в някои пристанища, на кораба следва да се разреши да се позове на освобождаването, предвидено в правило 18 от измененото Приложение VI към MARPOL, приложимо за кораби, които въпреки най-големите си усилия за закупуване на отговарящо на критериите гориво не са били в състояние да си го набавят. От кораба не следва да се изисква да се отклони от планирания маршрут или да забави неоправдано пътуването, за да постигне спазване.

Обосновка

При все че пределно допустимите стойности в преразгледаното приложение VІ към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби са международни задължения, приети от държавите-членки, важно е в годините непосредствено след 2015 г. при тяхното прилагането да се отчита наличието на подходящи горива и технологии. Следва да се проявява известна толерантност спрямо дружества, които се стремят да спазват правилата, но срещат практически трудности.

Изменение  9

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Особено важно е да се предотврати изместване на видовете транспорт, тъй като нарастващият дял на сухопътния превоз на стоки би противоречил на целите на Съюза в областта на изменението на климата и би увеличил задръстванията.

Обосновка

Средното количество емисии на CO2 на тон за километър при сухопътен транспорт е над седем пъти по-голямо в сравнение с морския транспорт. Затова следва да се предприемат мерки, за да се избегне вследствие на настоящата директива превозът на стоки да се пренасочи от морето към сушата поради по-високите разходи за гориво на корабите. Нарастването на сухопътния транспорт също така би предизвикало задръствания и по-високи равнища на шум – два от сериозните проблеми, които изпитват европейските граждани.

Изменение  10

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)Разходите за спазване на новите изисквания за намаляване на серните емисии водят до риск от изместване на видовете транспорт, което особено засяга районите и секторите на промишлеността, зависещи до голяма степен от морския транспорт. Комисията следва да се възползва изцяло от съществуващи инструменти като програмата „Марко Поло“ и трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), особено в държави-членки, които граничат със зони SECAs, за да предостави целенасочена помощ с цел свеждане до минимум на риска от изместване на видовете транспорт. С оглед на настоящето икономическо положение и на възможните последици от настоящата директива, Комисията следва да представи конкретни мерки, които да предоставят на промишлеността икономическа и финансова помощ за екологично чисти морски технологии преди януари 2015 г., особено като се вземе предвид наличността на горива, техните цени, рисковете от изместване на видовете транспорт и въздействието на мерките на настоящата директива върху всички икономически субекти в сектора на морския транспорт.

Обосновка

По-високите разходи за корабно гориво са особено притеснение при стоки, при които съотношението обем/стойност е значително, като напр. хартия и руди. При все че проектите в подкрепа на използването на втечнен природен газ (LNG) или газоочистващи технологии (скрубери) вече отговарят на условията за допустимост до финансиране по „Марко Поло“ или Програмата за магистрали и морета на TEN-T, тази подкрепа трябва да продължи и да се засили, за да се сведе до минимум рискът от изместване на видовете транспорт.

Изменение  11

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Използването на втечнен природен газ (LNG) на практика премахва емисиите на сяра. През 2014 г. се очаква да бъде въведен нов кодекс за корабите, използващи LNG, както и поредната ревизия на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (Конвенцията SOLAS). Държавите-членки следва да обърнат особено внимание на необходимостта от гарантиране на безопасността и наличието на кораби, използващи LNG, както и на безопасността на дейностите по зареждане с гориво, като същевременно не допуснат ревизираната Конвенция SOLAS да създаде ненужни пречки пред използването на LNG. Комисията следва да отпусне европейски средства като например програмата „Марко Поло“ за колкото е възможно по-широк кръг получатели с цел насърчаване на използването на LNG с ниско съдържание на сяра като корабно гориво. Държавите-членки следва да допринесат за тази тенденция посредством предоставяне на финансови облекчения за собствениците на кораби, които инвестират в употребата на LNG или в разработването и употребата на газоочистващи системи (скрубери).

Обосновка

Важно е да се отчете опитът от ревизирането на приложение VІ към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (Конвенцията MARPOL) (за което беше постигната договореност през 2008 г., но тъй като предложението на Комисията беше представено почти три години по-късно, някои държави-членки вече се питаха какво е било договорено). Като членове на Международната морска организация (ММО) за разлика от Комисията, държавите-членки следва да гарантират, че новият кодекс за LNG насърчава използването на този по-чист вид гориво, без да прави компромис с нормите за безопасност.

Следва да бъдат взети под внимание правилата за дейностите по зареждането с гориво и наличието на инсталации за зареждане.

Изменение  12

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Като алтернативно решение за намаляване на емисиите държавите-членки могат да улесняват акостиралите кораби да използват електрозахранващи системи, намиращи се на брега, вместо генерирана на борда електроенергия.

Изменение  13

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 1999/32/ЕО

Член 3а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки са длъжни да гарантират, че на тяхна територия не се използват или разпространяват на пазара корабни горива със съдържание на сяра над 3,5 тегловни процента.

Държавите-членки гарантират, че на тяхна територия не се използват или разпространяват на пазара корабни горива със съдържание на сяра над 3,5 тегловни процента. Употребата на корабни горива със съдържание на сяра над 3,5 тегловни процента следва да бъде разрешена единствено в съчетание с процедури за намаляване на емисиите, които имат поне същото положително въздействие върху околната среда, каквото може да се постигне посредством използването на горива с ниско съдържание на сяра.

Обосновка

Горива, които съдържат повече от 3,5% сяра, не следва да бъдат забранени изобщо, ако в същото време трябва да насърчаваме технологии за намаляване на емисиите, които могат да използват горива с по-високо съдържание на сяра. Употребата на горива с по-високо съдържание на сяра следва да бъде разрешена в Съюза единствено в съчетание с подходящи технически процедури за намаляване на емисиите.

Изменение  14

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква а)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива, използвани в държавите-членки в техните териториални води, изключителни икономически зони и зони за контрол на замърсяването, включително в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и от пътнически кораби, изпълняващи редовни услуги до или от пристанища в ЕС“

„Максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива, използвани в държавите-членки в техните териториални води, изключителни икономически зони и зони за контрол на замърсяването, включително в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и от пътнически кораби, пътуващи до или от пристанища в ЕС“

Изменение  15

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква б)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

'1. „Държавите-членки трябва да предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването, попадащи в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, не се използват корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

'1. „Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването, попадащи в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и в техните териториални води, които не попадат в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, не се използват корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

Изменение  16

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква б)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченото в настоящия параграф се отнася за всички кораби, плаващи под всички флагове, включително корабите, чието пътуване е започнало извън ЕС.“

Посоченото в настоящия параграф се отнася за всички кораби, плаващи под всички флагове, включително корабите, чието пътуване е започнало извън ЕС.

 

Корабите, изпълняващи курсове на къси разстояния, се изключват от разпоредбата по буква б) от първата алинея. Разпоредбата по буква а) от първата алинея продължава да се прилага за тях в продължение на преходен период от пет години.

 

Ако се окаже необходимо за целите на прилагането на настоящото изключение, от държавите-членки се очаква да създадат правни условия за него в ММО.

Изменение  17

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква в)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4а – параграф 1а – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

'1. Държавите-членки трябва да предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването не се използват корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

'1. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването, попадащи извън зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, не се използват корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

Обосновка

За да се избегне нарушаване на конкуренцията, пределните стойности за съдържанието на сяра в корабните горива за зоните SECA следва да се прилагат еднакво в териториалните води на всички държави-членки.

Изменение  18

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква в)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4а – параграф 1а – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) 0,50 %, в периода, започващ от 1 януари 2020 г.

б) 0,10 %, в периода, започващ от 1 януари 2015 г.

Обосновка

За да се избегне нарушаване на конкуренцията, пределните стойности за съдържанието на сяра в корабните горива за зоните SECA следва да се прилагат еднакво в териториалните води на всички държави-членки.

Изменение  19

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква г)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4a - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а от настоящата директива, отнасящи се за определянето на морски райони като зони за контрол на емисиите на серни оксиди, въз основа на решение на Международната морска организация (IMO) съгласно правило 14.3.2 от Приложение VI към MARPOL.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а от настоящата директива, отнасящи се за определянето на морски райони като зони за контрол на емисиите на серни оксиди, въз основа на решение на Международната морска организация (IMO) съгласно правило 14.3.2 от Приложение VI към MARPOL. Въвеждането на нови зони за контрол на емисиите става по процедурата на ММО съгласно Приложение VI към MARPOL с подходящо изготвено досие, подкрепено от научни екологически и икономически данни.

Изменение  20

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква д)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4а – параграф 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки трябва да предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването, попадащи извън зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, не се използват от пътническите кораби, изпълняващи редовни услуги до или от пристанище в ЕС, корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

4. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, гарантиращи че в техните териториални води, специални икономически зони и зони за контрол на замърсяването, попадащи извън зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, не се използват от пътническите кораби, пътуващи до или от пристанище в ЕС, корабни горива, чието тегловно съдържание на сяра надхвърля:

Изменение  21

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква д)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4а - параграф 4 - буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) 0,50 % в периода, започващ от 1 януари 2015 г.;

Обосновка

В предложението на Комисията пределно допустимите стойности за пътнически кораби, обслужващи редовни линии (понастоящем съгласувани с пределно допустимите стойности за SECA), следва да бъдат намалени на 0,1% през 2020 г., пет години след като пределно допустимите стойности за SECA достигнат тази стойност. При все че това е оправдано, за да се гарантира наличието на достатъчни количества нискосернисти горива, тъй като пътническите кораби обикновено оперират близо до крайбрежната ивица, би имало значителни ползи по отношение на здравето, ако пределно допустимите стойности се намалят до някаква междинна стойност през 2015 г.

Изменение  22

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква д)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4 а – параграф 6 – буква г а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) да позволят на кораб, който не отговаря на разпоредбите на настоящата директива, да се възползва от мерките по параграфи 2.2 и 2.3 от правило 18, ако са налице условията, изброени в параграф 2.1 от същото правило;

Обосновка

Съгласно правило 18 от MARPOL кораб, който може да докаже, че не е в състояние да приеме гориво, няма да бъде принуждаван да промени или отложи маршрута си, за да спази разпоредбите на Конвенцията. Следователно целта на изменението е в Директивата да се включи това изключение за кораби, които по изключение трябва да спрат в пристанище на ЕС, без да могат да приемат гориво.

Изменение  23

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4б - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки трябва да гарантират, че на тяхна територия на пазара се разпространяват само такива леки корабни дизелови горива (marine gas oils), чието съдържание на сяра не надхвърля 0,10 тегловни процента.“

заличава се

Обосновка

Новият член 4б следва да бъде заличен, тъй като се очаква от 2020 или 2025 г. нефтопреработвателната промишленост да започне да произвежда корабни дизелови горива със съдържание на сяра по-високо от 0,1%, но по-малко или равно на 0,5%, за да отговори на световните изисквания.

Изменение  24

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4б – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Администрацията на една държава-членка може да разреши всеки монтиран на кораб възел, материал, устройство или апарат, или друга процедура, алтернативно гориво или метод за спазване на изискванията, използвани като алтернатива на тези, отговарящи на изискванията по настоящата директива, ако подобен възел, материал, устройство или апарат, или друга процедура, алтернативно гориво или метод за спазване на изискванията са поне толкова ефективни по отношение на намаляването на емисии, колкото тези, изисквани от настоящата директива, включително всеки от стандартите, определени в членове 4а и 4б.

Обосновка

Правило 4 от Приложение VІ към MARPOL, отнасящо се до еквивалентността, включва нетехнически или операционни процедури, чрез които могат да се приемат методи за спазване, използвани като алтернатива. Това следва да бъде включено в ревизираната директива на ЕС, за да се насърчи разработването и инвестирането в иновативни технологии.

Изменение  25

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4ба

 

Наличност на корабни горива

 

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че корабните горива са налични и се разпределят по балансиран начин:

 

- със съдържание на сяра, което не надвишава 0,10 %, от 1 януари 2015 г.;

 

- със съдържание на сяра, което не надвишава 0,50 %, от 1 януари 2020 г.

 

2. Параграф 1 не изключва въвеждането на подобни мерки от по-ранна дата.

Изменение  26

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Като алтернативно средство за намаляване на емисиите държавите-членки насърчават корабите в докове да използват електрозахранващи системи, намиращи се на брега.

Изменение  27

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите-членки гарантират, че пристанищните власти включват в пристанищната такса или в други такси всички разходи за приемане, обработка и обезвреждане на отпадъчните води от системите за очистване на отработените газове в съответствие с Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари*.

 

_____________

 

*ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81.

Обосновка

Директивата относно пристанищните приемни съоръжения понастоящем е в процес на преразглеждане; при всяко позоваване на обезвреждането на отпадъци от системите за очистване на отпадъчните газове следва да се посочва директивата, която се отнася конкретно до това.

Изменение  28

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 1999/32/ЕО

Член 4в – параграф 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а по следните въпроси:

За да приложи относимите стандарти и инструменти, приети от МMO, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9а по следните въпроси:

Обосновка

От формулировката изглежда, че Комисията може да приема чрез делегирани актове мерки, които могат да се различават от решенията на МMO. Важно е обаче да се запази цялостно съгласуване с Приложение VІ към MARPOL, тъй като различия в рамките на ЕС по отношение на методите за намаляване на емисиите биха могли да доведат до ненасърчаване на алтернативи на използването на нискосернисто гориво, което е един от основните аспекти на настоящата директива.

Изменение  29

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 8 а (нова)

Директива 1999/32/ЕО

Член 4д а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. Добавя се следният член:

 

„Член 4 да

 

Наличност на горива

 

Независимо от разпоредбите на членове 3 и 4:

 

1. Ако държава-членка установи, че даден кораб не спазва стандартите за отговарящо на критериите гориво, определени в настоящата директива, компетентният орган на държавата-членка може да изиска от кораба:

 

а) да представи списък на действията, извършени за осигуряване на спазване; както и

 

б) да предостави доказателства, че е направен опит за закупуване на отговарящо на критериите гориво в съответствие с плана за пътуването, и ако такова гориво не е било налично в планираното място, че са направени опити за намиране на алтернативни източници на такова гориво и че въпреки усилията за намиране на отговарящо на критериите гориво такова не е било налично за закупуване.

 

2. От кораба не се изисква да се отклони от планирания маршрут или да забави неоправдано пътуването, за да осигури спазване.

 

3. Ако даден кораб предостави информацията по параграф 1 на настоящия член, държавите-членки вземат предвид всички относими обстоятелства и предоставените доказателства, за да определят какви действия да предприемат, включително да не предприемат мерки по контрол.

 

4. Корабът нотифицира своята администрация и компетентния орган на съответното пристанище на местоназначението, когато не може да закупи отговарящо на критериите гориво.

 

5. Държавите-членки нотифицират Комисията, че даден кораб е представил доказателства за липса на наличност на отговарящо на критериите гориво.“

Изменение  30

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 9 – буква а)

Директива 1999/32/ЕО

Член 6 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) вземане на проби и анализ на съдържанието на сяра на корабно гориво, предназначено за изгаряне на борда, съдържащо се в резервоарите и в запечатани проби на борда на корабите;

б) вземане на проби и анализ на съдържанието на сяра на корабно гориво, предназначено за изгаряне на борда, в запечатани проби на борда на корабите;

Обосновка

В MARPOL се споменава само анализ на „запечатани проби“, което е единственият начин да се гарантира хомогенност на използваното гориво. Не е нужно МMO да анализира проби на гориво, „съдържащо се в резервоарите“. Изглежда преждевременно да се изисква анализ на проби на гориво, съдържащо се в резервоарите. Комисията може да използва делегирани актове, за да приведе настоящата директива в съответствие с евентуално бъдещо развитие в тази област.

Изменение  31

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 10 – буква в)

Директива 1999/32/ЕО

Член 7 – параграфи 2 и 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) параграф 2 и параграф 3 отпадат.

в) параграф 2 се заменя със следното:

 

'2. В рамките на [две] години от влизането в сила на настоящата директива Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад въз основа, inter alia, на:

 

а) годишни доклади, подавани съгласно параграф 1;

 

б) наблюдавани тенденции в качеството на въздуха (концентрации, експозиция и отлагане на замърсители на въздуха), подкисляването, разходите за гориво и промените във видовете транспорт;

 

в) напредъка при намаляването на емисиите на серни и азотни оксиди, както и прахови частици, включително сажди от кораби, чрез механизмите на МMO след инициативи на Съюза в тази насока;

 

г) нов анализ на ефективността на разходите, включително преки и непреки ползи за околната среда, на мерките, съдържащи се в член 4а, параграф 4, и на възможните по-нататъшни мерки за намаляване на емисиите; както и

 

д) евентуалното използване на икономически инструменти като допълнение на по-ниските пределно допустими стойности на сяра, като напр. фискални механизми за намаляване на емисиите с ясни ползи за здравето и околната среда;

 

е) прилагането на членове 4в, 4г и 4д;

 

ж) използването и наличието на газоочистващи системи, както на борда на корабите, така и на брега; както и

 

з) напредъка по отношение на наличието на горива.

 

В доклада си до Европейския парламент и Съвета Комисията обръща особено внимание на предложенията за определяне на нови зони за контрол на емисиите на серни и азотни оксиди. Докладът се придружава, по целесъобразност, от законодателно предложение за по-нататъшно намаляване на емисиите от корабите.“

 

ва) параграф 3 се заличава.

Изменение  32

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 10

Директива 1999/32/ЕО

Член 7 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. До 1 януари 2013 г. най-късно Комисията представя обширно проучване относно въздействието от въвеждането на настоящото законодателство, особено във връзка с евентуално изместване на морския транспорт от сухоземен транспорт. То също така включва проучване на въздействието от въвеждането на нормата за количество сяра от 0,1% за всички европейски морета. Ако проучването посочи, че морският транспорт се измества от сухоземния, Комисията представя алтернативно законодателно предложение, което не води до такова пренасочване от морски към сухоземен транспорт.

Изменение  33

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 10 – буква в б) (нова)

Директива 1999/32/ЕО

Член 7 - параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) добавя се следният параграф 3б:

 

3б. Ако ММО реши преди 1 януари 2015 г. да измени Приложение VІ към MARPOL, Комисията автоматично представя ново предложение, за да включи това изменение в европейското право.

Изменение  34

Предложение за директива - акт за изменение

Приложение

Директива 1999/32/ЕО

Приложение 2 – параграф 2 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– подробно да документират, че всякакви изхвърляния на отпадъци в морето, включително в намиращи се в заливи пристанища, пристани и в речни устия, нямат значителни отрицателни въздействия и не пораждат рискове за човешкото здраве и околната среда.

– подробно да документират, че всякакви отпадъчни води, включително отпадъчни води, които отговарят на изискванията за отпадъчната вода в резолюция MEPC.184(59) на МMO, изхвърлени в морето, включително в намиращи се в заливи пристанища, пристани и в речни устия, нямат значителни отрицателни въздействия и не пораждат рискове за човешкото здраве и околната среда.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива

Позовавания

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.9.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vilja Savisaar-Toomast

30.8.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.11.2011 г.

19.12.2011 г.

 

 

Дата на приемане

20.12.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Isabelle Durant, Michael Gahler, Zita Gurmai, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kristiina Ojuland

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива

Позовавания

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.7.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.9.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.9.2011 г.

TRAN

13.9.2011 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

5.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.11.2011 г.

16.2.2012 г.

 

 

Дата на приемане

16.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

15

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Cristian Silviu Buşoi, Christofer Fjellner, Vicky Ford, Gaston Franco, Julie Girling, Jutta Haug, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Eva Ortiz Vilella, Britta Reimers, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sampo Terho

Дата на внасяне

27.2.2012 г.